Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)

Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)

D CCAL NECƏ Ə
ÖLDÜ?
150 İL DAVAM ED NƏ
DARVİNİST YALANIN SONU
HARUN Y HYAƏ
(ADNAN OKTAR)
Bu kitabda istifad edil n bütün ay l r Ziya Bünyadovun v Vasim M mm d liyevinə ə ə ə ə ə ə ə
birlikd hazırladığı Qurani-k rimin Az rbaycan dilind t rcüm sind n götürülmüşdür.ə ə ə ə ə ə ə
Birinci n şr: dekabr 2009ə
ARAŞTIRMA YAYINCILIK
Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi
İbrahim Elmas İş Merkezi
A Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul
Tel: (0 212) 222 00 88
Baskı: Kelebek Matbaacılık
Litros Yolu No: 4/1A Topkapı-İstanbul
Tel: (0 212) 612 43 59
www.harunyahya.org - www.harunyahya.net
İÇİND KİL RƏ Ə
Giriş: qızıl sr müjd siə ə
Axırzamanın n böyük fitn si d ccalə ə ə
D ccali sistem masonluqdurə
Darvinistl r saxtakarlıqlarla dünyanı aldatdılarə
Darvinistl rin aldatma üsullarıə
Darvinizm yalanı artıq sona çatdı
N tic : bütün canlıların yaradanı uca Allah`dırə ə
lav bölm : t kamül yalanıƏ ə ə ə
OXUCUYA
Bu kitabda v dig r işl rimizd t kamül n z riyy sinin süqutuna xüsusi yerə ə ə ə ə ə ə ə
ayrılmasının s b bi bu n z riyy nin h r cür din leyhdarı olan f ls f nin t m liniə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
meydana g tirm sidir. Yaradılışı v dolayısil Allah`ın varlığını inkar ed n darvinizm 150ə ə ə ə ə
ildir ki, bir çox insanın imanını itirm sin v ya şübh y düşm sin s b b olmuşdur.ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Buna gör d , bu n z riyy nin yalan olduğunu gözl r önün g tirm k h miyy tliə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
imani bir v zif dir. Bu h miyy tli xidm tin bütün insanlığa çatdırılması is z ruridir.ə ə ə ə ə ə ə ə
B zi oxucularımız ola bil r ki, yalnız bir kitabımızı oxumaq imkanı tapa bil r. Bu s b bl ,ə ə ə ə ə ə
h r kitabımızda bu mövzuya xülas d olsa yer ayrılması uyğun hesab edilmişdir.ə ə ə
Qeyd edilm si lazım olan başqa bir xüsus da bu kitabların m zmunu il laq dardır.ə ə ə ə ə
Yazıçının bütün kitablarında imani mövzular Quran ay l ri yönünd izah edilir və ə ə ə
insanlar Allah`ın ay l rini öyr nm y v yaşamağa d v t edilirl r. Allah`ın ay l ri ilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
laq dar bütün mövzular oxucuda heç bir şübh v ya sual buraxmayacaq ş kildə ə ə ə ə ə
açıqlanmışdır.
Bu mövzuda istifad edil n s mimi, sad v s lis üslub is kitabların hamı t r find nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
rahat başa düşülm sini t min edir. Bu t sirli v sad izah say sind kitablar "bir n f sə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
oxunan kitablar" ibar sin tam uyğun g lir. Dini q ti ş kild r dd ed n insanlar bel buə ə ə ə ə ə ə ə ə
kitablarda bildiril n h qiq tl rd n t sirl nir v yazılanların doğruluğunu inkar edə ə ə ə ə ə ə ə ə
bilmirl r.ə
Bu kitab v yazıçının dig r s rl ri oxucular t r find n ş xs n oxuna bil c yi kimi,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
qarşılıqlı söhb t ş raitind d oxuna bil r. Bu kitablardan istifad etm k ist y n bir qrupə ə ə ə ə ə ə ə ə
oxucunun, kitabları bir yerd oxumaları mövzu il laq dar öz t f kkür v t crüb l riniə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
d bir-birl rin ötürm k baxımından faydalıdır.ə ə ə ə
Bununla bel , yalnız Allah`ın razılığı üçün yazılan bu kitabların tanınmasında və ə
oxunmasında iştirak etm k d böyük xidm tdir. Çünki yazıçının bütün kitablarında isbatə ə ə
v razı salıcı yön son d r c güclüdür. Bu s b bl , dini izah etm k ist y nl r üçün nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
t sirli üsul bu kitabların dig r insanlar t r find n d oxunmasının t şviq edilm sidir.ə ə ə ə ə ə ə ə
Kitabların arxasına yazıçının dig r s rl rinin t qdimatının h miyy tli s b bl riə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
vardır. Bu say d kitabı n z rd n keçir n ş xs yuxarıda yazılan xüsusiyy tl ri daşıyanə ə ə ə ə ə ə ə ə
v oxumaqdan xoşlandığını ümid etdiyimiz bu kitabla eyni xüsusiyy tl r sahib daha birə ə ə ə
çox s rin olduğunu gör r, imani v siyasi mövzularda faydalana bil c yi z ngin birə ə ə ə ə ə ə
qaynağın mövcudluğuna şahid olacaq.
Bu s rl rd dig r b zil rind görül n, yazıçının ş xsi q na tl rin v şübh liə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
qaynaqlara saslanan izahlara, müq dd sata qarşı lazım olan d b v hörm t diqq tə ə ə ə ə ə ə ə ə
yetirilm y n üslublara, şübh li v h mçinin incidici yazılara rast g l bilm zsiniz.ə ə ə ə ə ə ə ə
YAZIÇI V S RL Rİ HAQQINDAƏ Ə Ə Ə
Harun Y hya t x llüsünd n istifad ed n yazıçı Adnan Oktar 1956-cı ild Ankaradaə ə ə ə ə ə ə
anadan olmuşdur. İbtidai v orta t hsilini Ankarada almışdır. Daha sonra İstanbul Memarə ə
Sinan Universitetinin İnc s n t fakült sind v İstanbul Universitetinin F ls fə ə ə ə ə ə ə ə ə
bölm sind t hsil almışdır. 1980-ci ill rd n bu yana imani, elmi v siyasi mövzularda birə ə ə ə ə ə
çox s r hazırlamışdır. Bununla yanaşı, yazıçının t kamülçül rin saxtakarlıqlarını,ə ə ə ə
iddialarının sassızlığını v darvinizmin qanlı ideologiyalarla olan qaranlıq laq l riniə ə ə ə ə
ortaya qoyan çox h miyy tli s rl ri vardır.ə ə ə ə ə ə
Harun Y hyanın s rl ri t xmin n 30.000 ş klin olduğu c mi 45.000 s hif likə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
külliyyatdır v bu külliyyat 60 f rqli dil t rcüm edilmişdir.ə ə ə ə ə
Yazıçının t x llüsü inkarçı düşünc y qarşı mübariz aparan iki peyğ mb rinə ə ə ə ə ə ə
xatir sin hörm t olaraq adlarını yad etm k üçün Harun v Y hya adlarındanə ə ə ə ə ə
götürülmüşdür. Yazıçı t r find n kitabların üz qabığında R sulullahın (s. .v) möhürününə ə ə ə ə
olmasının simvolik m nası is kitabların m zmunu il laq dardır. Bu möhür Qurani-ə ə ə ə ə ə
k rimin Allah`ın son kitabı v son sözü, Peyğ mb rimizin (s. .v) xat mül- nbiyaə ə ə ə ə ə ə
olduğunun r mzidir. Yazıçı bütün yayınlarında Quranı v R sulullahın sünn sini özünə ə ə ə ə
r hb r etmişdir. Bu sur tl , inkarçı düşünc sisteml rinin bütün t m l iddialarını bir-birə ə ə ə ə ə ə ə
ortadan qaldırmağı v din qarşı yön l n etirazları tam susduracaq son sözü söyl m yiə ə ə ə ə ə
h d fl mişdir. Böyük hikm t v kamal sahibi olan R sulullahın möhüründ n bu son sözüə ə ə ə ə ə ə
söyl m k niyy tinin duası olaraq istifad edilmişdir.ə ə ə ə
Yazıçının bütün işl rind ki ortaq h d f Quranın t bliğini dünyaya çatdırmaq,ə ə ə ə ə
bel likl , insanları Allah`ın varlığı, birliyi v axir t kimi t m l imani mövzular üz rində ə ə ə ə ə ə ə
düşünm y sövq etm k v inkarçı sisteml rin sassız t m ll rini v azğın t tbiql riniə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
gözl r önün ç km kdir.ə ə ə ə
Nec ki, Harun Y hyanın s rl ri Hindistandan Amerikaya, İngilt r d nə ə ə ə ə ə ə ə
İndoneziyaya, Polşadan Bosniya-herseqovinaya, İspaniyadan Braziliyaya, Malayziyadan
İtaliyaya, Fransadan Bolqarıstana v Rusiyaya q d r dünyanın lav bir çox ölk sində ə ə ə ə ə ə
sevil r k oxunur. İngilis, fransız, alman, italyan, ispan, portuqal, urdu, r b, alban, rus,ə ə ə ə
boşnaq, uyğur, İndoneziya, Malay, benqal, serb, bolqar, Çin, Danimarka v İsveç dili kimiə
bir çox dil t rcüm edil n s rl r xaricd geniş oxucu kütl si t r find n izl nilir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Dünyanın dörd t r find fövq lad t qdir toplayan bu s rl r bir çox insanın imanə ə ə ə ə ə ə ə ə
etm sin , bir çoxunun da imanında d rinl şm sin v sil olur. Kitabları oxuyubə ə ə ə ə ə ə ə
araşdıran h r k s bu s rl rd ki hikm tli, dolğun, asan aydın olan v s mimi üslubun,ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ağıllı v elmi yanaşmanın f rqind olar. Bu s rl r sür tli t sir etm , q ti n tic verm ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
etiraz v t kzib edil bilinm y n xüsusiyy tl ri daşıyır. Bu s rl ri oxuyan v üz rində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ciddi ş kild düşün n insanların artıq materialist f ls f ni, ateizmi v dig r azğın görüşə ə ə ə ə ə ə ə
v f ls f l rin heç birini s mimi olaraq müdafi etm l ri mümkün deyil. Bundan sonraə ə ə ə ə ə ə ə ə
müdafi ets l r d , ancaq romantik inadla müdafi ed c kl r. Çünki fikri dayaqlarıə ə ə ə ə ə ə ə
aradan götürülmüşdür. Dövrümüzd ki bütün inkarçı c r yanlar Harun Y hya külliyyatıə ə ə ə
qarşısında fikirl m ğlub olmuşlar.ə ə
Şübh siz, bu xüsusiyy tl r Quranın hikm t v ifad t sirliliyind n qaynaqlanır. Yazıçıə ə ə ə ə ə ə ə
bu s rl r gör öyünmür, yalnız Allah`ın hiday tin v sil olmağa niyy t etmişdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Bundan başqa, bu s rl rin çap v n şrind h r hansı bir maddi qazancə ə ə ə ə ə ə
h d fl nm mişdir.ə ə ə ə
Bu h qiq tl r göz önün g tirildikd insanların görm dikl rini görm l rini t minə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ed n, hiday tl rin v sil olan bu s rl rin oxunmasını t şviq etm yin d çoxə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
h miyy tli xidm t olduğu ortaya çıxır.ə ə ə ə
Bu qiym tli s rl ri tanıtmağın yerin insanların zehinl rini bulandıran, fikri qarışıqlıqə ə ə ə ə ə
meydana g tir n, şübh v t r ddüdl ri aparmaq v imanı qurtarmaq üçün güclü v itiə ə ə ə ə ə ə ə ə
t siri olmadığı ümumi t crüb il sabit olan kitabları yaymaq is m k v zaman itkisinə ə ə ə ə ə ə ə ə
s b b olar. İmanı qurtarmaq m qs dind n çox, yazıçının d bi gücünü vurğulamağaə ə ə ə ə ə ə
yön l n s rl rd bu t sirin ld edil bilm y c yi m lumdur. Bu mövzuda şübh siə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
olanlar varsa, Harun Y hyanın s rl rinin t k m qs dinin dinsizliyi yox etm k v Quranə ə ə ə ə ə ə ə ə
xlaqını yaymaq olduğunu, bu xidm td ki t sir, müv ff qiyy t v s mimiyy tin açıqə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ş kild göründüyünü oxucuların ümumi q na tind n anlaya bil rl r.ə ə ə ə ə ə ə
Bilm k lazımdır ki, dünyadakı zülm v qarışıqlıqların, müs lmanların ç kdiyiə ə ə ə
ziyy tl rin t m l s b bi dinsizliyin fikri hakimiyy tidir. Bunlardan xilas olmağın yoluə ə ə ə ə ə ə ə
is dinsizliyin fikirl m ğlub edilm si, iman h qiq tl rinin ortaya qoyulması v Quranə ə ə ə ə ə ə ə
xlaqının insanların qavrayıb yaşaya bil c kl ri ş kild izah edilm sidir. Dünyanınə ə ə ə ə ə ə
günd n-gün daha çox büründüyü zülm, f sad v qarışıqlıq mühiti diqq t alındığındaə ə ə ə ə ə
bu xidm tin mümkün q d r sür tli v t sirli ş kild edilm sinin lazım olduğu aydındır.ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ks halda, çox gec ola bil r.Ə ə
Bu h miyy tli xidm td önd rliyi üz rin götür n Harun Y hya külliyyatı Allah`ınə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
izni il 21-ci srd dünya insanlarını Quranda t svir edil n hüzur, sülh, düzgünlük,ə ə ə ə ə
dal t, göz llik v xoşb xtliy daşımağa v sil olacaq.ə ə ə ə ə ə ə ə
GİRİŞ
QIZIL SR MÜJD SİƏ Ə
Peyğ mb rimiz (s. .v.) 1400 il vv l axırzamanda, y ni yaşadığımız bu dövrd başə ə ə ə ə ə ə
ver c k hadis l ri traflı ş kild bildirmiş v bu dövrü h rt r fli t rif etmişdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Axırzamanın insanların Quran xlaqından uzaqlaşacağı dövr olacağı, dünya s viyy sində ə ə ə
böyük t n zzül, fitn , müharib , qarışıqlıq v degenerasiya baş ver c yini x b rə ə ə ə ə ə ə ə ə
vermişdir. Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rin bildirildiyi kimi, Allah bu dövrd hz. İsaə ə ə ə ə ə ə
( .s) v R bbimizin “Hadi” (hiday t ver n) ismini daşıyan hz. Mehdini ( .s)ə ə ə ə ə ə
gönd r c kdir. Hz. İsa ( .s) v hz. Mehdinin ( .s) zühurunun baş ver c yi bu mübar kə ə ə ə ə ə ə ə ə
dövrd inkarçı f ls f v ideologiyalar tamamil aradan qalxacaq v dünyanın h rə ə ə ə ə ə ə ə
t r find davam ed n zülm v qarışıqlıq tamamil sona çatacaq. Hz. İsa ( .s) v hz.ə ə ə ə ə ə ə ə
Mehdi ( .s) dövründ Allah inancı Peyğ mb rimizin (s. .v) dövründ ki kimi yaşanacaq,ə ə ə ə ə ə
Quran xlaqı insanlar arasında hakim olacaq v bütün dünya sülh m kanına çevril c k.ə ə ə ə ə
Yer üzünd müharib v qarşıdurma baş verm y c k, bütün silahlar aradan götürül c k,ə ə ə ə ə ə ə ə
birc ş xsin bel burnu qanamayacaq. Keçmişd yaşanan xlaqsızlıqlar, t zyiql r,ə ə ə ə ə ə ə
zülml r, yoxsulluq, dal tsizlik v degenerasiya bu mübar k dövrd aradan qalxacaq, h rə ə ə ə ə ə ə
cür sıxıntının yerini b r k t, bolluq, z nginlik, xeyir, sülh v rifah alacaq. Texnologiyaə ə ə ə ə
sah sind çox böyük nailiyy tl r ld edil c k v bunlar bütün insanların xeyri və ə ə ə ə ə ə ə ə ə
rahatlığı üçün istifad olunacaqdır. İnc s n t v estetika sah si d çox inkişaf ed c kdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Bu dövr R bbimizin izni il “Qızıl sr” adlanacaq.ə ə ə
R bbimiz bu dünyada imtahan üçün bütün göz llikl rl b rab r, onların ksi olanə ə ə ə ə ə ə
m nfi gücl ri d yaradır. H r dövrd peyğ mb rl rin v iman g tir nl rin qarşısındaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ks-gücl r, y ni inkar ed nl r çıxmış v bunlar Allah inancına v göz l xlaqa qarşıə ə ə ə ə ə ə ə ə
mübariz aparmışdır. Bu, Allah`ın qanunudur. Hz. Musa dövründ fironun, hz. İbrahimə ə
dövründ N mrudun, hz. M h mm d (s. .v) dövründ bu L h bin v m kk liə ə ə ə ə ə ə Ə ə ə ə ə ə
müşrikl rin mövcud olması bu İlahi qanunun t zahürüdür. Peyğ mb rimizin (s. .v)ə ə ə ə ə
h disl rind x b r verildiyi kimi, hz. İsanın ( .s) nüzulunun v hz. Mehdinin ( .s)ə ə ə ə ə ə ə ə
zühurunun gözl nildiyi axırzamanda ortaya çıxacaq m nfi güc is “d ccal” olacaq.ə ə ə ə
Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rind bildiril n axırzaman lam tl rinin dem k olarə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ki, hamısı hicri 1400-cü ild , y ni m hz peyğ mb rimizin (s. .v) x b r verdiyi dövrd başə ə ə ə ə ə ə ə ə
vermişdir. Yüzl rl lam tin çıxmasıə ə ə ə axırzamanın yaşadığımız dövr olduğunu göst r nə ə
v eyni zamanda, Qızıl srin çox yaxın olduğunu müjd l y n çox mühüm m lumatdır.ə ə ə ə ə ə
Yaşadığımız axırzamanda d ccalın fitn si d özünü göst rmişdir. Kütl l ri dinsizliyə ə ə ə ə ə ə
sürükl y n, dünyaya qırğınlar, müharib l r g tir n, c miyy tl ri degenerasiyaya,ə ə ə ə ə ə ə ə ə
anarxiyaya, t n zzül v cinay tl r sövq ed nə ə ə ə ə ə ə ə d ccalın bu böyük fitn si darvinizmdir.ə ə
Darvinizm heç bir elmi sası olmadığı halda, 150 il rzind c miyy tl r t kidl t qdimə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
edilmişdir. İnsanlar bu böyük yalanla kütl vi ş kild aldadılmış, b zi c miyy tl rə ə ə ə ə ə ə
darvinist ideologiyanı sas tutaraq müharib l r , soyqırımlara, terrora, anarxiyaya lə ə ə ə ə
atmışdır. D ccaliyy t darvinizm fitn si il bütün dünyaya yayılmış, heç bir elmi d lilə ə ə ə ə ə
saslanmadığına baxmayaraq, saxta iddialar v d lill rl b zi dövl tl rin r smiə ə ə ə ə ə ə ə ə
müdafi sin sığınmışdır. Darvinist ideologiya axırzamanın n böyük fitn si olduğundan,ə ə ə ə
qısa müdd t rzind saxta uğurlar ld etmiş, bu gün q d rki n böyük yalan kimi tarixə ə ə ə ə ə ə ə ə
s hif l rind yerini almışdır.ə ə ə ə
Ancaq, lb tt , h r böyük fitn kimi d ccalın bu böyük fitn si də ə ə ə ə ə ə ə m hv olmaqə
üzr dir.ə Axırzamanın müq dd s dövrü Qızıl sr d ccalın fitn sinin sona çatdığı,ə ə ə ə ə
müharib l rin v qarşıdurmaların bitdiyi, b ş riyy t böyük b lalar g tir n dinsizə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ideologiyaların tarixin qaranlıqlarına gömüldüyü v dünyanın bolluq, b r k t v dal tlə ə ə ə ə ə ə ə
dolub-daşdığı bir dövr olacaq. Bu dövrd İslam xlaqı bütün dünyaya yayılacaq, insanlarə ə
axın-axın Allah inancına yön l c kl r.ə ə ə ə Bu müq dd s dövr çox yaxındır.ə ə
Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rin sas n,ə ə ə ə ə ə ə ə hz. Mehdi ( .s) zühur etmişdir.ə İnsanlar
t r find n tanınacağı vaxt çox yaxındır. H disl rd n başa düşüldüyü kimi, hz. İsanın ( .s)ə ə ə ə ə ə ə
nüzulu da çox yaxın vaxtda baş ver c kdir. Dünya s viyy sind d ccal sisteminin nə ə ə ə ə ə ə
böyük fitn si olan darvinizm is m ğlub olub. D ccal artıq ölüb. Biz çox yaxın olan Qızılə ə ə ə ə
srin b r k t v bolluğu, hüzur v t hlük sizliyi Allah`ın izni il bütün b ş riyy tə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
hakim olacaq, bütün dünyaya yayılacaq. Uca R bbimiz bir ay sind bel buyurur:ə ə ə ə
Allah: “And olsun ki, M n v peyğ mb rl rim qalib g l c yik!” - deyə ə ə ə ə ə ə ə ə
yazmışdır. H qiq t n, Allah yenilm z qüvv t sahibi, qüdr t sahibidir! (Mücadilə ə ə ə ə ə ə
sur si, 21)ə
I F SİLƏ
AXIRZAMANIN N BÖYÜK FİTN Sİ D CCALƏ Ə Ə
Dünya h yatı yaxşılarla pisl rin, göz llikl rl çirkinlikl rin üz çıxdığı, insanlarınə ə ə ə ə ə ə
m ll ri il sınandığı, iman g tir nl rin v g tirm y nl rin imtahan edildiyi müv qq tiə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
m kandır. Bütün varlıqları v bu imtahan mühitini yaradan Allah imtahan üçün h rə ə ə
dövrd iman g tir nl r qarşı inkar ed n, günahkar düşm n yaratmışdır. H r dövrdə ə ə ə ə ə ə ə ə
peyğ mb rl rin v iman g tir nl rin qarşısına çıxan bu inkarçı Peyğ mb rimizin (s. .v)ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
h disl rin gör hz. İsanın ( .s) yenid n yer üzün g lm sinin gözl nildiyi, hz. Mehdininə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
( .s) is zühur ed c yi dövrd , y ni axırzamanda g l c k “d ccal” olacaq.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
“D ccal” r b m nş li söz olub “d cl” kökünd n tör mişdir. Lüğ tl rd veril nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
m naya gör d ccal “yalançı, hiyl g r, zehinl ri, ür kl ri, pisl yaxşını, haqla batiliə ə ə ə ə ə ə ə ə
qarışdıran, bir şeyi ört-basdır edib sl üzünü gizl d n, bucaq-bucaq h r yeri dolaşanə ə ə ə
müfsid (nifaq salan, pozan) v m lun (l n tl nmiş, qovulmuş)” varlıqdır.ə ə ə ə ə
Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rind d ccal axırzamanda (dünyanın sonə ə ə ə ə ə ə
dövrl rind ) ortaya çıxacaq n böyük m nfi güc kimi x b r verilmişdir. Axırzman kimiə ə ə ə ə ə
qeyri-adi hadis l rin baş verdiyi bu dövrd zühurunu Allah`ın izni il çox yaxındaə ə ə ə
gör c yimiz hz. İsa ( .s) v hz. Mehdiy ( .s) düşm nçilik ed r k bütün dünyaya şeytaniə ə ə ə ə ə ə ə ə
sistemini hakim etm y çalışacaq d ccal tarixin b lk d n böyük inkarçılarından biridir.ə ə ə ə ə ə ə
Bel ki, Peyğ mb rimiz (s. .v) d ccalın fitn sinin böyüklüyünü bel t rif etmişdir:ə ə ə ə ə ə ə ə
Ad min yaradılışından qiyam t q d r keç n müdd t rzind d ccaldan dahaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
böyük hadis yoxdur.ə 1
D ccal, r vay tl r gör , doğrunu yanlış, yanlışı doğru, yaxşını pis, pisi yaxşıə ə ə ə ə ə
göst r n fitn kardır.ə ə ə “Şübh siz, yanında bir c nn t v bir c h nn m (adlandırdığı ikiə ə ə ə ə ə ə
çay) olması da onun fitn sidir. slind , c h nn mi c nn t, c nn ti də Ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
c h nn mdir...”ə ə ə 2
h disind d bildirildiyi kimi, onun yaxşı, göz l, doğru adlandırdığıə ə ə ə
h r şey insana f lak t g tir n pislikdir. İnsanlara pis kimi göst rdiyi d y rl r is , slind ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
onların xeyrin dir. Ancaq b zi insanlar hadis l ri Quran xlaqına v Peyğ mb rimizinə ə ə ə ə ə ə ə
(s. .v) sünn tin sas n d y rl ndirm dikl rin gör , d ccalla tabe olacaq v Allah`ınə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
fitr tind n üz çevir c kl r. Bunun n q d r böyük x ta olduğunu is d ccalın hazırladığıə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
zülm mühiti say sind anlayacaqlar. Bu s b bd n, Peyğ mb rimiz (s. .v) insanlaraə ə ə ə ə ə ə ə
x b rdarlıq etmiş v d ccalın pis kimi göst rdiyi şeyin yaxşı olduğunu bil r k h r k tə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
etm l rini söyl mişdir:ə ə ə
D ccal çıxacaq. Yanında su v alov var. İnsanların su kimi gördüyü yandırıcıə ə
alovdur. İnsanların alov kimi gördükl ri d soyuq v şirin sudur. Sizd n kim bunu d rkə ə ə ə ə
ets , alova t r f getsin, özünü alova atsın. slind , o, şirin v göz l sudur.ə ə ə Ə ə ə ə 3
Yaşadığımız dövr h disl rd bildiril n bir çox müxt lif lam tl rd n başaə ə ə ə ə ə ə ə ə
düşüldüyü kimi, axırzamandır. Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rin sas n, axırzamanə ə ə ə ə ə ə ə
hal-hazırda yaşanır v hz. İsanın ( .s) yenid n yer üzün g lişi v hz. Mehdinin ( .s)ə ə ə ə ə ə ə
zühuru Allah`ın ist yi il bu dövrd gözl nilir. H disl rd x b r verildiyi kimi, yaşananə ə ə ə ə ə ə ə ə
axırzamanda d ccalın fitn si d hiss edilir, sevgisizlik, üsyankarlıq, pislik, ayrılıq,ə ə ə
qarşıdurmalar v t n zzül dünyanın h r t r fin yayılır. İnsanların böyük hiss siə ə ə ə ə ə ə ə
d ccalın fitn sin m ruz qalıb, göz l xlaqdan uzaqlaşmış, inkara saslanan şeytaniə ə ə ə ə ə ə
sistemi q bul etmişdir.ə
D ccalın yaşadığımız axırzamanda ideoloji c h td n n böyük fitn si is darvinizmə ə ə ə ə ə ə
olmuşdur. XIX srin n böyük xurafatı olan darvinist ideologiya vv ll r etirazlaə ə ə ə ə
qarşılansa da, d ccalın t siri il XX srd c miyy tl r yayılmış, kütl l ri arxasındanə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
aparmış, bir çox t r fdar toplamış, d rslikl r , elmi d biyyata daxil olmuşdur. Yalanə ə ə ə ə ə ə
olmasına baxmayaraq, elmilik iddiası il ortaya çıxıb heç bir elmi d lill d st kl nm sə ə ə ə ə ə ə ə
d , d ccalın t siri il bütün dünyanı aldatmağı bacarmışdır. H disl rd bildirildiyi kimi,ə ə ə ə ə ə ə
d ccalın t siri il insanlar olmayan bir şeyi q bul etmiş, elml heç bir laq si olmayanə ə ə ə ə ə ə
n z riyy ni “h yatın m nş yin dair açıqlama” kimi m nims mişdir. Uşaqlar ortaə ə ə ə ə ə ə ə ə
m kt b dövründ n etibar n m kt bl rd Darvinin t kamül n z riyy sini oxumağaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
başlamış, n çox seyr edil n darvinizm t r fdarı olan telekanallar t kamül dair saxtaə ə ə ə ə ə
ssenaril ri elmi f aliyy t kimi ön plana ç kmiş, universitet professorları bu saxtakarlığıə ə ə ə
h r v chl müdafi etmişdir. Bu, tamamil batil inanc sistemidir. Darvinizm batil din kimiə ə ə ə ə
ortaya çıxmış, insanları bu batil din kor-koran inandırılmağa çalışmış, inanmayanlarə ə
t crid olunmuş v susdurulmuşdur. T kamül n z riyy sinin lehin heç bir elmi d lilə ə ə ə ə ə ə ə
yoxdur. Olması da mümkün deyil. Ancaq darvinizm saxta inanc olduğuna gör , t kamülə ə
n z riyy si adından saxta d lill r daima uydurulur, t kamülü çürüd n h qiqi elmiə ə ə ə ə ə ə ə
d lill r is ört-basdır edilir. Bu saxtakarlığın h ddi-hüdudu yoxdur. Darvinizm Allah`ıə ə ə ə
inkara saslanan, batil, saxta inanc sistemi olması il d ccalın m lum olan v h disl rə ə ə ə ə ə ə ə
sas n, axırzamanda gözl nil n böyük oyunudur.ə ə ə ə
Canlıların t sadüf n meydana g ldiyini iddia ed n, insanın meymun cdadlarıə ə ə ə ə
olduğunu müdafi ed n, insanı yer üzünd m suliyy tsiz, n zar tsiz heyvan olduğunaə ə ə ə ə ə ə
inandırmağa çalışan, güclünün z ifi zm si kimi batil fikirl r saslanaraq kütl l ri q tlə ə ə ə ə ə ə ə ə
ed n, müharib l ri başladan, insanlara m n n kiçik v alçaq gözl baxan bu saxta inancə ə ə ə ə ə ə
sistemi d ccalın n böyük oyunlarından biri olan darvinizmdir. Lakin 150 ild n b riə ə ə ə
davam ed n bu oyun XXI srin vv ll rind artıq m hv olmuş v ziyy td dir. D ccalınə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
oyunu bitmişdir. D ccal artıq ölmüşdür. Kütl l rin aldadılması sona çatmışdır. Batil dinə ə ə
kimi m nims nil n bu ideologiya Allah`ın haqq dini qarşısında yerl yeksan olmuşdur.ə ə ə ə
Allah, şübh siz, Öz dinini üstün qılandır. Uca R bbimiz bir ay sind bel buyurur:ə ə ə ə ə
Günahkarlar ist m s l r d , Allah sözl ri il haqqı gerç kl şdir c k! (Yunisə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
sur si, 82)ə
srin n batil d ccali sistemi: darvinizmƏ ə ə
Bu gün dünyada din leyhin olan n böyük fitn l rd n biri materializm və ə ə ə ə ə ə
materializmd n tör y n müxt lif batil ideologiya v c r yanlardır. Bütün bu c r yanlarıə ə ə ə ə ə ə ə ə
hat ed n, hamısının m l g lm v t m lini t şkil ed n düşünc is darvinizmdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Darvinizm ir li sürüldüyü tarixd n etibar n materialist v din leyhin ideologiya və ə ə ə ə ə ə
c r yanların sasına çevrilmiş, bu ideologiyaları müdafi ed nl r t r find n sanki dinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
çevrilmişdir. Darvinizmin axırzamanda d ccalın dinin çevril c yin böyük İslam alimiə ə ə ə ə
B diüzzaman S id Nursi d bu açıqlaması il diqq t ç kmişdir:ə ə ə ə ə ə
T bi tçilik (darvinizm) v materializm f ls f sind n çıxan n mrudan (üsyankar)ə ə ə ə ə ə ə ə ə
c r yan axırzamanda f ls f vasit sil getdikc yayılaraq gücl n c k, ilahlıq iddiaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ed c k d r c y çatacaqdır.ə ə ə ə ə ə 4
