Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.

КОНЦЕПЦІЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НА 2015-2025 рр.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на
2015-2025 рр. (далі – Концепція) розроблена
в процесі виконання наукового проекту
«Інноваційний університет – інструмент
інтеграції в європейський освітній і науковий
простір» (№ 21470150) за фінансової
підтримки Міжнародного Вишеградського
фонду (аплікант проекту – ННІ
євроінтеграційних досліджень УжНУ).
Мета Концепції – визначення
основних напрямів і чинників
трансформації традиційного
університету в інноваційний, переходу
УжНУ з режиму функціонування в
режим керованих інноваційних змін,
забезпечення єдності наукової,
навчальної та інноваційної
діяльності на основі реалізації
«трикутника знань».
Розробники Концепції:
Смоланка В.І.
Артьомов І.В.
Приходько В.П.
Устич С.І.
Гусь А.В.
Бутурлакіна Т.О.
доктор медичних наук, ректор ДВНЗ «УжНУ» (Загальна
редакція та Передмова)
кандидат історичних наук, директор НН Інституту євроінтеграційних
досліджень ДВНЗ «УжНУ» (Передмова, Розділи 1, 4, Підрозділи 2.1,
2.2, Післямова)
доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин ДВНЗ «УжНУ» (Розділ 3)
доктор соціологічних наук, директор Інституту
транскордонного співробітництва ДВНЗ «УжНУ» (Розділ 5)
кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст ННІ
євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ» (Підрозділ 2.3)
кандидат економічних наук, директор Центру кар’єри ДВНЗ
«УжНУ» (Додаток 1)
Експерти:
Луговий В.І.
доктор педагогічних наук, професор, перший віце-
президент НАПН України, національний експерт з
реформування вищої освіти в Україні
Студеняк І.П.
доктор фізико-математичних наук, професор,
проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ»
Кокенєші О. професор Дебреценського університету, Угорщина
Лісі В.
Шерегій Є.
професор Технічного університету в м. Кошице,
Словацька Республіка
професор Жешувського університету, Польща
Партнерами в релізації проекту були:
Жешувський університет (м. Жешув,
Польща)
Дебреценський університет (м. Дебрецен,
Угорщина)
Технічний університет у м. Кошице (Словацька
Республіка)
ГО «Інститут транскордонного співробітництва»
(м. Ужгород, Україна)
РОЗДІЛ І
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ТА
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ В ІННОВАЦІЙНИЙ
Ужгородський національний університет – це дослідницький університет
інноваційного типу, європейський за якістю освітніх і наукових послуг та
загальнонаціональний за змістом, який:
розвиває систему інноваційної освіти та наукових досліджень, що забезпечує
випереджальну підготовку елітних спеціалістів, які відповідають вимогам
глобальної економіки і суспільства, рівню сучасних кваліфікаційних вимог і
компетентностей;
функціонує як активно господарюючий суб’єкт ринкових відносин, що інтегрує у
своїй діяльності академічні цінності і підприємницьку культуру, виступає
стратегічним партнером держави, наукових установ, бізнесу;
адаптований до викликів зовнішнього середовища, що функціонує та інтенсивно
розвивається в конкурентному середовищі вітчизняних і зарубіжних профільних
ринків та активно впливає на формування структури і потреб цих ринків;
регулярно входить у десятку провідних наукових центрів України згідно з даними
міжнародних наукометричних баз;
реалізує стратегію інтеграції в європейський освітній і науковий простір,
забезпечуючи активну міжнародну співпрацю, виконуючи завдання:
зростання чисельності іноземних студентів, розвитку програми подвійних
дипломів, збільшення обсягу залучених грантів освітньо-дослідницького
спрямування;
забезпечує функцію інтегратора знань у Закарпатському регіоні через
ефективну діяльність Наукового парку «УжНУ» з упровадження у
виробництво наукових розробок, забезпечує комерціалізацію наукових
продуктів, активно використовує і нарощує конкурентні переваги
прикордонного регіону;
формує та розвиває демократичні традиції студентського самоврядування,
культ знань та науки, академічної свободи університету, в якому головними
домінантами є СТУДЕНТ, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ;
супроводжує випускників освітою впродовж життя з метою підтримки їх
компетенцій на суспільно значимому рівні.
Базові пріоритети та концептуальні принципи трансформації
традиційного університету в інноваційний
1 Розвиток системи інноваційної освіти
2
3
4
5
6
Створення в університеті системи підготовки елітних спеціалістів світового
рівня
Збереження університетських традицій і створення інфраструктури інноваційної
діяльності, що забезпечує інтеграцію академічних цінностей і підприємництва.
Формування інноваційної корпоративної культури університету і
внутрішнього конкурентного середовища.
Диверсифікація джерел фінансування університету і активний
фандрайзинг.
Створення адаптивної системи управління університетом, його адекватної
новим завданням організаційної структури та кадрового забезпечення
РОЗДІЛ ІІ
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ
УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ТРИКУТНИКА ЗНАНЬ
І. Забезпечення європейської якості освіти та подальша інтеграція у
світове освітнє середовище здійснюватиметься в університеті
