Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010

Tampere 4.11.2010Tampere 4.11.2010
POHJOIS-SAVON
TAPAHTUMATOIMIJOIDEN
YHTEISTYÖVERKOSTO
Asiakasprojektit:
• Itä-Suomen yliopisto,
Aducate: tuotteistaminen
• Rastor Oy; (yrittäjätutkinnot)
tuotteistaminen, myynti,
markkinointi
• SSP Palvelut Oy; myynti- ja
tuotteistamisvalmennus
Laatukoulutus
Jouni Ortju Ky:
- perustettu 1.2.2005
Kuka minä olen?
Puh. 050-9178 688
ARVOT:
asiakaslähtöisyys,
vaikuttavuus, jatkuvatuotteistamisvalmennus
• Ylä-Savon ammattiopisto;
yrittäjätutkinnot (my & markk.) Työhistoria:
- yrittäjä 28.2.2005 alkaen (yo-merk., eMBA)
- tuoteryhmäpäällikkö; Haaga Tutkimus (mm. Laatutonni, Travel Park yrityshautomo)
- matkailukouluttaja; Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/Savonia Kehitys
- projektipäällikkö Pyhä-Luosto II –projekti, toimitusjohtaja Lieksan Matkailu Oy,
hotellin-/matkailukeskuksen toimitusjohtaja; Hotelli Koli Oy
Puh. 050-9178 688
jouni.ortju@laatukoulutus.fi
Markkinointi, myynti, laatutyöskentely, asiakaspalvelu,
tuotteistaminen, verkostoituminen
vaikuttavuus, jatkuva
kehittyminen
2
Lähde:www.ims.fi/artikkelit
3
Lähde:www.ims.fi/artikkelit
Tapahtumat & laatu
Suunnitelmat =
Menettelytapa
Soveltaminen eli
käytännön
toimenpiteet
Tulokset
Mitä mittareita
asetettiin
suunnittelussa
Parantaminen
Miten suunnittelua
tai toteuttamista on
parannettu
suunnittelussa
ja miten ne
toteutuivat
Lähde: Laatutonni työkirja
4
Tapahtumatuottamisen prosessi
Tapahtumalla täytyy olla:
Selkeä tavoite
Pitävä talousarvioPitävä talousarvio
Aikataulu
Tapahtuman toteuttajat
Yleisöä
5
Tapahtumatuottaja on moniosaaja
• Vahvuus ideoinnissa sekä ideoiden
jalostamisessa
• Osaamista tapahtumien toteuttamisessa
• Projektinhallinnan perustaidot
• Vahva viestinnässä ja markkinoinnissa
• Kyky vetää tiimiä
• Osaa verkostojen rakentamisen
6
7 tärkeää kysymystä
• Miksi – tapahtuman tavoite
• Mitä – tapahtuman sisältö = tuote
• Missä – tapahtumapaikka• Missä – tapahtumapaikka
• Milloin – toteuttamisen ajankohta
• Kenelle – asiakas, kohderyhmä
• Miten – toimintakulttuuri, resurssit
• Mielikuva – imago
7
Laatu & totuuden hetki
• Hetki, jolloin tapahtuman osanottaja on
vuorovaikutuksessa tapahtuman
järjestäjän kanssa
• Mittaa tapahtuman laadun• Mittaa tapahtuman laadun
• Totuuden hetkiä voi olla montakin, ja niistä
saatuja mielikuvia on vaikea muuttaa
• Luottamus ja laatu kulkevat käsikädessä
8
Hyvä laatu
• Laadukas tapahtuma täyttää asiakkaan
odotukset
• Tapahtuman sisällön täytyy olla• Tapahtuman sisällön täytyy olla
suhteessa osallistujan odotuksiin, sen
ei tarvitse olla paljon odotettua parempi
(= kalleus) eikä se saa olla juurikaan
huonompi (= tyytymättömyys)
9
Christian Grönroosin ”laatu”
• Laatu on sitä, mitä asiakkaat kokevat
• Laatu rakentuu totuuden hetkissä
• Laatu muodostuu tapahtuman aikana• Laatu muodostuu tapahtuman aikana
• Laatu on jokaisen työntekijän
vastuulla
• Ulkoinen markkinointi vaikuttaa
tapahtuman laatuun
10
Asiakaslähtöisyys
Tiettyä kohderyhmää lähestytään
tietynlaisilla ratkaisuilla!
– Tuotekokonaisuus / palvelupaketti– Tuotekokonaisuus / palvelupaketti
– Hinta
– Viestintä
– Saatavuus
11
Hinta
• Mitä asiakas on valmis maksamaan?
• Miten tämä selvitetään? Riittääkö se
varmistamaan kannattavuuden?
• Joustetaanko hinnoittelussa (alennukset,
vapaapaikat, maksuehdot...)?
• Hinta on vahva viesti ja arvon mitta,
antaako hinta oikeansuuntaisen viestin?
12
Viestintä
- Mikä asiakasta kiinnostaa?
- Millainen viesti yrityksestä annetaan?
- keinot:
- mainonta, markkinointi
- myyntityö
- näkyvyys
- asiakaskontakti
- yrityskuva, visuaalinen ilme...
- Mitä halutaan viestiä?
13
1. Miten haluatte/olette päättäneet laadun
näkyvän omassa
tapahtumassanne/omissa
tapahtumissanne?
HARJOITUS 1
tapahtumissanne?
2. Ketä asiakkaita yritätte tavoittaa ja
millaisin keinoin?
3. Miten hyvin tunnette valitsemanne
asiakaskohderyhmän?
4. Miten markkinoitte/viestitte
asiakkaillenne?
14
Asiakastyytyväisyyden eräs
määritelmä
Asiakastyytyväisyyden voidaan katsoa olevan asiakkaan
odotusten ja kokemusten välinen suhde. Se muodostuu
yrityksen kyvystä kohdata asiakkaiden tarpeet, asiointi-
kokemuksen sujuvuudesta sekä asioinnin miellyttävyydestä.
