Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Ely timo ollila

 1. Tekes- ja ELY-keskus matkailutapahtumien rahoituksessa EU-koordinaattori Timo Ollila Pohjois-Savon ELY-keskus 6.10.2010
 2. POHJOIS-SAVON ELY KESKUS • Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta • Tehtävät muodostuvat entisen Pohjois-Savon TE-keskuksen, Savo-Karjalan tiepiirin ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi hoidetaan entisen Itä-Suomen lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosaston tehtäviä. • ELY-keskuksessa edellä mainitut tehtävät on jaettu kolmeen vastuualueeseen, jotka ovat • Elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri • osaaminen, kulttuuri ja työllisyys • innovaatiot ja yritysrahoitus • maaseutu ja energia • Liikenne ja infrastruktuuri • Ympäristö ja luonnonvarat
 3. TAPAHTUMAT RAHOITUKSESSA TAPAHTUMIA EI RAHOITETA !
 4. MIKSI TAPAHTUMIA EI YLEENSÄ RAHOITETA • Pysyvät ja pitkäaikaiset vaikutukset usein puuttuvat • Korkea riski toteutuksessa • Uutuusarvon puute jo käynnissä olevilla tapahtumilla • Silti tapahtumien merkitys osana alueen kehitystä tiedostetaan • monet hankkeet tukevat alueellisten tapahtumien elinvoimaisuutta
 5. MITÄ ON RAHOITETTU • Verkostoja ja yhteistyön tiivistämistä • sisällön tuottaminen osana projektia • työelämäyhteistyö koulutuksessa, kansainvälistä yhteistyötä, sisällöntuotantoa, esittelymateriaaleja… • Tapahtumien tarvitsemaa infraa joilla laajempaa käyttöä • Urheilupaikkoja, esiintymispaikkoja/tiloja, • vaikuttavuus pystyttävä osoittamaan, yhden tapahtuman järjestäminen ei riitä
 6. RAKENNERAHASTOJEN RAHOITUS Hankkeiden yleiset valintakriteerit • luovat edellytyksiä uusien yritysten syntymiselle • luovat edellytyksiä yritysten kasvulle • parantavat yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä • lisäävät yritysten innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista yrityksissä • edistävät yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille • kehittävät yritysten edellytyksiä yrityspalvelujen hyödyntämisessä • edistävät yritysten edellytyksiä yhteistyön ja verkostojen kehittämisessä • parantavat työllisyyttä tai turvaavat työpaikkoja • toteuttavat ohjelman horisontaalisia periaatteita
 7. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) • edistetään liiketoimintaosaamisen kehittämistä; kansainvälistymisen, verkostotoiminnan ja logistiikan osaamista. • tuetaan luovan talouden potentiaalin hyödyntämistä yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa. • alueen saavutettavuutta ja logististen järjestelmien toimivuutta kehittävät toimet, • alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden näkökulmasta kehittävät, • parantaa elinympäristön laatua, • parantaa palvelujen sisältöä, laatua, tehokkuutta, saatavuutta sekä yhteistyötä kuntien ja muiden palveluntuottajien kesken, lisäksi kokeilutoiminnan tulosten tulee olla laajennettavia ja monistettavia (kokeiluosio), vahvistavat muutoin yritystoiminnan toimintaympäristöä.
 8. RAHOITETTUJA HANKKEITA • East Side Story - Puhtia itäsuomalaiseen tapahtumamatkailuun • Tapahtumamatkailuosaamisen uudet rakenteet • Tapahtumatuotannon mikroklusteri • PROMOOTTORI - Tapahtumatuotannon tulevaisuuden palvelumallit Mikkelin seudulla • Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen • AV- ja tapahtumatuotannon osaamisympäristö – YSOMedia • Oulun ydinkeskustan kansainväliset tapahtumat • Kulttuuritapahtumat maakunnan vetovoimatekijänä • Tulkittua Tuuvaa - merkkivuoden 1809 tapahtumakokonaisuus Mikkelin seudulla • Kulttuurimatkailun sekä tapahtumatuotannon ja -tuotteistuksen kehittämishanke • Tapahtumakoordinaattori • Tapahtumia Pohjois-Karjalaan
 9. TEKES RAHOITTAJANA
 10. Haastavuus, uutuusarvo ja tutkimuksellisuus vaikuttavat t&k-projektien rahoitukseen Haastavuus ja uutuusarvo kasvavat Kansainvälinen huipputaso Avustus Vaativa kansain- välinen taso Avustus tai Kansallinen avustuksen ja lainan huipputaso yhdistelmä Uutuusarvoa verkostolle tai alueelle Laina Tutkimuksellisuus lisääntyy
 11. Pk-yritykset ja niihin rinnastettavat yhteisöt DM#710531 12/46 DM#602782 12/21
 12. TEKES RAHOITUS • Palvelujen kehittämisprojekteja arvioitaessa Tekesissä huomioidaan projektin vaativuuden lisäksi muun muassa; • kehitettävän palvelukonseptin uutuusarvoa Suomessa ja kansainvälisesti, • palvelun systemaattista (teknologiaan tai menetelmiin perustuvaa) tuottamistapaa ja monistettavuutta sekä • kehityshankkeen projektointia. • Kasvuhakuisuus ei ole ainoa kriteeri rahoituksen saamiselle.
