Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Folksam - Årsberättelse 2012

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Folksam - Årsberättelse 2012

 1. 1. Års-berättelse2012
 2. 2. InnehållDet här är FolksamVd-ord: Kundernas företag tar steget in i framtidenEn sammanfattning av året som gått2012 – ett år med starka finanserVi växer med kundernas behovFolksams kunder nöjdare än genomsnittetVi vässar Folksam för framtidenÖkade krav leder till positiv utvecklingFolksam – en attraktiv arbetsplatsEtt varumärke, två koncerner och tio försäkringsbolagEn organisation med kunden i fokusBrett erbjudande inom tre huvudgrupperDu som kund kan påverka FolksamStrategisk kapitalförvaltningRiskhantering – en viktig del av affärenVärldsberömd trafikforskningUppmärksammad ägarstyrningAktivt miljöarbeteFolksam SakFolksam LivFörenade LivKPA PensionsförsäkringKPA LivförsäkringStyrelserKoncernledningOrdlistaÖkadekravledertillpositivutvecklingSolvens 2 är samlingsnamnet för de nya solvensreglersom arbetats fram inom EU för försäkringsbolag.Direktivet ska stärka sambandet mellan solvenskravoch risker.Sidan14Uppmärksammad ägarstyrningFolksam är övertygat om att företag som tar ansvar förmiljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt.Genom kriterier för hållbarbar utveckling påverkar där-för Folksam de bolag som företaget investerar i.Sidan35Vd-ord:Kundernasföretagtarstegetiniframtiden2012 var året då Folksam befäste sin positionsom enstabilaktörinom försäkring och sparande.Vårt engagemang fördetsom vårakunder bryr sig omfortsätter.Sidan7Vi växer med kundernas behovUnder 2012 ökade premieintäkterna i Folksam medknappt sex procent eller två miljarder kronor, till totalt35,2 miljarder kronor. Efterfrågan på Folksams produkterökade i alla segment.Sidan10DusomkundkanpåverkaFolksamEftersom Folksam är kundägt finns det inte några aktie-ägare. Försäkringstagarnas inflytande på stämman ut-övas dels genom särskilt valda fullmäktigeledamöterochdelsgenomdirektval av försäkringstagare.Sidan235789101213141618202123242832353842475254576064662
 3. 3. VälkommentillKundernasförsäkrings-bolagVi försäkrar nästan varannan svensk och vi har hand om pensionen för nära två miljonerindivider. Hos oss kan du försäkra ditt hem, din bil, din fyrfota vän och din pension! Vårtjobb är att se till att tryggheten följer med, i livets alla skeden. Vi hjälper dig att se över dittförsäkringsskydd så att det stämmer överens med din livssituation och familj.Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om och gör därför saker som inte alltid bru-kar förknippas med försäkringsbolag. Vårt engagemang rör bland annat i miljö, trafik ochansvarsfulla placeringar – allt för att påverka utvecklingen mot en hållbar värld.Vårt målVårt mål är att ha försäkrings-och sparandebranschens mestnöjda kunder.Varje gång vi möter en kund, möter vi ocksåen ägare. Allt vi säger och allt vi gör påverkarkundens upplevelse av oss.Vår visionMänniskor ska kännasig trygga i en hållbar värld.Så ser vår vision ut och den gäller för allavarumärken inom Folksam. Som en bety-dande investerare har vi möjlighet att på-verka för att realisera visionen.Vårt löfte till digVi är engagerade för dig – så attdu och dina nära är trygga idagoch imorgon.Vårt jobb är att skapa trygghet för dig ochallt som du bryr dig om. Vi utgår från dittbehov när vi utformar våra erbjudanden.3
 4. 4. DethärärFolksamKundägtFolksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det betyder attkunderna är ägare och att allt överskott går tillbaka till för-säkringstagarna.Brett erbjudandeFolksam erbjuder ett brett sortiment som bland annat omfattarbil- och boendeförsäkringar för hushåll, företagsförsäkringarinom utvalda områden, tjänstepension och pensionssparandetill privatpersoner, direkt eller via samarbeten, samt gruppliv-försäkring och annan riskförsäkring.Finansiell styrkaDen finansiella styrkan framgår av solvensgraden som vid års-skiftet uppgick till 144 procent i Folksam Liv och till 150 procentidotterbolagetKPAPension. Styrkan ger kunderna braförut-sättningarförenlångsiktigt god avkastning på pensions-sparandet. Under de senaste fem åren har den genomsnittligatotalavkastningen i KPAPension och Folksam Liv varit högst ibranschen. Mot bakgrund av den starka finansiella ställningeni Folksam Sak lanseras ett återbäringsprogram med första ut-betalning 2013.MervärdenFolksam bedriver sedan 1960-talet ett aktivt miljöarbete.Kunskap från Folksams trafikforskning används för att räddaliv i trafiken. Hela det förvaltade kapitalet på 281 miljarder kro-nor omfattas av kriterier för miljö, mänskliga rättigheter ochantikorruption.35,22816,6%144%15,3%15,4%Miljarder kronori total premievolymMarknadsandelLivförsäkringarTotalt förvaltatkapital i miljarder kronorGenomsnittlig års-avkastning över fem åri Folksam LivMarknadsandelSkadeförsäkringarSolvensgrad iFolksam Liv5
 5. 5. Återbäringen är detyttersta beviset påatt vi är kundernasföretag.6
 6. 6. Folksams relativt höga kostnadsläge beror i första hand påökade skadekostnader. Genom arbetet i vårt skadekostnads-projekt ska vi effektivisera skadehanteringen ytterligare, dethandlar om att bli effektivare i hur vi utnyttjar våra resurser.Spelplanen för försäkringsbranschen kommer fortsätta attvara rörlig med många olösta regelverksfrågor som livför-säkringsutredningen, tjänstepensionsdirektivet och Solvens 2.Vi har en stor utmaning framför oss i att förbereda och genom-föradeanpassningarsomkrävsutanatttappavårttydligakund-fokus. Folksam är kundernas företag och det gäller att vi byggerstarka relationer med våra kunder och därigenom skapar enstabil kundbas.2012varåretdåFolksamytterligarebefästesinpositionsomenstabil aktör inom försäkring och sparande. Det är därför medstor stolthet som jag under 2013 lämnar mitt uppdrag som vd.Vårt engagemang fördetsomvårakundertyckerärviktigtfort-sätter, och med nyaerfarenheter och lärdomar har vi ett bra ut-gångsläge inför 2013.Vi har aldrig varit bättre rustade för framtiden.Anders SundströmUnder de senaste åren har Folksam gåttfrån att vara ett bolag i mängden blandförsäkrings- och sparandebolagen till attbli en av förebilderna. Förflyttningen frånprodukt- till kundfokus, koncentrationen avkapitalförvaltningen och samlokaliseringenmed KPA Pension är viktiga framgångs­faktorer. Sammantaget har förändringarnagjort att vi tagit oss igenom flera finanskriserpå ett bra sätt och när vi åter befinner ossi en turbulent tid utvecklas alla Folksamsbolag i rätt riktning.Under 2012 ökade våra premievolymer och marknadsandelarinom både sak- och livverksamheten.Vi skördar frukterna avden varumärkesförflyttningvihararbetatmedsedan2008.An-taletkunderökarstadigt – nya kunder som i många fall tidigareinte tänkt på Folksam som ett alternativ.Vi vet att de i mångafall väljer oss för att vi är värderingsstyrda och att vi står för devärderingarna även när det blåser.Trots dystra signaler från många håll runt om i Europa ochi Sverige har Folksam en ekonomisk styrka.Vi fortsätter attleverera trygghet till våra kunder genom bra försäkrings-lösningar. Både Folksam Livs och KPAPensions solvensligger på en betryggande nivå. Den styrkan ger våra kunderbra förutsättningar för en långsiktigt god avkastning påpensionssparandet.I Folksam har vi under ett antal år och under olika marknads-förhållanden visat att vi kan hantera risker och möjligheteri kapitalförvaltningen. Över en femårsperiod har KPAPensionhaft den högsta genomsnittliga årsavkastningen bland de bolagsomäröppnaförnyteckning.FolksamLivärtvåaisammajäm-förelse.Underfemriktigttuffaårharvårakunderfåttengenom-snittligårligtotalavkastningpåruntsjuprocent.Dettålattjäm-föras med alla andra sparformer på marknaden.Som vd i ett kundägt bolag är jag stolt över att kunna lansera ettåterbäringsprogram i vårt sakbolag. Återbäringen är ytterligareettbevisförvårakunderattdevaltettbolagsomvärnaromdemgenom att erbjuda bra produkter och konkurrenskraftigapremier, samt att inte lämna någon utdelning till externa ägare.Vårt fokus på individuella tjänstepensioner blir tillsammansmed arbetet med ITP, våra stora satsningar på pensionsom-rådetunder2013.StegetinpåITPärhistorisktochettutökatsamarbete med tjänstemän och akademiker stärker Folksamför framtiden.Inom sakförsäkringar kommer fokus att ligga på priser ochkostnader.Vi kommer att se över vår prissättningsmodell.Folksam ska bli bäst i branschen på att sätta priser somspeglar risk, kundbeteenden och marknadsförutsättningar.Kundernasföretagtarstegetiniframtiden7
 7. 7. Ensamman-fattningavåretsomgått2012 var ett händelserikt år förFolksam med dotterbolag. Härföljer en kort summering av åretsviktigaste händelser.Vi växte med kundernas behovFolksam ökad sina totala premieintäkter under 2012med sex procent till totalt 35,2 miljarder kronor. Detförvaltade kapitalet ökade med 28 miljarder kronoroch uppgick vid årsskiftet till 281 miljarder kronor.Nöjdare kunderEnligt undersökningen Svenskt Kvalitetsindexökade Folksam det redan positiva avståndet tillbranschens genomsnittliga kundnöjdhet.Bäst i klassenEn årlig genomsnittlig avkastning på 7,9 procentunder fem år placerar KPA Pension i topp bland debolag som är öppna för nyteckning. Folksam Livär tvåa på 6,6 procent.Stärkt marknadspositionFolksams marknadsandelar ökade inom både liv-verksamheten och sakverksamheten.Återbäring i Folksam SakFolksamärettkundägtbolagdärvinstengårtillbakatillägarna.Återbäringenberäknasiefterskottochvarierarfrånårtillår.Lundin PetroleumEfter att Lundin Petroleums stämma avslog för-slaget om en oberoende granskning av verksam-heten i Sudan och Etiopien beslutade samtligaFolksams bolag om avinvestering.Strategiskt samarbete i FinlandFörvärvet av 51 procent av aktierna i Aktia Skade-försäkring är ett första expansivt steg och ett viktigtled i Folksams strategi för den nordiska försäk-ringsmarknaden.FlerfårvaramedpåstämmanBeslutet innebär att fler organisationer ges rätt attutse ledamöter till Folksams stämmor. Detta kom-pletteras med direktval av enskilda kunder.Fastighetsbeståndet växteFolksam köpte Kungsbrohuset i Stockholm –en av världens mest miljösmarta byggnader.Salus AnsvarFolksam förvärvade SalusAnsvar av norska DNB.Renodling av verksamhetenSwedbank Robur övertog förvaltningsrätten tillFolksam LO-fonderna. Genom att renodla ochöverlåtaförvaltningsrättentillfondernakanFolksamhelt och fullt företräda kunderna.8