Tyytyväisyys tai tyytymättömyys syntyy, kun asiakas vertaaTyytyväisyys tai tyytymättömyys syntyy, kun asiakas vertaa
kokemuksiaan odotuksiinsa. Asiakas on tyytyväinen, kun
odotukset ylittyvät ja tyytymätön odotusten jäädessä
täyttymättä. Sillä, ovatko asiakkaan odotukset korkealla vai
matalalla, on myös suuri vaikutus tyytyväisyyteen.
(Grönlund, Jacobs & Picard 2000, 11; Rope 2000, 538.)
15
Asiakastyytyväisyys
Lähde: www.ims.fi/artikkelit
16
Asiakastyytyväisyyden
muodostuminen
Asiakastyytyväisyys muodostuu kaikista niistä
kokemuksista, joita yrityksen vaikutuspiiriin
tulleelle asiakkaalle syntyy. Tätä vaikutuspiiriä
sanotaan kontaktipinnaksi, mikä sisältää kaikkisanotaan kontaktipinnaksi, mikä sisältää kaikki
yrityksen ja asiakkaan väliset kontaktit.
Kontaktipinta jaetaan neljään osaan:
tuote-/palvelukontakteihin, henkilöstö-
kontakteihin, miljöökontakteihin ja
tukijärjestelmäkontakteihin. (Rope 2000, 537.)
17
Miten selvität, ovatko asiakkaanne
tyytyväisiä?
Asiakaspalaute
Asiakaspalautetta tulee kerätä jatkuvasti ja
myös välittömien palautemekanismien luontimyös välittömien palautemekanismien luonti
palveluyritykseen on tärkeää.
Kokonaisvaltainen asiakaskuuntelu-
järjestelmä on eräs keskeinen yrityksen
menestyksen kulmakivi!
18
Asiakaspalaute
Kuuntelujärjestelmä rakentuu kolmesta
erilaisesta toimenpiteestä, jotka
määritellään kohderyhmittäin:
1. luodaan järjestelmä, jolla kohderyhmän
tarpeet ja etukäteisodotukset
kartoitetaan
19
Asiakaspalaute
2. Kysytään asiakkaan tyytyväisyyttä koetun
palvelun jälkeen
Asiakastyytyväisyyden selvittäminen
edellyttää aina jatkuvaa ja systemaattista
mittaamista
20
Asiakaspalaute
Suorapalautejärjestelmän on oltava jatkuva. Vain
siten pystytään:
- selvittämään asiakastyytyväisyyden
kehittyminen
- tiedostamaan ne toiminnan kohdat,
jotka ovat heikentyneet tai heikentymässä ja
siten vaarantavat asiakkuuden jatkumisen
- reagoimaan nopeasti ja kohdentamaan
toimenpiteet sinne missä savuaa, muttei
vielä pala
21
Asiakaspalaute
3. Määritellään henkilöstön toimintaohjeet
valituksen sattuessa
Valituksiin tulee reagoida nopeasti ja se
miten valitustilanne hoidetaan, saattaa
ratkaista saako yritys jatkossakin valittajan
asiakkaakseen
22
Asiakaspalaute
Monta väylää
• suullinen (miten dokumentoidaan?)
• kirjallinen (lomake)• kirjallinen (lomake)
• sähköinen (palautelomake nettisivulla tai
asiakkaan käynnin jälkeen lähetettävän
kiitosviestin liitteenä linkki palautteeseen)
23
Asiakaspalaute jatkuu…
Suunnittele etukäteen koko järjestelmä:
- miten palautetta kerätään
- millä tavalla (lomake ja miltä se näyttää tms.)
- mitä haluat kysyä (= kysymykset)- mitä haluat kysyä (= kysymykset)
- miten keräät lomakkeet ja mihin. Miten ohjeistat
asiakkaat ja henkilökunnan
- testaa kysymykset ennakkoon (selkeys, helppous)
- mihin asiakkaat palauttavat lomakkeet (ohjeistus)
- miten käsittelet palautelomakkeista kertyvät tiedot
(Excel-yhteenveto tms.)
- miten analysoit kertynyttä tietoa
24
Asiakaspalaute jatkuu…
Henkilökunnan rooli
• erittäin keskeinen
• näyttävät omalla persoonalla, onko
palautteen antaminen helppoapalautteen antaminen helppoa
• selkeät kirjalliset ohjeet toimintatavoista
• vastuut ja valtuudet (esim. mitä
valitustapauksessa saa korvata ja että se
henkilö, joka ottaa vastaan valituksen voi
hoitaa sen loppuun saakka
25
Asiakaspalaute jatkuu…
TÄRKEÄÄ!
• miten pidät huolta siitä, että saat kaikilta
asiakkailta palautteen (aktivointi; kilpailu,
arvonta tms.)arvonta tms.)
• miten kerrot asiakkaille, että heitä on kuultu
(esim. kotisivulla, tiedotteessa tms.)
• kuinka saat henkilöstösi ja
yhteistyökumppanisi ymmärtämään
palautteen merkityksen
www.laatuverkko.fi lomakemalleja
26
Asiakastyytyväisyyden parantaminen
Paranna asiakastyytyväisyyttä esim. seuraavilla
keinoilla:
1. Sisäinen markkinointi
– tiedotus-, koulutus- ja kannustejärjestelmästä
huolehtiminen sekä me-hengen luominen
2. Panosta asiakaspalveluun
3. Ota selvää siitä, mitä asiakkaat odottavat ja
arvostavat – mikä heille on tärkeää
4. Kerää jatkuvasti asiakaspalautetta
5. Pidä huolta tapahtuman imagosta
6. Ota asiakkaat mukaan tapahtuman suunnitteluun
27
Valitukset – mahdollisuus!
