Lecture 1.

Ge Go
Ge Go57-р бүрэн дунд сургууль
Хичээлийн код
Агуулгын багтаамж
Судлах анги
Судлах улирал

MMOR712
2 кредит
магистрантур
намар
Лекцийн агуулга:

-Авиа – үе – бүтээвэр – үг –
хэлбэржсэн үг – холбоо үг – өгүүлбэр
– цогцолбор – эх
авиа
үе, бүтээвэр

үг
хэлбэржсэн үг,
холбоо үг
өгүүлбэр
цогцолбор, мөчлөг
эх
Лекцийн агуулга:
1. Хэлзүйн байгуулал, түүний судлах
зүйл
2. Хэлзүйн үндсэн ойлголтууд
–
–
–
–

Хэлзүйн утга
Хэлзүйн хэлбэр
Хэлзүйн арга
Хэлзүйн ай

3. Үгзүй нь хэлзүйн нэг салбар болох
нь
Хэлзүйн байгуулал, түүнийг судлах
ухаан
• Хэлзүйн байгуулал гэдэг нь хэлэх явцад
тухайн хэлний үгс бүтэх, хувилах,
өгүүлбэр, эх бүтэх, байрлах зүй тогтлын
цогцыг хэлнэ.
• Хэлзүйн байгууллыг судлах хэл
шинжлэлийн салбар ухааныг хэлзүй буюу
грамматика гэнэ.(В.И.Кодухов) Энэ нэр
томьѐо нь grammatike techne “бичиг үсгийг
урлаг” гэсэн грег үгээс гаралтай.
Хэлзүй юуг судлах вэ?
Хэлзүй нь бүтэц өгүүлбэрийн бүтцэд
орсон хэлзүйн үгийн бүтэх, хувилах зүй
тогтол, үүрэг харьцааг судална.
Бүтэц өгүүлбэр- үг, нөхцөлийн
хослолтой өгүүлбэр
Хэлзүйн үг – бүтэц өгүүлбэрийн
бүтцэд орж тухайн мэдээллийг
дамжуулахад ямар нэг үүрэг гүйцэтгэж
байгаа харьцаанд орсон үг
Хэлзүйн салбар ухаан
Хэлзүйг судлах зорилго, агуулга
дээр нь тулгуурлан
1. үгзүй (морфология)
2. өгүүлбэрзүй (синтаксис) гэсэн
хоѐр салбар ухаанд хуваадаг.
Өгүүлбэрзүй(синтаксис) юуг судлах вэ?

Хэлзүйн үгийн үүрэг харьцааг
буюу харилцааны үндсэн нэгж болох
өгүүлбэрийн хам бүтцэд байгаа
хэлзүйн үгийн хийсвэр утга буюу
хэлзүйн утга, түүнийг илрүүлэх
хэлбэр, гүйцэтгэх үүрэг, харьцаа
зэргийг судална.
Үгзүй (морфология) юу судлах вэ?