 8. 8. 2012–ettårmedstarkafinanser2012 befäste Folksam sin position som enstabil aktör inom försäkring och sparande.Den ekonomiska styrkan lägger grunden föratt fortsätta leverera trygghet till kundernagenom bra försäkringslösningar.KPAPensions och Folksam Livs solvensgrader uppgick vid års-skiftet till 150 respektive 144 procent. Solvensgraden beskriverfinansiell styrka och visar hur väl ett livförsäkringsföretag leverupp till de garanterade åtagandena gentemot kunderna.Förenklat uttryckt kan man säga att för varje hundralapp somgaranteras kunden finns det tillgångar i Folksam Liv som ärvärda 144 kronor. Solvensgraden är en förutsättning för attkunnageenbraframtidaavkastningpåförvaltatkapital.Underperioden 2008 – 2012 hade KPA Pension den högstagenomsnittliga årsavkastningen bland de bolag som är öppnaför nyteckning. Folksam Liv ligger tvåa på samma lista. Underdenna tuffa femårsperiod har Folksams kunder fått en genom-snittlig årlig avkastning på runt 7 procent. Det är långt överkonkurrenterna och står sig mycket bra i jämförelse med allaandra sparformer.Den kollektiva konsolideringen i Folksam Liv stärktes under2012ochuppgickvidårsskiftettill118procent.Återbäringsräntanomvärderaslöpandemedhänsyntillfinansmarknadenspåverkanpådenkollektivakonsolideringen.Sedannovember2011äråter-bäringsräntan i Folksam Liv 4,5 procent, före skatt och avgifter.KPAPension använder avkastningsränta som för 2012 uppgicktill7,2procent.Avkastningsräntainnebärattallavkastningför-delas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Denkollektiva konsolideringsgraden är därför alltid 100 procenti KPAPension.Tack vare det goda resultatet i Folksam Sak stärktes konsolide-ringsgraden i moderbolaget ytterligare och uppgick vid års-skiftet till 143 procent. Mot bakgrund av den starka finansiellaställningen lanseras ett återbäringsprogram med förstautbetalning 2013.FaktarutaSolvensgradFörhållandet mellan tillgångsvärden och de till kundergaranterade åtaganden.KonsolideringKonsolideringskapitalet i förhållande till ett årspremieinkomst.Kollektiv konsolideringFörhållandet mellan tillgångsvärden och hur mycketsom fördelats till kunderna. Fördelningen omfattarbåde garanterade och ej garanterade åtaganden.ÅterbäringsräntaFolksam Liv är ett kundägt bolag. Vårt överskott gårvia återbäringsräntan tillbaka till våra ägare.Räntanär inte garanterad och bolaget kan ta tillbaka den delsom överstiger den garanterade räntan.TotalavkastningSumman av direktavkastning samt realiserade ochorealiserade värdeförändringar på placeringstillgångari förhållande till förvaltat kapital.ÅterbäringFolksamSakärettkundägtbolag.Vårt överskott gårvia återbäring tillbaka till våra ägare.Folksam Liv per årsskiftetSolvensgrad 144%Kollektiv konsolidering 118,0%Återbäringsränta 4,5%Totalavkastning 2012 7,0%Totalavkastning 2008 –2012 6,6%Folksam Sak per årsskiftetKonsolideringsgrad, moderbolaget 143,3%Totalkostnadsprocent , koncernen 102%Totalavkastning 2012 8,2%Kooperativ tjänstepension per årsskiftetKollektiv konsolidering 116,1%Återbäringsränta 6,0 %KPA Pension per årsskiftetSolvensgrad 150%Kollektiv konsolidering 100%Avkastningsränta 7,2%Totalavkastning 2012 7,2%Totalavkastning 2008 –2012 7,9%9
 9. 9. ViväxermedkundernasbehovDe totala premievolymerna ökade under2012. Folksam växte från en stark positionbåde på liv- och sakmarknaden.Premieintäkterna i Folksam ökade med knappt 6 procent eller2 miljarder kronor under 2012, till totalt 35,2 miljarder kronor.Efterfrågan på Folksams produkter ökade i alla segment.PensionssparandeUthålligt starka nyckeltal och bred distribution bidrog till attpremievolymen inom traditionell försäkring ökade kraftigt.KPA Pension och Folksam Liv hör till de ledande företageninom branschen.Tillväxten inom fondförsäkring fortsatte ochutvecklingavfondutbudettillkundärenviktigframgångsfaktor.Avtalspension för SAF-LO och KAP-KL* svarar för en bety-dande del av premievolymen och inom varumärket Folksamsker en fortsatt utveckling av erbjudanden även för den indivi-duella tjänstepensionsmarknaden. I och med att Folksam blevutvaldsomleverantöravtraditionelllivförsäkringförITP-planenför perioden 2013 – 2018 kan nu alla som arbetar inom något avdestoraavtalsområdenaväljaFolksamförsintjänstepension.Marknadsandelen mätt i total premieinkomst för livförsäk-ring uppgick till 15,3 procent, en ökning från 11,0 procent 2011.Folksam är därmed näst störst efter Skandia.För fondförsäkring var Folksam marknadsandel 17,3 (12,2)procent och för övrig livförsäkring 14,0 (10,3) procent. Inflyttatkapital och uppräknade fribrev räknas som premieinkomst istatistiken. Skandia 20,8% AMF Pension 14,5% Folksam 14,0% Alecta 11,3% SPP 3,2% Övriga 36,2%Marknadsandel övrig livförsäkring Folksam 17,3% SEB 17,2% Länsförsäkringar 12,2% Skandia 9,4% Swedbank 9,2% Övriga 34,7%Marknadsandel fondförsäkring Skandia 16,3% Folksam 15,3% AMF 10,6% SEB 8,8% Länsförsäkringar 8,1% Swedbank 7,5% Alecta 6,8% Övriga 26,6%Marknadsandel total livmarknadPremier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premie-inkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgifts-intäkter från sparare i fondförsäkringTOTAL PREMIEVOLYM 2008 – 2012 2012 35 266 Mkr 2011 33 263 Mkr 2010 30 496 Mkr 2009 29 356 Mkr 2008 27 158 Mkr50403020100Folksam15,3%Folksam14,0%Folksam17,3%* Avtalspension SAF-LO – kollektivavtal om pension mellan Svenskt Näringsliv och LOKAP-KL – kollektivavtal om pension för alla anställda inom kommuner, landsting, regioner och arbetsgivarförbundet Pacta.Källa:SvenskFörsäkringKälla:SvenskFörsäkringKälla:SvenskFörsäkring10
 10. 10. PersonriskAnpassade grupplivförsäkringar och sjuk- och olycksfallsför-säkringar erbjuds fackförbund, företag och organisationer, tillexempel inomolikaidrottsförbund.Premievolymenvarstabilunderåret.En ny individuell olycksfallsförsäkring lanseradesunder 2012, med tillägg för ekonomisk invaliditet och diagnos-försäkring.Marknadsandelen inom grupplivförsäkring för Folksam Livuppgick till 28 (27) procent medan den samlade marknadsan-delen för samtliga Folksams bolag uppgick till 49 (47) procent.SakförsäkringTillväxten inom sakförsäkring fortsatte och genom förvärvetav Folksam SkadeförsäkringAB (före dettaAktia Skadeför-säkring) i Finland inleddes etableringen av en nordisk platt-form. Framförallt inom bilförsäkring, men även inom andraområden, bidrog fortsatt fokus på helkunder och distributiongenom banksamarbete till ökande bestånd.Av den totala premiemarknaden inom skadeförsäkring på 64miljarder kronor uppnådde Folksam 15,4 procent, oförändratjämfört med 2011. Premieintäkterna ökade inom såväl hem-och villaförsäkring som motor med en positiv försäljningsut-veckling i slutet av året och sjunkande annulationsgrad.Antalet helkunder i Folksam ökade och var vid årsskiftet cirka500000.Föratträknassomhelkundkrävsattmanharbådesinbil och sitt boende försäkrat i Folksam. För att möta kundernaskrav på tydligare och enklare alternativ lanserades i början avåret Bas, Mellan och Stor som olika typer av hem- och villa-försäkringar. Boendeförsäkringen är den strategiskt viktigasteprodukten och utgör kärnan i hela försäkringserbjudandet.Den positiva trenden inom motor och trafik fortsatte. Folksamsmarknadsandel (mätt i antalet försäkringar) på den privatapersonbilsmarknaden ökade med 0,1 procent till 21,6 procent .Företagsmarknaden fortsatte att utvecklas positivt under åretmed fokus på små företag, fastighet och motor. Länsförsäkringar 29,5% If 18,5% Trygg-Hansa 16,2% Folksam 15,4% övriga 20,4%Marknadsandel SK ADEFÖRSÄKRING Länsförsäkringar 28,9% Folksam 19,9% If 19,9% Trygg-Hansa 18,1% Övriga 13,2%Marknadsandel HushållsmarknadenFolksam15,4%Folksam19,9%Källa:SvenskFörsäkringKälla:SvenskFörsäkring11
 11. 11. FolksamskundernöjdareängenomsnittetFolksam mäter kontinuerligt kundnöjdheten.Mätningarna visar att de kunder som variti kontakt med Folksam är mer nöjda än desom inte varit det. Kundnöjdheten ökadeytterligare under året.Samtidigt som konkurrensen om kunderna hårdnar, minskarockså skillnaden mellan aktörerna. Hur företagen hanterarkontakten med kunderna får därför stor betydelse för kund-nöjdheten. Av de kunder som har varit i kontakt med Folksam– antingen genom kundservice eller i skadeärende – är 90procent nöjda.Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mäter årligen kundnöjdheteninom fleraoffentliga och privata sektorer. SKI visar attFolksamunder 2012 ökade det redan positiva försprånget till branschensgenomsnittliga nöjdhet för privata bil- och livförsäkringar, menäven för sakförsäkringar till företag. Området sakförsäkringartill privatpersoner ökade mer för Folksam än för branscheni snitt. Dotterbolaget KPAPension fortsatte att hålla höganivåer över branschsnittet inom tjänstepensioner.Till följd av den nya varumärkesstrategin associerar allt fler företaget med kärnvärdena.Jag associerar Folksam till: Mål 2012 Resultat 2012 Resultat 2010Personlig 42% 45% 40%Engagerad 40% 40% 37%Ansvarstagande 52% 54% 48%Ett varumärke i förändringVarumärkets betydelse ökar i takt med att allt större andel avförsäljningen sker via internet. Det förtroende som tidigareskapades vid personliga kontakter behöver i ökad utsträck-ning skapas genom varumärket.Varumärkesarbetetärviktigtförattnåaffärsmålen.2010beslut-ades om en ny varumärkesstrategi med avsikten att förflyttasynen på Folksam. Arbetet inriktas på att förstärka Folksamstre kärnvärden; personliga, engagerade och ansvarstagande.Källa:SKI,SvensktKvalitetsindex,FörsäkringsbranschenBetyg privat livsparandeBetyg pRIVAT sakförsäkringBetyg företag sakförsäkringBetyg Privat bilförsäkring2006 2007 2008 2009 2010 2011 20127068666462605856 Folksam Branschen2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012767472706866646260 Folksam Branschen2006 2007 2008 2009 2010 2011 20127674727068666462 Folksam Branschen2006 2007 2008 2009 2010 2011 20127674727068666462 Folksam Branschen12
 12. 12. VivässarFolksamförframtidenI den strategiska inriktningen som harbeslutats av styrelserna fastställs vilkaområden som Folksam ska styra mot ochfokusera på. Den är långsiktig och syftar tillatt öka kundnyttan, stärka varumärket ocheffektivisera användningen av resurser.Övergripande fokus är att ständigt förbättra verksamhetenutifrån kunddialogen. Folksam ska få nöjdare kunder och haen hög medvetenhet om kundernas uppfattningar.Folksam växer med kundernas behov. Sakverksamheten skai första hand utveckla befintliga kundrelationer och partner-skap.Tillväxt ska skapas med kombinationserbjudanden ochkorsförsäljning. Folksam ska dessutom, med Sverige som bas,aktivt söka möjligheter att verka på den nordiska marknaden.Fokus inom livförsäkringsverksamheten är att skapa tillväxtinom tjänstepensionsmarknaden, såväl på den individuellamarknaden som på kryssmarknaden.FokusområdenUpplevd kundnyttaFolksam ska säkerställa att befintliga och nya kunder uppleverdet som en fördel att vara kund i något av de alternativ somföretaget erbjuder.Bättre än konkurrenternaFolksam ska ständigt förbättra alla delar av verksamhetengenom att lära av bra exempel i omvärlden och säkerställa attföretagets position förbättras jämfört med konkurrenterna.Växa av egen kraftFolksam ska sträva efter att skapa tillväxt och därmed säkrafinansiell stabilitet och effektivitet.Ansvarsfull påverkanFolksam ska särskilja sig från konkurrenterna genom att ta ettmer aktivt ansvar för omvärld och framtid. Folksam ska verkaför att erbjudanden alltid utformas med hänsyn till en ansvars-full påverkan.Attraktiv arbetsgivareFolksam ska ha tydliga och attraktiva erbjudanden till nuva-rande och framtida medarbetare.13
 13. 13. ÖkadekravledertillpositivutvecklingFörsäkringar är en viktig del av samhälletsskyddsnät. I takt med att det sker storaförändringar i vår omvärld ökar kraven påförsäkringsbranschen, både från enskildakunder och politiker.Vi har på senare tid sett en stor ökning av nya regelverk från EUoch den svenska regeringen. Dessa ger en tydlig bild av ett poli-tiskt behov av att skapa mer kontroll. Branschen översköljs avkravpåökadtransparensochjämförbarhetförkonsumenterna.Solvens 2 är samlingsnamnet för de nya solvensreglerna förförsäkringsbolagsomarbetasframinomEU.Direktivetärtänktatt stärka sambandet mellan solvenskraven och riskerna förförsäkringsbolag. Genom ökad riskkontroll ska bolagen styraspåettsundareochmerändamålsenligtsätt.Detfinnsävenetttyd-ligtkundperspektivinbyggt.Solvens2ärettlediettstörrearbeteförattskapaengemensameuropeiskfinansmarknad.FolksampåbörjadeanpassningentillSolvens2-regelverketredanunder 2010.Arbetet har sedan dess i huvudsak fokuserats på attsamordnaanpassningenavprocesserochsystemstödförstyrningochrapporteringavverksamheten.Iövrigthardetfrämsthand-lat om en förstärkning av de kvalitativa egenskaperna i bolagensorganisation och regelverk. Solvens 2 är en viktig del i moderni-seringenavFolksamochrestenavbranschen–en positvutveck-ling, både för kunderna och Folksam.Enligt den ursprungligatidplanenskulleSolvens2trädaikraftden1november2012,menunderåretflyttadesdatumetframtillden1januari2014.SamtidigtpågårettarbetemedOmnibus2,etttillägg till Solvens 2-direktivet. Detta innefattar bland annatövergångsregler och ändrade implementeringsdatum för Sol-vens 2. Eftersom även beslutet om Omnibus 2 har fördröjts är2014 inte längre ett realistiskt datum för Solvens 2. Folksamarbetar utifrån hypotesen att införandet sker i januari 2016.Solvens 2 är en viktigdel i moderniseringenav Folksam och restenav branschen14
