Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ES projektu vadība

1 275 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

ES projektu vadība

 1. 1. ES PROJEKTU VADĪBA 2013.GADA 5.DECEMBRIS Lektore: Ilona Grodska ilona.grodska@gmail.com Tālr: 26551102
 2. 2. Autore: I.Grodska 2014.01.06. «Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā» (1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) 2
 3. 3. Autore: I.Grodska 2014.01.06. TĒMAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pamatprincipi un atslēgvārdi ES finansējuma piesaistē. Pieejamais ES politikas instrumentu un ārvalstu finanšu instrumentu finansējums biedrībām un nodibinājumiem (gan 2007.-2013., gan 2014.-2020. plānošanas periods). Sadarbības iestādes un sadarbības modeļi finansējuma piesaistes procesā. Projekta iesnieguma izstrāde un vadība. Riski ES projektu vadībā. Obligātais tiesiskā ietvara minimums. 3
 4. 4. Autore: I.Grodska 2014.01.06. PAMATNOSACĪJUMI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mērķu atbilstība (plānošanas dokumenti) Kontaktpersonas Atbalsta intensitāte Līdzfinansējums/ ieguldījums natūrā Attiecināmās izmaksas, % ierobežojumi Partnerības nosacījumi Īstenošanas termiņi (iespējamā uzsākšana, laika grafiks, atskaišu deadline) Atskaišu periodi (milestone) Dokumentācijas valoda Publicitāte u.c. 4
 5. 5. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 1.PAMATNOSACĪJUMS: JĀBŪT ATBILSTOŠAM MĒRĶIM Stratēģiskie plānošanas dokumenti (Stratēģiskais ietvardokuments, LNAP, EP un Padomes lēmumi);  Programmdokumenti, programmas, operacionāl ās programmas, programmu papildinājumi;  Aicinājumi projektu iesniegšanai, MK noteikumi, konkursu nolikumi (kritēriji, veidlapas, TEP pamatojumi);  Vadlīnijas/ rokasgrāmatas.  5
 6. 6. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 1.PAMATNOSACĪJUMS: JĀBŪT ATBILSTOŠAM MĒRĶIM 1) 2) 3) Administratīvie kritēriji – dokumentācijas un noformējuma atbilstība Atbilstības kritēriji (eligibility criteria) (atbilst/neatbilst): atbilstības kritērijus nosaka katrai Programmai un tās daļām, ja attiecināms, un apstiprina iesniegto projektu pieteikumu atlases procedūras pirmajā posmā. Tikai tie projektu pieteikumi, kas atbilst attiecīgajiem atbilstības kritērijiem, tiek pakļauti padziļinātai novērtēšanai, pamatojoties uz atlases un atbalsta piešķiršanas kritērijiem. Atbalsta piešķiršanas kritēriji (award criteria)/ KVALITĀTES KRITĒRIJI (punkti) : šie kritēriji veido pamatu tam, lai novērtētu projektu pieteikumu kvalitāti saistībā ar Programmas vispārējiem un noteiktajiem mērķiem, kas noteikti katrai Programmas daļai. Tie satur gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus elementus, katram no tiem piešķirta īpaša nozīme. 6
 7. 7. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 2.PAMATNOSACĪJUMS – ZINI KONTAKTPERSONU Kontaktpunkti  Informatīvie semināri  Mājas lapas  Vadlīnijas un rokasgrāmatas  Projekta uzraugs  Komunicēt un konsultēties par visām neskaidrībām gan sagatavošanas, gan vadīšanas, gan atskaitīšanās procesā  7
 8. 8. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 3.PAMATNOSACĪJUMS – VAI ATBALSTA INTENSITĀTE IR TĀ VĒRTA? Kāds ir atbalsts, ko nodrošinās finansējuma devējs: % no projekta kopējām izmaksām un finanšu izteiksmē (cik ir mazākā/ lielākā iespējamā nauda)?  Vai pietiks savs līdzfinansējums, vai ir nodrošinājums uz iesniegšanas brīdi?  Vai projekta min izmaksas nav pārāk augstas projekta iecerei?  Vai max izmaksās var iekļauties, nesamazinot projekta vadības un plānoto rezultātu kvalitāti?  8
 9. 9. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 4.PAMATNOSACĪJUMS: KĀDS BŪS MANS LĪDZFINANSĒJUMS? Vai attiecināms ieguldījums natūrā?  Cik lielā intensitātē attiecināms?  Kāda veida ieguldījums natūrā attiecināms?  Vai noteiktas aprēķina formulas un vērtēšanas metodes?  9
 10. 10. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 4.PAMATNOSACĪJUMS: KĀDS BŪS MANS LĪDZFINANSĒJUMS?  Ieguldījums natūrā (contribution in kind): ieguldījums natūrā ir jebkurš ieguldījums, ko neapmaksā dotācijas saņēmējs vai dotācijas līdzorganizatori. Tas var būt ieguldījums ilgstošas lietošanas pamatpreču un aprīkojuma, izejmateriālu veidā, privātas personas vai korporatīvas struktūras neapmaksāts labdarības darbs vai citas organizācijas (kas nav koordinatora/līdzorganizatoru vai dotācijas saņēmēja organizācija) norīkots personāls, kas saņem atlīdzību no izcelsmes organizācijas. Ieguldījums natūrā var veidot vai arī neveido attaisnotās izmaksas, skatīt konkrētās programmas nosacījumus. 10
 11. 11. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 4.PAMATNOSACĪJUMS: KĀDS BŪS MANS LĪDZFINANSĒJUMS? Ieguldījuma natūrā veidi: mantiskie ieguldījumi: finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera (ieguldītājs) bilancē uzņemtie pamatlīdzekļi – tehnoloģiskās iekārtas (iekārtas, mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas), kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks nekā viens gads un ietver visu projekta īstenošanas periodu; materiāli, ko projekta ietvaros ieguldītājs piešķir aktivitāšu īstenošanai; darbību ieguldījumi: projekta ietvaros ar aktivitāšu īstenošanu saistītās profesionāla rakstura darbības, par kurām projekta ietvaros netiek saņemta atlīdzība; projekta ietvaros veiktais brīvprātīgais darbs bez atlīdzības. 11
