Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Lipa Declaration (Tagalog Translation)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Lipa Declaration (Tagalog Translation) (20)

Publicité
Publicité

Lipa Declaration (Tagalog Translation)

  1. 1. ANG PAHAYAG NG LIPA: MATINDING PANAWAGAN SA PAMBANSANG PAGBABAGO Mamamayang Pilipino kami na may iba’t ibang pinagmulang personal, propesyunal, panlipunan, at pangkabuhayan, paniniwalang pulitikal, at pananampalatayang panrelihiyon. Nagtipun-tipon kami rito sa Lungsod ng Lipa nitong 27 Agosto A.D. 2014 / 2 Dhu al-Qa’da A.H. 1435, sa ilalim ng pagtaguyod ng Konseho ng Bagong Bansa (National Transformation Council), upang muling patotohanan ang aming malalim na paninindiga’t paniniwala tungkol sa pangkalahatang kapakanan at pinakamataas na pambansang interes, sa harap ng mga napakalubhang hamon. Inaanyayahan namin ang lahat ng aming mga kababayan sa lahat ng dako na makiisa sa amin upang muling pagtibayin ang mga paninindiga’t paniniwalang ito. 1 Naniniwala kami na: Isang krisis na walang kapantay sa lubha’t lawak ang sumapit sa ating bansa. Ang buhay ng bansa ay lubhang nanganganib mula sa mga pwersang pulitikal na pangunahing inatasan na ipagtanggol, isulong, at itaguyod ang kapakanan ng bansa, ngunit sa halip ay masugid na ginigiba ang pundasyong moral, panrelihiyon, panlipunan, kultural, konstitusyonal, at legal nito. Ang di-masupil at di-napaparusahang korapsyon at ang laganap na abuso sa kapangyarihang pulitikal at pang-ekonomiya sa lahat ng antas ng lipunan ay nagbunga ng pagkasira ng pangmadlang konsepto ng tama at mali, mabuti at masama, makatararungan at di-makatarungan, legal at ilegal. Dagdag pa, isina-ilalim nito ang sambayanan, laluna ang mga mahihirap, sa anumang kagustuhan ng mga maykapangyarihan na dikatahan ang patunguhan at pamamaraan ng ating diumano’y kaunlaran para lamang sa kanilang makasariling layunin. Ang kasalukuyang pangulong si Benigno Simeon Aquino III, sa halip na pangalagaan at ipagtanggol ang Saligang Batas, alinsunod sa pinanumpaan niya nang balikatin niya ang kanyang tungkulin, ay pinahina at sinuway ito sa pamamagintan ng pagbuyo sa Konggreso sa korapsyon, panunupil sa Hudikatura, pangungulimbat sa kaban ng bayan, pagmamanipula sa awtomatisadong sistema ng pagboto, at pagbaluktot sa proseso ng impeachment na nasasaad sa Saligang Batas.
  2. 2. Pininsala rin ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III ang moralidad ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng panunuhol sa mga kasapi ng Konggreso hindi lamang upang patalsikin at alisin ang isang nakaluklok na Punong Hukom ng Korte Suprema, kundi pati upang gumawa rin ng batas na kapos sa respeto sa karapatan sa buhay ng bawat tao sa pinakamaaga at pinakamaselan na yugto ng kanyang buhay. Ito ay pagsuway hindi lamang sa Saligang Batas, kundi higit sa lahat, ng batas ng moralidad, kaugalian, kultura at konsiyensya ng Pilipino. Sa gayon, tapat sa tunay at panlahatang batas ng moralidad at sa pangkalahatang iginagalang na prinsipyo ng Saligang Batas na nagsasaad na ang kataastaasang kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng awtoridad ng gobyerno, ipinahahayag namin na nawalan na si Pangulong Benigno Simeon Aquino III ng karapatang moral upang pangunahan ang bansa, at naging panganib siya sa estadong Pilipinong demokratiko at republikano, at panganib din sa kapayapaan, kalayaan, seguridad, at kapakanang moral at espirituwal ng sambayanang Pilipino. Ipinapahayag din namin na naglaho na ang lahat ng tiwala at kumpiyansa namin kay Pangulong Benigno Simeon Aquino III, at nananawagan kami sa kanya na magbitiw agad sa kanyang tungkulin. At nananawagan kami sa Konseho ng Bagong Bansa (na mula ngayo’y tataguriang Konseho) na balikatin ang agaran at kinakailangang gawain na pagpapanumbalik ng ating mga napinsalang institusyong pulitikal sa dati nilang katayuan at anyo bago pa man simulan nating isiping maghalal ng isang bagong pamahalaan sa loob ng normal na kalagayang pulitikal. Ang tungkulin ng Konseho ay hindi halinhan si