Miten ja miksi hankkia lisää valituksia
Valitusten merkitys perustuu yhteen liike-Valitusten merkitys perustuu yhteen liike-
elämän perustotuuteen: valitukset ovat aina
vain esimakua syntyneistä / syntyvistä
ongelmista
28
jatkuu…
Kun valituksen hoitaa hyvin, siinä ei ole kyse
vain yhden asiakkaan tyytyväisenä
pitämisestä. Paljon tärkeämpää on se, että
ottaa oppia omista virheistä. Aina kun jokuottaa oppia omista virheistä. Aina kun joku
valittaa jostakin, tulisi virhettä korjattaessa
kysyä; voimmeko estää tämän ongelman
toistumisen?
29
jatkuu…
Miten valitukset sitten hoidetaan
hyvin?
1. Pyydä anteeksi heti.
2. Luota asiakkaaseen.2. Luota asiakkaaseen.
3. Älä (ikinä) väitä asiakkaan olevan
väärässä.
4. Älä siirrä vastuuta muille.
5. Yritä hoitaa valitus mahdollisimman
nopeasti.
30
jatkuu…
6. Ennen kaikkea Sinun on kerrottava asiakkaillesi,
että haluat heidän valittavan.
7. Älä päästä asiakasta käsistäsi, ennen kuin tilanne
on käsiteltyon käsitelty
8. Ja lopuksi; muista kiittää asiakkaitasi kun he
valittavat
Opetus: valitukset voi kääntää yrityksen kannalta
myönteiseksi asiaksi – ja niin Sinun tulisi tehdäkin.
Vinkki: kysy asiakkaalta, miten HÄN haluaisi
tilanteen hoidettavan!
31
Talouden ja markkinoiden muutokset
Asiakkuuksien hallinta, seuranta ja muutosten
ennakointi
Aspectum Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka
Pohjanmäen veikkaus asiakkuuden trendeistä 2010-
luvulla:luvulla:
1. Ekologinen suhde
Suhdemarkkinoinnin perustana oleva vaihdantateoria, jossa
keskinäinen luottamus ja kiinnostus, siitä seuraava halu oppia toiselta
ja opitun tiedon muuttaminen keskinäiseksi hyödyksi, joutuu
koetukselle. Suhteen vaihdanta edellyttää kolmannen osapuolen,
ympäristön, huomioimisen kaikissa valinnoissa. Sekä asiakas että
yritys joutuvat miettimään vaihdannan vastuullisuuden uudelleen.
Voidaan siis puhua kestävästä suhteesta ympäristöön. 32
Talouden ja markkinoiden muutokset
2. Yhä kokonaisvaltaisempi ote
Asiakkuusajattelu on tähän asti liitetty ensisijaisesti
ulkoisten asiakassuhteiden johtamiseen. Yhä useampiulkoisten asiakassuhteiden johtamiseen. Yhä useampi
organisaatio on kuitenkin alkanut etsiä tasapainoa
sisäisten ja ulkoisten suhdemarkkinoidensa välille.
Tämä mahdollistaa yrityksen eri sidosryhmien
johtamisen saman kokonaisvaltaisen
suhdemarkkinointifilosofian puitteissa. Tavoitteena
pitkäaikaiset ja kannattavat omistaja-, toimittaja-,
henkilöstö- ja asiakassuhteet. Yrityksen tehtävänä on
hallita näiden välinen tasapaino.
33
3. Vaikuttamisen verkostot
Aivan viime vuosina, erityisesti sosiaalisen
teknologian läpimurron myötävaikutuksella,
Talouden ja markkinoiden muutokset
teknologian läpimurron myötävaikutuksella,
asiakkaiden suosittelun merkitys on tunnustettu.
Vasta nyt alamme ymmärtämään sosiaalisten
yhteisöjen ja verkostojen dynamiikkaa.
Lähivuosikymmen tulee olemaan uudenlaisten
vaikuttamismallien yritystä ja erehdystä, ja varmasti
myös läpimurtoja. Perinteisen markkinointiviestinnän
elämä tulee entistä vaikeammaksi.
34
4. Show me the value! (lisäarvo, hyöty)
Kyky tuottaa arvoa asiakkaille on ehdottomasti kuuma
teema jo nyt, mutta vielä kuumemmaksi se tulee, kun
Talouden ja markkinoiden muutokset
teema jo nyt, mutta vielä kuumemmaksi se tulee, kun
asiakas alkaa yhä enemmän vaatia vastinetta
rahoilleen. Miten siis myydä arvoa? Asiakkaan
primäärit (ensisijaiset) tarpeet on tunnistettava ja
kyettävä todistamaan oma hyödyllisyytensä.
Huomionarvoista on myös oivaltaa, että hyöty ei ole
monessakaan suhteessa rationaalinen käsite.
35
5. End-customer management (loppuasiakkaan
johtaminen)
Kuka on asiakas? Tämän kysymyksen äärellä loppuasiakkaan, siis
viime kädessä kuluttaja-asiakkaan merkitys korostuu yhä
Talouden ja markkinoiden muutokset
viime kädessä kuluttaja-asiakkaan merkitys korostuu yhä
selvemmin. Teollisten yritysten kohdalla haaste näyttäytyy samalla
kysymyksenä: kuka omistaa asiakkuuden? Jakelutieratkaisut ja
yhteys loppuasiakkaaseen ovat vielä kuumempia kysymyksiä.
Kun valta on asiakkaalla ja suhdepääoma jakelutien edustajilla,
mitä tekee valmistaja? Jää helposti jakelutien armoille. Edellä
kuvattu sosiaalinen yhteisöllisyys vaikeuttaa tätä määrittelyä ja
tekee samalla asiakkuuden johtamisen kohteen valinnasta
entistäkin kriittisemmän.
