Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mcq question paer

1 972 vues

Publié le

Mcq Question Paper

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Mcq question paer

  1. 1. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ºÉZï.§¸ÀªÁ¥ÀÄgÀ, zÁªÀtUÉgÉ(vÁ) (f¯Éè) vÀgÀUÀw : 10 §ºÀÄDAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë-2016 CAPÀUÀ¼ÀÄ : 70 I. £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ §gɬÄj : 1.ªÀÄwÃAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£Á£ÀuÉUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ±Á¸À£À________- 1) 1919 2)1909 3)1935 4) 1861 2.¨sÁgÀvÀzÀ GQÌ£À ªÀÄ£ÀĵÀå JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀªÀgÀÄ_________ 1) ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉïï 2) £ÉºÀgÀÄ 3) ªÀĺÁvÀäUÁA¢ 4) ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ ¨ÉÆøï 3. “J” ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ “©” ¥ÀnÖAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. 1)¨sÁgÀvÀ-aãÁ A. CPÀæªÀÄ ªÀ®¸É 2)¨sÁgÀvÀ- ¥ÁQ¸ÁÜ£À B. UÀr ¸ÀªÀĸÉå 3)¨sÁgÀvÀ- £ÉÃ¥Á® C. ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É 4)¨sÁgÀvÀ -¨ÁAUÁè D. ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼Àî¸ÁUÁuÉ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ: 1) 1-r , 2-©, 3-J, 4-¹ 2) 1-J, 2-r, 3-r, 4-r 3) 3)1-¹, 2-©, 3-r, 4-J 4) 4)1-©, 2-¹, 3-r, 4-J 4.«±Àé¨ÁåAPï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ________ 1)AiÀÄĤ¸É¥ï , 2) AiÀÄģɸÉÆÌà 3) L.©.Dgï.r 4)J¥sï.J.N 5. PɼÀV£À F C¥ÀgÁzsÀªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 24£Éà «¢üAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ²PÁëºÀðªÁVzÉ …………………. 1)¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀĸÉå 2) ¨Á®å«ªÁºÀ ¥ÀzsÀÞw 3) ªÀgÀzÀQëuÉ 4) C¸Ààø±ÀåvÉ 6.©ºÁgÀzÀ PÀtÂÚÃj£À £À¢_______ 1)ªÀĺÁ£À¢ 2) PÉÆùà 3) zÁªÉÆÃzÀgÀ 4) UÉÆÃzÁªÀj 1 ¸
  2. 2. 7.vÉÆÃlUÁjPÁ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ._________ 1)ºÀ¹gÀÄ PÁæAw 2) ©½PÁæAw 3) ¤Ã°PÁæAw 4) ¸ÀĪÀtð PÁæAw 8.F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢üÞ ¸ÀÆZÀPÀªÁVzÉ._______ 1)¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü , ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ 2)¤jÃPÀëvÀ fëvÁªÀ¢ü, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzÀ£É, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ 3)¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ , gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ 4)±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ , gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ 9. ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¨ÁåAPï SÁvÉ EzÁVzÉ. _______ 1) G½vÁAiÀÄ SÁvÉ 2) ZÁ°Û SÁvÉ 3) DªÀvÀð SÁvÉ 4) ¤²ÑvÀ oÉêÀt 10) j®AiÀÄ£ïì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ d£ÀPÀ________ 1)£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð 2)CfÃAf ¥ÉæÃAf 3)¢üÃgÀƨÁ¬Ä CA¨Á¤ 4)£ÀgÉñï UÉÆÃAiÉįï 11.¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ_____________ a)¯Áqïð PÁ£ïðªÁ°Ã¸ï b)¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è c)¯Áqïð qÁ¯ïºË¹ d)¯Áqïð PÁå¤AUï 12. gÁdå ¥ÀÅ£Àgï «AUÀqÀuÁ PÁ¬ÄzÉ §AzÀ ªÀµÀð______ a)1953 b)1954 c)1956 d)1957 13.F gÁµÀÖç SAARC UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖçªÀ®è_______ a)£ÉÃ¥Á¼À b)EArAiÀiÁ c)¹AUÁ¥ÀÅgÀ d)¨sÀÆvÁ£ï 14.