 12. 12. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 4.PAMATNOSACĪJUMS: KĀDS BŪS MANS LĪDZFINANSĒJUMS? Mantiskie ieguldījumi:  skaidra iegādes vērtība un izcelsme,  skaidra aktuālā tirgus vērtība (ekspertu metode),  skaidra patērējamā vērtība (nolietojums, īres izmaksas, autoratlīdzības) 12
 13. 13. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 4.PAMATNOSACĪJUMS: KĀDS BŪS MANS LĪDZFINANSĒJUMS? Brīvprātīgais darbs: Aprēķinot brīvprātīgā darba izmaksas, par pamatu jāņem LR normatīvajos aktos noteiktā minimālā stundas tarifa likme. Ar brīvprātīgā darba veicēju ir jānoslēdz līgums/ vienošanās, jāpilda darba laika uzskaites lapa.  Darbinieks, kas strādā projektā, pamatojoties uz darba līgumu, nevar veikt līdzīgu darbu bez atlīdzības kā brīvprātīgais darbinieks projekta ietvaros.  13
 14. 14. Autore: I.Grodska ATTIECINĀMĀS  - - - Attiecināmās izmaksas, t.sk.: visas konkrētajās vadlīnijās noteiktās; PVN, ja projekta pieteicējs nav PVN maksātājs; Patiesi nepieciešamas projekta īstenošanai, norādītas vadlīnijās un līguma par projekta ieviešanu pielikumā; Jābūt veiktām, sākot no līguma par projekta uzsākšanu noslēgšanas dienas līdz dienai, kas noteikta šajā līgumā kā projekta beigu datums; Reāli (auditējami) izdevumi, kurus pamato projekta īstenotāja grāmatvedības dokumenti, kuri ir pārbaudāmi (attaisnojošie dokumenti); 2014.01.06. NEATTIECINĀMĀS  - - Neattiecināmās izmaksas (projekts nefinansē), t.sk.: Nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu PVN, ja projekta pieteicējs ir PVN maksātājs; Projekta pieteikuma sagatavošanas izdevumi (PĀRSVARĀ GADĪJUMOS!!!) Izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projekta pieteikumā paredzētās, nav attiecināmas. 5.PAMATNOSACĪJUMS:VAI TAS, KAS MAN VAJADZĪGS VISPĀR IR ATTIECINĀMS? 14
 15. 15. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 5.PAMATNOSACĪJUMS:VAI TAS, KAS MAN VAJADZĪGS VISPĀR IR ATTIECINĀMS?   Aprīkojuma amortizācija (depreciation of equipment): ja projekta vai līdzfinansētās darba programmas nolūkos iepērk aprīkojumu, tam piemēro amortizāciju. Amortizācija ir attaisnotās tiešās izmaksas tikai atbilstības periodā, kā noteikts dotāciju līgumā, atkarībā no tā, cik lielā mērā aprīkojumu īpaši izmanto projektā vai saistībā ar līdzfinansētās darba programmas darbībām. Piemērojamie amortizācijas noteikumi ir dotācijas saņēmējas organizācijas valsts nodokļu un grāmatvedības noteikumi. 15
 16. 16. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 5.PAMATNOSACĪJUMS:VAI TAS, KAS MAN VAJADZĪGS VISPĀR IR ATTIECINĀMS?         Administratīvās izmaksas ir organizācijas ikdienas darbības nodrošināšanas izmaksas – visas izmaksas, kuras nepieciešamas, lai organizācija varētu darboties, un kuras nav tieši saistītas ar projekta realizēšanu Attiecināmība/ neattiecināmība Procentuālais ierobežojums ~ 5% - 7% Maksimālais procents, nemainīgās likmes piemērošana Administratīvo izmaksu sastāvs Atalgojums projektu administrācijai Finanšu audits Publicitāte 16
 17. 17. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 5.PAMATNOSACĪJUMS:VAI TAS, KAS MAN VAJADZĪGS VISPĀR IR ATTIECINĀMS?  Administrējošo personālu projektā var piesaistīt pamatojoties uz:  darba līgumu vai/ un rīkojumu par ierēdņa iecelšanu amatā;  papildvienošanos pie darba līguma vai rīkojumu par darba slodzes procentuālu sadalījumu starp pamatdarbu un darbu pie konkrētā projekta ieviešanas;  uzņēmuma līgumu. 17
 18. 18. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 6.PAMATNOSACĪJUMS:VAI PARTNERI IR OBLIGĀTI?   Koordinators (dotācijas saņēmējs) (coordinator/ lead partner): Šī loma nozīmē vispārēju atbildību par darbības veikšanu saskaņā ar dotāciju līgumu/dotāciju lēmumu, kā arī noteiktu un būtisku iesaistīšanos projekta plānošanā, īstenošanā un finansēšanā. Koordinators darbojas kā juridiskais dotāciju līguma līdzparakstītājs. Līdzorganizators (coorganizer/ partner): kultūras pakalpojumu sniedzējs no Programmas dalībvalsts, kurš noteikti un būtiski iesaistās projekta plānošanā, īstenošanā un finansēšanā. Pieteikuma veidlapā skaidri jānorāda katra līdzorganizatora iesaistīšanās. Vienkārša pakalpojumu vai preču piegāde saistībā ar projektu, kas notiek, pamatojoties uz līgumu, vai nē, netiek uzskatīta par līdzorganizēšanu atbilstoši līdzorganizatora definīcijai. 18
 19. 19. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 6.PAMATNOSACĪJUMS:VAI PARTNERI IR OBLIGĀTI?  Asociētais partneris (associated partner): Partneris no Programmas dalībvalsts vai trešās valsts, ja attiecināms, kurš piedalās projekta darbību īstenošanā, bet ne tik lielā mērā un pakāpē kā līdzorganizators vai oficiālais partneris. Nepiedalās ar savu līdzfinansējumu. Izmaksas, kas rodas asociētajiem partneriem, nav attaisnotās izmaksas, ja vien koordinators un/vai līdzorganizatori tās tieši nemaksā vai neatlīdzina. 19
