SlideShare une entreprise Scribd logo
Tarinoita kuntakumppanuudesta –
                    Yhteistyötä vai kilpailua?
10.00 Mistä kunnan ja yhdistysten kumppanuudessa palveluiden tuottamiseksi on kyse?

10.20 Onnistuneet kumppanuudet
Tomi Pyylampi, projektipäällikkö, Joensuun Kataja: Työhyvinvointia kunnalle
Heini Lehikoinen, projektikoordinaattori, Joensuun kaupungin liikuntatoimi: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Nina Lehtinen, sivistystoimenjohtaja, Lempäälän kunta
Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo,

12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00-14.30 Onnistuneet kumppanuudet jatkuu
Sampo Hulkkonen, hanketyöntekijä
Tapio Iso-Mustajärvi, kunnanjohtaja, Savitaipaleen kunta, Nuorten asiat Savitaipaleella - yhdistys vs. kunta
Carita Lepikonmäki, projektityöntekijä, Hankasalmen kunta ja Riikka Polso, tuottaja, Keski-Suomen elokuvakeskus,
   Hymykuopat –hanke - kulttuuria hoitolaitoksiin yhdistysten ja kunnan yhteistyönä

14.30-15.15 Malleja kumppanuuden edistämiseen
Elina Pajula, kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Pohjois-Karjalan järjestöstrategia kumppanuuden edistäjänä
Arsi Veikkolainen, Kolmas lähde: Yhteistyöfoorumin malli - Tilaisuus yhteiselle palveluiden suunnittelulle

15.15-15.30 Yhteenveto: Mistä onnistunut kumppanuus koostuu? Mikä estää? Miten onnistumista edistetään?
  Mitä seuraavaksi?
Kolmas lähde
Euroopan sosiaalirahaston kehittämisohjelma
          2007-2013:
 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas
  sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana
Kehittämisohjelman taustaa

• Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa
• Perusvastuu palvelujen tarjonnasta kunnilla, jotka
 tarvitsevat uusia palvelujen järjestämis- ja
 tuottamistapoja
• Hallitusohjelma 2007: Kehitetään julkisen, yksityisen ja
 kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuotannossa.
• Hallitusohjelma 2011: Yksityinen ja kolmas sektori
 täydentävät kuntien palveluja. Kolmannen sektorin
 osaamista ja kokemuksia hyödynnetään
Kehittämisohjelman tavoitteet

• Kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjonnan,
 työllistämisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö
• Hyvinvointipalvelujen tarjonta eri väestöryhmille
• Hyvinvointipalvelujen tarjonta työorganisaatioille
ESR-kehittämisohjelma
”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori
 hyvinvointipalvelujen tarjoajana” 2007 – 2013
Pilottihankkeet ja paikallisyhdistykset
Kehittämisohjelma pähkinänkuoressa

12 PILOTTIHANKETTA, JOISSA HYVINVOINTIPALVELUJA
  KEHITETÄÄN KUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN
  KUMPPANUUDELLA

