Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx

N G H I Ê N C Ứ U
C A N T H I Ệ P
T Ổ 1 4 - Y 1 8 C
D A N H S Á C H
T H À N H V I Ê N
Đỗ Thị Minh Anh
Đoạn Thị Thiên Hương
Đặng Thị Ngọc Lan
Dương Đăng Quang
Đặng Anh Thư
Lê Bảo Trân
Cái Trọng Viễn
N Ộ I
D U N G
B À I
T H U Y Ế T
T R Ì N H
1 • Giới thiệu bài báo
2 • Tóm tắt nội dung bài báo
3 • Lý do thực hiện báo cáo
4 • Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu
5 • Thiết kế nghiên cứu
6 • Số đo dịch tễ
7 • Cơ hội - sai lệch - gây nhiễu
8 • Thông điệp chính
T Ó M T Ắ T B À I
B Á O
G I Ớ I T H I Ệ U B À I B Á O
• Điều trị sốt xuất huyết trên bệnh nhân trưởng thành với
Lovastatin: thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng
giả dược
T Ó M T Ắ T
B À I B Á O
Sốt xuất huyết là bệnh gây nguy hiểm cho hàng tỷ
người ở vùng nhiệt đới và hiện chưa có phương
pháp điều trị
Các biểu hiện nghiêm trọng của bệnh SXH phản
ánh các quá trình viêm ảnh hưởng đến nội mạc
mạch máu
Tác dụng của statin: hạ lipid máu, kích thích màng
phổi giúp cải thiện chức năng nội mô và một loạt
các hội chứng viêm cấp tính được cải thiện qua các
nghiên cứu dịch tễ học
Nghiên cứu về liệu pháp Lovastatin ở bệnh nhân
người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết
T Ó M T Ắ T B À I B Á O
Phương pháp
• Sau khi đánh giá giai đoạn thử nghiệm ngắn (40 mg
lovastatin so với giả dược trên 30 trường hợp), thử
nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi và được đối chiếu với giả
dược trong 5 ngày với 80 mg lovastatin so với giả
dược ở 300 người lớn Việt Nam bị SXH dương tính
NS1, xét nghiệm nhanh hiện trong 72h sau khi sốt.
• Kết quả chính là an toàn
• Kết quả thứ cấp bao gồm so sánh tỷ lệ tiến triển của
bệnh, thời gian hết sốt và các chỉ số đo nồng độ virus
trong huyết tương và chất lượng cuộc sống giữa các
nhóm điều trị
T Ó M T Ắ T B À I B Á O
Kết quả:
• Các biến cố có hại xảy ra với tần tương tự ở cả hai
nhóm: giả dược (97/151 ≈ 64%) so với Lovastatin
(82/149 ≈ 55%) P=.13, phù hợp với các đặc điểm
lâm sàng và xét nghiệm đặc trưng của bệnh sốt xuất
huyết cấp tính.
• Không có sự khác biệt nào trong các sự kiện bất lợi
nghiêm trọng hoặc bất kì biện pháp kết quả thứ cấp
nào.
T Ó M T Ắ T B À I
B Á O
Kết luận:
• Nhận thấy lovastatin an toàn và dung nạp
tốt ở người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết
mặc dù không chứng minh được lợi ích
về mặt lâm sàng và virus học
• Tiếp tục điều trị bằng statin ở những bệnh
nhân bị sốt xuất huyết là an toàn.
L Ý D O
T H Ự C
H I Ệ N
N G H I Ê N
C Ứ U
• Bệnh sốt xuất huyết gây ra thiệt hại to lớn cho thế giới, để lại các biến chứng
nghiêm trọng, hiện nay vẫn chưa có vắc xin và phương pháp điều trị hiệu quả.
• Các biểu hiện nghiêm trọng của bệnh sốt xuất huyết phản ánh các quá trình viêm
ảnh hưởng đến nội mạc mạch máu.
•
L Ý D O
T H Ự C H I Ệ N
N G H I Ê N
C Ứ U
Lovastatin đang
được nghiên
cứu như một liệu
pháp bổ trợ.
Statin giúp hạ
lipid máu
Statin còn kích
thích màng phổi
giúp cải thiện
chức năng nội
mô
Các nghiên cứu
dịch tễ học cho
thấy rằng kết
quả từ một loạt
hội chứng viêm
cấp tính được
cải thiện.
C Â U H Ỏ I V À M Ụ C T I Ê U
N G H I Ê N C Ứ U
C Â U H Ỏ I N G H I Ê N C Ứ U
Liệu pháp lovastatin có
an toàn ở bệnh nhân
mắc bệnh sốt xuất
huyết trên phương
diện lâm sàng không?
Tác dụng có lợi của
lovastatin trên biểu
hiện lâm sàng của sốt
xuất huyết là gì?
M Ụ C T I Ê U N G H I Ê N C Ứ U
Đánh giá tính an toàn
của lovastatin ở bệnh
nhân sốt xuất huyết.
1
Tác động của lovastatin
trên các thông số lâm
sàng và virus học của
bệnh sốt xuất huyết
2
L O Ạ I T H I Ế T K Ế N G H I Ê N
C Ứ U
L O Ạ I T H I Ế T K Ế
N G H I Ê N C Ứ U
Tổng quan về nghiên cứu can thiệp:
- Thông thường có hai nhóm được so
sánh, nhóm được can thiệp (được điều
trị với một loại thuốc) và nhóm không
được can thiệp (nhóm sử dụng giả
dược).
- Kết cuộc của can thiệp được tính từ
việc so sánh kết quả ở hai nhóm.
N G H I Ê N C Ứ U C A N T H I Ệ P C Ó B A O
N H I Ê U L O Ạ I ?
Thử nghiệm
lâm sàng
Thử nghiệm
thực địa
Thử nghiệm
can thiệp
cộng đồng
Đ Ố I T Ư Ợ N G
N G H I Ê N C Ứ U V À
P H Ư Ơ N G T H Ứ C
T I Ế N H À N H
• Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân >= 18
tuổi, có biểu hiện sốt trong vòng 72 giờ với
test NS1 dương tính.
• Cách thức: Tiến hành một nghiên cứu
ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược, mù
đôi, tăng liều của lovastatin đối với người
trưởng thành mắc sốt xuất huyết Dengue
tại 2 trung tâm ở Viêt Nam (Bênh viện
Nhiệt đới, TPHCM; Bệnh viên Tiền Giang,
Thành phố Mỹ Tho.
C Á C H T H Ứ C
- Giai đoạn 1: Đánh giá an toàn
bằng 40mg lovastatin với giả dược
trên 30 bệnh nhân
- Giai đoạn 2: Đánh giá an
toàn bằng 80mg lovastatin với