Pangulong Aquino, kundi hadlangan ang ganap na pagkawasak ng ating sistemang pulitikal, at muling itindig at pangalagaan at palusugin ang mga institusyon nito upang sa hinaharap ang lahat ng may pagnanais ay maaring lumahok sa paligsahang pulitikal na walang pag-aalinlangan sa katapatan at katinuan nito. Waring mga tripulante ng isang sasakyang panghimpapawid na naatasang kumpunihin ito matapos magkaroon ng problema habang lumilipad sa himpapawid, bago payagan na muling pumaimbulong ito, ang tungkulin ng Konseho ay isaayos lamang ang napinsalang tatluhang sistema (tripartite system) ng gobyerno at tiyakin na ang mga 2
  3. 3. mamamayan ay maaari nang muling maghalal ng sarili nilang mga pinuno nang malaya at matalino. Kaugnay nito, tinatanggap namin nang malugod ang panukala ng Konseho na simulan ang mga malawakang pagsangguni sa taumbayan hinggil sa pangangailangang bigyan ng panibagong-ayos at patatagin ang sistemang presidenyal o kaya naman, ang paglipat mula sa sistemang unitaryo / presidenyal tungo sa sistemang federal / parlamentaryo, at ang pagkaloob sa sistemang ito ng sumusunod na mga sangkap at katangian: 1) ganap na malayang sangay - hudikatura, na ligtas sa anumang pananakot o pamumuwersa mula sa panig ng sangay – ehekutibo o sangay – lehislatura, at taglay ang sapat na kapangyarihan, pondo at kagamitan upang tapusin ang lahat na nakabinbing kaso sa mga korte at pabilisin ang pagproseso sa lahat ng mga kaso; 2) propersyonal na serbisyong sibil at militar na pinangagasiwaan ayon sa pamantayan ng kahusayan o merito; 3) hayag, malinaw at tapat na sistema at pamamaraan ng gobyerno sa pagbabadyet, pangangalap, pagbabayad, pagtutuos, at pag-awdit 4) walang-maipupunang malaya at ganap na mapananaligang sistema ng halalan, na ligtas sa katiwalian at pandarayang puminsala sa awtomatisadong sistema ng halalan mula noong 2010. Anuman ang anyo ng gobyerno na mapapagpasiyahang pagtibayin ng mga mamamayan, hindi mapasubaliang nararapat na taglay ang integridad at kalayaaan ng mga korte, at ang sistema ng halalan na walang bahid ng korapsyon, kung papaano tayo, ang sambayanan, ay malaya at matalinong makapipili ng sarili nating mga pinuno sa malalaya at tapat na halalan. Kung wala ang mga ito, hindi natin maaaring sabihin na may gobyernong demokratiko at republikano na tumatakbo nang normal. Samakatuwid, lubos naming itinataguyod ang panindigan ng Konseho na hanggang hindi natin nakakamtan itong ating nilulunggating sistema ng halalan na ligtas sa pandaraya, dapat nating iwasan ang pagkakaroon ng baligho at huwad na halalan. Subalit kapag nakamtan na natin ang sistema ng halalan na ligtas sa pandaraya, dapat nating himukin ang mga pinakakarapat-dapat na taumbayan sa bansa na lumahok sa 3
  4. 4. isang bukas na sistema ng halalan upang sama-sama nating mabigyang-wakas ang mahigpit na hawak ng mga korap at inutil na dinastiyang pulitikal sa mga halalan. Sa wakas, sinusuportahan namin ang panukala ng Konseho na kasabay ng mga repormang pulitikal, kinakailang maisakatuparan din ang malawakang repormang pang-ekonomiya. Sa iisang tinig, kinakailangan na nating malakas na isigaw ang "Hindi ," tulad ng mungkahi ni Papa Francisco, sa isang sistema ng ekonomiya na batbat ng pag-isantabi at kawalan ng pagkakapantay, na bunga ng isang baluktot na pananaw hinggil sa tao at lipunan, na mapinsalang isinasagawa sa pamamagitan ng mga batas, patakaran, at programang resulta ng kakitiran ng isip. Habang inihahanda ng Konseho ang pagsasakatuparan ng mga repormang kinakailangan, nananawagan kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, bilang “tagapagtanggol ng sambayanan at ng estado” ayon sa Saligang Batas, na pagkalooban ng proteksyon ang Konseho, at huwag payagang pagamit sa anumang paraan na hadlangan ang tungkulin ng Konseho na transisyunal at walang kinikilingang partido, at huwag pahintulutan ang anumang armadong grupo na maghasik ng dahas, kaguluhan, o hidwaan sa mapayapang hanay nito. Pinagtibay sa Lungsod ng Lipa, ngayong ika-27 ng Agosto A.D. 2014 / ika-2 ng Dhu-Al- Qa’da A.H. 1435. 4

×