Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kalnirnay 2008

39 845 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Business
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Kalnirnay 2008

  1. 1. H Ÿæè ׋×ãU滇ææçÏÂÌØð Ù×ÑH © 2008 STYLE & DESIGN OF THE FIGURES AND PAGE LAYOUT PROTECTED UNDER THE COPYRIGHT ACT. âßüÏ×èüØ ßæçáü·¤Â¿æ» ® H$mc{ZU©`À`m ñdm{XîQ>, Amamo½` d ·¤æÜçهæüØ Â¢¿æ¢» ÎÚUÚUæðÁ ×æðÕæ§üÜßÚU çßÙæ×êËØ gm¢X`© `m Img Amd¥Î`m sms ‘START KAL’ to 5757585 l ·¤æÜçهæüØ §ü-çÎÙÎçàæü·¤æ A_o{aH$m-b§S>ZgmR>r {deof B©-Amd¥Îmr www.kalnirnay.com ßM¤Ù Ò¥æòÇüUÚUÓ ·¤ÚUæ. ¢ ¢ ^maVr` gm§ñH¥${VH$ na§naoMo àVrH$ OJmVrb gdm©{YH$ InmMo ABC* àH$meZ âé ×¢ » ¶ gd© H$mb{ZU©` Amd¥Î`m, nwñVHo$, g§JrV, DVD/VCD d hñVH$bm dñVy `m§À`m Á`mo{V^m©ñH$a O`§V gmiJm§dH$a g§nm{XV ßæçáü·¤ Â¿æ» âßüÏ×èüØ IaoXrH${aVm kalnirnay.com ¢ ¢ ×æ»üàæèáü / Âæñá ÁæÙðßæÚUè 2008 àæ·ð¤ 1929 ÙßßáæüçÖÙ¢ÎÙ 1 a quot; quot; ×æ»üàæèáü ·ë¤. 13 Âæñá àæé. 5 Âæñá àæé. 13 Âæñá ·ë¤. 5 çàæßÚUæ˜æè ÂýÎæðá ................ 1 6 1 3 20 27 âÎSØ ................ 2 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 3 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 4 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 5 a{ddma *Audit Bureau of Circulations gmo 07.17 18.13 ßëçp·¤ 19.24 07.18 18.18 ·é¢¤Ö 19.15 07.19 18.22 ç×ÍéÙ 07.18 18.27 ·¤‹Øæ ................ 6 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 14 Âæñá àæé. 6 Âæñá àæé. 14 Âæñá ·ë¤. 6 ................ 7 URL : www.kalnirnay.com Öæð»è ÜæÜæ ÜÁÂÌÚUæØ ÁØ¢Ìè 7 14 2 1 28 E-Mail: kalnirnay@kalnirnay.com ÏÙé×æüâ â×æŒÌè ................ 8 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 9 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 10 ¥×æßæSØæ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ ü âêØæðÎØ âêØæüSÌ ¿¢¼ÚUæàæè ÂØZÌ ............................ ý ÎéÂæÚUè 3.57 ............................ ÚUæ˜ææñ 9.12 ............................ ............................ .............. 11 gmo_dma .............. 12 _§ 07.17 18.14 ÏÙé 07.19 18.18 ×èÙ 07.19 18.23 ç×ÍéÙ 29.36 07.18 18.27 ·¤‹Øæ 27.02 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 9 ×æ»üàæèáü ¥×æßæSØæ Âæñá àæé. 7 Âæñá Âæñç‡æü×æ àææ·¢¤ÖÚUè Âæñç‡æü×æ Âæñá ·ë¤. 7 .............. 13 çºSÌæŽÎ 2008 ÂýæÚ¢UÖ ÎàæüßðÝUæ ¥×æßæSØæ ×·¤ÚU⢷ý¤æ¢Ìè àææ·¢¤ÖÚUè Îðßè ÙßÚUæ˜æ â×æŒÌè Sßæ×è çßßð·¤æ٢ΠÁØ¢Ìè (çÌçÍÂêÁæ) 8 1 5 22 2 9 .............. 14 Âé‡Ø·¤æÜ 7.19 ÂæâêÙ 18.19 ÂØZÌ ·¤æÝêUÕæ§ü Øæ˜ææ-×æ¢ÉUÚU»æß, ßæ§ü ×æÜðüEÚU Øæ˜ææ-×æÚUÝU çÁÁæ×æÌæ ÁØ¢Ìè-çâ¢Î¹ðÇUÚUæÁæ 1 .............. 15 ............................ ............................ ............................ ×æƒæSÙæÙæÚ¢UÖ ............................ ............................ .............. 16 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ¥×æßæSØæ â×æŒÌè ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ â×æŒÌè ............................ ............................ .............. 17 ............................ âæØ¢·¤æÝUè 5.07 ............................ ............................ ÚUæ˜ææñ 7.05 ............................ ............................ .............. 18 _§Jidma ~w 07.16 18.10 ·¤‹Øæ 18.51 07.18 18.15 ÏÙé 29.20 07.19 18.19 ×èÙ 23.26 07.19 18.24 ·¤·ü¤ 07.18 18.28 ÌéÜæ .............. 19 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 10 Âæñá àæé. 1 Âæñá àæé. 8 Âæñá ·ë¤. 1 Âæñá ·ë¤. 8 Ÿæè »æð´ÎßÜð·¤ÚU ×ãUæÚUæÁ Âé‡ØçÌÍè ¿¢¼ýÎàæüÙ ·¤çÚUçÎÙ ÕéÏæcÅU×è Îé»æücÅU×è ÙðÌæÁè âéÖæá ÁØ¢Ìè ·¤æÜæcÅU×è ×ãUæˆ×æ »æ¢Ïè Âé‡ØçÌÍè .............. 20 2 9 16 2 3 30 Âæñá ×æâæÚ¢UÖ àææ·¢¤ÖÚUè Îðßè ÙßÚUæ˜ææðˆâßæÚ¢UÖ »éÝU߇æè ×ãUæÚUæÁ Âé‡ØçÌÍè .............. 21 ×ãUæÎðß »æðçߢΠÚUæÙÇðU Âé‡ØçÌÍè ãéUÌæˆ×æ çÎÙ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 22 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 23 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 24 ~wYdma Jw 07.16 18.11 ÌéÜæ 07.18 18.15 ×·¤ÚU 07.19 18.20 ×ðá 07.19 18.24 ·¤·ü¤ 07.18 18.28 ÌéÜæ .............. 25 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 10 Âæñá àæé. 2 Âæñá àæé. 9 Âæñá ·ë¤. 2 Âæñá ·ë¤. 9 .............. 26 ÂæEüÙæÍ ÁØ¢Ìè (ÁñÙ) ×éçSÜ× ×æðãUÚU× ×æâæÚ¢UÖ ÂæÚUàæè àæðãUÚðUßæÚU ×æâæÚ¢UÖ ÚU檤ÝU ×ãUæÚUæÁ Âé‡ØçÌÍè-·é¤ÇUæÝU 3 10 17 24 3 1 ×çãUÜæ ×éç€ÌçÎÙ çãUÁÚUè âÙ 1429 ÂýæÚ¢UÖ .............. 27 âæçߘæèÕæ§ü Èé¤Üð ÁØ¢Ìè .............. 28 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 29 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 30 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Jwédma ew .............. 31 07.16 18.11 ÌéÜæ 07.18 18.16 ×·¤ÚU 07.19 18.20 ×ðá 25.59 07.19 18.25 ·¤·ü¤ 09.31 07.17 18.29 ÌéÜæ 15.27 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 11 Âæñá àæé. 3 Âæñá àæé. 10/11 Âæñá ·ë¤. 3 çÇUâð´ÕÚU 2007 âȤÜæ °·¤æÎàæè Âé˜æÎæ S×æÌü °·¤æÎàæè ⢷¤cÅU ¿ÌéÍèü ¿¢¼ýæðÎØ 9.08 ÚU 30 2 9 16 23 4 11 18 25 âæð 31 3 10 17 24 ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 4 11 18 25 ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 5 12 19 26 ............................ ............................ ............................ ............................ »é 6 13 20 27 ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 7 14 21 28 ewH«$dma e 07.17 18.12 ÌéÜæ 07.34 07.18 18.17 ×·¤ÚU 13.14 07.19 18.21 ßëáÖ 07.18 18.25 çâ¢ãU àæ 1 8 15 22 29 ×æ»üàæèáü ·ë¤. 12 Âæñá àæé. 4 Âæñá àæé. 12 Âæñá ·ë¤. 