 20. 20. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 7.PAMATNOSACĪJUMS: VAI ĪSTENOŠANAS LAIKS IR PIEŅEMAMS? Vai reālais projekta uzsākšanas laiks man vēl būs interesants?  Vai max projekta īstenošanas laiks ir reāls visu rezultātu sasniegšanai un pierādīšanai?  Vai naudas aprites periodi nekavēs projekta ieviešanu atbilstoši grafikam?  Kad un vai var iesniegt pēdējos projekta grozījumu pieprasījumus projekta termiņa pagarināšanai?  Projekta termiņa pagarināšana atvieglo, bet sadārdzina un atvirza naudas saņemšanas brīdi.  20
 21. 21. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 8.PAMATNOSACĪJUMS: ATSKAITĪŠANĀS PERIODI IR JĀPLĀNO PROJEKTA LAIKA PLĀNĀ, AKTIVITĀTĒS UN BUDŽETĀ!  Par kādiem termiņiem jāsniedz atskaites?  Kāds varētu būt atskaišu izskatīšanas un apstiprināšanas periods (pierēķināt klāt precizējumu sniegšanu)? Cik ilgā laikā veic starpmaksājumu?  Cilvēkresursi šo darbu veikšanai.  Aktivitātes un izmaksas jāplāno, balstoties uz atskaišu periodiem. 21
 22. 22. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 8.PAMATNOSACĪJUMS: ATSKAITĪŠANĀS PERIODI IR JĀPLĀNO PROJEKTA LAIKA PLĀNĀ, AKTIVITĀTĒS UN BUDŽETĀ! Par līdzekļu atmaksas kārtību vienojas pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas, slēdzot līgumu par projekta ieviešanu. Iespējamie varianti: • viens noslēguma maksājums pēc pilnīgas projekta īstenošanas; • vairāki starpposma maksājumi projekta ietvaros, ko veic pēc projekta atsevišķa posma pabeigšanas, ja projekta posms ir veiksmīgi īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība. 22
 23. 23. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 9.PAMATNOSACĪJUMS – KĀDĀ VALODĀ STRĀDĀSIM? Projekta pieteikuma valoda  Partnerības valoda  Dokumentācijas valoda  23
 24. 24. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 10.PAMATNOSACĪJUMS – PUBLICITĀTEI NAUDA IR JĀPLĀNO Kādas ir publicitātes prasības?  Plānojot projektu, ir jābūt skaidram, kādas publicitātes aktivitātes tiks veiktas, cik tas maksās (izmaksas ietekmē arī laiks, kad plānojam kādu publicitāti veikt).  Publicitātei ir jābūt redzamai un pierādāmai.  24
 25. 25. Autore: I.Grodska 2014.01.06. 11.PAMATNOSACĪJUMS- ESAM UZMANĪGI SĪKUMOS, JAU PROJEKTU PLĀNOJOT Katrs nosacījums var prasīt izmaksas, laiku, cilvēkresursus. Piemēram:  vai audits ir obligāts, par kādu naudu?  Projekta noformējums veidlapās, dokumentos citur?  Aizpildot projekta veidlapu, nekas nevar būt neaizpildīts?  Svarīgi nenokavēt projekta iesniegšanas dienu un laiku!  ………… 25
 26. 26. Autore: I.Grodska 2014.01.06. CITI TERMINI   Apakšuzņēmēju piesaistīšana (īstenošanas līgumi/iepirkuma līgumu piešķiršana) (Subcontracting (implementation contracts/awarding of procurement contracts)): jebkuri pakalpojumi un/vai preces saistībā ar projekta darbībām vai darba programmu, ko sniedz trešā puse, kas nav pieteikuma iesniedzēja organizācija, bet ko pilnībā atmaksā vai atlīdzina pieteikuma iesniedzēja organizācija neatkarīgi no juridiskā līguma veida, kas noslēgts starp organizāciju un trešo pusi. Parasti: Apakšuzņēmēju līguma puses jāmin pieteikuma veidlapā, bet budžetā skaidri jānorāda tiešās izmaksas, kas saistītas ar šo pušu īstenotajām darbībām. Iepirkuma līgumu kopsumma nedrīkst būt lielāka par pusi no piešķirtās dotācijas. 26
 27. 27. Autore: I.Grodska 2014.01.06. FINANŠU AVOTI PROJEKTI:  ESSF (t.sk. pārrobežu sadarbības programmas)  EK fondi, programmas, iniciatīvas  Ziemeļvalstu fondi un programmas  Norvēģijas EEZ finanšu instruments  Neatkarīgie fondi un programmas  Nozaru atbalsta mehānismi  Nacionāla, reģionāla un lokāla līmeņa atbalsta programmas, fondi 27
 28. 28. Autore: I.Grodska 2014.01.06. INFORMĀCIJAS AVOTI          http://europa.eu/policies-activities/index_en.htm (EK grantu informācija sadalījumā pa nozarēm) http://www.eutrainingsite.com/community_programmes.php (EK programmu apkopojums: pamatinformācija un kontakti) http://www.fundsforngos.org/, http://www.labforculture.org/ www.esfondi.lv (saites uz nozaru ministrijām) http://www.sif.lv/ (granta shēmas nvo kapacitātei) www.viaa.gov.lv (cilvēkresursu kapacitāte) www.liaa.gov.lv (uzņēmējdarbība) www.vraa.gov.lv (reģionālā attīstība) www.varam.gov.lv (pārrobežu sadarbības programmas, klimata pārmaiņu finanšu instruments) 28
 29. 29. Autore: I.Grodska 2014.01.06. INFORMĀCIJAS AVOTI: KULTŪRAS MATOJUMS (KULTŪRTŪRISMS)     http://www.echn.net/echn (European Cultural Heritage Network) – partnerība, finansējuma pieejamības analīze, aktualitātes, forumi, diskusijas; www.europanostra.org : ES balvas un granti kultūras mantojuma saglabāšanai, pētniecībai kultūras mantojuma izzināšanā, arheoloģisko vietu, arhitektūras mantojuma, ainavu un mākslas darbu izpētei un saglabāšanai www.uehh.org/en/index.php - Eiropas vēsturisko māju asociācija www.culturalheritagetourism.org (ASV) – finansējuma pieejamības analīze, labās prakses piemēri 29