ªÉÆzÀ®£Éà «±Àé¸ÀªÀÄgÀzÀ £ÀAvÀgÀ eÁUÀwPÀ ±ÁAwUÁV ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜ_______ a)U.N.O b)°ÃUï D¥sï £ÉÃ¥sÀ£ïì c)W H O d)W T O 15.¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ _______«¢üAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÀÄrªÉÄUÉ vÉÆqÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ JAzÀÄ WÉÆö¹zÉ. a) 22 b) 23 c) 24 d) 25 16.vÀÄAUÁ¨sÀzÁæ CuÉPÀnÖ£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ________ a)¥ÀA¥À ¸ÁUÀgÀ b)UÉÆëAzÁ ¸ÁUÀgÀ c)§¸ÀªÀ ¸ÁUÀgÀ d)ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï ¸ÁUÀgÀ 17.A ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß B ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÅUÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÅ 1. ¨sÀvÀÛ A gÀ© 2. UÉÆâü B DºÁgÀzÀ ¨É¼É 2 ¸
  3. 3. 3. PÀ§Äâ C £Áj£À ¨É¼É 4. ¸Ét§Ä D ªÁtÂdå ¨É¼É a) 1-C 2-D 3-B 4-A b) 1-A 2-B 3-D 4-C c) 1- B 2-A 3-D 4- C d) 1-C 2-D 3- A 4-B 18. F PɼÀV£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆa (HDI) AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÉ a)W.H.O b)W.T.O c)UNESCO d)UNDP 19. ¢£ÀPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß JµÀÄÖ¨ÁjAiÀiÁzÀgÀÄ vÀÄA§®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀ ¨ÁåAPï SÁvÉ_______ a)G½vÁAiÀÄ SÁvÉ b) ZÁ°Û SÁvÉ c) DªÀvÀð oÉêÀtÂSÁvÉ d)¤²ÑvÀ oÉêÀt SÁvÉ 20.¨sÁgÀvÀzÀ F vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ NASDAQ£À°è £ÉÆAzÁ¬ÄvÀUÉÆAqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ____ a) WIPRO b)INFOSIS c) TCS d) HCL 21.ಪಂಜಾಬಿನ ಸಂಹ ಎಂದಂದು ಪ ಪ್ರಸಧ್ಧರಸಿಧ್ಧನಾದವಾದವನಂದು_________ 1)ರಣಜಿತ್ ಸಂಗ್ 2)ದಂದುಲಿಪ್ ಸಂಗ್ 3)ಲಾಲ್ ಸಂಗ್ 4)ಹರಿಸಂಗ್ 22.”ಎ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಾರತದ ಸ್ಥತದ ಸ್ಥಳಗಳಂದು ಮತಂದು ಮತ್ತು “ಬಿ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಯಚಿಸ್ಥಲಾಗಿದ. ಇವಇವುಗಳಂದು ಸ್ಥರಿಹೊಯಂದಂದುವ ಉತ ಮತ್ತುರದ ಗಂದುಂಪಇವು. 1.ಜಂದುನಾದವಾಘಡ ಎ)ಕ ಪ್ರ.ಶ 1948 2.ಹೊೈದರಾಬಾದ್ ಬಿ)ಕ ಪ್ರ.ಶ 1949 3.ಪಾಂಡಿಚ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿ ಸ)ಕ ಪ್ರ.ಶ.1961 4.ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಾಾ ಡಿ)ಕ ಪ್ರ.ಶ.1954 ಉತ ಮತ್ತುರಗಳಂದು 1)1-ಡಿ, 2-ಸ, 3-ಎ, 4-ಬಿ 2)1-ಬಿ, 2-ಎ, 3-ಡಿ, 4-ಸ 3)1-ಎ, 2-ಬಿ, 3-ಸ, 4-ಎ 4)1-ಸ, 2-ಡಿ, 3-ಬಿ, 4-ಡಿ 3 ¸
  4. 4. 23.ಭಾರಾರತ ಮತಂದು ಮತ್ತು ಚಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಾದವಾದ ಮಧಧ್ಯೆ ಮನಸ್ಾ ಮತ್ತುಪ ಉಂಟಾಗಾಗಳಂದು ಕಾರಾರಣ_________ 1) ಶಸ್ಾತ್ರಾಸ್ಥತ್ರಾಗಳ ಕಳರಗಳ ಕಳ್ಳಸ್ಾಗಾಣೆ ಾಣೆ 2) ಮಾದಕ ವಸ್ಥಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಾಗಾಣೆ ಾಣೆ 3) ಮಾವೋ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಾಾದಿಗಳ ನಕ್ಸಲ್ ವಾಾದ 4) ಭಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತಾಪಾದನ 24.ವಿಶಶ್ವಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಯ ಈಗಿನ ಮಹಾಕಾಾಕಾರಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದರ್ಶಿ_ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ________ 1) ಯಂದು.ಥಾಂಟ್ 2) ಬೌತಯ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ ಫಾಲಿ 3) ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಫ-ಎ-ಅನಾದವಾನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನುನ್ 4) ಬಾನ್ ಕ ಮಯನ್ 25. 