Хэлзүйн үгийн бүтэх хувилах зүй
тогтлыг буюу хэлзүйн үгийг хэлбэр,
бүтцийн талаас нь утгатай холбож
судална.
Морфология гэдэг нь morph(хэлбэр),
logos(судлал, сургаал) буюу хэлбэр
судлал гэсэн герег үгнээс гаралтай.
Хэлзүйг судлах аргаар нь:
•Тодорхойлох хэлзүй: Хам цагийн
үүднээс
тухайн
хэлний
хэлзүйн
байгууллыг судална.
•Түүхэн хэлзүй: Тухайн хэлний хэлзүйг
цуваа цагийн үүднээс судална.
•Зэрэгцүүлсэн хэлзүй: Төрөл бус хэлний
хэлзүйн байгууллыг харьцуулан судална.
Хэлзүйг судлах аргаар нь:
Харьцуулсан хэлзүй:
Ойрын ба холын төрөл хэлний
хэлзүйн байгууллыг судална. (Монгол
хэлний холын төрөл хэл нь манж түнгүс,
түрэг хэл. Ойрын төрөл хэл нь Дагуур
(Хөх мөрөн), Бао-ань (Хөх нуур), Могол
(афганстан), Шар ѐгор(Хөх нуур),
Монгор(Хятад) зэрэг болно. Харин монгол
аялгуунд халх, ойрд, буриад, өвөрлөгч
зэрэг орно.)
Хэлзүйг судлах аргаар нь:
Бүтэц хэлзүй:
Хэл нь тэмдэг, дохионы үелэн
шаталсан тогтолцоо, бүхэл нь хэсгээс,
хэсэг нь нэгжүүдээс бүрдэх бөгөөд бүлэг,
хэсэг, нэгжүүд нь өөр хоорондоо
харилцан хамааралтай нарийн нийлмэл
тогтолцоот үзэгдэл хэмээн хэлийг
хөдлөнги харьцаанд нь судалдаг.
Хэлзүйн үндсэн ойлголт:
1. Хэлзүйн утга (grammatical meaning)
Үг тус бүрийн үгийн сангийн бодит утгаас
хийсвэр, хэсэг бүлэг үгэнд байдаг төрөл
бүрийн харьцаа заах утгыг хэлзүйн утга
гэнэ.
2. Хэлзүйн хэлбэр (grammatical form):
Хэлзүйн утга илэрхийлж байгаа хэлний
хэрэглүүр буюу материаллаг илэрлийг
хэлзүйн хэлбэр гэнэ.
Хэлзүйн үндсэн ойлголт:
3. Хэлзүйн арга (grammatical means):
Хэлшинжлэлд хэлзүйн утга, хэлбэр
хоѐрын нэгдлийг хэлзүйн арга гэдэг.
Хэлзүйн үндсэн ойлголт:
4.Хэлзүйн ай (grammatical category):
Нэг төрлийн ерөнхий хийсвэр
харьцаа зааж байгаа хоѐр ба түүнээс
дээш харилцан эсрэгцсэн хэлзүйн
утгуудын нэгдлийг хэлзүйн ай гэнэ.
Хэлзүйн үндсэн ойлголт:
Ашигласан материал:
• П.Бямбасан, Хэлзүйн утга, хэлбэр, категори, УБДС-ийн
ЭШАБ¹1(XIV), 1981, 67-77 тал
• Ц.Өнөрбаян, Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй, Уб., 1994,
5-13 тал
• Ц.Өнөрбаян, Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй, Уб., 2004,
• О.С.Ахманова, Словарь линговистических терминов,
М.,1966, 112-114
• В.И.Кодухов, Введение в языкознание. М., 1979
• В.А. Кочергина, Введение в языкознание. Основы
фонетики-фонологи, грамматики, М.,1979.
• Д.Төмөртогоо, Хэл шинжлэлийн нэр томъѐоны хураангуй
толь, Уб., 2004
• P.H.Matthews, The Consice Oxford Dictionary of
Lihguistics,Oxford,1997
• http:// Кhelzasag.mn/ вейб сайт
1 sur 17

Recommandé

Хэлзүй, түүний үндсэн ойлголт par
Хэлзүй, түүний үндсэн ойлголтХэлзүй, түүний үндсэн ойлголт
Хэлзүй, түүний үндсэн ойлголтGe Go
13.2K vues14 diapositives
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргууд par
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргуудМонгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргууд
Монгол хэлний үг бүтэх ёс, үг бүтэх аргуудGe Go
9.1K vues12 diapositives
Монгол үгийн бүтэц, Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл par
Монгол үгийн бүтэц, Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйлМонгол үгийн бүтэц, Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйл
Монгол үгийн бүтэц, Бүтээвэрзүй, түүний судлах зүйлGe Go
9.7K vues12 diapositives
лекц 3, par
лекц 3,лекц 3,
лекц 3,Ge Go
7.3K vues23 diapositives
монгол хэлний найруулгын төрөл Altantuya par
монгол хэлний найруулгын төрөл Altantuyaмонгол хэлний найруулгын төрөл Altantuya
монгол хэлний найруулгын төрөл AltantuyaBuyanjargal_b
23K vues10 diapositives
лекц 4 par
лекц 4лекц 4
лекц 4Lha Bolorerdene
22.8K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

монгол хэлний ярианы найруулга par
монгол хэлний ярианы найруулгамонгол хэлний ярианы найруулга
монгол хэлний ярианы найруулгаNational University Of Mongolia
12K vues19 diapositives
Lecture 6. par
Lecture 6.Lecture 6.
Lecture 6.Ge Go
537 vues11 diapositives
авиазүй ухааны судлал par
авиазүй ухааны судлалавиазүй ухааны судлал
авиазүй ухааны судлалsanjaamongol
6.7K vues12 diapositives
ярианы найруулгын төрөл par
ярианы найруулгын төрөлярианы найруулгын төрөл
ярианы найруулгын төрөлBolopchimeg Bolopoo
5.5K vues8 diapositives
лекц 2, par
лекц 2,лекц 2,
лекц 2,Ge Go
6.5K vues34 diapositives
GLON303-Хичээл 9 par
GLON303-Хичээл 9GLON303-Хичээл 9
GLON303-Хичээл 9E-Gazarchin Online University
1K vues10 diapositives

