SlideShare une entreprise Scribd logo
‫א‬ ‫א‬
K AV VIA
‫קפלן‬ '‫פרופ‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
‫לדאטה‬ ‫לוניה‬ :‫התובע‬
304651383
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ :‫כתובת‬
: 90
‫אימייל‬ ‫כתובת‬
lonya.ldata@gmail.com
‫ד‬.‫ת‬:‫למכתבים‬ ‫כתובת‬
20340
612020
:‫נתבע‬
‫קפלן‬ ‫ארון‬ '‫פרופ‬ : ‫הנתבע‬
‫האגוז‬
‫נקופה‬ ‫בית‬ 27
,‫קפלן‬ ‫פעם‬ ‫ועוד‬ ,‫שנה‬ ‫ללפני‬ ‫זהה‬ ‫בתיזמון‬ ,‫קפלן‬ '‫פרופ‬ ‫מאת‬ ,‫נוספת‬ ‫כוזבת‬ ‫תלונה‬
,‫באינטרנט‬ ‫לכאורה‬ ‫מסר‬ ‫על‬ ‫מתלונן‬
,‫ואלימה‬ ,‫ברברית‬ ‫בצורה‬ ‫בתנהגים‬ ,‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫כשכוחות‬ ,‫והטרדה‬ ,‫טרחה‬ ‫וגורם‬
.‫צדדית‬ ‫חד‬ ‫ולמדי‬
‫יום‬ ‫ובזבזתי‬ ,‫ם‬-‫לי‬ ‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫הוסעתי‬ ,‫אבל‬ ,‫מייד‬ ‫ושוחררתי‬ ‫לחקירה‬ ‫נעצרתי‬ ‫הפעם‬
‫העיקר‬ ‫אבל‬ ,‫שלם‬ ‫עבודה‬
"‫קרן‬ ‫"יעל‬ ‫השווא‬ ‫המתלוננת‬ ‫כלפי‬ ‫ישירה‬ ‫ותמיכה‬ ,‫הכפשה‬ ‫וניסיון‬ ,‫בהטרדה‬ ‫שמדובר‬
,‫להיתקיים‬ ‫אמור‬ ,‫עמה‬ ‫שהדיון‬
-‫ב‬
-‫ב‬ - ‫היתקיים‬ ‫כשמהעצר‬ ,‫לחודש‬
-‫ב‬ ‫בדיוק‬ ‫שנה‬ ‫לפני‬...‫לחודש‬
‫נעצרתי‬ 23
13
10.7
‫הדומה‬ ‫העלילתי‬ ‫בנוסח‬ ‫תלונה‬ ‫עקב‬ ‫גם‬
‫המשפט‬ ,‫שנה‬ ‫ולפני‬ ,‫המשפט‬ ‫הליכי‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫מנסה‬ ‫פשוט‬ ‫קפלן‬...‫השנה‬ ‫לתלונה‬
‫הנוספת‬ ‫והמתלוננת‬ ‫המשמעת‬ ‫ועדת‬ ‫מול‬
‫התלונה‬...‫שבוע‬ ‫בעוד‬ ‫להיתקיים‬ ‫אמור‬ ‫היה‬ ,(‫אסיפוב‬ ‫מרים‬ ‫של‬ ‫)חברה‬ ,"‫חן‬ ‫"אנה‬
,‫ביותר‬ ‫הראשונה‬
‫את‬ ‫לשבש‬ ,‫ונועדה‬ ,‫המשמעת‬ ‫ועדת‬ ‫מול‬ ‫שזכיתי‬ ‫לאחר‬ ‫כחודשיים‬ ‫היתה‬ ‫קפלן‬ ‫מצד‬
‫המניע‬ .‫לטובתי‬ ‫שהיה‬ ,‫דין‬ ‫הפסק‬ ‫תוצאות‬
‫בכדי‬ ,‫הטרדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫התובע‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫וניסיון‬ ,‫בדין‬ ‫היתערבות‬ ,‫המניע‬ ‫וכיום‬ ,‫נקמה‬
‫ומתחזק‬ ,‫מתקיים‬ ‫לא‬ ‫שהדיון‬ ‫לכך‬ ‫לגרום‬
...‫הועדה‬ ‫מסמך‬
"‫"רופאים‬ ‫לשדל‬ ‫ויסיון‬ ,‫קשר‬ ‫קשירת‬ ,‫החיים‬ ‫כל‬ ‫כנגד‬ ‫מכוונת‬ ‫בחתרנות‬ ‫מואשם‬ ‫קפלן‬
:‫נגדי‬ ‫לדעה‬
Page 1
‫א‬ ‫א‬
K AV VIA
‫דינרשטיין‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫קשר‬ ‫קפלן‬ .1
