Publicité
Session 29 Hanna Wennberg
Prochain SlideShare
Session 22 Alf PetersonSession 22 Alf Peterson
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 29 Hanna Wennberg

  1. Transportforum 2013 Session 29 Trafikantgrupper Tillgänglighetsrevision ger ny fart på arbetet med tillgänglighet för gång, cykel och kollektivtrafik – fokus på personer med nedsatt mobilitet Hanna Wennberg hanna.wennberg@trivector.se, 046-38 65 32 Planeringen av vårt samhälle och transportsystem påverkar medborgarnas möjligheter att uppfylla sina behov. Inte minst för att kunna ta sig enkelt och bekvämt till arbete och skola, service och fritidsaktiviteter. God tillgänglighet till önskade aktiviteter – för alla! – med kollektivtrafik, cykel eller till fots är en viktig utgångspunkt för hållbar planering. Inför 2010 arbetade kommunerna med att röja undan enkelt avhjälpta hinder. Ungefär hälften i södra Sverige är klara med inventeringar och att åtgärda brister, medan några ännu inte börjat. Tillgänglighet förväntas nu vara en integrerad fråga i planeringen. Samtidigt undrar många vad som händer efter 2010 – glöms frågan bort? Mot denna bakgrund har en tillgänglighetsrevision utvecklats i EU-projektet ISEMOA. Revisionen är en metod för att utvärdera och förbättra kommuners och regioners arbete för ökad tillgänglighet med hållbara trafikslag med fokus på behoven hos personer med nedsatt mobilitet (äldre, personer med funktionsnedsättningar, barn osv.). Projektet har resulterat i en revisionsmetod som sker i dialogform med stöd av frågor för självvärdering av tillgänglighetsarbetet samt med ett antal tillgänglighetsindikatorer. Den bygger vidare på välbeprövade revisioner för mobility management (MaxQ), cykelplanering (BYPAD), tillgänglig kollektivtrafik (MEDIATE) och trafiksäkerhetsrevisonen – samt på forskningsprojektet ”Enkla tillgänglighetsmått”. Tillgänglighetsrevisionen har under vintern 2011/2012 testats i 14 kommuner och regioner runt om i Europa; i Sverige på Trafikverket Region Syd. Detta har resulterat i en förbättrad version av revisionen, en revision som nu är färdig att användas ”på riktigt”. Revisonsmetoden innebär ett nytt grepp som förhoppningsvis kan få ny fart på tillgänglighetsarbetet i Sverige och övriga Europa. Revisionen ska bidra till en planering som gynnar hållbara transporter och en utformning för allas förutsättningar – ett vidare synsätt på tillgänglighet, precis som i det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet. Trivector Traffic  Åldermansgatan 13  227 64 Lund / Sweden Telefon 046-38 65 00  Fax 046-38 65 25 Bankgiro 5236-2506  Plusgiro 150 15 32-4  Bank Nordea Styrelsens säte Lund  Org. Nr. 556555-1701
Publicité