через досягнення таких стратегічних цілей:
Інноваційна трансформація змісту і форм
освіти, приведення навчального процесу в
університеті у відповідність до сучасних умов
ринку праці, що динамічно розвивається,
забезпечення формування сучасних
компетенцій студентів.
Розроблення принципово нових освітніх
технологій на основі інтеграції освіти, науки та
інноваційної діяльності; інформатизація процесу
навчання і викладання
ІІ. Забезпечення наукової та науково-
технічної діяльності, яка є стратегічною
метою набуття УжНУ статусу
дослідницького університету, підвищення
його вкладу в технологічну модернізацію
реального сектору економіки
Закарпатського регіону через розвиток
науково-дослідницької та
інноваційної діяльності.
ІІІ. Забезпечення трансформації університету в інноваційний
центр регіону та подальше налагодження трансферу
технологій у рамках транскордонного співробітництва
забезпечуватиметься через досягнення таких
стратегічних цілей:
1. Розвиток інфраструктури взаємовідносин із
зовнішнім середовищем, формування системи
стратегічного партнерства університету з ВНЗ,
академічною наукою, промисловістю, бізнесом.
2.Створення інноваційної інфраструктури УжНУ,
посилення блоків, які відповідають за дослідження та
розробки, захист інтелектуальної власності.
Науковий парк «УжНУ» є основним суб’єктом
інноваційної діяльності Ужгородського
національного університету, створеним з
метою підтримки інноваційного
підприємництва шляхом формування
матеріально-технічної, соціально-культурної,
сервісної, фінансової та іншої бази.
РОЗДІЛ ІІІ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ –
ІНТЕГРАТОР ЗНАНЬ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ,
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО
ЗРОСТАННЯ
(Приходько В.П., д.е.н., зав. кафедри
міжнародних економічних відносин
ДВНЗ «УжНУ»)
РОЗДІЛ IV
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УЖНУ ТА ЙОГО РОЛЬ В
ІНТЕГРУВАННІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Визначається інноваційний потенціал міжнародного
співробітництва УжНУ, основні принципи інноваційного
розвитку міжнародного співробітництва університету та
пріоритетні напрями інтеграції до європейського
освітнього і наукового простору.
РОЗДІЛ V
СИСТЕМА ІНДЕКСАЦІЇ ТА
МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
УНІВЕРСИТЕТУ
РОЗДІЛ VІ
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ
АВТОНОМІЇ
(Бутурлакіна Т.О., к.е.н., директор Центру
кар’єри ДВНЗ «УжНУ»)
Апробація результатів наукових досліджень у ході
розроблення Концепції під час:
Круглого столу експертів на тему
«Імплементація Закону України «Про
вищу осіту» – необхідна передумова
інтегрування в європейські простори
вищої освіти та наукових досліджень»
(м. Ужгород, 24 лютого 2015 року)
Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра –
День студента 2015» (м. Київ, 12-14 листопада
2015 року). ДВНЗ УжНУ отримав найвищі
нагороди, а саме Гран-прі у номінації
«Інноваційний розвиток освіти та сучасні
педагогічні технології» та почесне звання «Лідер
наукової та науково-технічної діяльності
України»
Круглого столу експертів на тему
«Актуальні аспекти формування
концепції інноваційного розвитку
університету» (м. Ужгород, 08 грудня
2015 року)
Апробація результатів наукових досліджень
у ході розроблення Концепції під час:
Міжнародної науково-практичної
конференції «Науковий парк як
універсальна регіональна структура
інноваційної діяльності» (м. Кошице,
Словаччина, 3 березня 2016 року)
Узагальнення наукових результатів, отриманих під час підготовки проекту Концепції, в
друкованих виданнях шляхом створення навчально-методичного комплексу видань.
Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.
Розробники та експерти наукового проекту дійшли висновку, що
впровадження Концепції дозволить успішно інтегруватись ДВНЗ «УжНУ» в
європейський освітній та науковий простір, а також реалізувати:
1. Систему «Трикутника знань» (Освіта, Наука, Інновації) як стратегію
розвитку європейської освіти
2. Концепцію «Потрійної спіралі» (Університет, Бізнес, Влада)
3. Стратегію «Університет – інтегратор знань» – базовий чинник
регіонального зростання на основі впровадження моделі «Регіону
знань»
Це дозволить ДВНЗ «УжНУ» трансформуватись з традиційного в
дослідницько-інноваційний університет сучасного типу та зайняти достойне
місце в європейських та світових рейтингах університетів найвищого рівня.
Висновки:
Розробники Концепції висловлюють щиру вдячність
експертам і науковим консультантам проекту за плідну
співпрацю, корпоративну допомогу, цінні поради і настанови
співробітникам Інституту вищої освіти НАПН України, зокрема:
В. Луговому – доктору педагогічних наук, першому віце-
президенту НАПН України, національному експерту з
реформування вищої освіти в Україні; С. Калашніковій –
професору, доктору педагогічних наук, директору Інституту
вищої освіти НАПН України; О. Слюсаренко – доктору наук з
державного управління, ученому секретарю Інституту вищої
освіти НАПН України.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
88000, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89а
+38 (0312) 65-14-34, +38 (050) 920-76-98
inst-euroint@uzhnu.edu.ua
http://www.uzhnu.edu.ua/
http://www.innovative.uzhnu.edu.ua/uk/
Контакти:
1 sur 26

