Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ky khong chic vS diSu kien co sa ha t~ng cua Ran Quoc dap irng viec kiem tra sa
pham g6 nhap khAu voi kh6i hrong 100 tai c...
quoc gia, bao v~ sire khoe hoac an toan cua con nguoi va bao v~ moi twang. Trong
b6i canh do, viec danh gia tinh cfuI thiS...
~~-~/(ff ~vt;"';"~
'I _l ~~ ~....-~~ 1J~lue.'/ ...~" t ~~7~-./0. <e '<.oJ.,.
I, c-> i Il!i~'';,~,:> " ~
(giri kern cong(r~...
•
MQi thong tin dS nghi lien h~ ....cue Tieu ehufut flo luong Ch~t
IUQ'Ilg,qua Van phong TBT Vi~t Nam s6 8·· Quoc Vi~t, Cd...
BO KHOA HOC vA CONG NGHB" .
TONG cue TIEU CHuAN
(~/d1t')eL/'~ ...DO LUON'G CHAT LUQNG
me t*'[{j
LC(~~_u)J; I?- S6':)oOr/TD...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Canh bao san pham go Han Quoc

122 vues

Publié le

HAWA có nhận được cảnh báo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ về một số quy định của Hàn Quốc đối với một số sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường này (quy định bắt buộc phải thực hiện) chẳng hạn như wood chip, wood pellet, wood briquet,....

Publié dans : Business
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Canh bao san pham go Han Quoc

  1. 1. Ky khong chic vS diSu kien co sa ha t~ng cua Ran Quoc dap irng viec kiem tra sa pham g6 nhap khAu voi kh6i hrong 100 tai cac bSn cang, Hoa Ky yeu c~u con nhan kSt qua kiem nghiem cua noi xu~t xu, cling nhu cong nhan nhan hieu diroc dang Icy thong qua cac phong thi nghiem dat chuan ISO 17025. M9t quan ngai khac nfra do la Hoa Ky cho r~ng quy dinh nay se khong thS bao v~ nguoi tieu dung Ran Quoc vi nhirng yeu c~u c~p gi~y clnrng nhan Ran Quoc thi€u chi ti€t so voi yeu c~u . c~p gi~y chirng nhan cua cac co quan clnrng nhan qu6c tS. Voi nhfmg quan ngai tren, dStranh cac bien phap kY thuat khong c~nthiSt gay can tra thuang m~i, Roa Ky da dSxu~t cac y ki€n sau: Ca quan KiSm lam Ran Qu6c: (1) Cong nh~n tieu chuk PS 1 cua B9 Thuang m~i Roa Ky d6i voi san phAmg6 dan Plywood va khong yeu c~u kiSm nghi~m voi san phk da duqc danh d~u PS1 bai ca quan chUngnh~n co thk quySn cua My cong nh~n; (2) Cong nh~n tieu chuk PS2 cua B9 Thuang m~i Roa Ky d6i voi san phAm g6 OSB (g6 van ep dam) va khong yeu c~u kiSm nghi~m voi san phAmda duqc danh d~u PS2 bai ca quan chUngnh~ co thim quySn cua My cong nh~n; (3) Cong nh~n tieu chuk d6i voi san phAmg6 Glulam cua Vi~n Tieu chuk Qu6c gia Roa Ky (ANSI) va khong yeu c~u kiSm nghi~m d6i voi san phAmGiulam daduqc- danh gi~u tieu chuAnANSI bai ca quan chUng nh~n co thAmquySn cua My cong nh~n. Trao d6i t~i cac phien h9P cua Uy ban TBT til nam 2015 d€n nay, Ran Qu6c cho bi€t dang c6 ging ti€p thu y ki€n cua cac ben lien quan dS dam bao SlJmi '"~~ , ',,,- '" '1-c- b~eh han trong qua trinh xiiy dlllg cae bi?n phap kSthu~t ella minh. Han Quoe hi? ..