4 Èð¤ÕýéßæÚUè 2008 àæçÙÂýÎæðá çßÙæØ·¤ ¿ÌéÍèü Öæ»ßÌ °·¤æÎàæè »‡æÚUæ…Ø çÎÙ ÚU 3 10 17 24 ×æðãUÚU× (ÌæçÁØæ) 1 2 19 26 »éM¤ »æðçߢÎçâ¢ãU ÁØ¢Ìè Sßæ×è çßßð·¤æ٢ΠÁØ¢Ìè 5 âæð 4 11 18 25 ÚUæcÅþUèØ Øéßæ çÎÙ ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 5 12 19 26 ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 6 13 20 27 ............................ ............................ ............................ ............................ »é 7 14 21 28 ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 1 8 15 22 29 e{Zdma quot; 07.17 18.13 ßëçp·¤ 07.18 18.17 ·é¢¤Ö 07.19 18.22 ßëáÖ 27.37 07.18 18.26 çâ¢ãU 16.35 quot; àæ 2 9 16 23 MUM
  2. 2. âßüÏ×èüØ ßæçáü·¤Â¿æ» ® H$mc{ZU©`À`m ñdm{XîQ>, Amamo½` d ·¤æÜçهæüØ Â¢¿æ¢» ÎÚUÚUæðÁ ×æðÕæ§üÜßÚU çßÙæ×êËØ gm¢X`© `m Img Amd¥Î`m sms ‘START KAL’ to 5757585 l ·¤æÜçهæüØ §ü-çÎÙÎçàæü·¤æ A_o{aH$m-b§S>ZgmR>r {deof B©-Amd¥Îmr www.kalnirnay.com ßM¤Ù Ò¥æòÇüUÚUÓ ·¤ÚUæ. ¢ ¢ ^maVr` gm§ñH¥${VH$ na§naoMo àVrH$ OJmVrb gdm©{YH$ InmMo ABC* àH$meZ âé ×¢ » ¶ gd© H$mb{ZU©` Amd¥Î`m, ® nwñVHo$, g§JrV, DVD/VCD d hñVH$bm dñVy `m§À`m IaoXrH${aVm kalnirnay.com Á`mo{V^m©ñH$a O`§V gmiJm§dH$a g§nm{XV Âæñá / ×æƒæ Èð¤ÕýéßæÚUè 2008 àæ·ð¤ 1929 2 a quot; quot; Âæñá ·ë¤. 12 ×æƒæ àæé. 4 Âæܹè Øæ˜ææ-×æðÚU»æ¢ß ×æƒæ àæé. 11 ×æƒæ ·ë¤. 3 Öæ»ßÌ °·¤æÎàæè çßÙæØ·¤ ¿ÌéÍèü ßÚUÎ ¿ÌéÍèü ÁØæ °·¤æÎàæè ⢷¤cÅU ¿ÌéÍèü ¿¢¼ýæðÎØ 9.29 ................ 1 â¢Ì ÙÚUãUÚUè âæðÙæÚU Âé‡ØçÌÍè 3 10 17 24 Ÿæ軇æðàæ ÁØ¢Ìè ßæâéÎðß ÕÝUß¢Ì È¤ÇU·ð¤ Âé‡ØçÌÍè çÌܷ颤Π¿ÌéÍèü Áæ»çÌ·¤ ×é¼ý‡æ çÎÙ ................ 2 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 3 ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 4 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 5 a{ddma ÏÙé ×èÙ ç×ÍéÙ ·¤‹Øæ gmo 07.16 18.31 07.14 18.34 07.10 18.37 07.06 18.40 ................ 6 Âæñá ·ë¤. 12 ×æƒæ àæé. 5 ×æƒæ àæé. 12 ×æƒæ ·ë¤. 4 ................ 7 âæð×ÂýÎæðá Ÿæè àææ¢ÌæÎé»æü ÚUÍæðˆâß Öèc×mæÎàæè 4 11 18 25 Ÿæè ¢¿×è âæð×ÂýÎæðá ................ 8 ßâ¢Ì ¢¿×è ................ 9 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 10 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 11 ............................ ............................ ............................ ............................ gmo_dma ÏÙé .............. 12 _§ 07.16 18.31 07.13 18.35 ×èÙ 28.49 07.10 18.38 ç×ÍéÙ 13.53 07.05 18.41 ·¤‹Øæ 11.40 Âæñá ·ë¤. 13 ×æƒæ àæé. 6 ×æƒæ àæé. 13 Ÿæè çßE·¤×æü ÁØ¢Ìè ×æƒæ ·ë¤. 5 .............. 13 çàæßÚUæ˜æè »æðÂæÝU·ë¤c‡æ »æð¹Üð Âé‡ØçÌÍè SßæÌ¢˜ØßèÚU âæßÚU·¤ÚU Âé‡ØçÌÍè .............. 14 5 1 2 19 26 ×ðL¤ ˜æØæðÎàæè (ÁñÙ) ÀU˜æÂÌè çàæßæÁè ×ãUæÚUæÁ ÁØ¢Ìè (ÌæÚU¹ðÂý×æ‡æð) .............. 