giả dược trên 300 bệnh nhân
C Á C Y Ê U T Ố Ả N H
H Ư Ở N G T H I Ế T K Ế
N G H I Ê N C Ứ U ?
• Các yếu tố loại trừ bao gồm alanin transaminase (ALT) >
150 U/L, creatinine kinase (CK) > 1000 U/L, số lượng tiểu
cầu < 50 × 109/L, phụ nữ mang thai hay cho con bú, hoặc
có tiền căn xơ gan, bệnh cơ. Bênh nhân được loại trừ nếu
hiện đang sử dụng statins hay bất kỳ loại thuốc chống chỉ
định nào với statins.
• Ngẫu nhiên hóa và làm mù: sắp xếp ngẫu nhiên những bệnh
nhân đã đăng kí theo tỉ lệ 1:1 vào nhóm nhận lovastatin với
giả dược mỗi lần mỗi ngày trong 5 ngày. Tất cả quá trình dữ
liệu đều được bảo mật trong quá trình thực hiện.
C Á C S Ố
Đ O D Ị C H
T Ễ Đ Ư Ợ C
S Ử D Ụ N G
SỐ ĐO DỊCH TỄ
S Ố Đ O D Ị C H T Ễ
Qua nghiên cứu ghi nhận các sự
kiện sau:
• Việc điều trị đã bị ngừng sớm ở 17 người
dùng giả dược và 19 người nhận lovastatin.
• 11 bệnh nhân trong nhóm giả dược gặp các
bất thường trong phòng thí nghiệm vào ngày
thứ 3: 10 bệnh nhân có ALT tăng>250 U/L và
1 có mức tăng CK>1000 U/L.
• 12 bệnh nhân trong nhóm lovastatin có ALT
tăng>250 U/L cần phải ngừng thuốc.
Những bất thường này không liên
quan đến tình trạng xấu đi trên lâm
sàng. Các bác sĩ nghiên cứu đã
chọn ngừng thuốc trong 3 trường
hợp khác (1 giả dược, 2 lovastatin)
do tăng ALT, mặc dù nồng độ ALT
không đáp ứng tiêu chuẩn ngừng.
S Ố Đ O
D Ị C H T Ễ
SỐ ĐO DỊCH TỄ
Số lượng AE không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm.
• 97 trong số 151 (64%) bệnh nhân trong nhóm giả dược và 82 trong
số 149 (55%) bệnh nhân trong nhóm lovastatin có AE lâm sàng
và/hoặc xét nghiệm xác định trước (P=0.13).
• 8 bệnh nhân trong nhóm giả dược và 4 bệnh nhân trong nhóm
lovastatin trải qua SAE ( P=0.38).
• 112 trong số 151 (74%) bệnh nhân trong nhóm giả dược và 110
trong số 149 (75%) bệnh nhân trong nhóm lovastatin có ít nhất 1 AE
trong phòng thí nghiệm cấp 3 hoặc 4 được xác định (P=1).
Lưu ý: 2 bệnh nhân trong nhóm lovastatin rút khỏi nghiên cứu trong vòng 24 giờ (1 tự xuất viện
và 1 rút lại sự đồng ý sau liều đầu tiên của thuốc nghiên cứu); không có AE nào được ghi nhận
trong những trường hợp này. Dữ liệu từ những người tham gia khác đã rút khỏi nghiên cứu sau
đó được đưa vào các phân tích cho đến thời điểm rút lui.
S Ố Đ O D Ị C H T Ễ
SỐ ĐO DỊCH TỄ
Bằng chứng sinh hóa về rối loạn
chức năng gan là phổ biến, với tỷ lệ
tương tự ở những người tham gia
31/151 (21%) ở nhóm giả dược và
38/149 (26%) nhóm dùng
lovastatin. Vượt quá ngưỡng ALT
xác định trước là 250 U/L ở một số
thời gian trong giai đoạn bệnh cấp
tính, trong hầu hết các trường hợp
sau khi hoàn thành thuốc nghiên
cứu.
SỐ ĐO DỊCH TỄ
Mặc dù giảm tiểu cầu là phổ biến, nhưng
không có trường hợp nào số lượng tiểu cầu
giảm xuống <5×109/L; tuy nhiên, ở 1 bệnh
nhân trong mỗi nhóm, sự phục hồi tiểu cầu
chậm, cần theo dõi nội trú thêm 48 giờ. Chảy
máu niêm mạc nhẹ cũng thường xuyên xảy
ra ở cả hai nhóm điều trị. Không có người
tham gia nào trong giai đoạn 2 bị chảy máu
niêm mạc đáng kể, nhưng trong 1 trường
hợp, bác sĩ chăm sóc đã chọn truyền tiểu
cầu, vì số lượng là 15×109/L khi ra máu.
Một bệnh nhân trong mỗi nhóm phát triển
viêm cơ lâm sàng với CK> 1000 U / L, mặc
dù mức tăng CK ít hơn là phổ biến.
S Ố Đ O D Ị C H T Ễ
• Tất cả các SAE đều thuộc loại “nhập viện kéo
dài”. Trong số 11 bệnh nhân nằm viện kéo dài này là
để theo dõi các xét nghiệm bất thường trong phòng
thí nghiệm (9 bệnh nhân bị viêm gan, cộng với 2
trường hợp bị giảm tiểu cầu kể trên) mà không có
triệu chứng lâm sàng, trong khi ở 1 người dùng giả
dược thì thời gian nằm viện kéo dài là tiêu chảy và sốt
dai dẳng.
• Tất cả các SAE được giải quyết đầy đủ.
SỐ ĐO DỊCH TỄ
Hai bệnh nhân trong nhóm giả dược
có sốc giảm thể tích, và 1 bệnh nhân
trong nhóm lovastatin được đưa vào
chăm sóc đặc biệt để theo dõi chặt
chẽ. Thời gian hết sốt không có sự
khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm
nghiên cứu (hình bên).
S Ố Đ O D Ị C H T Ễ
• Lovastatin không có tác dụng quan sát được trên động
học của virus sốt xuất huyết nói chung, hoặc trên điểm
chất lượng cuộc sống. Các phân tích sau phân nhóm để
điều tra tác động tiềm ẩn theo kiểu huyết thanh và tình
trạng miễn dịch cho thấy lợi ích có thể có của lovastatin ở
những người tham gia nhiễm vi rút sốt xuất huyết (DENV)
loại 2 đối với AUC trong máu, và trong trường hợp nhiễm
trùng thứ phát trong thời gian không phát hiện được virut
huyết (hình bên).
S Ố Đ O D Ị C H T Ễ
• Tuy nhiên, các xét nghiệm tổng thể tương ứng
về tính không đồng nhất của hiệu quả điều trị
theo kiểu huyết thanh hoặc tình trạng miễn dịch
không đạt được ý nghĩa, và các phân tích phân
nhóm này không được xác định trước. Do đó,
các kết quả này nên được diễn giải một cách
thận trọng.
SỐ ĐO DỊCH TỄ