 30. 30. LIAA ĪSTENOTĀS PROGRAMMAS: HTTP://WWW.LIAA.GOV.LV/LV/ESFONDI/PIENEM Autore: I.Grodska 1. 2014.01.06. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas): 1. biedrības un nodibinājumi ar vismaz 5 komersantiem 2. Iesniegt līdz 30.novembrim vai 2014.gadā 3. Latvijas komersantu ieiešana ārvalstu tirgos - Latvijā ražoto preču un pakalpojumu ārējais mārketings; dalība starptautiskās izstādēs; prezentējoša dalība ārvalstu konferencēs, semināros; dalība tirdzniecības misijās, kontaktbiržās; konferenču un semināru organizēšana par eksporta jautājumiem; vizītes pie potenciālā sadarbības partnera 4. max 200 000 EUR 3 gadu laikā 5. atbalsta intensitāte 50%, biedrībām konferenču un semināru organizēšanai 70% 30
 31. 31. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43 NVO fonds (ieviesējs Sabiedrības integrācijas fonds: www.sif.lv)  NVO projektu programma:   šobrīd un līdz 2016.gadam  divas programmas: darbības nodrošināšanai ilgtermiņā un projektu īstenošanai 31
 32. 32. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43 Projektu veidi:  Mikroprojekti (vietējais līmenis):  Mecoprojekti (reģionālais līmenis): Makroprojekti (nacionālais vai starptautiskais līmenis):  Atbalsts: 90%, 5% var ieguldīt natūrā. 32
 33. 33. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43   Darbības nodrošināšanas programma: Projekti prioritāri tiks atbalstīti šādās atbalsta jomās: 1. demokrātija un līdzdalības demokrātija; 2. cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības (etniskas, reliģisk as, valodas un seksuālā orientācija); 3. laba pārvaldība un atklātība; 4. rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana 5. vide un ilgtspējīga attīstība; 6. dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbība s mazināšana. 33
 34. 34. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43 Projektu veids Max eur mēnesī Maksimālais grants 1 projektam Max īstenošanas laiks Finansējums Mikroprojekti Līdz 1500 54 000 3 gadi 40% no pieejamā programmas finansējuma Makroprojekti Līdz 2000 72 000 3 gadi 60% no pieejamā programmas finansējuma 34
 35. 35. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43 Projektu programma: Sociālais sektors: Labklājības veicināšana un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā. Vienota sabiedrība: Starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un latviešu valodas apmācība, kas veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu. 35
 36. 36. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43 "Nacionālā klimata politika"  Iepriekš noteikti projekti  Grantu shēma  Atklāts konkurss projektiem  Plānots: 2013.gada beigas  MK noteikumi nr 815 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība 36
 37. 37. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43 Grantu shēmas projektu ietvaros:  organizēti 12 publicitātes un informācijas pasākumi (semināri un kampaņas);  īstenoti septiņi pētījumi par klimata pārmaiņu pētījumu metodoloģijām, rādītāju sistēmām un horizontālajiem jautājumiem;  izstrādāti četri profesionālās izglītības programmas moduļi klimata pārmaiņu un pielāgošanās jomā; 37
 38. 38. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43 Atklātā konkursa projektu ietvaros:  īstenoti trīs zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības projekti;  samazināts enerģijas patēriņš līdz 25 kWh/m2 gadā ēkās, kurās tiek ieviestas enerģiju taupošas tehnoloģijas;  palielināts emisiju ietaupījums līdz 500 t CO2 gadā ēkām, kurās tiek ieviestas enerģiju taupošas tehnoloģijas;  programmas ietvaros īstenoti trīs zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju projekti;  samazinātas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 4300 t CO2 gadā. 38
 39. 39. Autore: I.Grodska 2014.01.06. NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTS HTTP://WWW.EEAGRANTS.LV/?ID=43     Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana: kultūras mantojuma saglabāšana (līdz 6.decembrim) (www.km.gov.lv) kultūras mantojuma objektu restaurācija un saglabāšana, veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, sekmējot ekonomisko aktivitāti attiecīgajās teritorijās. Uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt valsts iestādes (ne komercsabiedrības), kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir arhitektūras piemineklis, kā arī pašvaldības, pašvaldības iestādes vai citas atvasinātas publiskas personas (ne komercsabiedrības), kuru īpašumā ir arhitektūras piemineklis. 50 000 – 250 000 EUR Atkārtota konkursa izsludināšana atkarīga no pieejamā finansējuma 39
 40. 40. Autore: I.Grodska 2014.01.06. ES MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: WWW.VIAA.GOV.LV Comenius – skolas izglītība  Erasmus – augstākā izglītība  Leonardo da Vinci – augstākā apmācība un izglītība  Gruntvig – pieaugušo izglītība  40
 41. 41. Autore: I.Grodska 2014.01.06. ES MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: WWW.VIAA.GOV.LV Jaunajā periodā tiek turpinātas iesāktās iniciatīvas  Jāseko līdzi detaļu un ieviešanas izmaiņām  41
 42. 42. GRUNTVIG HTTP://EC.EUROPA.EU/EDUCTION/PROGRAMMES/IIP/STRUCTURE/  Grundtvig: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_progr amma/grundtvig/par_grundtvig/. Mūžizglītības iespējas un pieaugušo izglītības kvalitātes celšana. Finansējums pieredzes apmaiņai jebkurā jomā. Pieejams iestādēm, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā, un jebkuram pieaugušajam.