(Allah`ı t nzih edirik)ə
B diüzzamanın “t bi tçilik (darvinizm) v materializm f ls f sind n çıxanə ə ə ə ə ə ə ə
n mrudan (üsyankar) c r yan” ş kild ifad etdiyi kimi, darvinizm t bi t müst qilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
güc ver n, bütün canlıların t sadüfl rin s ri olduğunu, yaradılmadığını iddia ed nə ə ə ə ə ə
(Allah`ı t nzih edirik), insanları Allah`a imandan uzaqlaşdırmağa çalışan t limdir.ə ə
Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rinin toplandığı v h disl rin açıqlamalarının yer aldığıə ə ə ə ə ə ə ə
“Kütubi-Sitt müxt s ri t rcüm v ş rhi”ə ə ə ə ə ə ə adlı kitabda is bu mövzu bel izah edilmişdir:ə ə
D ccalın yol açdığı axırzaman fitn sinin n bariz v n mühüm v sfi din qarşıə ə ə ə ə ə ə
olmasıdır. Axırzamanda ortaya çıxacaq b zi humanist düşünc t rzi v d y rl r dininə ə ə ə ə ə ə
yerini almağa çalışacaqdır. Bu yeni din insanın üz rind mövcud olan h r cür İlahiə ə ə
hakimiyy ti aradan qaldırmaq üçün inkarı özün sas götürür... sas ilahı madd və ə ə Ə ə ə
insan olan dind n k nar dindir.ə ə 5
(Allah`ı t nzih edirik)ə
Darvinistl r t kamül n z riyy sini h r dövrd saxta d lill rl elmi göst rm yə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
çalışmışdır. Canlıların cansız madd l rd n m l g ldiyini v t kamül keçir r k inkişafə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
etdiyini, bütün canlı növl rinin bir-birl rind n m rh l l rl tör diyini iddia edirl r.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Ancaq darvinizm bu iddiasının heç bir m rh l sini sübut ed bilm miş, bunaə ə ə ə ə
baxmayaraq, elmi göst rilm y çalışılan batil inanc sistemidir. Darvinizm gör , bu x yaliə ə ə ə ə ə
inkişafın n böyük x yali mexanizmi t sadüfl rdir. T sadüfl r darvinizmin saxta ilahıdır.ə ə ə ə ə ə
Darvinistl r gör , bu saxta ilah imkansız olanı gerç kl şdirm k gücün malikdir.ə ə ə ə ə ə ə
Darvinistl r sas n, bu saxta ilah bir q d r palçıqlı sudan canlı hüceyr meydana g tirir,ə ə ə ə ə ə ə ə
balığı p l ng çevirir, ayılardan balinaları meydana g tirib onlarda heç yoxdan ağciy rə ə ə ə ə
m l g tirir. Darvinistl r gör , bu saxta ilah insanı meymundan tör y n canlı hesabə ə ə ə ə ə ə ə ə
edir, insana ağıl, hafiz , qabiliyy t kimi bacarıqlar verir, yer üzünd heç cür t qlid olunaə ə ə ə
bilm y n insan şüurunu yoxdan var edir. Bel ki, t sadüfl r bütün bunları fantastikə ə ə ə ə
ş kild ed rk n nec olursa planlı, ağıllı davranır, s hv etmir, h tta lazım g ldikdə ə ə ə ə ə ə ə ə
d rhal t dbir görür. Darvinin t kamül n z riyy sin gör t sadüfl r ağıl v n zar t gücüə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
olan saxta yaradan hökmünd dir. (Allah`ı t nzih edirik)ə ə
T sadüfl ri bütl şdirmiş bu batil n z riyy ağılsız v m ntiqsiz iddialarla h r cürə ə ə ə ə ə ə ə ə
demaqogiya v saxtakarlıqlarla kütl l r hakim ola bilmişdir. Bunun s b bi d ccaldır.ə ə ə ə ə ə ə
Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rind bu yalanın m nb yinin d ccal olduğuə ə ə ə ə ə ə ə ə
bildirilmişdir. D ccalı t svir ed n bir çox h disd müxt lif b nz tm l rl t rif edil nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
xüsusiyy tl r bir ideologiyanın xüsusiyy tl ri kimi d y rl ndirildikd mövzu daha daə ə ə ə ə ə ə ə
aydın olur. M ntiqsiz v sassız iddialarla üz çıxan, insanları inkara aparan, dinə ə ə ə
xlaqından uzaqlaşdıran, insanlar arasında fitn v qarışıqlıq m l g lm sin ş raitə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
yaradan h r cür ideologiya v düşünc sistemi d ccalı t msil edir. Darvinizm h disl rdə ə ə ə ə ə ə ə
t rif edil n bu d ccali sistem saslanan sas ideologiyadır. Allah bir ay sind d ccalınə ə ə ə ə ə ə ə ə
batil sistemin tabe olanları bel t rif edir:ə ə ə
Şübh siz ki, günahkarlar haqq yoldan azmışlar v (axir td d ) c h nn m oduə ə ə ə ə ə ə ə
iç risind olacaqlar. (Q m r sur si, 47)ə ə ə ə ə
Darvinizm dünyanı aldatmağa, insanları Allah`a imandan uzaqlaşdırmağa saslananə
ideologiya olduğu üçün d ccalın t r fdarlarına bu batil dinin dirç ldilm si vacibdir. Elə ə ə ə ə ə
bu s b bd n, d ccalın himay sin gir n b zi ş xsl r bu ideologiyanı yaşatmaq üçünə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
indiy q d r h r üsuldan istifad etmişdir. Heç bir elmi d lil olmadığına baxmayaraq,ə ə ə ə ə ə
t kamül n z riyy sini bütün dünyaya sübut etmiş n z riyy kimi t qdim edibl r.ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Olmayan d lill ri varmış kimi göst rib, fosill ri öz n z riyy l rin uyğunlaşdırmaq üçünə ə ə ə ə ə ə ə ə
saxtakarlıq etm kd n d ç kinm yibl r. Ara keçid forma olmamasına baxmayaraq, x yaliə ə ə ə ə ə ə
ara keçid formalar düz ldib saxtakarlıq etmiş, bunları d rslikl rind elmi d lil kimi t drisə ə ə ə ə ə
etmişdil r. T kamül leyhin ortaya çıxan saysız-hesabsız d lili görm m zliy vurmuş,ə ə ə ə ə ə ə ə
insanlardan uzaq tutmuşdular. N z riyy l rinin lehin h r hansı bir d lil olmadığınaə ə ə ə ə ə ə
gör , saxta fosill r hazırlamış, bunları dünyanın n m şhur muzeyl rind ill rl nümayişə ə ə ə ə ə ə ə
etdirmişdil r.ə
Saxtakarlıqlarının üstü açıldıqda utanmaq yerin aldadıcı üsullarına davam etmiş,ə
yeni saxtakarlıqlara l atmaqdan v bunları müdafi etm kd n ç kinm mişdil r. T k birə ə ə ə ə ə ə ə ə
zülalın bel t sadüf n m l g l bilm y c yi elmi c h td n sübut edilm sinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
baxmayaraq, h yatın vv lc palçıqlı suda başlaması iddiasına israrla davam etmişdil rə ə ə ə ə
(bir funksional zülalın t sadüf n m l g lm ehtimalı 10ə ə ə ə ə ə ə 950
-dir, y ni sıfırdır). Saxtaə
d lill ri q zetl rd , elmi jurnallarda, televiziyada yayımlamaqdan ç kinm miş, bunuə ə ə ə ə ə ə
d rs kimi ill rl t l b l r öyr tmişdil r. Darvinizm saxtakarlıq, uydurma v yalanə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
üz rind qurulmuş inanc sistemidir. Darvinizm elm deyil. Darvinin t kamül n z riyy siə ə ə ə ə ə
ir li sürüldüyü ilk günd n etibar n q dim bütp r stl rin v zif sini öz üz rin götürmüş,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
insanları bütp r st etm y çalışmış, Allah`a imandan uzaqlaşdırmaq ist mişdir. 150 ilə ə ə ə ə
boyu insanları aldatmış, 150 il boyu insanları yalana inandırmağa çalışmışdır. Darvinizm
ayaqda dura bilm k üçün saxtakarlığa ehtiyacı olan, t r fdar ld etm k üçün yalanə ə ə ə ə ə
söyl y n, darvinizmin yalan olması h qiq tini söyl y nl ri susdurmağa çalışan batilə ə ə ə ə ə ə
dindir.
Allah bir ay sind bel buyurur:ə ə ə
De: “Allah yanında c za etibaril bundan daha pisini siz x b r verimmi?ə ə ə ə ə
Allah`ın l n tl diyi, q z bl ndiyi, özl rini meymunlara, donuzlara v şeytanlaraə ə ə ə ə ə ə ə
ibad t ed nl r dönd rdiyi ş xsl r mövqec daha pis v doğru yoldan daha çoxə ə ə ə ə ə ə ə ə
azanlardır! (Maid sur si, 60)ə ə
Normal ş rtl rd insanların bu cür s feh ideologiyanın arxasınca getm l rinin,ə ə ə ə ə ə
şübh siz ki, m ntiqi yoxdur. Lakin insanların bir hiss si d ccalın qurduğu t l y düşmüş,ə ə ə ə ə ə ə
şüursuzca, nec etdikl rini, nec inandıqlarını anlamadan bu yalana inanmışdır. Çünkiə ə ə
d ccal hiyl g r üsuldan istifad etmişdir. Darvinizm dünyanı aldadark n bir t r fd n də ə ə ə ə ə ə ə ə
d ccal bu hiyl g r v çirkin v zif sini üz rin götürmüş, saxta v batil üsullarla insanlaraə ə ə ə ə ə ə ə ə
yanaşmışdır. Lakin, şübh siz, h r batil dind olduğu kimi, bu dind d Allah`a qarşıə ə ə ə ə
qurulan bütün hiyl g r t l l r boşa çıxmışdır. Allah ay l rind bu h qiq ti bel bildirir:ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
H qiq t n, hiyl qurdular. M n d (hiyl l rin qarşı) onlara c za verir m. Elə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
is kafirl r möhl t ver! Onlara azacıq möhl t ver! (Tariq sur si, 15-17)ə ə ə ə ə ə
II F SİLƏ
D CCAL SİSTEMİNİ ATEİST MASONLUQ İDAR EDİRƏ Ə
Allah`ın inkar etm k üçün ortaya çıxmış, insanlara Allah qarşısında m suliyy tə ə ə
daşımayan n zar tsiz heyvan olduqlarını t lqin ed n, h r şeyin t sadüfl rl meydanaə ə ə ə ə ə ə ə
g ldiyi iddiasını kütl l r yayan v t bii seçm iddiası il bütün dünyaya z ifl rin yoxə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
olması, güclül rin is h yatda qalması düşünc sini yayaraq XX srin vv lind n etibar nə ə ə ə ə ə ə ə ə
bütün dünyanı zülm , degenerasiyaya, soyqırımlara, müharib l r aparanə ə ə ə t kamülə
n z riyy sinin sl qoruyucusu masonluqdur.ə ə ə ə
T kamül n z riyy sini bugünkü formada ir li sür n v bu yalanın insanlarə ə ə ə ə ə ə
arasında yayılmasında t ş bbüs göst r nə ə ə ə Çarlz Darvinin babası Erasmus Darvin
Şotlandiyada 2 saylı “Canongate Kilwinning” lojasına m nsub m şhur masondur.ə ə Ç.
Darvin d babası il eyni lojadandır v 27-ci d r c li masondur.ə ə ə ə ə ə Ç. Darvinin qardaşları
da masondur.6
Darvinin fikirl rinin yayılmasından sonrakı 150 il boyu bütün dünyada Allah`aə
inamın z ifl m sinin, ateistl rin çoxalmasının, dünyanın böyük qarışıqlıq və ə ə ə ə
degenerasiyanın için girm sinin, dünya müharib l rinin baş verm sinin, c miyy tdə ə ə ə ə ə ə ə
nifr t v q z bin yayılmasının, kütl vi qırğınların, cinay tl rin çoxalmasının, soyqırım,ə ə ə ə ə ə ə
irqçilik kimi c miyy ti f lak t aparan fikirl rin yayılmasının s b bi bu yalanın masonikə ə ə ə ə ə ə ə
darvinist diktatorluq idar çiliyi altında dünyanın h r t b q sin , m kt bl r v dövl tə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
hakimiyy tin yerl şm sidir.ə ə ə ə
Qaniç n kommunist v faşist liderl r Darvinin t kamül n z riyy sin olanə ə ə ə ə ə ə ə
bağlılıqları v heyranlıqları il m şhurdurlar. Bu ş xsl r dünyada fitn , qarışıqlıq, zülmə ə ə ə ə ə
sistemi qurark n özl rin t kamül n z riyy sini m nb seçdikl rini bildirm kd n slaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ç kinm yibl r. Bundan lav , sözüged n qaniç n liderl rin hamısıə ə ə ə ə ə ə ə masondur.
Kütl l ri qana bulayan kommunizmin banisi Karl Marks Darvinin kitabı “Növl rinə ə ə
m nş yi” il bağlı: “Bizim fikirl rimizin t bii tarixi t m lini ehtiva ed n kitab el budur”,ə ə ə ə ə ə ə ə ə
- dey r k özün Darvinin t kamül n z riyy sini sas götürdüyünü açıq ş kild ifadə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
etmişdir.7
Marks Alman “Grand Orient” lojasına aid 32-ci d r c li masondur. Ateistə ə ə
olması il tanınan Marks y hudi silli olduğuna gör , h miş narahat olmuş və ə ə ə ə ə ə
“Y hudil rsiz dünya” adlı kitabından mus vil r v Allah inancına olan q z bini açıqə ə ə ə ə ə ə ə
ş kild ifad etmişdir.ə ə ə 8
Marksın fikirl rini özl rin sas götürmüş, Darvin v t kamül n z riyy sinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
heyranlıqları il tanınan milyonlarla insanın q tlin s b b olmuş Lenin v Stalin d eyniə ə ə ə ə ə ə
ş kild masondur. Lenin “Grand Orient” lojasına, Stalin is “Gül Xaç” lojasına aidə ə ə
masondur. Stalin 60 milyon insanın h yatını itirm sin s b b olduğu t xmin edil nə ə ə ə ə ə ə
hakimiyy ti boyu t kamül t bliğatına böyük h miyy t vermişdir. T rcümeyi-halında buə ə ə ə ə ə ə
sözl r yer alır:ə
M kt bl rd ki şagirdl rimizin zehnini yaradılış fikrind n t mizl m k üçün onlaraə ə ə ə ə ə ə ə ə
üç şeyi xüsusil öyr tm liyik: Yerin yaşını, geoloji m nş yini v Darvinin t liml rini.ə ə ə ə ə ə ə ə 10
Kommunist İnqilabının Leninl birlikd dig r banil rind n biri olan Leon Trotski isə ə ə ə ə ə
“Darvinin k şfi bütün üzvi madd sah sind dialektikanın (dialektik materializmin) nə ə ə ə ə
böyük z f ri oldu” ş rhini vermiş dig r darvinistdir.ə ə ə ə 11
Leon Trotski, eyni zamanda,
“Grand Orient” lojasına aid masondur. Trotski Rusiyadan sürgün edil r k C nubiə ə ə
Amerikada m skunlaşdıqdan sonra Latın v C nubi Amerika bölg l rind “Grandə ə ə ə ə ə
Orient” lojalarının birl şdirilm si v zif sini h yata keçirmişdir. Bu gün q d r Kuba daə ə ə ə ə ə ə ə
daxil olmaqla, C nubi Amerikadakı kommunist qiyamların hamısı bu lojalar t r find nə ə ə ə
t şkil edilmişdir.ə 12
Eyni ş kild , Çin kommunizminin banisi Mao Tse Tunq da Çin sosializmininə ə
t m linin Darvin v t kamül n z riyy sin saslandığını açıq ş kild bildir n qaniç nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
kommunist liderdir. Mao Tse Tunq da “Grand Orient” lojasına aid masondur.13
Mao Tse
Tunqun Darvin saslanan Çin sosializm tarixinin n repressiyaçı v qanlı rejiml rind nə ə ə ə ə ə
biridir. O dövrd Çin saysız-hesabsız siyasi edama s hn olmuşdur. Sonrakı ill rd isə ə ə ə ə ə
Maonun “Qızıl mühafiz karlar” adlandırdığı g nc h rbiçil r ölk ni sl terror m kanınaə ə ə ə ə ə ə
çevirmişdil r. Çin h l d eyni kommunist sistemin t siri altında qanlı diktatorluğunuə ə ə ə ə
davam etdirir. Son dövrl rd Çind Uyğur türkl rin t tbiq edil n soyqırım v edamlarə ə ə ə ə ə ə ə
Maonun öz ifad si il Darvinin t kamül n z riyy sin saslanan, eyni batil v kirliə ə ə ə ə ə ə ə ə
masonik sistemin t sirinin davam etdiyini açıq ş kild göst rir.ə ə ə ə
Bu ş xsl rin hamısıə ə darvinist və masondur. Bu ş xsl r Quran, Tövrat v İncil qarşıə ə ə ə
olan, Allah`a t k bbür göst r nə ə ə ə d ccal komit sidirə ə .
Dünyanı dinsizliy , degenerasiyaya, nifr t v m qs dsizliy , müharib l rə ə ə ə ə ə ə ə ə
sürükl y n Darvin, onun m sl h tçisi olan babası Erasmus Darvin, milyonlarla insanınə ə ə ə ə
ölümün s b b olan v darvinizmi d st kl y n kommunist ideologiyanın qaniç nə ə ə ə ə ə ə ə ə
liderl ri yüks k d r c li masonlardır. Bu gün heç bir elmi d lili olmamasına baxmayaraq,ə ə ə ə ə ə
t kamül n z riyy si bütün dünyada qanunlarla qorunur v d st kl nir. G ncl r bu batilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
n z riyy ni öyr nm k, mü lliml r d müdafi etm k m cburiyy tind dirl r. T kamülə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
n z riyy sin qarşı çıxanlar d rhal v zif l rind n azad edilir, susdurulurlar. Çünkiə ə ə ə ə ə ə ə ə
dünyanı qana bulayan, c miyy t dinsizliyi aşılamağa çalışan bu batil ideologiya d ccalın,ə ə ə ə
y ni masonluğun n mühüm qalasıdır. Qaniç n kommunist v faşist liderl rin buə ə ə ə ə
n z riyy y möhk m bağlı olduqları v Darvinin t liml rini t tbiq ed r k milyonlarlaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
insanın qanını tökdükl ri n z r alındıqda, bu d ccal komit sinin dünya s viyy sind kiə ə ə ə ə ə ə ə ə
t siri başa düşülür.ə
Masonluğun sas f ls f si: darvinizmə ə ə ə
Darvinizm masonluğun sas f ls f sidir. Çünki darvinizm masonların dünyadaə ə ə ə
qurmağa çalışdığı d ccal sisteminin sasını t şkil edir. İnsanları Allah inancındanə ə ə
uzaqlaşdırmağı qarşısına m qs d qoyur, yer üzünd ki zülm sisteminin batil v saxta fikriə ə ə ə
sasını t şkil edir. El bu s b bd n, mason t şkilatlanması t kamül n z riyy sininə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
c miyy t q bul etdirilm si üçün n çox s y göst r n t şkilatdır. “Mason dergisi”ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
masonların t kamül ideologiyasına n üçün bağlı olduğunu bel açıqlayır:ə ə ə
“Darvinin t kamül n z riyy si t bi td baş ver n bir çox hadis nin Tanrının işiə ə ə ə ə ə ə ə ə
olmadığını göst rdiə ”.14
(Allah`ı t nzih edirik)ə
Masonlar el bu böyük yalanı dirç ltm k v kütl l r yaymaq üçün t kamülə ə ə ə ə ə ə ə
n z riyy sini elmi n z riyy kimi t qdim etm y çalışırlar. Lakin masonların ön planaə ə ə ə ə ə ə ə ə
ç kdikl ri t kamül n z riyy si birc elmi d lill bel d st kl nm miş, yaradılışı sübutə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ed n 350 milyon fosil v dig r elmi tapıntılar qarşısında tamamil süqut etmişə ə ə ə tarixin nə
böyük saxtakarlığı, elm adına ortaya çıxmış n böyük yalanıdırə .
Başqa bir mason jurnalı olan “Mimar Sinan”da is masonluğun darvinizm baxışı buə ə
ş kild izah edilmişdir:ə ə
Bu gün artıq n sivil ölk l rd n n gerid qalmışlarına q d r yegan saslı elmiə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
n z riyy Darvinin v onun yolunu davam etdir nl rinkidir.ə ə ə ə ə ə 15
Masonlar darvinizmi elmi n z riyy kimi göst rm y , bunun n doğru yolə ə ə ə ə ə ə
olduğunu t lqin etm y çalışırlar. Çünki darvinizm masonik h d fl rin qarşısını açanə ə ə ə ə ə
batil düşünc sistemini yaymaq üçün istifad olunur. Ona gör , masonlar buə ə ə
n z riyy nin t bliğatının aparılmasını da sas v zif l rind n biri q bul edirl r. “Masonə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Dergisi” sözüged nə masonik v zif niə ə bel ifad etmişdir:ə ə
Hamımızın üz rin düş n n böyük humanist və ə ə ə ə masonik v zifə ə müsb t elmd n ...ə ə
ayrılmamaq, bunun t kamüld n yaxşı v t k yol olduğunu m nims y r kə ə ə ə ə ə ə ə ə bu
inancımızı insanlar arasında yaymaq, mill ti müsb t elml rl (darvinizml )ə ə ə ə ə
yetişdirm kdir.ə 16
Yüks k d r c li mason olan Selami İşındağ isə ə ə ə ə “Masonlukdan esinlenmeler” adlı
kitabında masonluğun batil t kamül inancı sasında insana baxışını bu ş kild ifad edir:ə ə ə ə ə
İnsan t kamül baxımından heyvandan f rqli deyil. İnsanın m l g lm si və ə ə ə ə ə ə ə
t kamülü üçün heyvanların tabe olduqları gücl rd n ayrı, xüsusi gücl ri yoxdur.ə ə ə ə 17
D ccal sistemi olan masonluq insanı t sadüf n m l g lmiş heyvan kimi gör nə ə ə ə ə ə ə ə
darvinizmd n bütün h d fl rin asanlıqla çatmaq üçün istifad edir. Darvinizm d ccalınə ə ə ə ə ə ə
bütün batil fikir sistemini b rq rar etm k üçün batil ideologiya kimi masonlar t r find nə ə ə ə ə ə
ortaya atılmış, masonlar t r find n d st kl nmiş, elm kimi göst rilmiş v masonlarə ə ə ə ə ə ə ə
t r find n qorunmuşdur. H l d sözüged n d ccal sistemi bu batil ideologiyanı t zyiq,ə ə ə ə ə ə ə ə ə
israr, zorakılıq v saxtakarlıq yolu il qorumaqda davam edir.ə ə
Bunu daha yaxşı başa düşm k üçün d ccal sistemi olan masonluğun Darvinə ə
dövründ bu batil ideologiyanı nec d st kl yib ön plana çıxardığını araşdırmaq yerinə ə ə ə ə ə
düş c kdir.ə ə
Masonlar t r find n d st kl n n Darvinə ə ə ə ə ə ə
Darvinizmin masonluğun n böyük oyunlarından biri olması h qiq tini n z rə ə ə ə ə ə
çatdıran mühüm nümun mason iclasında verilmiş q rardır. Parisd ki 33-cü d r c liə ə ə ə ə ə
Mizraim Mason Ali Şurasının iclaslarında t kamülün elm kimi d st kl nm si q rarınıə ə ə ə ə ə
ver rk n, slind , bir t r fd n d özl ri o n z riyy ni l salırdılar:ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
El buə (t kamül n z riyy sinin elmiliyi) fikird n istifad ed r k biz heçə ə ə ə ə ə ə ə
dayanmadan m tbuat vasit sil bu n z riyy l r kor-koran inanılmasını t minə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ed c yik. İntellektuallar... savadları il özl rini t rifl y c kl r v h r hansı m ntiqliə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
sübuta ehtiyac hiss etm d n elmd n ld ed bildikl ri bütün m lumatı bunun üçün s rfə ə ə ə ə ə ə ə ə
ed c kl r, bizi t msil ed n müt x ssisl r onların zehinl rini bizim ist diyimizə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
istiqam td yön ltm yimiz üçün bütün hiss l ri hiyl g rlikl birl şdirdil r. Bir anlıqə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
bunların boş sözl r olduğunu düşünm yin: darvinizm üçün t şkil etdiyimiz uğurlarə ə ə
üz rind diqq tli düşünün...ə ə ə 18
Amerikadakı masonluq da Mizraimin bu q rarını çox keçm d n m nims di.ə ə ə ə ə “New
Age” jurnalı 1992-ci ilin mart ayında masonluğun hakimiyy tinin “t kamül v insanınə ə ə
t kmill şm si” say sind qurulacağını bildirmişdir.ə ə ə ə ə
Diqq t edils , t kamül n z riyy sinin indiki saxta elmi görünüşü 33 d r c li masonə ə ə ə ə ə ə ə ə
lojalarında mü yy n edilib q rarlaşdırılmış oyundur. Masonlar özl ri bel , gülünc hesabə ə ə ə ə
etdiyi bu yalana elmi don geydirm k üçün özl rinin ist diyi kimi davranan elmə ə ə
adamlarını, özl rinin istiqam tl ndirdiyi m tbuatdan istifad ed c kl rini açıq ş kildə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
bildirirl r. Masonlar darvinizm adından ld etdikl ri uğurlardan b hs ed rk n, slind ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə
bu yalanın universitetl r , m kt bl r , d rslikl r , bütün KİV-l r h qiq t kimi daxilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
olmasını, antidarvinist mövqed olanların susdurulmasını, antidarvinist f aliyy tl rinə ə ə ə
t zyiq yolu il dayandırılmasını n z rd tuturdular. Masonların darvinizm üçün ldə ə ə ə ə ə ə
etdiyi bu saxta uğurlar dövrümüzd el s viyy y g tirilmişdir ki, ingilis kils siə ə ə ə ə ə ə
Darvind n üzr ist m y , Roma Papası öz evind darvinizm lehin konfranslar verm yə ə ə ə ə ə ə ə
m cbur edilmişdir. Dünyaya hakim olan d ccal sistemi masonluq lojasında q rar veribə ə ə
t tbiq etdiyi bu batil sistemi bu cür t sirli etmişdir.ə ə
Masonluğun darvinizml laq sinin başqa mühüm d lilini is Darvin dövründə ə ə ə ə ə
Darvinin n böyük t r fdarı v Darvinin “buldoqu” kimi tanınanə ə ə ə Tomas Hakslinin
f aliyy tl rind n anlamaq mümkündür. Haksli İngilt r nin n mühüm elmə ə ə ə ə ə ə
qurumlarından biri olan Kral Akademiyasının (Royal Society) üzvü idi v bu qurumunə
bütün dig r üzvl ri kimi mason idi.ə ə 19
Kral Akademiyası v ya tam adı il T bi t Elmininə ə ə ə
İnkişafı üzr London Kral Akademiyası (The Royal Society of London for Theə
İmprovement of Natural Knowledge) 1662-ci ild qurulmuşdur. Qurumun bütün üzvl riə ə
istisnasız masonlardan ibar t idi.ə 20
Heç bir ş xsi uğuru olmamasına baxmayaraq, çox g nc yaşda Kral Akademiyasınaə ə
üzv götürül nə Haksli bu masonik t şkilat baxımından h miyy tli ed n şey Darvininə ə ə ə ə
yaxını v n böyük t r fdarı olması idi.ə ə ə ə
Kral Akademiyasının dig r üzvl ri d h m kitabını n şr etm zd n vv l, h m də ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
n şr etdikd n sonra Darvin böyük d st k verdil r v köm k etdil r. Bu masonik qurumə ə ə ə ə ə ə ə ə
Darvin v darvinizm o q d r sahib çıxdı ki, bir il sonra eynil Nobel mükafatları kimiə ə ə ə ə
h r il uğurlu hesab etdiyi elm adamlarına “Darvin medalı” t qdim etm y başladı.ə ə ə ə
Qısaca des k, özü d mason olan Darvin t k deyildi. N z riyy sini ir li sürdüyüə ə ə ə ə ə ə
andan etibar n t şkilatlı ş kild d st kl ndi. Bu t şkilati d st k sasını masonların t şkilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
etdiyi sosial sinif v qruplardan g lirdi. Marksist müt f kkir Antonə ə ə ə Pannekoek
“Marksizm v darvinizm” adlı kitabında bu mühüm h qiq td n b hs edir və ə ə ə ə ə
burjuaziyanın, y ni avropalı g nc kapitalist sinfinin darvinizmi d st kl diyini bel izahə ə ə ə ə ə
edir:
Marksizmin h miyy tini v mövqeyini sad c proletar sinfi mübariz sind kiə ə ə ə ə ə ə ə
roluna borclu olduğu hamıya m lumdur... Darvinizmin d marksizml eyni t crüb l riə ə ə ə ə ə
yaşadığını görm k ç tin deyil. Darvinizm elm dünyası t r find n obyektiv yanaşma ilə ə ə ə ə ə
müzakir olunaraq v sınaqdan keçiril r k q bul edilmiş müc rr d n z riyy deyil.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Xeyr, darvinizm ilk addım atan kimi h v skar d st kçil ri v qatı düşm nl ri olmuşdur.ə ə ə ə ə ə ə ə
Darvinin adı n z riyy sini az anlayan insanlar t r find n ucaldılmışdır... Darvinizm də ə ə ə ə ə ə
sinfi mübariz d rol oynamış v bu rol say sind sür tl yayılmış, coşqun t r fdarlar və ə ə ə ə ə ə ə ə ə
amansız düşm nl r qazanmışdır.ə ə 21
Bu iddia masonların t kamül n z riyy sin n üçün h miyy t verdikl rini açıqə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ş kild göst rir. Onların m qs di insanın v bütün canlıların t sadüf n m l g lm siə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
fikrini zehinl r yerl şdirm k, bel likl , insanlara bu batil materialist f ls f ni saslıə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
göst rm kdir. Allah`ı inkar etm yin (Allah`ı t nzih edirik) v t sadüfl ri saxta ilah kimiə ə ə ə ə ə ə
insanlara q bul etdirm yin t k üsulu is onların fikrinc t kamül n z riyy sidir. Elə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
buna gör , masonluq hansı yolla olarsa-olsun, t kamül n z riyy sini d st kl yir,ə ə ə ə ə ə ə ə
müdafi edir, c miyy td yaymağa çalışır v saxtakarlıqla v ya zorakılıqla da olsa,ə ə ə ə ə ə
mütl q qoruyur. Dünyada bu yalanın israrla v böyük fanatiklikl qorunmasının və ə ə ə
dünyaya hakim olan darvinist diktatorluğun qurulmasının s b bi el budur.ə ə ə
Saxta darvinizm ideologiyasının d st kçil ri daim masonlar olmuşdurə ə ə
Daha vv l detallarını bildirdiyimiz kimi, masonluğun t m l f ls f si darvinizmə ə ə ə ə ə ə ə
saslanır. Çünki darvinizm masonluğun saslandığı c h tl ri - ateizmi, m qs dsizliyi,ə ə ə ə ə ə ə
müharib l ri v degenerasiyanı, y ni d ccal sistemini qanunil şdirm k üçün ir liə ə ə ə ə ə ə ə
sürülmüş v elmi t r fi olmamasına baxmayaraq, elmi göst rilm y çalışılmış saxtaə ə ə ə ə ə
ideologiyadır.