S Ố Đ O D Ị C H T Ễ
• Không có sự khác biệt đáng kể giữa các
nhóm điều trị trong các tiêu chí thăm dò xác
định trước khác nhau, ngoại trừ % thay đổi đỉnh
của mức cholesterol toàn phần so với các giá
trị tham gia; mức giảm tương đối lớn hơn được
quan sát thấy ở nhóm lovastatin (30%) so với
nhóm giả dược (23%) (P <0.0001). Dấu hiệu rò
rỉ huyết tương tương tự nhau giữa các nhánh
điều trị.
Y Ế U T Ố C Ơ
H Ộ I - S A I L Ệ C H -
G Â Y N H I Ễ U V À
C Á C H K H Ắ C
P H Ụ C
Y Ế U T Ố C Ơ H Ộ I
• Trong nghiên cứu, nhà nghiên cứu từ số thông
kê suy ra tham số.
• Khi chọn mẫu do có sự biến thiên từ mẫu này
sang mẫu khác, nhà nghiên cứu tìm được
những trị số khác nhau về biến số mà họ quan
tâm.
• Khi đó sẽ có những mẫu tạo ra ước lượng
không chính xác về dân số mục tiêu, có những
cơ hội lựa chọn mẫu phản ánh chính xác hoặc
không chính xác mối quan hệ giữa yếu tố phơi
nhiễm và bệnh.
Y Ế U T Ố C Ơ
H Ộ I
• Chọn lựa bệnh nhân sốt xuất
huyết người lớn tại 2 trung tâm
ở Việt Nam Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới-Thành phố Hồ Chí
Minh, Bệnh viện Tiền Giang-
Thành phố Mỹ Tho
• Giai đoạn 1: 30 bệnh nhân- 40
mg lovastatin
• Giai đoạn 2: 300 bệnh nhân- 80
mg lovastatin
• Mẫu nghiên cứu chưa đủ lớn,
nên mẫu được chọn có thể phản
ánh sai lệch về mối liên quan
giữa statin và cải thiện chức
năng nội mô.
Y Ế U T Ố C Ơ H Ộ I - C Á C H K H Ắ C P H Ụ C
• Chọn số lượng
mẫu với số lượng
đủ lớn để giảm
bớt ảnh hưởng
của cơ hội.
Y Ế U T Ố S A I
L Ệ C H - S A I L Ệ C H
C H Ọ N L Ự A
• Chọn lựa bệnh nhân sốt xuất huyết người lớn
tại 2 trung tâm ở Việt Nam Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới – TP. HCM, Bệnh viện Tiền Giang-
Thành phố Mỹ Tho.
• Nghiên cứu chỉ tập trung tại 2 trung tâm ở Việt
Nam là TP. HCM và TP. Mỹ Tho nói riêng và
phía Nam nói chung, không đại diện cho dân
số cả nước.
• Cách khắc phục: Chọn lựa bệnh nhân ở các
tỉnh thành, ở nông thôn và thành phố để đại
Y Ế U T Ố S A I L Ệ C H -
S A I L Ệ C H C H Ọ N
L Ự A
• Những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, có biểu hiện
trong vòng 72 giờ sau khi khởi phát sốt với bệnh phù
hợp với bệnh sốt xuất huyết, trong đó xét nghiệm
nhanh protein NS của bệnh sốt xuất huyết dương tính
(NS1 Ag-STRIP, Bio-Rad).
• Kết quả có thể cho thấy an toàn khi điều trị với statin
có thể sai lệch khi tiêu chí lựa chọn là bệnh nhân có
biểu hiện trong vòng 72 giờ.
• Khắc phục: Chọn bệnh nhân ở nhiều giai đoạn diễn
tiến bệnh để khảo sát sự an toàn của statin trong các
giai đoạn của quá trình diễn tiến bệnh.
Y Ế U T Ố S A I L Ệ C H - S A I L Ệ C H T H Ô N G
T I N
Cách khắc phục: hỏi chi tiết về bệnh bệnh nhân đang điều
trị, kiểm tra đơn thuốc, gợi nhớ theo trình tự thời gian, sử
dụng hồi sơ bệnh án.
Sai lệch thông tin do đối tượng được nghiên cứu: Bệnh
nhân không biết rõ về thuốc đang sử dụng có phải là statin
hay thuốc chống chỉ định với statin.
Y Ế U T Ố S A I L Ệ C H - S A I L Ệ C H T H Ô N G
T I N
Sai lệch xếp
nhầm nhóm:
xảy ra khi xét
nghiệm NS1
dương giả hoặc
âm giả.
Cách khắc
phục: Kiểm tra
lại test lần 2 khi
thấy kết quả
không phù hợp
với lâm sàng.
Y Ế U T Ố G Â Y
N H I Ễ U
• Chọn lựa bệnh nhân sốt xuất huyết người lớn tại 2
trung tâm ở Việt Nam Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới-
Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tiền Giang-
Thành phố Mỹ Tho và được điều trị tại bệnh viện.
• Bệnh nhân được lựa chọn ở những thành phố phát
triển, đồng thời được chữa trị trong điều kiện y tế
tốt nên khả năng xuất hiện tác dụng bất lợi (AE) và
tác dụng bất lợi nghiêm trọng (SAE) thấp hơn.
• Cách khắc phục: chọn bệnh nhân ở đa dạng vùng
miền và theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế khác hay
điều trị ngoại trú.
Y Ế U T Ố G Â Y
N H I Ễ U
Bệnh nhân được lựa chọn có triệu chứng
lâm sàng phù hợp với sốt xuất huyết sau
sốt 72h, điều này có thể làm giảm AE và
SAE ở bệnh nhân khi dùng thuốc do thời
gian diễn tiến bệnh ngắn.
Cách khắc phục: Khảo sát bệnh nhân có
thời gian bệnh kéo dài hơn để khảo sát
AE và SAE theo giai đoạn bệnh.
P H Ầ N V I I
T H Ô N G Đ I Ệ P C Ủ A B À I
B Á O
THÔNG ĐIỆP GỬI ĐẾN
🐶 Không tìm thấy bằng chứng tác dụng phụ bất lợi trên
gan hay rối loạn chức năng cơ, có lợi ích trong việc cải
thiện triệu chứng và tải lượng virus trên người bệnh
nhân.
⇨ Những dữ liệu cung cấp sự đảm bảo cho các bác sĩ về
sự an toàn và dung nạp điều trị tốt cho bệnh nhân sốt
xuất huyết trong việc điều trị bằng -statin.
T H Ô N G Đ I Ệ P M U Ố N G Ử I
Đ Ế N
🐶 Mặc dù vậy, chẩn đoán sớm
để phát hiện ra các triệu chứng
nghiêm trọng và chăm sóc tốt
cho bệnh nhân vẫn là trọng
tâm để đạt được hiệu quả lâm
sàng.
Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!
1 sur 49