 14. 14. 15
 15. 15. Folksam–enattraktivarbetsplatsDe senaste tio åren har världen förändratsi snabb takt, så även Folksam.Kompetensenoch erbjudandet som arbetsgivare harvässats och organisationen har blivit mereffektiv. Kundmötet sker nu i större ut-sträckning där kunderna vill möta oss – påwebben och via telefon. Folksam erbjuderockså anställningsvillkor som stödjer rättprestationer och kundnytta.OmtioårskaFolksamvaraenmerattraktiv,utvecklingsinriktadoch lärande organisation. För att nå dit pågår ett arbete med attvidareutvecklaanställningsvillkoren,stärkaattraktionskraften,öka träffsäkerheten vid rekrytering samt förbättra arbetsmiljöoch hälsa. Utöver det drivs utveckling av prestationsstyrning,kompetens och ledarskap.Medarbetarundersökningvisar fortsatt engagemangFör att stödja utvecklingen av verksamheten, kompetensen,ledarskapet och arbetsmiljön görs varje år en medarbetar-undersökning. I årets mätning låg totalindexet på 72 procentoch svarsfrekvensen var 93 procent.Resultaten visar att engagemanget och trivseln med arbets-uppgifternaökade.Ledarskapetlågkvarpåbranivåer.Andelenmedarbetare som har individuella mål för sina prestationerökade från 91 till 93 procent. I arbetsgrupperna förbättradesflera områden – bland annat samarbetet och upplevelsen av attmål, planer och beslut är tydliga samt att mål och aktiviteterföljs upp på ett bra sätt. Fler än tidigare upplever att det är lättatt genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten.Resultatet av medarbetarundersökningen tas tillvara i dialog,handlingsplanerochutvecklingsaktiviteterpåallanivåeriföre-taget. Folksam har väl inarbetade rutiner för efterarbetet, tillexempel individuell coachning för cheferna, workshopar ochstöd i grupputveckling.Bra start för nya medarbetareFör att nya medarbetare ska känna sig välkomna och ha godaförutsättningar att snabbt komma in i sina nya jobb togs enintroduktionsprocess fram under 2012. Introduktionen är ge-mensam för hela Folksam och omfattar både den egna arbets-platsen och företaget som helhet.Processen börjar redan när anställningsavtalet är påskrivet.Dennyamedarbetarenfårdåtillgångtillenmobilsajtdärblandannat vdAnders Sundström hälsar välkommen via en film-sekvensochdärmankanläsameromFolksamsomarbetsgivare.Under de första veckorna följer en lokal introduktion somordnas av den närmaste chefen och kollegorna, varvat medolika e-utbildningar. En av e-utbildningarna; Introduktioni Folksam fick under 2012 tredje pris i klassen Bästa e-learning2011 i tävlingen Swedish Learning Awards.Eftertretillsexmånaderdeltardennyamedarbetarenienintro-duktionsdag på huvudkontoret vid Skanstull. Där får man lärasig mer om Folksams olika delar och vad andra jobbar medgenom att träffa andra nya medarbetare.Efter ungefär ett år följs introduktionsprocessen upp av HRochnärmastechef ochintroduktionsprocessenövergårtillfort-löpande utveckling. Den nya introduktionsprocessen ska ut-värderas i början av 2013, men synpunkterna från deltagarnaär hittills mycket positiva.Stöd i utveckling och karriärEn viktig del i Folksams erbjudande till medarbetarna är ut-vecklande arbetsuppgifter, tydliga karriärvägar och stöd i ut-vecklingen.Förattökakännedomenomdethosmedarbetarnaochförattuppmuntratillaktivakarriärval,genomfördesunder2012eninternkarriärdag.Underdagenfickmedarbetarnamöjl-ighetattdeltaiaktiviteterochföreläsningarpåtematkarriärochdetfannsenmässamedFolksamsolikaverksamheterochyrkes-områden.Härfannsocksåinformationomförmånertillmedar-betarnaochomstödetfrånHRochexternapartnersikarriäroch16
 16. 16. utveckling. Karriärdagen genomfördes som en pilot i Skans-tull och cirka 400 personer medverkade. Utvärderingen visarmycket positiva omdömen och en klar majoritet av de svaran-de tycker att denna typ av aktiviteter är ett bra stöd.Under året sjösattes även Folksams nya PU-process (prestationoch utveckling) som ska skapa förutsättningar för varje med-arbetareattpresteraochutvecklaspåettsättsomgörattFolksamnår sina mål. Den nya processen är mer flexibel och anpassadefter verksamhetens behov än den tidigare. Chefen och medar-betaren tar tillsammans fram en individuell målplan och enutvecklingsplan som de stämmer av löpande. Fokus ligger påett coachande förhållningssätt, tydliga krav i rollen och på vil-ka aktiviteter medarbetaren ska genomföra för att nå sina mål.Under 2012 lanserades Folksams mellanchefsprogram, MCU.Syftet är att utveckla ledarskapet hos chefer som leder chefereller specialister. MCU kombinerar utveckling i programformmed coachning i grupp. Ett av programmen riktar sig även tillmer seniora chefer.Folksams medarbetare i siffrorMedarbetare 2012 2011 2010 2009 2008Antal medarbetare 3497 3400 3637 3863 3510— Varav kvinnor 52% 51% 50% 50% 49%— Varav män 48% 49% 50% 50% 51%Medelålder 45,3 45,2 45,5 45,3 44,8Antal chefer 356 334 360 347 311— Varav kvinnor 47% 47% 43% 44% 44%— Varav män 53% 53% 57% 56% 56%Personalomsättning 12% 8% 5% 6% 8%SjukfrånvaroSjukfrånvaro 2012 2011 2010 2009 2008Sjukfrånvaro, % 3,4% 3,4% 3,4% 3,9% 5,6%Hälsofrämjande arbeteför minskad sjukfrånvaroFolksam ska ha en arbetsmiljö som främjar god hälsa, motiva-tion och produktivitet - därför drivs sedan många år ett arbeteför att minska sjukfrånvaron. Under 2012 infördes bland annaten telefontjänst som erbjuder sjukvårdsrådgivning i sambandmedsjukanmälan.MeddettavillFolksamgemedarbetarnastödiattbehållaengodhälsa,snabbarefångauppsignalerpåohälsaoch jobba mer förebyggande.Telefontjänsten ska under 2013integreras med det nya personal- och löneadministrativa syste-met, vilket bland annat gör att medarbetarna slipper registrerasjukfrånvaron manuellt.Arbetet med riktade stödinsatser förenskilda individer och grupper fortsätter under 2013.Framtidens kontorFör att anpassa Folksams arbetsplatser till framtidens sätt attarbeta, gjordes under 2012 ett våningsplan på kontoret i Skans-tull om till ett aktivitetsbaserat kontor. Fokus ligger på flexibeltarbetsätt och bra tekniklösningar, och ligger i linje med attskapa en mer lärande organisation. Denna första ombyggnadär en del av ett pilotprojekt och efter utvärdering tas beslut omhur Folksams framtida arbetsplatser kommer att se ut på andravåningsplan och kontor.En attraktiv arbetsplats för dagensoch framtidens medarbetareFolksam ska vara en attraktiv arbetsplats med konkurrens-kraftiga erbjudanden till nuvarande och framtida medarbetare.FörattökakännedomenomförsäkringsbranschenochFolksamsom arbetsgivare deltog Folksam med case i olika universitets-utbildningar och med examensjobb och sommarjobb förstudenter. Folksam samarbetar även med de fyra försäkrings-utbildningar som finns i Sverige, genom medverkan i lednings-grupperochgenomatterbjudapraktikplatser.Underenfemårs-periodharcirka40personeranställtsfråndessautbildningar.Folksam deltog dessutom under året vid femton arbetsmark-nadsdagar för studenter och fyra arbetsmarknadsevent föryrkesverksamma.Den redovisade personalomsättningen ligger för 2012högre än tidigare år. Ökningen förklaras av ett flerårigtomställningsarbete inom framförallt de kundnäraverksamheterna skador, kundservice, rådgivning ochtelemarketing. Förändringen har inneburit internaomflyttningar och återhållsamhet med extern rekry-tering under 2010 och 2011, men under slutet av 2011och hela 2012 har dessa verksamheter bemannats uppgenom stora rekryteringar. Utöver detta har Folksamsom många andra företag stora pensionsavgångaratt hantera, drygt 100 per år senaste åren, och jobbarsystematiskt med att växla ut konsulter mot anställdainom exempelvis IT.17
 17. 17. Ettvarumärke,tvåkoncernerochtioförsäkringsbolagFolksam omfattar de två moderföretagenFolksam ömsesidig sakförsäkring (FolksamSak) och Folksam ömsesidig livförsäkring(Folksam Liv) med dotterföretag. Två avförsäkringsverksamhetens dotterföretagi Folksam Liv är delägda. Dessa är FolksamLO Pension, som ägs till 51 procent och KPAPension, som ägs till 60 procent. I FolksamSak är dotterbolaget Folksam Skade-försäkring (före detta Aktia Skadeförsäkring)delägt till 51 procent.I koncernredovisning för Folksam Sak respektive Folksam Livkonsolideras inte Förenade Liv Gruppförsäkring (FörenadeLiv) och företagen inom KPAPension. Detta eftersom dessaföretag är icke-vinstutdelande och att allt överskott i dessaoch 59 fristående Sparbanker och når därigenom ut med skade-försäkringsprodukter på en bred marknad.I början av 2012 förvärvade Folksam Sak 51 procent av aktiernaiAktiaSkadeförsäkringgenomenöverenskommelsemedAktiaAbp i Finland. Den 1 mars 2013 bytte verksamheten namn tillFolksam Skadeförsäkring. Bolaget bedriver skadeförsäkrings-verksamhet och är huvudsakligen verksamt inom kustområdeti Finland.Förenade Liv erbjuder gruppförsäkring för liv-, sjuk-, olycks-falls-,sjukvårds-samtbarnochgravidförsäkringtilltjänstemängenomdearbetsgivareochorganisationersomföreträderdem.Vid årsskiftet förvärvade Folksam Sak Förenade Liv frånFolksam Liv. Detta i huvudsak för att stärka marknads-positionen inom riskförsäkring.FolksamSakförvärvadeSalusAnsvarABper31januari2013,SalusAnsvarägerSACO SalusAnsvar FörsäkringsAB till49procentochSalusAnsvarPersonförsäkringABtill100procent.bolag därför tillfaller försäkringstagarna. För att nå stordrifts-fördelar till nytta för kunderna sker samverkan inom distribu-tion, administration och kapitalförvaltning.Folksam SakFolksam Sak är kundägt och bedriver skadeförsäkringsverk-samhet med huvudsaklig inriktning på den svenska hushålls-marknaden. Företaget erbjuder ett fullsortiment av försäk-ringar till hushåll och privatpersoner med bil- och boende-försäkringar som bas kompletterat med företagsförsäkringarinom utvalda områden.Svenska Konsumentförsäkringars verksamhet omfattar indi-viduell och gruppanknuten skadeförsäkring till privatpersonersamt till små och medelstora företag. Försäkringarna förmed-las av SalusAnsvar till deras kundgrupper.Tre Kronor bedriver skadeförsäkringsverksamhet i Sverigemed affärsidén att erbjuda skadeförsäkring till företag ochorganisationer som vill sälja och marknadsföra försäkringunder eget varumärke.Tre Kronor samverkar med SwedbankSvenska Konsumentförsäkringar Tre KronorFörenade Liv SalusAnsvar* Folksam Skadeförsäkring51%FolksamSak* Tillträdesdatum 31 januari 201318
