Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

IQ Partners S.A.: Wyniki finansowe za III kwartał 2013

1 072 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

IQ Partners S.A.: Wyniki finansowe za III kwartał 2013

 1. 1. prezentacja funduszu wyniki III kwartał 2013
 2. 2. my Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet, mobile, e-commerce, IT] Zespół z wieloletnim doświadczeniem [inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE] [seed, startup, early stage] Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%] 2
 3. 3. nasz zespół Maciej Hazubski Prezes Zarządu Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu timeline 2005 2007 2008 2009 2011 2013 Powstaje Debiut Powstają Pozyskanie środków Debiut Powstaje 3
 4. 4. model działania instytucjonalny internet branżowy mobile e-commerce POIG 3.1 IT finansowy * zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji 4
 5. 5. proces inwestycyjny okres preinkubacji pomysł POMYSŁ decyzja DECYZJA rozwój wyjście WYJŚCIE selekcja selekcja POMYSŁ (nowy, istniejący) rozwój WYJŚCIE 5
 6. 6. timeline 2013 04/2013 8 nowych inwestycji 05/2013 10za50za10 MAJ 10 nowych inwestycji 06/2013 Nowy wehikuł inwestycyjny Inventiq PAŹDZIERNIK 11/2013 3 nowe inwestycje Pomimo zmiennych klimatów inwestycyjnych na rynku, zdecydowaliśmy się zintensyfikować naszą politykę w zakresie pozyskiwania nowych projektów. Do końca 2013 roku chcemy mieć ich w portfelu łącznie około 100.
 7. 7. 10za50za10 W kwietniu 2013 roku zdecydowaliśmy się na organizację unikalnego w swojej skali konkursu dla start-upów - 10za50za10. W jego wyniku dokonaliśmy inwestycji w 10 nowych projektów, obejmując po 10% udziałów w każdym z nich, w zamian za 50 000 zł wkładu kapitałowego na rozwój. Nowe inwestycje zostały dokonane za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego InQbe.
 8. 8. 10za50za10 10za50za10
 9. 9. portfel inwestycyjny B2B B2C TMT seed startup early stage
 10. 10. portfel inwestycyjny media I marketing edukacja finanse gry i rozrywka seed startup early stage
 11. 11. ilość spółek w kategoriach 15 19 7 5 20 10 15 Media i marketing Finanse Gry i rozrywka Edukacja TMT Serwisy B2C Serwisy B2B
 12. 12. ilość inwestycji rocznie 30 26 25 18 20 15 17 2011 2012 12 10 5 16 6 1 2005 2006 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2013
 13. 13. kluczowe wyjścia z inwestycji 191% 54% inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy status: niezakończona udziały zbyte: 4,76% udziały pozostałe: 41,9% status: zakończona udziały zbyte: 8,87% 30% status: zakończona udziały zbyte: 12,54% 61% status: niezakończona udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19% 18% status: niezakończona udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20% Wyjść z inwestycji łącznie: 12; Średni IRR: 140% 13
 14. 14. spółki na NewConnect 43,75% 39,71% 53,12% 22,19% 10% 29,41% 40% 42,33% 14
 15. 15. wyniki finansowe skonsolidowane po III kwartale 2013 od 01.01.2013 do 30.09.2013 od 01.01.2012 do 30.09.2012 od 01.01.2012 do 30.09.2012 000' PLN Przychody ze sprzedaży od 01.01.2013 do 30.09.2013 000' EUR 000' PLN 000' EUR 10 633 2 518 8 486 2 023 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 567 2 029 3 562 849 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 799 1 373 (3 265) (778) Zysk (strata) netto 5 725 1 356 (3 403) (811) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) 6 096 1 443 5 974 1 424 (8 412) (1 992) (5 374) (1 281) 2 573 609 60 14 257 61 660 157 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000 0,2778 0,0658 -0,1460 -0,0348 na 30.09.2013 na 30.09.2013 na 31.12.2012 na 31.12.2012 000' PLN 000' EUR 000' PLN 000' EUR Aktywa trwałe 40 456 Aktywa obrotowe Aktywa, razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 9 595 34 234 8 374 12 899 3 059 15 073 3 687 53 355 12 654 49 307 12 061 391 93 459 112 9 602 2 277 12 665 3 098 Kapitał własny 43 362 10 284 36 183 8 850 Kapitał podstawowy 22 353 5 302 22 353 5 468 Pasywa, razem 53 355 12 654 49 307 12 061 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) 1,9399 0,4601 1,6187 0,3959 15
 16. 16. wyniki finansowe jednostkowe po III kwartale 2013 16
 17. 17. akcjonariat Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Altraves Limited (Maciej Hazubski) 5 000 000 22,36% Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki) 4 805 197 21,49% Azaraco Limited 4 477 000 20,02% Pozostali 8 070 803 36,12% Razem Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych 100% 22.36% 36.12% Altraves Limited 21.49% Sumixam Limited Azaraco Limited Pozostali 20.02% 17
 18. 18. IQ Partners S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: +48 22 567 00 00 fax: +48 22 567 00 01 e-mail: biuro@iqpartners.pl 18

×