Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1
Aleksandrów Łódzki - Dalików - Konstantynów Łódzki - Lutomiersk - Parzęczew - Świnice Warckie - Uniejów - Wartkowice - Z...
2
Tą akcję aleksandrowscy samo-
rządowcy podjęli w  trosce o  bez-
pieczeństwo mieszkańców naszej
gminy, dlatego też gros ...
3
Przedsiębiorcy, osoby pragnące
założyć działalność gospodarczą, or-
ganizacje pozarządowe, ochotnicze
straże pożarne z  ...
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020 (15)

Publicité

Plus récents (20)

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020

 1. 1. 1 Aleksandrów Łódzki - Dalików - Konstantynów Łódzki - Lutomiersk - Parzęczew - Świnice Warckie - Uniejów - Wartkowice - Zgierz Nr 2/2020 marzec kwiecień Lokalna Grupa Działania „PRYM” - blisko 10 mln dotacji Spycimierskie Boże Ciało coraz bliżej UNESCO Zmiany w rewitalizacji Parzęczewa Czytelnictwo w czasach pandemii Gminny pakiet antykryzysowy
 2. 2. 2 Tą akcję aleksandrowscy samo- rządowcy podjęli w  trosce o  bez- pieczeństwo mieszkańców naszej gminy, dlatego też gros środków pochodzi z budżetu gminy, ale nie tylko, bo chętnych do pomagania jest wielu. Maseczki się szyją, a wła- ściwie szyje je głównie firma PIK Państwa Gulaków. Materiałów na maseczki użyczyły firmy ATU z Rą- bienia i WAMATEX z Aleksandro- wa Ł., gumki do maseczek przeka- zała firma Ewan. Natomiast firmy Martis-Stilon i Legs przekazały już gotowe maseczki dla mieszkańców Aleksandrowa. Ogromne jest rów- nież zaangażowanie wolontariuszy, zwykłych mieszkańców naszego miasta oraz radnych i sołtysów. — Tym wszystkim firmom i ludziom należą się ogromne słowa podzię- kowania, bo bez ich wielkiej pomo- cy niewiele byśmy zdziałali — po- Maseczki się szyją wiedziała Iwona Dąbek sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego. To ona na co dzień wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Małgorzatą Grabar- czyk koordynują akcje kolportażu, angażując do tego grupę przyjaciół. Mimo że rozdano już ponad 22 tys. sztuk, akcja trwa i codziennie nowe maseczki trafiają do kilkuna- stu punktów dystrybucji w gminie Aleksandrów Łódzki, a  także do pracowników Banku Spółdzielcze- go, Poczty Polskiej, spółki komu- nalnej PGKiM i sołtysów. — Za pomocą rąk, nóg i samo- chodów zaopatrzenie w  masecz- ki dociera codziennie do stałych punktów dystrybucji, a ponadto do miejskich instytucji i  do sołectw. Dziękujemy za wsparcie i prosimy: tłumaczcie wszystkim, że najważ- niejsze to zostać w domu… — do- daje Iwona Dąbek. (S.S.) Gminny pakiet antykryzysowy — Już wiemy, że skutki epidemii zauważą nie tylko firmy czy sami mieszkańcy, ale również samorządy. Do urzę- dowej kasy w początkowej fazie tego trudnego okresu wpłynęło 15 proc. mniej udziału gminy w podatku dochodo- wym od osób fizycznych — mówi Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. — W zaledwie miesiąc stra- ciliśmy tym samym około 500 tys. zł. Gdyby epidemia trwała dalej lub w gorszej perspektywie pogłębiała się, starty mogą być wielomilionowe. Konsekwencją będzie konieczność zmiany budżetu gminy. Choć sytuacja ta nie jest łatwa, aleksandrowski samorząd wciąż pod- trzymuje swoje zarządzenia sprzed trzech tygodni i  wprowadza swoją tarczę pomocy dla przedsiębiorców oraz indywidualnych mieszkańców (zwolnienie z czynszu od gminnych lokali, umorzenie podatku od nie- ruchomości, 1500 zł dla osób, które utraciły pracę). Ta pomoc już funk- cjonuje. Pierwsze pieniądze trafiły do beneficjentów. Aleksandrów Łódzki ma własny pakiet pomocy dla firm i  osób dotkniętych przez epidemię koronowirusa. Nie czekając na rzą- dową „tarczę antykryzysową”, sa- morząd postanowił pomóc w miarę możliwości prawnych i finansowych aleksandrowskim przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Na gmin- ną „tarczę” składają się umorzenia, zwolnienia i  obniżki czynszów dla firm oraz wsparcie finansowe dla osób fizycznych. Oto szczegóły: 1. Przedsiębiorcy, którzy po 1 mar- ca 2020 roku czasowo zawiesili pro- wadzoną przez siebie działalność go- spodarczą mogą liczyć na umorzenie zaległości w opłatach podatku od nie- ruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą za jeden kwartał roku podatkowego 2020. 2. Przedsiębiorcy, którzy udoku- mentują znaczący spadek przycho- dów (dochodów) w  prowadzonej przez siebie działalności gospodar- czej mogą liczyć na umorzenie zale- głości w opłatach podatku od nieru- chomości związanej z  prowadzoną działalnością gospodarczą za jeden kwartał roku podatkowego 2020. Z pomocy nie skorzystają korpora- cje, koncerny, podmioty należące do globalnych sieci handlowych. 3. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe w zasobach gminy, którzy czasowo zawiesili działalność gospodarczą będą zwolnieni w cało- ści z opłat czynszowych. 4. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe w zasobach gminy, którzy udokumentują znaczący spa- dek przychodów (dochodów) w pro- wadzonej przez siebie działalności gospodarczej mogą liczyć na zmniej- szenie w wysokości do 50 proc. opłat czynszowych. 5. Osoby fizyczne, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku i nie korzystają z pomocy o charakte- rzesystemowymnapodstawieszcze- gólnych uregulowań ustawowych uzyskają pomoc w postaci zasiłku ce- lowego specjalnego, w wysokości do 1.500 zł miesięcznie. Wszystkie formy pomocy udzie- lane będą na odpowiednio udoku- mentowany i  uzasadniony wniosek zainteresowanego. Co istotne zgodnie z zarządzeniem Burmistrza przedsię- biorcy, którzy czasowo zawiesili dzia- łalność lub ją ograniczyli i wynajmu- ją lokale w  zasobach komunalnych, o  zwolnienia i  ulgi będą się mogli ubiegać na podstawie oświadczeń, a nie skomplikowanych wniosków jak w przypadku programu rządowego. (red) Akcja „Tak trzeba” to kolejna akcja prowadzona przez Aleksan- drowskie Forum Społeczne, któ- re zbiera pieniądze na wsparcie Szpitala Zakaźnego w  Zgierzu, mającego ogromne potrzeby w za- kresie sprzętu ochronnego. Akcję finansuje również aleksandrowski samorząd, bowiem działać trze- ba bardzo szybko i na dużą skalę. A na razie zebrano ponad 20 000 zł — zapewne nie tylko od mieszkań- ców Aleksandrowa. Każdy może w  każdej chwili wesprzeć zbiórkę — poniżej znajdują się informacja o zbiórce i numerze konta, na któ- re można wpłacać pieniądze. Do Szpitala Wojewódzkiego w  Zgierzu trafiło już kilka partii pomocy z  Aleksandrowa Łódz- kiego. Medykom, pielęgniarkom i  innym pracownikom szpitala przekazano 50 przyłbic ochron- Tak trzeba nych, tysiąc pięćset maseczek ochronnych i  480 zestawów far- tuchów medycznych. Zostały one uszyte przez aleksandrowskie firmy i  przez samych mieszkań- ców. Wciąż trwa zbiórka środków finansowych na ten cel, bo to nie będzie ostatnia taka dostawa. Łącznie zostanie uszytych 1000 kombinezonów ochronnych. Aleksandrowscy społecznicy bardzo szybko reagują na zgła- szane im na bieżąco potrzeby szpitala. Dlatego też AFS sfinan- sował zakup kabiny do dezynfek- cji, zgodnie z  zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Szpital. Dzię- ki temu personel szpitala będzie mógł szybciej się odkazić. Popra- wi to z pewnością bezpieczeństwo medyków, którzy z takim poświę- ceniem walczą z koronawirusem. (S.S.)
