Publicité

Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc

21 Dec 2022‱‱
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc

 1. ERIK Sh.p.k 📍 ADRESA: Rr. Kont Urani, nr.25, TiranĂ«, ShqipĂ«ri, Mbrapa MinistrisĂ« sĂ« Arsimit dhe Sportit (MAS); Cel. +355 69 40 66 442; REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS/KORÇË/LEZHË/FIER ZYRA VENDORE ARSIMORE TIRANË SHKOLLA 9 – VJEÇARE “EMËR MBIEMËR” PLANI MËSIMOR LĂ«nda: QYTETARI Klasa 8 Viti shkollor 2022-2023 35 jave X 1 orĂ«/javĂ« = 35 orĂ« Shkalla: III MĂ«suese: _______________
 2. 2 Shtator - Dhjetor (14 orĂ«) Janar - Mars (12 orĂ«) Prill - Qershor (9 orĂ«) 1. Kush jam unĂ«? 2. UnĂ« dhe familja 3. BashkĂ«veprimi nĂ« komunitet 4. Lidhja me tĂ« tjerĂ«t 5. UnĂ« dhe ndryshimi 6. Ndryshimi pĂ«rtej vetvetes 7. Si tĂ« pĂ«rgatitemi pĂ«r tĂ« ardhmen 8. Veprimtari praktike: ArgĂ«tim i shĂ«ndetshĂ«m 9. Identiteti ynĂ« kombĂ«tar 10. Kultura shqiptare 11. Qytetari evropian 12. NĂ« EvropĂ« si qytetarĂ« shqiptarĂ« me mendĂ«si evropiane 13. ShqiptarĂ«t, pjesĂ« e EvropĂ«s sĂ« bashkuar 14. PĂ«rforcim njohurish. Test i semestrit tĂ« parĂ« 1. KĂ«shilli i EvropĂ«s 2. Bashkimi Evropian 3. BashkĂ«punimi me EvropĂ«n 4. Ndikimi evropian 5. Veprimtari praktike: Dita e EvropĂ«s 6. PĂ«rforcim njohurish tĂ« Kreut “ShqipĂ«ria dhe Evropa” 7. Problemet globale 8. Mjedisi, mbetjet dhe riciklimi nĂ« ShqipĂ«ri 9. Zhvillimi i qĂ«ndrueshĂ«m 10. VarfĂ«ria, shkaqet dhe pasojat e saj 11. Burimet natyrore dhe ruajtja e tyre 12. Test/ PĂ«rforcim njohurish 1. Politikat pĂ«r zgjidhjen e problemeve globale nĂ« vendin tonĂ« 2. Marka ime 3. Grupimet e profesioneve 4. Karriera me mundĂ«si tĂ« mĂ«dha zhvillimi 5. Planifikimi i karrierĂ«s 6. NĂ« kĂ«rkim tĂ« punĂ«s 7-8 Si tĂ« mbash apo (t’a humbasĂ«sh) vendin e punĂ«s 9. Test pĂ«rfundimtar
 3. 3 REZULTATET E TË NXËNIT SIPAS KOMPETENCAVE KYÇ OrĂ«t mĂ«simore tĂ« zhvilluara gjatĂ« kĂ«saj periudhe tremujore do tĂ« kontribuojnĂ« nĂ« ndĂ«rtimin dhe zhvillimin e kĂ«tyre kompetencave kyç: Kompetenca e komunikimit dhe tĂ« shprehurit (NxĂ«nĂ«si komunikon nĂ« mĂ«nyrĂ« efektive)  Shpreh mendimin e vet pĂ«r njĂ« temĂ« tĂ« caktuar me gojĂ« ose me shkrim, si dhe nĂ« forma tĂ« tjera tĂ« komunikimit.  DĂ«gjon me vĂ«mendje prezantimin dhe komentet e bĂ«ra nga tĂ« tjerĂ«t rreth njĂ« teme, duke bĂ«rĂ« pyetje, komente, sqarime dhe propozime.  Shpjegon qartĂ« dhe saktĂ«, me gojĂ« ose me shkrim, kuptimin e termave (fjalĂ«ve, koncepteve) tĂ« reja, duke pĂ«rdorur gjuhĂ«n dhe fjalorin e pĂ«rshtatshĂ«m.  Veçon informacionin kryesor nga njĂ« libĂ«r, gazetĂ«, revistĂ«, internet, radio, TV etj.., e komenton dhe e shfrytĂ«zon atĂ« si referencĂ« gjatĂ« hartimit tĂ« njĂ« punimi ose detyrĂ« me shkrim. Kompetenca e tĂ« menduarit (NxĂ«nĂ«si mendon nĂ« mĂ«nyrĂ« kritike dhe krijuese)  Parashtron argumente pro ose kundĂ«r pĂ«r njĂ« temĂ«/problem tĂ« caktuar gjatĂ« njĂ« debati ose publikimi nĂ« medie.  Zgjidh njĂ« problem (shoqĂ«ror, shkencor...etj.) dhe arsyeton pĂ«rzgjedhjen e procedurave pĂ«rkatĂ«se.  PĂ«rzgjedh dhe demonstron strategji tĂ«ndryshmepĂ«r zgjidhjen e njĂ« problemi (shkencor, shoqĂ«ror).  Shpjegon mĂ«nyrĂ«n e zhvillimit tĂ« njĂ« procesi natyror ose shoqĂ«ror, duke e ilustruar atĂ« me shembuj konkretĂ«.  Krahason ngjashmĂ«ritĂ« dhe dallimet e fazave mĂ« tĂ« rĂ«ndĂ«sishme nĂ«pĂ«r tĂ« cilat Ă«shtĂ« zhvilluar njĂ« proces/dukuri shoqĂ«rore, natyrore.  