Yüks k d r c li mason olan Selami İşıldağ masonluğun t kamülü qeyd-ş rtsizə ə ə ə ə ə
q bul etm sini bu sözl rl dil g tirmişdir:ə ə ə ə ə ə
Qısa ş kild b zi masonik prinsip v fikirl r d toxunmaq ist yir m:ə ə ə ə ə ə ə ə ə masonluğa
sas n, h yat t k hüceyr d n başlayır, d yişm , çevrilm v t kamüll insana q d rə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
davam edir. Başlanğıcın mahiyy ti, s b bl ri, m qs di v ş rtl ri m lum deyil.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
H yat madd -enerjid n m l g lmiş v ona qayıdacaqdır.ə ə ə ə ə ə ə ə Kainatın ulu memarı;
ancaq ali prinsip, yaxşılıqlar v göz llikl rin sonsuz üfüqü, t kamülün zirv si, n yüks kə ə ə ə ə ə ə
m rh l si, insanlıq prinsipi olaraq düşünülüb m nims nil rs , ş xsil şdirilm zs ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ehkamçılıqdan qurtulma ehtimalı var.22
(Allah`ı t nzih edirik)ə
Bu sözl rd işl dil n “kainatın ulu memarı” adlandırılan masonik anlayışə ə ə ə
masonların tapındıqları şeytanı ifad edir. (Allah`ı t nzih edirik).ə ə
Başqa bir m nb d masonluğun t kamül düşünc si il laq si açıq ş kild bildirilirə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
v Darvinin babası Erasmus Darvinin t kamül fikrini ir li sürm sinin mühüm s b bininə ə ə ə ə ə
masonluğa sas t şkil etm si açıqlanır:ə ə ə
“New Age”in universallıq, sehr və t kamül kimi doktrinalarının böyükə
ks riyy ti mason lojasında yer alır.ə ə ə Bu s b bd n, Erasmus Darvin kimi masonlar və ə ə ə
başqaları da t kamül fikrini q bul etmişdir.ə ə
... T kamül reinkarnasiya il laq li mistik dindir. El buna gör , “New Age”ə ə ə ə ə ə
oxucuları da t kamül t liml rin inanırlar. T kamül t bii seleksiyanın bütün canlılarıə ə ə ə ə ə
ibtidaid n mür kk b çevirdiyini ir li sürür (insan is milyardlarla il davam ed nə ə ə ə ə ə ə
t sadüfl rl dolu bu m rh l li inkişafın son m hsuludur). Reinkarnasiya da insanınə ə ə ə ə ə ə
mük mm lliy çatana q d r bir çox h yat yaşayaraq sonsuz ş kild t kamül keçirdiyiniə ə ə ə ə ə ə ə ə
öyr dir.ə 23
Darvinizmin masonluğa saslanan n z riyy olmasıə ə ə ə C.H.Steinmetzin “Masonluğun
gizli m nası” (Freemasonry: Its Hidden Meaning) adlı kitabında bu sözl rl ş rhə ə ə ə
edilmişdir:
Masonik t msil v simvollarda gizl n n bu q dim v gizli t lim t kamülü Darvininə ə ə ə ə ə ə ə
indiy q d r öyr tdiyi kimi açıqlayır: Reinkarnasiya v Karma elmi astrologiyanın birə ə ə ə ə
parçasıdır.24
Yazıçı F.D.Kolins masonik sistemi ifşa etdiyi “Elmi diktatorluğun hakimiyy ti” (Theə
Ascendancy of the Scientific Dictatorship) s rlövh li m qal sind darvinizmin, slind ,ə ə ə ə ə ə ə
masonik yalana nec saslandığını bu sözl rl ifad edir:ə ə ə ə ə
Darvinizm n z riyy si “-izm”l rin, ehtiyatla örtülmüş sehrl bağlı anlayışların,ə ə ə ə ə
f ls fi doktrinaların v ideologiyaların sıx qarışığıdır. Tennenbaumun “darvinizm c f ngə ə ə ə ə
(ağlasığmaz) d r c d m ntiqsiz t klifl r saslanır, bunlar elmi müşahid l rd n ldə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
edilm miş, lakin süni ş kild xaricd n siyasi v ideoloji s b bl rl ortaya atılmışdır”ə ə ə ə ə ə ə ə ə
açıqlaması saslı v doğrudur.ə ə 25
Masonluğun darvinizmi ön plana çıxararaq dünya müharib l rin s b b olması,ə ə ə ə ə
kütl vi qırğınlar tör tm si, soyqırım, irqçilik kimi zülm sisteml rini yayması da ç tinə ə ə ə ə
olmamışdır. Masonluq müxt lif yüks k d r c li masonları ön plana ç k r k, darvinistə ə ə ə ə ə ə ə
ideologiyanı sas götür r k v bu ideologiya il insanların beyinl rini yuyaraq dünyayaə ə ə ə ə ə
qorxunc f lak t g tirmişdir. 350 milyondan çox insan bu qorxunc oyun n tic sind ş hidə ə ə ə ə ə ə
olmuş v ya h yatını itirmiş, insanlar n olduğunu başa düşm d n iki böyük dünyaə ə ə ə ə
müharib sinin g tirdiyi b laya düşmüşdül r.ə ə ə ə
Kolins bu h qiq ti bel ş rh edir:ə ə ə ə
“Nizamın gizli kultu” (The Secret Cult of the Order) adlı s rində ə ə A.Sutton bel deyir:ə
“Marks v Hitler, h r ikisinin d f ls fi t m ll ri Hekel saslanır. El Darvin, Marks və ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Hitlerin k sişdiyi Hekelçi nöqt buradadır. Nitşeizm, darvinizm v marksizmin birlikdə ə ə ə
Sionun ağıllı adamları protokolunda yer tutduğu n z r alınarsa, bu, bir t sadüf deyil.ə ə ə ə
H r ikisi d Hekelçi prinsipl r saslanır. Habel , h r ikisi də ə ə ə ə ə ə ə darvinizm elmi ilə
qanunil şdirilmiş elmi diktatorluqlardır.ə
Hitler v Marksın h r ikisinin d darvinist t kamül olan marağı tarixiə ə ə ə ə
h qiq tdir.ə ə Londonda yaşadığı dövrd Karl Marks Haksli t r find n veril n t kamülə ə ə ə ə ə
n z riyy si konfranslarında iştirak edirdi.ə ə ə
Kommunizmin sinfi mübariz si anlayışı il Darvinin t bii seleksiya prinsipiə ə ə
arasındakı heyr tl ndirici b nz rliyinə ə ə ə f rqin varan Marks Darvin 1873-cü ild “Dasə ə ə ə
Kapital” kitabının bir sur tini gönd rmişdi. T kamül düşünc sind n sehrl n n Marksə ə ə ə ə ə ə
növb ti cildi Darvinin ona h sr etm sini ist mişdi.ə ə ə ə 26
T dqiqatçıə İan Taylor bu mövzunu bel açıqlayır:ə
Faşizm v ya marksizm, sağ qanad v ya sol - ... lb tt ,ə ə ə ə ə bu yolların t m liə ə
Darvinin t kamül n z riyy sidir.ə ə ə ə 27
Kolinsin bu mövzu il bağlı dig r fikirl ri d bel dir:ə ə ə ə ə
“Evolution and Ethics” (T kamül v etikaə ə ) adlı kitabında Kit açıq ş kild bunlarıə ə
deyir: “M nim davamlı ş kild ifad etdiyim kimi,ə ə ə ə alman Führer (Hitler) bir
t kamülçüdür: şüurlu ş kild Almaniyadakı t tbiqatların t kamül n z riyy sinə ə ə ə ə ə ə ə ə
uyğun olmasını h d f seçmişdirə ə ”.28
“Mein Kampf” kitabını t hlil ed n V.Maser, Hitlerinə ə biologiya, sitayiş, güc və
mübariz kimi m fhumlardan v onun tarixd xlaq ş rti fikirl rini r dd etm sinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
gör , Darvinin cavabdeh olduğunu açıqlamışdır.ə 29
Kommunizm v nasizm h r katlarının n tic sind inanılmaz d r c d çox qanə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
axıdılmışdı. Bu, darvinist t f kkürün t bii n tic siə ə ə ə ə v elmi diktatorluğun mirası idi.ə 30
Darvinin düşünc l rini t tbiq ed n kommunistl r v faşistl r milyonlarla insanıə ə ə ə ə ə ə
öldürmüşdül r. Bu qrupların h r ikisi d elitl r (illuminati) iç risind n çıxırə ə ə ə ə ə və
dövrümüzd d eyni m qs dl r xidm t edirl r. Darvinist güclü olanın h yatda qalmasıə ə ə ə ə ə ə ə ə
iddiası n tic sind z f r ld etm k üçün qan tökülm si ş rtdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə 31
Masonluq, y ni d ccaliyy t darvinizm p rd si altında kütl l r sızaraq milyonlarlaə ə ə ə ə ə ə ə
insanın q tl edilm sin yol açmışdır. Bu d ccali sistem ölk l ri m hv etmiş, inananlaraə ə ə ə ə ə ə
istiqam tl n n qırğınların bir nömr li cavabdehi olmuşdur v bu d ccali sistemin üsullarıə ə ə ə ə ə
h r zaman insanlara uyğun göst rilm y çalışılmış, t kamüll kamuflyaj edil r k elmiə ə ə ə ə ə ə ə
sası kimi göst rilmişdir. Lakin t kamül n z riyy si elmi d lill d st kl nm diyi kimi,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
h r elmi tapıntı bu n z riyy ni t krar-t krar süquta m ruz qoyur. Darvinizmin böyükə ə ə ə ə ə ə
yalan olması q ti v sübut edilmiş h qiq tdir.ə ə ə ə
İnsanların açıq-aydın deyilmiş yalana bu q d r kor-koran bağlanmaları, dünyaə ə ə
s viyy sind bu yalanın yayılması v insanları, c miyy tl ri, ölk l ri t siri altına alması,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
lb tt , inanılmaz hadis dir. Lakin sözüged n kütl vi yalanın masonlarınə ə ə ə ə ə
monopoliyasında olması h qiq ti n z r alındıqda bu aldanmanın s b bi d başaə ə ə ə ə ə ə ə
düşülür. Masonların oyunu, qapısı örtülü lojalardan bütün dünyaya çatan t sirli oyundur.ə
Onlar c miyy ti v ya bütün dünyanı aldatmaq ist dikd eynil t kamül n z riyy sində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
olduğu kimi, ölk l ri, dövl t bağlı qurumları, insanları, m tbuatı, y ni h r cür yoldanə ə ə ə ə ə ə
istifad ed r k bunu ist dikl ri kimi ed bilirl r.ə ə ə ə ə ə ə
Şeytanın nizamı mütl q süqut edib yox olacaqdırə
Şeytana sitayiş ed n d ccal sistemi - masonluq daima Allah t r fdarları qarşısındaə ə ə ə
m ğlub olacaqdır. Hal-hazırda şeytana sitayiş ed n masonik t şkilat dünyada güclü kimiə ə ə
görünür. Lakin bu, aldadıcıdır. Şeytanın böyük dövl tl ri olması, milli siyas tl rininə ə ə ə
olması, t şkilatlarının olması heç bir şey ifad etmir. Bu çürük sistem Allah`ın ist yi ilə ə ə ə
birc h ft d , birc günd , h tta birc anda m hv olacaq sistemdir. Şeytanın sistemi nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
q d r güclü görüns d , Allah`ın ist yi il mütl q yerl yeksan olacaq ş kildə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
yaradılmışdır.
Bu h qiq ti tarixd n görm k mümkündür. Şeytana sitayiş ed n mason liderl rinə ə ə ə ə ə
idar etdiyi böyük dövl tl r Allah`ın ist yi il bir anda m hv olmuşdur. M s l n, Hitlerə ə ə ə ə ə ə ə ə
satanist v mason idi. Onun bir dövl t siyas ti var idi. Gizli xidm tl ri, gizli polisi var idi.ə ə ə ə ə
Lakin o özün şeytanı silah seçdiyi üçün, şeytanın ardınca ged r k güclü olacağını z nnə ə ə ə
etdiyi üçün şeytan onun dövl tini süqut etdirdi. Kommunist diktator Lenin şeytanınə
mrl rini t tbiq ed r k dövl tl r hökm ed n güclü lider kimi görünürdü. Lakin axırdaə ə ə ə ə ə ə ə ə
d li olaraq p rişan halda öldü. S ddam Hüseyn d şeytanın göst rişl rini t tbiq ed nə ə ə ə ə ə ə ə
mason idi. Onun dövründ İraq ordusu dünyanın n güclü ordusu idi. Lakin ordu bircə ə ə
günd s hrada itdi. S ddamın is dünyaya qarşı göst rdiyi gücün ardınca h yatı p rişanə ə ə ə ə ə ə
halda sona çatdı.
Bütün bunlar yalnız bir günd v ya bir anda baş vermişdir. Güclü görün n h rə ə ə ə
şeytan t r fdarı Allah`ın onlara şeytanı mübt la etm si il bir anda bütün gücl riniə ə ə ə ə ə
itirmiş, m hv olmuşdur. Bu ş xsl r şeytanın gücü olduğuna inanaraq yanılmışdılar. Lakinə ə ə
şeytanın hiyl si z ifdir.ə ə Bütün güc is yalnız Allah`a aiddir.ə El bu s b bd n, yalnızə ə ə ə
Allah`ın t r fdarları qalib g l c kdir. Şeytanın ordusu peyğ mb rl r qarşı daimə ə ə ə ə ə ə ə ə
m ğlubiyy t uğramışdır. Peyğ mb rimiz (s. .v) Allah t r fdarı olduğuna gör , onu slaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
m ğlub ed bilm mişdil r. Hz. Musa ( .s) dövrün n böyük güc sahibi v eyni zamandaə ə ə ə ə ə ə
da mason olan firona qarşı çıxmışdır, lakin firon Allah t r fdarı olan hz. Musanı ( .s)ə ə ə
m ğlub ed bilm mişdir. Diqq t edils , böyük ehtişam içind yaşayan firon sonrakıə ə ə ə ə ə
qövml r ibr t verici ş kild ölmüşdür. Eyni ş kild , hz. Süleyman ( .s) da masonikə ə ə ə ə ə ə ə
t şkilatlanmaların hamısına qalib g lmişdir.ə ə
Allah t r fdarları tarixin heç bir dövründ m ğlub olmayıblar v olmayacaqlar da.ə ə ə ə ə
Allah`ı q lbd n sev n, böyük s mimiyy tl Ona yön l n h r k s mütl q d ccal sisteminə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
qarşı qalib g l c kdir. Dünyaya hakim v ziyy td ki d ccali sistem, y ni masonluq daə ə ə ə ə ə ə ə
hal-hazırda şeytanın keçmişd ki t r fdarları il eyni v ziyy td dir. D ccal güclü kimiə ə ə ə ə ə ə ə
görüns d , şeytanın t r fdarı olduğuna gör , onu R bbimizd n böyük qarşılıq gözl yir.ə ə ə ə ə ə ə ə
Allah`ın t r fdarları olan axırzamanın iki böyük ş xsi hz. İsa ( .s) v hz. Mehdi ( .s)ə ə ə ə ə ə
şeytana qarşı mütl q qalib g l c kdir. D ccali fikir sistemi Allah`ın izni il tamamilə ə ə ə ə ə ə
süqut edib yox olacaqdır.
ÜÇÜNCÜ F SİLƏ
DARVİNİSTL R SAXTAKARLIQLARLA DÜNYANI ALDATDILARƏ
Bir elmi n z riyy ni, m s l n, Big Bang (Böyük partlayış) n z riyy sini n z rd nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
keçir k. Bu n z riyy Eynşteynin nisbilik n z riyy sin saslanaraq vv lc bir şübh və ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
f rziyy kimi ir li sürülmüşdü. Bunun ardınca sözüged n böyük partlayışın baş verdiyiniə ə ə ə
göst r n d lill r axtarılmağa başlandı. Bu d lill r h qiq t n d var idi. Qeyd edil nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
partlayışı t sdiq ed n artıq radiasiya tapılmış, kainatın izotopik xüsusiyy ti (bütünə ə ə
kosmosun mütl q temperaturunun -270ə o
C olması) k şf edilmişdi. Kainatın getdikcə ə
genişl nm si d elmi c h td n sübut edilmişdi. Bu, h min n z riyy ni sübut ed nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
mühüm v q ti d lil idi. Bel likl , Big Bang n z riyy si iddialarının hamısı t crüb d nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
keçirilmiş, t sdiql nmiş v sübut edilmiş n z riyy y çevrildi.ə ə ə ə ə ə ə
Darvinin t kamül n z riyy si d f rziyy kimi ir li sürülmüşdü. ( slind , t kamülə ə ə ə ə ə ə ə Ə ə ə
n z riyy sinin ir li sürülm s b bi tamamil ideoloji idi, lakin elmi n z riyy adı altındaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
insanlara tanıdıldı.) Bu n z riyy nin saslı hesab olunması üçün d eyni il Big Bang kimiə ə ə ə ə ə
bu n z riyy nin d iddiaları sübut edilm li idi. Bunun üçün vv lc x yali t kamülə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
mexanizml rinin t kamül s b b olub-olmadığı aşkarlanmalı idi. XX sr elmininə ə ə ə ə ə
ir lil m si Darvinin x yali t kamül mexanizmi “t bii seleksiyanın” t kamül xarakterliə ə ə ə ə ə ə
heç bir rolunun olmadığını sübut etmişdi. Genetika elmi is x yali t kamül mexanizmiə ə ə
olan t bii seleksiyadan ümidini k smiş v v zind mutasiyaları t kamül mexanizmiə ə ə ə ə ə ə
kimi göst rm y çalışan yeni darvinistl ri (neodarvinizm) ümidsizliy salmışdı.ə ə ə ə ə
Mutasiyaların da t kamül xarakterli t sirinin olmadığı başa düşüldükd n sonra növbə ə ə ə
Darvinin v darvinistl rin n böyük ümidi olan fosill r çatmışdı. Fosill rin verdiyiə ə ə ə ə ə
n tic is darvinistl r üçün sl m nada böyük şok idi! İll rl axtarılan x yali ara keçidə ə ə ə ə ə ə ə ə
fosill r yer üzünün heç bir yerind yox idi. Araşdırmaların genişl ndirilm si is buə ə ə ə ə
n tic ni d yişdirm di. İndiy q d r aparılan bütün t dqiqatlar n tic sind birc araə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
keçid fosil nümun si bel tapılmadı.ə ə
Bağlandıqları batil dind n l ç km k ist m y n darvinistl rin darvinizm d lilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
tapmaq ümidi uzun ill r davam etdi. Amma gözl nil n x yali d lill r heç vaxt üzə ə ə ə ə ə ə
çıxmadı. Lakin buna baxmayaraq, darvinist yalanlar bitm di. Darvinizm lehinə ə
demaqogiya t kidl davam etdirildi. Maraqlısı budur ki, 150 il keçm sin , heç bir d lilə ə ə ə ə
tapılmamasına v habel fosill rin v genetika elminin aşkar etdiyi n tic l rin yaradılışə ə ə ə ə ə ə
h qiq tini sübut etm sin baxmayaraq, darvinistl r bu batil dinin ayaqda dura bil c yinə ə ə ə ə ə ə ə
inanırlar. lb tt , bu, onlar üçün böyük x tadır. slind , n z riyy nin t r fdarları daƏ ə ə ə Ə ə ə ə ə ə ə
canlılarda tarix n t kamül hadis sinin baş verm diyini bilirl r. Bunu saysız elmi d lilə ə ə ə ə ə
n tic sind açıq ş kild görübl r.ə ə ə ə ə ə
Bütün bunlara baxmayaraq, t kamül n z riyy si bir ideologiya v t r fdarlarıə ə ə ə ə ə ə
t r find n mütl q ayaqda tutulmalı batil din olduğuna gör , darvinistl r saxta elmilikə ə ə ə ə ə
rolunu davam etdirm li olduqlarına inanırlar. El darvinistl rin bu saxta dini ayaqdaə ə ə
tutmaq üçün 150 ild n b ri saxtakarlıqlara, saysız-hesabsız t bliğat üsullarına lə ə ə ə
atmalarının s b bi d budur. Darvinistl r öz batil dinl rin sas n, insanlaraə ə ə ə ə ə ə ə
n z riyy l rinin doğru olmasını t lqin etm k üçün başqa yol tapa bilm zl r. Çünkiə ə ə ə ə ə ə ə
n z riyy nin doğruluğuna dair heç bir elmi d lil yoxdur. Buna gör dir ki, darvinizmə ə ə ə ə
dinin sas n, insanlara “elmi d lil vardır” dey t lqin etm y çalışırlar.ə ə ə ə ə ə ə ə
Missouri Universitetind n doktor Nikolas Komninellisə “Creative Defense” adlı
kitabında bu böyük yalanın sonrakı ill rd düş c yi v ziyy tl bağlı bu sözl r yerə ə ə ə ə ə ə ə ə
vermişdir:
F ls fi c h td n t kamül ehkamı bir röyadır. Z rr q d r sübutu olmayan birə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
n z riyy dir. lli il rzind m kt bl rd ki uşaqlar çox m şhurlaşmış yalanlarıə ə ə Ə ə ə ə ə ə ə ə
oxuyacaqlar v bundan (t kamül n z riyy sind n) n c f ng iddialardan biri kimi b hsə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
edil c k. Bir çoxu on doqquzuncu srin elmi il bağlı ağılsızlıqları başa düş r k l salıbə ə ə ə ə ə ə ə
gül c kl r.ə ə ə 32
Komninellisin diaqnozu doğrudur. T kamül n z riyy sini yalana saslanan iddiadırə ə ə ə ə
v bu n z riyy nin tarixi saysız-hesabsız saxtakarlıq nümun l ri il doludur. T kamülünə ə ə ə ə ə ə ə
ir li sürdüyü h r iddia, h r d lil saxtakarlığın m hsuludur. Bu saxtakarlıqların hamısınınə ə ə ə ə
sl mahiyy ti, sl üzü ortaya çıxmışdır. Lakin bunlar darvinizm dininin t r fdarlarıə ə ə ə ə
t r find n ört-basdır edilm y v ya insanlara unutdurulmağa çalışılmışdır. Ancaq nə ə ə ə ə ə ə
q d r c hd ets l r d , darvinist t bliğatın çürük t m ll r saslandığını bütün dünyaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
anlamağa başlamışdır. Komninellisin d bildirdiyi kimi, g l c k n sill r bu böyük yalanınə ə ə ə ə ə
dünya s viyy sind ki t sirini, onun dünyada m şhur olan professorlar v elm adamlarıə ə ə ə ə ə
t r find n müdafi edilm sini t ccüb v heyr tl qarşılayacaq v bu böyük ağılsızlığıə ə ə ə ə əə ə ə ə ə
uzun ill r l salacaqlar.ə ə ə
D ccal bel batil üsullarla insanları Allah`ın dinind n uzaqlaşdırmağa çalışmışdır.ə ə ə
Lakin hal-hazırda artıq planları alt-üst olmuşdur. Onun istifad etdiyi üsul, y niə ə
darvinizm bu gün insanların, h tta uşaqların dilind lağ mövzusuna çevrilm yə ə ə ə
başlamışdır. Bütün dünya yaxın g l c kd darvinizm c f ngiyatını utanma hissi ilə ə ə ə ə ə ə
xatırlayacaqdır. Şübh siz, bu, Allah`a qarşı çıxanlara R bbimizin bir t l si, cavabıdır.ə ə ə ə
Allah bir ay sind bel bildirir:ə ə ə
Onlara öz m ll rinin c zası artıq yetişdi. İstehza etdikl ri onları yaxaladı. (N hlə ə ə ə ə ə
sur si, 34)ə
1. “Palçıqlı suda ilk hüceyr m l g lib” iddiası saxtakarlıqdırə ə ə ə ə
Darvinin t kamül n z riyy sin sas n, cansız madd l rin t sadüf n birl şm si ilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
m l g l n x yali ilk hüceyr var. Darvinizm sas n, h r şey bu ilk hüceyr ilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
başlayır. Bütün canlıların, k p n kl rin, quşların, şirl rin, qartalların, balinaların,ə ə ə ə ə
dovşanların, maralların v n hay t texnoloji m hsullar istehsal ed n, sivilizasiyalar quran,ə ə ə ə ə
professorlar yetişdir n, kosmosa s yah t ed n, laboratoriyalarda malik olduğuə ə ə ə
hüceyr l ri t dqiq ed n insanın da m nş yi darvinizm sas n, bu x yali ilk hüceyr dir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Darvinizm sas n, bu x yali ilk hüceyr nin m nb yi is bir az palçıqlı su, zaman və ə ə ə ə ə ə ə ə
t sadüfl rdir! Darvinizm dinin sas n, bu üç sehrli (!) v ağıllı (!) güc birl ş r k Nobelə ə ə ə ə ə ə ə ə
mükafatına layiq görülmüş elm adamlarının XXI srin texnologiyasının hakim olduğuə
laboratoriyalarda bel düz ld bilm dikl ri, inc likl rini anlamaq üçün insanların yarımə ə ə ə ə ə ə
srd n çox müdd t rzind üz rind t dqiqatlar apardıqları olduqca mür kk b və ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
mük mm l mexanizml r , orqanoidl r v kompleks quruluşa malik hüceyr ni necə ə ə ə ə ə ə ə ə
olubsa, m l g tiribl r! Habel bu üç möht ş m (!) güc birl ş r k hal-hazırda yerə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
üzünd gördüyümüz mük mm l canlıları da meydana g tirmişdir. Darvinizm diniə ə ə ə
insanları el bu c f ngiyata inandırmağa çalışır.ə ə ə
Lakin bu iddia böyük saxtakarlıq, böyük yalandır.