Recommandé

Bqt.ppt.0163 par
Bqt.ppt.0163Bqt.ppt.0163
Bqt.ppt.0163Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
2K vues45 diapositives
Sốc nhiễm trùng par
Sốc nhiễm trùngSốc nhiễm trùng
Sốc nhiễm trùngSoM
971 vues55 diapositives
Sốt xuất huyết Dengue update par
Sốt xuất huyết Dengue updateSốt xuất huyết Dengue update
Sốt xuất huyết Dengue updateSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
6.2K vues85 diapositives
đề cương viet anh.pptx par
đề cương viet anh.pptxđề cương viet anh.pptx
đề cương viet anh.pptxLee Nguyen
10 vues42 diapositives
N4T5-Phân tích một trường hợp sai sót trong dùng thuốc par
N4T5-Phân tích một trường hợp sai sót trong dùng thuốcN4T5-Phân tích một trường hợp sai sót trong dùng thuốc
N4T5-Phân tích một trường hợp sai sót trong dùng thuốcHA VO THI
4.5K vues29 diapositives
CẬN LÂM SÀNG TIÊU HÓA GAN MẬT par
CẬN LÂM SÀNG TIÊU HÓA GAN MẬTCẬN LÂM SÀNG TIÊU HÓA GAN MẬT
CẬN LÂM SÀNG TIÊU HÓA GAN MẬTSoM
4.3K vues35 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx

Khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh... par
Khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh...Khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh...
Khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh...nataliej4
445 vues12 diapositives
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1... par
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...hanhha12
35 vues41 diapositives
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ par
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾPHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾHA VO THI
1.2K vues39 diapositives
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1... par
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...hanhha12
78 vues24 diapositives
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ par
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ SoM
157 vues6 diapositives
Bài báo cáo thực hành cộng đồng I năm 2014 par
Bài báo cáo thực hành cộng đồng I năm 2014Bài báo cáo thực hành cộng đồng I năm 2014
Bài báo cáo thực hành cộng đồng I năm 2014alexandreminho
21.5K vues48 diapositives

Similaire à Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx(20)

Khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh... par nataliej4
Khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh...Khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh...
Khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh...
nataliej4445 vues
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1... par hanhha12
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
hanhha1235 vues
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ par HA VO THI
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾPHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
HA VO THI1.2K vues
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1... par hanhha12
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
hanhha1278 vues
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ par SoM
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
SoM157 vues
Bài báo cáo thực hành cộng đồng I năm 2014 par alexandreminho
Bài báo cáo thực hành cộng đồng I năm 2014Bài báo cáo thực hành cộng đồng I năm 2014
Bài báo cáo thực hành cộng đồng I năm 2014
alexandreminho21.5K vues
Phac do Ulcerative Colitis.docx par Tai Huynh
Phac do Ulcerative Colitis.docxPhac do Ulcerative Colitis.docx
Phac do Ulcerative Colitis.docx
Tai Huynh234 vues
Khảo sát biến chứng thận ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bện... par Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
Khảo sát biến chứng thận ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bện...Khảo sát biến chứng thận ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bện...
Khảo sát biến chứng thận ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bện...
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx par Trần Cầm
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptxBài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Trần Cầm39 vues
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx par Trần Cầm
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptxBài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Trần Cầm5 vues
cấp nhật chẩn đoán và điều trị sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em par SoM
cấp nhật chẩn đoán và điều trị sốc nhiễm khuẩn ở trẻ emcấp nhật chẩn đoán và điều trị sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em
cấp nhật chẩn đoán và điều trị sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em
SoM542 vues
Cập nhật điều trị viêm tụy cấp 2023 - Bs Ck1 Đoàn Hoàng Long (1).pdf par Longon30
Cập nhật điều trị viêm tụy cấp 2023 - Bs Ck1 Đoàn Hoàng Long (1).pdfCập nhật điều trị viêm tụy cấp 2023 - Bs Ck1 Đoàn Hoàng Long (1).pdf
Cập nhật điều trị viêm tụy cấp 2023 - Bs Ck1 Đoàn Hoàng Long (1).pdf
Longon30123 vues
Giáo trình thực hành dược lâm sàng par Sven Warios
Giáo trình thực hành dược lâm sàng Giáo trình thực hành dược lâm sàng
Giáo trình thực hành dược lâm sàng
Sven Warios29.5K vues