 13. TEKES RAHOITUS • Vapaa-ajan palvelut -ohjelman projektien ei tarvitse sisältää teknologian kehittämistä. • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen on sekä Tekesin että Vapaa- ajan palvelut -ohjelman rahoituksen piirissä. Tutkimusorganisaatioiden projekteilta edellytetään yhteistyötä yritysten kanssa ja useimmiten myös rahoitusta projektiin osallistuvilta yrityksiltä
 14. TEKES - Vapaa-ajan palvelut -ohjelma • Kenen kannattaa osallistua Vapaa-ajan palvelut – ohjelmaan? • Yritykset, joilla on uusia ja innovatiivisia ideoita liiketoimintansa kehittämiseen Vapaa-ajan palveluja tuottavat yritykset - Liiketoiminnan kokonaiskehittäminen - Uusien palvelutuotteiden kehittäminen - Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen
 15. TEKES - Vapaa-ajan palvelut -ohjelma • Laitteita tai välineitä kehittävät yritykset - Laitteen tai välineen kehittäminen yhdessä palvelukonseptin kanssa - Välineen kehittäjä ja palvelukonseptin kehittäjä voivat olla myös eri yrityksiä, jos niillä on tiivis yhteistyö Vapaa-ajan palvelu –toimialoille suunnatut yrityspalvelut - Innovatiiviset uudet yrityspalvelut Vapaa-ajan palvelujen alueella toimivien tutkimuslaitosten yhteistyössä alan yritysten kanssa
 16. TEKES - Vapaa-ajan palvelut -ohjelma • Yrityksen innovatiivinen ja haasteellinen kehittäminen, osa-alueina: - yrityksen brändin kehittäminen - kokonaisjohtamisen kehittäminen - markkinoinnin ja asiakkuuksien hallinnan kehittäminen - asiakaslähtöisen palvelukehityksen systematiikka - yrityksen henkilöstöprosessien kehittäminen - yrityksen verkottuminen liiketoimintaa tukevalla tavalla - hankeosaamisen kehittäminen
 17. Vapaa-ajan palvelut -ohjelma • Vapaa-ajan palvelut -ohjelmassa rahoitetaan tutkimushankkeita seuraavista aiheista: 1) Vapaa-ajan palveluja tuottavien yritysten toimintaympäristö 2) Vapaa-ajan palvelujen yritysten keinot, menetelmät ja kyvykkyys vaikuttaa kysyntään 3) Vapaa-ajan palvelujen yritysten menetelmät ja kyvykkyys kehittää tarjontaa Tutkimushankkeiden tulee aiheiltaan sijoittua näille alueille. Ohjelman viimeinen tukimushaku käynnissä!
 18. Vapaa-ajan palvelut -ohjelma • Erityisesti kannustamme rahoituksen hakuun Tekesille uusilta tutkimusryhmiltä mm. luovilta aloilta sekä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä tutkimushankkeita liiketalouden tutkimuslaitoksista.
 19. Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke Tiivistelmä projektista: Hankkeen tavoitteena on luoda Vierumäki Country Club Oy:lle tapahtumapalvelukonsepti ja sitä tukeva sähköinen ympäristö. Hankkeen aikana kartoitetaan kotimaiset ja kansainväliset tapahtumat, jotka olisivat tulevaisuudessa mahdollisia järjestää Vierumäellä. Tavoitteena on Vierumäki Country Club Oy:n tapahtumaliiketoiminnan kasvu, joka tuottaa kumppaniverkostolle ja koko Päijät-Hämeen seudulle tuloja sekä lisää alueen tunnettuutta ja kiinnostavuutta, myös kansainvälisesti.
 20. Vapaa-ajan palvelut -ohjelma ICE EVENT Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Lahden AMK • Tekesin rahoitusosuus: 206 000 € • Tiivistelmä projektista: Tapahtumamatkailulla pidennetään matkailukautta ja lisätään matkailuyritysten liikevaihtoa. Suomen maine kylmänä kohteena hyödynnetään uusien, innovatiivisten tapahtumatuotteiden kehittämisessä ja konseptin luomisessa. Ulkomaisten matkanjärjestäjien tuotetoiveet selvitetään ja ne huomioidaan kehittämisessä. Urheilutapahtumien vetovoiman ja katsojien tyytyväisyyden lisääminen sekä catering-sektorin tuotekehittely ovat hankeen osia. Lahden ja Levin alueet ovat mukana hankkeessa.
 21. Vapaa-ajan palvelut -ohjelma • Vapaa-ajan palvelut –ohjelman vuoden 2011 tutkimushankehaku on käynnistynyt. Tutkimushankehaun hakuaika päättyy 15.11.2010. Ohjelma tukee ja opastaa tutkimushankkeita valmistelevia koulutustilaisuudella, joka toteutetaan videoneuvottelulla ympäri Suomea: Tutkimushankeasiakkaiden sparraus 19.10.2010 klo 12-15 Hankevalmistelukoulutus yrityksille • Tekes, Helsinki ja ELY-keskukset (ks. alla) • Aika: 5.11.2010 klo 08:45 - 11:00
Publicité