‫אגנס‬ ‫ואש‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫קשר‬ ‫קפלן‬ .2
‫היתקשר‬ ,‫קפלן‬ ‫ואז‬ ,‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫שסירב‬ ,‫לנדא‬ .‫דר‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫גשר‬ ‫קפלן‬ .3
...‫מטופל‬ - ‫עצמו‬ ‫שהוא‬ ‫ואמר‬...‫עליו‬ ‫דיבה‬ ‫והוציא‬ ,‫לדינרשטיין‬
,‫חוק‬ ‫עבירת‬ ,‫והדיבה‬ ‫וההסתה‬ , ‫פלילי‬ ‫מסמך‬ ‫הינו‬ ‫המשמעת‬ ‫ועדת‬ ‫שמסמך‬ ‫אציין‬ .1
...‫הסוף‬ ‫עד‬ ‫דין‬ ‫מיצוי‬ ‫יהיה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬
‫הרדיפה‬ ‫על‬ ‫החרטה‬ ‫חובת‬ ‫כך‬ ‫ועם‬ ,‫פיצויים‬ ‫ולשלם‬ ‫להיתנצל‬ ‫חוייבה‬ ‫הקקדמיה‬ .2
...‫קפלן‬ ‫וגם‬ ‫המתלוננת‬ ‫מתנהגת‬ ‫כך‬ ‫ולא‬ ,‫והדיבה‬
‫ולגרום‬ ,‫הועדה‬ ‫מסמך‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫ומנסים‬ ,‫לרגע‬ ‫היתחרטו‬ ‫לא‬ ‫קרן‬ ‫יעל‬ + ‫קפלן‬
.‫היתנצלות‬ ‫אין‬ ,‫חרטה‬ ‫אין‬ .‫במתכוון‬ ‫הרסניות‬ ‫תוצאות‬
‫החתרנית‬ ‫הפעילות‬ ‫כל‬ ‫הפסקת‬ - ‫להיתחרט‬ .‫להיתחרט‬ ‫ולא‬ ‫להיתנצל‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬
‫והפסקה‬ ,‫וחלק‬ ‫חד‬ ‫נגדי‬ ‫וההכפשתית‬
‫עצמית‬ ‫הגנה‬ - ‫ומיילים‬ ,‫שווא‬ ‫בתלונות‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫באשר‬ ‫תלונה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מיידית‬
...‫קודם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מפני‬
....‫אמת‬ ‫הגנת‬ ,‫לב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬
‫מגונה‬ ‫מעשה‬ ‫עקב‬ ,‫הסכסוך‬ ‫שעימו‬ ,‫מואב‬ ‫בן‬ ‫ובנו‬ ,‫מואב‬ ‫עומר‬ '‫פרופ‬ :‫בסיפור‬ ‫נוסף‬ ‫פן‬
,‫עברית‬ ‫ידעתי‬ ‫ולא‬ ,‫לארץ‬ ‫כשהגעתי‬ ,‫בילדות‬ ‫בנוכחותי‬ ‫מואב‬ ‫דן‬ ‫שעשה‬
'‫ופרופ‬ ,‫בילדות‬ ‫מפשע‬ ‫לברוח‬ ‫רוצה‬ ,‫מואב‬ ‫דן‬...‫ם‬-‫י‬ ,‫יובל‬ ‫קריית‬ ,‫לוין‬ ‫בשמריהו‬ ‫בוילה‬
,‫האשמות‬ ‫עלי‬ ‫לזרוק‬ ‫מנסים‬ ,‫קפלן‬ ‫ארון‬ + ‫מואב‬ ‫עומר‬
‫לא‬ ‫ואז‬ ,‫ליכוד‬ ‫חבר‬ ,‫מואב‬ ‫עומר‬ .‫מטוגזמים‬ ‫למימדים‬ ‫עד‬ ‫נופח‬ ‫כך‬ ‫עקב‬ ‫סמס‬-‫וה‬
,"‫זקן‬ ‫"טל‬ ‫פרקליטה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הודלף‬ ‫פתאום‬ ,"‫לנדא‬ ‫"דר‬ ‫שהשם‬ ‫היתפליתי‬
...‫בפרקליטות‬ ‫לשחיתות‬ ‫הוכחה‬ ‫זה‬....‫קפלן‬ ‫אל‬ ‫היישר‬ ,‫סגורות‬ ‫דלתיים‬ ‫עם‬ ‫בתיק‬