Tendances(20)

Lecture 6. par Ge Go
Lecture 6.Lecture 6.
Lecture 6.
Ge Go537 vues
авиазүй ухааны судлал par sanjaamongol
авиазүй ухааны судлалавиазүй ухааны судлал
авиазүй ухааны судлал
sanjaamongol6.7K vues
лекц 2, par Ge Go
лекц 2,лекц 2,
лекц 2,
Ge Go6.5K vues
Utga zohioliin helnii tuhai par Ge Go
Utga zohioliin helnii tuhaiUtga zohioliin helnii tuhai
Utga zohioliin helnii tuhai
Ge Go3.6K vues
авиа хувьсах ёс par sanjaamongol
авиа хувьсах ёсавиа хувьсах ёс
авиа хувьсах ёс
sanjaamongol7.3K vues
Авиазүйн ухаан, түүний судлах зүйл par Ge Go
Авиазүйн ухаан, түүний судлах зүйлАвиазүйн ухаан, түүний судлах зүйл
Авиазүйн ухаан, түүний судлах зүйл
Ge Go7.4K vues

Similaire à Lecture 1.

лекц 4 par
лекц 4лекц 4
лекц 4Lha Bolorerdene
3.7K vues11 diapositives
найруулгын байр ба утга par
найруулгын байр ба утганайруулгын байр ба утга
найруулгын байр ба утгаNational University Of Mongolia
1.9K vues32 diapositives
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa par
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaabuyantai
213 vues8 diapositives
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa par
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaaoojig44
142 vues8 diapositives
монгол хэлний ном харьцуулсан par
монгол хэлний ном харьцуулсанмонгол хэлний ном харьцуулсан
монгол хэлний ном харьцуулсанErdenetuya Galbadrah
704 vues8 diapositives
Lecture 2 3. par
Lecture 2 3.Lecture 2 3.
Lecture 2 3.Ge Go
766 vues12 diapositives

Similaire à Lecture 1.(20)

6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa par buyantai
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
buyantai213 vues
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa par oojig44
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
6 saruul erdene-baruuny-bolovsrolyn_uzel_sanaa
oojig44142 vues
Lecture 2 3. par Ge Go
Lecture 2 3.Lecture 2 3.
Lecture 2 3.
Ge Go766 vues
Жинхэнэ нэр par Ge Go
Жинхэнэ нэрЖинхэнэ нэр
Жинхэнэ нэр
Ge Go12.7K vues
найруулгын төрөл par sainaa88
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa8840.4K vues
лекц 5, par Ge Go
лекц 5,лекц 5,
лекц 5,
Ge Go712 vues
Lecture 4 5. par Ge Go
Lecture 4 5.Lecture 4 5.
Lecture 4 5.
Ge Go5.2K vues
Eshz ba niitelgee 7 par oyunaadorj
Eshz ba niitelgee 7Eshz ba niitelgee 7
Eshz ba niitelgee 7
oyunaadorj741 vues
Авиазүйн ухааны судлах зүйл par Ge Go
Авиазүйн ухааны судлах зүйлАвиазүйн ухааны судлах зүйл
Авиазүйн ухааны судлах зүйл
Ge Go603 vues
1.1. Бичиг үсгийн гарал үүсэл.pptx par SunduiBuyanzayaa
1.1. Бичиг үсгийн гарал үүсэл.pptx1.1. Бичиг үсгийн гарал үүсэл.pptx
1.1. Бичиг үсгийн гарал үүсэл.pptx
0. hicheeliin taniltsuulga par telmenten
0. hicheeliin taniltsuulga0. hicheeliin taniltsuulga
0. hicheeliin taniltsuulga
telmenten155 vues

Plus de Ge Go

Eh helnii hereglee par
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii heregleeGe Go
1.5K vues12 diapositives
Eh helnii hereglee par
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii heregleeGe Go
933 vues12 diapositives
лекц 4, par
лекц 4,лекц 4,
лекц 4,Ge Go
1.2K vues8 diapositives
лекц 1, par
лекц 1,лекц 1,
лекц 1,Ge Go
1.1K vues8 diapositives
Lecture 10. par
Lecture 10.Lecture 10.
Lecture 10.Ge Go
700 vues11 diapositives
Lecture 9. par
Lecture 9.Lecture 9.
Lecture 9.Ge Go
1.9K vues34 diapositives

Plus de Ge Go(16)