Contenu connexe

Similaire à Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.

Програма Бойко О.Програма Бойко О.
Програма Бойко О.mynizhyn
776 vues11 diapositives
Програма Смаль В.Програма Смаль В.
Програма Смаль В.mynizhyn
809 vues10 diapositives

Similaire à Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.(20)

Виступ ректора В.СмоланкиВиступ ректора В.Смоланки
Виступ ректора В.Смоланки
Медіацентр УжНУ1.1K vues
Oblikova kartka nddkr 0221_u104620Oblikova kartka nddkr 0221_u104620
Oblikova kartka nddkr 0221_u104620
Svitlana Kropelnytska111 vues
Lecture 1 the role of science in the development of societyLecture 1 the role of science in the development of society
Lecture 1 the role of science in the development of society
Andrii (Andrey) Hnatov (Gnatov)149 vues
Vidguk boychenkoVidguk boychenko
Vidguk boychenko
Черкаський державний технологічний університет215 vues
програма іркеппрограма іркеп
програма іркеп
Olena Hrebeshkova351 vues
І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...
І.П.Воротникова. Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку ...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ903 vues
Презентація АІРоПрезентація АІРо
Презентація АІРо
Аір Освіти356 vues
innovpoektparnterstvoinnovpoektparnterstvo
innovpoektparnterstvo
tank1975662 vues
презентація експериментупрезентація експерименту
презентація експерименту
Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка4.3K vues
Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"
Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"
Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка11.9K vues
Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільстваМодель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ188 vues
проект фонд відродженняпроект фонд відродження
проект фонд відродження
Элла Алексеева321 vues
В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...
В.І.Ковальчук. Про організаційно-управлінське забезпечення міжнародної діяльн...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ615 vues
Without borders project lvivWithout borders project lviv
Without borders project lviv
Sergiy Sydoriv16 vues

Dernier(20)

vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform726 vues
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 vues
111.pptx111.pptx
111.pptx
Svetlana Solyanik14 vues
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 vues
EP_presentation_DD.pdfEP_presentation_DD.pdf
EP_presentation_DD.pdf
dereviankodenys14 vues
katovani golodom.pptxkatovani golodom.pptx
katovani golodom.pptx
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка20 vues
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 vues
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky106 vues

Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр.