2  PILOTTIHANKETTA TYÖHYVINVOINTIPALVELUJEN
  KEHITTÄMISEKSI TYÖNANTAJILLE

128 PAIKALLISTA YHDISTYSTÄ HYVINVOINTIPALVELUJEN
  TUOTTAJINA

67 KUNNAN ALUEELLA

56 YRITYSYHTEISTYÖKUMPPANIA

234 HENKILÖÄ TYÖLLISTYNYT HANKKEISIIN OSA- TAI
  KOKOPÄIVÄISESTI

117 HENKILÖTYÖVUOTTA
Miten Kolmas lähde edistää 
     kehittämisohjelman tavoitteita
• Projektipäälliköiden yhteissuunnittelujärjestelmä keskeisenä tiedon 
 ja kokemusten vaihdon välineenä.
• Erilliset koulutukset hyvinvointipalvelujen toteuttajille ja 
 suunnittelijoille (Polku I ja Polku II)
• Tukirakenne yhdistyksille, jotka tuottavat hyvinvointipalveluita 
 (kehittäjäverkko, hautomot, ely‐keskukset)
• Verkostotapaamiset hyvinvointipalveluiden tuottajille (1/vuosi).
• Alueelliset yhteistyöfoorumit eri toimijoiden yhteistyön 
 kehittämiseen sekä roolien selkeyttämiseen hyvinvointipalveluiden 
 järjestämisessä.
• Hankkeiden kannalta keskeisen selvitystiedon tuottaminen ja 
 jakaminen.
• Konsultaatiot erityistarpeisiin ja aiheisiin
• Hankkeen kokonaisarviointi ja viestintä tuloksista päättäville tahoille
PERUSTOIMINTA                        PALVELUTOIMINTA
                               •  Yhdistyksen tarjoamia palveluja vapaalle
•  Yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan           asiakaskunnalle, yrityksille tai kunnille
  tarkoituksen toteuttamista                •  Erityisille kohderyhmille suunnattua erikoistunutta
•  Ensi sijassa jäsenistöstä lähtevä ja jäsenistöön       toimintaa
                               •  Myyntituotteita
  kohdistuva toiminta
                               •  Voi olla erilaista kuin perustoiminta
                               •  Astetta ammattimaisempaa?
•  Aatteellisuus                      •  Erilliseen linjaukseen / päätökseen perustuvaa
•  Yhdessä tekeminen, osallisuus
                               •  Tarve- ja kysyntälähtöistä
•  Perustuu usein vapaaehtoisuuteen ja           •  Kilpailutilanne
  talkoohenkeen                      •  Liiketoiminta-ajatus
•  Saa usein julkista avustusta               •  Vastikkeellista, maksullista, erillisellä korvauksella
                                 toteutettavaa
•  Projektirahoitusta hankkeille              •  Tilaukset – ostopalvelut - sopimukset
•  Vastikkeetonta
                               •  Erityisosaaminen
                               •  Tuotteistaminen ja markkinointi
•  Edunvalvonta
                               •  Laajempien palvelukokonaisuuksien hallinta
•  Jäsenrekisterin ylläpito                 •  Työnantajana toimiminen
•  Tiedotus                         •  Hankerahoitus ja uudet rahoituslähteet
                               •  Verotus
•  Harrastus-, virkistys-, valmennus-, kilpailu-, kurssi-
  vertaistuki-, tapahtuma-, esitystoiminta         •  Kurssit ja koulutus
•  Neuvontapalvelut jäsenille                •  Tyky-toiminta
•  Välineiden lainaus                    •  Työpajat ja tapahtumat
                               •  Neuvontapalvelut
                               •  Tilojen ja välineiden vuokraus ja myynti
Kunnan ja kolmannen sektorin
         yhteistyön muodot
• Yhteiset organisaatiot
• Ostopalvelusopimukset
• Yhteistoimintasopimukset (esim.
 Yhteistyösopimukset, yhteinen hanketyö)
• Avustukset
• Järjestöjen toimintaedellytysten muu
 turvaaminen