36
Suhdemarkkinointi tulee siis 2010-luvulla kokonais-
valtaisemmaksi ja sen asema taloustieteiden
kentässä saa yhä enemmän huomiota, yli
tiederajojen. Sen äärellä työskentelevät löytänevät
Talouden ja markkinoiden muutokset
tiederajojen. Sen äärellä työskentelevät löytänevät
itsensä enenevissä määrin poikkitieteellisten
teemojen ääreltä. Esimerkiksi sosiaalipsykologia,
luonnontieteet, kulttuuriantropologia, kasvatustiede
jne. tarjoavat kasvualustan asiakkuusajattelun eri
ilmiöiden yhä syvemmälle ymmärtämiselle.
Meneillään oleva taloudellisesti vaikea aika on juuri
nyt kiihdyttämässä tätä kehitystä.
37
HARJOITUS 2
Millaisia ajatuksia edelliset diat Sinussa
herättävät? Pohdi erityisesti Olli Pohjanmäen
viittä ”veikkausta” asiakkuuden trendeistä ja
sitä, voisivatko nämä vaikuttaasitä, voisivatko nämä vaikuttaa
(liike)toimintaanne ja mahdollisesti miten.
38
HYMY
Hymy ei maksa mitään, mutta antaa paljon. Se rikastuttaa
häntä, joka sen saa, muttei tee antajaansakaan köyhemmäksi.
Se kestää vain hetken, mutta joskus sen muisto säilyy
ikuisesti. Kukaan ei ole niin rikas ja vaikutusvaltainen, että
pystyisi tulemaan toimeen ilman sitä; eikä kukaan niin köyhä,
ettei se häntä rikastuttaisi.
Hymy luo onnea kotiin, hyvää tahtoa liike-elämään ja on
ystävyyden tunnus. Se tuo levon väsyneille, ilon lannistuneille,
auringonpaisteen murheellisille ja on luonnon paras
vastamyrkky kaikkiin huoliin. Siitä huolimatta sitä ei voi
ostaa, kerjätä tai varastaa, sillä toisinaan sillä ei ole mitään
arvoa kenellekään kuin poisannettuna.
Jotkut ihmiset ovat liian väsyneitä hymyilläkseen. Hymyile
Sinä heille, sillä ei kukaan niin suuresti hymyä tarvitse kuin
hän, joka ei enää itse jaksa hymyillä.
1 sur 39

Recommandé

Askel 12.3.2014 dialogi asiakkaan kanssa mat ja teht par
Askel 12.3.2014 dialogi asiakkaan kanssa mat ja tehtAskel 12.3.2014 dialogi asiakkaan kanssa mat ja teht
Askel 12.3.2014 dialogi asiakkaan kanssa mat ja tehtomniatopo
1.8K vues32 diapositives
Myynti, taitoa vai tuuria? - Simo Saurio par
Myynti, taitoa vai tuuria? - Simo SaurioMyynti, taitoa vai tuuria? - Simo Saurio
Myynti, taitoa vai tuuria? - Simo SaurioLapland Sales Academy
2.1K vues20 diapositives
Askel26314 esitys par
Askel26314 esitysAskel26314 esitys
Askel26314 esitysomniatopo
1.2K vues25 diapositives
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2. par
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.
Laatutyö arjen teoiksi, laadunvarmistuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2.Kaisa Mansikka
310 vues11 diapositives
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessä par
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessäAsiakkuudenhallinta pk-yrityksessä
Asiakkuudenhallinta pk-yrityksessäPia Rupponen
997 vues24 diapositives
Myyntityo par
MyyntityoMyyntityo
Myyntityoguestb6b0eb
22.7K vues71 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Kuopio jari piirainen par
Kuopio jari piirainen Kuopio jari piirainen
Kuopio jari piirainen KirsiVartiainen
275 vues8 diapositives
13.4.2010 par
13.4.201013.4.2010
13.4.2010KirsiVartiainen
209 vues3 diapositives
10 04-13 muistio tahkolta par
10 04-13 muistio tahkolta10 04-13 muistio tahkolta
10 04-13 muistio tahkoltaKirsiVartiainen
177 vues3 diapositives
MEK: Kultturitapahtumien matkailullinen merkitys 2009 par
MEK: Kultturitapahtumien matkailullinen merkitys 2009MEK: Kultturitapahtumien matkailullinen merkitys 2009
MEK: Kultturitapahtumien matkailullinen merkitys 2009KirsiVartiainen
1.4K vues108 diapositives
Tapahtumien ja matkailun opetuksen yhteistyömalli par
Tapahtumien ja matkailun opetuksen yhteistyömalliTapahtumien ja matkailun opetuksen yhteistyömalli
Tapahtumien ja matkailun opetuksen yhteistyömalliKirsiVartiainen
471 vues7 diapositives
Cm jari palonen par
Cm jari palonenCm jari palonen
Cm jari palonenKirsiVartiainen
431 vues18 diapositives

Similaire à Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010

Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113 par
Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113
Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113Quality Training Jouni Ortju
2K vues26 diapositives
Miten toimin laadukkaasti par
Miten toimin laadukkaastiMiten toimin laadukkaasti
Miten toimin laadukkaastiQuality Training Jouni Ortju
437 vues17 diapositives
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421 par
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421omniatopo
528 vues23 diapositives
Laatuillat 28&290114 [yhteensopivuustila] par
Laatuillat 28&290114 [yhteensopivuustila]Laatuillat 28&290114 [yhteensopivuustila]
Laatuillat 28&290114 [yhteensopivuustila]Quality Training Jouni Ortju
934 vues22 diapositives
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen par
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenSitraTalousTeema
438 vues52 diapositives
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla? par
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?ICMI Oy
383 vues24 diapositives

Similaire à Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010(20)

Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421 par omniatopo
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
omniatopo528 vues
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen par SitraTalousTeema
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
SitraTalousTeema438 vues
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla? par ICMI Oy
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
ICMI Oy383 vues
Asiakas + Suosio + Myyntisauna par Juha Tahvonen
Asiakas + Suosio + MyyntisaunaAsiakas + Suosio + Myyntisauna
Asiakas + Suosio + Myyntisauna
Juha Tahvonen479 vues
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti par Ville Saarikoski
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konektiMyynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti
Ville Saarikoski277 vues
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa par Darwin Oy
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Darwin Oy418 vues
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006 par Teemu Ylikoski
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Teemu Ylikoski1.8K vues
Digimarkkinointi pienyrityksessa par Sanna Varis
Digimarkkinointi pienyrityksessaDigimarkkinointi pienyrityksessa
Digimarkkinointi pienyrityksessa
Sanna Varis61 vues
Käytännön markkinointityö par Joni Salminen
Käytännön markkinointityöKäytännön markkinointityö
Käytännön markkinointityö
Joni Salminen710 vues
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014 par DOOR_Finland
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
DOOR_Finland657 vues
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013 par Differo Oy
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä Differo Oy_2013
Differo Oy2.4K vues
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi par Kirsi Mikkola
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - LeviSähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi
Kirsi Mikkola630 vues
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu par Kati Keronen
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamuVaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
Vaikuttava markkinointi-kati-keronen-mark-tehoaamu
Kati Keronen996 vues
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla? par marketing_clinic
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?