‫פיות‬ ‫סתימת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הפיזי‬ ‫ובאופן‬ ,‫מהדרך‬ ‫אותי‬ ‫להזיז‬ ‫נחושים‬ ‫וקפלן‬ ‫מואב‬ ‫עומר‬
‫דלגיטימציה‬ ,‫דמוניזציה‬ ,‫דמורליזציה‬ ,‫פיות‬ ‫והסתימת‬ ,‫סגור‬ ‫מוסד‬ ‫סוג‬ ‫בכל‬ ‫מכוונת‬
.‫דיסקרימינציה‬
‫ושידול‬ ‫מרמה‬ ‫אמצעי‬ ‫וכל‬ ,‫שווא‬ ‫תלונות‬ ,‫שוחד‬ ,‫הכפשה‬ ,‫דיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פיות‬ ‫הסתימת‬
....‫לפשע‬
‫בכך‬ ,‫החוק‬ ‫לאכיפת‬ ‫לפנות‬ ‫מהססים‬ ‫שלא‬ ,‫אמיתיים‬ ‫עבריינים‬ ‫שני‬ = ‫ומואב‬ ‫קפלן‬
...‫להיתמם‬ ‫מנסים‬
,‫שוחד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫קבוצתית‬ ‫קנוניה‬ .‫כנגדי‬ ‫קנוניה‬ ‫אירגנו‬ ‫ומואב‬ ‫שקפלן‬ ,‫משפע‬ ‫החף‬ ‫אני‬
Page 2
‫א‬ ‫א‬
K AV VIA
....‫עיסקה‬ ‫או‬ ,‫ג'וב‬ ,‫ציבורים‬ ‫פוזיציה‬ ‫או‬ ,‫תואר‬ ,‫השוחד‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬
....‫הזמן‬ ‫ציר‬ ‫בעזרת‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫אוכיח‬
‫תובע‬ ‫אני‬
‫המכוונת‬ ‫הקבוצתית‬ ‫הרדיפה‬ ‫סוף‬ ‫וגרימת‬ ‫הרתעה‬ ‫לשם‬ ‫ש"ח‬ 5000
‫ועדת‬ ‫מצד‬ ‫מוחלטת‬ ‫והיתפרססות‬ ,‫הקשר‬ ‫קשירות‬ ‫סוף‬ ,‫חיי‬ ‫כנגד‬ ‫והחתרנית‬
,‫המשמעת‬
‫עד‬ ‫גישושין‬ ‫תביעת‬ ‫זוהי‬ ..‫תירצה‬ ‫בנוא‬ ‫המתלוננת‬ ‫וכך‬ ,‫פלילי‬ ‫כגורם‬ ‫תוכרז‬ ‫שלבסוף‬
...."‫ארונצי'ק‬ ‫קפלן‬ ‫"פרופסורישקה‬ ‫האישי‬ ‫והמן‬ ‫המתלוננת‬ ‫מול‬ ‫הדין‬ ‫למיצוי‬
Page 3

Contenu connexe

Plus de Leonid Ledata

мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
Leonid Ledata
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
Leonid Ledata
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
Leonid Ledata
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
Leonid Ledata
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledataT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngateT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
Leonid Ledata
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Leonid Ledata
 
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAETGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
Leonid Ledata