slind , Darvinin ir li sürdüyü palçıqlı suda m l g l n bu ilk hüceyr fantaziyasıƏ ə ə ə ə ə ə ə ə
Darvin dövrünün olduqca geri qalmış elm v texnologiyasına uyğun g lir. Darvininə ə
hüceyr ni yalnız içi su il dolu şar z nn etdiyi n z r alındıqda bu uşaq nağılı da oə ə ə ə ə ə
dövrün m lumat v elm anlayışından gözl nil n bir şeydir. O dövrd insanlar hüceyr ninə ə ə ə ə ə
n y b nz diyini bilm dikl rin gör , bu yalana asanlıqla inanmışdılar. Lakin genetikaə ə ə ə ə ə ə ə
elmi il ld edil n n tic l r darvinizmin böyük yalan olduğunu bir daha sübut etmişdir.ə ə ə ə ə ə ə
İndiki m lumat v faktlar sasında hüceyr nin malik olduğu saysız-hesabsız zülaldanə ə ə ə
t kc biri bel t kamül n z riyy sini m hv edir. Zülallar üstün kompleksliy malikə ə ə ə ə ə ə ə ə
formalardır v t sadüf n m l g lm l ri qeyri-mümkündür. Bel ki, laboratoriyalardaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
şüurlu, n zar tli ş kild m l g tirilm si XXI srin texnologiyası il d mümkünə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
olmamışdır. Bel bir formanın t sadüf n palçıqlı suda m l g ldiyini iddia etm k elmə ə ə ə ə ə ə ə
adına gülünc, h tta ağılsız iddadır. Amerikalı filosof S.K.Meyer bir zülalın t sadüf nə ə ə
m l g lm ehtimalının qeyri-mümkünlüyünü bu sözl rl ifad etmişdir:ə ə ə ə ə ə ə ə
Sad c 100 amin turşusu uzunluğunda qısa zülal molekulunu m l g tirm k üçünə ə ə ə ə ə ə
keçilm li olan ehtimal mane l ri düşünün. Zülal z ncirind dig r amin turşuları ilə ə ə ə ə ə ə
birl şm l ri üçün amin turşuları vv lc peptid rabit si adlanan kimy vi rabitə ə ə ə ə ə ə ə ə
qurmalıdırlar. Lakin t bi td amin turşuları arasında dig r bir çox növd kimy vi rabitə ə ə ə ə ə ə
qurula bil r.ə Yalnız peptid rabit sind n ibar t 100 amin turşusu z ncirinin m lə ə ə ə ə ə ə
g tirilm ehtimalı kobud ş kild 10ə ə ə ə 30
-da bir b rab rdir.ə ə ə
İkincisi, t bi td h r amin turşusunun özün aid güzgüd ks olunmasına b nz y nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
bir tayı var. Biri sol lli L formasında, dig ri is sağ lli D formasındadır. Bu bir-birininə ə ə ə
ksi olan formalara “optik izomerl r” deyilir. Funksional zülallar sad c sol lli aminə ə ə ə ə
turşularını q bul edir, lakin sağ lli v sol lli izomerl r t bi td t qrib n eyni saydaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
rast g linir. Bunun n z r alınması bioloji c h td n funksional bir zülal ld etm yinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
qeyri-mümkünlüyünü daha da artırır. 100 amin turşusundan ibar t x yali peptidə ə
z ncirind t sadüfl r n tic sind sad c sol lli amin turşularından istifad etmə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
ehtimalı (1/2)100
v ya kobud ş kild des k, 10ə ə ə ə 30
-da bir b rab rdir.ə ə ə
Üçüncüsü v n vacibi is budur ki, funksional zülallar mü yy n ş kild düzül r kə ə ə ə ə ə ə ə ə
bir-birin bağlanmış amin turşularına malik olmalıdırlar, eynil m nalı bir cüml d kiə ə ə ə ə
h rfl r kimi. Bioloji c h td n 20 növ amin turşusu olduğu üçün mü yy n növ aminə ə ə ə ə ə ə
turşusunu ld etm ehtimalı 1/20-dir. Bu z ncird ki b zi yerl rin ancaq bir neç aminə ə ə ə ə ə ə ə
turşusunu q bul etdiyini n z r alsaq,ə ə ə ə (MTİ-dan (Massaçusets Texnologiya İnstitutundan)
biokimyaçı Robert Sauer t r find n mü yy n edil n d yişiklikl rd n istifad ed r k)ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
bird n çox funksional zülalda bir funksional amin turşusu düzülüşünü t sadüf n ldə ə ə ə ə
etm ehtimalının 10ə 65
-d bir – qeyri-mümkün deyil c k q d r az olduğunu görə ə ə ə ə ə
bil rik.ə Bu, sad c yüz amin turşusu uzunluğunda bir zülal üçün astronomik r q mdir.ə ə ə ə
( slind , bu ehtimal daha da azdır, çünki t bi td bu hesablamada n z r alınmayan vƏ ə ə ə ə ə ə ə ə
zülalların t rkibind olmayan bir çox başqa amin turşusu mövcuddur.)ə ə
g r uyğun rabit l rin v optik izomerl rin t min edilm si ehtimalı da buƏ ə ə ə ə ə ə ə
hesaba daxil edils , olduqca kiçik v funksional bir zülalı t sadüf n ld etmə ə ə ə ə ə ə
ehtimalı o q d r az olar ki, milyardlarla il yaşı olan kainatda bel bu, h qiq t n, sıfırə ə ə ə ə ə
ehtimal hesab edilir (10125
-d bir ehtimal).ə Habel , funksional bir DNT-nin t sadüf nə ə ə
ld edilm sind buna b nz r ciddi ç tinlikl r olduğunu da n z r almaq lazımdır.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Bununla yanaşı, n aşağı s viyy d bir kompleks hüceyr d 1 deyil, n az 100 kompleksə ə ə ə ə ə ə
zülal (v DNT il RNT kimi dig r başqa bimolekulyar birl şm l r) olmalıdır v bunlar sıxə ə ə ə ə ə ə
laq dardırlar. Bu s b bd n, hüceyr d ki mür kk bliyin k miyy t c h td nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
d y rl ndirilm si 1960-cı ilin ortalarından etibar n biologiyanın h yatın m nş yi il bağlıə ə ə ə ə ə ə ə ə
bir fikri möhk ml ndirmişdir:ə ə t sadüf bioloji mür kk bliyin v özün m xsusluğunə ə ə ə ə ə
m nş yini açıqlamaq üçün qane edici açıqlama deyil.ə ə 33
Bütün bu kompleks formaların m l g lm sinin qeyri-mümkün olduğu halda,ə ə ə ə ə
t sadüf n baş verm sini f rz ets k, darvinstl r DNT kimi möht ş m molekulun içində ə ə ə ə ə ə ə ə
bir milyon ensiklopediya s hif sini dolduran m lumatın t sadüf n nec m l g ldiyiniə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
açıqlamalıdırlar. Lakin hüceyr v h yatın m nş yi il bağlı m s l d olduğu kimi, buə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
m s l d d darvinistl r açıqlama ver bilmirl r. Ziddiyy tli darvinist m ntiq sas n,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
palçıqlı suyun içind t sadüf n m l g l n bir hüceyr nin içind ki qeyri-adi m lumatə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
da müxt lif xarici amill r yolu il t sadüf n m l g lm lidir. Şübh siz, bu, mümkünə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
deyil. DNT-nin içind ki m lumat DNT il birlikd yaradılmış n h ng m lumatdır.ə ə ə ə ə ə ə
Darvinistl rin “palçıqlı suda t sadüf n hüceyr m l g ldi” iddiası hüceyr ni içi suə ə ə ə ə ə ə ə ə
il dolu şar z nn ed n Darvin dövründ n qalmış köhn inancdır. Ancaq XIX sr aid buə ə ə ə ə ə ə
xurafatlar elmin v texnologiyanın çox ir lil diyi dövrümüzd artıq tamamil sassızdır.ə ə ə ə ə ə
Bir canlı orqanizmind açıqlanmalı saysız-hesabsız kompleks forma var ik n darvinizmə ə
birc zülalın m l g lm sini d açıqlaya bilmir. Lakin darvinistl r bunlardanə ə ə ə ə ə ə ə
x b rsizmiş kimi davranırlar. H l d t kamülçü KİV-d palçıqlı sudakı bu qeyri-ə ə ə ə ə ə ə
mümkün m l g lm sanki bir hekay kitabındakı hekay l r kimi danışılır. M qs d buə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
elmd n k nar, m ntiqsiz, amma eyni zamanda da sübutsuz hekay il kütl l riə ə ə ə ə ə ə
aldatmaqdır. Bu batil dinin t r fdarlarına sas n, sözüged n hekay y n q d r çoxə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
insan inansa, o q d r çox insan darvinizm sehrinin t siri altına düş c kdir.ə ə ə ə ə
Lakin artıq darvinistl rin saxta hekay l rin insanlar inanmırlar. Yaradılanlarınə ə ə ə
hamısı kainatı v içind kil ri qüsursuz ş kild yaradan uca R bbimizin üstün gücünü və ə ə ə ə ə ə
qüdr tini göst rir. Allah Quranda hüceyr nin v insanın üstün yaradılışını bel x b rə ə ə ə ə ə ə
vermişdir:
Biz, h qiq t n, insanı t rt miz (süzülmüş) palçıqdan yaratdıq. Sonra onu nütfə ə ə ə ə ə
halında möhk m bir yerd yerl şdirdik.ə ə ə Sonra nütf ni laxtalanmış qana çevirdik,ə
sonra laxtalanmış qanı bir parça t etdik, sonra o bir parça ti sümükl r dönd rdik,ə ə ə ə ə
sonra sümükl ri tl örtdük v daha sonra onu bambaşqa bir m xluqat olaraqə ə ə ə ə
yaratdıq. Yaradanların n göz li olan Allah n q d r uludur! (Muminun sur si, 12-14)ə ə ə ə ə ə
Qurandan k narda açıqlama axtaranlar yer üzünd ki möht ş mliy ist dikl riə ə ə ə ə ə ə
q d r açıqlama verm y çalışsınlar, Allah`ın yaratdığı bu s rin çox böyük v ehtişamlıə ə ə ə ə ə ə
olması q ti h qiq tdir. Bu üstün yaradılış qarşısında t kamül n z riyy sin yer yoxdur.ə ə ə ə ə ə ə ə
Uca Allah bir ay sind yaratdığı s rl rin böyüklüyünü bel x b r verir:ə ə ə ə ə ə ə ə
Doğrudan da, göyl rin v yerin yaradılışı insanların yaradılışından daha böyükə ə
şeydir. Lakin insanların çoxu (bunu) bilm z! (Gafir sur si, 57)ə ə
2. “T bii seleksiya t kamül s b b olur” iddiası saxtakarlıqdırə ə ə ə ə
Darvin 1800-cü ild t kamül mexanizmi kimi bir m fhum ir li sürmüşdü: t biiə ə ə ə ə
seleksiya.
T bii seleksiya, başqa adı il , t bii seçm dem kdir. Güclü v içind mövcud olduğuə ə ə ə ə ə ə
ş rtl r uyğun canlıların h yatda qalacağı düşünc sin saslanır. M s l n, şirl rə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
t r find n t hlük y m ruz qalan zebra sürüsünd daha sür tl qaçan zebralar h yatdaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
qalacaqlar.
T bii seleksiya, h qiq t n d t bi td ki canlılar arasında müşahid edil nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
mexanizmdir. Ancaq heç vaxt t kamülçül rin x yal etdikl ri kimi canlılara yeniə ə ə ə
xüsusiyy tl r lav etm v yeni növ meydana g tirm qabiliyy tin malik deyil.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Bu mövzunu bel bir misalla açıqlaya bil rik: f rz ed k ki, bir coğrafi razid biriə ə ə ə ə ə
daha tüklü, dig ri is nisb t n qısa tükl r malik iki b nz r it cinsi yaşayır. g r buə ə ə ə ə ə ə ə Ə ə
razid havanın temperaturu ekoloji d yişiklik s b bind n h miyy tli d r c d aşağıə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
düş rs , uzun tüklü itl r qısa tüklü itl r nisb t n soyuğa daha dözümlü olacaqlar.ə ə ə ə ə ə ə
Bunun n tic sind d uzun tüklü itl r daha çox üstünlük qazanacaq, y ni daha çoxə ə ə ə ə ə
yaşayacaq, daha çox tör y c k v rahat qidalanacaqdır. Bir müdd t sonra qısa tüklüə ə ə ə ə
itl rin sayı da azalar v ya bu canlılar isti razil r köç bil rl r, ya da n sill ri tamamilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
k sil r. Y ni uzun tüklü itl r t bii seleksiya il seçilmiş v dig r növ nisb t n üstünlükə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
qazanırlar.
Ancaq bu proses ortaya yeni it cinsi çıxarmır. T bii seleksiya yolu il sad c onsuz daə ə ə ə
mövcud olan iki f rqli cinsd n biri üstünlük qazanır. Ortada heç uzun tüklü it yox ik nə ə ə
t bii seçm n tic sind uzun tüklü itl r m l g lm mişdir. Bu itl rin zaman rzində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
başqa canlı növün çevrilm sind n d sla söz ged bilm z.ə ə ə ə ə ə ə
Qısacası, t bii seleksiya ortaya yeni növl r, yeni xüsusiyy tl r çıxarmır, sad c onsuzə ə ə ə ə ə
da mövcud olan növl rin h yatda qalma ehtimalı artır. Yeni növ v yeni xüsusiyy tə ə ə ə
m l g lm diyi üçün d t kamülçül rin iddia etdiyi t kamül d baş verm mişdir. Başqaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
sözl , t bii seleksiyanın heç bir t kamül xarakteri yoxdur. Bel ki, Darvin özü d buə ə ə ə ə
h qiq ti etiraf etmişdir:ə ə
T bii seleksiya faydalı canlıların başlanğıc m rh l l rinin m l g lm si üçünə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
kifay t etmir.ə 34
Tanınmış t kamülçü paleontoloq ingilis Kolin Patersonun bununla bağlı etirafı isə ə
bel dir:ə
Heç kim t bii seleksiya mexanizml ri il yeni növ m l g tir bilm mişdir. Heçə ə ə ə ə ə ə ə ə
kim bel bir şeyin yanına bel yaxınlaşa bilm mişdir. Bu gün neodarvinizmin n çoxə ə ə ə
müzakir edil n mövzusu da budur.ə ə 35
T bii seleksiya yenilik g tir r k bununla növl ri d yişdir n, m s l n, bir sürün ninə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
zaman rzind quşa çevrilm sini t min ed n möcüz l r yaradan mexanizm deyil.ə ə ə ə ə ə ə
M şhur bioloq Darsi Uenvort Tompsonun dediyi kimi: “T bii ki, seleksiyada gördüyümüzə ə
şey yaratmaq deyil, yox etm k, aradan götürm k v yanğına sürükl m kdir”.ə ə ə ə ə 36
Ona gör , darvinistl r t bii seleksiyanı t kamül mexanizmi kimi insanlara tanıtmağaə ə ə ə
çalışaraq yalan deyirl r. T bii seleksiyanın t kamül s b b olmadığını özl ri də ə ə ə ə ə ə ə
bilm l rin baxmayaraq, açıq ş kild bu saxtakarlığı insanlara q bul etdirm y çalışırlar.ə ə ə ə ə ə ə ə
Darvind n qalan mirasa sahibl nm k arzusu v x yali ssenaril rin yeni mexanizmə ə ə ə ə ə ə
uydura bilm m l ri onları bu köhn iddiaya, bu böyük yalana bağlamışdır. Dövrümüzdə ə ə ə ə
h l d bu böyük yalana sahib çıxmağa çalışan darvinist elm adamları var. Bu yalanınə ə ə
m hv olacağını gör nl r is başqa bir yalanla ortaya çıxmışdır. Bu yalan “mutasiyalarə ə ə ə
t kamül s b b olur” iddiasıdır.ə ə ə ə
3. “Mutasiyalar t kamül s b b olur” iddiası saxtakarlıqdırə ə ə ə
Mutasiyalar canlı hüceyr sinin nüv sind yerl ş n v insana aid bütün genetikə ə ə ə ə ə
m lumatları daşıyan DNT molekulunda radiasiya v kimy vi t sirl r n tic sində ə ə ə ə ə ə ə
meydana g l n yerd yişm l r, qırılmalar v pozuntulardır.ə ə ə ə ə ə DNT-d ki m lumatlar A, T,ə ə
C v G h rfl ri il işar l n n 4 ayrı nukleotidin bir-birinin ardınca xüsusi v m nalıə ə ə ə ə ə ə ə ə
sırada düzülm si il m l g lir. Ancaq bu sırada birc h rf s hvinin olması o quruluşuə ə ə ə ə ə ə ə ə
tamamil pozur. M s l n, uşaqlarda rast g lin n qan x rç ngi x st liyi DNT-d kiə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
h rfl rd n birinin s hv olması n tic sind üz çıxır. Çernobıldakı radiasiya sızması və ə ə ə ə ə ə ə ə
Xirosimaya atılan atom bombası n tic sind sonrakı n slin uşaqlarının şik st olmalarınınə ə ə ə ə
v ya x rç ng kimi x st likl rin üz çıxmasının s b bi d mutasiyaların orqanizml rində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
m l g tirdiyi bu cür z r rli t sirl rdir.ə ə ə ə ə ə ə ə
Dem k olar ki, bütün mutasiyalar z r rlidir v ümumiyy tl , canlılar üçünə ə ə ə ə ə
ölümcüldür. Z r rsiz mutasiya nümun l ri is , sas n, orqanizm heç bir faydaə ə ə ə ə ə ə ə
verm miş, çox halda t sirsiz qalmışdır. Elm adamları t dqiq edilmiş bütün mutasiyalarınə ə ə
heç birinin canlının h yat prosesin müsb t t sir etm diyi n tic sin g lmişdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə 37
Lakin t kamül n z riyy si sözd yeni canlılar m l g tir n, möcüz l r yaradan buə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
x yali mutasiyalara saslanır. Darvinistl r növl rin x yali v faydalı saysız-hesabsızə ə ə ə ə ə
mutasiyanın ortaya çıxardığı mük mm l forma v orqanlar vasit sil bir-birl rind nə ə ə ə ə ə ə
tör dikl rini iddia edirl r. Darvinistl r üz qarası olan bu iddia mutasiyaların orqanizmə ə ə ə ə ə
mütl q z r r verdiyini bil n darvinist elm adamları t r find n ir li sürülmüşdür. Habel ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə
darvinistl r mutasiyaların bu z r rli t sirl rini çox yaxşı bilm l rin baxmayaraq,ə ə ə ə ə ə ə ə
sözüged n iddialarına laboratoriyada mutasiyaya uğradılmış dörd qanadlı mutant meyvə ə
milç yini nümun göst rirl r. Diqq tli ş kild h yata keçiril n mutasiyalar n tic sində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
meyv milç yind m l g tiril n iki artıq qanad darvinistl r t r find n mutasiyalarınə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
t kamül s b b olması iddiasının n böyük d lili kimi t qdim olunmuşdur. Amma,ə ə ə ə ə ə ə
slind , bu iki qanad canlıya fayda deyil, z r r vermiş, canlının uçma qabiliyy tininə ə ə ə ə
itirm sin s b b olmuşdur. Kaliforniya Universitetind n molekulyar bioloq C. Uels bunuə ə ə ə ə
bel açıqlayır:ə
1970-ci ild Kaliforniya Texnologiya İnstitutundan genetik Eduard B. Luis üç mutantə
növünü cütl şdir r k müvazin t orqanı normal olan ikinci cüt qanada çevril n meyvə ə ə ə ə ə
milç yi tör tm yi bacardı.ə ə ə
İlk baxışda Karolun t crüb si nizamlayıcı DNT-d ki kiçik inkişaf yönlüə ə ə
d yişiklikl rin görünüşd böyük t kamül xarakterli d yişiklikl r etm si iddiasına d lilə ə ə ə ə ə ə ə
kimi görün bil r. Amma meyv milç yi yen d meyv milç yidir. Habel , ikinci cütə ə ə ə ə ə ə ə ə
qanad normal görünm sin baxmayaraq, uçma z l l rind n m hrumdur. Dörd qanadlıə ə ə ə ə ə ə ə
meyv milç yi quyruğundan lazımsız yer sallanan bir cüt qanadı olan t yyar kimidir.ə ə ə ə ə
Canlı uçark n v cütl ş rk n ç tinlik ç kir, buna gör , yalnız laboratoriyada yaşaya bilir.ə ə ə ə ə ə ə ə
T kamül d lil kimi t qdim edil n dörd qanadlı meyv milç yi sirkd ki iki başlı danadanə ə ə ə ə ə ə ə
heç d yaxşı görünmür.ə 38
C. Uels sözl rin bel davam edir:ə ə ə
Artıq qanadlı v ya skik ayaqlı şik st meyv milç kl ri inkişaf genetikası haqqındaə ə ə ə ə ə
biz b zi şeyl r öyr tdi, amma t kamül haqqında heç bir şey öyr tm di. Bütün d lill rə ə ə ə ə ə ə ə ə
bir n tic ni göst rir: meyv milç yinin embrionuna n ets k d , yalnız üç ehtimalə ə ə ə ə ə ə ə
meydana g l bil r – normal meyv milç yi, qüsurlu meyv milç yi v ya ölü meyvə ə ə ə ə ə ə ə ə
milç yi. At bir t r f dursun, at milç yi bel deyil.ə ə ə ə ə ə 30
Göründüyü kimi, darvinistl rin ziddiyy tli iddialarına yegan d lil kimiə ə ə ə
göst rm y çalışdıqları dörd qanadlı mutant meyv milç yi d qüsurlu meyvə ə ə ə ə ə ə
milç yind n artıq deyil. Mutasiyalar canlı üz rind n q d r t sirl olursa-olsun, o canlıə ə ə ə ə ə ə ə ə
növün başqa canlıya aid xüsusiyy t lav etm kimi möcüz vi qabiliyy td nə ə ə ə ə ə ə ə
m hrumdurlar. Amma darvinistl r canlıda mutasiyalar yolu il möcüz l r m l g lm siə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
yalanına inanmaq ist yirl r.ə ə
Maraqlısı budur ki, sözüged n meyv milç yinin qüsurlu olması darvinist elmə ə ə
adamlarına m lum olmasına baxmayaraq, bu mutant h l d d rslikl rd mutasiya ilə ə ə ə ə ə ə ə
t kamülün n böyük d lili kimi göst rilir. Molekulyar bioloq C.Uels bununla bağlı belə ə ə ə ə
yazır:
Peter Raven ve Corc Consonun 1999-cu ild n şr olunan d rsliyi “ə ə ə Biology”y sas n,ə ə ə
t kamül genetik m lumatdakı d yişiklikl rl başlamışdır... Mutasiya v yenid n birl şmə ə ə ə ə ə ə ə ə
(mövcud genl rin yenid n nizamlanması) yolu il baş ver n genetik d yişiklik t kamülə ə ə ə ə ə
üçün xam madd hazırlayır. Kitabdakı eyni s hif d dörd qanadlı meyv milç yininə ə ə ə ə ə
r smi verilir v onu inkişafın kritik m rh l sini nizamlayan gen -ə ə ə ə ə ultrabithoraxdakı
d yişikl r gör mutant adlandırır, bundan lav , sin y v iki cüt qanada malikə ə ə ə ə ə ə ə ə
olduğunu da lav edir.ə ə
Yuxarıda qeyd edil n d rs kitabı, bundan lav , oxucuya lav qanadların qazancə ə ə ə ə ə
olması t s vvürünü verir. Amma, slind , dörd qanadlı meyv milç yi uçuş üçün lazımiə ə ə ə ə ə
orqanlardan m hrumdur. Müvazin t orqanları yox olmuş v onların yerini yeni bir şeyə ə ə
deyil, dig r hiss d onsuz da mövcud olan orqanların sur tl ri almışdır. N q d r dördə ə ə ə ə ə ə ə
qanadlı meyv milç yi r sml ri mutasiyaların yeni orqan lav etm si t s vvürünü versə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
d , bunun tam ksi h qiq t daha yaxındır.ə ə ə ə ə 40
Darvinizmin iddia etdiyi canlıların başlanğıcını t msil ed n v t sadüf n meydanaə ə ə ə ə
g lm si qeyri-mümkün olan o x yali ilk hüceyr nin öz-özün meydana g ldiyini f rzə ə ə ə ə ə ə
etdikd bel kompleks quruluşlu insan m l g l n q d r baş verm li x yali t kamülə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
prosesinin n kiçik m rh l sind bel külli miqdarda genetik m lumat hazırlanmalı və ə ə ə ə ə ə ə
saysız-hesabsız mutasiya baş verm lidir. Bu mutasiyaların miqdarı çox olark n, eyniə ə
zamanda, bunların hamısı canlıya fayda v ya yenilik g tir n xüsusiyy td olmalıdır.ə ə ə ə ə
Darvinizmin iddia etdiyi canlıların başlanğıcını t msil ed n v t sadüf n m lə ə ə ə ə ə ə ə
g lm si qeyri-mümkün olan o x yali ilk hüceyr nin öz-özün meydana g ldiyini f rzə ə ə ə ə ə ə
ets k bel , kompleks quruluşa malik insan m l g l n q d r baş verm li x yaliə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
t kamül prosesinin n kiçik m rh l sind bel külli miqdarda genetik m lumatə ə ə ə ə ə ə ə
hazırlanmalı v saysız-hesabsız mutasiya baş verm lidir. Bu mutasiyaların miqdarı çoxə ə
olmaqla b rab r, eyni zamanda, onların “hamısı” canlıya fayda v ya “yenilik” g tir c kə ə ə ə ə ə
xüsusiyy td olmalıdır. Çünki inkişaf etm kd olan bu x yali yeni orqanizmd başə ə ə ə ə ə
ver c k birc s hv sistemin tamamil pozulub çökm sin s b b olacaqdır. Mutasiyalarınə ə ə ə ə ə ə ə ə
99% z r rli v 1% t sirsiz olduğu n z r alınarsa, t kamül n z riyy sin gör başə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
verm li bu milyardlarla mutasiyanın h r birinin istisnasız faydalı olduğunu iddia etm k,ə ə ə
şübh siz, ağıla v elm ziddir.ə ə ə
Ona gör , bir canlıda daha vv l mövcud olmayan yeni bir üzvün v yaə ə ə ə
xüsusiyy tin mutasiyalar n tic sind meydana g lm si qeyri-mümkündür. Mutasiyalarınə ə ə ə ə ə
bir canlıya o canlıya aid olmayan yeni m lumat lav etm v onu f rqli canlıya çevirmə ə ə ə ə ə ə
gücü yoxdur. Mutasiya iddiası darvinizm yalanının, darvinist m ntiqsizliyinin n böyükə ə
göst ricisini t msil edir. Çünki t kamül fikri, slind , olmayan bu x yali “faydalı”ə ə ə ə ə ə
mutasiyalara saslanır.ə
F rz edil n faydalı mutasiyalar üçün lazım olan sonsuz zamanə ə
H qiq t n, faydalı mutasiyaların baş verm ehtimalını f rz ets k bel , mutasiyaə ə ə ə ə ə ə
iddiası t kamül n z riyy sin uyğun g lmir. MTİ-d (Massaçusets Texnologiya İnstitutuə ə ə ə ə ə ə
– Massachusetts Institute of Technology) elektrik müh ndisliyi fakült sinin professoruə ə
Murray Eden “neodarvinist t kamülün elmi n z riyy kimi sassızlığı” başlıqlıə ə ə ə ə
m qal sind adaptasiya m qs dli d yişikliyi meydana g tirm k üçün altı mutasiyaə ə ə ə ə ə ə ə
lazımdırsa, bunun t sadüf n ancaq bir milyard ild bir baş ver c yini, g r iki düjün genə ə ə ə ə ə ə
daxil olacaqsa, bu t qdird Yerin yaşından daha uzun müdd tin, daha doğrusu,ə ə ə
10.000.000.000 il ehtiyac olacağını açıqlamışdır.ə 41
Riyaziyyatçılar bird n artıq mutasiyanınə
eyni anda meydana g lm si lazım olan mür kk b üzv v orqanlarda mutasiyalarınə ə ə ə ə
faydalı v t sirli olduğu f rz edildikd bel darvinistl r üçün zaman problemi olduğunuə ə ə ə ə ə
açıq ş kild bildirirl r. n qatı darvinistl rd n olan paleontologiya üzr professorə ə ə Ə ə ə ə
C.C.Simpson bel beş mutasiyanın eyni anda baş verm sinin sonsuz zaman t l b etdiyiniə ə ə ə
açıq ş kild bildirir.ə ə 42
Sonsuz zaman bel bir ehtimalın olmadığı dem kdir v bu ehtimal,ə ə ə
eyni zamanda, canlı orqanizml rin malik olduqları bütün quruluş v orqanlara da aiddir.ə ə
Bu halda, dövrümüzd gördüyümüz möht ş m canlı müxt lifliyinin mutasiyalarlaə ə ə ə
m l g lm ehtimalının qeyri-mümkün olduğu aydındır.ə ə ə ə ə
T kamülçü C.C.Simpson sözüged n mutasiya iddiası il bağlı başqa hesablama daə ə ə
aparmış v h r gün yeni generasiya m l g tirdiyini f rz etdiyimiz 100 milyon f rdlikə ə ə ə ə ə ə ə
sürüd mutasiyalardan ld edil n müsb t n tic nin ancaq 274 milyard ild bir meydanaə ə ə ə ə ə ə ə
g l bil c yini etiraf etmişdir. Bu say 4,5 milyard il kimi t xmin etdiyimiz Yerin yaşındanə ə ə ə ə
yüz d f l rl böyükdür.ə ə ə ə 43
T bii ki, bütün bunlar mutasiyaların müsb t t sirinin olduğunuə ə ə
v ya yeni generasiyalar meydana g tir bildiyini f rz etdikd , ortaya çıxanə ə ə ə ə
hesablamalardır. Lakin real dünyada bel bir f rziyy y yer yoxdur.ə ə ə ə
“T kamül keçir n” canlı orqanizmi n üçün mutasiyalara qarşı qorunur?ə ə ə
Bütün t kamülçü elm adamları bilirl r ki, canlının DNT-sind bird n-birə ə ə ə ə
replikasiya s hvinin meydana g lm ehtimalı çox azdır. T dqiqatlar hüceyr l rd genetikə ə ə ə ə ə ə
s hvl rin m l g lm sinin qarşısını alan qoruyucu ünsürl rin mövcud olduğunu üzə ə ə ə ə ə ə ə ə
çıxarmışdır. DNT-d ki m lumat bir-birini s hvl r qarşı yoxlayan bir-birind n f rqliə ə ə ə ə ə ə
saysız-hesabsız hormon olmadan replikasiya edil bilm z. Bunlar düzgün aminə ə
turşusunun düzgün RNT-y birl şdiyini mü yy n edilm si üçün cüt süzg cliə ə ə ə ə ə
hormonlardan t şkil olunmuşdur. Bir süzg c çox böyük amin turşusunu k nar ed rk nə ə ə ə ə
dig ri çox kiçikl rini k narlaşdırır. Bu, olduqca h ssas v ağıllı sistemdir. Bu ağıllıə ə ə ə ə
sistemd s hv meydana g lm si ehtimalına qarşı sonuncu yoxlamanı aparan hormonlarə ə ə ə
da var. Elm adamları öz ağılları ç rçiv sind DNT-nin bütünlüyünü qorumağa xidm tə ə ə ə
ed n daha yaxşı hüceyr n zar ti v müdafi sistemi t s vvürünün olmadığını q bulə ə ə ə ə ə ə ə ə
edirl r.ə 44
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)
Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)

Contenu connexe

Tendances(20)

Adamliq dini. azərbaycanAdamliq dini. azərbaycan
Adamliq dini. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan453 vues
Qurani dinləməyənlər. azərbaycanQurani dinləməyənlər. azərbaycan
Qurani dinləməyənlər. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan748 vues
Gizli təhlükə, qəflət. azərbaycanGizli təhlükə, qəflət. azərbaycan
Gizli təhlükə, qəflət. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan283 vues
Qurani rəhbər tutmaq. azərbaycanQurani rəhbər tutmaq. azərbaycan
Qurani rəhbər tutmaq. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan306 vues
Ehtişam hər yerdədir. azərbaycanEhtişam hər yerdədir. azərbaycan
Ehtişam hər yerdədir. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan470 vues
Istehza deyilən zülm. azərbaycanIstehza deyilən zülm. azərbaycan
Istehza deyilən zülm. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan332 vues
Imanin əsaslari. azərbaycanImanin əsaslari. azərbaycan
Imanin əsaslari. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan247 vues
Xəyalin digər adi, maddə. azərbaycanXəyalin digər adi, maddə. azərbaycan
Xəyalin digər adi, maddə. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan500 vues
Allah`in isimləri. azərbaycanAllah`in isimləri. azərbaycan
Allah`in isimləri. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan267 vues
Türkün dünya nizami. azərbaycanTürkün dünya nizami. azərbaycan
Türkün dünya nizami. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan501 vues
Quran əxlaqi. azərbaycanQuran əxlaqi. azərbaycan
Quran əxlaqi. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan247 vues
Kamil iman. azərbaycan (version 1)Kamil iman. azərbaycan (version 1)
Kamil iman. azərbaycan (version 1)
HarunyahyaAzerbaijan239 vues

En vedette(11)

Kendra Kimbirauskas - CAFOsKendra Kimbirauskas - CAFOs
Kendra Kimbirauskas - CAFOs
Sustainable Food Trust266 vues
Islam və xristianliq. azərbaycanIslam və xristianliq. azərbaycan
Islam və xristianliq. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan512 vues
Historia de la computaciónHistoria de la computación
Historia de la computación
santos cahuec117 vues
Atom möcüzəsi. azərbaycanAtom möcüzəsi. azərbaycan
Atom möcüzəsi. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan279 vues
Jonathan Wolfson - The future of foodJonathan Wolfson - The future of food
Jonathan Wolfson - The future of food
Sustainable Food Trust332 vues
Poceso productivo juan valdezPoceso productivo juan valdez
Poceso productivo juan valdez
diacuell13.1K vues
Way Beyond the Visual InterfaceWay Beyond the Visual Interface
Way Beyond the Visual Interface
UX Antwerp Meetup463 vues
Clovis Six & Saskia Videler at WUD16Clovis Six & Saskia Videler at WUD16
Clovis Six & Saskia Videler at WUD16
UX Antwerp Meetup706 vues

Similaire à Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)

Similaire à Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)(9)

Imtahanin sirri. azərbaycanImtahanin sirri. azərbaycan
Imtahanin sirri. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan254 vues
Quranda ixlas. azərbaycanQuranda ixlas. azərbaycan
Quranda ixlas. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan231 vues
Zamansizliq və qədər gerçəyi. azərbaycanZamansizliq və qədər gerçəyi. azərbaycan
Zamansizliq və qədər gerçəyi. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan443 vues
Islam və buddizm. azərbaycanIslam və buddizm. azərbaycan
Islam və buddizm. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan1K vues

Plus de HarunyahyaAzerbaijan(14)

Bədənimizdəki möcüzələr. azərbaycanBədənimizdəki möcüzələr. azərbaycan
Bədənimizdəki möcüzələr. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan168 vues
Dinlər terroru lənətləyir. azərbaycanDinlər terroru lənətləyir. azərbaycan
Dinlər terroru lənətləyir. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan518 vues
Dünya həyatinin həqiqətləri. azərbaycanDünya həyatinin həqiqətləri. azərbaycan
Dünya həyatinin həqiqətləri. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan124 vues
Ecazkar canlilar. azərbaycanEcazkar canlilar. azərbaycan
Ecazkar canlilar. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan187 vues
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycanHəyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
Həyatin əsl mənşəyi. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan412 vues
Hər şeydə xeyir görmək. azərbaycanHər şeydə xeyir görmək. azərbaycan
Hər şeydə xeyir görmək. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan105 vues
Həzrəti süleyman. azərbaycanHəzrəti süleyman. azərbaycan
Həzrəti süleyman. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan213 vues
Həzrəti yusif. azərbaycanHəzrəti yusif. azərbaycan
Həzrəti yusif. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan114 vues
Insan möcüzəsi. azərbaycanInsan möcüzəsi. azərbaycan
Insan möcüzəsi. azərbaycan
HarunyahyaAzerbaijan54 vues

Dəccal necə öldü. 150 il davam edən darvinist yalanin sonu. azərbaycan (version 1)

 • 1. D CCAL NECƏ Ə ÖLDÜ? 150 İL DAVAM ED NƏ DARVİNİST YALANIN SONU HARUN Y HYAƏ (ADNAN OKTAR)
 • 2. Bu kitabda istifad edil n bütün ay l r Ziya Bünyadovun v Vasim M mm d liyevinə ə ə ə ə ə ə ə birlikd hazırladığı Qurani-k rimin Az rbaycan dilind t rcüm sind n götürülmüşdür.ə ə ə ə ə ə ə Birinci n şr: dekabr 2009ə ARAŞTIRMA YAYINCILIK Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi İbrahim Elmas İş Merkezi A Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Baskı: Kelebek Matbaacılık Litros Yolu No: 4/1A Topkapı-İstanbul Tel: (0 212) 612 43 59 www.harunyahya.org - www.harunyahya.net İÇİND KİL RƏ Ə Giriş: qızıl sr müjd siə ə
 • 3. Axırzamanın n böyük fitn si d ccalə ə ə D ccali sistem masonluqdurə Darvinistl r saxtakarlıqlarla dünyanı aldatdılarə Darvinistl rin aldatma üsullarıə Darvinizm yalanı artıq sona çatdı N tic : bütün canlıların yaradanı uca Allah`dırə ə lav bölm : t kamül yalanıƏ ə ə ə OXUCUYA Bu kitabda v dig r işl rimizd t kamül n z riyy sinin süqutuna xüsusi yerə ə ə ə ə ə ə ə ayrılmasının s b bi bu n z riyy nin h r cür din leyhdarı olan f ls f nin t m liniə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə meydana g tirm sidir. Yaradılışı v dolayısil Allah`ın varlığını inkar ed n darvinizm 150ə ə ə ə ə ildir ki, bir çox insanın imanını itirm sin v ya şübh y düşm sin s b b olmuşdur.ə ə ə ə ə ə ə ə ə Buna gör d , bu n z riyy nin yalan olduğunu gözl r önün g tirm k h miyy tliə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə imani bir v zif dir. Bu h miyy tli xidm tin bütün insanlığa çatdırılması is z ruridir.ə ə ə ə ə ə ə ə B zi oxucularımız ola bil r ki, yalnız bir kitabımızı oxumaq imkanı tapa bil r. Bu s b bl ,ə ə ə ə ə ə h r kitabımızda bu mövzuya xülas d olsa yer ayrılması uyğun hesab edilmişdir.ə ə ə Qeyd edilm si lazım olan başqa bir xüsus da bu kitabların m zmunu il laq dardır.ə ə ə ə ə Yazıçının bütün kitablarında imani mövzular Quran ay l ri yönünd izah edilir və ə ə ə insanlar Allah`ın ay l rini öyr nm y v yaşamağa d v t edilirl r. Allah`ın ay l ri ilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə laq dar bütün mövzular oxucuda heç bir şübh v ya sual buraxmayacaq ş kildə ə ə ə ə ə açıqlanmışdır.