~. . dang chuk bi thu 1lcduqc chi djnh bai Vi~n kiSm tra ch~t Iugng qu6c t€ (F~'t'~ I cho vi~c ch~p nh~ kiSm tra bao cao do ca quan ki~m djnh a nuoc khac thlJc hr~~ ~ . JG'~~ . - VS n9i dung tieu chuk d6i voi san phk g6, Ran Qu6c se chuySn tai nhUng y Kren gop y d€n cac B9 nganh co lien quan dSxem xet./. Ghi chu: Bi¢n phap kfJ thuq.tvJ scmphdm g6 cua Hem Qu6c hi¢n tgi chua co bcm tiing Anh, don vi co quan tam dJ nghi xem tgi https:/lmembers.wto.org/crnattachmentsI2015ITBTIKORl15 0955 00 x.pdf 5
  2. 2. quoc gia, bao v~ sire khoe hoac an toan cua con nguoi va bao v~ moi twang. Trong b6i canh do, viec danh gia tinh cfuI thiSt cua bien phap dira ra phai dua tren cac thong tin khoa h9Cva cong nghe hien co. Tuy nhien, Han Qu6c khong dira ra bao cao khoa h9C khi ban hanh quy dinh neu tren. Them vao do, Han Quoc dffkhong thong bao cho WTO va khong chi ra bang chirng khoa h9Ccua bien phap nay. Hoa Ky dffbay to quan ngai v€ SlJthieu minh bach cua Han Quoc trong viec xay dung cac tieu chuan d6i voi san pham g6. Cu thS, Hoa Ky dffkhong thS tham gia dong gop y kien cho du thao vi Han Qu6c khong thong bao cho WTO. M~t khac, viec dir thao co hieu hrc ngay sau khi diroc thong qua, di€u nay dffkhien cho Hoa Ky khong co b~t kY khoang thai gian nao dS dap Ungquy dinh. Do do, Hoa Ky dffyeu cAuHan Qu6c dinh chi vi~c thong qua quy dinh nay. Dap l~i, Han Qu6c khong thira nh~ SlJthiSu minh b~ch cua minh. Han Qu6c ghii thich rfuJ.g,qua trinh gop y sua d6i tieu chufinnay dffduqc thlJc hi~n tir thing 5/2013 va dffco ba cUQCh9P dS thao lu~ v€ cac bi~n phap Icy thu?t giua Han Qu6c va Ca na da illthing 5/2014 va trong m6i cUQchQPd€u co phai doan Hoa Ky tham dlJ. Hon nua, DlJ thao dffduqc gui cho ca D~i su quan Hoa Ky va Ca na da t~i Han Qu6c trong thai gian thu th?p y kiSn trong nu6c. Vi~c thong bao v€ DlJ thao quy dinh duqc ban hanh t6i thanh vien thong qua Ban Thu kY WTO, v6i thai gian gop y ill02/9/2015 ~ 31110/2015. Tuy nhien, nSu nhfrng d€ nghi va y kiSn cua cac thanh vien WTO hqp ly, Han Qu6c d6ng y tri hoffnvi~c ban hanh dSxem xet them. T~i Phien h9P -Oyban TBT ngay 09-10103/2016, Hoa Ky bay to quan ng~i r~ng quy dinh nay cua Han Qu6c khong lam ra li~u Han Qu6c co ch~p nh?n san phfim duqc chUng nh?n ISO 17025 boi mQt co quan co thfim quy€n hay khong? Ngoai ra, Han QuBc khong co co chS dS cac san phb d~t tieu chufin co thS duqc chUng nh?n 0 noi khac ngoai Han QuBc. Di€u nay khiSn cho cac san phfim g6 cua Hoa Ky kS ca khi dap Ung duqc cac yeu cAucua Han QuBc cling se khong biSt lam thS nao dS san phAm do duqc chUng nh~ phil hqp t~i cac nu6c thanh vien WTO khac. Do do, Hoa Ky d€ nghi Han Qu6c khong thl)'c thi quy dinh wac khi giai thich duqc v~ d€ tren. Cac Doanh nghi~p Hoa Ky cling bay to quan ng~i dBi v6i chi phi tuan thu, ch~ng h~ nhu chi phi phat sinh khi 10hang bi giu l~i dS kiSm tra. Ngoai ra, Hoa 4