 3. 3. 3 Przedsiębiorcy, osoby pragnące założyć działalność gospodarczą, or- ganizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne z  terenów 9 gmin na- leżących do LGD „PRYM” otrzymały dotychczas kwotę ok. 9 990 000 zł na realizację 115 projektów współfinan- sowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo- ju Obszarów Wiejskich w  ramach PROW 2014-2020. - Dzięki środkom, które udało nam się pozyskać na terenach na- szych partnerów powstało lub jest w  trakcie zakładania 29 nowych firm, a  11 przedsiębiorców skorzy- stało z  możliwości wzięcia dotacji na rozwój działalności gospodarczej. Aż 29 stowarzyszeń w tym Ochotni- cze Straże Pożarne rozbudowały lub zbudowały infrastrukturę czyli zmo- dernizowały budynki, wyposażyły kuchnie, zamontowały nowoczesne ogrzewanie jak np. fotowoltaika. Z  kolei podczas naborów granto- wych dofinansowanie otrzymało aż 45 stowarzyszeń na szereg różnych działań. m.in. warsztaty ludowe dla dzieci i dorosłych, wydanie publikacji i płyt, przewodników, zakup nowych strojów, instrumentów, organizację imprez, budowę siłowni plenerowych i placów zabaw. Mieliśmy także jeden wniosek na zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie mono- grafii: „Uniejów i  region spycimier- sko-uniejowski poprzez wieki”- wyli- cza Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Na podejmowanie działalno- ści gospodarczej przeznaczono 2 780 000,00 zł. - Na szczęście mieliśmy bardzo rożnych beneficjen- tów z  przeróżnymi pomysłami na biznes. Między innymi powstał niepubliczny żłobek, tradycyjna masarnia, foodtruck, stolarnia, mobilny gabinet podologiczny, no- woczesny gabinet weterynaryjny, powstały nowe miejsca noclegowe, firmy wykonujące usługi brukarskie, spawalnicze, wykonywanie studni głębinowych, obsługa audiowizual- na imprez, powstała zagroda arty- styczna oraz wiele innych przedsię- biorstw- mówi Jolanta Pęgowska. Na rozwój działalności gospo- darczej przeznaczono 2 699 860,00 zł. W tym wypadku zostały wspar- te firmy istniejące przynajmniej rok na rynku a były to m.in. „Ośrodek Szkoleniowo-Jeździecki De La Sens” na rozbudowę miejsc noclegowych dla dzieci, jadalni i  kuchni czy za- kład stolarski P.H.U Drew-Styl Da- riusz Charuba na rozbudowanie parku maszynowego. Na budowę lub przebudowę ogól- nodostępnej i niekomercyjnej infra- struktury turystycznej lub rekre- acyjnej, lub kulturalnej przyznano dotacje w wysokości 2 518 857,33 zł. - Dzięki tym środkom stowa- Lokalna Grupa Działania „PRYM” przyznała blisko 10 mln złotych dotacji rzyszenia, OSP mogły wyremonto- wać, zmodernizować swoje siedziby, świetlice wiejskie. Powstało wiele nowoczesnych kuchni jak np. w OSP Puczniew, wymieniono szkodliwe pokrycia dachowe na nowe, zainsta- lowano nowoczesne instalacje służą- ce do ogrzewania jak np. na dachu budynku OSP Chrośno zamonto- wano panele fotowoltaiczne i dodat- kowo na sali klimatyzator do ogrze- wania budynku, zagospodarowano tereny przyległe do świetlic- przeko- nuje Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Nabory grantowe wyniosły 1 849 619,00 zł. Do 50 tys. złotych można było uzyskać na realizację dziewięciu zadań grantowych: - Dziedzictwo myśliwskie. Łączna kwota grantu 87 595,00 zł. - Publikacje LGD. Łączna kwota grantu: 261 000, 00 zł. - Place zabaw. Łączna kwota grantu 275 000,00 zł. - Siłownie plenerowe. Łączna kwota grantu 250 000 zł. - Ogródki rekreacyjne. Łączna kwota grantu 200 000 zł. - Doposażenie orkiestr dętych. Łącz- na kwota grantu 137 154,00 zł. - Doposażenie zespołów i grup kulty- wujących lokalne dziedzictwo. Łącz- na kwota grantu 284 000,00 zł. - Organizacja wydarzeń kultywu- jących lokalne dziedzictwo. Łączna kwota grantu 248 000, 00 zł. - Wzmacnianie kapitału społecznego. Łączna kwota grantu 150 000,00 zł. 100 000złprzyznanonaopracowa- nie monografii „Uniejów i region spy- cimiersko-uniejowskipoprzezwieki”. - Wciąż czekamy na dodatkowe środki które umożliwią nam przepro- wadzenie kolejnych konkursów na budowę lub przebudowę infrastruk- tury i podejmowanie działalności go- spodarczej. Dzięki temu, że państwo nam pomogliście w  napisaniu Lo- kalnej Strategii Rozwoju opowiada- jąc o  swoich pomysłach, potrzebach zrealizowaliśmy ją w 100 proc. Dzię- ki temu otrzymaliśmy już jedną pulę dodatkowych środków w  wysokości 990 000 zł, którą w całości przezna- czyliśmy na nabór na podejmowanie działalnościgospodarczej,któryodbył się pod koniec ubiegłego roku. W lu- tym br. do budżetu strategii została wprowadzona kolejna premia finan- sowa w wysokości 990 000 zł, kolej- ne konkursy ogłosimy jeszcze w tym roku. Przed nami praca nad nową Lo- kalną Strategią Rozwoju na lata 2021- 2027. Wciąż nie mamy pewności czy uda nam się zostać wielofunduszową Lokalną Grupą Działania, ale jeśli tak to będziemy mieć jeszcze więcej środków nie tylko z  funduszu Pro- gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W praktyce pozwoli nam to na reali- zację zupełnie nowych zadań. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieszkańcy z  obszaru działania LGD „PRYM” pisali nam o swoich pomysłach, po- trzebach. Im więcej ich od państwa dostaniemy, tym lepiej opiszemy je w LokalnejStrategiiRozwojui tymsa- mym pozyskamy środki na ich reali- zację- dodaje Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Swoje pomysły na projekty może- cie państwo przesyłać na adres mailo- wy: biuro@lgdprym.pl. Ewelina Madejska
 4. 4. 4 Procesja Bożego Ciała wraz z tra- dycją układania kwietnych dywanów od dwóch lat figuruje na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie, spycimierska tradycja ma ogromną szansę trafić na światowa listę UNESCO. 30 marca br. prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i  dziedzictwa narodowego, złożył w imieniu społeczności parafii w Spycimierzuwniosekzatytułowany „Tradycja kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała” o wpis na Li- stę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. - Jestem szczęśliwy, że tradycja, która od dwustu lat kultywowana jest w  naszej gminie, w  Spycimie- rzu, została doceniona i  ma szansę dostąpienia tak wielkiego zaszczytu, jakim jest wejście na światową listę – powiedział Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek. – Dziękuję Pani Joannie Cichej-Kuczyńskiej, Radcy Ministra, za osobiste zaangażowanie i  koordynację prac nad wnioskiem, Pani Profesor Katarzynie Smyk, przewodniczącej Rady ds. Niemate- rialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za współpracę i nadzór nad stroną naukową całego przed- sięwzięcia oraz Zarządowi Parafial- Spycimierskie Boże Ciało coraz bliżej UNESCO nego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” za uzyskanie poparcia ze strony Parafian na złożenie wniosku. Jestem bardzo wdzięczny całemu ze- społowi, który pisał wniosek, tłuma- czył na język angielski i przygotował film, za wiele miesięcy pracy i poko- nanie nieprzewidzianych trudności w końcówce zadania, które spowodo- wała epidemia koronawirusa. Lista reprezentatywna niematerial- nego dziedzictwa kulturowego ludz- kościprowadzonajestod2003r.przez OrganizacjęNarodówZjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i  Kultury UNESCO. Nasz wniosek w języku an- gielskim przejdzie najpierw weryfika- cję formalną, a następnie długi proces oceny ze strony międzynarodowego grona ekspertów. Jeśli uzyska pozy- tywne recenzje, to w przyszłym roku kwiatowe dywany ze Spycimierza zo- staną wpisane na listę UNESCO. Dotychczas w prestiżowym zesta- wieniuświatowymz tradycjipolskich znalazło się jedynie szopkarstwo kra- kowskie. Jeżeli spycimierska tradycja zostanie zaopiniowana pozytywnie, wówczas będzie to druga tradycja po- chodzącą z Polski, która wzbogaci Li- stę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Agnieszka Owczarek Andrzej Szoszkiewicz Akcja szycia maseczek, organizo- wana przez koła gospodyń wiejskich już we wszystkich regionach naszego kraju, to dowód ogromnej odpowie- dzialności społecznej i  solidarności, które tak bardzo są nam potrzebne w kryzysie. Swoją gotowość do walki z  koronawirusem zadeklarowały pa- nie z Wilamowa i okolicznych miej- scowości. Inicjatywę p. Celiny Bartosiak, wchodzącej w  skład rady sołeckiej, natychmiastowo poparli mieszkańcy, wrazz miejscowymKołemGospodyń Wiejskich i Panią Sołtys, oferując po- moc w organizacji przedsięwzięcia. – Pani Celina, należąca do naszego Koła, zadzwoniła do mnie w ubiegły weekend, tydzień przed Niedzie- lą Palmową – relacjonuje Lilianna Polipowska, przewodnicząca KGW w Wilamowie. – O akcji szycia mase- czekusłyszaław mediachi wiedząc,że w okolicy jest kilka szwaczek, zapytała czy i my nie mogłybyśmy ruszyć z po- dobną inicjatywą na rzecz lokalnych służb medycznych. Maseczki higieniczne są rekomen- dowane przez służbę medyczną i ra- towniczą. Ale musi ich powstać cała masa, ponieważ trzeba je często zmie- niać. W szpitalach brakuje wszystkie- go: rękawiczek, fartuchów, maseczek. Jeszcze tej samej niedzieli, kiedy narodził się pomysł, w  Wilamowie rozdzwoniły się telefony. Inicjatorki akcjiszyciamaseczekw poszukiwaniu osób skłonnych wesprzeć przedsię- wzięcie, przewertowały swoje książki telefoniczne od A do Z. Podczas gdy poszukiwano rąk do pracy, do roz- wiązania pozostał dość prozaiczny problem braku materiałów, z których będą szyte maseczki. Okazuje się, że maseczki higieniczne, które chronią przed zakażeniem koronawirusem, można uszyć z  wielu materiałów. Do produkcji masek jednorazowych wykorzystuje się w  tym celu flizeli- nę medyczną, higieniczne podkłady ochronne, a nawet agrowłókninę. Ma- jąc do dyspozycji 100-procentową ba- wełnę, można przygotować maseczki, które po użyciu należy wyprać, wyste- rylizować i można je założyć ponow- nie, nawet kilka razy. Aby jak najszybciej zdobyć mate- riał na maseczki, słuszną inicjatywę wraz z prośbą o wsparcie, opubliko- wano w gminnych mediach społecz- nościowych. Pomysł spotkał się nie tylko z  ogromną aprobatą użytkow- ników, ale przede wszystkim osiągnął zamierzony cel. Do p. Lilianny zgło- sił się przedstawiciel Stowarzyszenia “W  KOŁO POMAGAM” z  Koła, które przekazało na rzecz akcji kilka- dziesiąt metrów bawełny, z której szyć można maseczki wielorazowego użyt- ku. Można zacząć szyć! Przewodnicząca KGW z Wilamo- wa zajęła się odbiorem materiału od Fundacji, z własnych środków zaku- piła przy okazji niezbędne do powsta- nia maseczek kilka metrów