Plus de KirsiVartiainen

Jari Piirainen 16.3.2011 par
Jari Piirainen 16.3.2011Jari Piirainen 16.3.2011
Jari Piirainen 16.3.2011KirsiVartiainen
329 vues4 diapositives
Wille Markkanen 16.3.2011 par
Wille Markkanen 16.3.2011Wille Markkanen 16.3.2011
Wille Markkanen 16.3.2011KirsiVartiainen
384 vues9 diapositives
Mari Kokolahti 16.3.2011 par
Mari Kokolahti 16.3.2011Mari Kokolahti 16.3.2011
Mari Kokolahti 16.3.2011KirsiVartiainen
413 vues10 diapositives
Jaana Vasankari 16.3.2011 par
Jaana Vasankari 16.3.2011Jaana Vasankari 16.3.2011
Jaana Vasankari 16.3.2011KirsiVartiainen
456 vues13 diapositives
Jari Piirainen 16.3.2011 par
Jari Piirainen 16.3.2011Jari Piirainen 16.3.2011
Jari Piirainen 16.3.2011KirsiVartiainen
287 vues4 diapositives
Jorma korhonen 16.3.2011 par
Jorma korhonen 16.3.2011Jorma korhonen 16.3.2011
Jorma korhonen 16.3.2011KirsiVartiainen
540 vues13 diapositives

Plus de KirsiVartiainen(20)

bm tampere luentomuistiinpanot 4.11.2010 par KirsiVartiainen
bm tampere luentomuistiinpanot 4.11.2010bm tampere luentomuistiinpanot 4.11.2010
bm tampere luentomuistiinpanot 4.11.2010
KirsiVartiainen272 vues
Yleistötilaisuus Pelastuslaitoksen näkökulmasta par KirsiVartiainen
Yleistötilaisuus Pelastuslaitoksen näkökulmastaYleistötilaisuus Pelastuslaitoksen näkökulmasta
Yleistötilaisuus Pelastuslaitoksen näkökulmasta
KirsiVartiainen190 vues
Yleisötilaisuuden elintarvikelainsäädäntö par KirsiVartiainen
Yleisötilaisuuden elintarvikelainsäädäntöYleisötilaisuuden elintarvikelainsäädäntö
Yleisötilaisuuden elintarvikelainsäädäntö
KirsiVartiainen932 vues
Yleisötilaisuuksiin opastaminen yleisiltä teiltä par KirsiVartiainen
Yleisötilaisuuksiin opastaminen yleisiltä teiltäYleisötilaisuuksiin opastaminen yleisiltä teiltä
Yleisötilaisuuksiin opastaminen yleisiltä teiltä
KirsiVartiainen190 vues
Ulkomaalaise matkailijat tapahtumissa par KirsiVartiainen
Ulkomaalaise matkailijat tapahtumissaUlkomaalaise matkailijat tapahtumissa
Ulkomaalaise matkailijat tapahtumissa
KirsiVartiainen641 vues

Jouni Ortjun luentomateriaali 4.11.2010

 • 2. Asiakasprojektit: • Itä-Suomen yliopisto, Aducate: tuotteistaminen • Rastor Oy; (yrittäjätutkinnot) tuotteistaminen, myynti, markkinointi • SSP Palvelut Oy; myynti- ja tuotteistamisvalmennus Laatukoulutus Jouni Ortju Ky: - perustettu 1.2.2005 Kuka minä olen? Puh. 050-9178 688 ARVOT: asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus, jatkuvatuotteistamisvalmennus • Ylä-Savon ammattiopisto; yrittäjätutkinnot (my & markk.) Työhistoria: - yrittäjä 28.2.2005 alkaen (yo-merk., eMBA) - tuoteryhmäpäällikkö; Haaga Tutkimus (mm. Laatutonni, Travel Park yrityshautomo) - matkailukouluttaja; Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/Savonia Kehitys - projektipäällikkö Pyhä-Luosto II –projekti, toimitusjohtaja Lieksan Matkailu Oy, hotellin-/matkailukeskuksen toimitusjohtaja; Hotelli Koli Oy Puh. 050-9178 688 jouni.ortju@laatukoulutus.fi Markkinointi, myynti, laatutyöskentely, asiakaspalvelu, tuotteistaminen, verkostoituminen vaikuttavuus, jatkuva kehittyminen 2
 • 4. Tapahtumat & laatu Suunnitelmat = Menettelytapa Soveltaminen eli käytännön toimenpiteet Tulokset Mitä mittareita asetettiin suunnittelussa Parantaminen Miten suunnittelua tai toteuttamista on parannettu suunnittelussa ja miten ne toteutuivat Lähde: Laatutonni työkirja 4
 • 5. Tapahtumatuottamisen prosessi Tapahtumalla täytyy olla: Selkeä tavoite Pitävä talousarvioPitävä talousarvio Aikataulu Tapahtuman toteuttajat Yleisöä 5
 • 6. Tapahtumatuottaja on moniosaaja • Vahvuus ideoinnissa sekä ideoiden jalostamisessa • Osaamista tapahtumien toteuttamisessa • Projektinhallinnan perustaidot • Vahva viestinnässä ja markkinoinnissa • Kyky vetää tiimiä • Osaa verkostojen rakentamisen 6
 • 7. 7 tärkeää kysymystä • Miksi – tapahtuman tavoite • Mitä – tapahtuman sisältö = tuote • Missä – tapahtumapaikka• Missä – tapahtumapaikka • Milloin – toteuttamisen ajankohta • Kenelle – asiakas, kohderyhmä • Miten – toimintakulttuuri, resurssit • Mielikuva – imago 7