15 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 16 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 17 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 18 _§Jidma ~w 07.16 18.32 ÏÙé 13.22 07.13 18.35 ×ðá 07.09 18.38 ·¤·ü¤ 07.05 18.41 ÌéÜæ .............. 19 Âæñá ·ë¤. 14 ×æƒæ àæé. 7 ×æƒæ àæé. 14 ×æƒæ ·ë¤. 6 Îàæü ¥×æßæSØæ ÚUÍâŒÌ×è .............. 20 6 1 3 20 27 ×ãUæðÎØ Âßü 9.26 Ù¢ÌÚU .............. 21 ×æñÙè ¥×æßæSØæ (ÁñÙ) ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 22 ............................ ............................ ............................ ............................ ¥×æßæSØæ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ .............. 23 â·¤æÝUè 9.26 ............................ ............................ â·¤æÝUè 9.39 ............................ ............................ .............. 24 ~wYdma Jw 07.15 18.32 ×·¤ÚU 07.12 18.36 ×ðá 07.09 18.39 ·¤·ü¤ 18.45 07.04 18.41 ÌéÜæ 23.41 .............. 25 Âæñá ¥×æßæSØæ ×æƒæ àæé. 8 ×æƒæ Âæñç‡æü×æ ×æƒæ ·ë¤. 7 .............. 26 Îé»æücÅU×è ÚUÍØæ˜ææ ×¢»ðàæè-»æðßæ Ÿæè »ÁæÙÙ ×ãUæÚUæÁ Âý·¤ÅU çÎÙ 7 ×æƒæSÙæÙ â×æŒÌè »ýSÌæSÌ ¿¢¼ý»ýãU‡æ ÚUæcÅþUèØ çߙææÙ çÎÙ 14 2 1 28 Öèc×æcÅU×è .............. 27 »éM¤ ÚUçßÎæâ ÁØ¢Ìè ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 28 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 29 ¥×æßæSØæ â×æŒÌè ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ â×æŒÌè ............................ ............................ â·¤æÝUè 9.14 ............................ ............................ â·¤æÝUè 9.00 ............................ ............................ Jwédma ew 07.15 18.33 ×·¤ÚU 20.30 07.12 18.36 ×ðá 07.38 07.08 18.39 çâ¢ãU 07.03 18.42 ßëçp·¤ Âæñá ·ë¤. 10 ×æƒæ àæé. 1 ×æƒæ àæé. 9 ×æƒæ ·ë¤. 1 ×æƒæ ·ë¤. 8 ÁæÙðßæÚUè 2008 ¿¢¼ýÎàæüÙ »éL¤ÂýçÌÂÎæ ·¤æÜæcÅU×è ÚU 6 13 20 27 8 1 5 22 2 9 ×æƒæ ×æâæÚ¢UÖ »æ‡æ»æÂêÚU Øæ˜ææ âæð 7 14 21 28 1 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 1 8 15 22 29 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 2 9 16 23 30 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ »é 3 10 17 24 31 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 4 11 18 25 ewH«$dma ßëçp·¤ ·é¢¤Ö ßëáÖ ßëçp·¤ e 07.17 18.29 07.15 18.33 07.11 18.37 07.07 18.40 çâ¢ãU 25.51 07.03 18.42 àæ 5 12 19 26 Âæñá ·ë¤. 11 ×æƒæ àæé. 2/3 ×æƒæ àæé. 10 ×æƒæ ·ë¤. 2 ×æ¿ü 2008 áÅU÷ïçÌÜæ S×æÌü °·¤æÎàæè ×éçSÜ× âȤÚU ×æâæÚ¢UÖ ÂæÚUàæè ×ðãðUÚU ×æâæÚ¢UÖ ÚU 30 2 9 16 23 2 9 16 2 3 çÙßëçžæÙæÍ ×ãUæÚUæÁ Âé‡ØçÌÍè âæð 31 3 10 17 24 -˜Ø¢Õ·ð¤EÚU ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 4 11 18 25 ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 5 12 19 26 ............................ ............................ ............................ ............................ »é 6 13 20 27 ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 7 14 21 28 e{Zdma quot; 07.17 18.30 ßëçp·¤ 27.31 07.14 18.34 ·é¢¤Ö 25.22 07.11 18.37 ßëáÖ 10.26 07.07 18.40 ·¤‹Øæ quot; àæ 1 8 15 22 29 MUM
