Història_mates

177 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Història_mates

 1. 1. Històr i a de les mates Oscar Fuente Josep Maria Roca Josep Fatjó
 2. 2. Índe xDesenvolupament de les parts: • Introducció • Objectius de l’activitat • Amb que contaven i recontaven a la prehistòria? • Quines tècniques feien servir? • Per que utilitzaven les tècniques matemàtiques? • Quan fa que existeixen les matemàtiques? • Com s’ha descobert que a la prehistòria ja es feien matemàtiques?Avaluacció
 3. 3. IntroduccióLes matemàtiques ja es van començar a utilitzar ala prehistòria, tot hi que a l’inici eren unesmatemàtiques molt simples i senzilles, però moltútils.
 4. 4. Objecti us de l’activi• tat Aprendre com van començar les matemàtiques• Descobrir perquè utilitzaven les matemàtiques els prehistòrics• Aprendre quines tècniques matemàtiques van descobrir els prehistòrics• Investigar sobre en què contaven i recontaven els prehistòrics• Observar i reflexionar sobre els ossos que ells utilitzaven com a eina matemàtica•
 5. 5. Amb què c o n t a ve n ila prehist re c o n t a ve òr ia? n aPer contar, feien servir ossos, i amb ganivetsdibuixaven petits palets que formaven diferentstècniques
 6. 6. Com ho feien?En cada cosa que els interessava contar o recontarguixaven un palet en l’ós o un nombre de paletsagrupats
 7. 7. Perq u è feien s er vir le stècn iq u es?Aquesta tècnica s’utilitzava per contar llunes,animals, fruites, persones etc...
 8. 8. Quan fa q ue e xiste matemàti i xe n l e s ques?Es diu que es van començar a utilitzar aquestestècniques de matemàtiques ja fa uns 35.000 anys
 9. 9. Com s’ ha d escobe r t q u e a laprehist òr ia ja hi ha viama t e màt iq u es? dos sos que demostren lesS’ha n trobat varies restes t per at L e bombo Bone, descobertèc niques com l’anomen t de H einzelin de Braucourel arqueòleg Belga Jean
 10. 10. Ava lu accióHa set un treball fàcil de realitzar, si més no, haresultat fàcil gracies a que ens hem acabatorganitzant tot hi no haver començat gaire béEsperem que us hagi agradat el treball

×