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATHT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knigT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
Leonid Ledata
 
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
Leonid Ledata
 

Plus de Leonid Ledata (20)

мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledataT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngateT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAETGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATHT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knigT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
 
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
 

KTAVTVIA.pdf

  • 1. ‫א‬ ‫א‬ K AV VIA ‫קפלן‬ '‫פרופ‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ‫לדאטה‬ ‫לוניה‬ :‫התובע‬ 304651383 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ :‫כתובת‬ : 90 ‫אימייל‬ ‫כתובת‬ lonya.ldata@gmail.com ‫ד‬.‫ת‬:‫למכתבים‬ ‫כתובת‬ 20340 612020 :‫נתבע‬ ‫קפלן‬ ‫ארון‬ '‫פרופ‬ : ‫הנתבע‬ ‫האגוז‬ ‫נקופה‬ ‫בית‬ 27 ,‫קפלן‬ ‫פעם‬ ‫ועוד‬ ,‫שנה‬ ‫ללפני‬ ‫זהה‬ ‫בתיזמון‬ ,‫קפלן‬ '‫פרופ‬ ‫מאת‬ ,‫נוספת‬ ‫כוזבת‬ ‫תלונה‬ ,‫באינטרנט‬ ‫לכאורה‬ ‫מסר‬ ‫על‬ ‫מתלונן‬ ,‫ואלימה‬ ,‫ברברית‬ ‫בצורה‬ ‫בתנהגים‬ ,‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫כשכוחות‬ ,‫והטרדה‬ ,‫טרחה‬ ‫וגורם‬ .‫צדדית‬ ‫חד‬ ‫ולמדי‬ ‫יום‬ ‫ובזבזתי‬ ,‫ם‬-‫לי‬ ‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫הוסעתי‬ ,‫אבל‬ ,‫מייד‬ ‫ושוחררתי‬ ‫לחקירה‬ ‫נעצרתי‬ ‫הפעם‬ ‫העיקר‬ ‫אבל‬ ,‫שלם‬ ‫עבודה‬ "‫קרן‬ ‫"יעל‬ ‫השווא‬ ‫המתלוננת‬ ‫כלפי‬ ‫ישירה‬ ‫ותמיכה‬ ,‫הכפשה‬ ‫וניסיון‬ ,‫בהטרדה‬ ‫שמדובר‬ ,‫להיתקיים‬ ‫אמור‬ ,‫עמה‬ ‫שהדיון‬ -‫ב‬ -‫ב‬ - ‫היתקיים‬ ‫כשמהעצר‬ ,‫לחודש‬ -‫ב‬ ‫בדיוק‬ ‫שנה‬ ‫לפני‬...‫לחודש‬ ‫נעצרתי‬ 23 13 10.7 ‫הדומה‬ ‫העלילתי‬ ‫בנוסח‬ ‫תלונה‬ ‫עקב‬ ‫גם‬ ‫המשפט‬ ,‫שנה‬ ‫ולפני‬ ,‫המשפט‬ ‫הליכי‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫מנסה‬ ‫פשוט‬ ‫קפלן‬...‫השנה‬ ‫לתלונה‬ ‫הנוספת‬ ‫והמתלוננת‬ ‫המשמעת‬ ‫ועדת‬ ‫מול‬ ‫התלונה‬...