 43. 43. GRUNTVIG DARBNĪCAS  Finansējumu piešķir: Dalībnieku sagatavošanai;  Dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai;  Darbnīcu organizēšanai. Lai pieteiktos dalībai: sazināties ar organizatoriem pēc katalogā norādītās kontaktinformācijas, jāaizpilda veidlapa – pieteikums, jānosūta pa pastu organizatoriem, kopija jānosūta darbnīcas mītnesvalsts programmu administrējošajai aģentūrai un VIAA. 
 44. 44. SENIORU BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS     Divi gadi Divas organizācijas no dāžādām valstīm Brīvprātīgo senioru apmaiņa starp dalīborganizācijām Aktivitātes mērķi:     nodrošināt formālās un neformālās izglītības iespējas Eiropas senioriem, veicinot viņu aktivitāti un līdzdalību sabiedriskajos procesos; dot iespēju Eiropas senioriem piedalīties brīvprātīgā darbā citā Eiropas valstī; veicināt senioru darba un dzīves pieredzes novērtējumu un izmantošanu sabiedrībā; veicināt ilgstošu sadarbību starp nosūtošo un uzņemošo organizāciju, darbojoties ar noteiktām mērķa grupām un tēmām.
 45. 45. SENIORU BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS  Senioru brīvprātīgais darbs ir iespēja:      apgūt jaunas valodas, sociālās un starpkultūru prasmes un kompetences; iespēja piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, būt aktīviem pilsoņiem; gūt pieredzi un dalīties zināšanās; paplašināt Eiropas perspektīvas un attīstīt Eiropas sadarbību. Galvenie nosacījumi senioru brīvprātīgā darba projekta sagatavošanai:     katra organizācija nosūta un uzņem 2 – 6 brīvprātīgos; brīvprātīgais seniors ir pieaugušais vecumā virs 50 gadiem; brīvprātīgā darba ilgums ir 3 – 8 nedēļas; pieteikumus iesniedz abas partnerorganizācijas savu valstu nacionālajās aģentūrās (Latvijā – Valsts izglītības attīstības aģentūrā; www.viaa.gov.lv).
 46. 46. Autore: I.Grodska 2014.01.06. SENIORU BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS Projektu īstenotājiem jābūt reģistrētiem kādā no:  Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm;  Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un EEZ valstīm: Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē;  Eiropas Savienības kandidātvalstīm: Turcijā un Horvātijā. 47
 47. 47. PIEAUGUŠO PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE   Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide – iespēja pieaugušo izglītības personālam piedalīties tālākizglītības kursos citā Mūžizglītības programmas valstī, uzlabot savas pedagoģiskās prasmes un gūt plašāku izpratni par pieaugušo izglītību Eiropā. Kursi var būt par pieaugušo izglītības:      pieejamību, īpaši sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām; saturu, īpaši kursu saturu un metodoloģiju; administrēšanu vietējā un reģionālā līmenī; kvalitātes novērtējumu un atbalsta pasākumiem; sistēmas un politiskiem aspektiem pieaugušo izglītībā, t.sk. finansēšanas modeļiem.
 48. 48. Autore: I.Grodska 2014.01.06. PIEAUGUŠO PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE Kursiem jāatbilst kandidāta profesionālajai darbībai  Finansējumu kursiem piešķir, ja:  atbilst pieteicēja izvirzītajiem tālākizglītības mērķiem;  saskan ar nepieciešamajiem kvalitātes kritērijiem;  kursos atspoguļota Eiropas dimensija (salīdzinājumā ar tiem kursiem, kas pieejami pieteicēja valstī).  tie 49
 49. 49. PIEAUGUŠO PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE Kursu katalogs - Grundtvig kursu katalogā: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/     Pieteicēji var izvēlēties arī katalogā neiekļautos kursus, taču tiem jāatbilst nepieciešamajiem kritērijiem. Kursu atbilstību var novērtēt VIAA. Kursiem jābūt organizētiem citā Mūžizglītības programmas dalībvalstī, nevis valstī, kur pieteikuma iesniedzējs dzīvo un strādā. Pieaugušo izglītības personāla profesionālās pilnveides kursiem jāpiesakās individuāli, aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu. Tā ir ievietota: www.viaa.gov.lv. Individuāliem pieteicējiem jābūt:   Mūžizglītības programmas dalībvalsts pilsoņiem; kādas citas valsts pilsoņiem, norādot, ka viņi ir pastāvīgie iedzīvotāji vai reģistrēti kā nepilsoņi, vai viņiem ir bēgļa statuss Mūžizglītības programmas dalībvalstī
 50. 50. PIEAUGUŠO PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE  Kursiem var pieteikties:             personas, kas iesaistītas pieaugušo izglītības personāla tālākizglītībā; bijušie skolotāji un personāls, kas atsāk strādāt pieaugušo izglītības jomā; pieaugušo izglītības speciālista kvalifikācijas ieguvēji, kas vēlas uzsākt darbu šai jomā/savā profesijā; personas, kuras pārkvalificējas darbam pieaugušo izglītībā; studenti, kas beiguši vismaz divus kursus programmā, lai iegūtu kvalifikāciju pieaugušo izglītībā/andragoģijā, vai arī to studē maģistrantūrā; personas, kuras strādā pieaugušo izglītībā, arī brīvprātīgajā darbā: skolotāji/instruktori; organizāciju vadītāji un administrācijas darbinieki; personāls, kas iesaistīts starpkultūru izglītībā, strādā ar migrantu grupām vai ceļotājiem darba jautājumos; personāls, kas strādā ar pieaugušajiem ar speciālām izglītības vajadzībām; mediatori, kas strādā ar pieaugušo riska grupām; karjeras konsultanti; reģionālo un vietējo pārvaldes institūciju darbinieki un inspektori, kuru darbs saistīts ar pieaugušo izglītību.