gumki. We wtorek, a więc zaledwie 2 dni od narodzin pomysłu, materiał trafił do p. Grażyny Dudzińskiej z Wilamowa, którabyłapierwsząkrawcowązaanga- żowaną do projektu. – Ja sama nie mam maszyny i w sa- mymszyciumaseczekniewespręGra- żynki – tłumaczyła p. Celina. – A pra- cy, jak okazało się na miejscu, jest sporo. Na pewno możemy odciążyć koleżankę, biorąc na siebie krojenie materiału i gumek, ażeby osoby, które zgłosiły się do szycia, miały do dyspo- zycji gotowe elementy. Tym zadaniem podzieliłyśmy się z  przewodniczącą KGW, Lilą Polipowską i jej córką Ni- koliną. Bardzo szybko zgłosili się rów- nież kolejni mieszkańcy. Swoją pomoc w  krojeniu mate- riału zaoferowali państwo Danuta i Tadeusz Chmielewscy, udało się też znaleźć więcej pań chętnych do szycia maseczek, w związku z czym w poło- wie tygodnia do inicjatywy włączyły się panie: Maria Pastwińska i Kamila Ludwicka z Wilamowa, Marlena Bu- dziarek z Lekaszyna i Genowefa Lu- dwicka z  Karszewa. W  tym samym czasie spod igły p. Grażyny Dudziń- skiej, wspieranej przez sąsiadkę – p. Krystynę Grajczyk oraz męża Leszka, wychodziły już pierwsze gotowe ma- seczki. Te należało jeszcze tylko wy- prasowaći zapakowaćdoprzekazania. Sterylizacją zajmą się już na miejscu specjaliści w  Poddębickim Centrum Zdrowia, dokąd trafią maseczki. Poza tym, że w akcję szycia mase- czek zaangażowali się także panowie, w międzyczasie na facebookowy apel z  prośbą o  wsparcie zareagował dh Piotr Łukasiewicz, komendant Hufca ZHP w Uniejowie, który zapewnił do- datkowemateriałydoszyciamaseczek i – co najistotniejsze – skontaktował wilamowskie Koło Gospodyń z oso- bami posiadającymi maszyny do szy- cia i chęć włączenia się w akcję. W  niecały tydzień w  Wilamo- wie uszyto ponad pół tysiąca masek ochronnych wielorazowego użytku. Część została na miejscu rozdystry- buowana wśród wolontariuszy, człon- ków ich rodzin oraz mieszkańców, którzy z taką prośbą się do szyjących Pań zgłosili. Pakiet 60-ciu masek otrzymali pracownicy Zespołu Ra- townictwa Medycznego obsługujący karetkę pogotowia, która stacjonuje w  Uniejowie. Pozostałe - blisko 400 sztuk - przewodnicząca Lilianna Poli- powska dostarczyła osobiście do Pod- dębic, przekazując je na ręce Urszuli Marjańskiej – Wiceprezes Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia. Maciej Bartosiak W Wilamowie szyją maseczki ochronne dla szpitala
 5. 5. 5 marzec kwiecień Nr 2/2020 1 W odpowiedzi na aktualną sy- tuację epidemiologiczną w Polsce i  na świecie, w  ramach projektu „Zdalna Szkoła”, finansowanego w 100% z Programu Operacyjne- go Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, możliwe jest pozyskanie środków na zakup komputerów osobistych w  celu umożliwie- nia uczniom oraz nauczycielom uczestnictwa w kształceniu zdal- nym. Gmina Parzęczew pozyska- ła na ten cel 60 tysięcy zł. Jest to maksymalna kwota, o jaką gmina mogła wnioskować, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w placów- kach oświatowych w Parzęczewie i  Chociszewie. Za tę kwotę za- kupiono kilkadziesiąt laptopów, które w  najbliższych dniach tra- fią do najbardziej potrzebują- cych uczniów. Sprzęt trafi m.in. do tych gospodarstw domowych, gdzie dziecko nie posiada w ogóle komputera lub gdzie jest kilkoro dzieci w  wieku szkolnym i  nie mają do dyspozycji urządzeń do nauki zdalnej. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z  wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Pol- skiej stanu epidemii, spowodo- wanym zakażeniami wirusem COVID-19. Zamknięcie pla- cówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe stan- dardy prowadzenia zajęć edu- kacyjnych. Uczniowie zamiast w  szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posia- da sprzętu, dzięki któremu może uczestniczyć w  realizowaniu podstawy programowej. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Fundu- szu Rozwoju Regionalnego w ra- mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Angelika Jędrzejczak 60 tysięcy złotych na laptopy dla dzieci Na ostatniej sesji radni podejmo- wali uchwały dotyczące m.in. zmian w  budżecie gminy na rok 2020. W  związku z  rozwiązaniem zawar- tej 25 lipca 2019 roku umowy na realizację inwestycji zaplanowanych w  ramach projektu „Rewitalizacji miejscowości Parzęczew – Etap II”, dofinansowanego ze środków Re- gionalnego Programu Operacyjne- go Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zmniejszono dochody gminy o 1 346 854,24 zł, czyli o wy- sokość dotacji, jaka miała wpłynąć na realizację tego zadania w  roku bieżącym. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 8  386  592,00 zł, natomiast dofinansowanie stanowi- ło 6 272 898,06 zł. Inwestycja miała być realizowana w latach 2019 -2022. Rezygnacja z realizacji tego projektu nie oznacza całkowitego zaniechania realizacji zaplanowanych w  ramach tego projektu działań, które miały polegać na rozbudowie szkoły, rewi- talizacji Placu Kościuszki oraz bu- dowie parkingów. Po szczegółowej analizie kosztów i  potrzeb podjęto decyzję o rezygnacji z rozbudowy bu- dynku Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w  Parzęczewie. Po likwidacji gimnazjów liczba uczniów zmniejszyła się, a  analiza ilości uczniów w latach przyszłych również nie przewiduje zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do szkoły czy przedszkola. Ponadto kosztorysy przedłożone do projektu złożonego kilkanaście miesięcy wcześniej nie są Zmiany w rewitalizacji Parzęczewa aktualne na dzień dzisiejszy, a ich ak- tualizacja zwiększyłaby wartość pro- jektu, a co za tym idzie gmina mu- siałaby dołożyć dużo więcej środków w  ramach wkładu własnego. Taki stan rzeczy zdecydowanie przekra- czałby możliwości finansowe gminy. Spowodowane to jest mniejszymi wpływami do budżetu gminy. Złoży- ły się na to wprowadzone w ubiegłym roku niekorzystne dla samorządów zmiany przepisów m.in. mniejsze wpływy z podatku PIT (wynikające ze zwolnienia z podatku dochodowe- go osób fizycznych do 26 roku życia oraz zmniejszenie stawki podatku z 18% na 17%) czy zwiększenie płacy minimalnej. Dla naszej gminy takie zmiany mają kolosalne znaczenie. Pogorszyło to znacznie wskaźniki fi- nansowe. W konsekwencji Wójt mu- siał znacząco obciąć wydatki bieżące we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej, a  także ograniczyć in- westycje, na które gmina w tym roku przeznaczyo wielemniejśrodkówniż w latach ubiegłych. W konsekwencji pozostałe zadania przewidziane do realizacji w  ramach drugiego etapu rewitalizacji miejscowości Parzęczew zostały ujęte w fiszy projektowej zło- żonej do Łódzkiego Obszaru Metro- politalnego, która obejmuje swoim zakresem zadania polegające na re- witalizacji Placu Kościuszki, budowie parkingów na terenie Parzęczewa, zagospodarowaniu przestrzeni pu- blicznej nad zalewem w Parzęczewie oraz rozbudowie i adaptacji budynku po poczcie na Regionalne Centrum Rozwoju. Realizacja powyższych inwestycji zaplanowana jest na lata 2021 -2023. Marta Gmerek
 6. 6. 62 27 lutego 2020 r. Rada Gminy w  Parzęczewie uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego dla terenów będących własnością Gminy Pa- rzęczew w  obrębach geodezyjnych Chociszew, Chrząstów Wielki, Flo- rentynów, Ignacew Rozlazły, Opole, Orła, Parzęczew, Różyce, Śliwniki Nowe oraz Trojany. Zmiany te we- szły w życie 10 kwietnia 2020 r. Część z tych nieruchomości jest w użytkowaniu sołectw oraz lokal- nych stowarzyszeń. Wprowadzone zmiany umożliwią im działalność na szerszą niż do tej pory skalę. Dotychczasowy plan zagospoda- rowania przestrzennego uniemoż- liwiał działania związane z  budo- wą placów zabaw, miejsc spotkań lokalnych społeczności czy budo- wą obiektów małej architektury. Bezzasadne więc było staranie się o  pozyskanie na te cele środków z  zewnątrz. Niektóre sołectwa niecierpliwie czekały na tę zmia- nę z  chęcią stworzenia na swoim terenie atrakcyjnych miejsc dla mieszkańców. Jednym z  przykła- dów jest sołectwo Trojany, gdzie od kilku lat z powodzeniem orga- nizowane są imprezy integracyjne i  pikniki, niestety dotychczasowy plan nie pozwalał na wybudowa- nie odpowiedniej infrastruktury. Sołtys oraz przedstawiciele Stowa- rzyszenia Tęczowe Siedlisko z Tro- jan od dawna marzą o placu zabaw dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa. Sołectwa zyskają na zmianie MPZP 9 kwietnia podpisano umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej we Florentynowie na odcinku 660 mb. Jest to drugi etap zadnia gminne- go „Przebudowa drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i  przebudowa drogi Przebudowa drogi we Florentynowie gminnej nr 120275E – Florentynów Mariampol, gm. Parzęczew” re- alizowanego przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samo- rządowych. Wykonawcą robót bę- dzie firma DES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na zakres prac przewidzianych do realizacji składa się wykonanie podbudowy z  kruszywa łamane- go o  grubości 20 cm, wykonanie warstwy wiążącej i ścieranej z mie- szanek mineralno – bitumiczno as- faltowych o  grubości 4 cm każda, wykonania poboczy o  szerokości 80 cm i grubości 10 cm wraz z za- gęszczeniem oraz wykonanie ozna- kowania poziomego i  pionowego. Poza tym w ciągu modernizowanej drogi przebudowana zostanie sze- rokopasmowa infrastruktura tele- techniczna - telekomunikacyjna. Zgodnie z umową wartość zaplano- wanych prac wynosi 518 150,00 zł, z czego 50% to wkład własny gmi- ny. Termin zakończenia robót wy- znaczony został na dzień 30 czerw- ca 2020 r. Prace związane z  realizacją pierwszego etapu przebudowy głównego ciągu komunikacyjne- go we wsi Florentynów zostały za- kończone 12 lutego br. W ramach zadania nową nawierzchnię zyskał odcinek drogi o  długości 825 m. Realizacja tego zadania przyczyni- ła się do podniesienia parametrów technicznych oraz użytkowych dro- gi, a  także umożliwiła stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyj- nego z  czytelnym oznakowaniem dla ruchu pojazdów i  pieszych. Inwestycja wpłynęła również na ja- kość podróży i wzrost dostępności komunikacyjnej mieszkańców oko- licznych wsi. Wartość inwestycji wyniosła 627 922,38 zł brutto, przy 50% dofinansowaniu z  Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonaw- cą robót było Przedsiębiorstwo Ro- bót Drogowych „MARKBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach. Marta Gmerek Dzięki zmianom miejscowego planu zagospodarowania prze- strzennego w  miejscowości Bibia- nów powstanie blisko 56 ha no- wych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Tereny te przylegają do granicy miasta Ozorkowa. Przez środek tego terenu przebiega droga gminna, wzdłuż której Zakład Go- spodarki Komunalnej w  Parzęcze- wie wybuduje wodociąg. Na ten cel Radni podczas ostatniej sesji prze- znaczyli w budżecie 80 tys. zł. Zmiana planu jest więc szansą na dalszy rozwój sołectw i społeczności lokalnych na terenie naszej gminy. Tekst uchwały wraz załącznika- mi dostępny jest w Biuletynie Infor- macji Publicznej Gminy Parzęczew. Marta Gmerek