‫שבוע‬ ‫בעוד‬ ‫להיתקיים‬ ‫אמור‬ ‫היה‬ ,(‫אסיפוב‬ ‫מרים‬ ‫של‬ ‫)חברה‬ ,"‫חן‬ ‫"אנה‬ ,‫ביותר‬ ‫הראשונה‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ,‫ונועדה‬ ,‫המשמעת‬ ‫ועדת‬ ‫מול‬ ‫שזכיתי‬ ‫לאחר‬ ‫כחודשיים‬ ‫היתה‬ ‫קפלן‬ ‫מצד‬ ‫המניע‬ .‫לטובתי‬ ‫שהיה‬ ,‫דין‬ ‫הפסק‬ ‫תוצאות‬ ‫בכדי‬ ,‫הטרדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫התובע‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫וניסיון‬ ,‫בדין‬ ‫היתערבות‬ ,‫המניע‬ ‫וכיום‬ ,‫נקמה‬ ‫ומתחזק‬ ,‫מתקיים‬ ‫לא‬ ‫שהדיון‬ ‫לכך‬ ‫לגרום‬ ...‫הועדה‬ ‫מסמך‬ "‫"רופאים‬ ‫לשדל‬ ‫ויסיון‬ ,‫קשר‬ ‫קשירת‬ ,‫החיים‬ ‫כל‬ ‫כנגד‬ ‫מכוונת‬ ‫בחתרנות‬ ‫מואשם‬ ‫קפלן‬ :‫נגדי‬ ‫לדעה‬ Page 1
  • 2. ‫א‬ ‫א‬ K AV VIA ‫דינרשטיין‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫קשר‬ ‫קפלן‬ .1 ‫אגנס‬ ‫ואש‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫קשר‬ ‫קפלן‬ .2 ‫היתקשר‬ ,‫קפלן‬ ‫ואז‬ ,‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫שסירב‬ ,‫לנדא‬ .‫דר‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫גשר‬ ‫קפלן‬ .3 ...‫מטופל‬ - ‫עצמו‬ ‫שהוא‬ ‫ואמר‬...‫עליו‬ ‫דיבה‬ ‫והוציא‬ ,‫לדינרשטיין‬ ,‫חוק‬ ‫עבירת‬ ,‫והדיבה‬ ‫וההסתה‬ , ‫פלילי‬ ‫מסמך‬ ‫הינו‬ ‫המשמעת‬ ‫ועדת‬ ‫שמסמך‬ ‫אציין‬ .1 ...‫הסוף‬ ‫עד‬ ‫דין‬ ‫מיצוי‬ ‫יהיה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫הרדיפה‬ ‫על‬ ‫החרטה‬ ‫חובת‬ ‫כך‬ ‫ועם‬ ,‫פיצויים‬ ‫ולשלם‬ ‫להיתנצל‬ ‫חוייבה‬ ‫הקקדמיה‬ .2 ...‫קפלן‬ ‫וגם‬ ‫המתלוננת‬ ‫מתנהגת‬ ‫כך‬ ‫ולא‬ ,‫והדיבה‬ ‫ולגרום‬ ,‫הועדה‬ ‫מסמך‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫ומנסים‬ ,‫לרגע‬ ‫היתחרטו‬ ‫לא‬ ‫קרן‬ ‫יעל‬ + ‫קפלן‬ .‫היתנצלות‬ ‫אין‬ ,‫חרטה‬ ‫אין‬ .‫במתכוון‬ ‫הרסניות‬ ‫תוצאות‬ ‫החתרנית‬ ‫הפעילות‬ ‫כל‬ ‫הפסקת‬ - ‫להיתחרט‬ .‫להיתחרט‬ ‫ולא‬ ‫להיתנצל‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫והפסקה‬ ,‫וחלק‬ ‫חד‬ ‫נגדי‬ ‫וההכפשתית‬ ‫עצמית‬ ‫הגנה‬ - ‫ומיילים‬ ,‫שווא‬ ‫בתלונות‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫באשר‬ ‫תלונה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מיידית‬ ...‫קודם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מפני‬ ....