  3. 3. ~~-~/(ff ~vt;"';"~ 'I _l ~~ ~....-~~ 1J~lue.'/ ...~" t ~~7~-./0. <e '<.oJ.,. I, c-> i Il!i~'';,~,:> " ~ (giri kern cong(r~,~ft~l:t:·,·:,itBT ngay _AoLthang ham 2016) ~.:::-, , ~'~J~''''J 'Jc~ I :::;1);! ::. ~.~0~~~.~~:::../. '-:::;; ..~' {. '<~C' '~"'1,// "'''{/ Quan ngai tlnrong mal ~~Y;(a Ca na da v~ tieu chudn va d~e tinh kY thu~t dai vOi san phftm g8 ciia Han Quae G6 OSB va Plywood thuoc dong san pham g6 MDF (medium density fiberboard), la mot dang san pham van ep bQt soi co tY trong trung binh va dQnen ch?t cao dang dam. G6 MDF co thanh phfuI co ban g6m bQt soi g6, chftt kSt dinh, parafm wax, chftt bao v~ g6 (chftt chong m6i mot, chong moe), bQt dQnvo ca. G6 MDF duqc Ung dlllg nhiSu trong nghanh san xuftt nQi thftt noi chung va nQithftt van phong noi rieng. No co kha nang thay thS g6 tg nhien v6i nhfrng Uti va nhuqc diSm khac nhau. Do g6 MDF co kha nang chiu nu6c kern nhung dam bao khong bi dan h6i hay co ngot d6ng thai v6i gia thanh san pham thftp va van co kh6 Ian d6ng dSunen g6 MDF duqc sir dlllg nhiSu trong san xu§.tban, til nQithfttvan phong. G6 Glulam Ia v~t Ii~u thay thS cho thep va betong, d?c bi~t thich hqp trong vi~c xay dffig cac cong trinh ngoai trai, khu nghi duOng, nha hang, khach s~, hQitruang, nha thi dftu, san v~ dQng va nhfrng khu vgc co khi h~u nhi~t d6i... V~t li~u nay #::.:<-" - duqc xSp vao Io~i tai nguyen co thS tai sir dlng nhiSu IAnv6i d?c tinh ch6ng chityi' :~;p Ilia. Khi g?P nhi~t dQcao, khac v6i thep, g6 giulam hinh thanh nen lap cach nhi4{ ~1 bao v~ d.c kSt cftu ben trong vi thS cong trinh vftn co thS dUng vfrng du6i tai tr9ng': c~~~ ~~41/fJ n?ng do do lam tang dQ an toano Ben c~ do, vi~c thi cong cong trinh cling dS ..~ dang han boi Glulam co tr9ng Iuqng nhy, khong cong VyO,khong chim hay nUt. Hi~n t~i, Han Qu6c Ia nu6c nh~p khAurfttnhiSu g6 MDF va Glulam. T~i Phien h9P Uy ban TBT ngay 04-06/11/2015, Hoa Ky va Ca na da dffdua ra quan ng~i thuang m~i lien quan t6i bi~n phap rna Han Qu6c ban hanh gfuI day gay tac dQngtieu cgc len san phftm g6 xuftt khftu illhai nu6c nay. Cl thS nhu sau: Cac nu6c neu quan ng~i cho ring bi~n phap cua Han Qu6c t~o ra rao can thuang m~i va khong phil hqp v6i Hi~p dinh TBT cua WTO vS tieu chuftn, quy chuftn Icy thu~t va quy trinh danh gia sg phil hqp. Cl thS, DiSu 2.2 cua Hi~p dinh TBT quy djnh cac bi~n phap xay dgng va ban hanh khong duqc h~n chS thuang ~~~~~~~~~~~~~~~~an~ j