 18. 18. FolksamLivSvenska LärarfonderFolksam Fondförsäkring Folksam LO Pension51%KPA LivförsäkringKPA PensionsförsäkringKPA PensionsserviceKPA Pension60%Folksam LivFolksamLivärkundägtochbedriverlivförsäkringsverksamhet.Företaget erbjuder tjänstepensioner och pensionssparande tillprivatpersoner direkt eller via samarbeten, men också grupp-livförsäkringar och andra typer av riskförsäkringar.Folksam Fondförsäkring bedriver fondförsäkringsrörelse medanknytning till värdepappersfonder. Kunderna kan välja blandett stort antal utvalda fonder, exempelvis etiska fonder, fondermed låga avgifter och prisbelönta toppfonder.KPAPension är den gemensamma beteckningen för KPAPensionsförsäkring, KPA Livförsäkring och KPAPensions-service. KPAPension är det ledande pensionsbolaget inomkommunsektorn och förvaltar tjänstepensioner för anställdai kommuner och landsting samt kommunala och kooperativaföretag.KPAPensionsservice erbjuder arbetsgivarservice för hanteringavkommunenspensionsåtagande,administrationavdeanställdasindividuella pensionsvalsamtkvalificeradekonsulttjänster,tjänstegrupplivförsäkringochprofessionellpensionsrådgivning.KPAPension ägs till 60procentavFolksamochtill40procentavSverigesKommuner och Landsting, SKL.Folksam LO Pension är inriktat mot kollektivavtalade tjänste-pensioner och erbjuder i huvudsak administration ochförvaltning av pensionsmedel, VerksamhetenbedrivsiFolksamLOFondförsäkringsomägstill51procentavFolksam Liv ochtill 49 procent av LO.Under 2012 avyttrades Förenade Liv Gruppförsäkring tillFolksam Sak och därigenom renodlades bolagsstrukturenmed fokus på sparande.19
 19. 19. EnorganisationmedkundenifokusFolksam är organiserat i tre affärsområden;Privat affär, Partneraffär och Kollektiv-avtalad affär samt dotterföretag. Utöverdessa finns sju centrala enheter.Affärsområde Privat ansvarar för den privata marknaden förindividuell försäkring och pensionssparande. Detta innefattarbåde liv- och skadeförsäkring under varumärket Folksam ochAffärsområdeCentralenhetvdochkoncernchefEkonomi ochfinansserviceAO Kollektiv-avtalad affärVd-stabAO PartnerKommunikation IT HR Produkt SkadorAO Privat DotterbolagStrategiskstyrningKapital-förvaltningFunktioner för intern styrningoch kontrollall verksamhet som relaterar till försäljning och kundservicegentemot privatpersoner. Affärsområde Partner ansvarar förFolksams affär mot partner- och organisationskunder. Hiträknas gruppförsäkringsaffären samt företagsförsäkring.Affärenavsersåvälskadeförsäkringsompersonförsäkringochsparande.Kollektivavtalad affär ansvarar för relationerna medkollektivavtalsparterna på svensk arbetsmarknad. Här ingårbåde försäkring och pensionssparande, exempelvis tjänste-grupplivförsäkring och sjukförsäkring, men även tjänster somadministrativ service till arbetsgivarna.Affärsområde Partneransvarar för Folksamsaffär mot partner- ochorganisationskunder20
 20. 20. Traditionell livförsäkring 13,0 Fondförsäkring 8,4 Grupplivförsäkring 1,7 Sjuk-/Olycksfallsförsäkring 2,4 Hem-/Villaförsäkring 2,7 Motor-/Trafikförsäkring 3,3 Övrigt 3,7Totalt :35,2BretterbjudandeinomtrehuvudgrupperUnder ett flertal varumärken bedriverFolksam skade- och livförsäkrings-verksamhet med fokus på den svenskamarknaden. Produkterbjudandet kan delasupp i tre huvudgrupper; pensionssparande,personrisk och sakförsäkring.PensionssparandeFolksam erbjuder traditionell livförsäkring inom två företag;Folksam Liv och KPAPensionsförsäkring. Den traditionellalivförsäkringenärensparformdärFolksamförvaltardetinsattakapitalet.SpararenpåverkarintesjälvsinrisknivåutanFolksamplacerarkapitaletiaktier,räntebärandevärdepapperochövrigatillgångar. Bolaget garanterar en överenskommen garantiränta.Eventuelltöverskottiförvaltningenfördelasblandspararnamedhjälp av återbäringsränta eller avkastningsränta.I Folksam ökade inbetalningarna i traditionell livförsäkringunder 2012. De ökade premievolymerna förklaras till en stordel av att sparare tenderar att välja tryggare alternativ när detråder osäkerhet på marknaden. En annan förklaring är attFolksam fortsatte att framgångsrikt förvalta spararnas pengar.TotalavkastningenförFolksamLivochKPAPensionuppgickunder2012till7,0procentrespektive7,2procent.Settöverdensenaste 5-årsperioden har totalavkastningen i genomsnitt varit6,6procentförFolksamLivoch7,9procentförKPAPension.Folksam erbjuder sparande i fondförsäkringar inom fyra före-tag; Folksam Liv, Folksam Fondförsäkring, KPAPensionsför-säkring och Folksam LO Pension. Fondförsäkringinnebärattkundensjälvbestämmerivilkafonderkapitaletplaceras.Premieinbetalningarna till Folksam från sparare i fond-försäkringarharökatkraftigtdesenastefemåren.Dengenom-snittligaårliga tillväxten sedan 2008 är drygt 10 procent. Dettaär en följd av de satsningar Folksam har gjort på förmedlar-marknaden och avtalspension. De totala fondförsäkringstill-gångarna i de fyra företagen uppgick vid årsskiftet till drygt 62miljarder kronor.För att underlätta i fondvalet erbjuds Folksams sparare ettguidat utbud.Till skillnad mot ett fondtorg lyfts ett sjuttiotalfonder med olika placeringsinriktningar fram och fondförval-tare och fonder ses över regelbundet i en urvalsprocess. Somytterligare komplement till det guidade utbudet erbjuds tvåfondväljare, Trend och Multi.PremieVOLYMper produktgrupp 2012MILJARDER KRONOR21
 21. 21. PersonriskFolksam erbjuder personriskförsäkringar inom fem företag;Folksam Liv, Folksam Sak, Förenade Liv,Tre Kronor ochKPA Livförsäkring.Gruppförsäkringärenettårigriskförsäkringutansparmoment.Gruppförsäkring erbjuds som gruppliv- och tjänstegrupplivrespektive sjuk- och olycksfallsförsäkring. Från gruppliv- ochtjänstegrupplivförsäkringarna betalas ett engångsbelopp tillförmånstagare vid den försäkrades dödsfall.Sjukförsäkringen ersätter inkomstbortfall eller utgörs av fastaengångsbelopp. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätterkostnader som kan tillkomma i samband med olycksfall samtersättning vid invaliditet. Folksam har en mycket stark position på den svenska grupp-livsmarknaden.Anpassade gruppliv- och sjuk- och olycksfalls-försäkringar finns för fackförbund, företag och organisationer,till exempel inom olika idrottsförbund, samt som individuellalösningar.Tjänstegrupplivförsäkring,TGL-KL, för kommuner ochlandsting regleras i kollektivavtal. Under de senaste åren harpremierna för den kollektivavtalade tjänstegrupplivsförsäk-ringenkunnatsänkastackvaregodkapitalavkastning.SakförsäkringFolksam erbjuder sakförsäkringar i fyra företag; Folksam Sak,Folksam Skadeförsäkring (före detta Aktia Skadeförsäkring),Svenska Konsumentförsäkringar ochTre Kronor. De två sist-nämnda är så kallade vita varumärken, alltså varumärkensom inte möter kunderna utan endast står för själva produkten.Premieintäkt S akInbetalningar Fond 2012 8, 9 Mdkr 2011 8,2 Mdkr 2010 7,7 Mdkr 2009 7,0 Mdkr 2008 6,5 Mdkr 2012 8, 4 Mdkr 2011 8,6 Mdkr 2010 7,6 Mdkr 2009 6,4 Mdkr 2008 4,4 MdkrPremieinkomst Liv 2012 13,0 Mdkr 2011 11,5 Mdkr 2010 10,2 Mdkr 2009 10,3 Mdkr 2008 10,6 Mdkr14121086410864201086420Boendeförsäkringen är den strategiskt viktigaste produktenoch utgör kärnan i hela försäkringserbjudandet. För att mötakundernas krav på tydligare och enklare alternativ lanseradeserbjudandet Bas, Mellan och Plus som olika typer av hem- ochvillaförsäkringar.Antalet helkunder ökade under 2012 och var vid årsskiftet cirka500000.Föratträknassomhelkundkrävsattmanharbåde biloch boende försäkrat i Folksam. För att ytterligare stärka rela-tionerna med de viktigaste kunderna fortsatte satsningen påkundanpassadekombinationserbjudanden.Denpositivaförsälj-ningsutvecklingen för tilläggsförsäkringar fortsatte under 2012.Företagsmarknaden fortsatte att utvecklas positivt under åretmed fokus på små företag, fastighet och motor.22
 22. 22. DusomkundkanpåverkaFolksamFolksam är ett ömsesidigt försäkrings-bolag. Det betyder att våra kunder ocksåär våra ägare.Godbolagsstyrninghandlaromattsäkerställaattettbolagskötspå ett för ägarna så effektivt sätt som möjligt. En övergripandemålsättning med Folksams bolagsstyrning – förutom att denska överensstämma med bolagets vision och etiska principer– är att säkerställa en bra avkastning för Folksams kunder.Bolagsstyrningen utgår från lagstiftning, främst Försäkrings-rörelselagen,ochFinansinspektionensföreskrifterochallmännaråd. Folksam tillämpar också ”Svensk Kod för bolagsstyrning”.Bilden visar strukturen för de styrande organen i Folksam.Eftersom Folksam är kundägt finns det inte några aktieägare.Försäkringstagarnas inflytande i form av rösträtt, yttranderättoch förslagsrätt på stämman utövas dels genom särskilt valdafullmäktigeledamöter(utseddaavorganisationersomföreträderförsäkringstagarna) och dels genom direktval av försäkrings-tagare (vilket genomförs av en särskilt utsedd valanordnare).Moderbolagens styrelser består av kundrepresentanter från desvenskafolkrörelserna(kooperationen,fackföreningar,idrotts-rörelsen och äldrerörelsen). Det är valberedningen som före-slår stämmorna vilka som ska sitta i styrelserna och ansvararför att styrelserna får en lämplig sammansättning med hänsyntill kompetens, ålder och kön.InternrevisionKundombudsmannenExternarevisorerValberedningRevisionsutskottErsättningsutskottFunktionerförinternstyrningochkontrollFörsäkrings-tagarnaRepresenteras av full-mäktigeledarmöter påstämman. 80 personeri Folksam Sak och 75i Folksam Liv.StämmanStyrelsenVdKoncernledningFinanskommité23
 23. 23. StrategiskkapitalförvaltningFolksam är en av Sveriges tio störstainvesterare och förvaltar ett kapital på281 miljarder kronor. Detta är placerati räntebärande värdepapper, aktier,fastigheter samt alternativa placeringar.Folksams innehav av räntebärande värdepapper består tillstörsta delen av obligationer utgivna av svenska staten, svenskabostadsinstitutellersvenskaföretag.Aktieportföljernabeståravnoterade svenska och utländska aktier.Vid årsskiftet ägdeFolksam fastighetstillgångar, inklusive fastighetsfonder, till ettsammanlagt värde av 18,6 miljarder kronor. Den övervägandedelen direktägda fastigheter är belägna i Sverige och har ettsammanlagt marknadsvärde på 15,7 miljarder kronor.Värdetpå de alternativa placeringarna var vid årsskiftet 3,8 miljarderkronor.Alternativa placeringar är investeringar som har lågkorrelation med aktie- och räntemarknaden.PlaceringsinriktningStyrelserna i respektive bolag fastställer mål och risknivåer förförvaltningen och därmed inom vilka ramar kapitalet får pla-ceras.Denstörstariskenförettförsäkringsbolagärattintelång-siktigt kunna täcka de förpliktelser man har gentemot försäk-ringstagarna. För att hantera denna risk tas särskild hänsyn tillförsäkringsåtagandenas art och löptid vid sammansättningenav placeringstillgångarna.För förvaltningen gäller särskilda regler, primärt försäkrings-rörelselagensplaceringsregler.DärtillföljsFinansinspektionensföreskrifter och allmänna råd samt respektive bolags regler förmiljö-ochetikhänsyn.Risknivånpårespektivebolagstillgångs-portfölj följs upp löpande. Risknivån får inte vara högre än attFörvaltat kapital per tillgångsslag *Folksam, Mkr 2012 2011 2010 2009 2008Förvaltat kapital 280 973 252 653 235 070 215 005 173 190— Varav räntebärande 186 575 174 906 148 621 137 242 125 375— Varav aktier 72 017 58 664 70 086 63 579 33 432— Varav alternativa placeringar 3 754 3 183 2 010 1 887 2 810— Varav direkt- och indirekt ägda fastigheter 18 627 15 900 14 353 12 297 11 573Förvaltat kapital fördelat på bolag 2012MILJARDER KONOR Folksam Sak 29,9 Folksam Liv 125,6 KPA Pension 87,4 Konsumentkooperationens pensionsstiftelse 21,6 Övriga 16,5Totalt :281,0delagstadgadekravenförrespektiveportföljkanuppfyllasmedhög grad av sannolikhet, även vid mycket negativ utveckling avfinans- och försäkringsmarknaderna.FörvaltningsuppdragFolksamkapitalförvaltnings roll är att ansvara för styrning,uppföljning och utvärdering. För att uppnå god riskspridningfördelas innehaven på ett flertal placeringsslag och marknader.Vissa typer av placeringar förvaltas internt medan andra för-valtas externt. Placeringarna i egen regi görs i huvudsak viaderivat för att skräddarsyrespektivebolagsrisknivå.Detkantillexempelrörasig om aktieoptioner som minskar (eller ökar)effekterna av börsens svängningar, men även räntederivat föratt säkra att till exempel förmåner som garanterats livförsäk-ringssparare verkligen kan betalas ut.Förvaltningsuppdragfinnsidagutlagdapådeinternafunktion-erna Folksam Fastigheter ochAlternativa placeringar samtexternt på Swedbank Robur,AktiaAsset Management, DNBoch JPMorgan. Det mest omfattande externa uppdragetskötsav Swedbank Robur och omfattar cirka 215 miljarder kronor.SwedbankRobursköterocksåmerpartenavdenlöpandeadmin-istrationenavtransaktionerochvärdepappersinnehav.Dedirektägda fastigheterna förvaltas till helt övervägande delenav Folksam Fastigheter vars syfte är att skapa bra avkastning* Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse.Per Q1 2012 har även tillgångar i Svenska lärarfonder samt Folksam Skadeförsäkring (fd Aktia Skadeförsäkring Ab) tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrätten av Folksam LO Fonder skett till Robur.Historiken är justerad för jämförbarhet.24