 • 8. Laatu & totuuden hetki • Hetki, jolloin tapahtuman osanottaja on vuorovaikutuksessa tapahtuman järjestäjän kanssa • Mittaa tapahtuman laadun• Mittaa tapahtuman laadun • Totuuden hetkiä voi olla montakin, ja niistä saatuja mielikuvia on vaikea muuttaa • Luottamus ja laatu kulkevat käsikädessä 8
 • 9. Hyvä laatu • Laadukas tapahtuma täyttää asiakkaan odotukset • Tapahtuman sisällön täytyy olla• Tapahtuman sisällön täytyy olla suhteessa osallistujan odotuksiin, sen ei tarvitse olla paljon odotettua parempi (= kalleus) eikä se saa olla juurikaan huonompi (= tyytymättömyys) 9
 • 10. Christian Grönroosin ”laatu” • Laatu on sitä, mitä asiakkaat kokevat • Laatu rakentuu totuuden hetkissä • Laatu muodostuu tapahtuman aikana• Laatu muodostuu tapahtuman aikana • Laatu on jokaisen työntekijän vastuulla • Ulkoinen markkinointi vaikuttaa tapahtuman laatuun 10
 • 11. Asiakaslähtöisyys Tiettyä kohderyhmää lähestytään tietynlaisilla ratkaisuilla! – Tuotekokonaisuus / palvelupaketti– Tuotekokonaisuus / palvelupaketti – Hinta – Viestintä – Saatavuus 11
 • 12. Hinta • Mitä asiakas on valmis maksamaan? • Miten tämä selvitetään? Riittääkö se varmistamaan kannattavuuden? • Joustetaanko hinnoittelussa (alennukset, vapaapaikat, maksuehdot...)? • Hinta on vahva viesti ja arvon mitta, antaako hinta oikeansuuntaisen viestin? 12
 • 13. Viestintä - Mikä asiakasta kiinnostaa? - Millainen viesti yrityksestä annetaan? - keinot: - mainonta, markkinointi - myyntityö - näkyvyys - asiakaskontakti - yrityskuva, visuaalinen ilme... - Mitä halutaan viestiä? 13
 • 14. 1. Miten haluatte/olette päättäneet laadun näkyvän omassa tapahtumassanne/omissa tapahtumissanne? HARJOITUS 1 tapahtumissanne? 2. Ketä asiakkaita yritätte tavoittaa ja millaisin keinoin? 3. Miten hyvin tunnette valitsemanne asiakaskohderyhmän? 4. Miten markkinoitte/viestitte asiakkaillenne? 14
 • 15. Asiakastyytyväisyyden eräs määritelmä Asiakastyytyväisyyden voidaan katsoa olevan asiakkaan odotusten ja kokemusten välinen suhde. Se muodostuu yrityksen kyvystä kohdata asiakkaiden tarpeet, asiointi- kokemuksen sujuvuudesta sekä asioinnin miellyttävyydestä. Tyytyväisyys tai tyytymättömyys syntyy, kun asiakas vertaaTyytyväisyys tai tyytymättömyys syntyy, kun asiakas vertaa kokemuksiaan odotuksiinsa. Asiakas on tyytyväinen, kun odotukset ylittyvät ja tyytymätön odotusten jäädessä täyttymättä. Sillä, ovatko asiakkaan odotukset korkealla vai matalalla, on myös suuri vaikutus tyytyväisyyteen. (Grönlund, Jacobs & Picard 2000, 11; Rope 2000, 538.) 15
 • 17. Asiakastyytyväisyyden muodostuminen Asiakastyytyväisyys muodostuu kaikista niistä kokemuksista, joita yrityksen vaikutuspiiriin tulleelle asiakkaalle syntyy. Tätä vaikutuspiiriä sanotaan kontaktipinnaksi, mikä sisältää kaikkisanotaan kontaktipinnaksi, mikä sisältää kaikki yrityksen ja asiakkaan väliset kontaktit. Kontaktipinta jaetaan neljään osaan: tuote-/palvelukontakteihin, henkilöstö- kontakteihin, miljöökontakteihin ja tukijärjestelmäkontakteihin. (Rope 2000, 537.) 17
 • 18. Miten selvität, ovatko asiakkaanne tyytyväisiä? Asiakaspalaute Asiakaspalautetta tulee kerätä jatkuvasti ja myös välittömien palautemekanismien luontimyös välittömien palautemekanismien luonti palveluyritykseen on tärkeää. Kokonaisvaltainen asiakaskuuntelu- järjestelmä on eräs keskeinen yrityksen menestyksen kulmakivi! 18
 • 19. Asiakaspalaute Kuuntelujärjestelmä rakentuu kolmesta erilaisesta toimenpiteestä, jotka määritellään kohderyhmittäin: 1. luodaan järjestelmä, jolla kohderyhmän tarpeet ja etukäteisodotukset kartoitetaan 19
 • 20. Asiakaspalaute 2. Kysytään asiakkaan tyytyväisyyttä koetun palvelun jälkeen Asiakastyytyväisyyden selvittäminen edellyttää aina jatkuvaa ja systemaattista mittaamista 20
 • 21. Asiakaspalaute Suorapalautejärjestelmän on oltava jatkuva. Vain siten pystytään: - selvittämään asiakastyytyväisyyden kehittyminen - tiedostamaan ne toiminnan kohdat, jotka ovat heikentyneet tai heikentymässä ja siten vaarantavat asiakkuuden jatkumisen - reagoimaan nopeasti ja kohdentamaan toimenpiteet sinne missä savuaa, muttei vielä pala 21