 7. 7. 73 O  tym i  o  innych aspektach artystycznego życia rozmawiam z  Irkiem Wojtczakiem - wykła- dowcą akademickim, saksofoni- stą, twórcą nieprzewidywalnym, wymykającym się jednoznacznym definicjom muzyki. Od lat jest ani- matorem polskiej muzyki ludowej. Znakomicie wpisał się w  polską scenę muzyczną gdzie jako sakso- fonista nagrał ponad czterdzieści albumów. Jak ten czas powszechnej kwa- rantanny wpływa na Twoją twór- czość? Obecna sytuacja, poprzez ży- cie w  kwarantannie, wystawia nas na próbę w której każdy musi zmierzyć się z  sobą samym. To czas refleksji, okres zmian świa- domościowych, tych niezwykle nam potrzebnych w  szaleństwie współczesności. Wszystkie zagro- żenia świata, które nieustannie nas dotyczą, równocześnie rodzą przeciwwagę, która balansuje nasz ogólny stan wyobrażeń i  dzięki temu możemy zaobserwować po- zytywne wartości w  całym tym chaosie zdarzeń. To właśnie balans i  opanowanie stają się napędem, siłą sprawczą mojej twórczości. Korzystam ze spacerów, słucham i  obserwuję matkę naturę, która nigdy mnie nie zawodzi w swoim nieopisanym pięknie. Czy myślisz, że dzięki tej sytu- acji świat zmieni się na lepsze? Wierzę w to mocno. Wiem, że to się cały czas dzieje, a początek tego odnaleźć możemy zaczynając od głębokiego wglądu w  samego siebie. To tam znajduje się odpo- wiedź na nurtujące nas pytania i  tam odnaleźć możemy boską cząstkę wszechświata. Wirusy były i będą, a my musimy to zaakcepto- wać. Myślę, że ta sytuacja jest dla nas pewnego rodzaju hamulcem bezpieczeństwa, zatrzymania się w świecie gdzie od dłuższego cza- su jest za dużo, za szybko i za gło- śno. Kryzys ten poważnie wpłynie na zmianę naszego postrzegania siebie samych w  świecie, który jak nam się wydaje należy tylko do nas. Zmieniając na lepsze nas samych, zamieniamy w  dobro wszystko co nas otacza. Czy takie „przerwy - pauzy” są w życiu potrzebne? Przerwa która izoluje mnie od hałasu i  spotykania się z  ludźmi nie buduje we mnie traumatycz- nego przeżycia. Pozwolić sobie na ciszę, w  dzisiejszym świecie roz- proszenia i  hałasu, jest zadaniem nie łatwym. Tak jak powietrza, potrzebujemy ciszy i odpoczynku, a  ten właśnie nam się nadarzył. Wiem, że zbyt duża przerwa za- graża obecnej sytuacji na rynku pracy i  jest to smutne. Osobiście wykorzystuję chwilę obecną do pracy nad sobą i  nad moją mu- zyką. Widzę jak czas wolny może okazać się twórczy i  kreatywny. Jest dużo do zrobienia, więc uważ- nie kontroluję potrzebne mi pauzy i z nimi współpracuje. A sztuka, jaka powinna być te- raz jej rola, czy artyści mogą do- dać innym otuchy, bądź przekazać coś istotnego? Nie wiem jaka powinna być sztuka teraz. Od wieków była od- zwierciedleniem rzeczywistości. Wolni w  swej pracy, współcześni artyści z  pewnością pracują tak nad teraźniejszością, jak i  nad przyszłością. Muzyka jest nie tyl- ko usłyszanym dźwiękiem, sta- nowi rodzaj komunikacji, a także informacji. Jeżeli tylko twórczość nie idzie fałszywym torem, my artyści możemy się udoskonalać, a tym samym polepszać kondycję każdego odbiorcy. Tak zachwyt, jak i wstrząs są niezbędne do zaist- nienia dzieła sztuki. Więc nie tyl- ko piękno, ale i brzydota potrzeb- ne są dla zachowania równowagi we wszechświecie. Artyści mają przyciągać publiczność, a  ta po- winna się na nich otwierać i starać się swoim zrozumieniem inspiro- wać ich do dalszych poczynań. Ta współpraca, ten odwieczny ruch powinien prowadzić nas wszyst- kich tam, gdzie doskonałość - do centrum, a nie ku peryferiom. Co na co dzień inspiruje Cię w Twojej pracy twórczej? Myślę że przy pewnej uważno- ści i wrażliwości, inspiracją może być cokolwiek. Obserwacja ludzi, ich myśli, przyrody, najmniejsze- go poruszenia materii, może stać się źródłem do napisania muzyki, namalowania obrazu, czy wybu- dowania interesującego obiek- tu. Wystarczy, że koncentruję się i  skupiam na chwili obecnej, tu i teraz. Nie przewiduję zbyt wiele, gdyż mój wewnętrzny spokój jest wystarczającym warunkiem do pracy twórczej. Wierzę, że każdy z nas jest w jakimś stopniu twór- czym człowiekiem i  nosi w  sobie artystę. Uwalniając się od myślenia o rzeczach doczesnych, stwarzamy sobie przestrzeń do wykreowania swojego osobistego, jednostkowe- go świata. To w tym właśnie świe- cie do głosu dochodzi twórczość każdego z  nas. Wielką inspiracją z  pewnością jest moja wspaniała żona Lena. Dobrze mieć w pobli- żu swojego anioła, który potrafi nie tylko wesprzeć, ale i  spojrzeć na rzeczy z innej strony. Tworzysz od lat. Czy dziś, po- mijając tą wyjątkową sytuację w jakiej się znajdujemy, łatwiej Ci jest wyrazić siebie niż na począt- ku Twojej pracy? Co zmieniło się w Tobie przez ten czas? Czas to wielki nauczyciel, jeże- li tylko dobrze go wykorzystamy. Wyrażanie siebie jest procesem, który nie istnieje bez czasu, a ten, jak wiadomo przynosi dojrzewa- nie i  jednocześnie umiejętność wyartykułowania swoich poglą- dów i  siebie, również w  sztuce. Od Irka biegającego w  krótkich spodenkach po Parzęczewie, do Irka buszującego po Sopocie i świecie nie zmieniło się wiele. To tylko 40 lat różnicy pomiędzy tam, a tu. Nieduży odstęp czasu, biorąc pod uwagę wszechświat i jego nie- skończoność. W  tym kontekście niewiele się zmieniło, ale w men- talności i osobistym życiu ducho- wym nastąpiło przejście do innego uniwersum. Tutaj zdecydowanie dokonały się twórcze zmiany. Mieszkasz w  Sopocie od wielu lat – tam żyjesz i  tworzysz swoją muzykę, ale Twoje korzenie są tu- taj, w  Parzęczewie. Utożsamiasz się z tym? Czy jesteś lokalnym pa- triotą i czy ma to wpływ na twoją twórczość? Nie muszę się utożsamiać z  miejscem, które i  tak do końca będzie towarzyszyć mi na tej pla- necie. To jest jak korzeń drzewa, który mocno trzyma je przy zie- mi, a tym samym pomaga rosnąć w  górę. „Paryż” to część mojej historii, całe moje dzieciństwo, nauczyciele, koledzy i  koleżanki. Moi rodzice, starszy brat, nadal mieszkają w Parzęczewie. Zawsze dobrze odwiedzić ich i przy okazji spróbować cudownych smaków kuchni mamy. Cała moja przy- goda muzyczna zaczęła się wła- śnie w Parzęczewie. To tutaj wraz z  Michałem Janeckim, Wojtkiem Woźniakiem, Jurkiem Seweryń- skim i  Ryszardem Nowakowskim miałem przyjemność muzykować w  moim pierwszym zespole ży- cia. To tutaj słuchałem braci Ziół- kowskich, naszej rdzennej kapeli ludowej i to tutaj wysłuchiwałem pierwszych melodii, które stały się moją inspiracją do artystycznych poszukiwań w  muzyce w  ogó- le. Dzięki wieloletniej, owocnej współpracy z  Urzędem Gminy w Parzęczewie oraz poparciu wójta gminy Ryszarda Nowakowskiego, zrealizowaliśmy kilka fantastycz- nych projektów artystycznych. To wszystko wpłynęło na moje mu- zyczne dokonania i za to, z głębi serca jestem i będę wdzięczny. Wiele lokalnych, ludowych ele- mentów znalazło się też w twojej rozprawie doktorskiej, prawda? Tak, to prawda. Moją pra- cę doktorską pisałem w  oparciu o  muzykę regionu łęczyckiego, do którego należą również lokal- ni muzycy z  Parzęczewa. Więk- szość melodii otrzymałem od wspaniałego skrzypka, Tadeusza Kubiaka. W rozprawie tej pokaza- łem wachlarz możliwości łączenia muzyki ludowej naszego okręgu z  improwizacją współczesnego jazzu. Przypomnę, że początkiem realizacji tego działania była płyta „Region Łódź”, muzyka nagrana dzięki wsparciu Gminy Parzęczew, Forum Inicjatyw Twórczych oraz Ministerstwa Kultury i  Dziedzic- twa Narodowego. W  związku z  tym, projekt „Folklor łęczycki dla współczesne- go odbiorcy”, doczekał się swojej kontynuacji. Nie byłem w stanie tego przewi- dzieć, ale tak się stało. Duże zaan- gażowanie w realizację tego przed- sięwzięcia takich osób jak Ryszard Nowakowski czy Renata Nolbrzak, pomogło bardzo w  doprowadze- niu tej inicjatywy do końca. Wiem, że miałeś okazję za- poznać się z  wydaną niedawno monografią Parzęczewa. Jakie są Twoje odczucia i  pierwsze wra- żenia jako rodzimego mieszkańca Parzęczewa? Pięknie wydana lektura, gdzie na solidnym papierze znalazło się 500 lat historii naszego Parzęcze- wa. Jestem w  trakcie czytania tej pozycji i  z  pewnością mogę po- lecić ją wszystkim mieszkańcom gminy i nie tylko. Gratulacje! Przygotowujemy się do obcho- dów 600-lecia nadania praw miej- skich Parzęczewowi. Czy myślisz, że może to być dla Ciebie powód do nowych inspiracji muzycz- nych? Jeżeli będę mógł się temu jubi- leuszowi w  jakimś stopniu przy- służyć, jestem otwarty na wszelkie sugestie ze strony Parzęczewa. Inspiracje muzyczne krążą woko- ło i nigdy ich nie brakuje. Myślę, że nie zabraknie ich w obliczu tak okrągłej daty obchodów jaką jest 600 – lecie nadania praw miej- skich Parzęczewowi. Oby tylko czas na to pozwolił. Czego, jako artyście, oprócz oczywiście zdrowia, można Ci ży- czyć na najbliższe miesiące? Zdrowia (śmiech). Tego życzę również wszystkim mieszkańcom Gminy Parzęczew. Marta Gmerek Wyciszenie ... Świat się zatrzymał. Co to oznacza, czego nas uczy, jakie możemy z tej sytuacji wyciągnąć wnioski i jak dodać sobie i innym otuchy, by przetrwać czas pandemii? Czy ta sytuacja da nam szansę, by zbudować nowy lepszy świat? I czy do budowania tego lepszego jutra przyda nam się ogólnoludzka życzliwość, artystyczne piękno i otacza- jąca nas muzyka? fot.PawełKlein