Plus de HAIHUYDONG1

1. Giới thiệu module HNSB.pdf par
1. Giới thiệu module HNSB.pdf1. Giới thiệu module HNSB.pdf
1. Giới thiệu module HNSB.pdfHAIHUYDONG1
6 vues14 diapositives
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx par
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsxBaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsxHAIHUYDONG1
4 vues38 diapositives
vung_vai-canh_tay.pptx par
vung_vai-canh_tay.pptxvung_vai-canh_tay.pptx
vung_vai-canh_tay.pptxHAIHUYDONG1
27 vues41 diapositives
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf par
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdfCau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdfHAIHUYDONG1
66 vues35 diapositives
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf par
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdfHAIHUYDONG1
8 vues19 diapositives
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf par
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdfHAIHUYDONG1
5 vues31 diapositives

Plus de HAIHUYDONG1(8)

1. Giới thiệu module HNSB.pdf par HAIHUYDONG1
1. Giới thiệu module HNSB.pdf1. Giới thiệu module HNSB.pdf
1. Giới thiệu module HNSB.pdf
HAIHUYDONG16 vues
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx par HAIHUYDONG1
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsxBaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx
BaiGiang_HDTiemInsulin_2022.ppsx
HAIHUYDONG14 vues
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf par HAIHUYDONG1
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdfCau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf
Cau_tao_va_chuc_nang_cua_da-bai_giang_tai_lop.pdf
HAIHUYDONG166 vues
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf par HAIHUYDONG1
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf
2018-09-24_-_KY_THUAT_KHAU_DA.pdf
HAIHUYDONG18 vues
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf par HAIHUYDONG1
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf
1-HINH_THANH_HE_TIEU_HOA_Student_02_May_2018_.pdf
HAIHUYDONG15 vues
Te_bao_va_co_quan_mien_dich_1-9-2017-_Tran_Loan.pdf par HAIHUYDONG1
Te_bao_va_co_quan_mien_dich_1-9-2017-_Tran_Loan.pdfTe_bao_va_co_quan_mien_dich_1-9-2017-_Tran_Loan.pdf
Te_bao_va_co_quan_mien_dich_1-9-2017-_Tran_Loan.pdf
HAIHUYDONG114 vues
2018-09-24_-_NGUYEN_TAC_KY_THUAT_VO_KHUAN.pdf par HAIHUYDONG1
2018-09-24_-_NGUYEN_TAC_KY_THUAT_VO_KHUAN.pdf2018-09-24_-_NGUYEN_TAC_KY_THUAT_VO_KHUAN.pdf
2018-09-24_-_NGUYEN_TAC_KY_THUAT_VO_KHUAN.pdf
HAIHUYDONG16 vues

Dernier

Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...sividocz
6 vues26 diapositives
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...sividocz
6 vues26 diapositives
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...sividocz
9 vues27 diapositives
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
14 vues321 diapositives
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...tcoco3199
5 vues138 diapositives
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... par
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...sividocz
7 vues26 diapositives

Dernier(20)

Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz6 vues
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vues
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vues
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vues
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
sividocz7 vues
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk178 vues
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vues
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
tcoco31995 vues
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 vues
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... par Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 vues
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vues
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc par tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 vues