 24. 24. genom att äga rätt fastigheter och utveckla dem på bästa sätt.Målet är att skapa värden för Folksams försäkringstagaresamtidigtsomnyttanförhyresgästernaökargenombyggande,förvaltning och utveckling av bostäder, vårdboenden, kontoroch butiker i bra lägen.Faktaruta Folksam fastigheterAntal fastigheter 124 styckenMarknadsvärde 15 704 MkrTotal uthyrningsbar yta 592 446 m2Hyresvärde 1 002 Mkr Kommersiellt 58% Bostäder 35% Övrigt 7%FOLKSAM FASTIGHETER – FÖRDELNING TOTAL Y TAFastighetsbeståndet växer. Folksam förvärvade under åretbland annat den internationellt uppmärksammade kontors-fastigheten Kungsbrohuset. Fastigheten ligger i det expansivaVästra City i Stockholm och är en av Sveriges modernastebyggnader både avseende miljötänk och tekniska lösningar.Alternativa placeringar är ett internt förvaltningsuppdrag medlångplaceringshorisontsomsyftar till attgeförsäkringstagarnaexponering mot onoterade tillgångar. Placeringarna ska varalågt korrelerade med ränte- och aktiemarknaden och görsi huvudsak i fondliknande strukturer.25
 25. 25. Under2012gjordesinvesteringaritillexempelInfrastruktur-ochPrivate Equityfonder. Folksam förvärvade också, tillsammansmed Peab, hälften av Kvarnholmen UtvecklingsAB. Kvarn-holmen UtvecklingsAB har till uppgift att utveckla byggrätterför produktion av cirka 1 500 nya lägenheter.Bolagsstrategiska innehavBolagsstrategiskainnehavärinvesteringaravsärskildstrategiskbetydelse för respektive bolag och kännetecknas av att det ärstyrelserna som beslutar om köp eller avyttringar.EttexempelpåettstrategisktinnehavärSwedbank,därFolksamäger knappt tio procent av aktierna. Värdet av aktierna i Swed-bank var vid årsskiftet 13,2 miljarder kronor.TotalavkastningMålet med förvaltningen varierar mellan de olika bolagen.För Folksam Liv och KPAPensionsförsäkringAB är det attuppnåhögstamöjligarealaavkastningundergällanderisk-ochplaceringsrestriktioner,medandetinomFolksamSakochövrigabolag är att på bästa sätt bidra till en stabil och konkurrens-kraftigpremie.Förlivverksamhetenskadetsomminimuminne-bära en årlig real avkastning på i genomsnitt tre procent, mättöver en period som motsvarar försäkringsavtalens genomsnitt-ligalöptid.Folksamhariettantalårochunderolikamarknads-förhållanden visat sig kunna hantera risker och möjligheter ikapitalförvaltningen för att skapa långsiktigtgodavkastningtillspararna.2012årstotalavkastningblev för Folksam Sak 8,2procent, för Folksam Liv 7,0 procent och för KPAPensions-försäkringAB 7,2 procent. Vid en jämförelse över femårham-narbådeFolksamLivochKPAPensionsförsäkringsAB i denabsoluta toppen på marknaden.Marknadsutveckling 2012Börsåret 2012 inleddes starkt med en uppgång som varade tilloch med mitten av mars, cirka 15 procent för svenska aktier ochcirka 10procentförvärldsindex.Marknadenstöddesavförvänt-ningarom att bland annat ECB:s resoluta åtgärder i slutet av2011 skulle få positiva effekter och av att det kom positivakonjunktursignalerfrånUSA.Svenskekonomifortsatteocksåattutvecklasrelativt stabilt. Således inleddes året även medstigande svenska räntor.I mars inleddes en period av dystrare utsikter. En ökad oro föreurokrisen tillsammans med svagare konjunkturstatistik frånsåväl Europa och USAsom Kina och Japan resulterade i attbåde svenska och internationella börser fram till början av juniföll tillbaka till de nivåer som rådde vid årets ingång. PolitiskTotalavkastningI procent 2012 2011 2010 2009 2008Folksam Sak 8,2% 6,9% 6,7% 8,1% 2,5%Folksam Liv 7,0% 6,5% 8,7% 10,3% 0,9%KPA Pension 7,2% 5,6% 8,2% 12,4% 6,3%och ekonomisk osäkerhet i flera länder i framför allt södraEuropa ledde till högre obligationsräntor i Grekland, Italienoch Spanien. I Spanien späddes oron på av en banksektori svår kris. Detta, tillsammans med en relativt stabil utvecklingi bland annat Tyskland och Sverige ledde till ett ökat intresseför tyska och svenska statsobligationer vilket fick långa svenskaobligationsräntor att falla med cirka 1 procentenhet underperioden mars till och med juni. Samtidigt förstärktes densvenska kronan. Svenska räntor var därmed nere på historisktlåga nivåer och den 10-åriga statsobligationsräntan bottnadepå strax över 1,1 procent.I juni hölls val i Grekland som så småningom ledde till att enregering kunde bildas. Euroländernas toppmöte enades om attlåta den europeiska räddningsfonden kunna köpa statsobliga-tioner samt om att kunna ge direkt stöd till enskilda banker.Ett välkommet besked för bland annat Spanien. Senare undersommaren slöts en preliminär politisk överrenskommelse omatt ge nödlån till spanska banker och ECB-chefen MarioDraghi uttalade ECB:s kraftfulla stöd för Euron. Detta leddetill en viss stabilisering av läget och blev bland annat också ensignal som fick de svenska bostadsobligationsräntorna attunder hösten fram till årets slut sjunka med nästan 1 procent-enhet jämfört med statobligationsräntor.Under sommaren och hösten stabiliserades också världensbörser stödda av EU-ledarnas räddningsåtgärder, allt lägrestyrräntor och att stimulansåtgärder ställdes i utsikt bådei Kina och Japan liksom fortsatta stimulansåtgärder iEuropa och USA.Under hösten kom ytterligare några klarlägganden om hurECB:s stödfonder kommer att arbeta och ECB uttalade attman avser att fullfölja sin inslagna lågräntepolitik till 2015.Den tyska författningsdomstolen slog i september fast sitt god-kännande av ECB:s stödfond. Successivt skapades ett allt störreförtroende för att den inslagna vägen kan leda till en stabilise-ring av Europas ekonomier. För de krisande länderna i framförallt södra Europa innebar detta lägre statsräntor. För Sverigeinnebar det successivt högre räntor och året avslutades med,i jämförelse med årets början, något högre räntor för löptider Hedgefonder 310 Private Equity 907 Infrastruktur/Energi 932 Övrigt 1 605Totalt :3 754Alte rnativa place ring arMiLJONER KRONOR26
 26. 26. över tio år och något lägre räntor för löptider under 10 år. Dentio-årigasvenskastatobligationsräntanstängdevidåretsslutpå1,5procentvilketvarcirka0,1procentlägreänvidåretsingång.Efter en börsrekyl i oktober kunde inte ens mindre positivakonjunktursignaler från Sverige eller budgetproblem i USAhindra en stark avslutning på börsåret och både svenska ochutländska aktier fick totalt en uppgång på ca 16 procent förhelåret 2012. Räknat i svenska kronor blev uppgången för ut-ländska aktier cirka tio procent på grund av en förstärkningav kronan på cirka fem procent.VärdeutvecklingenpåfastighetsmarknadeniSverigevarunder2012relativtgod,specielltförvälbelägnafastigheter.Förcentraltbelägna kommersiella fastigheter var lokalefterfrågan fortsattgod och bidrog till en likaledes god värdeutveckling. Efter-frågan på bostäder i Stockholm var hög och bidrog också tillen stabil positiv värdeutveckling. I Malmö planade bostads-värdena ut eftersom efterfrågan påverkades av lågkonjunktu-ren i Köpenhamn. Det fanns ett ökande intresse i marknadenför fastigheter med inriktning på äldre- och vårdboende.Börsåret 2012 inleddesstarkt med en uppgångsom varade till och medmitten av mars, cirka 15procent för svenskaaktier och cirka tioprocent för världsindex.27
 27. 27. Riskhantering– enviktigdelavaffärenFörmågan att identifiera, förebygga ochhantera risker är viktig. De risker somhanteras på rätt sätt kan leda till nya möj-ligheter och värdeskapande. Risker sominte behandlas rätt kan däremot leda tillstora skador och kostnader. Folksamsrisker hanteras på ett enhetligt sätt ochutgår från en helhetssyn på risksituationeni både nutid och framtid.Folksam är exponerat mot en mängd olika risker, vilka allapåverkar företagets finansiella ställning, resultat och målupp-fyllelse. Dessa risker delas in i kategorier, som i sin tur delas uppi olika risktyper. Riskkartan på nästa sida är en gemensambruttokarta vilken anpassas för respektive bolag inom Folksam.1.FörsäkringsriskerHantering och värdering av risker i försäkringsverksamhetenärgrundläggandeförallaförsäkringsbolag.KorrektprissättningavriskernatryggarFolksamslångsiktigalönsamhet.Detärävenviktigt att säkerställa att reservavsättningarna är tillräckliga.Riskerna hanteras genom utvecklade försäkringsmatematiskametoder och genom kontinuerlig uppföljning av antaganden.Underlagföruppföljningärbådeinternaochexternabestånds-data, justerade för förväntade framtida trender. SkadeförsäkringsriskFör att hantera teckningsrisken* ser Folksam regelbundet överprissättning, försäkringsvillkor och teckningsregler i syfte attdiversifiera riskurvalet och få täckning för de kostnader somärförknippade med försäkringsavtalen. I samband med dettaanges också de begränsningar som säkerställer att riskurvaletäranpassattillderiktlinjersomrespektivestyrelsefastställt.Teckningsrisken är högre inom personförsäkring än inomegendomsförsäkring.Anledningentilldettaärattpersonskadoriallmänhettarlängretidattregleraochattdetdärmedärsvårareatt fånga upp nya trender. Den långa handläggningstiden inne-bär också att lagändringar får större effekter.Avsättningsrisken, det vill säga risken för att reserverna interäcker för att reglera inträffande skador, hanteras genom ut-vecklade försäkringsmatematiska metoder och en noggrannkontinuerlig uppföljning av anmälda skador och utbetalnings-strömmar.Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpan-de i det ordinarie boksluts- och prognosarbetet. I stort settsamtliga försäkringskontrakt löper på ett år med en rättighetför försäkringsgivaren att avböja förlängning, eller att ändravillkor och förutsättningar vid förlängning.Livförsäkringsrisk – sparandeförsäkringarFörsäkringsränterisken har stor betydelse för traditionell liv-försäkring, både vid tecknande och vid beräkning av avsätt-ningar. I samband med tecknande är risken att den garanteraderäntan är för hög i förhållande till ränteläget, vilket får konse-kvenser för solvens och riskutrymme. Försäkringsränteriskenvid beräkning av avsättningar, det vill säga risken för att värdetav skulden ökar på grund av sjunkande marknadsräntor, varen av de väsentligare riskerna under 2012. Även livsfallsrisken,det vill säga risken att livslängdens underskattas i sambandmed tecknande och vid beräkning av avsättningar, har storbetydelse inom sparandeförsäkring. Därutöver finns dödsfalls-risk, driftskostnadsrisk och annullationsrisk.Risken i avsättningarna för fondförsäkring och försäkringmed villkorad återbäring är mycket begränsad för företageteftersom försäkringstagarna står den finansiella risken.Livförsäkringsrisk – riskförsäkringarFelaktigaantagandenomdödsfall,sjuklighetellerdriftskostnaderkan medföra förluster om premien inte täcker försäkringensskade- och driftskostnader (teckningsrisk) eller om avsättning-arnainteblirtillräckligaförskadorsominteslutreglerats(avsätt-ningsrisk).Riskernahanterasgenomårliganalysavdödlighet,sjuklighet och driftskostnader, som grund för eventuella beslutom förändringar av premier eller avsättningar.Risk vid fördelning av överskottEnligt försäkringsrörelselagen ska fördelning av överskott ilivförsäkringsbolag styras av försäkringarnas bidrag till över-skottet. Risker vid överskottshantering finns både i sambandmed hur mycket överskott som fördelas till kundernas försäk-ringar som återbäring och i samband med hur utbetalning avöverskott fördelas över tiden.Konsekvensen av felaktig överskottshantering är en oskäligfördelning av överskott mellan olika försäkringar. Riskernavid fördelning av överskott hanteras genom löpande översynoch uppdatering av antaganden och kollektiv konsolideringsamt genom utformningen av försäkringstekniska riktlinjeroch försäkringsvillkor.KoncentrationsriskFolksam tecknar skadeförsäkringar i hela Sverige i samtligaav de stora försäkringsklasserna. Försäkringsportföljen är tackvare det stora antalet kunder väldiversifierad, dock med en vissövervikt på gruppförsäkringar och en underviktavföretags-försäkringarsomärettrelativtnystartatområde.Försäkringarnasom är knutna till gruppförsäkringsavtalen är väl spridda bådeåldersmässigtochgeografiskt,vilketinnebärattkoncentrations-risken är begränsad. Folksams livförsäkringsverksamhet ärgenerellt inriktad på stora kollektiv. Detta ger en riskutjämnigoch minskar riskerna.* Risken att premien inte täcker de kostnader som är förknippade med försäkringsavtalet.28