  3. 3. âßüÏ×èüØ ßæçáü·¤Â¿æ» ® H$mc{ZU©`À`m ñdm{XîQ>, Amamo½` d ·¤æÜçهæüØ Â¢¿æ¢» ÎÚUÚUæðÁ ×æðÕæ§üÜßÚU çßÙæ×êËØ gm¢X`© `m Img Amd¥Î`m sms ‘START KAL’ to 5757585 l ·¤æÜçهæüØ §ü-çÎÙÎçàæü·¤æ A_o{aH$m-b§S>ZgmR>r {deof B©-Amd¥Îmr www.kalnirnay.com ßM¤Ù Ò¥æòÇüUÚUÓ ·¤ÚUæ. ¢ ¢ ^maVr` gm§ñH¥${VH$ na§naoMo àVrH$ OJmVrb gdm©{YH$ InmMo ABC* àH$meZ âé ×¢ » ¶ gd© H$mb{ZU©` Amd¥Î`m, ® nwñVHo$, g§JrV, DVD/VCD d hñVH$bm dñVy `m§À`m IaoXrH${aVm kalnirnay.com Á`mo{V^m©ñH$a O`§V gmiJm§dH$a g§nm{XV ×æƒæ / ȤæË»éÙ ×æ¿ü 2008 àæ·ð¤ 1929 3 a 3 quot; quot; ȤæË»éÙ ·ë¤. 8 ×æƒæ ·ë¤. 10 ȤæË»éÙ àæé. 2 ȤæË»éÙ àæé. 10 ȤæË»éÙ ·ë¤. 2 ßáèüÌÂæÚ¢UÖ (ÁñÙ) ÚUæ×·ë¤c‡æ ÁØ¢Ìè Áæ»çÌ·¤ ¥Â¢» çÎÙ Ìé·¤æÚUæ× ÕèÁ ................ 1 0 2 9 16 2 3 ×éçSÜ× ÚçUÕÜæßÜ ×æâæÚ¢UÖ Áæ»çÌ·¤ ãUßæ×æÙ çÎÙ ................ 2 §SÅUÚU ÇðU ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 3 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 4 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 5 a{ddma ÏÙé ÏÙé ×èÙ gmo 3 06.38 18.50 07.01 18.43 06.56 18.45 06.50 18.47 ç×ÍéÙ 19.53 06.44 18.48 ·¤‹Øæ 19.43 ................ 6 ȤæË»éÙ ·ë¤. 9 ×æƒæ ·ë¤. 11 ȤæË»éÙ àæé. 3 ȤæË»éÙ àæé. 11 ȤæË»éÙ ·ë¤. 3 ................ 7 çßÁØæ °·¤æÎàæè âæçߘæèÕæ§ü Èé¤Üð S×ëçÌçÎÙ ¥æ×Ü·¤è °·¤æÎàæè ÀU˜æÂÌè çàæßæÁè ×ãUæÚUæÁ ÁØ¢Ìè 1 3 10 17 24 ÂæÚUàæè ¥æßæÙ ×æâæÚ¢UÖ (çÌÍèÂý×æ‡æð) ................ 8 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................ 9 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 10 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 11 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ gmo_dma ·¤·ü¤ ÌéÜæ .............. 12 _§ 06.37 18.50 ÏÙé 07.29 07.00 18.43 ÏÙé 22.32 06.55 18.45 ×èÙ 11.47 06.49 18.47 06.43 18.49 ×æƒæ ·ë¤. 12 ȤæË»éÙ àæé. 4 ȤæË»éÙ àæé. 12 ȤæË»éÙ ·ë¤. 4 .............. 13 çÌçÍßæâÚU â·¤æÝUè 7.45 ÂØZÌ çßÙæØ·¤ ¿ÌéÍèü (¥¢»æÚU·¤ Øæð») ¥¢»æÚU·¤ ⢷¤cÅU ¿ÌéÍèü ¿¢¼ýæðÎØ 9.55 .............. 14 4 11 18 25 .............. 15 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 16 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 17 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 18 _§Jidma ~w 07.00 18.43 ×·¤ÚU 06.54 18.45 ×ðá 06.48 18.47 ·¤·ü¤ 25.51 06.43 18.49 ÌéÜæ .............. 19 ×æƒæ ·ë¤. 13 ȤæË»éÙ àæé. 5 ȤæË»éÙ àæé. 13 ȤæË»éÙ ·ë¤. 4 .............. 20 ÂýÎæðá ÂýÎæðá 5 1 2 19 26 .............. 