PĂ«rdor krahasimin dhe kontrastin pĂ«r tĂ« gjetur dallimet dhe ngjashmĂ«ritĂ« kryesore midis dy e mĂ« shumĂ« dukurive natyrore dhe shoqĂ«rore. Kompetenca e tĂ« nxĂ«nit (NxĂ«nĂ«si mĂ«son pĂ«r tĂ« nxĂ«nĂ«)  PĂ«rzgjedh tĂ« dhĂ«na nga burime tĂ« ndryshme (libra, revista, udhĂ«zues, fjalorĂ«, enciklopedi ose internet), tĂ« cilat i shfrytĂ«zon pĂ«r realizimin e temĂ«s/detyrĂ«s sĂ« dhĂ«nĂ« dhe i klasifikon ato burime sipas rĂ«ndĂ«sisĂ« qĂ« kanĂ« pĂ«r temĂ«n.  ShfrytĂ«zon tĂ« dhĂ«nat pĂ«r tĂ« demonstruar tĂ« kuptuarit e koncepteve numerike, grafike, simboleve, formulave nĂ« shkenca
 4. 4 shoqĂ«rore, duke i sqaruar nĂ«pĂ«rmjet formave tĂ« ndryshme tĂ« tĂ« shprehurit.  Zbaton nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« pavarur udhĂ«zimet e dhĂ«na nga njĂ« burim (tekst shkollor, libĂ«r, internet, medie)pĂ«r tĂ« nxĂ«nĂ« njĂ« temĂ«, veprim, aktivitet ose detyrĂ« qĂ« i kĂ«rkohet.  NdĂ«rlidh temĂ«n e re ose njĂ« çështje tĂ« dhĂ«nĂ« me njohuritĂ« dhe pĂ«rvojat paraprake, duke i paraqitur nĂ« forma tĂ« ndryshme tĂ« tĂ« shprehurit (kolona, tabela, grafike)sipas njĂ« radhitjeje logjike.  Parashtron pyetje (pse, çfarĂ«, si, kur?) dhe organizon mendimet e veta nĂ« formĂ« tĂ« shkruar pĂ«r temĂ«n/ problemin e dhĂ«nĂ« dhe vlerĂ«son pĂ«rparimin e vet deri nĂ« zgjidhjen e duhur.  Menaxhon emocionet, ndjenjat, kohĂ«n, shfrytĂ«zimin e materialeve dhe mjeteve gjatĂ« kryerjes sĂ« njĂ« detyre/aktiviteti(nĂ« klasĂ«/shkollĂ« apo nĂ« terren). Kompetenca pĂ«r jetĂ«n, sipĂ«rmarrjen dhe mjedisin (NxĂ«nĂ«si kontribuon nĂ« mĂ«nyrĂ« produktive)  Zhvillon njĂ« projekt individual ose nĂ« grup pĂ«r kryerjen e njĂ« aktiviteti mjedisor apo shoqĂ«ror me rĂ«ndĂ«si pĂ«r shkollĂ«n ose pĂ«r komunitetin.  Diskuton nĂ« grup pĂ«r rĂ«ndĂ«sinĂ« qĂ« ka mbrojtja e mjedisit, pasojat qĂ« sjell dĂ«mtimi i tij pĂ«r jetĂ«n e njeriut dhe propozon masat qĂ« duhen ndĂ«rmarrĂ« pĂ«r evitimin e tyre.  BashkĂ«vepron nĂ« mĂ«nyrĂ« aktive me moshatarĂ«t dhe tĂ« tjerĂ«t (pavarĂ«sisht statusit tĂ« tyre social, etnik etj..)pĂ«r realizimin e njĂ« aktiviteti tĂ« pĂ«rbashkĂ«t (projekti/aktiviteti nĂ« bazĂ« klase/shkolle apo jashtĂ« saj). Kompetenca personale (NxĂ«nĂ«si bĂ«n jetĂ« tĂ« shĂ«ndetshme)  VlerĂ«son shkaqet e njĂ« situate tĂ« mundshme konflikti midis moshatarĂ«ve ose anĂ«tarĂ«ve tĂ« grupit dhe propozon alternativa pĂ«r parandalimin dhe zgjidhjen, duke ndarĂ« pĂ«rvojat dhe mendimet nĂ« grup. Kompetenca qytetare (NxĂ«nĂ«si pĂ«rkushtohet ndaj tĂ« mirĂ«s sĂ« pĂ«rbashkĂ«t)  Tregon vetĂ«besim tĂ« lartĂ« nĂ« marrjen e vendimeve pĂ«r veprimet qĂ« ndĂ«rmerr pa dĂ«mtuar interesat e tĂ« tjerĂ«ve, tĂ« cilat kontribuojnĂ« nĂ« rritjen e cilĂ«sisĂ« sĂ« aktivitetit tĂ« grupit shoqĂ«ror/komunitetit.  Merr pjesĂ« nĂ« aktivitetet qĂ« promovojnĂ« tolerancĂ« dhe diversitet kulturor, etnik, fetar, gjinor etj.., nĂ« shkollĂ« apo nĂ« komunitet, ku pĂ«rfshihen moshatarĂ« tĂ« tĂ« gjitha pĂ«rkatĂ«sive tĂ« pĂ«rmendura, qĂ« jetojnĂ« nĂ« bashkĂ«sinĂ« e gjerĂ«. Kompetenca digjitale (NxĂ«nĂ«si pĂ«rdor teknologjinĂ« pĂ«r tĂ« nxitur inovacionin)
 5. 5  PĂ«rdor mediet digjitale dhe mjediset informative pĂ«r tĂ« komunikuar dhe bashkĂ«punuar, duke pĂ«rfshirĂ« komunikimet nĂ« distancĂ« pĂ«r zhvillimin e njohurive.  Analizon, vlerĂ«son, menaxhon informacionin e marrĂ« elektronikisht (p.sh., hedhin disa informacione tĂ« marra nga interneti, duke i pĂ«rmbledhur nĂ« njĂ« tabelĂ« ose grafik).