 8. 8. 84 8 marca jest międzynarodowym świętem kobiet. Od lat kobiety tego dnia traktowane są w  sposób wyjąt- kowy, otrzymują prezenty i  najlepsze życzenia. W gminie Parzęczew Dzień Kobiet też stał się wyjątkowy za spra- wą niesamowitego koncertu Damiana Ukeje, na który zaprosił Wójt Gminy Parzęczew. Dzień kobiet kojarzy się wielu z ide- ologiąPRLi symbolicznymczerwonym goździkiem,z założeniajednakMiędzy- narodowyDzieńKobietjestuczczeniem pamięci sufrażystek walczących o rów- nouprawnienie kobiet. Początki obcho- dów tego święta związane są ze strajka- mi w Stanach Zjednoczonych. Podczas jednego z  nich, w  1909 roku kobiety sprzeciwiające się uciskowi w  firmie, zostały zamknięte w fabryce, gdzie wy- buchł pożar. Zginęło w nim 126 kobiet. Od 1910 roku obchodzi się Dzień Ko- biet jako uczczenie pamięci i poświęce- niatragiczniezmarłych. 8 marca w Forum Inicjatyw Twór- czych odbył się koncert niezwykle uta- lentowanego artysty Damiana Ukeje z  zespołem. Zanim jednak na scenie zobaczyliśmy muzyków, wójt gminy Parzęczew – Ryszard Nowakowski złożył życzenia wszystkim zgromadzo- nym paniom i  symbolicznie wręczył kwiaty na ręce dyrektor Forum Ini- cjatyw Twórczych – Renaty Nolbrzak. Dlawszystkichzgromadzonychkobiet, władze gminy przygotowały słodki upominek. Koncert Ukeje rozpoczął się utwo- rami zespołu Maanam, w  hołdzie uznania dla zmarłej w 2018 roku Kory. Artyści zaprezentowali też autorskie utwory. Ciekawe aranżacje muzyczne, niezwykły, męski głos wokalisty i  ta- lent instrumentalistów złożyły się na prawdziwą muzyczną ucztę. Sala wi- dowiskowa wypełniona była po brzegi. Panie,którymdedykowanybyłkoncert z  pewnością poczuły się wyjątkowo, nie zabrakło bisów a oklaski zdawały sięniemiećkońca. Damian Ukeje swoją karierę roz- poczynał w zespole bluesowym Jerry’s Hole Band. Jesienią 2011 wziął udział w pierwszej edycji programu The Vo- ice of Poland i  zakwalifikował się do kolejnegoetapu,dołączającdodrużyny Nergala. Dotarł do finału, w  którym wygrał. W lutym 2013 roku premierę miał jego debiutancki album studyj- ny, zatytułowany po prostu Ukeje. 30 września 2016 wydał swój drugi album studyjny, zatytułowany UZO a w 2018 pojawił się kolejny singiel artysty pod tytułem „Ja Ikar”. Damian Ukeje prze- konał do siebie głosem i  charyzmą, a  żeńską część widowni zauroczył swymczarującymuśmiechem. DominikaPatyk Dzień kobiet w Forum Inicjatyw Twórczych Za oknami najpiękniejsza pora roku, a my w związku z epidemią zmu- szeni jesteśmy oglądać ją najczęściej jedynie przez okno. To nas zainspiro- wało do ogłoszenia konkursu fotograficznego na zdjęcia wykonane z per- spektywy okna. Jesteśmy pewni, że i  taka perspektywa pozwala cieszyć się z wiosny i dostrzegać jej atrybuty. Zachęcamy do udziału w konkursie! Wiosna z okna
 9. 9. 95 Minął już rok realizacji pro- jektu edukacyjnego „WARTO - Wartkowicka Akademia Podno- szenia Kompetencji Kluczowych” w  szkołach podstawowych z  te- renu gminy Wartkowice. Celem projektu jest wspieranie uczniów w  zakresie kształcenia kompe- tencji kluczowych. Jedną z  form realizacji programu zajęć dodat- kowych i  osiągania celu projektu są wyjazdy edukacyjne. Bawią, uczą, pozwalają na oderwanie się od szkolnej ławki. Rozwijają zainteresowania i  stanowią uzu- pełnienie programu równolegle realizowanych zajęć stacjonar- nych. W  wyjazdach biorą udział uczestnicy zajęć rozwijających z  matematyki, fizyki, chemii, przyrody, geografii i informatyki. W  minionym okresie realiza- cji projektu odbyły się wyjazdy do Centrum Nauki „Kopernik” w  Warszawie, Experymentarium oraz Planetarium w Łodzi. W CNK uczestnicy mieli możliwość roz- wijania kompetencji kluczowych poprzez praktyczne poznawanie zagadnień z  zakresu nauk przy- rodniczych i matematycznych. To wszystko dzięki możliwości eks- perymentowania, badania, pozna- „Cel podróży to nie miejsce do którego zmierzasz, a nowa perspektywa z jaką patrzysz na świat” H. Miller Wyjazdy edukacyjne kształcą KOMPETENCJE KLUCZOWE wania i uczenia się praktycznego. W Majsterni, w  czasie nieokre- ślonym, przy braku dokładnych instrukcji, uczniowie rozwijali swoje pasje i umiejętności. Każdy miał szansę na odkrycie. Rezultat ich działania zależał wyłącznie od pomysłowości, sprawności i  wy- trwałości. W czasie samodzielnej praktyki uczestnicy warsztatów tematycznych zaczynali rozu- mieć prawa nauki, przekonali się, że potrafią myśleć nieszablo- nowo. Podczas seansu w Teatrze Robotycznym oglądali spektakl pt. „O królewiczu Ferrycym i kró- lewnie Krystali” – przedstawie- nie na podstawie opowiadania ze zbioru „Bajki Robotów” Stanisła- wa Lema. Skorzystali także z pro- jekcji filmów animowanych 2D i  3D. Zwiedzali stałe ekspozycje i  wystawy. Najmłodsi uczestni- cy wyjazdu mieli do dyspozycji wystawę „Bzzz!”, oraz „Strefę Eksperymentowania”. Działając wspólnie, przekonali się, że mogą osiągnąć więcej, niektóre zadania wymagały wysiłku grupowego. W Planetarium w Łodzi uczestni- cy rozwijali kompetencje kluczo- we łącząc wiedzę i  umiejętności z  zakresu nauk przyrodniczych z  elementami chemii, fizyki, astronomii i  matematyki. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i  środków ICT oraz specjalistycznego sprzętu badali i poznawali zagadnienia z wymie- nionych dziedzin nauki. Podczas zajęć w Łódzkim Centrum Nauki EC1 poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Skąd bierze się prąd i ja- kimi prawami się rządzi, Skąd wie dokąd płynąć, Jak można przewi- dzieć, czy zbudowany obwód za- działa tak, jak chcemy?, a w kinie sferycznym podczas pokazu pt. „Jesteśmy kosmitami” - Czy w ko- smosie istnieje życie i  czy inne planety mogą być zamieszkane? Zaplanowane na okres wiosenno- -letni wyjazdy edukacyjne mają za zadanie pogłębienie wiedzy krajo- znawczo-przyrodniczej na szla- kach w  kierunku: Nieborów-Ło- wicz. Zostały ukierunkowane na zadania terenowe m.in. w  Załę- czańskim Parku Krajobrazowym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Zespół Zarządzający Projekt „WARTO”
 10. 10. 106 Dzień Kobiet to święto, które na stałe wpisało się w  kalendarz imprez gminy Wartkowice. W nie- dzielę 8 marca 2020 r. Gminny Dzień Kobiet mieszkanki gminy obchodziły w Sali OSP w Bierna- cicach. Panie, które skorzystały z zaproszenia zostały obdarowane kwiatkiem z okazji swojego święta i  przywitane przez radnego gmi- ny Wartkowice Marka Łukasika, który prowadził całą uroczystość. Następnie w  imieniu samorządu gminy Wartkowice życzenia pa- niom złożył wójt Piotr Kuropatwa i  wspólnie z  radnymi odśpiewa- li „Sto lat”. Życzenia oraz kwiaty w  imieniu Starosty Powiatu Pod- dębickiego Małgorzaty Komajdy złożył Stanisław Katusza, radny powiatowy. Wszyscy, którzy przy- byli na uroczystość otrzymali losy z  numerkami spośród których 25 lutego 2020 r. w  Szkole Podstawowej w  Kłódnej odbyły się eliminacje gminne Ogólno- polskiego Turnieju Wiedzy Po- żarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W  konkursie wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych w Kłódnej (13 uczniów) i w Wart- kowicach (8 uczniów). Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy: - I grupa (uczniowie klas I-VI) – 11 osób, - II grupa (uczniowie klas VII- -VIII) – 10 osób. Uczestnicy konkursu rozwią- zywali test składający się z  py- tań dotyczących m.in. przepisów przeciwpożarowych, zasad postę- powania na wypadek pożaru oraz tradycji i historii pożarniczych. Laureaci eliminacji gminnych: I grupa: I miejsce – Amelia Pańczyk (SP Kłódno) II miejsce – Joanna Banasiak (SP Wartkowice) III miejsce – Agata Kornat (SP Kłódno) Młodzież Zapobiega Pożarom Gminny Dzień Kobiet rozlosowano „szczęśliwe numer- ki”. Szczęśliwym paniom zostały wręczone upominki ufundowane przez sponsorów. Spotkanie umilił słodki poczęstunek oraz występy artystyczne Ilony Jewczak – Skórki wraz z zespołem „Ponieważ” oraz zespołu „Polesianki”. Sponsorzy Gminnego Dnia Kobiet: - Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Pana Stanisława Katuszy w Białej Górze, - Zakład Mięsny Pana Łukasza Gołygowskiego w Plewniku, - Spółdzielnia Mleczarska „Mle- czwart” w Wartkowicach, - firma „Wodner II” Pana Kazi- mierza Żurawskiego, - sklep „Groszek” w  Wartkowi- cach – Pana Remigiusza Manisty, - sklep „Delikatesy u Tomka” w Wart- kowicach Pani Doroty Walczak, - sklep „Tadeusz” w  Suchej Gór- nej, Państwa Zdzisława i Marzeny Majchrzaków, - sklep odzieżowy „U  Krysi” w  Wartkowicach Pana Tomasza Manisty, - salon kosmetyczny „U  Anny” Pani Anny Pospieszyńskiej w Wartkowicach, - salon fryzjerski „Aneta” Pani Anety Strzałkowskiej w  Wartko- wicach, - kwiaciarnia w  Wartkowicach, Pani Marzeny Ucińskiej, - sklep „Majster Plus” w  Poddę- bicach, Państwa Niny i Jarosława Kosmalskich. Dziękujemy Sponsorom za życzliwość i  wsparcie działań w  organizacji Gminnego Dnia Kobiet 2020. Sylwia Bień II grupa: I miejsce – Aleksandra Bartosik (SP Kłódno) II miejsce – Amelia Gieraga (SP Wartkowice) III miejsce – Tobiasz Szafrański (SP Kłódno) Amelia Pańczyk i  Aleksandra Bartosik zakwalifikowały się do następnego szczebla turnieju ja- kim są eliminacje powiatowe. Pamiątkowe dyplomy i nagro- dy uczestnikom konkursu wrę- czyli: Wojciech Kałużny - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wartkowicach, Józef Kowalczyk - Wiceprezes Zarzą- du Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Wartkowicach, Krzysztof Jagielski – Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Wartkowicach, Wojciech Ci- chy – nauczyciel ze Szkoły Pod- stawowej w Kłódnej i Krzysztof Koziński – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wartkowicach. Zwycięzcom gratulujemy i  ży- czymy sukcesów w kolejnym eta- pie konkursu. Beata Burska
 11. 11. 117 #NieZostawiamCzytelnika to akcja zainicjowana przez Stowa- rzyszenie Bibliotekarzy Polskich, mająca na celu promowanie cie- kawych i  wartościowych wyda- rzeń realizowanych online dla użytkowników bibliotek, których działalność w związku z sytuacją epidemiczną została ograniczo- na. Do akcji przyłączyła się tak- że Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach, która na swoim profilu facebookowym zachę- ca do zdalnego uczestniczenia w kulturze i sztuce w zaciszu do- mowym. Mając na uwadze trudną sy- tuację czytelników i  uczniów, Bi- blioteka na bieżąco poleca ciekawe miejsca w Internecie, które zapew- niają darmowy lub częściowo płat- ny dostęp do książek w formie cy- frowej, w tym lektur szkolnych. Należą do nich min.: WolneLektury.pl - darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w  tym wiele lektur szkolnych. Ebooki dostępne są w formatach HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI, FB2 z  możliwością pobrania na czytniki. Serwis zawie- ra audiobooki, które dostępne są również w formacie DAISY dosto- sowanym do potrzeb osób słabowi- dzących, niewidomych oraz osób mających trudności z  czytaniem Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji na smartfony Android i iPhone. Lektury.gov.pl - oferujące wie- #NieZostawiamCzytelnika le szkolnych lektur wraz z ich wy- kazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w  różnych formatach, także na czytniki. ChmuraCzytania.pl - zawie- rająca książki polskich i  zagra- nicznych autorów. Znajdziemy tu głównie klasykę literatury dostęp- ną w formacie PDF. Serwis nie wy- maga logowania. Wikiźródła (wolna biblioteka) – wielka baza tekstów dostępnych w domenie publicznej udostępnia- jąca nie tylko powieści, ale także poezję, publicystykę i ważne doku- menty sprzed lat. Cechą charakte- rystyczną Wikiźródeł jest wierność oryginalnemu wydaniu. Od kilku lat książki z  tego serwisu można pobierać jako EPUB i MOBI. FantastykaPolska.pl - portal na który składa się kilkaset opowia- dań, noweli i powieści z gatunków science fiction, fantasy czy horro- ru autorstwa polskich prozaików współczesnych. Do pobierania książek wymagane jest założenie konta, ale nie wiąże się to z  żad- nymi zobowiązaniami. Serwis do- stępny jest na stronie www.baza- ebokow.robertjszmidt.pl. Masz tę moc! - darmowy ebook edukacyjny na temat koronawirusa dla młodszych uczniów, wyjaśnia- jący czym jest wirus i jak zapobie- gać rozprzestrzenianiu się choroby. Polona.pl - największa w Polsce biblioteka cyfrowa udostępniająca zdigitalizowane książki, czasopi- sma, grafiki, mapy, muzykalia, dru- ki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących. Większość z nich należy do dome- ny publicznej, więc są darmowe. Empik Premium - specjalna promocja księgarni Empik, z której można korzystać bezpłatnie przez 60 dni. Zapewnia dostęp do 11 tysięcy e-booków i  audiobooków dostępnych w  ramach aplikacji Empik Go na Androida i iPhone’a. Aby skorzystać z  promocji należy zalogować się na stronie www.em- pik.com/czas-w-domu i podać ad- res e-mail, na który zostanie prze- słany kod. Następnie otrzymany kod wprowadzić na stronie www. empik.com/premium/kupon, za- rejestrować się na empik.com i ak- tywować usługę Empik Premium. Ostatni etap to pobranie aplikacji Empik Go na smartfona i zalogo- wanie się. W  tym przypadku nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami. Publio - księgarnia internetowa posiadająca w zasobach ponad 100 darmowych ebooków. Są to jednak głównie lektury należące do dome- ny publicznej i poradniki. Nexto - księgarnia oferująca nieodpłatnie około 100 ebooków, z  których większość to poradniki, lektury i podręczniki. Polska-Poezja.pl – strona za- wierająca klasykę poezji polskiej, czytana przez znanych polskich ak- torów i dostępna za darmo w ser- wisie YouTube. Spotify – serwis muzyki cyfro- wej, audycji i  podcastów w  nie- ograniczonej ilości. W wersji płat- nej oferuje znacznie więcej, jednak i wersja bezpłatna uprawnia do du- żego wyboru bajek dla dzieci. Apli- kacja wymaga rejestracji. Dostępna jest na urządzeniach mobilnych i komputerach. Audio-Bajki.pl - nagrania ba- jek dostępne za darmo w serwisie YouTube. Bajkowisko.pl - zbiór nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłu- chać trzy bajki, pozostałe dostępne są na kanale YouTube. Polskie Radio Dzieciom - za- rejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w takich kate- goriach jak: Bajkowy kącik, Opo- wieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności logowania się. W  obecnej sytuacji książki w postaci elektronicznej pozosta- ją jedyną alternatywą dla miłośni- ków literatury na czas zamknięcia bibliotek. Większość ze wskaza- nych źródeł jest też rekomendo- wana przez państwowe instytucje kultury i  edukacji uczniom oraz nauczycielom realizującym obo- wiązek szkolny w domu. Karolina Stasiak Czytelnictwo w czasach pandemii
 12. 12. 128 W  wyniku pozytywnej oceny wniosku o  przyznanie pomocy na działania z  zakresu „Podstawowe usługi i  odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, gmina Wartkowice podpisała z samorządem wojewódz- twa łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy. To druga inwestycja gmi- ny z  dziedziny gospodarki wodno – ściekowej, na którą udało się uzy- skać pomoc finansową w  perspek- tywie finansowej 2014 – 2020. Tym razem po wybudowaniu ze środków Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowa PROW 2014 – 2020 ponad 6 km sie- ci kanalizacji sanitarnej wraz z przy- łączami w  miejscowościach Biała Góra, Wierzbowa, Drwalew, gmina uzyskała środki w wyniku, których zostanie rozbudowana stacja uzdat- niania wody w miejscowości Wierz- bowa. Zadanie to jest niezmiernie ważne dla gminy gdyż przyjęty do wykonania zakres prac polegający na budowie nowych zbiorników na wodę, zmodernizowanie studni głębinowych wraz z  sieciami mię- dzyobietkowymi, montaż nowej instalacji technologicznej do uzdat- niania wody i inna nowa infrastruk- tura techniczna stacji pozwoli na odpowiednio zwiększone możliwo- ści gromadzenia (retencjonowania) wody w  zbiornikach poza szczyto- wymi rozbiorami i  wykorzystywa- nia tej wody w okresie największego zapotrzebowania (rozbioru), szcze- gólnie w rok rocznych okresach wy- stępowania suszy letniej. Wartość udzielonego dofinansowania stano- wi 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania plano- wana jest 2021 r. Artur Kubis 10. rocznica katastrofy smoleńskiej Z  powodu pandemii koronawi- rusa 10. rocznica katastrofy smo- leńskiej wyglądała inaczej niż wcze- śniej planowano. 10 kwietnia 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej w  Wartkowi- cach pod pomnikiem Lotników Ziemi Wartkowickiej zostały złożo- ne kwiaty i zapalono znicze w hoł- dzie ofiarom jednej z największych tragedii w historii Polski.  U.G.
 13. 13. 135 W  2017 roku Gmina Pęcz- niew uzyskała dofinansowanie w  ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i  potencjał endo- geniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój go- spodarki turystycznej w  ramach Regionalnego Programu Opera- cyjnego Województwa Łódzkie- go na lata 2014-2020, na budowę Mariny w miejscowości Wylazłów przy Zbiorniku Jeziorsko. Pier- wotne założenia mówił o zakoń- czeniu projektu w roku 2017, póź- niej termin przesunięty został na wrzesień 2019 roku. Inwestycja ta obejmowała, oprócz budowy samego portu (basenu portowego, slipu, pomo- stów itp.), również zagospodaro- wanie wybrzeża i  budowę, m.in. kapitanatu portu i części hanga- rowej. Taka inwestycja z  tej strony Zbiornika Jeziorsko pociągnęła za sobą decyzje lokalnych przed- siębiorców z terenu Rybackiej Lo- kalnej Grupy Działania „Z  Ikrą”, o  kierunku rozwoju swojej dzia- łalności. Mając na uwadze możli- wość korzystania z  nowoczesne- go portu z zapleczem sanitarnym oraz technicznym i  możliwością bezpiecznego zimowania sprzę- tów wodnych kilku beneficjen- tów skorzystało z  możliwości uzyskania dofinansowania w  ra- mach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i  spójności teryto- rialnej”, zawartego w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i  Mo- rze” na lata 2014-2020. Na różnicowanie działalności gospodarczej środki pozyskali: Maciej Łuczak- P.H.U. VattenBud Uniejów na realizację operacji pn.: „Rozwój działalności gospo- darczej w  zakresie usług tury- stycznych”, której celem głównym był rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z  Ikrą” oraz utrzymanie poziomu zatrudnie- nia w sektorze rybackim poprzez zakup nowoczesnej łodzi moto- rowej; HOT IMPORTS E.U. Grzego- rza Kurcbuch Pęczniew na reali- zację operacji pn.: „Rozwój dzia- łalności gospodarczej w  zakresie usług turystyki wodnej”, której celem był rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z  Ikrą”, poprzez zakup łodzi motorowej, przyczepy transpor- towej oraz utrzymanie istnieją- cego miejsca pracy i  utworzenie jednego miejsca pracy (1/2 etatu sezonowo); Centrum Kształcenia „PRY- MUS” Edyta Sawicka Pęczniew na realizację operacji pn.: „Pod- niesienie konkurencyjności firmy CK „PRYMUS” poprzez wprowa- dzenie nowej usługi przewodnika wędkarskiego, szkoleń na sterni- ka i wynajmu sprzętu oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utwo- Przyszłość mariny w Pęczniewie rzenie dodatkowego stanowiska pracy”, której celem głównym był rozwój przedsiębiorczości na ob- szarze RLGD „Z Ikrą”, podniesie- nie konkurencyjności firmy oraz wykorzystanie potencjału natu- ralnego Zbiornika Jeziorsko. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w  Sieradzu na re- alizację operacji pn.: „Wprowa- dzenie usług turystycznych do działalności PZW Okręg w  Sie- radzu”, której celem była popra- wa konkurencyjności firmy PZW w zakresie turystyki wędkarskiej, utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy. Wszystkie te operacje powią- zane są z możliwością korzystania z Mariny w Pęczniewie oraz zwią- zanym z jej uruchomieniem, roz- wojem aktywnej turystyki wodnej na Zbiorniku Jeziorsko. W  po- przednim sezonie niestety benefi- cjenci nie mogli korzystać jeszcze z Mariny. W tym roku planowane było oficjalne otwarcie na począ- tek maja i  wyglądało, że sezon rozpocznie się hucznie i  ruszy pełną parą. Niestety, w  związku z  trwającą pandemią, otwarcie sezonu w  nowej Marinie zosta- ło odwołane. Z  niecierpliwością czekamy na możliwość korzysta- nia z zakupionego w ramach PO RYBY 2014-2020 sprzętu wodne- go oraz nowoczesnej infrastruk- tury Mariny. Anna Kołodziej Samorząd z Uniejowa jako jeden z pierwszych aplikował o grant finan- sowy z puli projektu ZDALNA SZKOŁA, realizowanego w ramach “Polski Cyfrowej”. W drugim dniu od rozpoczęcia naboru opublikowano listę 33 pozytywnie ocenionych wniosków, złożonych przez jednostki samorządu te- rytorialnego z całej Polski. W gronie najszybszych beneficjentów programu znalazła się m.in. termalna gmina, jako jedna z nielicznych z terenu woje- wództwa łódzkiego, w wyniku czego... Blisko 60 tys. zł na komputery dla szkół trafi do Uniejowa Wraz z  początkiem kwietnia Gmina Uniejów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji pro- jektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w  systemie kształcenia zdalnego”. W ramach działania wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w  dokumen- tacji konkursowej mogą ubiegać się o  sfinansowanie zakupu lap- topów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiające- go im realizację zdalnych lekcji. Wysokość dofinansowania z programu „Zdalna szkoła” jest uzależniona od ogólnej liczby uczniów, uczęszczających do szkół na terenie konkretnego samorządu. Nasza gmina, zgod- nie z przyjętym kryterium, może aplikować o dotację w wysokości do 60 tys. zł. Wniosek na dofinan- sowanie w maksymalnej kwocie, przygotowany przez Agnieszkę Bednarkiewicz – głównego spe- cjalistę ds. księgowości oświaty w Urzędzie Miasta w Uniejowie, został złożony do Centrum Pro- jektów Polska Cyfrowa, odpo- wiadającego za realizację Progra- mu, w  pierwszym dniu naboru (1 kwietnia br.). Lista rozpatrzonych i  pozy- tywnie ocenionych wniosków zo- stała opublikowana już następne- go dnia. Znaleźliśmy się w gronie pierwszych 33 samorządów w skali kraju, które dostały się do projektu. Dzięki temu samorząd zakupi kolejny sprzęt kompute- rowy na potrzeby szkół za pra- wie 60 000 zł. Aplikować można było o środki na laptopy, tablety i komputery stacjonarne. My po- stawiliśmy na komputery stacjo- narne. W  ramach tego projektu już wkrótce w  szkołach pojawią się komputery typu „all in one”, które posłużą zarówno dzieciom, jak i  nauczycielom w  tym trud- nym okresie zdalnego nauczania. Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopol- skiej Sieci Edukacyjnej w  syste- mie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Euro- pejskiego Funduszu Rozwoju Re- gionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szyb- kiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Agnieszka Bednarkiewicz Maciej Bartosiak