 51. 51. LEONARDO DA VINCI HTTP://EC.EUROPA.EU/EDUCTION/PROGRAMMES/IIP/STRUCTURE/GRUNDTVIG_EN.H TML  Leonardo da Vinci: Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus. http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_program ma/leonardo_da_vinci/par_programmu/
 52. 52. LEONARDO DA VINCI HTTP://EC.EUROPA.EU/EDUCTION/PROGRAMMES/IIP/STRUCTURE/GRUNDTVIG_EN.H TML Programma pieejama: - Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi; - Cilvēkiem darba tirgū – starptautiskas profesionālas pieredzes/prakses iespējas strādniekiem, darbiniekiem, pašnodarbinātajiem, bezdarbniekiem, augstskolu beidzējiem (2 – 26 nedēļas); - Profesionālās izglītības speciālistiem.
 53. 53. LEONARDO DA VINCI HTTP://EC.EUROPA.EU/EDUCTION/PROGRAMMES/IIP/STRUCTURE/GRUNDTVIG_EN.H TML - Nevar pieteikties individuāli. Sadarbojas divas juridiskas personas (nosūtītājiestāde un uzņemošā iestāde), piemēram, mācību iestāde, profesionālās izglītības iestāde, uzņēmumi.
 54. 54. JAUNATNE DARBĪBĀ Jaunietis 13 – 30 gadi  Iesniedzēji: bezpeļņas vai nevalstiska organizācija; valsts/pašvaldību iestāde, pašvaldība, neformālas jauniešu grupas, Eiropas līmeņa organizācija, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, kurai ir filiāles vismaz 8 programmas dalībvalstīs; starpvaldību nevalstiskās organizācijas; komercstruktūras, kas organizē pasākumus jaunatnes, sporta vai kultūras jomā  Juridiski reģistrēta kādā no programmas dalībvalstīm 
 55. 55. JAUNATNE DARBĪBĀ  1.apakšprogramma Jaunatne Eiropai: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu iniciatīvas un Jauniešu demokrātijas projekti; 2.apakšprogramma Eiropas Brīvprātīgais darbs: Eiropas Brīvprātīgais darbs; 3.apakšprogramma Jaunatne pasaulē: Jauniešu apmaiņas, apmācību un sadarbības tīklu veidošana ar Programmas Partnervalstīm;
 56. 56. JAUNATNE DARBĪBĀ  4.apakšprogramma Jaunatnes atbalsta sistēmas: Jaunatnes darbā un organizācijās aktīvo personu apmācības un sadarbības tīklu veidošana, Vairāku pasākumu īstenošanas projekti; 5.apakšprogramma Atbalsts Eiropas līmeņa sadarbībai jaunatnes jomā: Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti.
 57. 57. EK PROGRAMMA «RĪCĪBAS PROGRAMMA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS JOMĀ» Mērķis: risku novēršana cilvēcei, videi un nekustamiem īpašumiem dabas un tehniska rakstura nelaimes gadījumos. Sagatavotības pakāpes paaugstināšana civilajā aizsardzībā ES dalībvalstīs.  Valsts pārvaldes iestādes, kas darbojas civilās aizsardzības jomā. 