 28. 28. De koncentrationsrisker som identifieras hanteras även genomhälsokrav i samband med tecknande av försäkring med döds-fallsrisk. Dessa krav är hårdast för individuellt tecknad försäk-ring, där det sker en individuell riskbedömning.ÅterförsäkringÅterförsäkring är en viktig del av riskhanteringen av försäk-ringsrisker. Återförsäkringsprogram används framförallt somkostnadsskydd mot större skador men är också ett verktyg föratt täcka överskjutande risknivåer. Under 2012 återförsäkradeFolksam sin verksamhet genom i första hand icke-proportio-nella återförsäkringslösningar med självbehåll anpassade tillförutsättningarna i respektive försäkringsklass.2.FinansiellariskerRespektive styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningenav företagets tillgångar och anger ramar och riktlinjer för hurtillgångarna ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen. Vdansvarar för förvaltningen av företagets tillgångar inom deramar och anvisningar som styrelsen givit samt för översynenavplaceringsriktlinjerna.Denmaximalarisknivåsomstyrelsen(i respektive företag inom Folksam) har formulerat är att risk-nivån i företaget inte får vara högre än att grönt ljus erhållsi Finansinspektionens trafikljusmodell. Optimeringen ochplaceringsinriktningen av respektive bolags tillgångsportföljgörsmedutgångspunktenattföretagetskatålaattutvecklingenpå finansmarknaderna blir mycket svag. Uppfyllandet av delegalarestriktionernaomskuldtäckningochsolvensharhögstaprioritet vid valet av placeringsinriktning. Först därefter skaföretagetsinternariskpreferenserochaffärsmåltasibeaktande.För att uppnå god riskspridning fördelas innehaven på ett fler-tal tillgångsslag och marknader. Folksams kapitalförvaltningstyr i allt väsentligt hur kapitalet placeras inom ramarna. Vissatyper av placeringar förvaltas internt medan andra är externtutlagda förvaltningsmandat.MarknadsriskHanteringen av marknadsrisker utgår från företagets ekono-miska styrka. Risktagandet anpassas till företagets valda risk-nivå och förväntningar på marknaden.1Försäkringsrisker2Finansiellarisker3Verksamhetsrisker Operativ riskMarknadsriskSkadeförsäkringsriskKreditriskLivförsäkringsriskLikviditetsriskAffärsrisk Strategisk risk Compliancerisk VarumärkesriskRiskkategorierna koncentrationsrisk ochmatchningsrisk kan beskriva risker bådeinom försäkringsrisker och finansiella risker.KoncentrationsriskMatchningsrisk29
 29. 29. KoncentrationsriskFolksams största koncentrationsrisk är aktieinnehavet i Swed-bank.Dennakoncentrationsriskbeaktasvidvaletavplacerings-inriktning och särskilt vid sammansättningen av aktieportfölj-erna i Folksams moder- och dotterbolag. Placeringarna skaockså som huvudregel kunna användas för skuldtäckning.3.VerksamhetsriskerIdentifiering och värdering av dessa risker sker främst genomsjälvutvärdering där det görs en kvalitativ bedömning av på-verkan och sannolikhet för att risken inträffar. Samtliga riskerförses med riskägare och åtgärdsansvariga som bland annatansvarar för att riskerna kontinuerligt följs upp. Informationom realiserade risker samlas systematiskt i Folksams incident-rapporteringssystemochärenviktigdelvidsjälvutvärderingen.RiskhanteringsprocessenRiskhanteringsprocessen omfattar att identifiera, värdera,hantera, övervaka och rapportera alla väsentliga risker.• IdentifieraPåettenhetligtochsystematisktsättidentifierasriskerien-lighetmedföretagetsriskkategorisering.Identifieraderiskerbeskrivs, registreras och kategoriseras.Till samtliga riskerkopplas också uppgifter om vilka enheter och vilka bolagsom berörs.Alla identifierade risker tilldelas en riskägareochåtgärdertasframföratthanteraochförebyggariskerna.• VärderaRisker värderas på ett enhetligt sätt och kvantifieras, därså är möjligt, med vedertagna mätmetoder. Risker kanvärderas mer eller mindre precist.Beroende på risktyp ärvärderingenkvantitativ(mätning)ellerkvalitativ(bedöm-ning).Trafikljuset–Finansinspektionensverktygförmät-ning av risker i försäkringsbolag – används som metodförattvärderabådeförsäkringsriskerochfinansiellarisker.För att beräkna hur mycket kapital företaget behöver föratttäckasinarisker(enligtTrafikljuset)utförsettantalför-definierade stresscenarier.Detta sker till exempel i valet av fördelning av placeringstill-gångarna på tillgångsslag som ger upphov till marknadsriskoch genom olika typer av derivat, som terminer, ränteswapparmed mera.KreditriskKredit- och motpartsrisker hanteras genom att endast tillåtaplaceringar i värdepapper med hög kreditvärdighet.LikviditetsriskLikviditetsrisk anses vara av ringa betydelse i den totala risk-bildenförFolksam.Genomatttillgångarnaihuvudsakplacerasi marknadsnoterade värdepapper med hög likviditet säker-ställs att likviditetsrisken hålls på en låg nivå.MatchningsriskDenstörstariskenförettlivförsäkringsbolagärattintelångsik-tigt kunna täcka avtalade förpliktelser gentemot försäkrings-tagarna. För att hantera denna matchningsrisk beaktas särskiltförsäkringsåtagandenasartochdurationvidsammansätningenav placeringstillgångarna.Scenariernagerupphovtilldettotalakapitalkravetpåföre-taget och sätts i relation till företagets tillgängliga kapital.• HanteraHanteringen av risker sker med hjälp av regelverk, pro-cesser och kontrollaktiviteter. Det är verksamhetens ochföretagsledningens ansvar att prioritera de åtgärder somplaneras för att styra eller begränsa risken.• ÖvervakaÖvervakninginnefattardenlöpandebevakningenavriskerochåtgärder,samtattriskernaliggerinomfastställdalimi-ter. Det är den operativa verksamheten som ansvarar föratt åtgärder och risker kontinuerligt övervakas.• RapporteraSamtliga väsentliga risker rapporteras till styrelse och vdför att ge en allsidig och saklig bild av den totala risksitua-tionen. Rapportering av den aggregerade risksituationensker genom skriftliga riskrapporter.Fördelning av ansvarFöratttydliggörastyrningochansvarförriskhanteringochrisk-kontrollgörsenuppdelningavverksamhetenitreansvarslinjer.Första ansvarslinjen utgörs av enheter, moder- och dotterbolagsamt utlagd verksamhet. Dessa ansvarar för att leda verksam-heten så att de av styrelsen fastställda målen uppfylls. De ägeroch hanterar risker, det vill säga ansvarar för riskhanterings-aktiviteter, uppföljningar samt regelefterlevnad.Andra ansvarslinjenutgörsavstyrnings-ochkontrollfunktionersomskasäkerställaenändamålsenligocheffektivriskhantering.Styrnings- och kontrollfunktionerna stödjer och följer upp denförsta ansvarslinjen utifrån ramverk för intern styrning ochkontroll, ansvarar för att ha en övergripande bild av risksitua-tionen i företaget och rapporterar denna tillstyrelse och vd.Tredje ansvarslinjen utgörs av internrevision. Internrevisionengranskar och utvärderar, på styrelsens uppdrag, den internastyrningen och kontrollen inklusive riskhantering.Folksam är exponeratmot en mängd olika risker,vilka påverkar företagetsfinansiella ställning,resultat och målupp-fyllelse. Dessa risker delasin i kategorier, som i sin turdelas upp i olika risktyper30
 30. 30. 31
 31. 31. VärldsberömdtrafikforskningTrafikskador innebär stora förluster för folk-hälsan och samhällsekonomin, men framförallt för individen. Folksam har drygt 30 årserfarenhet av forskning inom trafik-säkerhetsområdet, med tonvikt på studierav verkligt inträffade trafikolyckor.Den kunskap Folksams trafikforskning ger används för atträdda liv i trafiken. Genom att analysera de skador som inträf-far kan Folksam ge råd om de bästa produkterna och hur mankan förebygga olyckor och skador. Färre trafikskador innebäräven lägre trafikförsäkringspremier, vilket kommer Folksamskunder till godo. Ambitionen är också att integrera kunskapeni försäkringen – till exempel har säkra och mer miljömässigthållbara bilar en lägre premie, och motorcyklar medABS pre-mieras. Folksams trafikforskningsarbete kostar cirka 7 – 8 kro-nor per bilförsäkring och år.Trafiken blir allt säkrareMycket har hänt de senaste tio åren.Antalet dödade i trafikenhar halverats sedan början av 2000-talet och antalet personersom invalidiserats har minskat påtagligt. Främst beror det påattbilarochvägarblivitsäkrare.Säkerhetssystemsomantisladd,bältespåminnareochwhiplashskyddharhaftstorbetydelse,lik-som mittseparerade 2+1 vägar, rondeller och lägre hastigheteri städer och på olycksdrabbade vägar. Folksams insats underdenna tidsperiod har bland annat varit att:och 300 svåra skador undvikas. Koldioxidutsläppen skulledessutom minska väsentligt. Folksam har som avsikt att ut-veckla en ny typ av bilförsäkring baserad på resultaten frånforskningsprojektet.Under det årliga Tylösandsseminariet presenterades projektetsomFolksamgenomförttillsammansmedTrafikverket,Motor-förarnas Helnykterhetsförbund och SalusAnsvar. Resultatenvisar att det är möjligt att mer än halvera bilförares hastighets-överträdelser, liksom att minska de grövre fortkörningarna.Cirka 250 privatbilister deltog i projektet. För att kunna säker-ställa forskningsresultatet slumpades deltagarna i en testgruppoch en kontrollgrupp. Med hjälp av GPS-utrustning har bilenshastighet i förhållande till vägens tillåtna hastighet mätts, mendetvarbaratestgruppensomfickdirektåterkopplingpåhastig-heten i bilen. Genom att köra enligt gällande hastighetsgränskunde de få upp till 30 procents rabatt på försäkringspremien.Cykelolyckor orsakar flest personskadorTrafiksäkerhetsarbete fokuserar ofta på dödliga olyckor ochdå utgör bilolyckor den största faran. Men i tätbebyggda om-råden där dödliga olyckor sällan sker, är det oftast cykelolyckorsom orsakar personskador. I Sverige orsakar cykelolyckor flertrafikskador än bilolyckor, det visar ny statistik från Folksam.Närmare hälften av alla trafikskador i landet som leder tillsvårare skador i tätbebyggda områden utgörs av cykelolyckor,hela 48 procent – att jämföra med 28 procent för personbil,åtta procent för moped och sju procent för fotgängare.• genomföra den första utvärderingen av bältespåminnarei Europa - en viktig milstolpe för att få biltillverkare att hadet som standard.• initiera krocktest av whiplashskyddtester som idag är inte-grerade i konsumenttestet Euro NCAP.• driva fram en nationell policy för hur länge barn ska sittai bakåtvända bilbarnstolar.På lång sikt ser Folksam ett antal viktiga trender. Bilen kommeratt bli allt mer uppkopplad till olika nätverk, vilket innebär nyasäkerhetslösningar med bland annat halvautomatiserad bil-körning och bilförsäkringslösningar som kopplas till hurindividen kör.Trängsel och buller i städerna driver fram enannan stadsbild där fotgängare, cyklar och kollektiva medel ärstommenochbilenfårfinnaspådeoskyddadesvillkor,iställetförtvärtom. Det kommer att finnas osynliga alkolås i bilar sominte märks av om föraren är nykter. Baserat på den utvecklingsom har skett och de förändringar som förväntas har Folksamstrafiksäkerhetsarbete fått ökat fokus på förarens beteende ochpå att oskyddade trafikanters skador ökat, vilket framgick i2012 års aktiviteter.Grön och säker – billigare försäkringForskningsprojektet ”Grönt ljus”, som slutfördes 2012, visaratt det går att stimulera bilförare till en säkrare och mer miljö-vänlig körstil om de belönas med en lägre försäkringspremie.Förutom att bilföraren själv kan spara tusenlappar i premieroch bränslekostnader, skulle över 40 liv per år kunna räddas32
