Publicité

Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu

25 May 2016
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Publicité
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Publicité
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Chargement dans ... 3
1 sur 12
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Xarxes-Jiatai Lu i Yunjie Liu

 1. Xarxes Informàtiques Jiatai Lu i Yunjie Liu Curs:4t b
 2. Índex: Indroducció........................................................................................................ Parts d’una xarxa informática........................................................................... 1. Router................................................................................................ 2. Targeta de xarxa................................................................................ 3. Switch................................................................................................ 4. Cables de xarxa................................................................................ Cable de coure de parells trenats............................................... Cable coaxial.............................................................................. Cable de fibra òptica................................................................... El mitjà sense fil. Wifi.................................................................. Arquitectura de xarxa........................................................................................ Configuració de la xarxa................................................................................... Sistemes operatius. ......................................................................................... Sistema digitals.................................................................................................
 3. Introducció: Una xarxa d’àrea local, també cneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfiaca limitada. 1
 4. Parts d’una xarxa informática: 1. Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línica i telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. 2. Targeta de xarxa 2
 5. Dispositiu que es troba a l’interior e l’ordenador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordenador. 3
 6. 3. Switch Dispositius que permet connectar diferents equips a la xarxa, Disposa de vàries entrades i una sortida. 4. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el swith amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferents.  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes demèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i na malla metàl·lica que evita les interferències.  4
 7.  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjaçant petits impulsos de llum. És el mijà més ràpid però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. 5
 8. Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informatica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més uilitzades són:  Bus. Els ordenadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella. Els ordenaodrs es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. 6
 9.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars, Per exemple les xarxes sense fil. 7
 10. Configuració de la xarxa  Adreça MAC Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues paet: l’adreça de xarxa i l’adreça de host. 8
 11. Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de prigrames que efectuen la gestió dels processo bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les opreracions. Els sistemes operatius són:  Windows  Linux  MAC OS 9
 12. Sistema digitals Un ordinador és un dispositiu que treball amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’0. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes 1byte 8 bits 1 kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Codi bianri El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i l’1. 1. Pas de decima a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. I a primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que ni es pugui més. La segona manera consisteix en crear un taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el múmero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145 10
Publicité