Nghiên-cứu-can-thiệp-Tổ14-Y18C.pptx

 • 1. N G H I Ê N C Ứ U C A N T H I Ệ P T Ổ 1 4 - Y 1 8 C
 • 2. D A N H S Á C H T H À N H V I Ê N Đỗ Thị Minh Anh Đoạn Thị Thiên Hương Đặng Thị Ngọc Lan Dương Đăng Quang Đặng Anh Thư Lê Bảo Trân Cái Trọng Viễn
 • 3. N Ộ I D U N G B À I T H U Y Ế T T R Ì N H 1 • Giới thiệu bài báo 2 • Tóm tắt nội dung bài báo 3 • Lý do thực hiện báo cáo 4 • Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu 5 • Thiết kế nghiên cứu 6 • Số đo dịch tễ 7 • Cơ hội - sai lệch - gây nhiễu 8 • Thông điệp chính
 • 4. T Ó M T Ắ T B À I B Á O
 • 5. G I Ớ I T H I Ệ U B À I B Á O • Điều trị sốt xuất huyết trên bệnh nhân trưởng thành với Lovastatin: thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược
 • 6. T Ó M T Ắ T B À I B Á O Sốt xuất huyết là bệnh gây nguy hiểm cho hàng tỷ người ở vùng nhiệt đới và hiện chưa có phương pháp điều trị Các biểu hiện nghiêm trọng của bệnh SXH phản ánh các quá trình viêm ảnh hưởng đến nội mạc mạch máu Tác dụng của statin: hạ lipid máu, kích thích màng phổi giúp cải thiện chức năng nội mô và một loạt các hội chứng viêm cấp tính được cải thiện qua các nghiên cứu dịch tễ học Nghiên cứu về liệu pháp Lovastatin ở bệnh nhân người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết
 • 7. T Ó M T Ắ T B À I B Á O Phương pháp • Sau khi đánh giá giai đoạn thử nghiệm ngắn (40 mg lovastatin so với giả dược trên 30 trường hợp), thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi và được đối chiếu với giả dược trong 5 ngày với 80 mg lovastatin so với giả dược ở 300 người lớn Việt Nam bị SXH dương tính NS1, xét nghiệm nhanh hiện trong 72h sau khi sốt. • Kết quả chính là an toàn • Kết quả thứ cấp bao gồm so sánh tỷ lệ tiến triển của bệnh, thời gian hết sốt và các chỉ số đo nồng độ virus trong huyết tương và chất lượng cuộc sống giữa các nhóm điều trị
 • 8. T Ó M T Ắ T B À I B Á O Kết quả: • Các biến cố có hại xảy ra với tần tương tự ở cả hai nhóm: giả dược (97/151 ≈ 64%) so với Lovastatin (82/149 ≈ 55%) P=.13, phù hợp với các đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm đặc trưng của bệnh sốt xuất huyết cấp tính. • Không có sự khác biệt nào trong các sự kiện bất lợi nghiêm trọng hoặc bất kì biện pháp kết quả thứ cấp nào.
 • 9. T Ó M T Ắ T B À I B Á O Kết luận: • Nhận thấy lovastatin an toàn và dung nạp tốt ở người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết mặc dù không chứng minh được lợi ích về mặt lâm sàng và virus học • Tiếp tục điều trị bằng statin ở những bệnh nhân bị sốt xuất huyết là an toàn.
 • 10. L Ý D O T H Ự C H I Ệ N N G H I Ê N C Ứ U
 • 11. • Bệnh sốt xuất huyết gây ra thiệt hại to lớn cho thế giới, để lại các biến chứng nghiêm trọng, hiện nay vẫn chưa có vắc xin và phương pháp điều trị hiệu quả. • Các biểu hiện nghiêm trọng của bệnh sốt xuất huyết phản ánh các quá trình viêm ảnh hưởng đến nội mạc mạch máu. •
 • 12. L Ý D O T H Ự C H I Ệ N N G H I Ê N C Ứ U Lovastatin đang được nghiên cứu như một liệu pháp bổ trợ. Statin giúp hạ lipid máu Statin còn kích thích màng phổi giúp cải thiện chức năng nội mô Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy rằng kết quả từ một loạt hội chứng viêm cấp tính được cải thiện.
 • 13. C Â U H Ỏ I V À M Ụ C T I Ê U N G H I Ê N C Ứ U
 • 14. C Â U H Ỏ I N G H I Ê N C Ứ U Liệu pháp lovastatin có an toàn ở bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết trên phương diện lâm sàng không? Tác dụng có lợi của lovastatin trên biểu hiện lâm sàng của sốt xuất huyết là gì?
 • 15. M Ụ C T I Ê U N G H I Ê N C Ứ U Đánh giá tính an toàn của lovastatin ở bệnh nhân sốt xuất huyết. 1 Tác động của lovastatin trên các thông số lâm sàng và virus học của bệnh sốt xuất huyết 2
 • 16. L O Ạ I T H I Ế T K Ế N G H I Ê N C Ứ U
 • 17. L O Ạ I T H I Ế T K Ế N G H I Ê N C Ứ U Tổng quan về nghiên cứu can thiệp: - Thông thường có hai nhóm được so sánh, nhóm được can thiệp (được điều trị với một loại thuốc) và nhóm không được can thiệp (nhóm sử dụng giả dược). - Kết cuộc của can thiệp được tính từ việc so sánh kết quả ở hai nhóm.
 • 18. N G H I Ê N C Ứ U C A N T H I Ệ P C Ó B A O N H I Ê U L O Ạ I ? Thử nghiệm lâm sàng Thử nghiệm thực địa Thử nghiệm can thiệp cộng đồng
 • 19. Đ Ố I T Ư Ợ N G N G H I Ê N C Ứ U V À P H Ư Ơ N G T H Ứ C T I Ế N H À N H • Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân >= 18 tuổi, có biểu hiện sốt trong vòng 72 giờ với test NS1 dương tính. • Cách thức: Tiến hành một nghiên cứu ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược, mù đôi, tăng liều của lovastatin đối với người trưởng thành mắc sốt xuất huyết Dengue tại 2 trung tâm ở Viêt Nam (Bênh viện Nhiệt đới, TPHCM; Bệnh viên Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho.
 • 20. C Á C H T H Ứ C - Giai đoạn 1: Đánh giá an toàn bằng 40mg lovastatin với giả dược trên 30 bệnh nhân - Giai đoạn 2: Đánh giá an toàn bằng 80mg lovastatin với giả dược trên 300 bệnh nhân