 58. 58. ES PROGRAMMA «RĪCĪBAS PROGRAMMA PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS JOMĀ» Nodrošināt augstākā līmeņa patērētāju aizsardzību, uzlabojot konsultēšanās procesu ar patērētājiem un patērētāju interešu pārstāvēšanu, kā arī nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu efektīvāku piemērošanu, izmantojot labākas sadarbības, izformēšanas un izglītošanas metodes.  Valsts pārvaldes inst., NVO 
 59. 59. CIP    Competitiveness and Innovation Framework Programme- Konkurētspējas un inovāciju ietvara programma Ikgadējas 3 darba programmas http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm    The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) – uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas programma The Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP) – IKT politikas atbalsta programma The Intelligent Energy Europe Programme (IEE)
 60. 60. CIP Uzņēmējdarbības un inovāciju apakšprogramma - mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšana  ECO inovāciju pilotprojekti: piemēram, inovatīvu produktu atbalsts celtniecības jomā, produkti no ilgtspējīga materiāla un tehnikas, labāka otrreizējo materiālu un atjaunojamo resursu izmantošana celtniecībā 
 61. 61. CIP    IKT atbalsta programma: Uzņēmēji, pašvaldības un institūcijas, kultūras institūcijas, slimnīcas u.c. Organizācijas, kas darbojas atbalstāmo prioritāšu jomās Atbalsta intensitāte:      A grupa – bez konkurences projekti saskaņā ar izstrādātajām darba programmām (100%); B grupa – projektu konkursi (50%), (2 000 000 – 2 500 000 EUR) Partneri: 5-7 valstis Kontaktsemināri, programmas drafti – janvāris/ februāris Projektu iesniegšana: maijs/jūnijs
 62. 62. CIP  Jomas:  veselības centri un iedzīvotāju veselības jautājumi, e-veselības instrumentu atbalsts,  veco ļaužu dzīves kvalitātes pilnveidošana,  digitālās bibliotēkas, kultūras mantojuma pieejamība izglītībā nodrošināšana,  publisko pakalpojumu pilnveide un pieejamības nodrošināšana izmantojot e-instrumentus (publiskā iepirkuma organizēšanā, epakalpojumu ieviešana),
 63. 63. CIP  sociālie pakalpojumi,  enerģijas efektivitātes programmas,  klimatisko izmaiņu ietekmes mazināšana,  multilingviālu informācijas avotu nodrošināšana – WEB,  drošas informācijas infrastruktūras nodrošināšana,  uzņēmēju atbalsta mehānismi un inovāciju ieviešanas veicināšana.
 64. 64. INTELIĢENTĀ ENERĢIJA EIROPAI Atbalsts līdz 75%  Vismaz 3 ES partneri  Max projekta laiks 3 gadi  Nav attiecināmas iekārtu investīcijas , būvdarbi, pētījumi  Atbalsta: pasākumus, kas uzlabo esošu daudzdzīvokļu un nedzīvojamo ēku ekspluatāciju, darbības, kas vērstas uz enerģijas gala patērētāju izturēšanās maiņu, izpratnes vairošana par energoefektivitātes jautājumiem, jaunu būvniecības noteikumu izstrādes veicināšana 
 65. 65. EK KULTŪRAS PROGRAMMA     Atbalsts kultūras iniciatīvām un mobilitātei (pamatojot un nodrošinot partnerību un Eiropas līmeņa ietekmi arī iespējamas investīcijas un rekonstrukcijas darbi) www.kkplatvija.lv; http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/index _en.php Daudzgadu sadarbības projekti: EK dotācijas apmērs ir no EUR 200 000 līdz EUR 500 000 gadā, bet tas nepārsniedz 50%; 6 valstis; Sadarbības projekti: EK dotācijas apmērs ir no EUR 50 000 līdz EUR 200 000,bet tas nevar pārsniegt 50 % no kopējā budžeta, 3 valstis;
 66. 66. Autore: I.Grodska 2014.01.06. PAR ESSF NĀKAMO PERIODU* 1) Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovācijas  2) Uzlabot IKT pieejamību, izmantošanu un kvalitāti  3) Uzlabot MVU konkurētspēju  4) Atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs  5) Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību  6) Aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti *pēc FM «par ES fondu investīciju prioritātēm Latvijā 2014.2020.gada plānošanas periodam»  67
 67. 67. Autore: I.Grodska 2014.01.06. PAR ESSF NĀKAMO PERIODU* 7) Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās  8) Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darba spēka mobilitāti  9) Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību  10) Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā  11) uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi *pēc FM «par ES fondu investīciju prioritātēm Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodam»  68
 68. 68. PROJEKTU PIETEIKUMU IZSTRĀDE         Konkursa aicinājums, vadlīnijas, noteiktā forma Veidlapā jābūt aizpildītām VISĀM ailēm (n/a vai -) Ievērot kādās valūtās prasīts sastādīt budžetu, kādās vienībās Nepārsniegt noteikto zīmju skaitu atvēlētajā laukā Veidlapās Excel formātā nedrīkst lauzt laukus Pārliecināties par iesniegšanas formu – bieži online režīmā veidlapas aizpildīšana un iesniegšana Kāda pavadošā dokumentācija nepieciešama, vai tulkota, vai tulkojumi apstiprināti, vai nepieciešami partneru paraksti Kāda dokumentācija nepieciešama no partneriem
 69. 69. PROJEKTU VADĪŠANA        Sadarbība ar uzraugiem Visiem līguma nosacījumiem jāizpildās Projekta grozījumiem atvēlēt nepieciešamo laiku, projekta izdevumus vēlams pēc iespējas apturēt, ja grozījumi vēl nav apstiprināti Rīkojumi par visām darbībām projekta ietvaros Projektam jābūt skaidri definētai nomenklatūrai un lietvedībai: ieejamai un sakārtotai, gatavai pārbaudēm Projekta konts: visa naudas plūsma tikai no projekta konta un ar pārskaitījumiem Ja nepieciešams ieguldīt savus līdzekļus projekta nepārtrauktai norisei, noformēt to pareizi - kā aizdevumu, detalizēti norādot pamatojumu