 14. 14. 146 Światowa epidemia koronawiru- sa zmieniła naszą lokalną rzeczy- wistość. Realne zagrożenie epide- miczne wpłynęło na życie naszych rodzin, zamknęło szkoły, przed- szkola, firmy i  mocno weryfikuje plany samorządu. To czas szczegól- nie trudny dla nas wszystkich - bo przez kilka tygodni, a może nawet miesięcy musimy funkcjonować inaczej niż zwykle, inaczej niż do tego przywykliśmy... W  sytuacji zagrożenia epide- micznego okazało się, że najbar- dziej możemy pomóc sobie, prze- strzegając ustalonych zasad izolacji i dbając o siebie. Dlatego polski rząd wprowadził szereg ograniczeń, któ- re zostały wzmocnione inicjatywa- mi samorządu i pomysłami samych mieszkańców. Z dnia na dzień, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, na bieżą- co wprowadzane są działania profi- laktyczne przeciwko rozprzestrze- nianiu się koronawirusa. Pierwsze decyzje związane były oczywiście z  zamknięciem szkół, przedszko- li, żłobków, instytucji kultury oraz zakazem organizowania imprez masowych i wdrożeniem obowiąz- kowej kwarantanny dla osób wra- cających z  zagranicy. Później tych ograniczeń wprowadzono zdecy- dowanie więcej, aż do zakazu swo- bodnego poruszania się po mieście. - Proszę o  wyjątkową rozwa- gę i  zachowanie wszelkich środ- ków ostrożności zalecanych przez służby medyczne i sanitarne, żeby ochronić siebie i najbliższych. Uni- kajmy dużych skupisk ludzi, ogra- niczmy wizyty w  przychodniach, sklepach, w  miarę możliwości pozostańmy w  domu. Zadbajmy o seniorów – to oni są szczególnie narażeni na powikłania związane z  chorobą. Pomóżmy im w  zro- bieniu niezbędnych zakupów czy dostarczeniu leków. Tylko wspól- ne, odpowiedzialne działanie po- zwoli nam opanować tę trudną dla wszystkich sytuację – wielokrotnie apelował burmistrz miasta Robert Jakubowski. Aktywna profilaktyka Samorząd Konstantynowa Łódzkiego samodzielnie wdrożył wiele lokalnych rozwiązań orga- nizacyjnych i zaradczych, by prze- ciwdziałać rozprzestrzenianiu się groźnego wirusa. Przypominamy, że Urząd Miej- ski w  Konstantynowie Łódzkim jest nieczynny dla interesantów. Wizyta jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu te- lefonicznym. Także kasa urzędu jest nieczynna, dlatego rekomen- dowane jest korzystanie z  banko- wości elektronicznej. Wiele spraw w  urzędzie można załatwić bez konieczności kontaktu osobistego. Możliwe jest korzystanie z  infor- macji telefonicznej i elektronicznej tel. 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 19 54, fax. 42 211 11 68, e-ma- il: sekretariat@konstantynow.pl Zawieszone do odwołania zostały natomiast wtorkowe przyjęcia in- teresantów. Z burmistrzem można się kontaktować podczas czatu na żywo, w czasie którego gospodarz miasta na bieżąco stara się udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Dla profilaktyki Straż Miej- ska pracuje w  większym zakre- sie, poucza mieszkańców i  na- daje komunikaty głosowe przez megafon, realizuje wspólne pa- trole z  policją i  dostarcza pacz- ki z  żywnością. MOPS wydaje obiady osobom objętym pomocą społeczną, zaś pomocą psycho- logiczną służy Konstantynow- skie Centrum Pomocy Rodzinie. To wsparcie dla osób objętych kwarantanną, nadzorem epide- micznym i  wszystkich pozosta- łych, u których sytuacja związana z  epidemią wywołuje lęk i  nie- pokój. Organizowana jest także pomoc dla seniorów, samotnych, osób wymagających usług opie- kuńczych, bezdomnych i  miesz- kańców znajdujących się w kwa- rantannie. Pojawiło się również wie- le profilaktycznych i  praktycz- nych rozwiązań – place zabaw i  siłownie są zamknięte, insty- tucje wdrożyły pracę rotacyjną, przyciski uruchamiające zielone światło zostały zabezpieczone fo- lią i  sygnalizacja działa automa- tycznie. Na zlecenie Urzędu Miejskie- go pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstan- tynów Łódzki Sp. z  o.o. dezyn- fekują przestrzenie publiczne w  mieście. To przede wszystkim przystanki autobusowe, tereny przy zakładach opieki zdrowot- nej, pergole na śmieci, klatki schodowe, piwnice w budynkach komunalnych i  wspólnotach za- rządzanych przez spółkę, a także tereny w obrębie wejść do super- marketów i in. Oczywiście przygotowano też miejsca zbiorowej kwarantan- ny. Nabór do szkół i przedszkoli odbywa się w  zmienionych ter- minach. Samorząd wspiera kon- stantynowską gastronomię, która ze względu na panującą sytuację sanitarno-epidemiologiczną mu- siała zamknąć lokale dla klien- tów, ale oferuje posiłki na wynos i  z  dowozem! A  miejskie jed- nostki kulturalne, sportowe oraz szkoły organizują zajęcia online. Pomoc dla medyków Już na początku epidemii, w  odpowiedzi na apele służb medycznych, konstantynowski samorząd kupił 1000 specjali- stycznych maseczek filtrujących zabezpieczających przed korona- wirusem . To sprzęt bardzo do- brej jakości, może być używany wielorazowo. Skorzystali z  niego lekarze najbliższego nam szpitala zakaźnego w Zgierzu oraz szpitala w  Pabianicach, a  także publicz- nych i  niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w  Konstanty- nowie Łódzkim. - Mam przejmującą świado- mość faktu, iż lekarze, pielęgniar- ki, ratownicy medyczni oraz inni pracownicy służby zdrowia to osoby szczególnie narażone na groźny dla zdrowia kontakt z ko- ronawirusem. Wiem, że jesteście Państwo najważniejszym ogni- wem w walce z wywoływaną przez ten zarazek chorobą i potrafię wy- obrazić sobie, że jeśli zachorują medycy, nas mieszkańców - w ra- zie takiej potrzeby - nie będzie miał kto leczyć. Zawsze ogrom- nie doceniam Państwa pracę, ale w  szczególnych okolicznościach epidemii przekazuję wyrazy naj- wyższego uznania. Przesyłam życzenia jak największej wytrwa- łości, wielu sił i energii, a przede wszystkim życzę dużo zdrowia na kolejne dni – podkreślał bur- mistrz Robert Jakubowski. Epidemię pokonujemy wspólnie Duże brawa należą się społecz- nie odpowiedzialnemu biznesowi z Konstantynowa Łódzkiego, który w odruchu serca funduje maseczki ochronne dla mieszkańców miasta. Urząd Miejski rozdaje je z pomocą lokalnych sklepów oraz strażników miejskich. Maseczki dla mieszkań- ców szyli również radni miejscy oraz społecznicy. To oni fundowa- li również obiady dla ratowników medycznych i specjalistyczne ma- ski dla lekarzy z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na uwagę zasługuje także fakt, że miasto znalazło się w  grupie samorządów, który w  ramach projektu „Zdalna szkoła” otrzy- mał pieniądze na zakup sprzętu do nauki w  domu. Grant wynosi 70 tys. zł. Kwota ta wystarczy na 28 laptopów, które zostaną uży- czone uczniom i nauczycielom na czas zdalnej nauki. Później sprzęt wróci do szkolnych pracowni. Wyjątkowy czas pandemii ko- ronawirusa, zgodnie z  zalecenia- mi Stacji Sanitarno-Epidemio- logicznej wymusił zamknięcie miejskiego targowiska na ul. Su- charskiego. Ale konstantynow- skiemu magistratowi udało się uruchomić e-Targowisko Kon- stantynów Łódzki oferujące owo- ce, warzywa, miody i  produkty spożywcze z  dostawą do domu. I trzeba przyznać, że ten typ usłu- gi cieszy się dużą popularnością zarówno wśród handlowców, jak i konstantynowian. W poszukiwaniu rowiązań kryzysu Niestety w  trosce o  bezpie- czeństwo mieszkańców, ale także poszukując oszczędności w miej- skim budżecie, konstantynowski samorząd nie przygotował świą- tecznej dekoracji i  odwołał wy- darzenia kulturalne zaplanowane w  okresie od kwietnia do wrze- śnia. Dlatego m.in. nie odbędą się w  tym roku Dni Konstantynowa Łódzkiego. Wraz ze zmniejszeniem wpły- wów do budżetu, konieczne jest ograniczenie wydatków. W  ra- mach oszczędności proponowa- ne jest zmniejszenie diet radnych o 50 proc. na okres 3 miesięcy. Jeśli taka będzie decyzja Rady Miejskiej Konstantynów zrezygnuje z wyko- nania projektów Budżetu Obywa- telskiego, które zostały wybrane w 2019 roku, a których realizacja do tej pory jeszcze się nie rozpo- częła. Jeśli radni się zgodzą, urze- czywistnienie tych zadań może być przeniesione na 2021 rok. W tym roku nie zostanie też najprawdo- podobniej ogłoszona nowa edycja Budżetu Obywatelskiego i nie bę- dzie nowego głosowania. Jak długo potrwa stan zagroże- nia epidemicznego? Jakie przynie- sie skutki dla mieszkańców i mia- sta? Jak będziemy funkcjonować po epidemii koronawirusa? Od- powiedzi na te pytania niestety nie znamy. Marlena Kamińska Dużo ograniczeń i liczne inicjatywy – bo musimy być zdrowi dla siebie, naszych rodzin i dla Konstantynowa! Jeśli ktokolwiek z Was, podejrzewa u siebie chorobę lub miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, powinien skontakto- wać się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pa- bianicach. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów 42 215 27 76 oraz 42 215 35 89. Działa również infolinia Narodo- wego Funduszu Zdrowia 800 190 590. Czytajcie strony www.konstantynow.pl oraz mediów społecz- nościowych (portal FB Konstantynów Łódzki i strona Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego), gdzie systematycznie pojawiają się informacje o wszelkich decyzjach i działaniach podejmowanych w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.