 • 21. C Á C Y Ê U T Ố Ả N H H Ư Ở N G T H I Ế T K Ế N G H I Ê N C Ứ U ? • Các yếu tố loại trừ bao gồm alanin transaminase (ALT) > 150 U/L, creatinine kinase (CK) > 1000 U/L, số lượng tiểu cầu < 50 × 109/L, phụ nữ mang thai hay cho con bú, hoặc có tiền căn xơ gan, bệnh cơ. Bênh nhân được loại trừ nếu hiện đang sử dụng statins hay bất kỳ loại thuốc chống chỉ định nào với statins. • Ngẫu nhiên hóa và làm mù: sắp xếp ngẫu nhiên những bệnh nhân đã đăng kí theo tỉ lệ 1:1 vào nhóm nhận lovastatin với giả dược mỗi lần mỗi ngày trong 5 ngày. Tất cả quá trình dữ liệu đều được bảo mật trong quá trình thực hiện.
 • 22. C Á C S Ố Đ O D Ị C H T Ễ Đ Ư Ợ C S Ử D Ụ N G
 • 24. S Ố Đ O D Ị C H T Ễ Qua nghiên cứu ghi nhận các sự kiện sau: • Việc điều trị đã bị ngừng sớm ở 17 người dùng giả dược và 19 người nhận lovastatin. • 11 bệnh nhân trong nhóm giả dược gặp các bất thường trong phòng thí nghiệm vào ngày thứ 3: 10 bệnh nhân có ALT tăng>250 U/L và 1 có mức tăng CK>1000 U/L. • 12 bệnh nhân trong nhóm lovastatin có ALT tăng>250 U/L cần phải ngừng thuốc. Những bất thường này không liên quan đến tình trạng xấu đi trên lâm sàng. Các bác sĩ nghiên cứu đã chọn ngừng thuốc trong 3 trường hợp khác (1 giả dược, 2 lovastatin) do tăng ALT, mặc dù nồng độ ALT không đáp ứng tiêu chuẩn ngừng.
 • 25. S Ố Đ O D Ị C H T Ễ
 • 26. SỐ ĐO DỊCH TỄ Số lượng AE không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm. • 97 trong số 151 (64%) bệnh nhân trong nhóm giả dược và 82 trong số 149 (55%) bệnh nhân trong nhóm lovastatin có AE lâm sàng và/hoặc xét nghiệm xác định trước (P=0.13). • 8 bệnh nhân trong nhóm giả dược và 4 bệnh nhân trong nhóm lovastatin trải qua SAE ( P=0.38). • 112 trong số 151 (74%) bệnh nhân trong nhóm giả dược và 110 trong số 149 (75%) bệnh nhân trong nhóm lovastatin có ít nhất 1 AE trong phòng thí nghiệm cấp 3 hoặc 4 được xác định (P=1). Lưu ý: 2 bệnh nhân trong nhóm lovastatin rút khỏi nghiên cứu trong vòng 24 giờ (1 tự xuất viện và 1 rút lại sự đồng ý sau liều đầu tiên của thuốc nghiên cứu); không có AE nào được ghi nhận trong những trường hợp này. Dữ liệu từ những người tham gia khác đã rút khỏi nghiên cứu sau đó được đưa vào các phân tích cho đến thời điểm rút lui.
 • 27. S Ố Đ O D Ị C H T Ễ
 • 28. SỐ ĐO DỊCH TỄ Bằng chứng sinh hóa về rối loạn chức năng gan là phổ biến, với tỷ lệ tương tự ở những người tham gia 31/151 (21%) ở nhóm giả dược và 38/149 (26%) nhóm dùng lovastatin. Vượt quá ngưỡng ALT xác định trước là 250 U/L ở một số thời gian trong giai đoạn bệnh cấp tính, trong hầu hết các trường hợp sau khi hoàn thành thuốc nghiên cứu.
 • 29. SỐ ĐO DỊCH TỄ Mặc dù giảm tiểu cầu là phổ biến, nhưng không có trường hợp nào số lượng tiểu cầu giảm xuống <5×109/L; tuy nhiên, ở 1 bệnh nhân trong mỗi nhóm, sự phục hồi tiểu cầu chậm, cần theo dõi nội trú thêm 48 giờ. Chảy máu niêm mạc nhẹ cũng thường xuyên xảy ra ở cả hai nhóm điều trị. Không có người tham gia nào trong giai đoạn 2 bị chảy máu niêm mạc đáng kể, nhưng trong 1 trường hợp, bác sĩ chăm sóc đã chọn truyền tiểu cầu, vì số lượng là 15×109/L khi ra máu. Một bệnh nhân trong mỗi nhóm phát triển viêm cơ lâm sàng với CK> 1000 U / L, mặc dù mức tăng CK ít hơn là phổ biến.
 • 30. S Ố Đ O D Ị C H T Ễ • Tất cả các SAE đều thuộc loại “nhập viện kéo dài”. Trong số 11 bệnh nhân nằm viện kéo dài này là để theo dõi các xét nghiệm bất thường trong phòng thí nghiệm (9 bệnh nhân bị viêm gan, cộng với 2 trường hợp bị giảm tiểu cầu kể trên) mà không có triệu chứng lâm sàng, trong khi ở 1 người dùng giả dược thì thời gian nằm viện kéo dài là tiêu chảy và sốt dai dẳng. • Tất cả các SAE được giải quyết đầy đủ.
 • 31. SỐ ĐO DỊCH TỄ Hai bệnh nhân trong nhóm giả dược có sốc giảm thể tích, và 1 bệnh nhân trong nhóm lovastatin được đưa vào chăm sóc đặc biệt để theo dõi chặt chẽ. Thời gian hết sốt không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm nghiên cứu (hình bên).
 • 32. S Ố Đ O D Ị C H T Ễ • Lovastatin không có tác dụng quan sát được trên động học của virus sốt xuất huyết nói chung, hoặc trên điểm chất lượng cuộc sống. Các phân tích sau phân nhóm để điều tra tác động tiềm ẩn theo kiểu huyết thanh và tình trạng miễn dịch cho thấy lợi ích có thể có của lovastatin ở những người tham gia nhiễm vi rút sốt xuất huyết (DENV) loại 2 đối với AUC trong máu, và trong trường hợp nhiễm trùng thứ phát trong thời gian không phát hiện được virut huyết (hình bên).
 • 33. S Ố Đ O D Ị C H T Ễ • Tuy nhiên, các xét nghiệm tổng thể tương ứng về tính không đồng nhất của hiệu quả điều trị theo kiểu huyết thanh hoặc tình trạng miễn dịch không đạt được ý nghĩa, và các phân tích phân nhóm này không được xác định trước. Do đó, các kết quả này nên được diễn giải một cách thận trọng.