 • 2. Концепція інноваційного розвитку УжНУ на 2015-2025 рр. (далі – Концепція) розроблена в процесі виконання наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» (№ 21470150) за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду (аплікант проекту – ННІ євроінтеграційних досліджень УжНУ).
 • 3. Мета Концепції – визначення основних напрямів і чинників трансформації традиційного університету в інноваційний, переходу УжНУ з режиму функціонування в режим керованих інноваційних змін, забезпечення єдності наукової, навчальної та інноваційної діяльності на основі реалізації «трикутника знань».
 • 4. Розробники Концепції: Смоланка В.І. Артьомов І.В. Приходько В.П. Устич С.І. Гусь А.В. Бутурлакіна Т.О. доктор медичних наук, ректор ДВНЗ «УжНУ» (Загальна редакція та Передмова) кандидат історичних наук, директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ» (Передмова, Розділи 1, 4, Підрозділи 2.1, 2.2, Післямова) доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ДВНЗ «УжНУ» (Розділ 3) доктор соціологічних наук, директор Інституту транскордонного співробітництва ДВНЗ «УжНУ» (Розділ 5) кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст ННІ євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ» (Підрозділ 2.3) кандидат економічних наук, директор Центру кар’єри ДВНЗ «УжНУ» (Додаток 1)
 • 5. Експерти: Луговий В.І. доктор педагогічних наук, професор, перший віце- президент НАПН України, національний експерт з реформування вищої освіти в Україні Студеняк І.П. доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ» Кокенєші О. професор Дебреценського університету, Угорщина Лісі В. Шерегій Є. професор Технічного університету в м. Кошице, Словацька Республіка професор Жешувського університету, Польща
 • 6. Партнерами в релізації проекту були: Жешувський університет (м. Жешув, Польща) Дебреценський університет (м. Дебрецен, Угорщина) Технічний університет у м. Кошице (Словацька Республіка) ГО «Інститут транскордонного співробітництва» (м. Ужгород, Україна)
 • 7. РОЗДІЛ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІННОВАЦІЙНИЙ
 • 8. Ужгородський національний університет – це дослідницький університет інноваційного типу, європейський за якістю освітніх і наукових послуг та загальнонаціональний за змістом, який: розвиває систему інноваційної освіти та наукових досліджень, що забезпечує випереджальну підготовку елітних спеціалістів, які відповідають вимогам глобальної економіки і суспільства, рівню сучасних кваліфікаційних вимог і компетентностей; функціонує як активно господарюючий суб’єкт ринкових відносин, що інтегрує у своїй діяльності академічні цінності і підприємницьку культуру, виступає стратегічним партнером держави, наукових установ, бізнесу; адаптований до викликів зовнішнього середовища, що функціонує та інтенсивно розвивається в конкурентному середовищі вітчизняних і зарубіжних профільних ринків та активно впливає на формування структури і потреб цих ринків; регулярно входить у десятку провідних наукових центрів України згідно з даними міжнародних наукометричних баз;
 • 9. реалізує стратегію інтеграції в європейський освітній і науковий простір, забезпечуючи активну міжнародну співпрацю, виконуючи завдання: зростання чисельності іноземних студентів, розвитку програми подвійних дипломів, збільшення обсягу залучених грантів освітньо-дослідницького спрямування; забезпечує функцію інтегратора знань у Закарпатському регіоні через ефективну діяльність Наукового парку «УжНУ» з упровадження у виробництво наукових розробок, забезпечує комерціалізацію наукових продуктів, активно використовує і нарощує конкурентні переваги прикордонного регіону; формує та розвиває демократичні традиції студентського самоврядування, культ знань та науки, академічної свободи університету, в якому головними домінантами є СТУДЕНТ, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ; супроводжує випускників освітою впродовж життя з метою підтримки їх компетенцій на суспільно значимому рівні.
 • 10. Базові пріоритети та концептуальні принципи трансформації традиційного університету в інноваційний 1 Розвиток системи інноваційної освіти 2 3 4 5 6 Створення в університеті системи підготовки елітних спеціалістів світового рівня Збереження університетських традицій і створення інфраструктури інноваційної діяльності, що забезпечує інтеграцію академічних цінностей і підприємництва. Формування інноваційної корпоративної культури університету і внутрішнього конкурентного середовища. Диверсифікація джерел фінансування університету і активний фандрайзинг. Створення адаптивної системи управління університетом, його адекватної новим завданням організаційної структури та кадрового забезпечення
 • 11. РОЗДІЛ ІІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРИКУТНИКА ЗНАНЬ