Sakari Möttönen ja Jorma Niemelä (2005)
Erilaiset yhteistyön muodot tuovat
         mukanaan
•  Erilaiset toimintalogiikat
•  Erilaiset termit ja merkitykset
•  Erilaiset arvot ohjaamassa
•  Erilaiset säädökset noudatettaviksi
Kolmas lähde -selvitys: Kunta asiakkaana ja
     yhteistyökumppanina – mahdollisuuksia
         kolmannelle sektorille
NYKYTILANNE
•  Kunnissa kolmas sektori nähdään tärkeänä toimijana ja lisäresurssina kunnan asukkaiden
  hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä.
•  Kunnissa on tarvetta ja halua kehittää erilaisia ei-kunnallisia palvelutuotantotapoja ja
  yhteistyökumppanuuksia – erityisesti halutaan kehittää toimintamalleja, jotka istuvat
  yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa.
•  Kunnat suunnittelevat palvelutuotantoaan hyvin erilaisten lähtökohtien ja resurssien kautta.
•  Yhteistyön kehittäminen kunnan sisällä eri toimialojen välillä loisi hyvää pohjaa myös
  kolmannen sektorin yhteistyölle – vastaavasti toivotaan yhteistyötä kolmannen sektorin
  organisaatioiden välille, jotta ne pystyisivät tarjoamaan laajempia palvelukokonaisuuksia.
•  Kolmannen sektorin heikkouksina nähtiin toiminnan epävarmuus, hallinto-osaamisen puute sekä
  tiedon puute kunnallisesta hankintaprosessista ja kunnan toimintatavoista
•  Kolmannen sektorin vahvuuksina nähtiin esimerkiksi oman alan osaaminen ja asiantuntemus,
  kevyt organisaatio, palvelujen saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys, innostuneisuus, aktiivisuus ja
  energisyys sekä toimintaan sitoutuminen.

  Kolmas lähde –selvitys (Minna Ruusuvirta): Selvitys kuntien yhteistoiminnasta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan kolmannen
  sektorin kanssa hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa. 2010.
Kolmas lähde -selvitys: Kunta asiakkaana ja
     yhteistyökumppanina – mahdollisuuksia
         kolmannelle sektorille
NYKYTILANNE

•  Kunnissa on tarvetta määritellä yhä tarkemmin mitä saadaan vastineeksi tuelle
•  Erilaisissa ostopalvelu- ja muissa sopimuksissa tuodaan usein hyvinkin tarkasti esiin sekä kunnan
  että palvelun tuottavan organisaation vastuut.
•  Avustustoiminnan painopistettä ollaan monissa kunnissa siirtämässä yleisavustuksista erilaisiin
  kohde- ja projektiavustuksiin, joissa kunta määrittelee tarkemmat ehdot ja perusteet
  avustuksen saamiselle.
•  Haasteena kunnissa on toimijoiden, sekä kolmannen sektorin yhteisöjen sekä muiden palveluja
  tarjoavien, tasapuolinen kohteluMinna Ruusuvirta (2010)
Kolmas lähde -selvitys: Kunta asiakkaana ja
     yhteistyökumppanina – mahdollisuuksia
         kolmannelle sektorille
MAHDOLLISUUDET


•  Tarjoa ratkaisuja ongelmiin ja palveluaukkoihin
•  Tiedosta palvelusi hyvinvoinnillinen ulottuvuus
•  Ota ennakolta selvää oman kuntasi toiminnasta ja toimintatavoista
•  Ota ennakolta selvää mahdollisista rahoituslähteistä
•  Varmista palvelujen ammattimaisuus ja laatu
•  Ole rohkeasti yhteydessä kuntaan, älä pelkää epäonnistumista
•  Mieti myös muita yhteistyömahdollisuuksia
•  Pohdi oma asenteesi palvelutuotantoonMinna Ruusuvirta (2010)
Ristiriitaiset odotukset

• Kolmas sektori tuottaa halvemmalla laadukkaita
 palveluita ja samalla saadaan resursseja
 perustoimintaan.
• Kolmannelta sektorilta odotetaan entistä
 ammattimaisempia palveluita, joissa se
 hyödyntää vapaaehtoisiaan
• Kolmannelta sektorilta toivotaan pysyvää ja
 pitkäjänteistä toimintaa, joka tulee osin
 rahoittaa hanke- ja kehittämisrahoituksella
Millainen rooli järjestöillä
      tulevaisuudessa
Esko Romppaisen (2008) mukaan vaihtoehtoja on
 kolme:
1) Pitäydytään perustehtävässä eli
 aatteellisena ja yleishyödyllisenä
 kansalaisjärjestönä.
2) Siirrytään lähemmäs markkinoilla toimivia
 yrityksiä, jolloin toimintaan sovelletaan
 elinkeinolakia ja kilpailulainsäädäntöä.
3) Suuntaudutaan yhteistyöhön kuntien kanssa
 kohti julkista palvelutuotantoa.
Uusi ja perinteinen 3.sektori

•  Huotarin, Pyykkösen ja Pättiniemen (2008) mukaan
   perinteinen ja uusi kolmas sektori ovat jaettavissa
   seuraavalla tavalla keskeisten piirteittensä mukaan:

Keskeiset piirteet     Perinteinen kolmas sektori     Uusi kolmas sektori

Toiminnan tarkoitus     Tietyn ryhmän etujen ajaminen    Palvelujen ja/tai tavaroiden 
              ja toiminnan järjestäminen ko.    tuottaminen ja myyminen, 
              ryhmälle              työllistäminen
Suhde julkiseen sektoriin  Tapauskohtainen           Osa julkista palvelurakennetta
Taloudellisen toiminnan   Ei‐liikevoittoa tuottava, tuotot   Liikevoiton tavoittelu
perusperiaate        organisaation toimintaan
Juridinen muoto       Rekisteröity yhdistys        Rekisteröity yhdistys, säätiö ja 
                                sosiaalinen yritys
Työntekijöiden enemmistö  Vapaaehtoisia            Palkattuja asiantuntijoita
Tulevia tapahtumia

• 1.12.2011 Liiketoimintasuunnitelman perusteet,
 Helsinki (Polku I avoin päivä)
• 17.4.2012 Hyvinvointipalvelujen markkinointi ja
 myynti, Helsinki (Polku I avoin päivä)
• 10.5.2012 Verkostotapaaminen, Helsinki
• 5.6.2012 Palveluosaaminen, Tampere (Polku I avoin
 päivä)

Tilaa Kolmannen lähteen uutiskirje:
  www.kolmaslahde.fi/uutiskirje
Lähteet
•  Huotari, T., Pyykkönen, M. & Pättiniemi, P. 2008. Sosiaalisen ja
  taloudellisen välimaastossa. Tutkimusnäkökulmia suomalaiseen
  sosiaaliseen yritykseen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.
•  Möttönen, S. & Niemelä, J. 2005. Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön
  uudet muodot. Jyväskylä: PS-kustannus.
•  Romppainen, E. 2007. Sosiaali- ja terveysjärjestön oikeudellinen asema
  hyvinvointipalvelujen järjestämisessä : tutkimus julkista avustusta saavan
  yhdistyksen asemasta hankintasääntöjen näkökulmasta. Helsinki:
  Suomalainen lakimiesyhdistys. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja
  A-sarja 281.
•  Ruusuvirta, M. 2010. Kolmas lähde –selvitys: Selvitys kuntien
  yhteistoiminnasta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan kolmannen sektorin
  kanssa hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa.

Contenu connexe

Similaire à Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Sitra / Hyvinvointi
 
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoitteluSitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoitteluPalveluseteli-hanke
 
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutoriMunpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Sitra / Hyvinvointi
 
Vammaispalvelun palveluseteliprojekti
Vammaispalvelun palveluseteliprojektiVammaispalvelun palveluseteliprojekti
Vammaispalvelun palveluseteliprojektiPalveluseteli-hanke
 
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponenHenkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponenSamuli Sukkula
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaBusiness Arena Oy
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kehittämiskeskus Oy Häme
 
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
MS SOSTE
 
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshareYrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
MS SOSTE
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112mmukkala
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Sitra / Uusi johtajuus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malliArsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Kolmas Lähde
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetSitra Maamerkit
 
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin TampereellaPalvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Sitra / Hyvinvointi
 
Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana
Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajanaYhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana
Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana
Jonna Stenman
 
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunkiKatri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Tiina Talala
 
Taltionikeskustelutilaisuus III
Taltionikeskustelutilaisuus IIITaltionikeskustelutilaisuus III
Taltionikeskustelutilaisuus III
Taltioni
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kai Kortelainen
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 

Similaire à Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua? (20)

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
 
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoitteluSitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
 
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutoriMunpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
Munpalvelut.fi - Digitaalinen palvelutori
 
Vammaispalvelun palveluseteliprojekti
Vammaispalvelun palveluseteliprojektiVammaispalvelun palveluseteliprojekti
Vammaispalvelun palveluseteliprojekti
 
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponenHenkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen
Henkilökohtainen budjetti ja palveluohjaus arja peiponen
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
 
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
 
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshareYrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malliArsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
 
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin TampereellaPalvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
Palvelutori-toimintamalli ikäihmisten palveluihin Tampereella
 
Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana
Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajanaYhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana
Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana
 
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunkiKatri liimatainen jyvaskylan kaupunki
Katri liimatainen jyvaskylan kaupunki
 
Taltionikeskustelutilaisuus III
Taltionikeskustelutilaisuus IIITaltionikeskustelutilaisuus III
Taltionikeskustelutilaisuus III
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
 

Plus de Kolmas Lähde

Art Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost StoriesArt Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Kolmas Lähde
 
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas Lähde
 
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajanaAaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Kolmas Lähde
 
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajanaRami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Kolmas Lähde
 
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Kolmas Lähde
 
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaElina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Kolmas Lähde
 
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiinCarita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Kolmas Lähde
 
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Kolmas Lähde
 
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssaHeini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Kolmas Lähde
 
Esimerkkejä hyvinvointipalveluista
Esimerkkejä hyvinvointipalveluistaEsimerkkejä hyvinvointipalveluista
Esimerkkejä hyvinvointipalveluistaKolmas Lähde
 
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Kolmas Lähde
 
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Kolmas Lähde
 
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Kolmas Lähde
 
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Kolmas Lähde
 

Plus de Kolmas Lähde (14)

Art Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost StoriesArt Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
 
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
 
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajanaAaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
 
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajanaRami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
 
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
 
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaElina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
 
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiinCarita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
 
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
 
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssaHeini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
 
Esimerkkejä hyvinvointipalveluista
Esimerkkejä hyvinvointipalveluistaEsimerkkejä hyvinvointipalveluista
Esimerkkejä hyvinvointipalveluista
 
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
 
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
 
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
 
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
 

Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?

 • 1. Tarinoita kuntakumppanuudesta – Yhteistyötä vai kilpailua? 10.00 Mistä kunnan ja yhdistysten kumppanuudessa palveluiden tuottamiseksi on kyse? 10.20 Onnistuneet kumppanuudet Tomi Pyylampi, projektipäällikkö, Joensuun Kataja: Työhyvinvointia kunnalle Heini Lehikoinen, projektikoordinaattori, Joensuun kaupungin liikuntatoimi: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa Nina Lehtinen, sivistystoimenjohtaja, Lempäälän kunta Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo, 12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen) 13.00-14.30 Onnistuneet kumppanuudet jatkuu Sampo Hulkkonen, hanketyöntekijä Tapio Iso-Mustajärvi, kunnanjohtaja, Savitaipaleen kunta, Nuorten asiat Savitaipaleella - yhdistys vs. kunta Carita Lepikonmäki, projektityöntekijä, Hankasalmen kunta ja Riikka Polso, tuottaja, Keski-Suomen elokuvakeskus, Hymykuopat –hanke - kulttuuria hoitolaitoksiin yhdistysten ja kunnan yhteistyönä 14.30-15.15 Malleja kumppanuuden edistämiseen Elina Pajula, kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Pohjois-Karjalan järjestöstrategia kumppanuuden edistäjänä Arsi Veikkolainen, Kolmas lähde: Yhteistyöfoorumin malli - Tilaisuus yhteiselle palveluiden suunnittelulle 15.15-15.30 Yhteenveto: Mistä onnistunut kumppanuus koostuu? Mikä estää? Miten onnistumista edistetään? Mitä seuraavaksi?
 • 2. Kolmas lähde Euroopan sosiaalirahaston kehittämisohjelma 2007-2013: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana
 • 3. Kehittämisohjelman taustaa • Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa • Perusvastuu palvelujen tarjonnasta kunnilla, jotka tarvitsevat uusia palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja • Hallitusohjelma 2007: Kehitetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuotannossa. • Hallitusohjelma 2011: Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät kuntien palveluja. Kolmannen sektorin osaamista ja kokemuksia hyödynnetään
 • 4. Kehittämisohjelman tavoitteet • Kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjonnan, työllistämisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen • Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö • Hyvinvointipalvelujen tarjonta eri väestöryhmille • Hyvinvointipalvelujen tarjonta työorganisaatioille
 • 5. ESR-kehittämisohjelma ”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana” 2007 – 2013
 • 6. Pilottihankkeet ja paikallisyhdistykset Kehittämisohjelma pähkinänkuoressa 12 PILOTTIHANKETTA, JOISSA HYVINVOINTIPALVELUJA KEHITETÄÄN KUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KUMPPANUUDELLA 2 PILOTTIHANKETTA TYÖHYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI TYÖNANTAJILLE 128 PAIKALLISTA YHDISTYSTÄ HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAJINA 67 KUNNAN ALUEELLA 56 YRITYSYHTEISTYÖKUMPPANIA 234 HENKILÖÄ TYÖLLISTYNYT HANKKEISIIN OSA- TAI KOKOPÄIVÄISESTI 117 HENKILÖTYÖVUOTTA
 • 7. Miten Kolmas lähde edistää  kehittämisohjelman tavoitteita • Projektipäälliköiden yhteissuunnittelujärjestelmä keskeisenä tiedon  ja kokemusten vaihdon välineenä. • Erilliset koulutukset hyvinvointipalvelujen toteuttajille ja  suunnittelijoille (Polku I ja Polku II) • Tukirakenne yhdistyksille, jotka tuottavat hyvinvointipalveluita  (kehittäjäverkko, hautomot, ely‐keskukset) • Verkostotapaamiset hyvinvointipalveluiden tuottajille (1/vuosi). • Alueelliset yhteistyöfoorumit eri toimijoiden yhteistyön  kehittämiseen sekä roolien selkeyttämiseen hyvinvointipalveluiden  järjestämisessä. • Hankkeiden kannalta keskeisen selvitystiedon tuottaminen ja  jakaminen. • Konsultaatiot erityistarpeisiin ja aiheisiin • Hankkeen kokonaisarviointi ja viestintä tuloksista päättäville tahoille
