Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

De Algemene Verordeing Gegevensbescherming - HO-link 2017

Vrijdag 16 juni
Sessieronde 5
Titel: De Algemene Verordeing Gegevensbescherming
Spreker(s): Peter Millenaar (DUO)
Zaal: Cambridge 30

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

De Algemene Verordeing Gegevensbescherming - HO-link 2017

 1. 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming HO-link conferentie 16 juni 2017 Peter Millenaar peter.millenaar@duo.nl
 2. 2. Wat gaan we doen? • Toelichting op het privacybegrip • De Algemene Verordening Gegevensbescherming • Belangrijkste elementen en verplichtingen • De AVG vanuit verschillend perspectief • Betekenis voor de organisatie en medewerker • Vragen/discussie
 3. 3. Privacy: een grondrecht Art. 10 Grondwet: 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
 4. 4. EVRM Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Privacy: een grondrecht
 5. 5. Wetgeving • Wet persoonsregistratie (1989) • Wet bescherming persoonsgegevens (2001) • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG; 2018) • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 6. 6. Wetgeving: de AVG Doel: verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie • Europese verordening -> rechtstreekse werking • Zeer ruim werkingsgebied (inhoud, organisaties) • Open normen • Technologische ontwikkelingen • Belangrijke rol AP en rechtspraak
 7. 7. Wanneer van toepassing? • Als persoonsgegevens worden verwerkt Wetgeving: de AVG Wat is verwerken? • Het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken of ontvangen, verspreiden, combineren, ter beschikking stellen, afschermen, wissen, vernietigen…. Wat is een persoonsgegeven? • Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 8. 8. Wetgeving: de AVG Belangrijkste voorwaarden voor verwerking (art. 5 AVG): • Rechtmatig, behoorlijk en transparant (jegens de betrokkene) • Doelbinding • Minimale gegevensverwerking • Juistheid • Opslagbeperking • Integer en vertrouwelijk • Verantwoordingsplicht Belangrijkste actoren: • Betrokkene • Verwerkingsverantwoordelijke (vh verantwoordelijke) • Verwerker (vh bewerker)
 9. 9. Organisatie en AVG Vier perspectieven: • Rechten van de betrokkene • Verplichtingen van de organisatie naar betrokkene • Verplichtingen van de organisatie naar Autoriteit Persoonsgegevens • Bevoegdheden van de Autoriteit richting organisaties
 10. 10. Organisatie en AVG Rechten van betrokkene • geïnformeerd worden over verwerkingen • inzage in verwerkingen • vragen persoonsgegevens te verwijderen (‘recht op vergetelheid’) • persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie (‘dataportabiliteit’) • recht op beperking of beëindiging van de verwerking • bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming
 11. 11. Organisatie en AVG Verplichtingen van de organisatie (richting betrokkene) • Naleving van de verordening aantonen • ‘Privacy by design’ implementeren • Afspraken tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vastleggen • Schriftelijk vastgelegde afspraken met verwerkers • Verwerkingsregistratie bijhouden • Verwerkende partijen garanderen beveiliging van de gegevens • Melden van datalekken
 12. 12. Organisatie en AVG Verplichtingen van de organisatie naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): • Melden datalekken • Uitvoeren van GEB’s • Raadpleging AP voorafgaand aan verwerking ogv GEB • Aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming
 13. 13. Organisatie en AVG Bevoegdheden van de AP richting organisaties • Uitleg wetgeving • Monitoren en handhaven wetgeving • Informatie opvragen tbv uitvoering taken • Onderzoeken, waarschuwen, sancties opleggen • Verzoeken van betrokkenen afdwingen • Bewerkingen verbieden of beperken
 14. 14. Organisatie en AVG AVG-compliancy: hoe pak je dat aan? • Privacy is “Chefsache” (NB: verwerkingsverantwoordelijke) • Stel een FG aan • Inventariseer je verwerkingen: • Applicaties/data • Beheerder • Autorisaties (rol, persoon) • Ketenautomatisering • Inventariseer de risico’s, weeg af tegen het bedrijfsbelang • Maatregelen nemen (kosten, tijd, beoogde effect) • Opstellen verbeterplan • Vastlegging inbedding en naleving (verantwoording) • NB Privacy by design/default
 15. 15. Organisatie en AVG • Verwerkersovereenkomsten: • Actueel • Afspraken mbt datalekken • Proces datalekken • Aanbestedingen (NB exitstrategie) • Logging en rapportages • Informatiebeveiliging: scheiden van data, authenticatie, persoonsgegevens op één plek • Bewustwording van hoog tot laag: communiceer!
 16. 16. Medewerker en AVG • Regels: allemaal mooi, maar naleving is mensenwerk • Niemand kan het alleen • Risicoacceptatie op het juiste niveau • Wees alert • Maakt privacy onderdeel uit van functioneringsgesprekken? • Rol van de medezeggenschap • …
 17. 17. • http://eur-lex.europa.eu/legal- content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1497454644950&from=NL • https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg/document/2637 • https://www.surf.nl/agenda/2017/07/seminar-de-europese-privacyverordening- een-plan-van-aanpak/index.html • https://www.surf.nl/themas/beveiliging/beleidsondersteuning- privacy/implementatie-algemene-verondening-gegevensbescherming-avg/privacy- impact-assessment-pia/index.html Relevante links
 18. 18. Dank voor uw aandacht!

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vrijdag 16 juni Sessieronde 5 Titel: De Algemene Verordeing Gegevensbescherming Spreker(s): Peter Millenaar (DUO) Zaal: Cambridge 30

Vues

Nombre de vues

852

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

367

Actions

Téléchargements

39

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×