 15. 15. 157 Z  dniem 24 marca br., Pre- zes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki na wniosek Tobia- sza Bocheńskiego – Wojewody Łódzkiego, wyznaczył Mirosławę Maciak – dotychczasową Sekre- tarz Gminy Zgierz do pełnienia funkcji Wójta Gminy Zgierz do czasu wyboru nowego gospoda- rza gminy. Mirosława Maciak od tej chwili będzie zarządzała gmi- ną oraz realizowała ustawowe zadania wójta, określone między innymi w ustawie o samorządzie gminnym. Jolanta Łęczewska Premierwyznaczyłosobę pełniącą funkcję wójta gminy Początek wiosny 2020 rozpoczął sięowocniew GminnejBibliotecePu- blicznej w Dalikowie i nie zwiastował jeszcze późniejszych wydarzeń. Dnia 27 lutego br. w  Urzędzie Gminy w Dalikowie odbyła się uro- czystość wręczenia nagród laureatom konkursu Gminnej Biblioteki Pu- blicznej w Dalikowie pn. „Najlepszy Czytelnik roku 2019”. Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach wie- kowych. W  kategorii „dzieci i  mło- dzież do lat 18” miano Najlepszego Czytelnika roku 2019 zdobyli ex aequo: Aneta Olszewska i Bartosz Le- fik – uczniowie Szkoły Podstawowej w Dalikowie. Oboje laureaci przeczy- tali w ubiegłym roku po 34 książki. W kategorii „osoba dorosła” Naj- lepszym Czytelnikiem roku 2019 zo- stała Alicja Kopczyńska. Pani Alicja przeczytała 135 książek w naszej pla- cówce. Drugie miejsce zajęła Grażyna Andrzejczak, która przeczytała 103 książki i  zajęła zaszczytne 2 miejsce w  konkursie. Laureatom serdecznie gratulowali: Wójt Gminy Dalików Radosław Arkusz, Przewodnicząca Rady Gminy Dalików Danuta Wal- czak oraz Dyrektor GBP w Dalikowie Beata Olejniczak. Wraz ze słowami uznania wręczyli finalistom konkur- su: pamiątkowe statuetki, zakładki i  nagrody książkowe. Zwycięzcom Wieści z Dalikowa serdecznie gratulujemy i  jednocze- śnie informujemy, że rozpoczęła się kolejna edycja konkursu: „Najlepszy Czytelnik roku 2020”. Zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorów. W  walentynkowy wieczór mi- łośnicy teatru z  Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie udali się do Domu Kultury w Łęczycy na przed- stawienie pt. „Pół na pół”. To współ- czesna hiszpańska komedia Jordi Sancheza i  Pepa Antona Gomeza wyreżyserowana przez Wojciecha Malajkata. Tematem przedstawienia jest skomplikowana relacja łącząca dwóch braci z  ich matką. Historia opowiedziana jest w  sposób prze- wrotny i  niesamowicie śmieszny. W  spektaklu gościnnym wystąpiło dwóch popularnych aktorów serialo- wych: Piotr Polk i Piotr Szwedes. Jak się okazało, są to również wyśmienici artyści teatralni, którzy brawurowo zinterpretowali niełatwy wątek wię- zi synowsko-matczynych. Wszyscy, którzy zaryzykowali i  po raz pierw- szy odwiedzili progi Domu Kultury w  Łęczycy, byli oczarowani spekta- klem, aktorami i atmosferą wydarze- nia. Na pewno zawitamy tam jeszcze nie jeden raz. Sympatycy Agnieszki Chylińskiej pojechali na koncert jubi- leuszowy sławnej i lubianej wokalistki do Atlas Areny w Łodzi. Motto kon- certu „Warto było szaleć tak!” w pełni oddaje sceniczny temperament ar- tystki i jej nieprzeciętną charyzmę. W marcu w gościnne progi Biblio- teki zawitała klasa II a ze Szkoły Pod- stawowej w  Dalikowie pod opieką pań: Ewy Kułakowskiej i Anety Rud- nickiej.  Uczniowie z  zainteresowa- niem wysłuchali pogadanki Dyrektor GBP w Dalikowie - Beaty Olejniczak na temat działalności i usług bibliote- ki, katalogów bibliotecznych, dostęp- nych książek i  czasopism. Obejrzeli stronę internetową biblioteki i poczy- taliksiążkizespecjalniedlanichprzy- gotowanej wystawy. Na zakończenie zwiedzili całą książnicę i  odpowie- dzieli na pytania konkursowe z wie- dzy o placówce, przygotowane przez Ewę Bugajną. Dzieci zapowiedziały, że powrócą do naszej biblioteki po nowe książki razem z rodzicami. Niestety, w  chwili oddania tego numeru do druku wszystkie biblio- teki są nieczynne do odwołania. Na stronie internetowej i na Facebooku naszej placówki umieszczamy infor- macje o  wydarzeniach kulturalnych dostępnych on-line, np. czaty i spo- tkania z  popularnymi pisarzami, które umilą naszym czytelnikom oczekiwanie na powrót do lektury prawdziwych książek. Ewa Bugajna Mieszkańcy Aleksandrowa Łódz- kiego już wkrótce będą mogli ko- rzystać z  innowacyjnej maszyny, jaką jest automat do recyklingu pu- szek i butelek PET. Recyklomat to jeden ze zwycię- skich projektów ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego a jego za- daniem będzie zachęcenie do segre- gowania odpadów. Na profilach Urzędu Miejskie- go w Aleksandrowie Łódzkim po- jawiły się już pierwsze fotografie automatu, który opatrzony został hasłem: „zapylamy z recyklingiem”, co może sugerować, że segregacja odpadów będzie połączona z dzia- łaniami na rzecz pszczół. Zapylamy z recyklingiem W  mieście i  na terenie gminy Aleksandrów Łódzki funkcjonuje sieć czujników stale sprawdzają- cych jakość powietrza. Dzięki nim mieszkańcy miasta i  gminy mogą — poprzez stronę internetową lub aplikację — sprawdzać, czy nad da- nym terenem zawisł trujący smog. Czujniki, oprócz aktualnej tempe- ratury, ciśnienia oraz wilgotności powietrza mierzą także poziomy pyłów PM1, PM 2.5 i  PM10 oraz gazów NO2, SO2, CO i O3. Aktualnie można korzystać z da- To nie pierwszy raz, gdy Alek- sandrów pokazuje, jak ważna jest rola pszczół dla nas wszystkich. W ubiegłym roku mieszkańcy mo- gli odbierać domki dla dzikich za- pylaczy a podczas Dni Aleksandro- wa Łódzkiego — odbierać rośliny miododajne. Recyklomat, który już wkrótce pojawi się przy Szkole Sportowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, w za- mian za dostarczenie puszek i bute- lek PET będzie przyznawał punkty, które w następnej kolejności miesz- kańcy będą mogli wymieniać na sadzonki roślin miododajnych, sa- dzonki drzew oraz nasiona roślin. (kacz) Kolejne czujniki w gminie nych zbieranych przez dwanaście czujników rozlokowanych na te- renie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki. Wkrótce pojawi się kolej- nych siedem urządzeń, które będą monitorowały stan powietrza m.in. w Saniach, Chrośnie i Prawęcicach. Czujniki zostaną zainstalowane, gdy uspokoi się sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Dane z urządzeń są publikowane w  czasie rzeczywistym na stronie internetowej urzędu: www.aleksan- drow-lodzki.pl. (kacz)
 16. 16. 16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PRYM” w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Lokalną Grupą Działania dla gmin: Aleksandrów Łódzki – Dalików – Konstantynów Łódzki – Lutomiersk – Parzęczew – Świnice Warckie - Uniejów - Wartkowice - Zgierz „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Gazeta finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pismo lokalne. Adres redakcji: 95-045 Parzęczew, ul. Ozorkowska 3, e-mail: dorzeczy@gmail.com, telefon: 42 235 33 96 ISSN: 2080-1122; nakład 7000 sztuk Redaktor naczelny: Tomasz Barszcz Zespół redakcyjny: Ewa Bugajna, Liliana Kaleta, Krzysztof Pacholak, Marta Gmerek, Agata Łazarek, Tadeusz Bednarek, Maciej Bartosiak, Marta Kubis-Mikołajczyk, Jolanta Pęgowska, Hubert Pisera Skład komputerowy, przygotowanie do druku: Pragmatic Media Wydawca: Lokalna Grupa Działania „PRYM”, 95-045 Parzęczew, ul. Ozorkowska 3 8 18-letni Olaf Grzelak to król pol- skich parkietów. Aleksandrowianin nie tak dawno rozpoczął przygodę z tańcem towarzyskim i marzy, by zostać mistrzem świata. Do tego tytułu jeszcze daleka droga, jednak po to są marzenia, by je spełniać. Pomysł na pasję narodził się podczas wakacji. Rodzice Olafa za- żartowali, że mógłby się zapisać na kurs tańca. Uznał, że to dobry po- mysł i rozpoczął przygodę. - Rodzice nie spodziewali się, że tak szybko się zgodzę. Na szczęście koleżanka mamy prowadziła zajęcia taneczne - wspomina Olaf Grzelak. Okazało się bowiem, że alek- sandrowianin ma talent i potrze- bę, by zapisać się do profesjonal- nej szkoły tańca, która gwarantuje start w  zawodach. Aktualnie re- prezentuje klub Eskadra w Pabia- nicach, wcześniej dojeżdżał nawet do Pruszkowa. - Trenuję pięć razy w tygodniu, jednak to wszystko zależy od po- dejścia do treningu. Jeśli jesteś za- palonym tancerzem, to można co- dziennie po kilka godzin szlifować umiejętności. Podczas zawodów sędziowie patrzą na każdy element wykonany na parkiecie – podkreśla. Olaf to uczeń aleksandrowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Mistrzowski taniec wykonuje pod- czas każdych zawodów i ma swoje marzenia. - Chciałbym doskonalić umie- jętności i  zostać kiedyś mistrzem świata. Chyba każdy sportowiec ma takie podejście – zaznacza tancerz z Aleksandrowa. Olaf zdaje sobie sprawę, że tylko ciężką pracą można dojść do za- mierzonego celu. Kiniu Tancerz z Aleksandrowa Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze „na żołnierza WOT” W ramach walki z pandemią koro- nawirusa żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej udzielają wspar- cia kombatantom, osobom starszym i przebywającymw kwarantannie.Dzia- łania prowadzone są w ramach operacji „Odporna wiosna”. Zadaniem łódzkich terytorialsów jest między innymi do- starczanie żywności i leków, w tym za- kupów.Tęsytuacjępróbująwykorzystać oszuści. Dlatego podkreślamy: żaden żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od osób, które nie są w systemie pomo- cowymi niesąpodopiekąbrygadOT. Do przypadku wyłudzenia pienię- dzy doszło w ostatnich dniach w Za- brzu. Oszust zadzwonił do starszej osoby prosząc o  pieniądze, za które rzekomo miał zrobić zakupy. Na szczę- ście przebywająca w  domu kobieta zorientowała się, że to może być próba oszustwa i skontaktowała się z koordy- natorem ds. wsparcia w brygadzie OT, którysięniąopiekuje. — Wszyscy kombatanci, którzy są pod moją opieką wiedzą, że tylko ja mogę kontaktować się z nimi w spra- wach związanych z zakupami i dostar- czeniem żywności — mówi Małgorza- ta Glińska, koordynator w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej będą- cy w  bezpośrednim kontakcie telefo- nicznymz kombatantami. Dowództwo WOT natychmiast podjęło środki zapobiegawcze, któ- re w przyszłości maja wyeliminować próby takich nadużyć. Seniorzy, któ- rym pomagają żołnierze Wojsk Obro- ny Terytorialnej podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby starsze objęte bezpośrednią opieką ko- ordynatora z brygady. Ta grupa osób objęta jest wsparciem, które obejmuje możliwość robienia zakupów, a co za tym idzie przepływ pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy nikomu poza żołnierzem WOT – opiekunem z ramieniabrygadyOT. Drugą grupą są osoby objęte opie- ką Ośrodków Pomocy Społecznej i  Caritas. Wsparcie tych osób polega na dostawach paczek żywnościowych z  banków żywności. W  stosunku do tej grupy osób żołnierze WOT nie są upoważnienidorobieniadodatkowych zakupów, a co się z tym wiąże nikt nie możepobieraćnaniepieniędzy. Przypominamy, że żołnierze WOT wykonujący zadania w  ramach prze- ciwdziałania pandemii koronawirusa, w  tym wsparcia kombatantów i  osób starszych wyróżniają się następującymi detalami:  na lewym ramieniu oznaka „Polski Walczącej” wraz z mottem „Za- wsze gotowi, zawsze blisko”; oliwkowy beret;mundurżołnierzaWojskaPolskie- go. Tożsamość żołnierzy WOT można również potwierdzić książeczką wojsko- wąz nazwiskiemi zdjęciemżołnierza. W przypadku podejrzeń prób wyłu- dzenia prosimy przede wszystkim po- wiadomić Policję oraz koordynatora z 9 ŁódzkiejBrygadyObronyTerytorialnej. Wszyscy seniorzy, do których Te- rytorialsi dostarczają żywność, zakupy czy leki, otrzymają ulotki, w  których znajdziesięinformacjao tym,żeosoby, które nie zgłosiły się wcześniej do sys- temupomocowegoWOT,niepowinny przekazywać pieniędzy i wpuszczać do domuosóbpodającychsięzażołnierza. Ulotki takie zostaną również zamiesz- czone na tablicach informacyjnych w  blokach, skrzynkach pocztowych i w innychmiejscach. Od kilku dni Wojska Obrony Tery- torialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzy- sową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING). Jej celem jest łagodzenie skutków kryzy- su oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych, a także wsparcie wszystkich instytucji samo- rządowych i  sanitarnych niosących pomoc. W ramach operacji „Odporna Wiosna” żołnierze WOT dostarczają żywnośći leki,wspierająsłużbysanitar- ne i samorządy terytorialne, współpra- cują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny perso- nelumedycznego,kombatantów,osoby starsze i przebywające w kwarantannie, żołnierze oddają też krew oraz udziela- ją wsparcia w ramach infolinii psycho- logicznej. mjrArkadiuszRubajczyk

×