Publicité

Week 4. 3rd Qtr. Day 1. PANANDANG PANDISKURO.pptx

26 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Week 4. 3rd Qtr. Day 1. PANANDANG PANDISKURO.pptx

 1. PAMBUNGAD NA PANALANGIN Diyos na Banal, Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa aming lahat upang makapag-aral. Bigyan niyo po kami ng talas ng isip upang maging matalas ang mga bagay na kailangan naming malaman.
 2. Patnubayan mo po kami sa aming landas na piniling tahakin. Wala po kaming magagawa kung wala ang iyong tulong at mga pagpapala. Patnubayan niyo rin po ang aming guro upang maibigay niya ng lubusan ang mga paliwanag
 3. na aming kakailanganin sa pagharap sa kinabukasan. Sa harap ninyo at sa inyong bugtong na anak inaalay namin ang araw na ito. Amen.
 4. Mahal na birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami.
 5. PANANDANG PANDISKURSO Pahina 348-351
 6. LAYUNIN: Natutukoy ang mga Panandang Pandiskurso. Nakapupuno ng akmang anyo ng salitang bubuo sa diwa ng pangungusap. Nakabubuo ng isang pangungusap na naglalaman ng Panandang Pandiskurso.
 7. Ano ang Pandang Pandiskurso?
 8. Ang mga panadang diskurso ay nagpapakita ng pag- uugnayang namamagitan sa mga pangungusap o bahagi ng texto.
 9. Tatlo ang uri ng tungkuling ginagampanan ng panandang diskurso:
 10. 1. Mga panandang naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o Gawain.
 11. Ang mga panandang ito ay pagkatapos, sakanang sumunod na araw, sa dakong huli, at iba pa.
 12. Halimbawa: Kaugnay nito, bawat pamahalaan ay naglalaan ng salapi, panahon, at pagkilos nang sa dakong huli ay magkaroon ang lahat ng pagkakataong marating ang isang mataas na uri ng edukasyon.
 13. 2. Mga naghuhudyat ng paraan ng pagkakabuo ng diskuros. Ang panandang ito ay mauuri sa mga sumusunod:
 14. a. pagbabagong-lahad (sa ibang salita, sa madaling sabi, sa ibang pagpapahayag, kung iisipin)
 15. Halimbawa: Sa madaling sabi, mapalad ang mga bansang maunlad na sapagkat napagkalooban nito ng lahat ng pangangailangan ang bawat mag-aaral tulad ng makabagong kagamitan sa pagtuturo.
 16. b. pagtitiyak (katulad ng, tulad ng sumusunod, sa kanila)
 17. Halimbawa: Ang Japan ay katulad ng iba pang mauunlad na bansa sa daigdig na gumagamit ng teknolohiya sa impormasyon para sa pagpapabuti ng edukasyon.
 18. c. paghahalimbawa (halimbawa, nailarawan ito sa pamamagitan ng, isang magandang halimbawa nito ay)
 19. Halimbawa: Isang magandang halimbawa nito ay ang pagsisikap ng mga guro at maging ng mga mag-aaral na makatugon sa nasabing kurikulum.
 20. d. paglalahat (bilang paglalahat, bilang pagtatapos, sa madaling salita, anupa’t)
 21. Halimbawa: Bilang paglalahat, iniaakma ngayon ng China sa pagbabago at pangkabuhayang pag-unlad ang sistema ng edukasyon.
 22. e. pagbibigay-pokus (Bigyang-pansin ang, pansinin na, tungkol sa, magsisimula ako sa)
 23. Halimbawa: Samantala, nanatili sa bernakular ang mga tungkol sa pagtuturo sa mababang paaralan.
 24. f. pagkakasunud- sunod ng pangyayari (una, sunod, bilang pagtatapos)
 25. 3. Mga panandang naghuhudyat ng pananaw ng may-akda. Ang mga panandang ito ay sa aking palagay, kung ako ang tatanungin, subalit, kaya lamang, kung, bagaman, at iba pa.
 26. Halimbawa: Kung may sapat at maayos na pasilidad ang isang bansa, matagumpay nitong maisusulong ang pagtaas ng antas ng karunungan ng bawat mamamayan.
 27. Ano ang kahalagahan ng PANANDANG PANDISKURSO?
 28. Ang inyong Gawain at maikling pagsusulit ay masasagutan sa pamamagitan ng inyong mga AKLAT at CANVAS.
 29. Sagutin ang pahina 349- 350. MADALI LANG YAN, SUBUKIN PA NATIN AT TIYAKIN NATIN (15 puntos).
 30. Para sa LAHAT, Magkakaroon ng GAWAIN at MAIKLING PAGSUSULIT. Sagutin at unawaing mabuti ang panuto. 3rd Quarter. Gawain at Asignatura #12: PANANDANG PANDISKURSO 3rd Quarter. Quiz #8: PANANDANG PANDISKURSO
 31. Takdang Aralin: Magtala ng limang bagay o pangyayari na sa iyong palagay ay nagpapakita ng Pananalig sa Diyos.
 32. O Most Holy Virgin Mary, Queen of the Most Holy you were pleased to appear to the children of Fatima reveal a glorious message. We implore you, inspire in hearts a fervent love for the recitation of the Rosary. meditating on the mysteries of the redemption that recalled therein, may we obtain the graces and virtues we ask, through the merits of Jesus Christ, our Lord Redeemer. Amen.
 33. Our Lady of Fatima, Pray for us.
Publicité