 70. 70. FINANŠU PLŪSMA UN TĀS KONTROLE Izmaksām jāsakrīt ar periodā plānoto izmaksu summu (max iespējamās nobīdes starp pozīcijām)  Ja nepieciešams amatpersonas skaidrojums par finansējuma neizpildi un apliecinājums kādā periodā tas tiks apgūts (pavadvēstule vai atsevišķs dokuments)  Katram projektam atsevišķs konts – nodalīta grāmatvedība – visi projekta maksājumi veicami caur šo kontu 
 71. 71. FINANŠU PLŪSMA UN TĀS KONTROLE Katram projektam grāmatvedības organizācijas apraksts (saskaņā ar uzņēmuma vienoto grāmatvedības politiku)  Apraksts ietver: uzskaites pamatprincipus, pamatlīdzekļu novērtēšanas metode un uzskaite, inventāra uzskaite un glabāšana, inventāra norakstīšanas kārtība, debitora uzskaite un kontrole, PVN uzskaites metodika, projekta kontu plāns, uzdevumu uzskaitei piešķirtais kods  Projekta nr. visā grāmatvedības uzskaites dokumentācijā 
 72. 72. FINANŠU PLŪSMA UN TĀS KONTROLE Maksājumu pieprasījumu forma ar visu uzskaites apliecinošo dokumentāciju  Izdevumus attaisnojošie dokumenti:  darba līgumi (rīkojums, kopējā noslodzes lapa, darba laika uzskaites lapa, darba samaksas aprēķins, maksājumu apliecinošs dokuments – maksājuma uzdevums)  Uzņēmuma līgumi (iepirkuma dokumentācija: protokoli, lēmums, piedāvājumi), kopējā noslodzes lapa, NPA, darba laika uzskaites lapas, darba samaksas aprēķins, maksājumu apliecinošs dokuments 
 73. 73. FINANŠU PLŪSMA UN TĀS KONTROLE Pakalpojuma līgumi: iepirkuma dokumentācija, rēķins, pavadzīme, PNA, ma ksājumu apliecinošs dokuments  Būvdarbu līgumi: iepirkuma dokumentācija, veikto darbu izpildes, rēķins, pavadzīme, akts par nodošanu ekspluatācijā, norēķini ar apakšuzņēmējiem pēc pieprasījuma, maksājumu apliecinošs dokuments 
 74. 74. FINANŠU PLŪSMA UN TĀS KONTROLE  Piegāžu līgumi: iepirkuma dokumentācija, rēķins, pavadzīme, PNA, inv entarizācijas akts, licences, ja attiecināms, pamatlīdzekļa uzskaites kartīte, apliecinājums, ka iekārtas nav iegādātas par publiskajiem līdzekļiem, apliecinājuma par tehnisko apmācību saņemšanu ar kontaktpersonām, materiālu izlietojuma akts, maksājumu apliecinošs dokuments,
 75. 75. HORIZONTĀLO PRIORITĀŠU IEVĒROŠANA Vadlīnijas par horizontālām prioritātēm;  Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana: gatavojot projektu, projekta lēmumu pieņemšanas procesā un projekta rezultātu lietošanā 
 76. 76. RISKI Jūsu risks – nesaņemsiet no finansējuma devēja naudu; izmaksu neattiecināšana  Jābūt sakārtotai dokumentācijai  Jābūt sasniegtiem apsolītajiem rezultātiem  Rezultātu sasniegšanai jābūt dokumentāli un pārbaudēs uz vietām pierādāmai  Cenu aptaujās, iepirkumos, līgumos apsolītajam jāsakrīt ar izpildīto, izpildei jābūt dokumentētai 
 77. 77. OBLIGĀTAIS TIESISKAIS MINIMUMS - IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA  Publiskā iepirkuma subjekti (Publiskā iepirkuma likums): Līdz 3000,- - nav normatīvu (IEVĒROT PROGRAMMAS PRASĪBAS!);  3 000,- - 20 000 (piegādes un pakalpojumi) un 10 000 – 120 000 būvdarbiem (81 pants)  Pakalpojumiem virs 20 000 likuma 8.panta 7.daļa  Atklāts konkurss  Sarunu procedūra  Sarunu procedūra bez paziņojuma par līgumu un ar IUB saskaņojumu 
 78. 78. IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA PROJEKTOS Rīkojums par iepirkuma komisijas izveidi  Iepirkuma nolikums (tehniskā specifikācija (eksperti) un citi pielikumi)  Paziņojums IUB mājas lapā (jābūt nozīmētai personai)  Paziņojums savā mājas lapā (DATUMI!!!)  Komisijas locekļu apliecinājumi par neieinteresētību 
 79. 79. IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA PROJEKTOS Protokoli par iepirkuma komisijas lemšanas gaitu  Lēmums par pretendenta izvēli  Izvēlētā pretendenta piedāvājums (var pieprasīt visus)  Līgums ar izvēlēto pretendentu  Pretendentu reģistrācijas žurnāls  Publicēts paziņojums par rezultātiem (IUB, ja attiecināms)  Iepirkuma procedūras ziņojums 
 80. 80. IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA PROJEKTOS  Nav publiskā iepirkuma subjekti:  Iepirkums jāveic no 50 000 precēm un pakalpojumiem un 120 000 būvdarbiem. Rīkojums par iepirkuma komisijas izveidi;  Nolikums (t.sk tehnisikā specifikācija);  Uzaicinājums IUB mājas lapā;  Saņemto piedāvājumu reģistrs;  Izvēlētā pretendenta piedāvājums;  Iespirkumu komisijas sēžu protokoli;  Ekspertu atzinumi (ja vērtēšanā pieaicināti eksperti);  Publikācijas par rezultātiem IUB mājas lapā;  Līgums ar pretendentu. 
 81. 81. IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA PROJEKTOS  Informācija par iepirkuma apsūdzēšanu  Sarakste ar pretendentiem  Informatīvie ziņojumi  Dalībnieku sēdes  Skaidrojumi IUB  Protokolu izsniegšana pretendentiem
 82. 82. IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA PROJEKTOS  Iepirkumu komisijas darbs:  Norīkota iepirkumu komisija (amatpersonas, informācija VID par pienākumu sākšanu/ beigšanu)  Nolikuma sagatavošana un apstiprināšana (vismaz 1.protokols)  Atvēršanas sanāksme (atklāta, norādītajā laikā, nākamais protokola nr., apliecinājumi)  Izvērtēšanas gaita (paraksti, kvorums)

×