 • 22. Asiakaspalaute 3. Määritellään henkilöstön toimintaohjeet valituksen sattuessa Valituksiin tulee reagoida nopeasti ja se miten valitustilanne hoidetaan, saattaa ratkaista saako yritys jatkossakin valittajan asiakkaakseen 22
 • 23. Asiakaspalaute Monta väylää • suullinen (miten dokumentoidaan?) • kirjallinen (lomake)• kirjallinen (lomake) • sähköinen (palautelomake nettisivulla tai asiakkaan käynnin jälkeen lähetettävän kiitosviestin liitteenä linkki palautteeseen) 23
 • 24. Asiakaspalaute jatkuu… Suunnittele etukäteen koko järjestelmä: - miten palautetta kerätään - millä tavalla (lomake ja miltä se näyttää tms.) - mitä haluat kysyä (= kysymykset)- mitä haluat kysyä (= kysymykset) - miten keräät lomakkeet ja mihin. Miten ohjeistat asiakkaat ja henkilökunnan - testaa kysymykset ennakkoon (selkeys, helppous) - mihin asiakkaat palauttavat lomakkeet (ohjeistus) - miten käsittelet palautelomakkeista kertyvät tiedot (Excel-yhteenveto tms.) - miten analysoit kertynyttä tietoa 24
 • 25. Asiakaspalaute jatkuu… Henkilökunnan rooli • erittäin keskeinen • näyttävät omalla persoonalla, onko palautteen antaminen helppoapalautteen antaminen helppoa • selkeät kirjalliset ohjeet toimintatavoista • vastuut ja valtuudet (esim. mitä valitustapauksessa saa korvata ja että se henkilö, joka ottaa vastaan valituksen voi hoitaa sen loppuun saakka 25
 • 26. Asiakaspalaute jatkuu… TÄRKEÄÄ! • miten pidät huolta siitä, että saat kaikilta asiakkailta palautteen (aktivointi; kilpailu, arvonta tms.)arvonta tms.) • miten kerrot asiakkaille, että heitä on kuultu (esim. kotisivulla, tiedotteessa tms.) • kuinka saat henkilöstösi ja yhteistyökumppanisi ymmärtämään palautteen merkityksen www.laatuverkko.fi lomakemalleja 26
 • 27. Asiakastyytyväisyyden parantaminen Paranna asiakastyytyväisyyttä esim. seuraavilla keinoilla: 1. Sisäinen markkinointi – tiedotus-, koulutus- ja kannustejärjestelmästä huolehtiminen sekä me-hengen luominen 2. Panosta asiakaspalveluun 3. Ota selvää siitä, mitä asiakkaat odottavat ja arvostavat – mikä heille on tärkeää 4. Kerää jatkuvasti asiakaspalautetta 5. Pidä huolta tapahtuman imagosta 6. Ota asiakkaat mukaan tapahtuman suunnitteluun 27
 • 28. Valitukset – mahdollisuus! Miten ja miksi hankkia lisää valituksia Valitusten merkitys perustuu yhteen liike-Valitusten merkitys perustuu yhteen liike- elämän perustotuuteen: valitukset ovat aina vain esimakua syntyneistä / syntyvistä ongelmista 28
 • 29. jatkuu… Kun valituksen hoitaa hyvin, siinä ei ole kyse vain yhden asiakkaan tyytyväisenä pitämisestä. Paljon tärkeämpää on se, että ottaa oppia omista virheistä. Aina kun jokuottaa oppia omista virheistä. Aina kun joku valittaa jostakin, tulisi virhettä korjattaessa kysyä; voimmeko estää tämän ongelman toistumisen? 29
 • 30. jatkuu… Miten valitukset sitten hoidetaan hyvin? 1. Pyydä anteeksi heti. 2. Luota asiakkaaseen.2. Luota asiakkaaseen. 3. Älä (ikinä) väitä asiakkaan olevan väärässä. 4. Älä siirrä vastuuta muille. 5. Yritä hoitaa valitus mahdollisimman nopeasti. 30
 • 31. jatkuu… 6. Ennen kaikkea Sinun on kerrottava asiakkaillesi, että haluat heidän valittavan. 7. Älä päästä asiakasta käsistäsi, ennen kuin tilanne on käsiteltyon käsitelty 8. Ja lopuksi; muista kiittää asiakkaitasi kun he valittavat Opetus: valitukset voi kääntää yrityksen kannalta myönteiseksi asiaksi – ja niin Sinun tulisi tehdäkin. Vinkki: kysy asiakkaalta, miten HÄN haluaisi tilanteen hoidettavan! 31
 • 32. Talouden ja markkinoiden muutokset Asiakkuuksien hallinta, seuranta ja muutosten ennakointi Aspectum Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Pohjanmäen veikkaus asiakkuuden trendeistä 2010- luvulla:luvulla: 1. Ekologinen suhde Suhdemarkkinoinnin perustana oleva vaihdantateoria, jossa keskinäinen luottamus ja kiinnostus, siitä seuraava halu oppia toiselta ja opitun tiedon muuttaminen keskinäiseksi hyödyksi, joutuu koetukselle. Suhteen vaihdanta edellyttää kolmannen osapuolen, ympäristön, huomioimisen kaikissa valinnoissa. Sekä asiakas että yritys joutuvat miettimään vaihdannan vastuullisuuden uudelleen. Voidaan siis puhua kestävästä suhteesta ympäristöön. 32