 6. ERIK Sh.p.k 📍 ADRESA: Rr. Kont Urani, nr.25, TiranĂ«, ShqipĂ«ri, Mbrapa MinistrisĂ« sĂ« Arsimit dhe Sportit (MAS); Cel. +355 69 40 66 442; Nr. Tematika NdĂ«rvarĂ«sia midis njerĂ«zve, vendeve, rajoneve dhe mjediseve Temat mĂ«simore Situata e parashikuar e tĂ« nxĂ«nit Metodologjia VlerĂ«simi Burimet dhe materialet didaktike Semestri i parĂ« Shtator – Dhjetor (13 orĂ«) 1 Kreu I - UnĂ« dhe tĂ« tjerĂ«t (7+1) Kush jam unĂ«? MĂ«suesi/ja kujdestar/e hyri nĂ« klasĂ« dhe pasi na uron ditĂ«n e mbarĂ«, prezanton nxĂ«nĂ«sen e re tĂ« klasĂ«s sonĂ«. Ai/ajo i kĂ«rkon nxĂ«nĂ«ses sĂ« re tĂ« prezantohet tek shokĂ«t dhe shoqet e klasĂ«s. NxĂ«nĂ«sja e re thotĂ«: “UnĂ« quhem Elda. Kam lindur nĂ« qytetin e Gramshit. Jam 14 vjeç. MĂ« pĂ«lqen shumĂ« letĂ«rsia. Jam e lumtur qĂ« ndodhem kĂ«tu, pasi mua mĂ« pĂ«lqen shumĂ« shoqĂ«ria e re.” Po ju si prezantoheni nĂ« njĂ« ambient tĂ« ri? PNP: BashkĂ«bisedim – TabelĂ« konceptesh – PunĂ« praktike VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m gjatĂ« orĂ«s, VlerĂ«sim individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me Teksti mĂ«simor, Teksti mĂ«simor, materiale tĂ« ndryshme nga interneti pĂ«r njerĂ«z tĂ« racave dhe prejardhjeve tĂ« ndryshme, enciklopedi 2 UnĂ« dhe familja “NĂ« familjen time tĂ« gjithĂ« bĂ«jnĂ« punĂ«,” i tregonte Vjosa shoqes sĂ« saj. “Babi dhe mami kujdesen pĂ«r mua dhe vĂ«llain e vogĂ«l duke punuar e duke na krijuar kushte qĂ« ne tĂ« rritemi tĂ« shĂ«ndetshĂ«m dhe tĂ« mĂ«sojmĂ« sa mĂ« shumĂ«. UnĂ« fshij pluhurat, rregulloj dhomĂ«n time, derdh plehrat nĂ« vendin e duhur, marr vĂ«llain nga kopshti dhe punĂ« tĂ« PNP: BashkĂ«bisedim – TabelĂ« konceptesh – PunĂ« me tekstin Teksti mĂ«simor, Teksti mĂ«simor, materiale tĂ« ndryshme nga interneti pĂ«r familjen, enciklopedi
 7. 2 tjera tĂ« vogla.” Po ju çfarĂ« punĂ«sh bĂ«ni nĂ« shtĂ«pi. A bĂ«hen dallime mes punĂ«ve tĂ« djemve dhe vajzave nĂ« shtĂ«pi? detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m gjate orĂ«s, VlerĂ«sim individual, vlerĂ«sim nĂ« 3 BashkĂ«veprimi nĂ« komunitet “Dje kam bĂ«rĂ« njĂ« veprim tĂ« gabuar,” po i thoshte Drini shokut tĂ« tij. “NgaqĂ« isha vonĂ« pĂ«r nĂ« shkollĂ«, qesen me mbeturina e lashĂ« te cepi i pallatit, por duke u larguar njĂ« zĂ« qĂ« m’u duk sikur vinte nga mbrapa mĂ« bĂ«ri tĂ« turpĂ«rohem. Ishte njĂ« burrĂ« i moshuar qĂ« jeton nĂ« katin e dytĂ«. ‘Plehrat çoji nĂ« vendin e caktuar,’ mĂ« tha ai. ‘Siç mbajmĂ« pastĂ«r shtĂ«pinĂ«, ashtu duhet tĂ« kujdesemi edhe pĂ«r ambientin e pĂ«rbashkĂ«t ku jetojmĂ«.’ E ndjeva qĂ« isha skuqur, u ktheva, mora qesen me mbeturina te cepi ku e kisha lĂ«nĂ« dhe e hodha te kazani i plehrave.” Ç’mĂ«sime nxirrni ju nga veprimi i Drinit? MarrĂ«dhĂ«nie pyetje-pĂ«rgjigje, - shpjegim - PunĂ« me grupe Teksti mĂ«simor, Teksti mĂ«simor, materiale tĂ« ndryshme nga interneti pĂ«r lidhjen nĂ« komunitet, enciklopedi 4 Lidhja me tĂ« tjerĂ«t TĂ« gjithĂ« ishim tĂ« shqetĂ«suar pĂ«r ndeshjen qĂ« kishim me klasĂ«n tjetĂ«r. Dy nga sulmuesit tanĂ« mĂ« tĂ« mirĂ«, Dori dhe Genti, kishin disa ditĂ« qĂ« nuk flisnin me njĂ«ri-tjetrin. ‘Do PNP: Rrjeti i diskutimit – Klaster – PunĂ« me tekstin Teksti mĂ«simor, Teksti mĂ«simor, materiale tĂ« ndryshme nga interneti pĂ«r