 • 8. PERUSTOIMINTA PALVELUTOIMINTA • Yhdistyksen tarjoamia palveluja vapaalle • Yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan asiakaskunnalle, yrityksille tai kunnille tarkoituksen toteuttamista • Erityisille kohderyhmille suunnattua erikoistunutta • Ensi sijassa jäsenistöstä lähtevä ja jäsenistöön toimintaa • Myyntituotteita kohdistuva toiminta • Voi olla erilaista kuin perustoiminta • Astetta ammattimaisempaa? • Aatteellisuus • Erilliseen linjaukseen / päätökseen perustuvaa • Yhdessä tekeminen, osallisuus • Tarve- ja kysyntälähtöistä • Perustuu usein vapaaehtoisuuteen ja • Kilpailutilanne talkoohenkeen • Liiketoiminta-ajatus • Saa usein julkista avustusta • Vastikkeellista, maksullista, erillisellä korvauksella toteutettavaa • Projektirahoitusta hankkeille • Tilaukset – ostopalvelut - sopimukset • Vastikkeetonta • Erityisosaaminen • Tuotteistaminen ja markkinointi • Edunvalvonta • Laajempien palvelukokonaisuuksien hallinta • Jäsenrekisterin ylläpito • Työnantajana toimiminen • Tiedotus • Hankerahoitus ja uudet rahoituslähteet • Verotus • Harrastus-, virkistys-, valmennus-, kilpailu-, kurssi- vertaistuki-, tapahtuma-, esitystoiminta • Kurssit ja koulutus • Neuvontapalvelut jäsenille • Tyky-toiminta • Välineiden lainaus • Työpajat ja tapahtumat • Neuvontapalvelut • Tilojen ja välineiden vuokraus ja myynti
 • 9. Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön muodot • Yhteiset organisaatiot • Ostopalvelusopimukset • Yhteistoimintasopimukset (esim. Yhteistyösopimukset, yhteinen hanketyö) • Avustukset • Järjestöjen toimintaedellytysten muu turvaaminen Sakari Möttönen ja Jorma Niemelä (2005)
 • 10. Erilaiset yhteistyön muodot tuovat mukanaan • Erilaiset toimintalogiikat • Erilaiset termit ja merkitykset • Erilaiset arvot ohjaamassa • Erilaiset säädökset noudatettaviksi
 • 11. Kolmas lähde -selvitys: Kunta asiakkaana ja yhteistyökumppanina – mahdollisuuksia kolmannelle sektorille NYKYTILANNE • Kunnissa kolmas sektori nähdään tärkeänä toimijana ja lisäresurssina kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. • Kunnissa on tarvetta ja halua kehittää erilaisia ei-kunnallisia palvelutuotantotapoja ja yhteistyökumppanuuksia – erityisesti halutaan kehittää toimintamalleja, jotka istuvat yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. • Kunnat suunnittelevat palvelutuotantoaan hyvin erilaisten lähtökohtien ja resurssien kautta. • Yhteistyön kehittäminen kunnan sisällä eri toimialojen välillä loisi hyvää pohjaa myös kolmannen sektorin yhteistyölle – vastaavasti toivotaan yhteistyötä kolmannen sektorin organisaatioiden välille, jotta ne pystyisivät tarjoamaan laajempia palvelukokonaisuuksia. • Kolmannen sektorin heikkouksina nähtiin toiminnan epävarmuus, hallinto-osaamisen puute sekä tiedon puute kunnallisesta hankintaprosessista ja kunnan toimintatavoista • Kolmannen sektorin vahvuuksina nähtiin esimerkiksi oman alan osaaminen ja asiantuntemus, kevyt organisaatio, palvelujen saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys, innostuneisuus, aktiivisuus ja energisyys sekä toimintaan sitoutuminen. Kolmas lähde –selvitys (Minna Ruusuvirta): Selvitys kuntien yhteistoiminnasta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan kolmannen sektorin kanssa hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa. 2010.