 • 33. Talouden ja markkinoiden muutokset 2. Yhä kokonaisvaltaisempi ote Asiakkuusajattelu on tähän asti liitetty ensisijaisesti ulkoisten asiakassuhteiden johtamiseen. Yhä useampiulkoisten asiakassuhteiden johtamiseen. Yhä useampi organisaatio on kuitenkin alkanut etsiä tasapainoa sisäisten ja ulkoisten suhdemarkkinoidensa välille. Tämä mahdollistaa yrityksen eri sidosryhmien johtamisen saman kokonaisvaltaisen suhdemarkkinointifilosofian puitteissa. Tavoitteena pitkäaikaiset ja kannattavat omistaja-, toimittaja-, henkilöstö- ja asiakassuhteet. Yrityksen tehtävänä on hallita näiden välinen tasapaino. 33
 • 34. 3. Vaikuttamisen verkostot Aivan viime vuosina, erityisesti sosiaalisen teknologian läpimurron myötävaikutuksella, Talouden ja markkinoiden muutokset teknologian läpimurron myötävaikutuksella, asiakkaiden suosittelun merkitys on tunnustettu. Vasta nyt alamme ymmärtämään sosiaalisten yhteisöjen ja verkostojen dynamiikkaa. Lähivuosikymmen tulee olemaan uudenlaisten vaikuttamismallien yritystä ja erehdystä, ja varmasti myös läpimurtoja. Perinteisen markkinointiviestinnän elämä tulee entistä vaikeammaksi. 34
 • 35. 4. Show me the value! (lisäarvo, hyöty) Kyky tuottaa arvoa asiakkaille on ehdottomasti kuuma teema jo nyt, mutta vielä kuumemmaksi se tulee, kun Talouden ja markkinoiden muutokset teema jo nyt, mutta vielä kuumemmaksi se tulee, kun asiakas alkaa yhä enemmän vaatia vastinetta rahoilleen. Miten siis myydä arvoa? Asiakkaan primäärit (ensisijaiset) tarpeet on tunnistettava ja kyettävä todistamaan oma hyödyllisyytensä. Huomionarvoista on myös oivaltaa, että hyöty ei ole monessakaan suhteessa rationaalinen käsite. 35
 • 36. 5. End-customer management (loppuasiakkaan johtaminen) Kuka on asiakas? Tämän kysymyksen äärellä loppuasiakkaan, siis viime kädessä kuluttaja-asiakkaan merkitys korostuu yhä Talouden ja markkinoiden muutokset viime kädessä kuluttaja-asiakkaan merkitys korostuu yhä selvemmin. Teollisten yritysten kohdalla haaste näyttäytyy samalla kysymyksenä: kuka omistaa asiakkuuden? Jakelutieratkaisut ja yhteys loppuasiakkaaseen ovat vielä kuumempia kysymyksiä. Kun valta on asiakkaalla ja suhdepääoma jakelutien edustajilla, mitä tekee valmistaja? Jää helposti jakelutien armoille. Edellä kuvattu sosiaalinen yhteisöllisyys vaikeuttaa tätä määrittelyä ja tekee samalla asiakkuuden johtamisen kohteen valinnasta entistäkin kriittisemmän. 36
 • 37. Suhdemarkkinointi tulee siis 2010-luvulla kokonais- valtaisemmaksi ja sen asema taloustieteiden kentässä saa yhä enemmän huomiota, yli tiederajojen. Sen äärellä työskentelevät löytänevät Talouden ja markkinoiden muutokset tiederajojen. Sen äärellä työskentelevät löytänevät itsensä enenevissä määrin poikkitieteellisten teemojen ääreltä. Esimerkiksi sosiaalipsykologia, luonnontieteet, kulttuuriantropologia, kasvatustiede jne. tarjoavat kasvualustan asiakkuusajattelun eri ilmiöiden yhä syvemmälle ymmärtämiselle. Meneillään oleva taloudellisesti vaikea aika on juuri nyt kiihdyttämässä tätä kehitystä. 37
 • 38. HARJOITUS 2 Millaisia ajatuksia edelliset diat Sinussa herättävät? Pohdi erityisesti Olli Pohjanmäen viittä ”veikkausta” asiakkuuden trendeistä ja sitä, voisivatko nämä vaikuttaasitä, voisivatko nämä vaikuttaa (liike)toimintaanne ja mahdollisesti miten. 38
 • 39. HYMY Hymy ei maksa mitään, mutta antaa paljon. Se rikastuttaa häntä, joka sen saa, muttei tee antajaansakaan köyhemmäksi. Se kestää vain hetken, mutta joskus sen muisto säilyy ikuisesti. Kukaan ei ole niin rikas ja vaikutusvaltainen, että pystyisi tulemaan toimeen ilman sitä; eikä kukaan niin köyhä, ettei se häntä rikastuttaisi. Hymy luo onnea kotiin, hyvää tahtoa liike-elämään ja on ystävyyden tunnus. Se tuo levon väsyneille, ilon lannistuneille, auringonpaisteen murheellisille ja on luonnon paras vastamyrkky kaikkiin huoliin. Siitä huolimatta sitä ei voi ostaa, kerjätä tai varastaa, sillä toisinaan sillä ei ole mitään arvoa kenellekään kuin poisannettuna. Jotkut ihmiset ovat liian väsyneitä hymyilläkseen. Hymyile Sinä heille, sillä ei kukaan niin suuresti hymyä tarvitse kuin hän, joka ei enää itse jaksa hymyillä.