 32. 32. Att cykelolyckor inte uppmärksammats i samma utsträckningtidigare har berott på att cykelskador till viss del varit dolda.Singelolyckor har inte varit synliga i statistiken då fokus harlegat på cykel-bil-kollisioner. Dessa utgör dock endast cirka 15procent. Merparten av de svåra skadorna sker i singelolyckor.Åtta av tio svåra cykelskador ärarm- och benskadorVarje år skadas cirka 1 900 cyklister svårt i Sverige.Arm- ochbenskadorstårförhela80procentavallasvåraskadorvidcykel-olyckor, och axelskador är absolut vanligast. Dessa skador kaninteförebyggasmedcykelhjälm.Medencykeljackasomskyddararmar och axlar skulle däremot antalet svåra skador kunnaminskas rejält enligt Folksams trafikforskare. Stötupptagandematerial i exempelvis en jacka eller väst, på samma sätt som ivissa kläder för mountainbike, skulle kunna vidareutvecklasför att passa en bred marknad. Folksam har för avsikt att tafram en testmetod för skyddskläder för att stimulera att mereffektiva skydd kommer ut på marknaden.Stora brister bland de populärastecykelhjälmarnaUnder våren genomförde Folksam tester av de 13 vanligastecykelhjälmarna på den svenska marknaden. Testerna spegladebåde singelolyckor och olyckor då en cyklist blir påkörd av enbil. Resultatet visade att flertalet cykelhjälmar skulle behövaförbättras, och att det är stor skillnad mellan de bästa och desämsta hjälmarna. Detta trots att alla hjälmar som ingicki testet tidigare har testats och godkänts enligt CE-normer.Den osynliga hjälmen Hövding, som blåses upp vid en olyckaoch fungerar som en krockkudde för huvudet, fick överlägsetbäst resultat i slagprovet. Populära skateboardhjälmar gergenerellt sämre skydd än traditionella cykelhjälmar.Folksam ingår från och med 2012 iTrafikverkets analysgruppför att ta fram strategier för säkrare cykling.MC-räckenSkaderisken för MC-förare är lika hög vid kollision med vajer-räcken som andra stålräcken – cirka 50 procent – oavsettvilken typ av räcke det handlar om. Det visade en studie frånFolksam, i samarbete medTrafikverket ochVectura, som sloghål på myten att vajerräcken skulle vara farligare för den somkör motorcykel. För att öka trafiksäkerheten för MC-förarebehöver snarare alla typer av räcken förbättras. Redan 2009visade en studie frånVTI att vajerräcken har ökat trafiksäker-heten och minskat antalet omkomna för såväl personbilar sommotorcyklar.Förpersonbilarharvajerräckenminskatantaletdödamed 75 – 80 procent på 2+1-vägar och antalet omkomnaMC-förare har minskat med 40 – 50 procent.Under våren genom-förde Folksam testerav de 13 vanligastecykelhjälmarna på densvenska marknaden.Resultatet visade attflertalet skulle behövaförbättrasFolksam listar säkra och hållbara bilarDe bilar som köps idag kommer att rulla på vägarna i mångaår och får därför stor inverkan på både säkerhet och miljö förlång tid framöver. Folksam genomförde därför, för femtondeåret i rad, en granskning av nya bilmodeller. Listan gallrar utcirka 10 procent av marknadens bilar som uppfyller Folksamskrav för att vara säkra och miljömässigt hållbara. Numerafinns viktig säkerhetsutrustning även i småbilsklassen. Auto-broms är ett av de säkerhetssystem som har stor effekt när detgäller att minska trafikskadorna. Folksams beräkningar visaratt antalet skadade och dödade skulle minska med minst 20procent om alla bilar hade autobroms av dagens standard.Nu finns autobroms att få i flera bilmodeller, och det är viktigtatt kunder vet om att det finns och att de efterfrågar systemen.Den fullständiga listan med säkra och hållbara bilarpresenteras på folksam.se.Utskrotning av bilar utan antisladd?Stora säkerhetsvinster kan uppnås genom att byta ut äldre ochmindre säkra bilar mot nya och säkrare modeller. Det framgickpå Tylösandsseminariet i september 2012, där Folksam presen-terade en rapport över vad olika alternativ till utskrotning avgamla bilar kan innebära. Frågan har diskuterats tidigare ochregeringen utredde den för ett tiotal år sedan. Under senare århardockfleraeffektivasäkerhetssystem,exempelvisautobroms,introducerats, vilket gjort att förutsättningarna förändrats.Folksams förslag var därför att man tillsätter en ny utredningför att utreda frågan på nytt.33
 33. 33. 34
 34. 34. UppmärksammadägarstyrningFolksam är övertygat om att företag somtar ansvar för miljö och mänskliga rättig-heter är mer lönsamma på sikt. Genomkriterierna miljö, mänskliga rättigheter ochantikorruption påverkar Folksam därför debolag som företaget investerar i.Vissa företag väljs bort oavsett hur liten deras miljöpåverkanär eller hur bra arbetsmiljö de har. De uteslutande kriteriernaär tobak och illegala vapen som klustervapen, antipersonella-minor och kärnvapen. Dessa kriterier gäller för samtliga bolaginom Folksam. Dotterbolaget KPAPension har beslutat omännu striktare uteslutningskriterier och investerar inte helleri tobaksindustrin, vapenindustrin, alkoholindustrin eller ikommersiell spelindustri. Folksam Sak har märkningen BraMiljöval och utesluter som KPAPension med tilläggen kol,kärnkraft och uran.FN:s principer vägleder FolksamFN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principlesfor Responsible Investments, PRI) lanserades under 2006 ochsyftar till att föra in hållbarhetsfrågor i investeringsprocessenför institutionella investerare och pensionsförvaltare. Folksamvar den enda svenska investerare som deltog i utformningen avriktlinjernaochvarocksåenavdeförstainvesterarnaattskrivaunder principerna.PRINCIP 2Folksam är en aktiv ägare och införlivar miljöoch sociala frågor i bolagsstyrningspolicynoch arbetssättet.Folksams styrelser har fastställt en bolagsstyrningspolicy ochetiska investeringskriterier för bolagens innehav.Verksamhetenföljs upp av en intern bolagsstyrningskommitté. Resultatetrapporteras till styrelserna.Dialog med börsbolag efter incidenterFolksam försöker så långt det går att påverka de bolag företa-get investerar i. Några exempel:Lundin PetroleumUnder 2012 hade Folksam ett flertal kontakter med det svenskaoljebolaget Lundin Petroleum.Folksam föreslog att bolagsstämman skulle ge bolagets styrelsei uppdrag att initiera och finansiera en från företaget oberoendegranskning av Lundin Petroleums verksamheter i Sudan ochEtiopien. Granskningens huvudsyfte skulle vara att utreda an-klagelser om brott mot princip 1 och 2 i FN:s Global Compactsamt OECD:s Riktlinjer för multinationella företag. Förslagetröstades ner trots att det stöddes av 22 procent av aktieägarna.Folksam står kvar som engagerad ägare så länge det bedömssom möjligt att få företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.Efter en lång dialog med Lundin Petroleum fattade Folksam imaj beslutet att sälja sitt innehav.TeliaSoneraUnder 2011 koppladesTeliaSonera till frågeställningar ombrott mot mänskliga rättigheter i samband med att regimerköpt utrustning som använts för att avlyssna, bevakaPRINCIP 1Folksam inkluderar miljö, sociala frågor ochbolagsstyrning i den finansiella analysen ochbeslutsprocessen.En etisk analys ligger till grund för beslut om vilka bolag Folk-sam investerar i och vilka bolag som Folksam väljer att föra endjupare dialog med. Folksam deltog under stämmosäsongen2012 i 39 årsstämmor och tre valberedningar. Förutom dettavar Folksam involverat i en rad dialoger med bolagsstyrelserbeträffande hållbarhetsarbete och belöningssystem.Folksam röstar ibland för och ibland emot aktierelaterade be-löningssystem. Folksam röstade under året nej till tre företagsförslag till program för rörliga ersättningar.Dialog som ett sätt att påverkaFolksams arbete med att påverka företag i hållbarhetsfrågorär dels inriktat på att minska de risker som är förknippade medmiljöbrott,brottmotmänskligarättigheterochkorruption,delspå att få fler att se och utnyttja affärspotentialen i ett ansvars-fullt företagande. 2012 granskades verksamheten i 2140 bolagmed fokus på företagens prestationer avseende miljö ochmänskligarättigheter.Folksams20störstasvenska innehav kontaktades och mötengenomfördes under året med sex av dessa. Utöver detta identi-fierades 43 svenska företag som löpte störst risk att råka ut förincidenter inom miljö och mänskliga rättigheter. Samtliga bo-lag kontaktades och nio bolag valdes ut där möten och/ellertelefonkonferenser genomfördes med en genomgång av före-tagens risksituation. Granskningen har genom åren inneburitatt flera företag strukturerat om och förbättrat sitt miljöarbeteeller sitt sätt att arbeta med mänskliga rättigheter efter dialogmed Folksam.35
 35. 35. och spåra politiska dissidenter. Folksam förberedde ett förslagtill årsstämman 2012 om att ge bolagets styrelse i uppdrag attjusteradeetiskariktlinjernaförTeliaSoneraienlighetmedFN:sallmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt OECD:sriktlinjer för multinationella företag.TeliaSoneras styrelse ställde sig positiv till Folksams förslagoch fattade redan innan stämman beslut om att justera bola-gets etiska kod.Senare under våren sände SVT ett granskande reportage somhandladeomTeliaSonerasverksamhetienradickedemokratiskaländer i Centralasien. Detta ledde till att Folksam inledde enintensiv dialog med bolaget. Folksam träffade dessutomTelia-Sonerashuvudägaresvenskastatenförattdiskuterahurbolagetskulle kunna förbättra sin verksamhet. TeliaSonera beslöt där-efter att genomföra en extern granskning av sitt hållbarhets-arbetemedsärskiltfokuspåyttrandefrihetochintegritetsfrågor.Parallellt påbörjades även ett internt arbete för att utvecklariskanalys, stärka rapportering, öka transparens och utbildamedarbetarna i mänskliga rättigheter.Under hösten anklagadesTeliaSonera för att ha använt mutori Uzbekistan. Företaget tillbakavisade alla anklagelser meninitierade en extern granskning av sin verksamhet. Åklagarenvid Riksenheten mot korruption inledde en förundersökning.Folksam kommer att fortsätta att ha en tät dialog med bolaget.Folksam står kvar somengagerad ägare sålänge det bedöms sommöjligt att få företagenatt förbättra sitt hållbar-hetsarbetePRINCIP 3Folksam verkar för öppenhet och ökad rappor-tering om miljö, sociala frågor och bolagsstyrningi de företag vi placerar.Hållbart värdeskapandeSedan 2009 har Folksam, som en av 14 svenska investerare,i projektet Hållbart värdeskapande, strävat efter att påverkasvenskabörsnoteradeföretagiriktningmotenhållbarutvecklingochettlångsiktigtvärdeskapande.Projektetgenomförde hösten2011 en enkätundersökning bland de 100 bolag som har störstbörsvärdepåStockholmsbörsen.Resultaten,sompresenteradesienrapportijanuari2012,visade att en tredjedel av börsbolagenhadeenalldelesförlågförändringstaktochattgapettilldeifram-kanthadeökatsedandenförstaundersökningen2009.Folksam på FN:s miljömöteFolksamdeltogiFN:smöte’GlobalCompactRio+20’iRio deJaneiro och talade om hur resultaten av Rio +20 kan bidra tillatthållbarhetsredovisningblirpraxisblandföretagvärldenöver.PRINCIP 4Folksam arbetar aktivt för att principernaför ansvarsfulla placeringar ska godkännasoch implementeras inom finansbranschenFolksam informerar externa fonderFondbolag som anlitas av Folksam uppmanas att ansluta sig tillFN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Folksaminformerar löpande fondbolagen om de uteslutningar som hargjorts på grund av Folksams etiska investeringskriterier, samtefterfrågarinformationomhurfondbolagetagerarutifråndennainformation. För etiska fonder gäller även att dessa ska uppfyllavillkoren som Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENFharfastställt.Etiskafonderskabåde ha en väldefinierad urvals-process samt tydligt redovisade etiska kriterier. Folksam redo-visar vilka externa fondbolag som har skrivit under PRI i fond-broschyren och via hemsidan.36