 8. 3 humbasim,’ tha Esteri. ‘Futbolli Ă«shtĂ« lojĂ« qĂ« luhet nĂ« bashkĂ«punim me tĂ« tjerĂ«t.’ Loja filloi dhe u pa se tĂ« dy sulmuesit nuk i pasonin njĂ«ri tjetrit. Por pikĂ«risht nĂ« fund, kur Genti ishte nĂ« pozicion shumĂ« tĂ« mirĂ« pĂ«r tĂ« shĂ«nuar gol, i vjen njĂ« top nga Dori dhe Genti shĂ«non njĂ« gol tĂ« bukur. TĂ« gjithĂ« u gĂ«zuan pĂ«r fitoren dhe pĂ«rqafimin e shokĂ«ve. Ju ka ndodhur edhe juve raste tĂ« tilla Si keni vepruar? grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m gjate orĂ«s, VlerĂ«sim lidhjen nĂ« komunitet, enciklopedi 5 UnĂ« dhe ndryshimi MĂ«suesi/ja tregon foto tĂ« ndryshme tĂ« njĂ« shtĂ«pie tĂ« vjetĂ«r dhe njĂ« tĂ« rindĂ«rtuar. Ai/ajo shtron pyetje pĂ«r tĂ« evidentuar ndryshimin mes dy shtĂ«pive. NxĂ«nĂ«sit japin pĂ«rgjigje. PNP: Stuhi mendimesh – Di-dua tĂ« di- mĂ«sova – Diagrami i Venit Teksti mĂ«simor, botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti pĂ«r ndryshimin qĂ« pĂ«son njeriu, enciklopedi 6 Ndryshimi pĂ«rtej vetvetes MĂ«suesi/ja u tregon nxĂ«nĂ«sve historinĂ« e njĂ« prindi tĂ« shqetĂ«suar pĂ«r shkak tĂ« rĂ«nies nga mĂ«simet tĂ« fĂ«mijĂ«s sĂ« tij. Ai/ajo tregon pĂ«r masat qĂ« morĂ«n prindĂ«rit, duke i ndaluar pĂ«rdorimin e internetit, celularit dhe televizorit pĂ«r dy muaj deri nĂ« pĂ«rmirĂ«simin e notave nga fĂ«mija. Si PNP: BashkĂ«bisedim – TabelĂ« konceptesh – Minuta e Debatit Teksti mĂ«simor, botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti pĂ«r ndryshimin qĂ« pĂ«son njeriu, enciklopedi
 9. 4 mendoni ju: A kanĂ« vepruar mirĂ« prindĂ«rit nĂ« kĂ«tĂ« rast? Po ju si do tĂ« vepronit? individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m 7 Si tĂ« pĂ«rgatitemi pĂ«r tĂ« ardhmen MĂ«suesi/ja vendos foto tĂ« njĂ« shkolle profesionale si dhe tĂ« disa profesioneve tĂ« tjera, si doktor, inxhinier ndĂ«rtimi, marangoz, hidraulik, parukier, elektricist, mekanik makinash, etj. dhe u kĂ«rkon nxĂ«nĂ«sve tĂ« tregojnĂ« se çfarĂ« kanĂ« dĂ«shirĂ« tĂ« bĂ«hen nĂ« tĂ« ardhmen dhe si i ndihmon arsimi nĂ« kĂ«tĂ« rrugĂ«tim. PNP: BashkĂ«bisedim – Pema e Mendjes – Minuta e Debatit Teksti mĂ«simor, foto me pamje nga veprimtari tĂ« ndryshme biznesi, shkolla, spitale, etj. botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi 8 Veprimtari praktike: ArgĂ«tim i shĂ«ndetshĂ«m Lexohet Neni 31 i KonventĂ«s pĂ«r tĂ« Drejtat e FĂ«mijĂ«ve) Neni 31 1. Shtetet PalĂ« i njohin fĂ«mijĂ«s tĂ« drejtĂ«n tĂ« pushojĂ« dhe argĂ«tohet, tĂ« praktikojĂ« lojĂ«ra dhe veprimtari çlodhĂ«se, nĂ« pĂ«rshtatje me moshĂ«n, si dhe tĂ« marrĂ« pjesĂ« lirisht nĂ« jetĂ«n kulturore dhe artistike. (Konventa pĂ«r tĂ« Drejtat e FĂ«mijĂ«ve, Miratuar nga Asambleja e PĂ«rgjithshme e OrganizatĂ«s sĂ« Kombeve tĂ« Bashkuara mĂ« 20 nĂ«ntor PNP: Stuhi mendimesh – PunĂ« nĂ« grupe – Minuta e Debatit Teksti mĂ«simor, botimi i KonventĂ«s sĂ« tĂ« Drejtave tĂ« FĂ«mijĂ«ve