Eh helnii hereglee par Ge Go
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii hereglee
Ge Go1.5K vues
Eh helnii hereglee par Ge Go
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii hereglee
Ge Go933 vues
лекц 4, par Ge Go
лекц 4,лекц 4,
лекц 4,
Ge Go1.2K vues
лекц 1, par Ge Go
лекц 1,лекц 1,
лекц 1,
Ge Go1.1K vues
Lecture 10. par Ge Go
Lecture 10.Lecture 10.
Lecture 10.
Ge Go700 vues
Lecture 9. par Ge Go
Lecture 9.Lecture 9.
Lecture 9.
Ge Go1.9K vues
Lecture 7 8. par Ge Go
Lecture 7 8.Lecture 7 8.
Lecture 7 8.
Ge Go4.8K vues
Lecture 13 14 par Ge Go
Lecture 13 14Lecture 13 14
Lecture 13 14
Ge Go6.4K vues
Монгол хэлний найруулгазүй par Ge Go
Монгол хэлний найруулгазүйМонгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүй
Ge Go4.2K vues
Үйл үг par Ge Go
Үйл үгҮйл үг
Үйл үг
Ge Go21.3K vues
Үл хувилах нэр 2 par Ge Go
Үл хувилах нэр 2Үл хувилах нэр 2
Үл хувилах нэр 2
Ge Go2.9K vues
Тэмдэг нэр үгийн аймаг par Ge Go
Тэмдэг нэр үгийн аймагТэмдэг нэр үгийн аймаг
Тэмдэг нэр үгийн аймаг
Ge Go15.6K vues
Дутмаг хувилах нэр par Ge Go
Дутмаг хувилах нэрДутмаг хувилах нэр
Дутмаг хувилах нэр
Ge Go2.5K vues
Гийгүүлэгч авиалбар, түүний бүрэлдэхүүн, ангилал par Ge Go
Гийгүүлэгч авиалбар, түүний бүрэлдэхүүн, ангилалГийгүүлэгч авиалбар, түүний бүрэлдэхүүн, ангилал
Гийгүүлэгч авиалбар, түүний бүрэлдэхүүн, ангилал
Ge Go6.8K vues
Эгшиг авиалбар par Ge Go
Эгшиг авиалбарЭгшиг авиалбар
Эгшиг авиалбар
Ge Go3.3K vues
Төлөөний үгийн аймаг par Ge Go
Төлөөний үгийн аймагТөлөөний үгийн аймаг
Төлөөний үгийн аймаг
Ge Go1.1K vues

Lecture 1.