 • 4. Bu mövzuda istifad edil n s mimi, sad v s lis üslub is kitabların hamı t r find nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə rahat başa düşülm sini t min edir. Bu t sirli v sad izah say sind kitablar "bir n f sə ə ə ə ə ə ə ə ə ə oxunan kitablar" ibar sin tam uyğun g lir. Dini q ti ş kild r dd ed n insanlar bel buə ə ə ə ə ə ə ə ə kitablarda bildiril n h qiq tl rd n t sirl nir v yazılanların doğruluğunu inkar edə ə ə ə ə ə ə ə ə bilmirl r.ə Bu kitab v yazıçının dig r s rl ri oxucular t r find n ş xs n oxuna bil c yi kimi,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qarşılıqlı söhb t ş raitind d oxuna bil r. Bu kitablardan istifad etm k ist y n bir qrupə ə ə ə ə ə ə ə ə oxucunun, kitabları bir yerd oxumaları mövzu il laq dar öz t f kkür v t crüb l riniə ə ə ə ə ə ə ə ə ə d bir-birl rin ötürm k baxımından faydalıdır.ə ə ə ə Bununla bel , yalnız Allah`ın razılığı üçün yazılan bu kitabların tanınmasında və ə oxunmasında iştirak etm k d böyük xidm tdir. Çünki yazıçının bütün kitablarında isbatə ə ə v razı salıcı yön son d r c güclüdür. Bu s b bl , dini izah etm k ist y nl r üçün nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə t sirli üsul bu kitabların dig r insanlar t r find n d oxunmasının t şviq edilm sidir.ə ə ə ə ə ə ə ə Kitabların arxasına yazıçının dig r s rl rinin t qdimatının h miyy tli s b bl riə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə vardır. Bu say d kitabı n z rd n keçir n ş xs yuxarıda yazılan xüsusiyy tl ri daşıyanə ə ə ə ə ə ə ə ə v oxumaqdan xoşlandığını ümid etdiyimiz bu kitabla eyni xüsusiyy tl r sahib daha birə ə ə ə çox s rin olduğunu gör r, imani v siyasi mövzularda faydalana bil c yi z ngin birə ə ə ə ə ə ə qaynağın mövcudluğuna şahid olacaq. Bu s rl rd dig r b zil rind görül n, yazıçının ş xsi q na tl rin v şübh liə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qaynaqlara saslanan izahlara, müq dd sata qarşı lazım olan d b v hörm t diqq tə ə ə ə ə ə ə ə ə yetirilm y n üslublara, şübh li v h mçinin incidici yazılara rast g l bilm zsiniz.ə ə ə ə ə ə ə ə YAZIÇI V S RL Rİ HAQQINDAƏ Ə Ə Ə Harun Y hya t x llüsünd n istifad ed n yazıçı Adnan Oktar 1956-cı ild Ankaradaə ə ə ə ə ə ə anadan olmuşdur. İbtidai v orta t hsilini Ankarada almışdır. Daha sonra İstanbul Memarə ə Sinan Universitetinin İnc s n t fakült sind v İstanbul Universitetinin F ls fə ə ə ə ə ə ə ə ə bölm sind t hsil almışdır. 1980-ci ill rd n bu yana imani, elmi v siyasi mövzularda birə ə ə ə ə ə çox s r hazırlamışdır. Bununla yanaşı, yazıçının t kamülçül rin saxtakarlıqlarını,ə ə ə ə iddialarının sassızlığını v darvinizmin qanlı ideologiyalarla olan qaranlıq laq l riniə ə ə ə ə ortaya qoyan çox h miyy tli s rl ri vardır.ə ə ə ə ə ə Harun Y hyanın s rl ri t xmin n 30.000 ş klin olduğu c mi 45.000 s hif likə ə ə ə ə ə ə ə ə ə külliyyatdır v bu külliyyat 60 f rqli dil t rcüm edilmişdir.ə ə ə ə ə Yazıçının t x llüsü inkarçı düşünc y qarşı mübariz aparan iki peyğ mb rinə ə ə ə ə ə ə xatir sin hörm t olaraq adlarını yad etm k üçün Harun v Y hya adlarındanə ə ə ə ə ə götürülmüşdür. Yazıçı t r find n kitabların üz qabığında R sulullahın (s. .v) möhürününə ə ə ə ə olmasının simvolik m nası is kitabların m zmunu il laq dardır. Bu möhür Qurani-ə ə ə ə ə ə k rimin Allah`ın son kitabı v son sözü, Peyğ mb rimizin (s. .v) xat mül- nbiyaə ə ə ə ə ə ə olduğunun r mzidir. Yazıçı bütün yayınlarında Quranı v R sulullahın sünn sini özünə ə ə ə ə r hb r etmişdir. Bu sur tl , inkarçı düşünc sisteml rinin bütün t m l iddialarını bir-birə ə ə ə ə ə ə ə ortadan qaldırmağı v din qarşı yön l n etirazları tam susduracaq son sözü söyl m yiə ə ə ə ə ə h d fl mişdir. Böyük hikm t v kamal sahibi olan R sulullahın möhüründ n bu son sözüə ə ə ə ə ə ə söyl m k niyy tinin duası olaraq istifad edilmişdir.ə ə ə ə Yazıçının bütün işl rind ki ortaq h d f Quranın t bliğini dünyaya çatdırmaq,ə ə ə ə ə bel likl , insanları Allah`ın varlığı, birliyi v axir t kimi t m l imani mövzular üz rində ə ə ə ə ə ə ə düşünm y sövq etm k v inkarçı sisteml rin sassız t m ll rini v azğın t tbiql riniə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə gözl r önün ç km kdir.ə ə ə ə Nec ki, Harun Y hyanın s rl ri Hindistandan Amerikaya, İngilt r d nə ə ə ə ə ə ə ə İndoneziyaya, Polşadan Bosniya-herseqovinaya, İspaniyadan Braziliyaya, Malayziyadan
 • 5. İtaliyaya, Fransadan Bolqarıstana v Rusiyaya q d r dünyanın lav bir çox ölk sində ə ə ə ə ə ə sevil r k oxunur. İngilis, fransız, alman, italyan, ispan, portuqal, urdu, r b, alban, rus,ə ə ə ə boşnaq, uyğur, İndoneziya, Malay, benqal, serb, bolqar, Çin, Danimarka v İsveç dili kimiə bir çox dil t rcüm edil n s rl r xaricd geniş oxucu kütl si t r find n izl nilir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Dünyanın dörd t r find fövq lad t qdir toplayan bu s rl r bir çox insanın imanə ə ə ə ə ə ə ə ə etm sin , bir çoxunun da imanında d rinl şm sin v sil olur. Kitabları oxuyubə ə ə ə ə ə ə ə araşdıran h r k s bu s rl rd ki hikm tli, dolğun, asan aydın olan v s mimi üslubun,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ağıllı v elmi yanaşmanın f rqind olar. Bu s rl r sür tli t sir etm , q ti n tic verm ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə etiraz v t kzib edil bilinm y n xüsusiyy tl ri daşıyır. Bu s rl ri oxuyan v üz rində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ciddi ş kild düşün n insanların artıq materialist f ls f ni, ateizmi v dig r azğın görüşə ə ə ə ə ə ə ə v f ls f l rin heç birini s mimi olaraq müdafi etm l ri mümkün deyil. Bundan sonraə ə ə ə ə ə ə ə ə müdafi ets l r d , ancaq romantik inadla müdafi ed c kl r. Çünki fikri dayaqlarıə ə ə ə ə ə ə ə aradan götürülmüşdür. Dövrümüzd ki bütün inkarçı c r yanlar Harun Y hya külliyyatıə ə ə ə qarşısında fikirl m ğlub olmuşlar.ə ə Şübh siz, bu xüsusiyy tl r Quranın hikm t v ifad t sirliliyind n qaynaqlanır. Yazıçıə ə ə ə ə ə ə ə bu s rl r gör öyünmür, yalnız Allah`ın hiday tin v sil olmağa niyy t etmişdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Bundan başqa, bu s rl rin çap v n şrind h r hansı bir maddi qazancə ə ə ə ə ə ə h d fl nm mişdir.ə ə ə ə Bu h qiq tl r göz önün g tirildikd insanların görm dikl rini görm l rini t minə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ed n, hiday tl rin v sil olan bu s rl rin oxunmasını t şviq etm yin d çoxə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə h miyy tli xidm t olduğu ortaya çıxır.ə ə ə ə Bu qiym tli s rl ri tanıtmağın yerin insanların zehinl rini bulandıran, fikri qarışıqlıqə ə ə ə ə ə meydana g tir n, şübh v t r ddüdl ri aparmaq v imanı qurtarmaq üçün güclü v itiə ə ə ə ə ə ə ə ə t siri olmadığı ümumi t crüb il sabit olan kitabları yaymaq is m k v zaman itkisinə ə ə ə ə ə ə ə ə s b b olar. İmanı qurtarmaq m qs dind n çox, yazıçının d bi gücünü vurğulamağaə ə ə ə ə ə ə yön l n s rl rd bu t sirin ld edil bilm y c yi m lumdur. Bu mövzuda şübh siə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olanlar varsa, Harun Y hyanın s rl rinin t k m qs dinin dinsizliyi yox etm k v Quranə ə ə ə ə ə ə ə ə xlaqını yaymaq olduğunu, bu xidm td ki t sir, müv ff qiyy t v s mimiyy tin açıqə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ş kild göründüyünü oxucuların ümumi q na tind n anlaya bil rl r.ə ə ə ə ə ə ə Bilm k lazımdır ki, dünyadakı zülm v qarışıqlıqların, müs lmanların ç kdiyiə ə ə ə ziyy tl rin t m l s b bi dinsizliyin fikri hakimiyy tidir. Bunlardan xilas olmağın yoluə ə ə ə ə ə ə ə is dinsizliyin fikirl m ğlub edilm si, iman h qiq tl rinin ortaya qoyulması v Quranə ə ə ə ə ə ə ə xlaqının insanların qavrayıb yaşaya bil c kl ri ş kild izah edilm sidir. Dünyanınə ə ə ə ə ə ə günd n-gün daha çox büründüyü zülm, f sad v qarışıqlıq mühiti diqq t alındığındaə ə ə ə ə ə bu xidm tin mümkün q d r sür tli v t sirli ş kild edilm sinin lazım olduğu aydındır.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ks halda, çox gec ola bil r.Ə ə Bu h miyy tli xidm td önd rliyi üz rin götür n Harun Y hya külliyyatı Allah`ınə ə ə ə ə ə ə ə ə ə izni il 21-ci srd dünya insanlarını Quranda t svir edil n hüzur, sülh, düzgünlük,ə ə ə ə ə dal t, göz llik v xoşb xtliy daşımağa v sil olacaq.ə ə ə ə ə ə ə ə
 • 6. GİRİŞ QIZIL SR MÜJD SİƏ Ə Peyğ mb rimiz (s. .v.) 1400 il vv l axırzamanda, y ni yaşadığımız bu dövrd başə ə ə ə ə ə ə ver c k hadis l ri traflı ş kild bildirmiş v bu dövrü h rt r fli t rif etmişdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Axırzamanın insanların Quran xlaqından uzaqlaşacağı dövr olacağı, dünya s viyy sində ə ə ə böyük t n zzül, fitn , müharib , qarışıqlıq v degenerasiya baş ver c yini x b rə ə ə ə ə ə ə ə ə vermişdir. Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rin bildirildiyi kimi, Allah bu dövrd hz. İsaə ə ə ə ə ə ə ( .s) v R bbimizin “Hadi” (hiday t ver n) ismini daşıyan hz. Mehdini ( .s)ə ə ə ə ə ə gönd r c kdir. Hz. İsa ( .s) v hz. Mehdinin ( .s) zühurunun baş ver c yi bu mübar kə ə ə ə ə ə ə ə ə dövrd inkarçı f ls f v ideologiyalar tamamil aradan qalxacaq v dünyanın h rə ə ə ə ə ə ə ə t r find davam ed n zülm v qarışıqlıq tamamil sona çatacaq. Hz. İsa ( .s) v hz.ə ə ə ə ə ə ə ə Mehdi ( .s) dövründ Allah inancı Peyğ mb rimizin (s. .v) dövründ ki kimi yaşanacaq,ə ə ə ə ə ə Quran xlaqı insanlar arasında hakim olacaq v bütün dünya sülh m kanına çevril c k.ə ə ə ə ə Yer üzünd müharib v qarşıdurma baş verm y c k, bütün silahlar aradan götürül c k,ə ə ə ə ə ə ə ə birc ş xsin bel burnu qanamayacaq. Keçmişd yaşanan xlaqsızlıqlar, t zyiql r,ə ə ə ə ə ə ə zülml r, yoxsulluq, dal tsizlik v degenerasiya bu mübar k dövrd aradan qalxacaq, h rə ə ə ə ə ə ə cür sıxıntının yerini b r k t, bolluq, z nginlik, xeyir, sülh v rifah alacaq. Texnologiyaə ə ə ə ə sah sind çox böyük nailiyy tl r ld edil c k v bunlar bütün insanların xeyri və ə ə ə ə ə ə ə ə ə rahatlığı üçün istifad olunacaqdır. İnc s n t v estetika sah si d çox inkişaf ed c kdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə Bu dövr R bbimizin izni il “Qızıl sr” adlanacaq.ə ə ə R bbimiz bu dünyada imtahan üçün bütün göz llikl rl b rab r, onların ksi olanə ə ə ə ə ə ə m nfi gücl ri d yaradır. H r dövrd peyğ mb rl rin v iman g tir nl rin qarşısındaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ks-gücl r, y ni inkar ed nl r çıxmış v bunlar Allah inancına v göz l xlaqa qarşıə ə ə ə ə ə ə ə ə mübariz aparmışdır. Bu, Allah`ın qanunudur. Hz. Musa dövründ fironun, hz. İbrahimə ə dövründ N mrudun, hz. M h mm d (s. .v) dövründ bu L h bin v m kk liə ə ə ə ə ə ə Ə ə ə ə ə ə müşrikl rin mövcud olması bu İlahi qanunun t zahürüdür. Peyğ mb rimizin (s. .v)ə ə ə ə ə
 • 7. h disl rind x b r verildiyi kimi, hz. İsanın ( .s) nüzulunun v hz. Mehdinin ( .s)ə ə ə ə ə ə ə ə zühurunun gözl nildiyi axırzamanda ortaya çıxacaq m nfi güc is “d ccal” olacaq.ə ə ə ə Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rind bildiril n axırzaman lam tl rinin dem k olarə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ki, hamısı hicri 1400-cü ild , y ni m hz peyğ mb rimizin (s. .v) x b r verdiyi dövrd başə ə ə ə ə ə ə ə ə vermişdir. Yüzl rl lam tin çıxmasıə ə ə ə axırzamanın yaşadığımız dövr olduğunu göst r nə ə v eyni zamanda, Qızıl srin çox yaxın olduğunu müjd l y n çox mühüm m lumatdır.ə ə ə ə ə ə Yaşadığımız axırzamanda d ccalın fitn si d özünü göst rmişdir. Kütl l ri dinsizliyə ə ə ə ə ə ə sürükl y n, dünyaya qırğınlar, müharib l r g tir n, c miyy tl ri degenerasiyaya,ə ə ə ə ə ə ə ə ə anarxiyaya, t n zzül v cinay tl r sövq ed nə ə ə ə ə ə ə ə d ccalın bu böyük fitn si darvinizmdir.ə ə Darvinizm heç bir elmi sası olmadığı halda, 150 il rzind c miyy tl r t kidl t qdimə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edilmişdir. İnsanlar bu böyük yalanla kütl vi ş kild aldadılmış, b zi c miyy tl rə ə ə ə ə ə ə darvinist ideologiyanı sas tutaraq müharib l r , soyqırımlara, terrora, anarxiyaya lə ə ə ə ə atmışdır. D ccaliyy t darvinizm fitn si il bütün dünyaya yayılmış, heç bir elmi d lilə ə ə ə ə ə saslanmadığına baxmayaraq, saxta iddialar v d lill rl b zi dövl tl rin r smiə ə ə ə ə ə ə ə ə müdafi sin sığınmışdır. Darvinist ideologiya axırzamanın n böyük fitn si olduğundan,ə ə ə ə qısa müdd t rzind saxta uğurlar ld etmiş, bu gün q d rki n böyük yalan kimi tarixə ə ə ə ə ə ə ə ə s hif l rind yerini almışdır.ə ə ə ə Ancaq, lb tt , h r böyük fitn kimi d ccalın bu böyük fitn si də ə ə ə ə ə ə ə m hv olmaqə üzr dir.ə Axırzamanın müq dd s dövrü Qızıl sr d ccalın fitn sinin sona çatdığı,ə ə ə ə ə müharib l rin v qarşıdurmaların bitdiyi, b ş riyy t böyük b lalar g tir n dinsizə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ideologiyaların tarixin qaranlıqlarına gömüldüyü v dünyanın bolluq, b r k t v dal tlə ə ə ə ə ə ə ə dolub-daşdığı bir dövr olacaq. Bu dövrd İslam xlaqı bütün dünyaya yayılacaq, insanlarə ə axın-axın Allah inancına yön l c kl r.ə ə ə ə Bu müq dd s dövr çox yaxındır.ə ə Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rin sas n,ə ə ə ə ə ə ə ə hz. Mehdi ( .s) zühur etmişdir.ə İnsanlar t r find n tanınacağı vaxt çox yaxındır. H disl rd n başa düşüldüyü kimi, hz. İsanın ( .s)ə ə ə ə ə ə ə nüzulu da çox yaxın vaxtda baş ver c kdir. Dünya s viyy sind d ccal sisteminin nə ə ə ə ə ə ə böyük fitn si olan darvinizm is m ğlub olub. D ccal artıq ölüb. Biz çox yaxın olan Qızılə ə ə ə ə srin b r k t v bolluğu, hüzur v t hlük sizliyi Allah`ın izni il bütün b ş riyy tə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə hakim olacaq, bütün dünyaya yayılacaq. Uca R bbimiz bir ay sind bel buyurur:ə ə ə ə Allah: “And olsun ki, M n v peyğ mb rl rim qalib g l c yik!” - deyə ə ə ə ə ə ə ə ə yazmışdır. H qiq t n, Allah yenilm z qüvv t sahibi, qüdr t sahibidir! (Mücadilə ə ə ə ə ə ə sur si, 21)ə
 • 8. I F SİLƏ AXIRZAMANIN N BÖYÜK FİTN Sİ D CCALƏ Ə Ə Dünya h yatı yaxşılarla pisl rin, göz llikl rl çirkinlikl rin üz çıxdığı, insanlarınə ə ə ə ə ə ə m ll ri il sınandığı, iman g tir nl rin v g tirm y nl rin imtahan edildiyi müv qq tiə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m kandır. Bütün varlıqları v bu imtahan mühitini yaradan Allah imtahan üçün h rə ə ə dövrd iman g tir nl r qarşı inkar ed n, günahkar düşm n yaratmışdır. H r dövrdə ə ə ə ə ə ə ə ə peyğ mb rl rin v iman g tir nl rin qarşısına çıxan bu inkarçı Peyğ mb rimizin (s. .v)ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə h disl rin gör hz. İsanın ( .s) yenid n yer üzün g lm sinin gözl nildiyi, hz. Mehdininə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ( .s) is zühur ed c yi dövrd , y ni axırzamanda g l c k “d ccal” olacaq.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə “D ccal” r b m nş li söz olub “d cl” kökünd n tör mişdir. Lüğ tl rd veril nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m naya gör d ccal “yalançı, hiyl g r, zehinl ri, ür kl ri, pisl yaxşını, haqla batiliə ə ə ə ə ə ə ə ə qarışdıran, bir şeyi ört-basdır edib sl üzünü gizl d n, bucaq-bucaq h r yeri dolaşanə ə ə ə müfsid (nifaq salan, pozan) v m lun (l n tl nmiş, qovulmuş)” varlıqdır.ə ə ə ə ə Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rind d ccal axırzamanda (dünyanın sonə ə ə ə ə ə ə dövrl rind ) ortaya çıxacaq n böyük m nfi güc kimi x b r verilmişdir. Axırzman kimiə ə ə ə ə ə qeyri-adi hadis l rin baş verdiyi bu dövrd zühurunu Allah`ın izni il çox yaxındaə ə ə ə gör c yimiz hz. İsa ( .s) v hz. Mehdiy ( .s) düşm nçilik ed r k bütün dünyaya şeytaniə ə ə ə ə ə ə ə ə sistemini hakim etm y çalışacaq d ccal tarixin b lk d n böyük inkarçılarından biridir.ə ə ə ə ə ə ə Bel ki, Peyğ mb rimiz (s. .v) d ccalın fitn sinin böyüklüyünü bel t rif etmişdir:ə ə ə ə ə ə ə ə Ad min yaradılışından qiyam t q d r keç n müdd t rzind d ccaldan dahaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə böyük hadis yoxdur.ə 1 D ccal, r vay tl r gör , doğrunu yanlış, yanlışı doğru, yaxşını pis, pisi yaxşıə ə ə ə ə ə göst r n fitn kardır.ə ə ə “Şübh siz, yanında bir c nn t v bir c h nn m (adlandırdığı ikiə ə ə ə ə ə ə çay) olması da onun fitn sidir. slind , c h nn mi c nn t, c nn ti də Ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə c h nn mdir...”ə ə ə 2 h disind d bildirildiyi kimi, onun yaxşı, göz l, doğru adlandırdığıə ə ə ə h r şey insana f lak t g tir n pislikdir. İnsanlara pis kimi göst rdiyi d y rl r is , slind ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə onların xeyrin dir. Ancaq b zi insanlar hadis l ri Quran xlaqına v Peyğ mb rimizinə ə ə ə ə ə ə ə (s. .v) sünn tin sas n d y rl ndirm dikl rin gör , d ccalla tabe olacaq v Allah`ınə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə fitr tind n üz çevir c kl r. Bunun n q d r böyük x ta olduğunu is d ccalın hazırladığıə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə zülm mühiti say sind anlayacaqlar. Bu s b bd n, Peyğ mb rimiz (s. .v) insanlaraə ə ə ə ə ə ə ə x b rdarlıq etmiş v d ccalın pis kimi göst rdiyi şeyin yaxşı olduğunu bil r k h r k tə ə ə ə ə ə ə ə ə ə etm l rini söyl mişdir:ə ə ə D ccal çıxacaq. Yanında su v alov var. İnsanların su kimi gördüyü yandırıcıə ə alovdur. İnsanların alov kimi gördükl ri d soyuq v şirin sudur. Sizd n kim bunu d rkə ə ə ə ə ets , alova t r f getsin, özünü alova atsın. slind , o, şirin v göz l sudur.ə ə ə Ə ə ə ə 3 Yaşadığımız dövr h disl rd bildiril n bir çox müxt lif lam tl rd n başaə ə ə ə ə ə ə ə ə düşüldüyü kimi, axırzamandır. Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rin sas n, axırzamanə ə ə ə ə ə ə ə
 • 9. hal-hazırda yaşanır v hz. İsanın ( .s) yenid n yer üzün g lişi v hz. Mehdinin ( .s)ə ə ə ə ə ə ə zühuru Allah`ın ist yi il bu dövrd gözl nilir. H disl rd x b r verildiyi kimi, yaşananə ə ə ə ə ə ə ə ə axırzamanda d ccalın fitn si d hiss edilir, sevgisizlik, üsyankarlıq, pislik, ayrılıq,ə ə ə qarşıdurmalar v t n zzül dünyanın h r t r fin yayılır. İnsanların böyük hiss siə ə ə ə ə ə ə ə d ccalın fitn sin m ruz qalıb, göz l xlaqdan uzaqlaşmış, inkara saslanan şeytaniə ə ə ə ə ə ə sistemi q bul etmişdir.ə D ccalın yaşadığımız axırzamanda ideoloji c h td n n böyük fitn si is darvinizmə ə ə ə ə ə ə olmuşdur. XIX srin n böyük xurafatı olan darvinist ideologiya vv ll r etirazlaə ə ə ə ə qarşılansa da, d ccalın t siri il XX srd c miyy tl r yayılmış, kütl l ri arxasındanə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə aparmış, bir çox t r fdar toplamış, d rslikl r , elmi d biyyata daxil olmuşdur. Yalanə ə ə ə ə ə ə olmasına baxmayaraq, elmilik iddiası il ortaya çıxıb heç bir elmi d lill d st kl nm sə ə ə ə ə ə ə ə d , d ccalın t siri il bütün dünyanı aldatmağı bacarmışdır. H disl rd bildirildiyi kimi,ə ə ə ə ə ə ə d ccalın t siri il insanlar olmayan bir şeyi q bul etmiş, elml heç bir laq si olmayanə ə ə ə ə ə ə n z riyy ni “h yatın m nş yin dair açıqlama” kimi m nims mişdir. Uşaqlar ortaə ə ə ə ə ə ə ə ə m kt b dövründ n etibar n m kt bl rd Darvinin t kamül n z riyy sini oxumağaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə başlamış, n çox seyr edil n darvinizm t r fdarı olan telekanallar t kamül dair saxtaə ə ə ə ə ə ssenaril ri elmi f aliyy t kimi ön plana ç kmiş, universitet professorları bu saxtakarlığıə ə ə ə h r v chl müdafi etmişdir. Bu, tamamil batil inanc sistemidir. Darvinizm batil din kimiə ə ə ə ə ortaya çıxmış, insanları bu batil din kor-koran inandırılmağa çalışmış, inanmayanlarə ə t crid olunmuş v susdurulmuşdur. T kamül n z riyy sinin lehin heç bir elmi d lilə ə ə ə ə ə ə ə yoxdur. Olması da mümkün deyil. Ancaq darvinizm saxta inanc olduğuna gör , t kamülə ə n z riyy si adından saxta d lill r daima uydurulur, t kamülü çürüd n h qiqi elmiə ə ə ə ə ə ə ə d lill r is ört-basdır edilir. Bu saxtakarlığın h ddi-hüdudu yoxdur. Darvinizm Allah`ıə ə ə ə inkara saslanan, batil, saxta inanc sistemi olması il d ccalın m lum olan v h disl rə ə ə ə ə ə ə ə sas n, axırzamanda gözl nil n böyük oyunudur.ə ə ə ə Canlıların t sadüf n meydana g ldiyini iddia ed n, insanın meymun cdadlarıə ə ə ə ə olduğunu müdafi ed n, insanı yer üzünd m suliyy tsiz, n zar tsiz heyvan olduğunaə ə ə ə ə ə ə inandırmağa çalışan, güclünün z ifi zm si kimi batil fikirl r saslanaraq kütl l ri q tlə ə ə ə ə ə ə ə ə ed n, müharib l ri başladan, insanlara m n n kiçik v alçaq gözl baxan bu saxta inancə ə ə ə ə ə ə sistemi d ccalın n böyük oyunlarından biri olan darvinizmdir. Lakin 150 ild n b riə ə ə ə davam ed n bu oyun XXI srin vv ll rind artıq m hv olmuş v ziyy td dir. D ccalınə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə oyunu bitmişdir. D ccal artıq ölmüşdür. Kütl l rin aldadılması sona çatmışdır. Batil dinə ə ə kimi m nims nil n bu ideologiya Allah`ın haqq dini qarşısında yerl yeksan olmuşdur.ə ə ə ə Allah, şübh siz, Öz dinini üstün qılandır. Uca R bbimiz bir ay sind bel buyurur:ə ə ə ə ə Günahkarlar ist m s l r d , Allah sözl ri il haqqı gerç kl şdir c k! (Yunisə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə sur si, 82)ə srin n batil d ccali sistemi: darvinizmƏ ə ə Bu gün dünyada din leyhin olan n böyük fitn l rd n biri materializm və ə ə ə ə ə ə materializmd n tör y n müxt lif batil ideologiya v c r yanlardır. Bütün bu c r yanlarıə ə ə ə ə ə ə ə ə hat ed n, hamısının m l g lm v t m lini t şkil ed n düşünc is darvinizmdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Darvinizm ir li sürüldüyü tarixd n etibar n materialist v din leyhin ideologiya və ə ə ə ə ə ə c r yanların sasına çevrilmiş, bu ideologiyaları müdafi ed nl r t r find n sanki dinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə çevrilmişdir. Darvinizmin axırzamanda d ccalın dinin çevril c yin böyük İslam alimiə ə ə ə ə B diüzzaman S id Nursi d bu açıqlaması il diqq t ç kmişdir:ə ə ə ə ə ə
 • 10. T bi tçilik (darvinizm) v materializm f ls f sind n çıxan n mrudan (üsyankar)ə ə ə ə ə ə ə ə ə c r yan axırzamanda f ls f vasit sil getdikc yayılaraq gücl n c k, ilahlıq iddiaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ed c k d r c y çatacaqdır.ə ə ə ə ə ə 4 (Allah`ı t nzih edirik)ə B diüzzamanın “t bi tçilik (darvinizm) v materializm f ls f sind n çıxanə ə ə ə ə ə ə ə n mrudan (üsyankar) c r yan” ş kild ifad etdiyi kimi, darvinizm t bi t müst qilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə güc ver n, bütün canlıların t sadüfl rin s ri olduğunu, yaradılmadığını iddia ed nə ə ə ə ə ə (Allah`ı t nzih edirik), insanları Allah`a imandan uzaqlaşdırmağa çalışan t limdir.ə ə Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rinin toplandığı v h disl rin açıqlamalarının yer aldığıə ə ə ə ə ə ə ə “Kütubi-Sitt müxt s ri t rcüm v ş rhi”ə ə ə ə ə ə ə adlı kitabda is bu mövzu bel izah edilmişdir:ə ə D ccalın yol açdığı axırzaman fitn sinin n bariz v n mühüm v sfi din qarşıə ə ə ə ə ə ə olmasıdır. Axırzamanda ortaya çıxacaq b zi humanist düşünc t rzi v d y rl r dininə ə ə ə ə ə ə yerini almağa çalışacaqdır. Bu yeni din insanın üz rind mövcud olan h r cür İlahiə ə ə hakimiyy ti aradan qaldırmaq üçün inkarı özün sas götürür... sas ilahı madd və ə ə Ə ə ə insan olan dind n k nar dindir.ə ə 5 (Allah`ı t nzih edirik)ə Darvinistl r t kamül n z riyy sini h r dövrd saxta d lill rl elmi göst rm yə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə çalışmışdır. Canlıların cansız madd l rd n m l g ldiyini v t kamül keçir r k inkişafə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə etdiyini, bütün canlı növl rinin bir-birl rind n m rh l l rl tör diyini iddia edirl r.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Ancaq darvinizm bu iddiasının heç bir m rh l sini sübut ed bilm miş, bunaə ə ə ə ə baxmayaraq, elmi göst rilm y çalışılan batil inanc sistemidir. Darvinizm gör , bu x yaliə ə ə ə ə ə inkişafın n böyük x yali mexanizmi t sadüfl rdir. T sadüfl r darvinizmin saxta ilahıdır.ə ə ə ə ə ə Darvinistl r gör , bu saxta ilah imkansız olanı gerç kl şdirm k gücün malikdir.ə ə ə ə ə ə ə Darvinistl r sas n, bu saxta ilah bir q d r palçıqlı sudan canlı hüceyr meydana g tirir,ə ə ə ə ə ə ə ə balığı p l ng çevirir, ayılardan balinaları meydana g tirib onlarda heç yoxdan ağciy rə ə ə ə ə m l g tirir. Darvinistl r gör , bu saxta ilah insanı meymundan tör y n canlı hesabə ə ə ə ə ə ə ə ə edir, insana ağıl, hafiz , qabiliyy t kimi bacarıqlar verir, yer üzünd heç cür t qlid olunaə ə ə ə bilm y n insan şüurunu yoxdan var edir. Bel ki, t sadüfl r bütün bunları fantastikə ə ə ə ə ş kild ed rk n nec olursa planlı, ağıllı davranır, s hv etmir, h tta lazım g ldikdə ə ə ə ə ə ə ə ə d rhal t dbir görür. Darvinin t kamül n z riyy sin gör t sadüfl r ağıl v n zar t gücüə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olan saxta yaradan hökmünd dir. (Allah`ı t nzih edirik)ə ə T sadüfl ri bütl şdirmiş bu batil n z riyy ağılsız v m ntiqsiz iddialarla h r cürə ə ə ə ə ə ə ə ə demaqogiya v saxtakarlıqlarla kütl l r hakim ola bilmişdir. Bunun s b bi d ccaldır.ə ə ə ə ə ə ə Peyğ mb rimizin (s. .v) h disl rind bu yalanın m nb yinin d ccal olduğuə ə ə ə ə ə ə ə ə bildirilmişdir. D ccalı t svir ed n bir çox h disd müxt lif b nz tm l rl t rif edil nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə xüsusiyy tl r bir ideologiyanın xüsusiyy tl ri kimi d y rl ndirildikd mövzu daha daə ə ə ə ə ə ə ə aydın olur. M ntiqsiz v sassız iddialarla üz çıxan, insanları inkara aparan, dinə ə ə ə xlaqından uzaqlaşdıran, insanlar arasında fitn v qarışıqlıq m l g lm sin ş raitə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yaradan h r cür ideologiya v düşünc sistemi d ccalı t msil edir. Darvinizm h disl rdə ə ə ə ə ə ə ə t rif edil n bu d ccali sistem saslanan sas ideologiyadır. Allah bir ay sind d ccalınə ə ə ə ə ə ə ə ə batil sistemin tabe olanları bel t rif edir:ə ə ə Şübh siz ki, günahkarlar haqq yoldan azmışlar v (axir td d ) c h nn m oduə ə ə ə ə ə ə ə iç risind olacaqlar. (Q m r sur si, 47)ə ə ə ə ə Darvinizm dünyanı aldatmağa, insanları Allah`a imandan uzaqlaşdırmağa saslananə ideologiya olduğu üçün d ccalın t r fdarlarına bu batil dinin dirç ldilm si vacibdir. Elə ə ə ə ə ə bu s b bd n, d ccalın himay sin gir n b zi ş xsl r bu ideologiyanı yaşatmaq üçünə ə ə ə ə ə ə ə ə ə indiy q d r h r üsuldan istifad etmişdir. Heç bir elmi d lil olmadığına baxmayaraq,ə ə ə ə ə ə t kamül n z riyy sini bütün dünyaya sübut etmiş n z riyy kimi t qdim edibl r.ə ə ə ə ə ə ə ə ə
 • 11. Olmayan d lill ri varmış kimi göst rib, fosill ri öz n z riyy l rin uyğunlaşdırmaq üçünə ə ə ə ə ə ə ə ə saxtakarlıq etm kd n d ç kinm yibl r. Ara keçid forma olmamasına baxmayaraq, x yaliə ə ə ə ə ə ə ara keçid formalar düz ldib saxtakarlıq etmiş, bunları d rslikl rind elmi d lil kimi t drisə ə ə ə ə ə etmişdil r. T kamül leyhin ortaya çıxan saysız-hesabsız d lili görm m zliy vurmuş,ə ə ə ə ə ə ə ə insanlardan uzaq tutmuşdular. N z riyy l rinin lehin h r hansı bir d lil olmadığınaə ə ə ə ə ə ə gör , saxta fosill r hazırlamış, bunları dünyanın n m şhur muzeyl rind ill rl nümayişə ə ə ə ə ə ə ə etdirmişdil r.ə Saxtakarlıqlarının üstü açıldıqda utanmaq yerin aldadıcı üsullarına davam etmiş,ə yeni saxtakarlıqlara l atmaqdan v bunları müdafi etm kd n ç kinm mişdil r. T k birə ə ə ə ə ə ə ə ə zülalın bel t sadüf n m l g l bilm y c yi elmi c h td n sübut edilm sinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə baxmayaraq, h yatın vv lc palçıqlı suda başlaması iddiasına israrla davam etmişdil rə ə ə ə ə (bir funksional zülalın t sadüf n m l g lm ehtimalı 10ə ə ə ə ə ə ə 950 -dir, y ni sıfırdır). Saxtaə d lill ri q zetl rd , elmi jurnallarda, televiziyada yayımlamaqdan ç kinm miş, bunuə ə ə ə ə ə ə d rs kimi ill rl t l b l r öyr tmişdil r. Darvinizm saxtakarlıq, uydurma v yalanə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə üz rind qurulmuş inanc sistemidir. Darvinizm elm deyil. Darvinin t kamül n z riyy siə ə ə ə ə ə ir li sürüldüyü ilk günd n etibar n q dim bütp r stl rin v zif sini öz üz rin götürmüş,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə insanları bütp r st etm y çalışmış, Allah`a imandan uzaqlaşdırmaq ist mişdir. 150 ilə ə ə ə ə boyu insanları aldatmış, 150 il boyu insanları yalana inandırmağa çalışmışdır. Darvinizm ayaqda dura bilm k üçün saxtakarlığa ehtiyacı olan, t r fdar ld etm k üçün yalanə ə ə ə ə ə söyl y n, darvinizmin yalan olması h qiq tini söyl y nl ri susdurmağa çalışan batilə ə ə ə ə ə ə dindir. Allah bir ay sind bel buyurur:ə ə ə De: “Allah yanında c za etibaril bundan daha pisini siz x b r verimmi?ə ə ə ə ə Allah`ın l n tl diyi, q z bl ndiyi, özl rini meymunlara, donuzlara v şeytanlaraə ə ə ə ə ə ə ə ibad t ed nl r dönd rdiyi ş xsl r mövqec daha pis v doğru yoldan daha çoxə ə ə ə ə ə ə ə ə azanlardır! (Maid sur si, 60)ə ə Normal ş rtl rd insanların bu cür s feh ideologiyanın arxasınca getm l rinin,ə ə ə ə ə ə şübh siz ki, m ntiqi yoxdur. Lakin insanların bir hiss si d ccalın qurduğu t l y düşmüş,ə ə ə ə ə ə ə şüursuzca, nec etdikl rini, nec inandıqlarını anlamadan bu yalana inanmışdır. Çünkiə ə ə d ccal hiyl g r üsuldan istifad etmişdir. Darvinizm dünyanı aldadark n bir t r fd n də ə ə ə ə ə ə ə ə d ccal bu hiyl g r v çirkin v zif sini üz rin götürmüş, saxta v batil üsullarla insanlaraə ə ə ə ə ə ə ə ə yanaşmışdır. Lakin, şübh siz, h r batil dind olduğu kimi, bu dind d Allah`a qarşıə ə ə ə ə qurulan bütün hiyl g r t l l r boşa çıxmışdır. Allah ay l rind bu h qiq ti bel bildirir:ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə H qiq t n, hiyl qurdular. M n d (hiyl l rin qarşı) onlara c za verir m. Elə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə is kafirl r möhl t ver! Onlara azacıq möhl t ver! (Tariq sur si, 15-17)ə ə ə ə ə ə II F SİLƏ D CCAL SİSTEMİNİ ATEİST MASONLUQ İDAR EDİRƏ Ə Allah`ın inkar etm k üçün ortaya çıxmış, insanlara Allah qarşısında m suliyy tə ə ə daşımayan n zar tsiz heyvan olduqlarını t lqin ed n, h r şeyin t sadüfl rl meydanaə ə ə ə ə ə ə ə g ldiyi iddiasını kütl l r yayan v t bii seçm iddiası il bütün dünyaya z ifl rin yoxə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olması, güclül rin is h yatda qalması düşünc sini yayaraq XX srin vv lind n etibar nə ə ə ə ə ə ə ə ə bütün dünyanı zülm , degenerasiyaya, soyqırımlara, müharib l r aparanə ə ə ə t kamülə n z riyy sinin sl qoruyucusu masonluqdur.ə ə ə ə T kamül n z riyy sini bugünkü formada ir li sür n v bu yalanın insanlarə ə ə ə ə ə ə
 • 12. arasında yayılmasında t ş bbüs göst r nə ə ə ə Çarlz Darvinin babası Erasmus Darvin Şotlandiyada 2 saylı “Canongate Kilwinning” lojasına m nsub m şhur masondur.ə ə Ç. Darvin d babası il eyni lojadandır v 27-ci d r c li masondur.ə ə ə ə ə ə Ç. Darvinin qardaşları da masondur.6 Darvinin fikirl rinin yayılmasından sonrakı 150 il boyu bütün dünyada Allah`aə inamın z ifl m sinin, ateistl rin çoxalmasının, dünyanın böyük qarışıqlıq və ə ə ə ə degenerasiyanın için girm sinin, dünya müharib l rinin baş verm sinin, c miyy tdə ə ə ə ə ə ə ə nifr t v q z bin yayılmasının, kütl vi qırğınların, cinay tl rin çoxalmasının, soyqırım,ə ə ə ə ə ə ə irqçilik kimi c miyy ti f lak t aparan fikirl rin yayılmasının s b bi bu yalanın masonikə ə ə ə ə ə ə ə darvinist diktatorluq idar çiliyi altında dünyanın h r t b q sin , m kt bl r v dövl tə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə hakimiyy tin yerl şm sidir.ə ə ə ə Qaniç n kommunist v faşist liderl r Darvinin t kamül n z riyy sin olanə ə ə ə ə ə ə ə bağlılıqları v heyranlıqları il m şhurdurlar. Bu ş xsl r dünyada fitn , qarışıqlıq, zülmə ə ə ə ə ə sistemi qurark n özl rin t kamül n z riyy sini m nb seçdikl rini bildirm kd n slaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ç kinm yibl r. Bundan lav , sözüged n qaniç n liderl rin hamısıə ə ə ə ə ə ə ə masondur. Kütl l ri qana bulayan kommunizmin banisi Karl Marks Darvinin kitabı “Növl rinə ə ə m nş yi” il bağlı: “Bizim fikirl rimizin t bii tarixi t m lini ehtiva ed n kitab el budur”,ə ə ə ə ə ə ə ə ə - dey r k özün Darvinin t kamül n z riyy sini sas götürdüyünü açıq ş kild ifadə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə etmişdir.7 Marks Alman “Grand Orient” lojasına aid 32-ci d r c li masondur. Ateistə ə ə olması il tanınan Marks y hudi silli olduğuna gör , h miş narahat olmuş və ə ə ə ə ə ə “Y hudil rsiz dünya” adlı kitabından mus vil r v Allah inancına olan q z bini açıqə ə ə ə ə ə ə ə ş kild ifad etmişdir.ə ə ə 8 Marksın fikirl rini özl rin sas götürmüş, Darvin v t kamül n z riyy sinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə heyranlıqları il tanınan milyonlarla insanın q tlin s b b olmuş Lenin v Stalin d eyniə ə ə ə ə ə ə ş kild masondur. Lenin “Grand Orient” lojasına, Stalin is “Gül Xaç” lojasına aidə ə ə masondur. Stalin 60 milyon insanın h yatını itirm sin s b b olduğu t xmin edil nə ə ə ə ə ə ə hakimiyy ti boyu t kamül t bliğatına böyük h miyy t vermişdir. T rcümeyi-halında buə ə ə ə ə ə ə sözl r yer alır:ə M kt bl rd ki şagirdl rimizin zehnini yaradılış fikrind n t mizl m k üçün onlaraə ə ə ə ə ə ə ə ə üç şeyi xüsusil öyr tm liyik: Yerin yaşını, geoloji m nş yini v Darvinin t liml rini.ə ə ə ə ə ə ə ə 10 Kommunist İnqilabının Leninl birlikd dig r banil rind n biri olan Leon Trotski isə ə ə ə ə ə “Darvinin k şfi bütün üzvi madd sah sind dialektikanın (dialektik materializmin) nə ə ə ə ə böyük z f ri oldu” ş rhini vermiş dig r darvinistdir.ə ə ə ə 11 Leon Trotski, eyni zamanda, “Grand Orient” lojasına aid masondur. Trotski Rusiyadan sürgün edil r k C nubiə ə ə Amerikada m skunlaşdıqdan sonra Latın v C nubi Amerika bölg l rind “Grandə ə ə ə ə ə Orient” lojalarının birl şdirilm si v zif sini h yata keçirmişdir. Bu gün q d r Kuba daə ə ə ə ə ə ə ə daxil olmaqla, C nubi Amerikadakı kommunist qiyamların hamısı bu lojalar t r find nə ə ə ə t şkil edilmişdir.ə 12 Eyni ş kild , Çin kommunizminin banisi Mao Tse Tunq da Çin sosializmininə ə t m linin Darvin v t kamül n z riyy sin saslandığını açıq ş kild bildir n qaniç nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə kommunist liderdir. Mao Tse Tunq da “Grand Orient” lojasına aid masondur.13 Mao Tse Tunqun Darvin saslanan Çin sosializm tarixinin n repressiyaçı v qanlı rejiml rind nə ə ə ə ə ə biridir. O dövrd Çin saysız-hesabsız siyasi edama s hn olmuşdur. Sonrakı ill rd isə ə ə ə ə ə Maonun “Qızıl mühafiz karlar” adlandırdığı g nc h rbiçil r ölk ni sl terror m kanınaə ə ə ə ə ə ə çevirmişdil r. Çin h l d eyni kommunist sistemin t siri altında qanlı diktatorluğunuə ə ə ə ə davam etdirir. Son dövrl rd Çind Uyğur türkl rin t tbiq edil n soyqırım v edamlarə ə ə ə ə ə ə ə Maonun öz ifad si il Darvinin t kamül n z riyy sin saslanan, eyni batil v kirliə ə ə ə ə ə ə ə ə masonik sistemin t sirinin davam etdiyini açıq ş kild göst rir.ə ə ə ə
 • 13. Bu ş xsl rin hamısıə ə darvinist və masondur. Bu ş xsl r Quran, Tövrat v İncil qarşıə ə ə ə olan, Allah`a t k bbür göst r nə ə ə ə d ccal komit sidirə ə . Dünyanı dinsizliy , degenerasiyaya, nifr t v m qs dsizliy , müharib l rə ə ə ə ə ə ə ə ə sürükl y n Darvin, onun m sl h tçisi olan babası Erasmus Darvin, milyonlarla insanınə ə ə ə ə ölümün s b b olan v darvinizmi d st kl y n kommunist ideologiyanın qaniç nə ə ə ə ə ə ə ə ə liderl ri yüks k d r c li masonlardır. Bu gün heç bir elmi d lili olmamasına baxmayaraq,ə ə ə ə ə ə t kamül n z riyy si bütün dünyada qanunlarla qorunur v d st kl nir. G ncl r bu batilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə n z riyy ni öyr nm k, mü lliml r d müdafi etm k m cburiyy tind dirl r. T kamülə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə n z riyy sin qarşı çıxanlar d rhal v zif l rind n azad edilir, susdurulurlar. Çünkiə ə ə ə ə ə ə ə ə dünyanı qana bulayan, c miyy t dinsizliyi aşılamağa çalışan bu batil ideologiya d ccalın,ə ə ə ə y ni masonluğun n mühüm qalasıdır. Qaniç n kommunist v faşist liderl rin buə ə ə ə ə n z riyy y möhk m bağlı olduqları v Darvinin t liml rini t tbiq ed r k milyonlarlaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə insanın qanını tökdükl ri n z r alındıqda, bu d ccal komit sinin dünya s viyy sind kiə ə ə ə ə ə ə ə ə t siri başa düşülür.ə Masonluğun sas f ls f si: darvinizmə ə ə ə Darvinizm masonluğun sas f ls f sidir. Çünki darvinizm masonların dünyadaə ə ə ə qurmağa çalışdığı d ccal sisteminin sasını t şkil edir. İnsanları Allah inancındanə ə ə uzaqlaşdırmağı qarşısına m qs d qoyur, yer üzünd ki zülm sisteminin batil v saxta fikriə ə ə ə sasını t şkil edir. El bu s b bd n, mason t şkilatlanması t kamül n z riyy sininə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə c miyy t q bul etdirilm si üçün n çox s y göst r n t şkilatdır. “Mason dergisi”ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə masonların t kamül ideologiyasına n üçün bağlı olduğunu bel açıqlayır:ə ə ə “Darvinin t kamül n z riyy si t bi td baş ver n bir çox hadis nin Tanrının işiə ə ə ə ə ə ə ə ə olmadığını göst rdiə ”.14 (Allah`ı t nzih edirik)ə Masonlar el bu böyük yalanı dirç ltm k v kütl l r yaymaq üçün t kamülə ə ə ə ə ə ə ə n z riyy sini elmi n z riyy kimi t qdim etm y çalışırlar. Lakin masonların ön planaə ə ə ə ə ə ə ə ə ç kdikl ri t kamül n z riyy si birc elmi d lill bel d st kl nm miş, yaradılışı sübutə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ed n 350 milyon fosil v dig r elmi tapıntılar qarşısında tamamil süqut etmişə ə ə ə tarixin nə böyük saxtakarlığı, elm adına ortaya çıxmış n böyük yalanıdırə . Başqa bir mason jurnalı olan “Mimar Sinan”da is masonluğun darvinizm baxışı buə ə ş kild izah edilmişdir:ə ə Bu gün artıq n sivil ölk l rd n n gerid qalmışlarına q d r yegan saslı elmiə ə ə ə ə ə ə ə ə ə n z riyy Darvinin v onun yolunu davam etdir nl rinkidir.ə ə ə ə ə ə 15 Masonlar darvinizmi elmi n z riyy kimi göst rm y , bunun n doğru yolə ə ə ə ə ə ə olduğunu t lqin etm y çalışırlar. Çünki darvinizm masonik h d fl rin qarşısını açanə ə ə ə ə ə batil düşünc sistemini yaymaq üçün istifad olunur. Ona gör , masonlar buə ə ə n z riyy nin t bliğatının aparılmasını da sas v zif l rind n biri q bul edirl r. “Masonə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Dergisi” sözüged nə masonik v zif niə ə bel ifad etmişdir:ə ə Hamımızın üz rin düş n n böyük humanist və ə ə ə ə masonik v zifə ə müsb t elmd n ...ə ə ayrılmamaq, bunun t kamüld n yaxşı v t k yol olduğunu m nims y r kə ə ə ə ə ə ə ə ə bu inancımızı insanlar arasında yaymaq, mill ti müsb t elml rl (darvinizml )ə ə ə ə ə yetişdirm kdir.ə 16 Yüks k d r c li mason olan Selami İşındağ isə ə ə ə ə “Masonlukdan esinlenmeler” adlı kitabında masonluğun batil t kamül inancı sasında insana baxışını bu ş kild ifad edir:ə ə ə ə ə İnsan t kamül baxımından heyvandan f rqli deyil. İnsanın m l g lm si və ə ə ə ə ə ə ə t kamülü üçün heyvanların tabe olduqları gücl rd n ayrı, xüsusi gücl ri yoxdur.ə ə ə ə 17
 • 14. D ccal sistemi olan masonluq insanı t sadüf n m l g lmiş heyvan kimi gör nə ə ə ə ə ə ə ə darvinizmd n bütün h d fl rin asanlıqla çatmaq üçün istifad edir. Darvinizm d ccalınə ə ə ə ə ə ə bütün batil fikir sistemini b rq rar etm k üçün batil ideologiya kimi masonlar t r find nə ə ə ə ə ə ortaya atılmış, masonlar t r find n d st kl nmiş, elm kimi göst rilmiş v masonlarə ə ə ə ə ə ə ə t r find n qorunmuşdur. H l d sözüged n d ccal sistemi bu batil ideologiyanı t zyiq,ə ə ə ə ə ə ə ə ə israr, zorakılıq v saxtakarlıq yolu il qorumaqda davam edir.ə ə Bunu daha yaxşı başa düşm k üçün d ccal sistemi olan masonluğun Darvinə ə dövründ bu batil ideologiyanı nec d st kl yib ön plana çıxardığını araşdırmaq yerinə ə ə ə ə ə düş c kdir.ə ə Masonlar t r find n d st kl n n Darvinə ə ə ə ə ə ə Darvinizmin masonluğun n böyük oyunlarından biri olması h qiq tini n z rə ə ə ə ə ə çatdıran mühüm nümun mason iclasında verilmiş q rardır. Parisd ki 33-cü d r c liə ə ə ə ə ə Mizraim Mason Ali Şurasının iclaslarında t kamülün elm kimi d st kl nm si q rarınıə ə ə ə ə ə ver rk n, slind , bir t r fd n d özl ri o n z riyy ni l salırdılar:ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə El buə (t kamül n z riyy sinin elmiliyi) fikird n istifad ed r k biz heçə ə ə ə ə ə ə ə dayanmadan m tbuat vasit sil bu n z riyy l r kor-koran inanılmasını t minə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ed c yik. İntellektuallar... savadları il özl rini t rifl y c kl r v h r hansı m ntiqliə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə sübuta ehtiyac hiss etm d n elmd n ld ed bildikl ri bütün m lumatı bunun üçün s rfə ə ə ə ə ə ə ə ə ed c kl r, bizi t msil ed n müt x ssisl r onların zehinl rini bizim ist diyimizə ə ə ə ə ə ə ə ə ə istiqam td yön ltm yimiz üçün bütün hiss l ri hiyl g rlikl birl şdirdil r. Bir anlıqə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bunların boş sözl r olduğunu düşünm yin: darvinizm üçün t şkil etdiyimiz uğurlarə ə ə üz rind diqq tli düşünün...ə ə ə 18 Amerikadakı masonluq da Mizraimin bu q rarını çox keçm d n m nims di.ə ə ə ə ə “New Age” jurnalı 1992-ci ilin mart ayında masonluğun hakimiyy tinin “t kamül v insanınə ə ə t kmill şm si” say sind qurulacağını bildirmişdir.ə ə ə ə ə Diqq t edils , t kamül n z riyy sinin indiki saxta elmi görünüşü 33 d r c li masonə ə ə ə ə ə ə ə ə lojalarında mü yy n edilib q rarlaşdırılmış oyundur. Masonlar özl ri bel , gülünc hesabə ə ə ə ə etdiyi bu yalana elmi don geydirm k üçün özl rinin ist diyi kimi davranan elmə ə ə adamlarını, özl rinin istiqam tl ndirdiyi m tbuatdan istifad ed c kl rini açıq ş kildə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bildirirl r. Masonlar darvinizm adından ld etdikl ri uğurlardan b hs ed rk n, slind ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə bu yalanın universitetl r , m kt bl r , d rslikl r , bütün KİV-l r h qiq t kimi daxilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olmasını, antidarvinist mövqed olanların susdurulmasını, antidarvinist f aliyy tl rinə ə ə ə t zyiq yolu il dayandırılmasını n z rd tuturdular. Masonların darvinizm üçün ldə ə ə ə ə ə ə etdiyi bu saxta uğurlar dövrümüzd el s viyy y g tirilmişdir ki, ingilis kils siə ə ə ə ə ə ə Darvind n üzr ist m y , Roma Papası öz evind darvinizm lehin konfranslar verm yə ə ə ə ə ə ə ə m cbur edilmişdir. Dünyaya hakim olan d ccal sistemi masonluq lojasında q rar veribə ə ə t tbiq etdiyi bu batil sistemi bu cür t sirli etmişdir.ə ə Masonluğun darvinizml laq sinin başqa mühüm d lilini is Darvin dövründə ə ə ə ə ə Darvinin n böyük t r fdarı v Darvinin “buldoqu” kimi tanınanə ə ə ə Tomas Hakslinin f aliyy tl rind n anlamaq mümkündür. Haksli İngilt r nin n mühüm elmə ə ə ə ə ə ə qurumlarından biri olan Kral Akademiyasının (Royal Society) üzvü idi v bu qurumunə bütün dig r üzvl ri kimi mason idi.ə ə 19 Kral Akademiyası v ya tam adı il T bi t Elmininə ə ə ə İnkişafı üzr London Kral Akademiyası (The Royal Society of London for Theə İmprovement of Natural Knowledge) 1662-ci ild qurulmuşdur. Qurumun bütün üzvl riə ə istisnasız masonlardan ibar t idi.ə 20
 • 15. Heç bir ş xsi uğuru olmamasına baxmayaraq, çox g nc yaşda Kral Akademiyasınaə ə üzv götürül nə Haksli bu masonik t şkilat baxımından h miyy tli ed n şey Darvininə ə ə ə ə yaxını v n böyük t r fdarı olması idi.ə ə ə ə Kral Akademiyasının dig r üzvl ri d h m kitabını n şr etm zd n vv l, h m də ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə n şr etdikd n sonra Darvin böyük d st k verdil r v köm k etdil r. Bu masonik qurumə ə ə ə ə ə ə ə ə Darvin v darvinizm o q d r sahib çıxdı ki, bir il sonra eynil Nobel mükafatları kimiə ə ə ə ə h r il uğurlu hesab etdiyi elm adamlarına “Darvin medalı” t qdim etm y başladı.ə ə ə ə Qısaca des k, özü d mason olan Darvin t k deyildi. N z riyy sini ir li sürdüyüə ə ə ə ə ə ə andan etibar n t şkilatlı ş kild d st kl ndi. Bu t şkilati d st k sasını masonların t şkilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə etdiyi sosial sinif v qruplardan g lirdi. Marksist müt f kkir Antonə ə ə ə Pannekoek “Marksizm v darvinizm” adlı kitabında bu mühüm h qiq td n b hs edir və ə ə ə ə ə burjuaziyanın, y ni avropalı g nc kapitalist sinfinin darvinizmi d st kl diyini bel izahə ə ə ə ə ə edir: Marksizmin h miyy tini v mövqeyini sad c proletar sinfi mübariz sind kiə ə ə ə ə ə ə ə roluna borclu olduğu hamıya m lumdur... Darvinizmin d marksizml eyni t crüb l riə ə ə ə ə ə yaşadığını görm k ç tin deyil. Darvinizm elm dünyası t r find n obyektiv yanaşma ilə ə ə ə ə ə müzakir olunaraq v sınaqdan keçiril r k q bul edilmiş müc rr d n z riyy deyil.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Xeyr, darvinizm ilk addım atan kimi h v skar d st kçil ri v qatı düşm nl ri olmuşdur.ə ə ə ə ə ə ə ə Darvinin adı n z riyy sini az anlayan insanlar t r find n ucaldılmışdır... Darvinizm də ə ə ə ə ə ə sinfi mübariz d rol oynamış v bu rol say sind sür tl yayılmış, coşqun t r fdarlar və ə ə ə ə ə ə ə ə ə amansız düşm nl r qazanmışdır.ə ə 21 Bu iddia masonların t kamül n z riyy sin n üçün h miyy t verdikl rini açıqə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ş kild göst rir. Onların m qs di insanın v bütün canlıların t sadüf n m l g lm siə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə fikrini zehinl r yerl şdirm k, bel likl , insanlara bu batil materialist f ls f ni saslıə ə ə ə ə ə ə ə ə ə göst rm kdir. Allah`ı inkar etm yin (Allah`ı t nzih edirik) v t sadüfl ri saxta ilah kimiə ə ə ə ə ə ə insanlara q bul etdirm yin t k üsulu is onların fikrinc t kamül n z riyy sidir. Elə ə ə ə ə ə ə ə ə ə buna gör , masonluq hansı yolla olarsa-olsun, t kamül n z riyy sini d st kl yir,ə ə ə ə ə ə ə ə müdafi edir, c miyy td yaymağa çalışır v saxtakarlıqla v ya zorakılıqla da olsa,ə ə ə ə ə ə mütl q qoruyur. Dünyada bu yalanın israrla v böyük fanatiklikl qorunmasının və ə ə ə dünyaya hakim olan darvinist diktatorluğun qurulmasının s b bi el budur.ə ə ə Saxta darvinizm ideologiyasının d st kçil ri daim masonlar olmuşdurə ə ə Daha vv l detallarını bildirdiyimiz kimi, masonluğun t m l f ls f si darvinizmə ə ə ə ə ə ə ə saslanır. Çünki darvinizm masonluğun saslandığı c h tl ri - ateizmi, m qs dsizliyi,ə ə ə ə ə ə ə müharib l ri v degenerasiyanı, y ni d ccal sistemini qanunil şdirm k üçün ir liə ə ə ə ə ə ə ə sürülmüş v elmi t r fi olmamasına baxmayaraq, elmi göst rilm y çalışılmış saxtaə ə ə ə ə ə ideologiyadır. Yüks k d r c li mason olan Selami İşıldağ masonluğun t kamülü qeyd-ş rtsizə ə ə ə ə ə q bul etm sini bu sözl rl dil g tirmişdir:ə ə ə ə ə ə Qısa ş kild b zi masonik prinsip v fikirl r d toxunmaq ist yir m:ə ə ə ə ə ə ə ə ə masonluğa sas n, h yat t k hüceyr d n başlayır, d yişm , çevrilm v t kamüll insana q d rə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə davam edir. Başlanğıcın mahiyy ti, s b bl ri, m qs di v ş rtl ri m lum deyil.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə H yat madd -enerjid n m l g lmiş v ona qayıdacaqdır.ə ə ə ə ə ə ə ə Kainatın ulu memarı; ancaq ali prinsip, yaxşılıqlar v göz llikl rin sonsuz üfüqü, t kamülün zirv si, n yüks kə ə ə ə ə ə ə m rh l si, insanlıq prinsipi olaraq düşünülüb m nims nil rs , ş xsil şdirilm zs ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ehkamçılıqdan qurtulma ehtimalı var.22 (Allah`ı t nzih edirik)ə Bu sözl rd işl dil n “kainatın ulu memarı” adlandırılan masonik anlayışə ə ə ə masonların tapındıqları şeytanı ifad edir. (Allah`ı t nzih edirik).ə ə
 • 16. Başqa bir m nb d masonluğun t kamül düşünc si il laq si açıq ş kild bildirilirə ə ə ə ə ə ə ə ə ə v Darvinin babası Erasmus Darvinin t kamül fikrini ir li sürm sinin mühüm s b bininə ə ə ə ə ə masonluğa sas t şkil etm si açıqlanır:ə ə ə “New Age”in universallıq, sehr və t kamül kimi doktrinalarının böyükə ks riyy ti mason lojasında yer alır.ə ə ə Bu s b bd n, Erasmus Darvin kimi masonlar və ə ə ə başqaları da t kamül fikrini q bul etmişdir.ə ə ... T kamül reinkarnasiya il laq li mistik dindir. El buna gör , “New Age”ə ə ə ə ə ə oxucuları da t kamül t liml rin inanırlar. T kamül t bii seleksiyanın bütün canlılarıə ə ə ə ə ə ibtidaid n mür kk b çevirdiyini ir li sürür (insan is milyardlarla il davam ed nə ə ə ə ə ə ə t sadüfl rl dolu bu m rh l li inkişafın son m hsuludur). Reinkarnasiya da insanınə ə ə ə ə ə ə mük mm lliy çatana q d r bir çox h yat yaşayaraq sonsuz ş kild t kamül keçirdiyiniə ə ə ə ə ə ə ə ə öyr dir.ə 23 Darvinizmin masonluğa saslanan n z riyy olmasıə ə ə ə C.H.Steinmetzin “Masonluğun gizli m nası” (Freemasonry: Its Hidden Meaning) adlı kitabında bu sözl rl ş rhə ə ə ə edilmişdir: Masonik t msil v simvollarda gizl n n bu q dim v gizli t lim t kamülü Darvininə ə ə ə ə ə ə ə indiy q d r öyr tdiyi kimi açıqlayır: Reinkarnasiya v Karma elmi astrologiyanın birə ə ə ə ə parçasıdır.24 Yazıçı F.D.Kolins masonik sistemi ifşa etdiyi “Elmi diktatorluğun hakimiyy ti” (Theə Ascendancy of the Scientific Dictatorship) s rlövh li m qal sind darvinizmin, slind ,ə ə ə ə ə ə ə masonik yalana nec saslandığını bu sözl rl ifad edir:ə ə ə ə ə Darvinizm n z riyy si “-izm”l rin, ehtiyatla örtülmüş sehrl bağlı anlayışların,ə ə ə ə ə f ls fi doktrinaların v ideologiyaların sıx qarışığıdır. Tennenbaumun “darvinizm c f ngə ə ə ə ə (ağlasığmaz) d r c d m ntiqsiz t klifl r saslanır, bunlar elmi müşahid l rd n ldə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edilm miş, lakin süni ş kild xaricd n siyasi v ideoloji s b bl rl ortaya atılmışdır”ə ə ə ə ə ə ə ə ə açıqlaması saslı v doğrudur.ə ə 25 Masonluğun darvinizmi ön plana çıxararaq dünya müharib l rin s b b olması,ə ə ə ə ə kütl vi qırğınlar tör tm si, soyqırım, irqçilik kimi zülm sisteml rini yayması da ç tinə ə ə ə ə olmamışdır. Masonluq müxt lif yüks k d r c li masonları ön plana ç k r k, darvinistə ə ə ə ə ə ə ə ideologiyanı sas götür r k v bu ideologiya il insanların beyinl rini yuyaraq dünyayaə ə ə ə ə ə qorxunc f lak t g tirmişdir. 350 milyondan çox insan bu qorxunc oyun n tic sind ş hidə ə ə ə ə ə ə olmuş v ya h yatını itirmiş, insanlar n olduğunu başa düşm d n iki böyük dünyaə ə ə ə ə müharib sinin g tirdiyi b laya düşmüşdül r.ə ə ə ə Kolins bu h qiq ti bel ş rh edir:ə ə ə ə “Nizamın gizli kultu” (The Secret Cult of the Order) adlı s rində ə ə A.Sutton bel deyir:ə “Marks v Hitler, h r ikisinin d f ls fi t m ll ri Hekel saslanır. El Darvin, Marks və ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Hitlerin k sişdiyi Hekelçi nöqt buradadır. Nitşeizm, darvinizm v marksizmin birlikdə ə ə ə Sionun ağıllı adamları protokolunda yer tutduğu n z r alınarsa, bu, bir t sadüf deyil.ə ə ə ə H r ikisi d Hekelçi prinsipl r saslanır. Habel , h r ikisi də ə ə ə ə ə ə ə darvinizm elmi ilə qanunil şdirilmiş elmi diktatorluqlardır.ə Hitler v Marksın h r ikisinin d darvinist t kamül olan marağı tarixiə ə ə ə ə h qiq tdir.ə ə Londonda yaşadığı dövrd Karl Marks Haksli t r find n veril n t kamülə ə ə ə ə ə n z riyy si konfranslarında iştirak edirdi.ə ə ə Kommunizmin sinfi mübariz si anlayışı il Darvinin t bii seleksiya prinsipiə ə ə arasındakı heyr tl ndirici b nz rliyinə ə ə ə f rqin varan Marks Darvin 1873-cü ild “Dasə ə ə ə Kapital” kitabının bir sur tini gönd rmişdi. T kamül düşünc sind n sehrl n n Marksə ə ə ə ə ə ə növb ti cildi Darvinin ona h sr etm sini ist mişdi.ə ə ə ə 26 T dqiqatçıə İan Taylor bu mövzunu bel açıqlayır:ə
 • 17. Faşizm v ya marksizm, sağ qanad v ya sol - ... lb tt ,ə ə ə ə ə bu yolların t m liə ə Darvinin t kamül n z riyy sidir.ə ə ə ə 27 Kolinsin bu mövzu il bağlı dig r fikirl ri d bel dir:ə ə ə ə ə “Evolution and Ethics” (T kamül v etikaə ə ) adlı kitabında Kit açıq ş kild bunlarıə ə deyir: “M nim davamlı ş kild ifad etdiyim kimi,ə ə ə ə alman Führer (Hitler) bir t kamülçüdür: şüurlu ş kild Almaniyadakı t tbiqatların t kamül n z riyy sinə ə ə ə ə ə ə ə ə uyğun olmasını h d f seçmişdirə ə ”.28 “Mein Kampf” kitabını t hlil ed n V.Maser, Hitlerinə ə biologiya, sitayiş, güc və mübariz kimi m fhumlardan v onun tarixd xlaq ş rti fikirl rini r dd etm sinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə gör , Darvinin cavabdeh olduğunu açıqlamışdır.ə 29 Kommunizm v nasizm h r katlarının n tic sind inanılmaz d r c d çox qanə ə ə ə ə ə ə ə ə ə axıdılmışdı. Bu, darvinist t f kkürün t bii n tic siə ə ə ə ə v elmi diktatorluğun mirası idi.ə 30 Darvinin düşünc l rini t tbiq ed n kommunistl r v faşistl r milyonlarla insanıə ə ə ə ə ə ə öldürmüşdül r. Bu qrupların h r ikisi d elitl r (illuminati) iç risind n çıxırə ə ə ə ə ə və dövrümüzd d eyni m qs dl r xidm t edirl r. Darvinist güclü olanın h yatda qalmasıə ə ə ə ə ə ə ə ə iddiası n tic sind z f r ld etm k üçün qan tökülm si ş rtdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə 31 Masonluq, y ni d ccaliyy t darvinizm p rd si altında kütl l r sızaraq milyonlarlaə ə ə ə ə ə ə ə insanın q tl edilm sin yol açmışdır. Bu d ccali sistem ölk l ri m hv etmiş, inananlaraə ə ə ə ə ə ə istiqam tl n n qırğınların bir nömr li cavabdehi olmuşdur v bu d ccali sistemin üsullarıə ə ə ə ə ə h r zaman insanlara uyğun göst rilm y çalışılmış, t kamüll kamuflyaj edil r k elmiə ə ə ə ə ə ə ə sası kimi göst rilmişdir. Lakin t kamül n z riyy si elmi d lill d st kl nm diyi kimi,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə h r elmi tapıntı bu n z riyy ni t krar-t krar süquta m ruz qoyur. Darvinizmin böyükə ə ə ə ə ə ə yalan olması q ti v sübut edilmiş h qiq tdir.ə ə ə ə İnsanların açıq-aydın deyilmiş yalana bu q d r kor-koran bağlanmaları, dünyaə ə ə s viyy sind bu yalanın yayılması v insanları, c miyy tl ri, ölk l ri t siri altına alması,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə lb tt , inanılmaz hadis dir. Lakin sözüged n kütl vi yalanın masonlarınə ə ə ə ə ə monopoliyasında olması h qiq ti n z r alındıqda bu aldanmanın s b bi d başaə ə ə ə ə ə ə ə düşülür. Masonların oyunu, qapısı örtülü lojalardan bütün dünyaya çatan t sirli oyundur.ə Onlar c miyy ti v ya bütün dünyanı aldatmaq ist dikd eynil t kamül n z riyy sində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olduğu kimi, ölk l ri, dövl t bağlı qurumları, insanları, m tbuatı, y ni h r cür yoldanə ə ə ə ə ə ə istifad ed r k bunu ist dikl ri kimi ed bilirl r.ə ə ə ə ə ə ə Şeytanın nizamı mütl q süqut edib yox olacaqdırə Şeytana sitayiş ed n d ccal sistemi - masonluq daima Allah t r fdarları qarşısındaə ə ə ə m ğlub olacaqdır. Hal-hazırda şeytana sitayiş ed n masonik t şkilat dünyada güclü kimiə ə ə görünür. Lakin bu, aldadıcıdır. Şeytanın böyük dövl tl ri olması, milli siyas tl rininə ə ə ə olması, t şkilatlarının olması heç bir şey ifad etmir. Bu çürük sistem Allah`ın ist yi ilə ə ə ə birc h ft d , birc günd , h tta birc anda m hv olacaq sistemdir. Şeytanın sistemi nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə q d r güclü görüns d , Allah`ın ist yi il mütl q yerl yeksan olacaq ş kildə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yaradılmışdır. Bu h qiq ti tarixd n görm k mümkündür. Şeytana sitayiş ed n mason liderl rinə ə ə ə ə ə idar etdiyi böyük dövl tl r Allah`ın ist yi il bir anda m hv olmuşdur. M s l n, Hitlerə ə ə ə ə ə ə ə ə satanist v mason idi. Onun bir dövl t siyas ti var idi. Gizli xidm tl ri, gizli polisi var idi.ə ə ə ə ə Lakin o özün şeytanı silah seçdiyi üçün, şeytanın ardınca ged r k güclü olacağını z nnə ə ə ə etdiyi üçün şeytan onun dövl tini süqut etdirdi. Kommunist diktator Lenin şeytanınə mrl rini t tbiq ed r k dövl tl r hökm ed n güclü lider kimi görünürdü. Lakin axırdaə ə ə ə ə ə ə ə ə d li olaraq p rişan halda öldü. S ddam Hüseyn d şeytanın göst rişl rini t tbiq ed nə ə ə ə ə ə ə ə mason idi. Onun dövründ İraq ordusu dünyanın n güclü ordusu idi. Lakin ordu bircə ə ə
 • 18. günd s hrada itdi. S ddamın is dünyaya qarşı göst rdiyi gücün ardınca h yatı p rişanə ə ə ə ə ə ə halda sona çatdı. Bütün bunlar yalnız bir günd v ya bir anda baş vermişdir. Güclü görün n h rə ə ə ə şeytan t r fdarı Allah`ın onlara şeytanı mübt la etm si il bir anda bütün gücl riniə ə ə ə ə ə itirmiş, m hv olmuşdur. Bu ş xsl r şeytanın gücü olduğuna inanaraq yanılmışdılar. Lakinə ə ə şeytanın hiyl si z ifdir.ə ə Bütün güc is yalnız Allah`a aiddir.ə El bu s b bd n, yalnızə ə ə ə Allah`ın t r fdarları qalib g l c kdir. Şeytanın ordusu peyğ mb rl r qarşı daimə ə ə ə ə ə ə ə ə m ğlubiyy t uğramışdır. Peyğ mb rimiz (s. .v) Allah t r fdarı olduğuna gör , onu slaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m ğlub ed bilm mişdil r. Hz. Musa ( .s) dövrün n böyük güc sahibi v eyni zamandaə ə ə ə ə ə ə da mason olan firona qarşı çıxmışdır, lakin firon Allah t r fdarı olan hz. Musanı ( .s)ə ə ə m ğlub ed bilm mişdir. Diqq t edils , böyük ehtişam içind yaşayan firon sonrakıə ə ə ə ə ə qövml r ibr t verici ş kild ölmüşdür. Eyni ş kild , hz. Süleyman ( .s) da masonikə ə ə ə ə ə ə ə t şkilatlanmaların hamısına qalib g lmişdir.ə ə Allah t r fdarları tarixin heç bir dövründ m ğlub olmayıblar v olmayacaqlar da.ə ə ə ə ə Allah`ı q lbd n sev n, böyük s mimiyy tl Ona yön l n h r k s mütl q d ccal sisteminə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qarşı qalib g l c kdir. Dünyaya hakim v ziyy td ki d ccali sistem, y ni masonluq daə ə ə ə ə ə ə ə hal-hazırda şeytanın keçmişd ki t r fdarları il eyni v ziyy td dir. D ccal güclü kimiə ə ə ə ə ə ə ə görüns d , şeytanın t r fdarı olduğuna gör , onu R bbimizd n böyük qarşılıq gözl yir.ə ə ə ə ə ə ə ə Allah`ın t r fdarları olan axırzamanın iki böyük ş xsi hz. İsa ( .s) v hz. Mehdi ( .s)ə ə ə ə ə ə şeytana qarşı mütl q qalib g l c kdir. D ccali fikir sistemi Allah`ın izni il tamamilə ə ə ə ə ə ə süqut edib yox olacaqdır. ÜÇÜNCÜ F SİLƏ DARVİNİSTL R SAXTAKARLIQLARLA DÜNYANI ALDATDILARƏ Bir elmi n z riyy ni, m s l n, Big Bang (Böyük partlayış) n z riyy sini n z rd nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə keçir k. Bu n z riyy Eynşteynin nisbilik n z riyy sin saslanaraq vv lc bir şübh və ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə f rziyy kimi ir li sürülmüşdü. Bunun ardınca sözüged n böyük partlayışın baş verdiyiniə ə ə ə göst r n d lill r axtarılmağa başlandı. Bu d lill r h qiq t n d var idi. Qeyd edil nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə partlayışı t sdiq ed n artıq radiasiya tapılmış, kainatın izotopik xüsusiyy ti (bütünə ə ə kosmosun mütl q temperaturunun -270ə o C olması) k şf edilmişdi. Kainatın getdikcə ə genişl nm si d elmi c h td n sübut edilmişdi. Bu, h min n z riyy ni sübut ed nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mühüm v q ti d lil idi. Bel likl , Big Bang n z riyy si iddialarının hamısı t crüb d nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə keçirilmiş, t sdiql nmiş v sübut edilmiş n z riyy y çevrildi.ə ə ə ə ə ə ə Darvinin t kamül n z riyy si d f rziyy kimi ir li sürülmüşdü. ( slind , t kamülə ə ə ə ə ə ə ə Ə ə ə n z riyy sinin ir li sürülm s b bi tamamil ideoloji idi, lakin elmi n z riyy adı altındaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə insanlara tanıdıldı.) Bu n z riyy nin saslı hesab olunması üçün d eyni il Big Bang kimiə ə ə ə ə ə bu n z riyy nin d iddiaları sübut edilm li idi. Bunun üçün vv lc x yali t kamülə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mexanizml rinin t kamül s b b olub-olmadığı aşkarlanmalı idi. XX sr elmininə ə ə ə ə ə ir lil m si Darvinin x yali t kamül mexanizmi “t bii seleksiyanın” t kamül xarakterliə ə ə ə ə ə ə heç bir rolunun olmadığını sübut etmişdi. Genetika elmi is x yali t kamül mexanizmiə ə ə olan t bii seleksiyadan ümidini k smiş v v zind mutasiyaları t kamül mexanizmiə ə ə ə ə ə ə kimi göst rm y çalışan yeni darvinistl ri (neodarvinizm) ümidsizliy salmışdı.ə ə ə ə ə Mutasiyaların da t kamül xarakterli t sirinin olmadığı başa düşüldükd n sonra növbə ə ə ə Darvinin v darvinistl rin n böyük ümidi olan fosill r çatmışdı. Fosill rin verdiyiə ə ə ə ə ə
 • 19. n tic is darvinistl r üçün sl m nada böyük şok idi! İll rl axtarılan x yali ara keçidə ə ə ə ə ə ə ə ə fosill r yer üzünün heç bir yerind yox idi. Araşdırmaların genişl ndirilm si is buə ə ə ə ə n tic ni d yişdirm di. İndiy q d r aparılan bütün t dqiqatlar n tic sind birc araə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə keçid fosil nümun si bel tapılmadı.ə ə Bağlandıqları batil dind n l ç km k ist m y n darvinistl rin darvinizm d lilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə tapmaq ümidi uzun ill r davam etdi. Amma gözl nil n x yali d lill r heç vaxt üzə ə ə ə ə ə ə çıxmadı. Lakin buna baxmayaraq, darvinist yalanlar bitm di. Darvinizm lehinə ə demaqogiya t kidl davam etdirildi. Maraqlısı budur ki, 150 il keçm sin , heç bir d lilə ə ə ə ə tapılmamasına v habel fosill rin v genetika elminin aşkar etdiyi n tic l rin yaradılışə ə ə ə ə ə ə h qiq tini sübut etm sin baxmayaraq, darvinistl r bu batil dinin ayaqda dura bil c yinə ə ə ə ə ə ə ə inanırlar. lb tt , bu, onlar üçün böyük x tadır. slind , n z riyy nin t r fdarları daƏ ə ə ə Ə ə ə ə ə ə ə canlılarda tarix n t kamül hadis sinin baş verm diyini bilirl r. Bunu saysız elmi d lilə ə ə ə ə ə n tic sind açıq ş kild görübl r.ə ə ə ə ə ə Bütün bunlara baxmayaraq, t kamül n z riyy si bir ideologiya v t r fdarlarıə ə ə ə ə ə ə t r find n mütl q ayaqda tutulmalı batil din olduğuna gör , darvinistl r saxta elmilikə ə ə ə ə ə rolunu davam etdirm li olduqlarına inanırlar. El darvinistl rin bu saxta dini ayaqdaə ə ə tutmaq üçün 150 ild n b ri saxtakarlıqlara, saysız-hesabsız t bliğat üsullarına lə ə ə ə atmalarının s b bi d budur. Darvinistl r öz batil dinl rin sas n, insanlaraə ə ə ə ə ə ə ə n z riyy l rinin doğru olmasını t lqin etm k üçün başqa yol tapa bilm zl r. Çünkiə ə ə ə ə ə ə ə n z riyy nin doğruluğuna dair heç bir elmi d lil yoxdur. Buna gör dir ki, darvinizmə ə ə ə ə dinin sas n, insanlara “elmi d lil vardır” dey t lqin etm y çalışırlar.ə ə ə ə ə ə ə ə Missouri Universitetind n doktor Nikolas Komninellisə “Creative Defense” adlı kitabında bu böyük yalanın sonrakı ill rd düş c yi v ziyy tl bağlı bu sözl r yerə ə ə ə ə ə ə ə ə vermişdir: F ls fi c h td n t kamül ehkamı bir röyadır. Z rr q d r sübutu olmayan birə ə ə ə ə ə ə ə ə ə n z riyy dir. lli il rzind m kt bl rd ki uşaqlar çox m şhurlaşmış yalanlarıə ə ə Ə ə ə ə ə ə ə ə oxuyacaqlar v bundan (t kamül n z riyy sind n) n c f ng iddialardan biri kimi b hsə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edil c k. Bir çoxu on doqquzuncu srin elmi il bağlı ağılsızlıqları başa düş r k l salıbə ə ə ə ə ə ə ə gül c kl r.ə ə ə 32 Komninellisin diaqnozu doğrudur. T kamül n z riyy sini yalana saslanan iddiadırə ə ə ə ə v bu n z riyy nin tarixi saysız-hesabsız saxtakarlıq nümun l ri il doludur. T kamülünə ə ə ə ə ə ə ə ir li sürdüyü h r iddia, h r d lil saxtakarlığın m hsuludur. Bu saxtakarlıqların hamısınınə ə ə ə ə sl mahiyy ti, sl üzü ortaya çıxmışdır. Lakin bunlar darvinizm dininin t r fdarlarıə ə ə ə ə t r find n ört-basdır edilm y v ya insanlara unutdurulmağa çalışılmışdır. Ancaq nə ə ə ə ə ə ə q d r c hd ets l r d , darvinist t bliğatın çürük t m ll r saslandığını bütün dünyaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə anlamağa başlamışdır. Komninellisin d bildirdiyi kimi, g l c k n sill r bu böyük yalanınə ə ə ə ə ə dünya s viyy sind ki t sirini, onun dünyada m şhur olan professorlar v elm adamlarıə ə ə ə ə ə t r find n müdafi edilm sini t ccüb v heyr tl qarşılayacaq v bu böyük ağılsızlığıə ə ə ə ə əə ə ə ə ə uzun ill r l salacaqlar.ə ə ə D ccal bel batil üsullarla insanları Allah`ın dinind n uzaqlaşdırmağa çalışmışdır.ə ə ə Lakin hal-hazırda artıq planları alt-üst olmuşdur. Onun istifad etdiyi üsul, y niə ə darvinizm bu gün insanların, h tta uşaqların dilind lağ mövzusuna çevrilm yə ə ə ə başlamışdır. Bütün dünya yaxın g l c kd darvinizm c f ngiyatını utanma hissi ilə ə ə ə ə ə ə xatırlayacaqdır. Şübh siz, bu, Allah`a qarşı çıxanlara R bbimizin bir t l si, cavabıdır.ə ə ə ə Allah bir ay sind bel bildirir:ə ə ə Onlara öz m ll rinin c zası artıq yetişdi. İstehza etdikl ri onları yaxaladı. (N hlə ə ə ə ə ə sur si, 34)ə
 • 20. 1. “Palçıqlı suda ilk hüceyr m l g lib” iddiası saxtakarlıqdırə ə ə ə ə Darvinin t kamül n z riyy sin sas n, cansız madd l rin t sadüf n birl şm si ilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m l g l n x yali ilk hüceyr var. Darvinizm sas n, h r şey bu ilk hüceyr ilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə başlayır. Bütün canlıların, k p n kl rin, quşların, şirl rin, qartalların, balinaların,ə ə ə ə ə dovşanların, maralların v n hay t texnoloji m hsullar istehsal ed n, sivilizasiyalar quran,ə ə ə ə ə professorlar yetişdir n, kosmosa s yah t ed n, laboratoriyalarda malik olduğuə ə ə ə hüceyr l ri t dqiq ed n insanın da m nş yi darvinizm sas n, bu x yali ilk hüceyr dir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Darvinizm sas n, bu x yali ilk hüceyr nin m nb yi is bir az palçıqlı su, zaman və ə ə ə ə ə ə ə ə t sadüfl rdir! Darvinizm dinin sas n, bu üç sehrli (!) v ağıllı (!) güc birl ş r k Nobelə ə ə ə ə ə ə ə ə mükafatına layiq görülmüş elm adamlarının XXI srin texnologiyasının hakim olduğuə laboratoriyalarda bel düz ld bilm dikl ri, inc likl rini anlamaq üçün insanların yarımə ə ə ə ə ə ə srd n çox müdd t rzind üz rind t dqiqatlar apardıqları olduqca mür kk b və ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mük mm l mexanizml r , orqanoidl r v kompleks quruluşa malik hüceyr ni necə ə ə ə ə ə ə ə ə olubsa, m l g tiribl r! Habel bu üç möht ş m (!) güc birl ş r k hal-hazırda yerə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə üzünd gördüyümüz mük mm l canlıları da meydana g tirmişdir. Darvinizm diniə ə ə ə insanları el bu c f ngiyata inandırmağa çalışır.ə ə ə Lakin bu iddia böyük saxtakarlıq, böyük yalandır. slind , Darvinin ir li sürdüyü palçıqlı suda m l g l n bu ilk hüceyr fantaziyasıƏ ə ə ə ə ə ə ə ə Darvin dövrünün olduqca geri qalmış elm v texnologiyasına uyğun g lir. Darvininə ə hüceyr ni yalnız içi su il dolu şar z nn etdiyi n z r alındıqda bu uşaq nağılı da oə ə ə ə ə ə dövrün m lumat v elm anlayışından gözl nil n bir şeydir. O dövrd insanlar hüceyr ninə ə ə ə ə ə n y b nz diyini bilm dikl rin gör , bu yalana asanlıqla inanmışdılar. Lakin genetikaə ə ə ə ə ə ə ə elmi il ld edil n n tic l r darvinizmin böyük yalan olduğunu bir daha sübut etmişdir.ə ə ə ə ə ə ə İndiki m lumat v faktlar sasında hüceyr nin malik olduğu saysız-hesabsız zülaldanə ə ə ə t kc biri bel t kamül n z riyy sini m hv edir. Zülallar üstün kompleksliy malikə ə ə ə ə ə ə ə ə formalardır v t sadüf n m l g lm l ri qeyri-mümkündür. Bel ki, laboratoriyalardaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə şüurlu, n zar tli ş kild m l g tirilm si XXI srin texnologiyası il d mümkünə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olmamışdır. Bel bir formanın t sadüf n palçıqlı suda m l g ldiyini iddia etm k elmə ə ə ə ə ə ə ə adına gülünc, h tta ağılsız iddadır. Amerikalı filosof S.K.Meyer bir zülalın t sadüf nə ə ə m l g lm ehtimalının qeyri-mümkünlüyünü bu sözl rl ifad etmişdir:ə ə ə ə ə ə ə ə Sad c 100 amin turşusu uzunluğunda qısa zülal molekulunu m l g tirm k üçünə ə ə ə ə ə ə keçilm li olan ehtimal mane l ri düşünün. Zülal z ncirind dig r amin turşuları ilə ə ə ə ə ə ə birl şm l ri üçün amin turşuları vv lc peptid rabit si adlanan kimy vi rabitə ə ə ə ə ə ə ə ə qurmalıdırlar. Lakin t bi td amin turşuları arasında dig r bir çox növd kimy vi rabitə ə ə ə ə ə ə qurula bil r.ə Yalnız peptid rabit sind n ibar t 100 amin turşusu z ncirinin m lə ə ə ə ə ə ə g tirilm ehtimalı kobud ş kild 10ə ə ə ə 30 -da bir b rab rdir.ə ə ə İkincisi, t bi td h r amin turşusunun özün aid güzgüd ks olunmasına b nz y nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bir tayı var. Biri sol lli L formasında, dig ri is sağ lli D formasındadır. Bu bir-birininə ə ə ə ksi olan formalara “optik izomerl r” deyilir. Funksional zülallar sad c sol lli aminə ə ə ə ə turşularını q bul edir, lakin sağ lli v sol lli izomerl r t bi td t qrib n eyni saydaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə rast g linir. Bunun n z r alınması bioloji c h td n funksional bir zülal ld etm yinə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qeyri-mümkünlüyünü daha da artırır. 100 amin turşusundan ibar t x yali peptidə ə z ncirind t sadüfl r n tic sind sad c sol lli amin turşularından istifad etmə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ehtimalı (1/2)100 v ya kobud ş kild des k, 10ə ə ə ə 30 -da bir b rab rdir.ə ə ə Üçüncüsü v n vacibi is budur ki, funksional zülallar mü yy n ş kild düzül r kə ə ə ə ə ə ə ə ə bir-birin bağlanmış amin turşularına malik olmalıdırlar, eynil m nalı bir cüml d kiə ə ə ə ə