 10. 5 1989) gjate orĂ«s, VlerĂ«sim individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. VlerĂ«sim diagnostikues, 9 Kreu II - Ne dhe Evropa (5+1) Identiteti ynĂ« kombĂ«tar MĂ«suesi/ja vendos flamurin tonĂ« kombĂ«tar dhe u kĂ«rkon nxĂ«nĂ«sve tĂ« kĂ«ndojnĂ« himnin kombĂ«tar. “Rreth flamurit tĂ« pĂ«rbashkuar / Me njĂ« qĂ«llim dhe njĂ« dĂ«shirĂ« / TĂ« gjithĂ« atje duke u betuar / TĂ« lidhim besĂ«n pĂ«r shpĂ«tim...” PNP: BashkĂ«bisedim – Klaster – Minuta e debatit Teksti mĂ«simor, harta e ShqipĂ«risĂ«, botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, botime pĂ«r identitetin shqiptare 10 Kultura shqiptare MĂ«suesi/ja vendos nĂ« dĂ«rrasĂ« njĂ« poster me foto tĂ« veshjeve popullore dhe fillon me nxĂ«nĂ«sit njĂ« bashkĂ«bisedim mbi llojet e larmishme tĂ« veshjeve tona popullore, qĂ«ndismat, ngjyrat qĂ« janĂ« pĂ«rdorur dhe bĂ«n disa pyetje: - Pse kemi disa veshje popullore nĂ« vendin tonĂ«? ÇfarĂ« tregon kjo? - A keni parĂ« apo veshur ju tĂ« tilla veshje dhe, nĂ«se po, nĂ« ç’raste? - Pse nĂ« disa zona tĂ« vendit, nusja vishet edhe me kostum popullor pasi ka hequr fustanin e bardhĂ«? PNP: Stuhi mendimesh – TabelĂ« konceptesh – PunĂ« me grupe Teksti mĂ«simor, harta e ShqipĂ«risĂ«, botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, botime pĂ«r kulturĂ«n shqiptare
 11. 6 11 Qytetari evropian MĂ«suesi/ja vendos hartĂ«n e EvropĂ«s nĂ« tabelĂ« dhe u kĂ«rkon nxĂ«nĂ«sve tĂ« tregojnĂ« disa shtete nĂ« hartĂ«. Ata tregojnĂ« Franca, Italia, Greqia, Spanja, ShqipĂ«ria, etj. “Si quhen popujt e kĂ«tyre vendeve?” pyet mĂ«suesi/ja. Ata pĂ«rgjigjen: “FrancezĂ«, italianĂ«, grekĂ«, spanjollĂ«, etj.” Veç kĂ«tyre emrave, ata kanĂ« edhe njĂ« emĂ«rtim tĂ« pĂ«rbashkĂ«t. Ata quhen evropianĂ«, pra banorĂ«t e saj quhen qytetarĂ« evropianĂ«.” PNP: Stuhi mendimesh – Di-dua tĂ« di- mĂ«sova – MarrĂ«dhĂ«niet pyetje-pĂ«rgjigje VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m gjate orĂ«s, VlerĂ«sim individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, TestojmĂ« njohuritĂ« e marra nĂ« semestrin e Teksti mĂ«simor, harta e EvropĂ«s, botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, botime pĂ«r BE 12 NĂ« EvropĂ« si qytetarĂ« shqiptarĂ« me mendĂ«si evropiane Thoni disa nga emrat e shqiptarĂ«ve tĂ« talentuar qĂ« janĂ« tĂ« njohur nĂ« mbarĂ« EvropĂ«n. “Ka shumĂ«, mĂ«suese,” thotĂ« Ana. “Disa janĂ« Ismail Kadare, Inva Mula, Ermonela Jaho, Kledi Kadiu, shumĂ« futbollistĂ«, peshĂ«ngritĂ«s, apo sportistĂ« qĂ« marrin pjesĂ« nĂ« gara tĂ« tjera.” PĂ«rse duhet tĂ« jemi krenarĂ« pĂ«r arritjet e tyre? ÇfarĂ« do tĂ« thotĂ« qĂ« ata janĂ« ndjerĂ« krenarĂ« qĂ« janĂ« shqiptarĂ« me kontribut tĂ« madh nĂ« EvropĂ«? PNP: Stuhi mendimesh – Di-dua tĂ« di- mĂ«sova – MarrĂ«dhĂ«nie pyetje-pĂ«rgjigje Teksti mĂ«simor, botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, botime pĂ«r EvropĂ«n e bashkuar, pĂ«r kontributin shqiptar nĂ« EvropĂ« 13 ShqiptarĂ«t, pjesĂ« e MĂ«suesi/ja tregon foto nga shkolla, PNP: Stuhi Teksti mĂ«simor, botimi e materiale