 36. 36. Princip 5Folksam samarbetar med andra placerareför att främja användandet av principerna.Nordiskt samarbeteför ansvarsfullt företagandeFolksam samarbetar sedan 2008 med försäkringsbolagetNorska Liv, livförsäkringsbolaget KLPoch finska pensions-bolaget Ilmarinen, i Nordic Engagement Cooperation (NEC).Syftet är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter för miljö,mänskliga rättigheter och antikorruption. Under 2012 hadeNEC sammanlagt dialog med 13 olika företag, samtliga base-rade utanför Norden.Global Network Initiative2011 accepterades Folksam som medlem i Global NetworkInitiative, GNI, en internationell organisation med syfte attarbeta för att säkra mänskliga rättigheter inom IToch telekom.GNI grundades av IT-företagen Google, Microsoft ochYahooefterattdessahadekritiseratskraftigtförsinverksamhetiKina.InitiativförstörreansvarvidutvinningavoljesandUnder 2012 undertecknade Folksam ett initiativ med närmare50andrainvesterareförattfåoljesandsbolagatttaettstörreansvarför miljö och mänskliga rättigheter.Princip 6 Folksam rapporterar om de åtgärder som vidtasoch om hur arbetet för att implementera principernaför ansvarsfulla investeringar framskrider.En katt bland hermelinernaFolksams avdelning förAnsvarfullt ägande finns sedan 2009på bloggen En katt bland hermelinerna (www.agarstyrning.folksamblogg.se).Bloggenkompletterasävenmedetttwitter-konto,@etikkatten,därdagsaktuellauppdateringarpubliceras.Under 2012 genomfördes även ett antal interna och externapresentationer om Folksams arbete med ansvarsfullt ägande.Folksams arbete med ägarstyrning2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005Antal företag där folksam fört en aktiv dialog 45 57 77 45 38 41 7 14Antal svenska bolagsstämmor där Folksam medverkat 39 42139 35 28 21 18 15Antal valberedningar där Folksam är med 3 2 3 4 2 1 — —1Inkluderar en extra bolagsstämma37
 37. 37. AktivtmiljöarbeteFolksam har ambitionen att ligga i framkantinom miljö- och klimatarbete och har arbetatmed hållbarhetsfrågor sedan 1960-talet.Ett stort företag har också stora möjligheter att påverka ochFolksams höga miljökrav har bidragit till en högre miljöstan-dardhosflerastoraunderleverantörer.Bådebil-ochbyggskade-verksamheterna, som är de delar av Folksam som har störst på-verkan på omvärlden, är miljöcertifierade enligt ISO 14001.Alla utsläpp klimatkompenserasFolksams klimatutsläpp för 2012 uppmättes till 4613 ton CO2e.I detta mått ingår alla sex växthusgaser, inte enbart koldioxid.I jämförelse med förra året ökade klimatfotavtrycket med 638ton, detvillsägamed16procent.Detberoddefrämstpåökadvärmeförbrukning i fastigheter, ett ökat fastighetsbestånd samtökat resande med flyg och bil. Klimatfotavtrycket inkluderari år även klimatpåverkan från vatten som står för 41 ton CO2e.FolksamsklimatfotavtryckkompenserasheltgenomVi-skogensträdplanteringsprojekt.Vi-skogen planterar i snitt sex träd förvarje ton koldioxid som släpps ut. Det totala fotavtrycket för2012 uppmäts till 4 613 ton koldioxid. Detta innebär att drygt27 000 träd kommer att planteras för att kompensera Folksamsklimatfotavtryck.Träden planteras iTanzania i samarbete medfattigaböndervarslivssituationförbättrasgenomattdefåröka-deinkomster.TrädensomVi-skogenplanterarärskuggandeochgöder marken, vilket gör att träd och grödor kan planterastillsammans, även kallat trädjordbruk.Genom att räkna konservativt och ta höjd vid de tillfällenunderlaget är knapphändigt säkerställs att Folksam klimat-kompenserar för hela sin klimatpåverkan.Ökat resandeFlygresor står för 24 procent av klimatfotavtrycket och ökademed 16 procent i jämförelse med föregående år. Antalet inrikesflygresor minskade dock. Folksams resepolicy ger tydliga rikt-linjer för tjänsteresor.Varje resa ska vara väl planerad och moti-verad och tåg ska av miljöskäl användas på sträckor upp till500 kilometer, till exempel på sträckan Stockholm – Göteborg.Samtidigt som inrikes resor med flyg minskade, ökade tåg-resorna med 244 576 kilometer. Det är positivt eftersom klimat-påverkan från tågresor är marginell i jämförelse med utsläppenfrån flyget. Tågresor står för endast 2 ton av Folksams totalaklimatfotavtryck.Antalet körda mil i tjänsten med bil ökade från 487 680 till513 381 mil. Bilar som används av koncernledningen och an-ställda som är beresningsskyldiga uppfyller Folksams högakrav på miljö- och säkerhetsprestanda.Ökat fastighetsbeståndgav ökad energiförbrukningVärmeförbrukning stod för 52 procent av Folksams klimat-påverkan och uppgick 2012 till totalt 2 422 ton CO2. Dettamotsvarade en ökning med 17 procent. Ökningen berodde påatt Folksam ökade sitt fastighetsbestånd och att 2012 var ettkallt år. Folksam har en uttalad strategi att öka andelen fastig-heter i placeringarna och ökade fastighetsbeståndet med drygt50 000 kvm under 2012. Samtidigt pågår ett aktivt arbete medatt effektivisera energianvändningen i fastigheterna och medatt på lång sikt ersätta fossila bränslen.Klimatfotavtrycket från Folksams elförbrukning uppgick 2012till18tonCO2e,vilketvarenökningmedetttonijämförelsemed2011. Den el Folksam köper in är 100 procent ursprungsmärktel från vindkraft.Utsläpp per aktivitet i ton CO2eAktivitet 2012 2011 2010Bilresor 873 800 843Flygresor 1 092 940 838Tågresor 2 0,003 0,22Uppvärmning 2 422 2 075 2 152Elförbrukning 18 17 19,4Trycksaker 74 64 —Papper 78 65 —Kaffe 13 14 —Vatten 41 — —TOTALT 4 613 3 975 3 853 Uppvärmning 52% Flygresor 24% Bilresor 19% Övrigt 5%Utsl äpp per aktivitet38
 38. 38. Ambition att minska antalet trycksakerUnder 2012 har klimatfotavtrycket från trycksaker ökat från64tontill74ton.Folksamhardockentydligambitionattminskaantalet trycksaker. Ambitionen är att i allt högre utsträckningövergå från fysiska trycksaker till att publicera i digital form.Det innebär bland annat att kunder ska få möjlighet att få för-säkringsvillkor och fakturor digitalt.Miljövänliga bilreparationerFör att minska miljöbelastningen vid bilreparationer använderdeverkstädersomFolksamanlitar,istoromfattningåteranvändareservdelar, istället för att automatiskt välja en nytillverkad.Vidarereparerarmanplastdetaljerochglasrutoristället för attalltid använda nya reservdelar. Att återanvända och reparera iställetförattköpanytt,ärintebaraenvinstförmiljönutanävenen god affär för Folksam och Folksams kunder. Detta arbets-sätt bidrog under 2012 till att ett avfallsberg på 1 330 ton kundeundvikas och att sparade drygt 100 miljoner kronor vid repara-tion av skadade bilar.Folksam – ett Bra MiljövalInovember2011blevFolksamdetförstaförsäkringsbolagetsomgodkändesenligtBraMiljöval–världenstuffastemiljömärkning.Det är Naturskyddsföreningen som utfärdar Bra Miljöval ochmärkningen omfattar bil- villa- och fritidshusförsäkringar. DetärettbevispåattFolksamtarmiljöfråganpåallvarochtaransvarför sin egen klimatpåverkan.Under 2012 fortsatte arbetet med att inkorporera de 43 kriteriersomNaturskyddsföreningenställerpådeförsäkringsbolagsomlicensieras med Bra Miljöval. Det innebär bland annat långt-gående krav på att reparationer ska ske på miljövänligt sätt, attåteranvändafungerandemenbegagnadedelar,atterbjudasäkraoch hållbara ersättningsbilar vid skador och att pengarna somFolksam förvaltar investeras på ett ansvarsfullt sätt. Ett urvalav kriteriernas uppfyllande granskas dels av Naturskyddsför-eningensjälva,delsaventredjepartiformavettrevisionsbolag.39
 39. 39. Ett kontinuerligt arbete för en hållbar världFolksam arbetar aktivt för att leva upp till sin miljömärkning.Några exempel på detta är att:• Vi hjälper entreprenörer och kunder att välja hållbaramaterial vid bygg- och bilreparationer.• Vi ställer höga krav på inköp av varor och tjänster, somkaffe, elektronik, papper, städmaterial, energi, transporteroch resor.• Folksams egen personalrestaurang, en av Sveriges största,byter till ekologiska råvaror.• Vi forskar om ökad säkerhet och bättre miljöprestanda förSveriges fordonsflotta.• Vi enbart använder ursprungsmärkt och förnybar el till allavåra fastigheter.• Vi planterar träd genomVi-skogen för att kompensera före-tagets klimatfotavtryck.InköpFolksam är en inköpare med stora volymer inom både drift-ochskadeverksamhet.Visionenometthållbartsamhällepräglarsättet att arbeta med inköpsfrågor och påverkar i högsta gradde leverantörer Folksam arbetar med. Arbetet under 2012handladeomattsamlaochenahållbarhetskraveninominköps-områdenabygg,motorochdrift/IT.Hållbarhetskavaraenrödtrådisamarbetetmedexternaleverantörer,frånavtalsskrivningtill uppföljning av leveransen. Leverantörskraven ska inte baraspegla Folksams egen miljöpolicy utan även de certifieringarsom företaget anslutit sig till, exempelvis Bra Miljöval. Inköps-avdelningenharettnärasamarbetemedmiljöchefenföratthittanya hållbara förhållningssätt mot leverantörerna.FastighetsförvaltningFolksam Fastigheter arbetar aktivt med miljö- och energifrågorinom förvaltning, projekt och förvärv. Folksam miljöklassarsina byggnader enligt Miljöbyggnad och Green Building, utförenergikartläggningarifastighetermedhögenergiprestandaochköperelsomär100procentvindkraft.Under2012blevFolksamFastigheter medlem i Hållbarhetsmanualen – ett verktyg föratt bedöma hur väl kvalitets-, miljö- och hälsofrågor hanteras– både övergripande och i enskilda projekt.Gröna hyresavtalDen 19 december skrev Folksam det första Gröna Hyresavtalet,hyresgästenärWhiteArkitektershuvudkontor.Ettgrönthyres-avtal innebär att hyresvärd och hyresgäst samarbetar för attminska energiförbrukningen.Avtalet innehåller till exempelkrav på energikartläggning, att hyresgästen får informationom sin energianvändning och förbinder sig att köpa förnybareller klimatneutral energi för uppvärmning. Avtalet innebärockså att koldioxidutsläppet beräknas varje år och att källsor-tering ska utföras så långt det är möjligt.Vindkraft – nästa stegGnosjöEnergiABärettvindkraftsbolaghelägtavFolksammedfyra vindkraftverk i Kulltorp med en total effekt om 10 mega-watt. Detmotsvararettårsuppvärmningavcirka1000villor.Folksam utreder möjligheten att försörja de direktägda fastig-heterna med egenproducerad vindkraft. Förutom miljö- ochprofilvinster skulle det leda till en sänkt energikostnad för före-taget.Utredningen beräknas bli klar under 2013.40
 40. 40. 41

×