  4. 4. • MQi thong tin dS nghi lien h~ ....cue Tieu ehufut flo luong Ch~t IUQ'Ilg,qua Van phong TBT Vi~t Nam s6 8·· Quoc Vi~t, Cdu Gi~y, Ha NQi, dien thoai: 043 7912145, email: tbtvn@tevn.gov.vrt Nai nh(in: - Nhu tren; - Van phong Chinh phu (de h/c); - Tlnr tnrong Trk Vi~t Thanh (de h/c); - LUll VT, TDC . . ' , , "
  5. 5. BO KHOA HOC vA CONG NGHB" . TONG cue TIEU CHuAN (~/d1t')eL/'~ ...DO LUON'G CHAT LUQNG me t*'[{j LC(~~_u)J; I?- S6':)oOr/TDC-TBT HaN9i, ngay AJL thimg:;- niim2016 ~ 7 vAT; CVC CHI: OIf:.N rHUONGMI;INkr~ &. '~:; .r :Iv canh ~ao ~6ivoi quy di~ v~ san CON~ V~-N VfN <JIPP"" pham go cua Han Quoc . (' t~ ./ Ngay....r.fth~~9~:.:ft::~a~2o.lb Kinh giri: Loat: ABC Chuy~nXlt Iy: f·C/t LS - B9 Cong Thirong :il!I~~ T_..» Pc7 J)O - BQNong nghiep va Phat .t=ienC1hong ¥"~dAr?,.(,ac..~~:_...~.~~.. A1A."'.AI-~-- cQNG:.iIoA xA HQI CHU NGHiA VIJ~:TN DQcI~p - Tv do - Hanh phtic .-SON6NG NGHI~PvA PTN! VANBAND~N S6: A.o.O.1.3 . Ngay.A4:tMng ..t.nrun b - Phong Thirong mai va Cong nghiep Vi~t Nam Phien h9P tlnr hai nam 2016 cua Dy ban vS hang rao Icy thuat trong thuong mai (Uy ban TBT) cua T6 chirc Thirong mai ThS gioi WTO diSn ra ill ngay 14-16/6/2016 co g~n 60 quan ngai thirong mai vS cac bien phap Icy thuat cua cac mroc Thanh vien diroc trao d6i, trong do co mQt s6 v§.n dS bi quan ng~i qua r§.tnhiSu phien h9p. Cl thS, t~i cae phien h9P thang 1112015, thang 3/2016 va thang 6/2016, Hoa Ky va Ca na da da neu quan ng~i vS quy dinh d~e tinh Icy thu~t d6i v&i san phAm g6 eua Han Qu6e (xem Phllle gui kern eong van). T~i phien h9P g~n nh§.t, Han Qu6e thong bao se tiSp thu y kiSn cYIa cae ben gop y va ehuYSn tM nhUng v§.n dS nay dSn cae BQ nganh lien quan dS xem xet them. VS v§.n dS nay, Tfmg ele Tieu ehu~n Do luang Ch§.t IUQ'llgeung e§.p thong tin va dS nghi: ,. 1. D6i v&iBQNong nghi~p va Phat triSn Nong thon, BQCong Thuang: ~ - Tim hiSu cae thong tin lien quan t&ibi~n phap Icy thu~t eua Han Qu6e dS phong eh6ng anh huemg eua quy dinh nay t&i doanh nghi~p san xu§.t,xu§.tkhAu san phAm eua Vi~t Nam; - Xem xet, danh gia ST e~n thiSt phai xay dTllgmQt ho~e mQt s6 bi~n phap Icy thu~t eua Vi~t Nam thea huang nhu guy dinh eua Han Qu6c dS h~ chS hang hoa kern eh§.tIUQ'llgva bao v~ suc khoe nguai tieu dung trong nu&c. 2. D6i v&iPhong Thuang m~i va Cong nghi~p Vi~t Nam: - Ph6 biSn thong tin t&i cae hi~p h9i, doanh nghi~p lien quan cua Vi~t Nam', - Phan h6i thong tin eho BQ Cong Thuong va BQ Nong nghi~p va Phat triSn Nong thon nSu doanh nghi~p co kho khan trong qua trinh xu§.t kh~u san phAmg6 Han Qu6e va d6ng thong bao cho BQKH&CN. -.

×