‫אמת‬ ‫הגנת‬ ,‫לב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬ ‫מגונה‬ ‫מעשה‬ ‫עקב‬ ,‫הסכסוך‬ ‫שעימו‬ ,‫מואב‬ ‫בן‬ ‫ובנו‬ ,‫מואב‬ ‫עומר‬ '‫פרופ‬ :‫בסיפור‬ ‫נוסף‬ ‫פן‬ ,‫עברית‬ ‫ידעתי‬ ‫ולא‬ ,‫לארץ‬ ‫כשהגעתי‬ ,‫בילדות‬ ‫בנוכחותי‬ ‫מואב‬ ‫דן‬ ‫שעשה‬ '‫ופרופ‬ ,‫בילדות‬ ‫מפשע‬ ‫לברוח‬ ‫רוצה‬ ,‫מואב‬ ‫דן‬...‫ם‬-‫י‬ ,‫יובל‬ ‫קריית‬ ,‫לוין‬ ‫בשמריהו‬ ‫בוילה‬ ,‫האשמות‬ ‫עלי‬ ‫לזרוק‬ ‫מנסים‬ ,‫קפלן‬ ‫ארון‬ + ‫מואב‬ ‫עומר‬ ‫לא‬ ‫ואז‬ ,‫ליכוד‬ ‫חבר‬ ,‫מואב‬ ‫עומר‬ .‫מטוגזמים‬ ‫למימדים‬ ‫עד‬ ‫נופח‬ ‫כך‬ ‫עקב‬ ‫סמס‬-‫וה‬ ,"‫זקן‬ ‫"טל‬ ‫פרקליטה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הודלף‬ ‫פתאום‬ ,"‫לנדא‬ ‫"דר‬ ‫שהשם‬ ‫היתפליתי‬ ...‫בפרקליטות‬ ‫לשחיתות‬ ‫הוכחה‬ ‫זה‬....‫קפלן‬ ‫אל‬ ‫היישר‬ ,‫סגורות‬ ‫דלתיים‬ ‫עם‬ ‫בתיק‬ ‫פיות‬ ‫סתימת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הפיזי‬ ‫ובאופן‬ ,‫מהדרך‬ ‫אותי‬ ‫להזיז‬ ‫נחושים‬ ‫וקפלן‬ ‫מואב‬ ‫עומר‬ ‫דלגיטימציה‬ ,‫דמוניזציה‬ ,‫דמורליזציה‬ ,‫פיות‬ ‫והסתימת‬ ,‫סגור‬ ‫מוסד‬ ‫סוג‬ ‫בכל‬ ‫מכוונת‬ .‫דיסקרימינציה‬ ‫ושידול‬ ‫מרמה‬ ‫אמצעי‬ ‫וכל‬ ,‫שווא‬ ‫תלונות‬ ,‫שוחד‬ ,‫הכפשה‬ ,‫דיבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פיות‬ ‫הסתימת‬ ....‫לפשע‬ ‫בכך‬ ,‫החוק‬ ‫לאכיפת‬ ‫לפנות‬ ‫מהססים‬ ‫שלא‬ ,‫אמיתיים‬ ‫עבריינים‬ ‫שני‬ = ‫ומואב‬ ‫קפלן‬ ...‫להיתמם‬ ‫מנסים‬ ,‫שוחד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫קבוצתית‬ ‫קנוניה‬ .‫כנגדי‬ ‫קנוניה‬ ‫אירגנו‬ ‫ומואב‬ ‫שקפלן‬ ,‫משפע‬ ‫החף‬ ‫אני‬ Page 2
  • 3. ‫א‬ ‫א‬ K AV VIA ....‫עיסקה‬ ‫או‬ ,‫ג'וב‬ ,‫ציבורים‬ ‫פוזיציה‬ ‫או‬ ,‫תואר‬ ,‫השוחד‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬ ....‫הזמן‬ ‫ציר‬ ‫בעזרת‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫אוכיח‬ ‫תובע‬ ‫אני‬ ‫המכוונת‬ ‫הקבוצתית‬ ‫הרדיפה‬ ‫סוף‬ ‫וגרימת‬ ‫הרתעה‬ ‫לשם‬ ‫ש"ח‬ 5000 ‫ועדת‬ ‫מצד‬ ‫מוחלטת‬ ‫והיתפרססות‬ ,‫הקשר‬ ‫קשירות‬ ‫סוף‬ ,‫חיי‬ ‫כנגד‬ ‫והחתרנית‬ ,‫המשמעת‬ ‫עד‬ ‫גישושין‬ ‫תביעת‬ ‫זוהי‬ ..‫תירצה‬ ‫בנוא‬ ‫המתלוננת‬ ‫וכך‬ ,‫פלילי‬ ‫כגורם‬ ‫תוכרז‬ ‫שלבסוף‬ ...."‫ארונצי'ק‬ ‫קפלן‬ ‫"פרופסורישקה‬ ‫האישי‬ ‫והמן‬ ‫המתלוננת‬ ‫מול‬ ‫הדין‬ ‫למיצוי‬ Page 3