 12. 7 EvropĂ«s sĂ« bashkuar parqe, spitale, rrugĂ«, etj., tĂ« rindĂ«rtuara me fonde tĂ« BE-sĂ« ose institucioneve tĂ« tjera tĂ« EvropĂ«s sĂ« bashkuar. mendimesh – PunĂ« me grupe – MarrĂ«dhĂ«nie pyetje-pĂ«rgjigje parĂ« tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, botime pĂ«r EvropĂ«n e bashkuar PĂ«rforcim njohurish. Test i semestrit tĂ« parĂ« BĂ«het njĂ« pĂ«rsĂ«ritje e tĂ« dy kapitujve dhe/ose test Teksti mĂ«simor
 13. 8 Semestri i dytĂ« Janar- Mars (12 orĂ«) 1 Kreu III - ShqipĂ«ria dhe Evropa (4+1+1) KĂ«shilli i EvropĂ«s MĂ«suesi/ja tregon foto tĂ« institucioneve tĂ« KĂ«shillit tĂ« EvropĂ«s dhe diskuton me nxĂ«nĂ«sit pĂ«r to PNP: BashkĂ«bisedim – Klaster – Diagrami i Venit VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m gjate orĂ«s, VlerĂ«sim individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. VlerĂ«sim diagnostikues, Teksti mĂ«simor, botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, botime pĂ«r KiE 2 Bashkimi Evropian MĂ«suesi/ja dhe nxĂ«nĂ«sit dĂ«gjojnĂ« tĂ« luhet himni i BE-sĂ« nĂ« klasĂ«, ku Ă«shtĂ« vendosur edhe njĂ« flamur i BE-sĂ« PNP: Parashikim me terma paraprakĂ« – Pema e mendjes – PunĂ« me tekstin Teksti mĂ«simor, botimi e materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, botime pĂ«r BE 3 BashkĂ«punimi me EvropĂ«n MĂ«suesi/ja tregon flamurin e Bashkimit Evropian dhe nĂ« sfond dĂ«gjohet himni i EvropĂ«s sĂ« Bashkuar (Ode GĂ«zimi). NĂ« video- projektor jepen pamje tĂ« disa institucioneve tĂ« BE-sĂ«. MĂ«suesi/ja u drejtohet nxĂ«nĂ«sve: “Sipas jush, cilat janĂ« anĂ«t pozitive tĂ« njĂ« Evrope tĂ« bashkuar?” PunĂ« nĂ« grupe Teksti mĂ«simor, botimi pĂ«r MSA, materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, botime pĂ«r BE 4 Ndikimi evropian “Motra e Blendit studion pĂ«r arkitekturĂ« nĂ« Gjermani. Babi im ka makinĂ« tĂ« prodhimit gjerman, Benz. PNP: Diskutim – Klaster – PunĂ« me grupe Teksti mĂ«simor, botime tĂ« ndryshme punĂ«n
 14. 9 Edhe makina larĂ«se Ariston qĂ« blemĂ« para tre muajsh ime Ă«shtĂ« e prodhimit italian. ShtĂ«pia ime nĂ« plazh Ă«shtĂ« bĂ«rĂ« me dru tĂ« stazhionuar nĂ« Kroaci. Vjet pushimet e verĂ«s i kaluam nĂ« Ishullin e KretĂ«s nĂ« Greqi. Lulet qĂ« vijnĂ« nga Holanda janĂ« nga mĂ« tĂ« bukurat nĂ« botĂ«. Gjyshi im e pĂ«lqen shumĂ« verĂ«n franceze.” KĂ«to dhe shumĂ« shembuj tĂ« tjerĂ« qĂ« japin nxĂ«nĂ«sit nxjerrin ndikimin qĂ« ka Evropa nĂ« jetĂ«n tonĂ« tĂ« pĂ«rditshme. VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m gjate orĂ«s, VlerĂ«sim individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i e institucioneve evropiane nĂ« vendin tonĂ«, materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi, 5 Veprimtari praktike: Dita e EvropĂ«s MĂ«suesi/ja dhe nxĂ«nĂ«sit organizojnĂ« “Dita e EvropĂ«s” PNP: BashkĂ«bisedim – Klaster – PunĂ« me grupe dhe Minuta e Debatit Botime tĂ« ndryshme pĂ«r EvropĂ«n dhe institucionet e saj; foto dhe pamje filmike tĂ« institucioneve evropiane 6 PĂ«rforcim njohurish tĂ« Kreut “ShqipĂ«ria dhe Evropa” BĂ«het njĂ« pĂ«rsĂ«ritje e tĂ« gjithĂ« kreut PNP: Diskutim – Insert – Minuta e debatit dhe rrjeti i diskutimit Teksti mĂ«simor
