Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Udhëzime për aplikimin në Programin LEAD Albania

885 vues

Publié le

Ju lutem të shihni prezantimin për të mësuar më shumë rreth mënyrës së aplikimit.

 • Soyez le premier à commenter

Udhëzime për aplikimin në Programin LEAD Albania

 1. 1. LEADALBANIA 1/21/2015 ProgrampërPërvojë dheZhvillim Lidershipi Njënismëe FondacionitShqiptaro-Amerikanpër Zhvillim(AADF) Sitëaplikoni?
 2. 2. Sitëaplikoni? 1/21/2015 Shkoninë www.aadf.org/leaddheklikoninë seksionin «Aplikoni»!
 3. 3. Sitëaplikoni? 1/21/2015 Nëseksionin«Aplikoni»,klikoni për të nisur aplikimintuaj!
 4. 4. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Nëfaqenqëhapet klikoni«Regjistrohu»!
 5. 5. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Nëfaqenpasuese plotësonifushatdhe klikoni«Regjistrohu»! Nëadresën epostës tuajelektronike do t’juvijë një mesazhme udhëzimet dhetë dhënat përkatëse për të hyrënëllogarinëtuaj.
 6. 6. Sitëaplikoni? 1/21/2015 Pashyrjes fillestare nëllogarinëtuajdo t’jushfaqet informacioniimëposhtëm.Lexoni udhëzimet dheklikoni butonin«Aplikimi»për të nisur aplikimintuaj!
 7. 7. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Nëfaqenpasuese plotësonifushate formularit metë dhënatpersonale dhetë punësimit dhe klikonibutonin«Ruaj»!
 8. 8. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Nëfaqenpasuese mundtë vazhdonime plotësimine fushavetë tjera të aplikimit(deklaratat personale,rekomanduesit,arsimimi etj.)
 9. 9. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Shembull:Në pjesën e arsimimit,klikonibutonin«Shto»për të shtuarinformacionerreth arsimimit tuaj!
 10. 10. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Shembull:Në faqenpasuese plotësonifushatpërkatëse, klikoni butonin«Ruaj»dhekthehuni mbrapapërtë shtuarkualifikime tëtjera ose vazhduarmeplotësimin e pjesëve të tjera tëaplikimit!
 11. 11. 1/21/2015 Udhëzimerrethrekomanduesve Aplikantëtduhettëjapinemratdhetëdhënate kontaktittërekomanduesve. Në rast përzgjedhje për në fazën e parë, personat e dhënë si referencë kontaktohen nga Programi me anë të një mesazhi në adresën e postës elektronike dhe u kërkohet të shkruajnë dhe të dorëzojnëletrën e rekomandimitnëpërmjetsistemit onlineosenëpërmjetpostëselektronike. Aplikantët nuk mund të shohin letrat e rekomandimit. Një mesazh konfirmimi do të dërgohet në adresëne postëselektroniketëaplikantëvemenjëherë pasi çdoletërrekomandimiështëdorëzuar.
 12. 12. 1/21/2015 Sitëaplikoni? Pasitë keni plotësuartë gjitha pjesët e aplikimit,atëherë mundtë dërgoni aplikimin.
 13. 13. 1/21/2015 Nisniprocesine aplikimitsamëshpejt që tëjetë emundur! • Përgatitjae njëaplikimi të qartë,tëplotëdhe konkurruesvlerësohet të marrëshumëorë. Letrarekomandimingaindividë tëndryshëm • Këshillohetqënjë rekomandimtëjetënga një individ, i cili mundtëflasëpërkompetencatdhe arritjettuajaprofesionalenë fushën tuaj,dhe tëpaktënnjë rekomandimngadikushqënjeh veprimtaritëtuajanë komunitetdhe atoqytetare.Rekomandimii funditduhettëjetënga eprori juajaktual.Një rekomandimnga njëeprori mëparshëm është gjithashtui pranueshëm. Esetë • Shkruaninë mënyrëtëpërmbledhurdhe nëlidhjeme temën! • Shembull:Nëseshkruaninjë memorandumpërkreuneinstitucionittëpreferuar,duhettë bëninjë propozimkonkretpërnjë politikëtëcaktuarpërinstitucioninnë fjalë. Sitëpërgatitninjëaplikimkonkurrues?
 14. 14. 1/21/2015 Afatiifunditidorëzimitështëdata15mars2015,ora17:00. Intervistate fazëssë parë–maj Aplikantëtnjoftohennëprill/maj nëse janëpërzgjedhurpër intervistate fazëssëparë, tëcilatdo tëkryhennganjë paneli FondacionitShqiptaro-AmerikanpërZhvillim (AADF). IntervistatngaKomisioni Përzgjedhës - qershor Kandidatëtepërzgjedhurngafazaeparëdotëintervistohennga anëtarëteKomisionit Përzgjedhës. Intervistatme institucioninpritës -korrik FinalistëtepërzgjedhurngaKomisioniu rekomandoheninstitucionevepritëse, drejtuesite të cilavezhvillojnëintervistame tadhe bëjnë përzgjedhjen finale. Kalendari
 15. 15. 1/21/2015 Përtëmësuarmë shumërrethProgramit apomënyrëssëaplikimit, ju lutemi të vizitoni www.aadf.org/lead ose tënakontaktoni nëleadalbania@aadf.org Pyetjetëtjera Faleminderit!

×