2006 ರಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಾರಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ ಬಾಲ ಶ ಪ್ರಮ ನಿಮಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಲನಾದವಾ ಮತಂದು ಮತ್ತು ಪಿನವವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ಥತೀಕರಣ ಜಾ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಕರಣ ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ತಂದಿತಂದು ಇದರ ಉದ್್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ………………….. 1)ಬಾಲಶ ಪ್ರಮಿಕರ ಶಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರ್ಷವನ್ನು ಸೂಣೆ ತಪಿಪಾಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು. 2)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ಪತ ಮತ್ತು 3)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ 4)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ಗಂದುರಂದುತೀಕರಣ ಜಾಸ್ಥಂದುವಿಕ 26.ಒರಿಸ್ಾ್ಸದ ಕಣಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿನ ನದಿ……………………. 1)ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ನದಿ 2)ಮಹಾಕಾಾನದಿ 3)ತಂದುಂಗಭದಾ ಪ್ರ ನದಿ 4)ಸ್ಥಟಯಲ್ಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಜ್ ನದಿ 27.ಸ್ಥಂದುವಣವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ ಎಂದಂದು ಈ ಬೆಳೆಯ ಪ ಪ್ರಗತೀಕರಣ ಜಾಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ……………….. 1)ಆಹಾಕಾಾರ ಬೆಳೆ 2)ವಾಾಣಜಧ್ಯೆ ಬೆಳೆ 3)ನಾದವಾರಿನ ಬೆಳೆ 4)ತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಗಾಣೆ ಾರಿಕಾರಾ ಬೆಳೆ 28.ಮಾನವ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ಸ್ಥಯಚಿ ಈ ಕಳಗಿನ ಗಂದುಣಮಟ್ಟಿವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಳೆಯಲಂದು ರಯಪಿಸ್ಥಲಾಗಿದ………. 1) ಮಾನವ ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನದ ಗಂದುಣಮಟ್ಟಿ 2) ಆರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ 3) ಲಿಂಗ ಸ್ಥಮಾನತ 4) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ 29.ಸ್ಾಮಾನಧ್ಯೆವಾಾಗಿ ಭವಿರ್ಷವನ್ನು ಸೂಧ್ಯೆಕಾರಾಲದಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾವಇವುದಾದರೆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದಂದು ನಿದಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ್ಷವನ್ನು ಸೂ್ಟಿ ದಿನದಂದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಂದಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಂದು ಈ ಖಾತಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ತರೆಯಲಾಗಂದುತ ಮತ್ತುದ……………………. 4 ¸
  5. 5. 1)ಉಳಿತಾಯ 2) ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಖಾತ 3) ಆವ vÀð ಠ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಣ ಖಾತ 4) ನಿರ್ಶಿ_ಶ್ಚಿತ ಠ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಣ ಖಾತ 30.ರಿಲಯನ್್ಸ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಯ ಸ್ಾತದ ಸ್ಥಪಕರಂದು…………………… 1)ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಯಭಾರಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 2) ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ 3) ಮಂದುಖ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ್ ಅಂಬಾನಿ 4) ಅಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂ ಜಿ ಪ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಮ 31.ಸ್ಥವೋ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಚ್ಛ ನಾದವಾಧ್ಯೆಯಾವುದಾಲಯವಇವು ಸ್ಾತದ ಸ್ಥಪನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಬಂದ ಶಾಂದ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ…………………. 