 • 35. S Ố Đ O D Ị C H T Ễ • Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm điều trị trong các tiêu chí thăm dò xác định trước khác nhau, ngoại trừ % thay đổi đỉnh của mức cholesterol toàn phần so với các giá trị tham gia; mức giảm tương đối lớn hơn được quan sát thấy ở nhóm lovastatin (30%) so với nhóm giả dược (23%) (P <0.0001). Dấu hiệu rò rỉ huyết tương tương tự nhau giữa các nhánh điều trị.
 • 36. Y Ế U T Ố C Ơ H Ộ I - S A I L Ệ C H - G Â Y N H I Ễ U V À C Á C H K H Ắ C P H Ụ C
 • 37. Y Ế U T Ố C Ơ H Ộ I • Trong nghiên cứu, nhà nghiên cứu từ số thông kê suy ra tham số. • Khi chọn mẫu do có sự biến thiên từ mẫu này sang mẫu khác, nhà nghiên cứu tìm được những trị số khác nhau về biến số mà họ quan tâm. • Khi đó sẽ có những mẫu tạo ra ước lượng không chính xác về dân số mục tiêu, có những cơ hội lựa chọn mẫu phản ánh chính xác hoặc không chính xác mối quan hệ giữa yếu tố phơi nhiễm và bệnh.
 • 38. Y Ế U T Ố C Ơ H Ộ I • Chọn lựa bệnh nhân sốt xuất huyết người lớn tại 2 trung tâm ở Việt Nam Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới-Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tiền Giang- Thành phố Mỹ Tho • Giai đoạn 1: 30 bệnh nhân- 40 mg lovastatin • Giai đoạn 2: 300 bệnh nhân- 80 mg lovastatin • Mẫu nghiên cứu chưa đủ lớn, nên mẫu được chọn có thể phản ánh sai lệch về mối liên quan giữa statin và cải thiện chức năng nội mô.
 • 39. Y Ế U T Ố C Ơ H Ộ I - C Á C H K H Ắ C P H Ụ C • Chọn số lượng mẫu với số lượng đủ lớn để giảm bớt ảnh hưởng của cơ hội.
 • 40. Y Ế U T Ố S A I L Ệ C H - S A I L Ệ C H C H Ọ N L Ự A • Chọn lựa bệnh nhân sốt xuất huyết người lớn tại 2 trung tâm ở Việt Nam Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới – TP. HCM, Bệnh viện Tiền Giang- Thành phố Mỹ Tho. • Nghiên cứu chỉ tập trung tại 2 trung tâm ở Việt Nam là TP. HCM và TP. Mỹ Tho nói riêng và phía Nam nói chung, không đại diện cho dân số cả nước. • Cách khắc phục: Chọn lựa bệnh nhân ở các tỉnh thành, ở nông thôn và thành phố để đại
 • 41. Y Ế U T Ố S A I L Ệ C H - S A I L Ệ C H C H Ọ N L Ự A • Những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, có biểu hiện trong vòng 72 giờ sau khi khởi phát sốt với bệnh phù hợp với bệnh sốt xuất huyết, trong đó xét nghiệm nhanh protein NS của bệnh sốt xuất huyết dương tính (NS1 Ag-STRIP, Bio-Rad). • Kết quả có thể cho thấy an toàn khi điều trị với statin có thể sai lệch khi tiêu chí lựa chọn là bệnh nhân có biểu hiện trong vòng 72 giờ. • Khắc phục: Chọn bệnh nhân ở nhiều giai đoạn diễn tiến bệnh để khảo sát sự an toàn của statin trong các giai đoạn của quá trình diễn tiến bệnh.
 • 42. Y Ế U T Ố S A I L Ệ C H - S A I L Ệ C H T H Ô N G T I N Cách khắc phục: hỏi chi tiết về bệnh bệnh nhân đang điều trị, kiểm tra đơn thuốc, gợi nhớ theo trình tự thời gian, sử dụng hồi sơ bệnh án. Sai lệch thông tin do đối tượng được nghiên cứu: Bệnh nhân không biết rõ về thuốc đang sử dụng có phải là statin hay thuốc chống chỉ định với statin.
 • 43. Y Ế U T Ố S A I L Ệ C H - S A I L Ệ C H T H Ô N G T I N Sai lệch xếp nhầm nhóm: xảy ra khi xét nghiệm NS1 dương giả hoặc âm giả. Cách khắc phục: Kiểm tra lại test lần 2 khi thấy kết quả không phù hợp với lâm sàng.
 • 44. Y Ế U T Ố G Â Y N H I Ễ U • Chọn lựa bệnh nhân sốt xuất huyết người lớn tại 2 trung tâm ở Việt Nam Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới- Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tiền Giang- Thành phố Mỹ Tho và được điều trị tại bệnh viện. • Bệnh nhân được lựa chọn ở những thành phố phát triển, đồng thời được chữa trị trong điều kiện y tế tốt nên khả năng xuất hiện tác dụng bất lợi (AE) và tác dụng bất lợi nghiêm trọng (SAE) thấp hơn. • Cách khắc phục: chọn bệnh nhân ở đa dạng vùng miền và theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế khác hay điều trị ngoại trú.
 • 45. Y Ế U T Ố G Â Y N H I Ễ U Bệnh nhân được lựa chọn có triệu chứng lâm sàng phù hợp với sốt xuất huyết sau sốt 72h, điều này có thể làm giảm AE và SAE ở bệnh nhân khi dùng thuốc do thời gian diễn tiến bệnh ngắn. Cách khắc phục: Khảo sát bệnh nhân có thời gian bệnh kéo dài hơn để khảo sát AE và SAE theo giai đoạn bệnh.
 • 46. P H Ầ N V I I T H Ô N G Đ I Ệ P C Ủ A B À I B Á O
 • 47. THÔNG ĐIỆP GỬI ĐẾN 🐶 Không tìm thấy bằng chứng tác dụng phụ bất lợi trên gan hay rối loạn chức năng cơ, có lợi ích trong việc cải thiện triệu chứng và tải lượng virus trên người bệnh nhân. ⇨ Những dữ liệu cung cấp sự đảm bảo cho các bác sĩ về sự an toàn và dung nạp điều trị tốt cho bệnh nhân sốt xuất huyết trong việc điều trị bằng -statin.
 • 48. T H Ô N G Đ I Ệ P M U Ố N G Ử I Đ Ế N 🐶 Mặc dù vậy, chẩn đoán sớm để phát hiện ra các triệu chứng nghiêm trọng và chăm sóc tốt cho bệnh nhân vẫn là trọng tâm để đạt được hiệu quả lâm sàng.
 • 49. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!