 • 12. І. Забезпечення європейської якості освіти та подальша інтеграція у світове освітнє середовище здійснюватиметься в університеті через досягнення таких стратегічних цілей: Інноваційна трансформація змісту і форм освіти, приведення навчального процесу в університеті у відповідність до сучасних умов ринку праці, що динамічно розвивається, забезпечення формування сучасних компетенцій студентів. Розроблення принципово нових освітніх технологій на основі інтеграції освіти, науки та інноваційної діяльності; інформатизація процесу навчання і викладання
 • 13. ІІ. Забезпечення наукової та науково- технічної діяльності, яка є стратегічною метою набуття УжНУ статусу дослідницького університету, підвищення його вкладу в технологічну модернізацію реального сектору економіки Закарпатського регіону через розвиток науково-дослідницької та інноваційної діяльності.
 • 14. ІІІ. Забезпечення трансформації університету в інноваційний центр регіону та подальше налагодження трансферу технологій у рамках транскордонного співробітництва забезпечуватиметься через досягнення таких стратегічних цілей: 1. Розвиток інфраструктури взаємовідносин із зовнішнім середовищем, формування системи стратегічного партнерства університету з ВНЗ, академічною наукою, промисловістю, бізнесом. 2.Створення інноваційної інфраструктури УжНУ, посилення блоків, які відповідають за дослідження та розробки, захист інтелектуальної власності.
 • 15. Науковий парк «УжНУ» є основним суб’єктом інноваційної діяльності Ужгородського національного університету, створеним з метою підтримки інноваційного підприємництва шляхом формування матеріально-технічної, соціально-культурної, сервісної, фінансової та іншої бази.
 • 16. РОЗДІЛ ІІІ УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – ІНТЕГРАТОР ЗНАНЬ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ, ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ (Приходько В.П., д.е.н., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ДВНЗ «УжНУ»)
 • 17. РОЗДІЛ IV ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УЖНУ ТА ЙОГО РОЛЬ В ІНТЕГРУВАННІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Визначається інноваційний потенціал міжнародного співробітництва УжНУ, основні принципи інноваційного розвитку міжнародного співробітництва університету та пріоритетні напрями інтеграції до європейського освітнього і наукового простору.
 • 18. РОЗДІЛ V СИСТЕМА ІНДЕКСАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ
 • 19. РОЗДІЛ VІ ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ АВТОНОМІЇ (Бутурлакіна Т.О., к.е.н., директор Центру кар’єри ДВНЗ «УжНУ»)
 • 20. Апробація результатів наукових досліджень у ході розроблення Концепції під час: Круглого столу експертів на тему «Імплементація Закону України «Про вищу осіту» – необхідна передумова інтегрування в європейські простори вищої освіти та наукових досліджень» (м. Ужгород, 24 лютого 2015 року) Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2015» (м. Київ, 12-14 листопада 2015 року). ДВНЗ УжНУ отримав найвищі нагороди, а саме Гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» та почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності України»
 • 21. Круглого столу експертів на тему «Актуальні аспекти формування концепції інноваційного розвитку університету» (м. Ужгород, 08 грудня 2015 року) Апробація результатів наукових досліджень у ході розроблення Концепції під час: Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк як універсальна регіональна структура інноваційної діяльності» (м. Кошице, Словаччина, 3 березня 2016 року)
 • 22. Узагальнення наукових результатів, отриманих під час підготовки проекту Концепції, в друкованих виданнях шляхом створення навчально-методичного комплексу видань.
 • 24. Розробники та експерти наукового проекту дійшли висновку, що впровадження Концепції дозволить успішно інтегруватись ДВНЗ «УжНУ» в європейський освітній та науковий простір, а також реалізувати: 1. Систему «Трикутника знань» (Освіта, Наука, Інновації) як стратегію розвитку європейської освіти 2. Концепцію «Потрійної спіралі» (Університет, Бізнес, Влада) 3. Стратегію «Університет – інтегратор знань» – базовий чинник регіонального зростання на основі впровадження моделі «Регіону знань» Це дозволить ДВНЗ «УжНУ» трансформуватись з традиційного в дослідницько-інноваційний університет сучасного типу та зайняти достойне місце в європейських та світових рейтингах університетів найвищого рівня. Висновки:
 • 25. Розробники Концепції висловлюють щиру вдячність експертам і науковим консультантам проекту за плідну співпрацю, корпоративну допомогу, цінні поради і настанови співробітникам Інституту вищої освіти НАПН України, зокрема: В. Луговому – доктору педагогічних наук, першому віце- президенту НАПН України, національному експерту з реформування вищої освіти в Україні; С. Калашніковій – професору, доктору педагогічних наук, директору Інституту вищої освіти НАПН України; О. Слюсаренко – доктору наук з державного управління, ученому секретарю Інституту вищої освіти НАПН України.
 • 26. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 88000, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89а +38 (0312) 65-14-34, +38 (050) 920-76-98 inst-euroint@uzhnu.edu.ua http://www.uzhnu.edu.ua/ http://www.innovative.uzhnu.edu.ua/uk/ Контакти: