Publicité

Mabani modiriat

25 Oct 2015
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Mabani modiriat

 1. ‫گرد‬‫آورنده‬: ‫مرادی‬ ‫کیمیا‬ ‫استاد‬‫مربوطه‬: ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫کاظمیان‬ ‫درس‬: ‫و‬ ‫مبانی‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مدیریت‬ ‫پاییز‬94 2
 2. ‫پنجم‬ ‫فصل‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تاثیر‬ ‫جوامع‬
 3. ‫چیست‬ ‫جامعه‬‫؟‬ ‫پارتو‬ ‫دو‬ ‫ویلفر‬:‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انسانی‬ ‫ذرات‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ‫جامعه‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫پیچیده‬ ‫یا‬ ‫متقابل‬ ‫ی‬ ‫رابطه‬ ‫یک‬ ‫هنری‬‫گیدینگر‬:‫نیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫جامعه‬ ‫هستند‬ ‫همکاری‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫المنفعه‬ ‫عام‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫ژرژ‬‫گورویچ‬:‫جامع‬ ‫و‬ ‫جزا‬ ‫اال‬ ‫و‬ ‫کثیر‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫واقعیتی‬ ‫جامعه‬ ‫است‬ ‫جهان‬ ‫جمیع‬
 4. ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫روابط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫علم‬ ‫بهتر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫آنان‬ ‫گروهی‬
 5. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫دگرگونی‬ 6 ‫جامعه‬ ‫ریخت‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫دگرگونی‬ ‫اجتماعی‬ ‫نهادهای‬ ‫در‬ ‫دگرگونی‬ ‫نهادها‬ ‫متقابل‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫کیف‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫در‬ ‫دگرگونی‬
 6. ‫اولیه‬ ‫جامعه‬ ‫جامعه‬ ‫ایلیاتی‬ ‫جامعه‬ ‫روستای‬‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫شهری‬ ‫صنعتی‬ ‫جامعه‬ ‫جامعه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بشری‬ ‫جوامع‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬
 7. ‫آن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬: ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬.‫اطالعات‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اقتصاد‬ ‫پایه‬ ‫بر‬{‫مب‬ ‫اقتصاد‬ ‫مقابل‬ ‫در‬‫بر‬ ‫تنی‬ ‫کاال‬}‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫جامعه‬‫اطالعاتی‬.‫اطالع‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مشاغل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫تغییرات‬ ‫پایه‬ ‫بر‬‫ات‬‫است‬ ‫است‬ ‫فرهنگی‬ ‫تحوالت‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬
 8. ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫نوین‬ ‫مدلی‬ ‫کننده‬ ‫ارائه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬: ‫سنتی‬ ‫مفاهیم‬،‫آموزش‬‫و‬ ‫کسب‬،‫کار‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫متحول‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مادی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫جایگزین‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫همه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ک‬ ‫یا‬ ‫صنعتی‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫شاورزی‬ ‫میگیرد‬ ‫انجام‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پردازش‬
 9. ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫نقش‬‫کمرنگ‬ ‫فیزیکی‬‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫حضور‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫مهارت‬‫آیند‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫فناوری‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نحوه‬‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫انسانها‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫شاخص‬‫های‬،‫سیاسی‬‫اقتصادی‬‫و‬ ‫،اجتماعی‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫متحول‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫روشهای‬
 10. ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫دور‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫رابط‬ ‫فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬_‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫اجتماعی‬
 11. ‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫مدل‬‫اطالعات‬ ‫توسعه‬ ‫زیر‬ ‫ساخت‬ ‫توسعه‬ ‫منابع‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫ه‬ ‫سیاست‬‫ا‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫کاربرد‬ ‫توسعه‬ ‫نهادها‬ UNDP
 12. ‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬‫اطالعاتی‬ ‫وجود‬ ‫رایانه‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫شمالی‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫در‬‫دارد‬ ‫بیشتر‬ ‫شمال‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫درصد‬‫است‬ ‫تعداد‬‫خطوط‬،‫تلفن‬‫باند‬ ‫پهنای‬ ISP ‫مراکز‬ ‫تعداد‬ ‫مانند‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫دسترسی‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کشورها‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫خوردار‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬
Publicité