 15. 10 7 Kreu IV - Ne dhe problemet globale (6+1) Problemet globale MĂ«suesi/ja lexon njĂ« thĂ«nie tĂ« NĂ«nĂ« TerezĂ«s: “TĂ« varfrit na japin mĂ« shumĂ« seç u japim ne atyre. Ata janĂ« njerĂ«z kaq tĂ« fortĂ«, duke jetuar ditĂ« pĂ«r ditĂ« pa ushqim. Dhe ata kurrĂ« nuk mallkojnĂ«, as nuk ankohen. Ne nuk duhet t'u japim atyre simpatinĂ«, por duhet tĂ« mĂ«sojmĂ« nga ata.” Veç varfĂ«risĂ«, pĂ«r zbutjen e sĂ« cilĂ«s NĂ«nĂ« Tereza punoi gjithĂ« jetĂ«n e saj, çfarĂ« problemesh tĂ« tjera ka toka? PNP: BashkĂ«bisedim – Di-dua tĂ« di- mĂ«sova – PunĂ« nĂ« grupe vazhdueshĂ«m gjate orĂ«s, VlerĂ«sim individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m gjate orĂ«s, VlerĂ«sim Teksti mĂ«simor, botime tĂ« ndryshme pĂ«r problemet globale, foto, pamje tĂ« marra nga burime tĂ« ndryshme, interneti 8 Mjedisi, mbetjet dhe riciklimi nĂ« ShqipĂ«ri NxĂ«nĂ«sit janĂ« porositur orĂ«n e kaluar pĂ«r tĂ« sjellĂ« materiale nga interneti nĂ« lidhje me ndotjen e mjedisit nga mbetjet nĂ« vendin tonĂ«. P.sh., naftĂ« e derdhur nĂ« det, lumenj tĂ« bllokuar me mbeturina urbane, rrugĂ« e sheshe tĂ« papastra, automjete qĂ« nxjerrin tym janĂ« disa nga shqetĂ«simet mjedisore tĂ« mĂ«dha pĂ«r vendin tonĂ«. MĂ«suesi/ja evidenton rolin negativ tĂ« njerĂ«zve ndaj natyrĂ«s. Ai/ajo pyet: “Sa tĂ« gatshĂ«m (vullnetarĂ«) jeni ju pĂ«r tĂ« marrĂ« pjesĂ« nĂ« pastrimin e mjedisit? Pse nuk duhet tĂ« jemi indiferent PNP: Stuhi mendimesh– Klaster – PunĂ« nĂ« grupe Teksti mĂ«simor. botime tĂ« ndryshme pĂ«r mbetjet, foto, pamje tĂ« marra nga burime tĂ« ndryshme, interneti
 16. 11 ndaj ndotjes” individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m gjate orĂ«s, VlerĂ«sim individual, vlerĂ«sim nĂ« grupe, vlerĂ«sim 9 Zhvillimi i qĂ«ndrueshĂ«m MĂ«suesi/ja tregon pamje ose foto ku evidentohen probleme tĂ« ndryshme globale, si varfĂ«ria, prerja e pyjeve, djegia e mbetjeve, ujĂ«ra tĂ« ndotur, luftĂ«ra, etj. PNP: Diskutim – Klaster – Minuta e Debatit dhe punĂ« nĂ« grupe Teksti mĂ«simor, materiale pĂ«r zhvillimin e qĂ«ndrueshĂ«m; botime tĂ« ndryshme pĂ«r rĂ«ndĂ«sinĂ« e planifikimit dhe zhvillimit tĂ« qĂ«ndrueshĂ«m 10 VarfĂ«ria, shkaqet dhe pasojat e saj MĂ«suesi/ja lexon njĂ« pjesĂ« tĂ« shkurtĂ«r tĂ« fjalimit tĂ« NĂ«nĂ« TerezĂ«s gjatĂ« ceremonisĂ« sĂ« marrjes sĂ« Çmimit Nobel pĂ«r Paqen: “Kam zgjedhur varfĂ«rinĂ« pĂ«r njerĂ«zit tanĂ« tĂ« varfĂ«r. Por jam e nderuar tĂ« marr çmimin Nobel nĂ« emĂ«r tĂ« urisĂ«, zhveshjes, tĂ« pastrehĂ«ve, tĂ« verbĂ«rve, tĂ« sĂ«murĂ«ve, tĂ« atyre njerĂ«zve qĂ« janĂ« tĂ« padĂ«shiruar, qĂ« nuk i do njeri, nuk kujdesen pĂ«r ta. NjerĂ«zit qĂ« ndihen tĂ« braktisur nga shoqĂ«ria dhe tĂ« refuzuar nga tĂ« gjithĂ«.” NĂ«nĂ« Tereza Ă«shtĂ« shembulli unik nĂ« botĂ« pĂ«r ndihmĂ«n dhe pĂ«rkushtimin ndaj tĂ« varfĂ«rve. Po ju PNP: Stuhi mendimesh – Ditari dy- pjesĂ«sh – MarrĂ«dhĂ«nie pyetje-pĂ«rgjigje Teksti mĂ«simor, botime tĂ« ndryshme pĂ«r varfĂ«rinĂ«, dhe pasojat e saj, materiale tĂ« ndryshme nga interneti, enciklopedi,