 • 12. Kolmas lähde -selvitys: Kunta asiakkaana ja yhteistyökumppanina – mahdollisuuksia kolmannelle sektorille NYKYTILANNE • Kunnissa on tarvetta määritellä yhä tarkemmin mitä saadaan vastineeksi tuelle • Erilaisissa ostopalvelu- ja muissa sopimuksissa tuodaan usein hyvinkin tarkasti esiin sekä kunnan että palvelun tuottavan organisaation vastuut. • Avustustoiminnan painopistettä ollaan monissa kunnissa siirtämässä yleisavustuksista erilaisiin kohde- ja projektiavustuksiin, joissa kunta määrittelee tarkemmat ehdot ja perusteet avustuksen saamiselle. • Haasteena kunnissa on toimijoiden, sekä kolmannen sektorin yhteisöjen sekä muiden palveluja tarjoavien, tasapuolinen kohtelu Minna Ruusuvirta (2010)
 • 13. Kolmas lähde -selvitys: Kunta asiakkaana ja yhteistyökumppanina – mahdollisuuksia kolmannelle sektorille MAHDOLLISUUDET • Tarjoa ratkaisuja ongelmiin ja palveluaukkoihin • Tiedosta palvelusi hyvinvoinnillinen ulottuvuus • Ota ennakolta selvää oman kuntasi toiminnasta ja toimintatavoista • Ota ennakolta selvää mahdollisista rahoituslähteistä • Varmista palvelujen ammattimaisuus ja laatu • Ole rohkeasti yhteydessä kuntaan, älä pelkää epäonnistumista • Mieti myös muita yhteistyömahdollisuuksia • Pohdi oma asenteesi palvelutuotantoon Minna Ruusuvirta (2010)
 • 14. Ristiriitaiset odotukset • Kolmas sektori tuottaa halvemmalla laadukkaita palveluita ja samalla saadaan resursseja perustoimintaan. • Kolmannelta sektorilta odotetaan entistä ammattimaisempia palveluita, joissa se hyödyntää vapaaehtoisiaan • Kolmannelta sektorilta toivotaan pysyvää ja pitkäjänteistä toimintaa, joka tulee osin rahoittaa hanke- ja kehittämisrahoituksella
 • 15. Millainen rooli järjestöillä tulevaisuudessa Esko Romppaisen (2008) mukaan vaihtoehtoja on kolme: 1) Pitäydytään perustehtävässä eli aatteellisena ja yleishyödyllisenä kansalaisjärjestönä. 2) Siirrytään lähemmäs markkinoilla toimivia yrityksiä, jolloin toimintaan sovelletaan elinkeinolakia ja kilpailulainsäädäntöä. 3) Suuntaudutaan yhteistyöhön kuntien kanssa kohti julkista palvelutuotantoa.
 • 16. Uusi ja perinteinen 3.sektori • Huotarin, Pyykkösen ja Pättiniemen (2008) mukaan perinteinen ja uusi kolmas sektori ovat jaettavissa seuraavalla tavalla keskeisten piirteittensä mukaan: Keskeiset piirteet Perinteinen kolmas sektori Uusi kolmas sektori Toiminnan tarkoitus Tietyn ryhmän etujen ajaminen  Palvelujen ja/tai tavaroiden  ja toiminnan järjestäminen ko.  tuottaminen ja myyminen,  ryhmälle työllistäminen Suhde julkiseen sektoriin Tapauskohtainen Osa julkista palvelurakennetta Taloudellisen toiminnan  Ei‐liikevoittoa tuottava, tuotot  Liikevoiton tavoittelu perusperiaate organisaation toimintaan Juridinen muoto Rekisteröity yhdistys Rekisteröity yhdistys, säätiö ja  sosiaalinen yritys Työntekijöiden enemmistö Vapaaehtoisia Palkattuja asiantuntijoita
 • 17. Tulevia tapahtumia • 1.12.2011 Liiketoimintasuunnitelman perusteet, Helsinki (Polku I avoin päivä) • 17.4.2012 Hyvinvointipalvelujen markkinointi ja myynti, Helsinki (Polku I avoin päivä) • 10.5.2012 Verkostotapaaminen, Helsinki • 5.6.2012 Palveluosaaminen, Tampere (Polku I avoin päivä) Tilaa Kolmannen lähteen uutiskirje: www.kolmaslahde.fi/uutiskirje
 • 18. Lähteet • Huotari, T., Pyykkönen, M. & Pättiniemi, P. 2008. Sosiaalisen ja taloudellisen välimaastossa. Tutkimusnäkökulmia suomalaiseen sosiaaliseen yritykseen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. • Möttönen, S. & Niemelä, J. 2005. Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. Jyväskylä: PS-kustannus. • Romppainen, E. 2007. Sosiaali- ja terveysjärjestön oikeudellinen asema hyvinvointipalvelujen järjestämisessä : tutkimus julkista avustusta saavan yhdistyksen asemasta hankintasääntöjen näkökulmasta. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja 281. • Ruusuvirta, M. 2010. Kolmas lähde –selvitys: Selvitys kuntien yhteistoiminnasta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan kolmannen sektorin kanssa hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa.