Publicité
folder_Refleks-Topteams
folder_Refleks-Topteams
folder_Refleks-Topteams
folder_Refleks-Topteams
Prochain SlideShare
Brochure Roseboom.icbBrochure Roseboom.icb
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

folder_Refleks-Topteams

  1. t r a i n i n g e n c o a c h i n g HAAL HET BESTE UIT JEZELF EN JE MEDEWERKERS Topteams
  2. DE DOELSTELLING VAN HET TRAJECT IS DE VOLGENDE: • Het optimaliseren van de samenwerking • Het (beter) leren kennen van jezelf en elkaar en gebruik maken van elkaars kwaliteiten • Het versterken van een creatieve, enthousiaste, proactieve houding • Het versterken van het vertrouwen in elkaar en de organisatie • Het creëren van een gezamenlijk gedragen doelstelling • Het creëren van een gemeenschappelijke taal UITGANGSPUNTEN Succesvolle organisaties onderscheiden zich door de mensen die er werken. Wat de ene organisatie van de andere organisatie onderscheidt is haar cultuur. De kracht van een organisatie wordt bepaald door het gedrag van de medewerkers en richt zich op het toepassen van principes van creatieve samenwerking. Onderlinge verschillen worden op waarde geschat, ze worden gerespecteerd en er wordt geprofiteerd van de krachten van elkaar. Het maakt dat medewerkers trots zijn om voor hun organisatie te werken. Ze voelen zich van wezenlijk belang binnen hun afdeling en ze voelen zich verbonden met de organisatie als geheel. WERKWIJZE Het traject bestaat uit een afwisseling aan cognitieve en meer ervaringsgerichte, oefeningen, zoals modellen, rollenspellen, presentaties, visualisaties en opstellingen. De meer cognitieve oefeningen leiden tot begrip en inzicht. De ervaringsgerichte oefeningen richten zich op het bewust in contact komen met jezelf. Deze oefeningen maken situaties bovendien concreet en zorgen ervoor dat het geleerde beklijft. Medewerkers komen hiermee gemakkelijker tot een wezenlijke en blijvende gedragsverandering. OPZET Het traject “Topteams” bestaat uit een aantal modules met diverse thema’s. Op basis van de specifieke vragen vanuit de organisatie ontwikkelt Refleks Training en Coaching een opzet van het teamontwikkelprogramma op maat. De duur van het traject, in zijn meest uitgebreide vorm is 9 maanden. Het bestaat uit 5 workshops van 8 uur, 5 individuele sessies van 2 uur. De duur en het programma kunnen worden aangepast aan de specifieke vraag die in de organisatie leeft. Het traject, in de meest uitgebreide vorm, bestaat in grote lijnen uit de volgende geïntegreerde onderdelen: • Intakegesprekken met de leidinggevende en enkele deelnemers om de vraagstelling te specificeren (4x) • Workshops: (1 x per 6 weken) Het teamontwikkeltraject “Topteams” is bedoeld voor teams en mensen die graag het beste uit zichzelf halen.
  3. • Individueel traject bestaande uit 5 individuele coachsessies gericht op een individuele vraagstelling en als verdieping op de workshops (1 x per maand) • Eindpresentatie naar de rest van de organisatie (1x) • Tussentijds overleg met de leidinggevende INDIVIDUELE SESSIES Deze richten zich op hoe elke persoon optimaal tot zijn recht kan komen binnen het team. De vraagstellingen kunnen daarbij van persoon tot persoon verschillen. Deelnemers leren bijvoorbeeld hoe ze zichzelf succesvol kunnen profileren, hoe proactief te handelen en hoe constructief te communiceren. Aan het einde van de sessies zijn deel­ nemers beter in staat invloed uit te oefenen op diverse situaties. De ervaring is dat het traject het meest effectief is in combinatie met de individuele sessies. Het traject kan ook zonder individuele sessies worden aangeboden. GROEPSGROOTTE Tussen de 6 tot 12 deelnemers. Focus: “Wie ben ik en wat wil ik?” KENNISMAKEN – is gericht op het in contact komen met jezelf en de anderen, kwaliteiten en drijfveren, het uitwisselen van ervaringen, ideeën en gevoelens m.b.t. het kernthema, het uitwisselen van wensen en angsten m.b.t. het kernthema, komen tot een gezamenlijk gefor­ muleerde doelstelling KAPITALE KRACHT – met onderwerpen als kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, drijfveren, overtuigingen. Deel­ nemers worden zich bewust van hun eigen wensen en ambities en die van de andere medewerkers, van ieders kracht en authenticiteit en van de rol waarin eenieder het best tot zijn of haar recht komt. Focus: “Communicatie” COMMUNICATIE – is gericht op contact maken , het principe van volgen en leiden, het bewust worden van de eigen communicatiestrategieën en de mogelijkheden daarin. Hierin worden verschillende communicatie­ strategieën en aansluittechnieken behandelt. VERBINDING AANGAAN IN RELATIE TOT BIJ JEZELF BLIJVEN – behandelt de onderwerpen als teamvorming, verbinding aangaan. Focus: “Omgaan met je eigen emoties in relatie tot die van een ander” DEFENSIEMECHANISMEN – gaat over emoties, blokkaden / weerstanden, leren herkennen en erkennen bij jezelf en anderen. Waar staan ze voor en wat heb je nodig om ermee om te gaan of eruit te stappen? GRENZEN STELLEN – is gericht op het stellen van grenzen en het omgaan met weestanden / blokkaden bij jezelf en anderen. Focus: “Verantwoorde­lijkheid nemen, eigenaarschap” VOOR JEZELF EN ELKAAR GAAN STAAN – is gericht op onder­ werpen als proactiviteit, verantwoordelijkheid nemen en positionering van de afdeling. LEIDERSCHAP EN DURVEN SCHITTEREN – deelnemers geven een presentatie over wat zij gaan doen om het team succesvol te laten zijn. Focus: “Werken vanuit synergie” VERTROUWEN – deelnemers leren patronen en strategie­ ën herkennen en erkennen hoe zij zelf en hun collega’s omgaan met vertrouwen, wat mogelijkheden zijn en hoe zij meer vanuit vertrouwen met elkaar kunnen omgaan. TOPTEAMS – afronding m.b.v. rituelen waarmee het ge­ leerde geïnternaliseerd en geïntegreerd wordt. Focus: “Eindpresentatie voor afdelingen waarmee wordt samengewerkt” Het team gaat voor zichzelf en elkaar staan. De presen­ tatie richt zich op: • Positionering van het team • Sterkte- / zwakte analyse van het team • Plannen presenteren • Verwachtingen t.a.v. de samenwerking EEN TRAJECT KAN BIJVOORBEELD UIT DE VOLGENDE MODULES BESTAAN:
  4. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Heleen van Ommeren M 06-51571335 h.van.ommeren@hetnet.nl Valeriusstraat 161 HS, 1075 EV AMSTERDAM Heleen van Ommeren is de persoon achter Refleks Training en Coaching. Ze heeft zich ontwikkeld van loopbaanadviseur tot trainer, coach op het gebied van communicatie en persoonlijke groei en lichaamsgericht psychotherapeut. Sinds 2002 heeft ze haar eigen bedrijf Refleks Training en Coaching. In haar werk combineert ze methodieken en inzichten vanuit het trainings- en advieswerk (het rationele) met methoden uit het lichaamswerk (Core Energetica, NLP, openstellingen en Mindfullness / Vipassna. Heleen heeft jarenlange ervaring in het trainen, coachen, begeleiden en opleiden van verschillende doelgroepen. Ze is een ervaren coach en therapeut van professionals en begeleidt mensen die op wat voor manier dan ook tegen zaken aanlopen in het uitoefenen van hun functie. www.heleenvanommeren.nl t r a i n i n g e n c o a c h i n g
Publicité