 17. 12 keni dhĂ«nĂ« ndonjĂ« ndihmĂ« pĂ«r tĂ« varfrit apo njerĂ«zit nĂ« nevojĂ«? Si? formues, vetĂ«vlerĂ«sim me detyra individuale, vlerĂ«sim me projekt, vlerĂ«simi me testim, vlerĂ«sim me anĂ« tĂ« portofolit. 11 Burimet natyrore dhe ruajtja e tyre MĂ«suesi/ja tregon nĂ« video projektor pamje tĂ« disa peizazheve natyrore tĂ« vendit tonĂ«, si liqenet e LurĂ«s, Gryka e ValbonĂ«s, Syri i KaltĂ«r, UjĂ«vara e SotirĂ«s, Kanionet e Skraparit, pyjet e VoskopojĂ«s, bregdeti i Jonit, etj. Ai/ajo shtron pyetjen: “Pse duhet tĂ« kujdesemi pĂ«r kĂ«to pasuri natyrore? ÇfarĂ« vlere kanĂ« ato pĂ«r vendin tonĂ« dhe mĂ« gjerĂ«? A nuk duhet tĂ« mendojmĂ« pĂ«r brezat e ardhshĂ«m qĂ« t’u lĂ«mĂ« atyre njĂ« mjedis tĂ« shĂ«ndetshĂ«m?” PNP: Klaster – Lexim i drejtuar – Minuta e debatit Teksti mĂ«simor; materiale tĂ« ndryshme dhe botime, revista, pĂ«r burimet natyrore, interneti Test/ PĂ«rforcim njohurish BĂ«het njĂ« pĂ«rsĂ«ritje e tĂ« gjithĂ« kreut dhe/ose test PNP: Diskutim – Ditari dy- pjesĂ«sh – MarrĂ«dhĂ«nie pyetje-pĂ«rgjigje Teksti mĂ«simor
 18. 13 Semestri i tretĂ« prill – qershor (9 orĂ«) 1 Politikat pĂ«r zgjidhjen e problemeve globale nĂ« vendin tonĂ« MĂ«suesi/ja tregon pamje tĂ« pyjeve tĂ« rigjeneruara, zonave tĂ« mbrojtura, brigjeve ujore tĂ« mbrojtura, lumenj tĂ« rrjedhshĂ«m, etj. Ai/ajo evidenton se kĂ«to janĂ« mundĂ«suar nĂ« sajĂ« tĂ« politikave tĂ« shtetit pĂ«r mbrojtjen e tyre. MĂ« pas shtron pyetjen: A keni marrĂ« pjesĂ« nĂ« ndonjĂ« nga veprimtaritĂ« tĂ« tilla nĂ« mbrojtje tĂ« mjedisit? PNP: Diskutim – Ditari dy- pjesĂ«sh – MarrĂ«dhĂ«nie pyetje-pĂ«rgjigje VlerĂ«sim diagnostikues, VlerĂ«sim i vazhdueshĂ«m Teksti mĂ«simor; materiale tĂ« ndryshme dhe botime, revista, pĂ«r politikat shtetĂ«rore pĂ«r zgjidhjen e problemeve globale nĂ« vendin tonĂ« 2 Kreu V – E ardhmja Ă«shtĂ« e imja (6+2) Marka ime - Krijon njĂ« logo si pjesĂ« tĂ« shprehjes sĂ« njĂ« marke personale. - Identifikon markat tĂ« korporatave qĂ« gĂ«zojnĂ« emĂ«r tĂ« mirĂ«. PĂ«rcakton grupimet e profesioneve dhe llojet e punĂ«s qĂ« i interesojnĂ« Tregon mĂ«nyrat pĂ«r tĂ« kĂ«rkuar njĂ« vend pune, pĂ«r tĂ« plotĂ«suar njĂ« formular aplikimi, njĂ« CV, rekomandime dhe pĂ«r pĂ«rgatitjen e intervistĂ«s. Diskuton pĂ«r aftĂ«sitĂ« e veçanta qĂ« lidhen me njĂ« profesion tĂ« caktuar. BashkĂ«bisedim, shpjegim PunĂ« individuale, nĂ« grup. Shkrimi dhe rrjeti i diskutimit Ilustrim i fotove Kllaster Lexim i orientuar VlerĂ«simi individual, nĂ« grup VlerĂ«sim tĂ« veprimtarisĂ«, aktiviteti, duke i motivuar ato realizimi i detyrave VlerĂ«sim me shkrim pĂ«r qĂ«ndrueshmĂ«rinĂ« e njohurive Teksti Libri i mĂ«suesit Burime tĂ« nxĂ«nĂ«sve, pĂ«r profesionet Album me foto tĂ« profesioneve tĂ« ndryshme Informacione nga media, jeta reale Tekste pĂ«r edukimin e karrierĂ«s 3 Grupimet e profesioneve 4 Karriera me mundĂ«si tĂ« mĂ«dha zhvillimi 5 Planifikimi i karrierĂ«s 6 NĂ« kĂ«rkim tĂ« punĂ«s 7-8 Si tĂ« mbash apo (t’a humbasĂ«sh) vendin e punĂ«s
 19. 14 9 Test përfundimtar Bëhet test për të gjithë lëndën. Teksti mësimor
Publicité