1) 1784 ರ ಪಿಟ್್ಸ ಇಂಡಿಯಾವುದಾ ಆಕ್ಟ್ಟಿ 2) 1773 ರ ರೆಗಂದುಧ್ಯೆಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಂಗ್ ಆಧ್ಯೆಕ್ಟ್ಟಿ 3)1935 ರಭಾರಾರತ ಸ್ಥಕಾರಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರದ ಕಾರಾಯಿದ. 4)1909 ರ ಮಿಂಟಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಮಾಲವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಸ್ಥಂದುಧಾರಣೆ 32)ರಾಜಧ್ಯೆ ಪಇವುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾಾ ಆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಗದ ಅಧ್ಧಧ್ಯೆಕ್ಷರಂದು ……………………. 1) ವಲಯಲ್ಲಿಭಾರಾಬಾಯಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ 2) ಫಝಲ್ ಆಲಿ 3) ಕ.ಎಂ . ಪಣಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆರ್ 4) ಹೊಚ.ಎನ್ .ಕಂದುಂಜಂದು ಪ್ರ 33.ಭಾರಾರತಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅನಧ್ಯೆ ರಾರ್ಷವನ್ನು ಸೂರಾಷ್ಟ್ರ ದಯಂದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಉತ ಮತ್ತುಮ ಸ್ಥಂಬಂದ ಶಾಂದ ಹೊಯಂದಲಂದು ಈ ಕಳಗಿನ ಒಂದಂದು ಅಂಶವಇವು ಅನಿವಾಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವಾಾಗಿದ…………………… 1)ರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಾಸ್ಥಕ ಮತ್ತು 2)ಶಸ್ಾತ್ರಾಸ್ಥತ್ರಾ ಸ್ಥಂಗ ಪ್ರಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು. 3)ಪ ಪ್ರತೀಕರಣ ಜಾಷ್ಟಿ 4)ವಿಶಶ್ವ ನಾದವಾಯಕತಶ್ವ ಗಳಿಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು. 34.”ಎ” ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಗಳಂದು “ಬಿ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದ ಪ್ರ ಕಛೇರಿಗಳು ಇ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿಗಳಂದು ಇವ. ಇವಇವುಗಳ ಸ್ಥರಿ ಹೊಯಂದಂದುವ ಗಂದುಂಪಇವು 1)ವಿಶಶ್ವ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ ಎ)ಪಾಧ್ಯೆರಿಸ್ 2)ಯಂದುನಸಯನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಬಿ)ಜಿನಿವಾಾ 3) ಐ.ಎಮ.ಎಫ್ ಸ)ವಾಾಷಂಗ್ ಟನ್ 4) ವಿಶಶ್ವ ಆರೆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಗಧ್ಯೆ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ ಡಿ)ನಯಧ್ಯೆಯಾವುದಾಕ್ಟವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ 5 ¸
  6. 6. ಉತ ಮತ್ತುರಗಳಂದು: 1) 1-ಎ,2-ಬಿ,3-ಸ,4-ಡಿ 2) 1-ಬಿ,2-ಎ,3-ಡಿ, 4-ಸ 2) 1-ಸ,2-ಡಿ,3-ಎ,4-ಬಿ 4) 1-ಡಿ,2-ಎ,3-ಸ,4-ಬಿ 35. 13 ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ರವಿಯಂದು ಹೊಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ ಒಂದರಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂದುಡಿಯಂದುತೀಕರಣ ಜಾ ಮತ್ತುದಂದು್, ಅದರ ಮಾಲಿಕ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷೆಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಒಳಪಡಂದುತಾ ಮತ್ತುನ ಏಕಂದರೆ …………………….. 1)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಕಾರಾಯ್ 2)ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತ ನಿಮಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಲನಾದವಾ ಕಾರಾಯ್ 3)ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳ ಸ್ಥಂದುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಾಯ್ 4) ಬಾಲಾಪರಾಧ ಕಾರಾಯ್ 36. ಬಿಹಾಕಾಾರದ ಕಣಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿನ ನದಿ……………….. 1) ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ 2) ಮಹಾಕಾಾನದಿ 3)ದಾಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀದರ 4) ನಮವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದಾ 37.ಕಾರಾಫಯಂದು ಈ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉತ ಮತ್ತುಮ ಉದಾಹರಣೆ___________ 1) ಮಿಶ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ 2) ತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಗಾಣೆ ಾರಿಕ 3) ಸ್ಾಂದ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ 4) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನಾದವಾಧಾರ 38) ಮಾನವ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧಯ ಸ್ಥಯಚಕದಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಗಿನವಇವು ಒಂದಂದು ಅಲಯಲ್ಲಿ……………. 1) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿತಾವಧ 2) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನ ಮಟ್ಟಿ 3) ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ 4) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾದವಾಧ್ಯೆಯ 39.ಭಾರಾರತದ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ ಗಳ ಆರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ವಧ್ಯೆವಹಾಕಾಾರಗಳಂದು ಇದರ ನಿಯಂತ ಪ್ರಣದಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ…………….. 1) ಕೈಗಾಣೆ ಾರಿಕಾರಾಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 2) ರಿಸ್ಥರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 3) ಸ್ಟಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟ್ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 4) ವಿಶಶ್ವ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 40. ಇವರಂದು C¥ÉÆïÉÆà D¸ÀàvÉæAiÀÄ gÀƪÁjUÀ¼ÀÄ …………………….. 1) ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಂದುಭಾರಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 2) qÁ.¥ÀævÁ¥À gÉrØ 3) ವಗಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ ಕಂದುರಿಯನ್ 4) ನರೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ್ ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯಲ್ 41.ಸ್ಥಹಾಕಾಾಯಕ ಸೈನಧ್ಯೆ ಪಧ್ಧರಸಿಧ್ಧತೀಕರಣ ಜಾಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ತಂದವನಂದು…………………….. 6 ¸
  7. 7. A) ರಾಬಂದ ಶಾಟ್ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಕಯಲ್ಲಿೈರ B) ಲಾರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ವಲಯಲ್ಲಿಸಯಲ್ಲಿ C) ವಾಾರನ್ ಹೊ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಟಿಂಗ್್ಸ D) ಡಾಲ್ ಹಾಕಾೌಸ 42. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ºÁUÀÄ eÁvÀåwÃvÀ JA§ JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ………………………………………… wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÀƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 43.ಸ್ಾಕ್ಟವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಸ್ಾತದ ಸ್ಥಪನಯಾವುದಾದ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ……………………. A) 1985 B) 1975 C) 1965 D) 1955 44. 1966 ರ ತಾಷನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಂಟ್ ಒಪಪಾಂದವಇವು ರರ್ಷವನ್ನು ಸೂಧ್ಯೆ ಸ್ಥಹಕಾರಾರದಯಂದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಈ ದ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶಗಳ ನಡಂದುವ ನಡೆಯಿತಂದು ……………….. A)_ಭಾರಾರತ-ರ್ಶಿ_ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲಂಕಾರಾ B)ಭಾರಾರತ-ಪಾಕಸ್ಾ ಮತ್ತುನ C)ಭಾರಾರತ-ಭಯತಾನ್ D)ಭಾರಾರತ-ಅಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿಕಾರಾ 45.ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಶಾಸನ……ಾಲಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಕರೆತರಲಂದು ಕನಾದವಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಟಕ ರಾಜಧ್ಯೆ ಸ್ಥವವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾಾ ಅಭಿಯಾವುದಾನದ ಮಯಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಪ್ರಮ ……………………………. A) ಬಾ ಮರಳಿ ಶಾಸನ……ಾಲಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ B)ಸ್ಥಮಂದುದಾಯದತ ಮತ್ತು ಶಾಸನ……ಾಲ C) ಕಯಲಿಯಿಂದ ಶಾಸನ……ಾಲಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ D) ಚಿಣಕರ ಅಂಗಳ 46.ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಾಕಂದುರ ಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಜನಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಈ ನದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ನಿಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ಥಲಾಗಿದ ……………………… A) ಕವೃಷಾಕ B) ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ C) ಸ್ಥಟಯಲ್ಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಜ್ D)ಮಹಾಕಾಾನದಿ 47.ಒಂದಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದಲಿಯಲ್ಲಿ ವಧ್ಯೆವಸ್ಾಯ ಕ್ಷೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತ ಪ್ರದಿಂದ ಎರಡಂದು ಮಯರಂದು ಬೆಳೆಗಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಯಂದುದಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ……………… ಎಂದಂದು ಕರೆಯಂದುವರಂದು. A) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನಾದವಾಧಾರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ B) ಮಿಶ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ C) ಸ್ಾಂಧ್ಧ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ D) ವಾಾಣಜಧ್ಯೆ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ 48.ಸ್ಾಶ್ವತಂತಾ ಪ್ರಧ್ಯೆ ಪೋವವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಭಾರಾರತವಇವು ………………………ರಾರ್ಷವನ್ನು ಸೂರಾಷ್ಟ್ರಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾವುದಾಗಿದ. A) ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ B) ಅನಾದವಾಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ C) ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ರ್ಶಿ_್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ D)ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ಹೊಯಂದಂದುತೀಕರಣ ಜಾ ಮತ್ತುರಂದುವ 49.ರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ ಪ್ರಗಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು …………………….ಇಲಾಖ ನಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಡಂದುತ ಮತ್ತುದ. A) ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ B) ಸ್ಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ C) ಅಂಚ D)ಹಣಕಾರಾಸ್ಥಂದು 7 ¸
  8. 8. 50. «¥ÉÆæà ¸ÀA¸ÉÝAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ …………………….. A) ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಯಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ B) ಅಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂ ಜಿ ಪ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂ ಜಿ C) ವಗಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ ಕಂದುರಿಯನ್ D) ಕರಣ್ ಮಂದುಜಂದುಂದಾರ್ ಶಾಸನ……ಾ 51.ಮತೀಕರಣ ಜಾ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಆಧಾರದಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರತಧ್ಯೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಕ ಚಂದುನಾದವಾವಣಾಾ ಕ್ಷೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತ ಪ್ರಗಳನಾದವಾನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನುಗಿ ಆರಂಭಿಸದ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ………………… A )1784 ರ ಪಿಟ್್ಸ ಇಂಡಿಯಾವುದಾ ಆಧ್ಯೆಕ್ಟ್ಟಿ B)1861 ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರೌನಿ್ಸಲ್ ಆಧ್ಯೆಕ್ಟ್ಟಿ C) 1909 ರ ಮಿಂಟಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಮಾಲವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ D) 1935 ರ ಭಾರಾರತ ಸ್ಥಕಾರಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ 52. ‘ಎ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾದವಾಯಕರಂದು ಮತಂದು ಮತ್ತು “ಬಿ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಯಚಿಸ್ಥಲಾಗಿದ. ಇವಇವುಗಳಂದು ಸ್ಥರಿಹೊಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದಂದುವ ಉತ ಮತ್ತುರದ ಗಂದುಂಪಇವು ಗಂದುರಂದುತೀಕರಣ ಜಾಸ. 1. ಡಾ||ರಾಜ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದ ಪ್ರ ಪ ಪ್ರಸ್ಾದ್ ಎ. ಬಿ ಪ್ರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರ್ಷವನ್ನು ಸೂರ ಕಯನಯ ಗಾಣೆ ೌನವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ್ ಜನರಲ್ಯಲ್ಲಿ 2. ಸ್ಥದಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ್ ವಲಯಲ್ಲಿಭಾರಾ ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ ಬಿ.ನಾದವಾಧ್ಯೆಶನಲ್ ಕಾರಾನಕಾನ್ಫೆರೆನ್್ಸ ಅಧ್ಧಧ್ಯೆಕ್ಷ 3. ಮೌಂಟ್ ಬಾಧ್ಯೆಟನ್ ಸ.ಭಾರಾರತದ ಪ ಪ್ರಥಮ ಗವೃಹ ಮಂತೀಕರಣ ಜಾ ಪ್ರ 4. ಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಕ್ಟ ಅಬಂದ ಶಾಂದು್ಲಯಲ್ಲಿ ಡಿ. ಭಾರಾರತದ ಪ ಪ್ರಥಮ ರಾಷಾರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಧಧ್ಯೆಕ್ಷರಂದು ಉತ ಮತ್ತುರಗಳಂದು: 1) 1-ಬಿ,2-ಸ,3-ಡಿ,4-ಎ 2) 1-ಸ,2-ಎ,3-ಬಿ,4-ಡಿ 3) 1-ಡಿ,2-ಸ,3-ಎ,4-ಬಿ 4) 1-ಎ,2-ಡಿ,3-ಬಿ,4-ಸ 53.ತಂದುಂಗಭದಾ ಪ್ರ ನದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ನಿಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ಥಲಾದ ಜಲಾಶಯ_______ A) ಪಂಪಸ್ಾಗರ B) ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಂದ ಸ್ಾಗರ C)ನಾದವಾಗಾಣೆ ಾಜಂದುವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷನ ಸ್ಾಗರ D) ಕವೃರ್ಷವನ್ನು ಸೂಕರಾಜ ಸ್ಾಗರ 54. eÉmï ªÁAiÀÄĪÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀªÀgÀÄ …………………… A) ನರೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ್ ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯಯಲ್ B) ನಾದವಾರಾಯಣ ಮಯತೀಕರಣ ಜಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ C) ವಗಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ ಕಂದುರಿಯನ್ D) ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಯಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 55.ಮಾನವಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ದವೃಷ್ಟಿ ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಹೊಯಂದಿದ ವಿಶಶ್ವ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಯ ಅಂಗಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ ………………….. A) ಯಂದುನಸಯನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ B) ಯಂದುನಿಸಫ್ C) ಯಂದು.ಎನ್.ಬಿ D) ಐ.ಎಮ.ಎಫ್ 56.ತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಗಾಣೆ ಾರಿಕಾರಾ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯದ ಪ ಪ್ರಗತೀಕರಣ ಜಾಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ……………….. ಎಂದಂದು ಕರೆಯಂದುವರಂದು. 8 ¸
  9. 9. A) ಹಸರಂದು ಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ B) ಸ್ಥಂದುವಣವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ C) ನಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲಿಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ D) ಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ 57.ಬಾಧ್ಯೆಂಕನಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎರ್ಷವನ್ನು ಸೂಂದು್ಟಿ ಬಾರಿಯಾವುದಾದರಯ ವಧ್ಯೆವಹರಿಸ್ಥಬಂದ ಶಾಹಂದುದಾದ ಖಾತ …………………………. A)ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಖಾತ B) ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ C) ಎಫ್.ಡಿ. ಖಾತ D) ಆರ್.ಡಿ.ಖಾತ 58.ಸ್ಥಂವಿಧಾನದ ……ವಿಧಯಂದು ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ದಂದುಡಿಮಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಬಂದ ಶಾಳಸಕಯಳಂದುರಗಳ ಕಳ್ಳವಇವುದನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾಾಹವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಅಪರಾಧ್ಧ ಎಂದಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

×