 • 21. h rfl r kimi. Bioloji c h td n 20 növ amin turşusu olduğu üçün mü yy n növ aminə ə ə ə ə ə ə turşusunu ld etm ehtimalı 1/20-dir. Bu z ncird ki b zi yerl rin ancaq bir neç aminə ə ə ə ə ə ə ə turşusunu q bul etdiyini n z r alsaq,ə ə ə ə (MTİ-dan (Massaçusets Texnologiya İnstitutundan) biokimyaçı Robert Sauer t r find n mü yy n edil n d yişiklikl rd n istifad ed r k)ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bird n çox funksional zülalda bir funksional amin turşusu düzülüşünü t sadüf n ldə ə ə ə ə etm ehtimalının 10ə 65 -d bir – qeyri-mümkün deyil c k q d r az olduğunu görə ə ə ə ə ə bil rik.ə Bu, sad c yüz amin turşusu uzunluğunda bir zülal üçün astronomik r q mdir.ə ə ə ə ( slind , bu ehtimal daha da azdır, çünki t bi td bu hesablamada n z r alınmayan vƏ ə ə ə ə ə ə ə ə zülalların t rkibind olmayan bir çox başqa amin turşusu mövcuddur.)ə ə g r uyğun rabit l rin v optik izomerl rin t min edilm si ehtimalı da buƏ ə ə ə ə ə ə ə hesaba daxil edils , olduqca kiçik v funksional bir zülalı t sadüf n ld etmə ə ə ə ə ə ə ehtimalı o q d r az olar ki, milyardlarla il yaşı olan kainatda bel bu, h qiq t n, sıfırə ə ə ə ə ə ehtimal hesab edilir (10125 -d bir ehtimal).ə Habel , funksional bir DNT-nin t sadüf nə ə ə ld edilm sind buna b nz r ciddi ç tinlikl r olduğunu da n z r almaq lazımdır.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Bununla yanaşı, n aşağı s viyy d bir kompleks hüceyr d 1 deyil, n az 100 kompleksə ə ə ə ə ə ə zülal (v DNT il RNT kimi dig r başqa bimolekulyar birl şm l r) olmalıdır v bunlar sıxə ə ə ə ə ə ə laq dardırlar. Bu s b bd n, hüceyr d ki mür kk bliyin k miyy t c h td nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə d y rl ndirilm si 1960-cı ilin ortalarından etibar n biologiyanın h yatın m nş yi il bağlıə ə ə ə ə ə ə ə ə bir fikri möhk ml ndirmişdir:ə ə t sadüf bioloji mür kk bliyin v özün m xsusluğunə ə ə ə ə ə m nş yini açıqlamaq üçün qane edici açıqlama deyil.ə ə 33 Bütün bu kompleks formaların m l g lm sinin qeyri-mümkün olduğu halda,ə ə ə ə ə t sadüf n baş verm sini f rz ets k, darvinstl r DNT kimi möht ş m molekulun içində ə ə ə ə ə ə ə ə bir milyon ensiklopediya s hif sini dolduran m lumatın t sadüf n nec m l g ldiyiniə ə ə ə ə ə ə ə ə ə açıqlamalıdırlar. Lakin hüceyr v h yatın m nş yi il bağlı m s l d olduğu kimi, buə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m s l d d darvinistl r açıqlama ver bilmirl r. Ziddiyy tli darvinist m ntiq sas n,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə palçıqlı suyun içind t sadüf n m l g l n bir hüceyr nin içind ki qeyri-adi m lumatə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə da müxt lif xarici amill r yolu il t sadüf n m l g lm lidir. Şübh siz, bu, mümkünə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə deyil. DNT-nin içind ki m lumat DNT il birlikd yaradılmış n h ng m lumatdır.ə ə ə ə ə ə ə Darvinistl rin “palçıqlı suda t sadüf n hüceyr m l g ldi” iddiası hüceyr ni içi suə ə ə ə ə ə ə ə ə il dolu şar z nn ed n Darvin dövründ n qalmış köhn inancdır. Ancaq XIX sr aid buə ə ə ə ə ə ə xurafatlar elmin v texnologiyanın çox ir lil diyi dövrümüzd artıq tamamil sassızdır.ə ə ə ə ə ə Bir canlı orqanizmind açıqlanmalı saysız-hesabsız kompleks forma var ik n darvinizmə ə birc zülalın m l g lm sini d açıqlaya bilmir. Lakin darvinistl r bunlardanə ə ə ə ə ə ə ə x b rsizmiş kimi davranırlar. H l d t kamülçü KİV-d palçıqlı sudakı bu qeyri-ə ə ə ə ə ə ə mümkün m l g lm sanki bir hekay kitabındakı hekay l r kimi danışılır. M qs d buə ə ə ə ə ə ə ə ə ə elmd n k nar, m ntiqsiz, amma eyni zamanda da sübutsuz hekay il kütl l riə ə ə ə ə ə ə aldatmaqdır. Bu batil dinin t r fdarlarına sas n, sözüged n hekay y n q d r çoxə ə ə ə ə ə ə ə ə ə insan inansa, o q d r çox insan darvinizm sehrinin t siri altına düş c kdir.ə ə ə ə ə Lakin artıq darvinistl rin saxta hekay l rin insanlar inanmırlar. Yaradılanlarınə ə ə ə hamısı kainatı v içind kil ri qüsursuz ş kild yaradan uca R bbimizin üstün gücünü və ə ə ə ə ə ə qüdr tini göst rir. Allah Quranda hüceyr nin v insanın üstün yaradılışını bel x b rə ə ə ə ə ə ə vermişdir: Biz, h qiq t n, insanı t rt miz (süzülmüş) palçıqdan yaratdıq. Sonra onu nütfə ə ə ə ə ə halında möhk m bir yerd yerl şdirdik.ə ə ə Sonra nütf ni laxtalanmış qana çevirdik,ə sonra laxtalanmış qanı bir parça t etdik, sonra o bir parça ti sümükl r dönd rdik,ə ə ə ə ə sonra sümükl ri tl örtdük v daha sonra onu bambaşqa bir m xluqat olaraqə ə ə ə ə yaratdıq. Yaradanların n göz li olan Allah n q d r uludur! (Muminun sur si, 12-14)ə ə ə ə ə ə
 • 22. Qurandan k narda açıqlama axtaranlar yer üzünd ki möht ş mliy ist dikl riə ə ə ə ə ə ə q d r açıqlama verm y çalışsınlar, Allah`ın yaratdığı bu s rin çox böyük v ehtişamlıə ə ə ə ə ə ə olması q ti h qiq tdir. Bu üstün yaradılış qarşısında t kamül n z riyy sin yer yoxdur.ə ə ə ə ə ə ə ə Uca Allah bir ay sind yaratdığı s rl rin böyüklüyünü bel x b r verir:ə ə ə ə ə ə ə ə Doğrudan da, göyl rin v yerin yaradılışı insanların yaradılışından daha böyükə ə şeydir. Lakin insanların çoxu (bunu) bilm z! (Gafir sur si, 57)ə ə 2. “T bii seleksiya t kamül s b b olur” iddiası saxtakarlıqdırə ə ə ə ə Darvin 1800-cü ild t kamül mexanizmi kimi bir m fhum ir li sürmüşdü: t biiə ə ə ə ə seleksiya. T bii seleksiya, başqa adı il , t bii seçm dem kdir. Güclü v içind mövcud olduğuə ə ə ə ə ə ə ş rtl r uyğun canlıların h yatda qalacağı düşünc sin saslanır. M s l n, şirl rə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə t r find n t hlük y m ruz qalan zebra sürüsünd daha sür tl qaçan zebralar h yatdaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qalacaqlar. T bii seleksiya, h qiq t n d t bi td ki canlılar arasında müşahid edil nə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mexanizmdir. Ancaq heç vaxt t kamülçül rin x yal etdikl ri kimi canlılara yeniə ə ə ə xüsusiyy tl r lav etm v yeni növ meydana g tirm qabiliyy tin malik deyil.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Bu mövzunu bel bir misalla açıqlaya bil rik: f rz ed k ki, bir coğrafi razid biriə ə ə ə ə ə daha tüklü, dig ri is nisb t n qısa tükl r malik iki b nz r it cinsi yaşayır. g r buə ə ə ə ə ə ə ə Ə ə razid havanın temperaturu ekoloji d yişiklik s b bind n h miyy tli d r c d aşağıə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə düş rs , uzun tüklü itl r qısa tüklü itl r nisb t n soyuğa daha dözümlü olacaqlar.ə ə ə ə ə ə ə Bunun n tic sind d uzun tüklü itl r daha çox üstünlük qazanacaq, y ni daha çoxə ə ə ə ə ə yaşayacaq, daha çox tör y c k v rahat qidalanacaqdır. Bir müdd t sonra qısa tüklüə ə ə ə ə itl rin sayı da azalar v ya bu canlılar isti razil r köç bil rl r, ya da n sill ri tamamilə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə k sil r. Y ni uzun tüklü itl r t bii seleksiya il seçilmiş v dig r növ nisb t n üstünlükə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qazanırlar. Ancaq bu proses ortaya yeni it cinsi çıxarmır. T bii seleksiya yolu il sad c onsuz daə ə ə ə mövcud olan iki f rqli cinsd n biri üstünlük qazanır. Ortada heç uzun tüklü it yox ik nə ə ə t bii seçm n tic sind uzun tüklü itl r m l g lm mişdir. Bu itl rin zaman rzində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə başqa canlı növün çevrilm sind n d sla söz ged bilm z.ə ə ə ə ə ə ə Qısacası, t bii seleksiya ortaya yeni növl r, yeni xüsusiyy tl r çıxarmır, sad c onsuzə ə ə ə ə ə da mövcud olan növl rin h yatda qalma ehtimalı artır. Yeni növ v yeni xüsusiyy tə ə ə ə m l g lm diyi üçün d t kamülçül rin iddia etdiyi t kamül d baş verm mişdir. Başqaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə sözl , t bii seleksiyanın heç bir t kamül xarakteri yoxdur. Bel ki, Darvin özü d buə ə ə ə ə h qiq ti etiraf etmişdir:ə ə T bii seleksiya faydalı canlıların başlanğıc m rh l l rinin m l g lm si üçünə ə ə ə ə ə ə ə ə ə kifay t etmir.ə 34 Tanınmış t kamülçü paleontoloq ingilis Kolin Patersonun bununla bağlı etirafı isə ə bel dir:ə Heç kim t bii seleksiya mexanizml ri il yeni növ m l g tir bilm mişdir. Heçə ə ə ə ə ə ə ə ə kim bel bir şeyin yanına bel yaxınlaşa bilm mişdir. Bu gün neodarvinizmin n çoxə ə ə ə müzakir edil n mövzusu da budur.ə ə 35 T bii seleksiya yenilik g tir r k bununla növl ri d yişdir n, m s l n, bir sürün ninə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə zaman rzind quşa çevrilm sini t min ed n möcüz l r yaradan mexanizm deyil.ə ə ə ə ə ə ə M şhur bioloq Darsi Uenvort Tompsonun dediyi kimi: “T bii ki, seleksiyada gördüyümüzə ə şey yaratmaq deyil, yox etm k, aradan götürm k v yanğına sürükl m kdir”.ə ə ə ə ə 36
 • 23. Ona gör , darvinistl r t bii seleksiyanı t kamül mexanizmi kimi insanlara tanıtmağaə ə ə ə çalışaraq yalan deyirl r. T bii seleksiyanın t kamül s b b olmadığını özl ri də ə ə ə ə ə ə ə bilm l rin baxmayaraq, açıq ş kild bu saxtakarlığı insanlara q bul etdirm y çalışırlar.ə ə ə ə ə ə ə ə Darvind n qalan mirasa sahibl nm k arzusu v x yali ssenaril rin yeni mexanizmə ə ə ə ə ə ə uydura bilm m l ri onları bu köhn iddiaya, bu böyük yalana bağlamışdır. Dövrümüzdə ə ə ə ə h l d bu böyük yalana sahib çıxmağa çalışan darvinist elm adamları var. Bu yalanınə ə ə m hv olacağını gör nl r is başqa bir yalanla ortaya çıxmışdır. Bu yalan “mutasiyalarə ə ə ə t kamül s b b olur” iddiasıdır.ə ə ə ə 3. “Mutasiyalar t kamül s b b olur” iddiası saxtakarlıqdırə ə ə ə Mutasiyalar canlı hüceyr sinin nüv sind yerl ş n v insana aid bütün genetikə ə ə ə ə ə m lumatları daşıyan DNT molekulunda radiasiya v kimy vi t sirl r n tic sində ə ə ə ə ə ə ə meydana g l n yerd yişm l r, qırılmalar v pozuntulardır.ə ə ə ə ə ə DNT-d ki m lumatlar A, T,ə ə C v G h rfl ri il işar l n n 4 ayrı nukleotidin bir-birinin ardınca xüsusi v m nalıə ə ə ə ə ə ə ə ə sırada düzülm si il m l g lir. Ancaq bu sırada birc h rf s hvinin olması o quruluşuə ə ə ə ə ə ə ə ə tamamil pozur. M s l n, uşaqlarda rast g lin n qan x rç ngi x st liyi DNT-d kiə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə h rfl rd n birinin s hv olması n tic sind üz çıxır. Çernobıldakı radiasiya sızması və ə ə ə ə ə ə ə ə Xirosimaya atılan atom bombası n tic sind sonrakı n slin uşaqlarının şik st olmalarınınə ə ə ə ə v ya x rç ng kimi x st likl rin üz çıxmasının s b bi d mutasiyaların orqanizml rində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m l g tirdiyi bu cür z r rli t sirl rdir.ə ə ə ə ə ə ə ə Dem k olar ki, bütün mutasiyalar z r rlidir v ümumiyy tl , canlılar üçünə ə ə ə ə ə ölümcüldür. Z r rsiz mutasiya nümun l ri is , sas n, orqanizm heç bir faydaə ə ə ə ə ə ə ə verm miş, çox halda t sirsiz qalmışdır. Elm adamları t dqiq edilmiş bütün mutasiyalarınə ə ə heç birinin canlının h yat prosesin müsb t t sir etm diyi n tic sin g lmişdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə 37 Lakin t kamül n z riyy si sözd yeni canlılar m l g tir n, möcüz l r yaradan buə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə x yali mutasiyalara saslanır. Darvinistl r növl rin x yali v faydalı saysız-hesabsızə ə ə ə ə ə mutasiyanın ortaya çıxardığı mük mm l forma v orqanlar vasit sil bir-birl rind nə ə ə ə ə ə ə tör dikl rini iddia edirl r. Darvinistl r üz qarası olan bu iddia mutasiyaların orqanizmə ə ə ə ə ə mütl q z r r verdiyini bil n darvinist elm adamları t r find n ir li sürülmüşdür. Habel ,ə ə ə ə ə ə ə ə ə darvinistl r mutasiyaların bu z r rli t sirl rini çox yaxşı bilm l rin baxmayaraq,ə ə ə ə ə ə ə ə sözüged n iddialarına laboratoriyada mutasiyaya uğradılmış dörd qanadlı mutant meyvə ə milç yini nümun göst rirl r. Diqq tli ş kild h yata keçiril n mutasiyalar n tic sində ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə meyv milç yind m l g tiril n iki artıq qanad darvinistl r t r find n mutasiyalarınə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə t kamül s b b olması iddiasının n böyük d lili kimi t qdim olunmuşdur. Amma,ə ə ə ə ə ə ə slind , bu iki qanad canlıya fayda deyil, z r r vermiş, canlının uçma qabiliyy tininə ə ə ə ə itirm sin s b b olmuşdur. Kaliforniya Universitetind n molekulyar bioloq C. Uels bunuə ə ə ə ə bel açıqlayır:ə 1970-ci ild Kaliforniya Texnologiya İnstitutundan genetik Eduard B. Luis üç mutantə növünü cütl şdir r k müvazin t orqanı normal olan ikinci cüt qanada çevril n meyvə ə ə ə ə ə milç yi tör tm yi bacardı.ə ə ə İlk baxışda Karolun t crüb si nizamlayıcı DNT-d ki kiçik inkişaf yönlüə ə ə d yişiklikl rin görünüşd böyük t kamül xarakterli d yişiklikl r etm si iddiasına d lilə ə ə ə ə ə ə ə kimi görün bil r. Amma meyv milç yi yen d meyv milç yidir. Habel , ikinci cütə ə ə ə ə ə ə ə ə qanad normal görünm sin baxmayaraq, uçma z l l rind n m hrumdur. Dörd qanadlıə ə ə ə ə ə ə ə meyv milç yi quyruğundan lazımsız yer sallanan bir cüt qanadı olan t yyar kimidir.ə ə ə ə ə Canlı uçark n v cütl ş rk n ç tinlik ç kir, buna gör , yalnız laboratoriyada yaşaya bilir.ə ə ə ə ə ə ə ə
 • 24. T kamül d lil kimi t qdim edil n dörd qanadlı meyv milç yi sirkd ki iki başlı danadanə ə ə ə ə ə ə ə heç d yaxşı görünmür.ə 38 C. Uels sözl rin bel davam edir:ə ə ə Artıq qanadlı v ya skik ayaqlı şik st meyv milç kl ri inkişaf genetikası haqqındaə ə ə ə ə ə biz b zi şeyl r öyr tdi, amma t kamül haqqında heç bir şey öyr tm di. Bütün d lill rə ə ə ə ə ə ə ə ə bir n tic ni göst rir: meyv milç yinin embrionuna n ets k d , yalnız üç ehtimalə ə ə ə ə ə ə ə meydana g l bil r – normal meyv milç yi, qüsurlu meyv milç yi v ya ölü meyvə ə ə ə ə ə ə ə ə milç yi. At bir t r f dursun, at milç yi bel deyil.ə ə ə ə ə ə 30 Göründüyü kimi, darvinistl rin ziddiyy tli iddialarına yegan d lil kimiə ə ə ə göst rm y çalışdıqları dörd qanadlı mutant meyv milç yi d qüsurlu meyvə ə ə ə ə ə ə milç yind n artıq deyil. Mutasiyalar canlı üz rind n q d r t sirl olursa-olsun, o canlıə ə ə ə ə ə ə ə ə növün başqa canlıya aid xüsusiyy t lav etm kimi möcüz vi qabiliyy td nə ə ə ə ə ə ə ə m hrumdurlar. Amma darvinistl r canlıda mutasiyalar yolu il möcüz l r m l g lm siə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yalanına inanmaq ist yirl r.ə ə Maraqlısı budur ki, sözüged n meyv milç yinin qüsurlu olması darvinist elmə ə ə adamlarına m lum olmasına baxmayaraq, bu mutant h l d d rslikl rd mutasiya ilə ə ə ə ə ə ə ə t kamülün n böyük d lili kimi göst rilir. Molekulyar bioloq C.Uels bununla bağlı belə ə ə ə ə yazır: Peter Raven ve Corc Consonun 1999-cu ild n şr olunan d rsliyi “ə ə ə Biology”y sas n,ə ə ə t kamül genetik m lumatdakı d yişiklikl rl başlamışdır... Mutasiya v yenid n birl şmə ə ə ə ə ə ə ə ə (mövcud genl rin yenid n nizamlanması) yolu il baş ver n genetik d yişiklik t kamülə ə ə ə ə ə üçün xam madd hazırlayır. Kitabdakı eyni s hif d dörd qanadlı meyv milç yininə ə ə ə ə ə r smi verilir v onu inkişafın kritik m rh l sini nizamlayan gen -ə ə ə ə ə ultrabithoraxdakı d yişikl r gör mutant adlandırır, bundan lav , sin y v iki cüt qanada malikə ə ə ə ə ə ə ə ə olduğunu da lav edir.ə ə Yuxarıda qeyd edil n d rs kitabı, bundan lav , oxucuya lav qanadların qazancə ə ə ə ə ə olması t s vvürünü verir. Amma, slind , dörd qanadlı meyv milç yi uçuş üçün lazımiə ə ə ə ə ə orqanlardan m hrumdur. Müvazin t orqanları yox olmuş v onların yerini yeni bir şeyə ə ə deyil, dig r hiss d onsuz da mövcud olan orqanların sur tl ri almışdır. N q d r dördə ə ə ə ə ə ə ə qanadlı meyv milç yi r sml ri mutasiyaların yeni orqan lav etm si t s vvürünü versə ə ə ə ə ə ə ə ə ə d , bunun tam ksi h qiq t daha yaxındır.ə ə ə ə ə 40 Darvinizmin iddia etdiyi canlıların başlanğıcını t msil ed n v t sadüf n meydanaə ə ə ə ə g lm si qeyri-mümkün olan o x yali ilk hüceyr nin öz-özün meydana g ldiyini f rzə ə ə ə ə ə ə etdikd bel kompleks quruluşlu insan m l g l n q d r baş verm li x yali t kamülə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə prosesinin n kiçik m rh l sind bel külli miqdarda genetik m lumat hazırlanmalı və ə ə ə ə ə ə ə saysız-hesabsız mutasiya baş verm lidir. Bu mutasiyaların miqdarı çox olark n, eyniə ə zamanda, bunların hamısı canlıya fayda v ya yenilik g tir n xüsusiyy td olmalıdır.ə ə ə ə ə Darvinizmin iddia etdiyi canlıların başlanğıcını t msil ed n v t sadüf n m lə ə ə ə ə ə ə ə g lm si qeyri-mümkün olan o x yali ilk hüceyr nin öz-özün meydana g ldiyini f rzə ə ə ə ə ə ə ets k bel , kompleks quruluşa malik insan m l g l n q d r baş verm li x yaliə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə t kamül prosesinin n kiçik m rh l sind bel külli miqdarda genetik m lumatə ə ə ə ə ə ə ə hazırlanmalı v saysız-hesabsız mutasiya baş verm lidir. Bu mutasiyaların miqdarı çoxə ə olmaqla b rab r, eyni zamanda, onların “hamısı” canlıya fayda v ya “yenilik” g tir c kə ə ə ə ə ə xüsusiyy td olmalıdır. Çünki inkişaf etm kd olan bu x yali yeni orqanizmd başə ə ə ə ə ə ver c k birc s hv sistemin tamamil pozulub çökm sin s b b olacaqdır. Mutasiyalarınə ə ə ə ə ə ə ə ə 99% z r rli v 1% t sirsiz olduğu n z r alınarsa, t kamül n z riyy sin gör başə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə verm li bu milyardlarla mutasiyanın h r birinin istisnasız faydalı olduğunu iddia etm k,ə ə ə şübh siz, ağıla v elm ziddir.ə ə ə
 • 25. Ona gör , bir canlıda daha vv l mövcud olmayan yeni bir üzvün v yaə ə ə ə xüsusiyy tin mutasiyalar n tic sind meydana g lm si qeyri-mümkündür. Mutasiyalarınə ə ə ə ə ə bir canlıya o canlıya aid olmayan yeni m lumat lav etm v onu f rqli canlıya çevirmə ə ə ə ə ə ə gücü yoxdur. Mutasiya iddiası darvinizm yalanının, darvinist m ntiqsizliyinin n böyükə ə göst ricisini t msil edir. Çünki t kamül fikri, slind , olmayan bu x yali “faydalı”ə ə ə ə ə ə mutasiyalara saslanır.ə F rz edil n faydalı mutasiyalar üçün lazım olan sonsuz zamanə ə H qiq t n, faydalı mutasiyaların baş verm ehtimalını f rz ets k bel , mutasiyaə ə ə ə ə ə ə iddiası t kamül n z riyy sin uyğun g lmir. MTİ-d (Massaçusets Texnologiya İnstitutuə ə ə ə ə ə ə – Massachusetts Institute of Technology) elektrik müh ndisliyi fakült sinin professoruə ə Murray Eden “neodarvinist t kamülün elmi n z riyy kimi sassızlığı” başlıqlıə ə ə ə ə m qal sind adaptasiya m qs dli d yişikliyi meydana g tirm k üçün altı mutasiyaə ə ə ə ə ə ə ə lazımdırsa, bunun t sadüf n ancaq bir milyard ild bir baş ver c yini, g r iki düjün genə ə ə ə ə ə ə daxil olacaqsa, bu t qdird Yerin yaşından daha uzun müdd tin, daha doğrusu,ə ə ə 10.000.000.000 il ehtiyac olacağını açıqlamışdır.ə 41 Riyaziyyatçılar bird n artıq mutasiyanınə eyni anda meydana g lm si lazım olan mür kk b üzv v orqanlarda mutasiyalarınə ə ə ə ə faydalı v t sirli olduğu f rz edildikd bel darvinistl r üçün zaman problemi olduğunuə ə ə ə ə ə açıq ş kild bildirirl r. n qatı darvinistl rd n olan paleontologiya üzr professorə ə ə Ə ə ə ə C.C.Simpson bel beş mutasiyanın eyni anda baş verm sinin sonsuz zaman t l b etdiyiniə ə ə ə açıq ş kild bildirir.ə ə 42 Sonsuz zaman bel bir ehtimalın olmadığı dem kdir v bu ehtimal,ə ə ə eyni zamanda, canlı orqanizml rin malik olduqları bütün quruluş v orqanlara da aiddir.ə ə Bu halda, dövrümüzd gördüyümüz möht ş m canlı müxt lifliyinin mutasiyalarlaə ə ə ə m l g lm ehtimalının qeyri-mümkün olduğu aydındır.ə ə ə ə ə T kamülçü C.C.Simpson sözüged n mutasiya iddiası il bağlı başqa hesablama daə ə ə aparmış v h r gün yeni generasiya m l g tirdiyini f rz etdiyimiz 100 milyon f rdlikə ə ə ə ə ə ə ə sürüd mutasiyalardan ld edil n müsb t n tic nin ancaq 274 milyard ild bir meydanaə ə ə ə ə ə ə ə g l bil c yini etiraf etmişdir. Bu say 4,5 milyard il kimi t xmin etdiyimiz Yerin yaşındanə ə ə ə ə yüz d f l rl böyükdür.ə ə ə ə 43 T bii ki, bütün bunlar mutasiyaların müsb t t sirinin olduğunuə ə ə v ya yeni generasiyalar meydana g tir bildiyini f rz etdikd , ortaya çıxanə ə ə ə ə hesablamalardır. Lakin real dünyada bel bir f rziyy y yer yoxdur.ə ə ə ə “T kamül keçir n” canlı orqanizmi n üçün mutasiyalara qarşı qorunur?ə ə ə Bütün t kamülçü elm adamları bilirl r ki, canlının DNT-sind bird n-birə ə ə ə ə replikasiya s hvinin meydana g lm ehtimalı çox azdır. T dqiqatlar hüceyr l rd genetikə ə ə ə ə ə ə s hvl rin m l g lm sinin qarşısını alan qoruyucu ünsürl rin mövcud olduğunu üzə ə ə ə ə ə ə ə ə çıxarmışdır. DNT-d ki m lumat bir-birini s hvl r qarşı yoxlayan bir-birind n f rqliə ə ə ə ə ə ə saysız-hesabsız hormon olmadan replikasiya edil bilm z. Bunlar düzgün aminə ə turşusunun düzgün RNT-y birl şdiyini mü yy n edilm si üçün cüt süzg cliə ə ə ə ə ə hormonlardan t şkil olunmuşdur. Bir süzg c çox böyük amin turşusunu k nar ed rk nə ə ə ə ə dig ri çox kiçikl rini k narlaşdırır. Bu, olduqca h ssas v ağıllı sistemdir. Bu ağıllıə ə ə ə ə sistemd s hv meydana g lm si ehtimalına qarşı sonuncu yoxlamanı aparan hormonlarə ə ə ə da var. Elm adamları öz ağılları ç rçiv sind DNT-nin bütünlüyünü qorumağa xidm tə ə ə ə ed n daha yaxşı hüceyr n zar ti v müdafi sistemi t s vvürünün olmadığını q bulə ə ə ə ə ə ə ə ə edirl r.ə 44