21 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 22 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 23 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 24 ~wYdma Jw 06.59 18.44 ×·¤ÚU 29.42 06.53 18.46 ×ðá 13.23 06.48 18.47 çâ¢ãU 06.42 18.49 ÌéÜæ 07.31 .............. 25 ×æƒæ ·ë¤. 14 ȤæË»éÙ àæé. 6/7 ȤæË»éÙ àæé. 14 ȤæË»éÙ ·ë¤. 5 .............. 26 ×ãUæçàæßÚUæ˜æè çßáéßçÎÙ Ú¢U»Â¢¿×è 6 1 3 20 27 çÙçàæÍ·¤æÜ ÚUæ˜ææñ 12.26 ÂæâêÙ §üÎ-°-ç×ÜæÎ .............. 27 ............................ 1.15 ÂØZÌ ............................ ............................ ............................ .............. 28 ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 29 ¥×æßæSØæ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ ÂýæÚ¢UÖ ............................ ............................ ÚUæ˜ææñ 12.25 ............................ ............................ ÚUæ˜ææñ 11.25 ............................ ............................ .............. 30 Jwédma ew .............. 31 06.58 18.44 ·é¢¤Ö 06.53 18.46 ßëáÖ 06.47 18.48 çâ¢ãU 06.41 18.49 ßëçp·¤ ×æƒæ ¥×æßæSØæ ȤæË»éÙ àæé. 8 ȤæË»éÙ Âæñç‡æü×æ ÂêçÚU× (…Øê) ȤæË»éÙ ·ë¤. 6 Èð¤ÕýéßæÚUè 2008 Îàæü ¥×æßæSØæ ãUæðÝUè ãéUÌæàæÙè Âæñç‡æü×æ Ÿæè °·¤ÙæÍ ácÆUè 7 Îé»æücÅU×è ÚU 3 10 17 24 14 2 1 28 ¿ñÌ‹Ø ÁØ¢Ìè Á×àæðÎè ÙßÚUæðÁ âæð 4 11 18 25 ............................ ............................ »éÇU Èý¤æØÇðU ............................ ............................ ×¢ 5 12 19 26 ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 6 13 20 27 ¥×æßæSØæ â×æŒÌè ............................ ............................ Âæñç‡æü×æ â×æŒÌè ............................ ............................ »é 7 14 21 28 ÚUæ˜ææñ 10.45 ............................ ............................ ÚUæ˜ææñ 12.10 ............................ ............................ àæé 1 8 15 22 29 ewH«$dma ·é¢¤Ö e 06.57 18.44 06.52 18.46 ßëáÖ 15.49 06.46 18.48 çâ¢ãU 09.46 06.40 18.50 ßëçp·¤ 20.06 àæ 2 9 16 23 ×æƒæ ·ë¤. 9 ȤæË»éÙ àæé. 1 ȤæË»éÙ àæé. 9 ȤæË»éÙ ·ë¤. 1 ȤæË»éÙ ·ë¤. 7 °çÂýÜ 2008 Ÿæè ÚUæ×Îæâ Ùß×è ¿¢¼ýÎàæüÙ Áæ»çÌ·¤ »ýæãU·¤ çÎÙ ÏêçÜߢÎÙ ·¤çÚUçÎÙ ·¤æÜæcÅU×è ÚU 6 13 20 27 8 1 5 22 2 9 Áæ»çÌ·¤ ×çãUÜæ çÎÙ ßâ¢ÌæðˆâßæÚ¢UÖ ¥æ×ý·é¤âé× ÂýæàæÙ âæð 7 14 21 28 1 ȤæË»éÙ ×æâæÚ¢UÖ ¥Ø¢»SÙæÙ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ×¢ 1 8 15 22 29 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Õé 2 9 16 23 30 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ »é 3 10 17 24 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ àæé 4 11 18 25 e{Zdma quot; 07.02 18.42 ßëçp·¤ 12.05 06.57 18.45 ·é¢¤Ö 09.44 06.51 18.46 ç×ÍéÙ 06.45 18.48 ·¤‹Øæ 06.39 18.50 ÏÙé quot; àæ 5 12 19 26 MUM

×