Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร
สมาชิกม.5/4 กลุมที่ 2
นายพลพรรธน สุทธิเจริญพาณิชย เลขที่ 23
นายสวิตต แตงว...
ระบบสื่อสารขอมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางผูสงตนทางกับผูรับปลายทางผานอุปกรณอิเล็กทรอ
นิกสหรือคอมพิวเตอร...
องคประกอบของขอมูล
มาตรฐานโพรโทคอล 7 ชั้น
โครงสรางของเครือขาย
สัญญาณ
1. สัญญาณแบบดิจิทัล(Digitals signal)
เปนสัญญาณที่ถูกแบงเปนชวงๆ อยางไมตอเนื่อง (Discrete)
โดยลักษณะของสัญญาณจ...
ขอขอบคุณที่รับชมงาน
ของกลุมเรานะ ถาชอบก็
ฝากใหทุกคนมาดูหลายๆ
รอบนะ ขอบคุณ
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2

628 vues

Publié le

จัดทำโดย
น.ส.ณัฐวดี เสือนาค นายพลพรรธน์ สุทธิเจริญพาณิชย์ นายปิยวิช ระวิงทอง และ นายสวิตต์ แตงวิเชียร
เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่มากับมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยใช้ภาษาเป็นสื่อในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถส่งผ่านข้อมูลได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจเพื่อการพัฒนา และสามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง ทั้งข้อมูลประเภท ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลสื่อผสม โดยผู้ส่งต้นทางส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่แปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปส

Publié dans : Logiciels
 • ชอบอยู่นะครับชอบที่ตั้งใจทำ เป็นกำลังใจให้ครับลูกๆ
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2

 1. 1. ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร สมาชิกม.5/4 กลุมที่ 2 นายพลพรรธน สุทธิเจริญพาณิชย เลขที่ 23 นายสวิตต แตงวิเชียร เลขที่ 24 นายปยวิช ระวิงทอง เลขที่ 29 น.ส.ณัฐวดี เสือนาค เลขที่ 30
 2. 2. ระบบสื่อสารขอมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางผูสงตนทางกับผูรับปลายทางผานอุปกรณอิเล็กทรอ นิกสหรือคอมพิวเตอร ซึ่งมีหนาที่แปลงขอมูลเหลานั้นใหอยู ในรูปสัญญาณทางไฟฟา (Electronic data) จากนั้นถึงสงไปยัง อุปกรณหรือคอมพิวเตอรปลายทาง
 3. 3. องคประกอบของขอมูล
 4. 4. มาตรฐานโพรโทคอล 7 ชั้น
 5. 5. โครงสรางของเครือขาย
 6. 6. สัญญาณ 1. สัญญาณแบบดิจิทัล(Digitals signal) เปนสัญญาณที่ถูกแบงเปนชวงๆ อยางไมตอเนื่อง (Discrete) โดยลักษณะของสัญญาณจะแบงออกเปนสองระดับเพื่อแทนสถานะสองสถานะ คือ สถานะของบิต 0 และสถานะของบิต 1 โดยแตละสถานะคือ การใหแรงดันทางไฟฟาที่แตกตางกัน การทํางานในคอมพิวเตอรใชสัญญาณดิจิทัล 2. สัญญาณอนาลอก(Analog Signal) เปนสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความตอเนื่องของสัญญาณ โดยไมเปลี่ยนแปลงแบบทันที่ทันใดเหมือนกับสัญญาณดิจิทัล เชน เสียงพูด หรืออุณหภูมิในอากาศเมื่อเทียบกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
 7. 7. ขอขอบคุณที่รับชมงาน ของกลุมเรานะ ถาชอบก็ ฝากใหทุกคนมาดูหลายๆ รอบนะ ขอบคุณ

×