 • 1. Хичээлийн код Агуулгын багтаамж Судлах анги Судлах улирал MMOR712 2 кредит магистрантур намар
 • 2. Лекцийн агуулга: -Авиа – үе – бүтээвэр – үг – хэлбэржсэн үг – холбоо үг – өгүүлбэр – цогцолбор – эх
 • 3. авиа үе, бүтээвэр үг хэлбэржсэн үг, холбоо үг өгүүлбэр цогцолбор, мөчлөг эх
 • 4. Лекцийн агуулга: 1. Хэлзүйн байгуулал, түүний судлах зүйл 2. Хэлзүйн үндсэн ойлголтууд – – – – Хэлзүйн утга Хэлзүйн хэлбэр Хэлзүйн арга Хэлзүйн ай 3. Үгзүй нь хэлзүйн нэг салбар болох нь
 • 5. Хэлзүйн байгуулал, түүнийг судлах ухаан • Хэлзүйн байгуулал гэдэг нь хэлэх явцад тухайн хэлний үгс бүтэх, хувилах, өгүүлбэр, эх бүтэх, байрлах зүй тогтлын цогцыг хэлнэ. • Хэлзүйн байгууллыг судлах хэл шинжлэлийн салбар ухааныг хэлзүй буюу грамматика гэнэ.(В.И.Кодухов) Энэ нэр томьѐо нь grammatike techne “бичиг үсгийг урлаг” гэсэн грег үгээс гаралтай.
 • 6. Хэлзүй юуг судлах вэ? Хэлзүй нь бүтэц өгүүлбэрийн бүтцэд орсон хэлзүйн үгийн бүтэх, хувилах зүй тогтол, үүрэг харьцааг судална. Бүтэц өгүүлбэр- үг, нөхцөлийн хослолтой өгүүлбэр Хэлзүйн үг – бүтэц өгүүлбэрийн бүтцэд орж тухайн мэдээллийг дамжуулахад ямар нэг үүрэг гүйцэтгэж байгаа харьцаанд орсон үг
 • 7. Хэлзүйн салбар ухаан Хэлзүйг судлах зорилго, агуулга дээр нь тулгуурлан 1. үгзүй (морфология) 2. өгүүлбэрзүй (синтаксис) гэсэн хоѐр салбар ухаанд хуваадаг.
 • 8. Өгүүлбэрзүй(синтаксис) юуг судлах вэ? Хэлзүйн үгийн үүрэг харьцааг буюу харилцааны үндсэн нэгж болох өгүүлбэрийн хам бүтцэд байгаа хэлзүйн үгийн хийсвэр утга буюу хэлзүйн утга, түүнийг илрүүлэх хэлбэр, гүйцэтгэх үүрэг, харьцаа зэргийг судална.
 • 9. Үгзүй (морфология) юу судлах вэ? Хэлзүйн үгийн бүтэх хувилах зүй тогтлыг буюу хэлзүйн үгийг хэлбэр, бүтцийн талаас нь утгатай холбож судална. Морфология гэдэг нь morph(хэлбэр), logos(судлал, сургаал) буюу хэлбэр судлал гэсэн герег үгнээс гаралтай.
 • 10. Хэлзүйг судлах аргаар нь: •Тодорхойлох хэлзүй: Хам цагийн үүднээс тухайн хэлний хэлзүйн байгууллыг судална. •Түүхэн хэлзүй: Тухайн хэлний хэлзүйг цуваа цагийн үүднээс судална. •Зэрэгцүүлсэн хэлзүй: Төрөл бус хэлний хэлзүйн байгууллыг харьцуулан судална.
 • 11. Хэлзүйг судлах аргаар нь: Харьцуулсан хэлзүй: Ойрын ба холын төрөл хэлний хэлзүйн байгууллыг судална. (Монгол хэлний холын төрөл хэл нь манж түнгүс, түрэг хэл. Ойрын төрөл хэл нь Дагуур (Хөх мөрөн), Бао-ань (Хөх нуур), Могол (афганстан), Шар ѐгор(Хөх нуур), Монгор(Хятад) зэрэг болно. Харин монгол аялгуунд халх, ойрд, буриад, өвөрлөгч зэрэг орно.)
 • 12. Хэлзүйг судлах аргаар нь: Бүтэц хэлзүй: Хэл нь тэмдэг, дохионы үелэн шаталсан тогтолцоо, бүхэл нь хэсгээс, хэсэг нь нэгжүүдээс бүрдэх бөгөөд бүлэг, хэсэг, нэгжүүд нь өөр хоорондоо харилцан хамааралтай нарийн нийлмэл тогтолцоот үзэгдэл хэмээн хэлийг хөдлөнги харьцаанд нь судалдаг.
 • 13. Хэлзүйн үндсэн ойлголт: 1. Хэлзүйн утга (grammatical meaning) Үг тус бүрийн үгийн сангийн бодит утгаас хийсвэр, хэсэг бүлэг үгэнд байдаг төрөл бүрийн харьцаа заах утгыг хэлзүйн утга гэнэ. 2. Хэлзүйн хэлбэр (grammatical form): Хэлзүйн утга илэрхийлж байгаа хэлний хэрэглүүр буюу материаллаг илэрлийг хэлзүйн хэлбэр гэнэ.
 • 14. Хэлзүйн үндсэн ойлголт: 3. Хэлзүйн арга (grammatical means): Хэлшинжлэлд хэлзүйн утга, хэлбэр хоѐрын нэгдлийг хэлзүйн арга гэдэг.
 • 15. Хэлзүйн үндсэн ойлголт: 4.Хэлзүйн ай (grammatical category): Нэг төрлийн ерөнхий хийсвэр харьцаа зааж байгаа хоѐр ба түүнээс дээш харилцан эсрэгцсэн хэлзүйн утгуудын нэгдлийг хэлзүйн ай гэнэ.
 • 17. Ашигласан материал: • П.Бямбасан, Хэлзүйн утга, хэлбэр, категори, УБДС-ийн ЭШАБ¹1(XIV), 1981, 67-77 тал • Ц.Өнөрбаян, Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй, Уб., 1994, 5-13 тал • Ц.Өнөрбаян, Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй, Уб., 2004, • О.С.Ахманова, Словарь линговистических терминов, М.,1966, 112-114 • В.И.Кодухов, Введение в языкознание. М., 1979 • В.А. Кочергина, Введение в языкознание. Основы фонетики-фонологи, грамматики, М.,1979. • Д.Төмөртогоо, Хэл шинжлэлийн нэр томъѐоны хураангуй толь, Уб., 2004 • P.H.Matthews, The Consice Oxford Dictionary of Lihguistics,Oxford,1997 • http:// Кhelzasag.mn/ вейб сайт