PRD Group esite 11.11.2022.pdf

PRD GROUP / China Operations Support
PRD GROUP / China Operations SupportChina Business Consultant, Managing Director at China Operations Support à PRD GROUP / China Operations Support

PRD Group tuottaa kansainvälisen liiketoiminnan palvelut Kiinassa.

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN
PALVELUT KIINASSA:
• Asiant untijapalvelut ja hallitustyöske ntely
• Yritysten perustaminen ja niiden hallinnointi
• Hankinta, laad untarkkailu, tehdasauditoinnit
• Muut Kiinan liiketoiminnan tu kipalvelu t
ELI MITÄ LASSE LIUKKONEN TEKEE KIINASSA
PRD GROUP ESITTÄYTYY
SIIS KUKA LASSE?
MITEN PRD GROUP VOI OLLA MINULLE HYÖDYKSI?
KETKÄ OVAT PRD GROUPIN ASIAKKAITA?
Lasse Liukkonen saapui Hongkongiin 2006 lopussa suorittamaan kansainvälisen liiketoimin-
nan tutkinnon osana olevaa työharjoittelua. Se reissu vähän venähti. Ensimmäiset kolme
Kiinan vuotta sujuivat Hongkongissa työskennellessä, jonka jälkeen sijainti siirtyi 150 kilo-
metriä Manner-Kiinan puolelle Guangzhouhun; yhteys Hongkongiin toki säilyi.
2011 hommat vaihtuivat palkkatöistä yrittäjän hommiin, mitkä jatkuvat edelleen. Yrityksen
nimi on PRD Group ja se toimii Etelä-Kiinasta käsin kaikkialla Kiinassa, missä tarvitaan.
Lasse toimii puheenjohtajana Etelä-Kiinan suomalaisessa kauppakamarissa sekä hallituksen
-
kiin.
Ikävuosia Lasselta löytyy 40, joista 16 vuotta Kiinassa, mukaan lukien koko pandemian aika.
Kun tarvitset kansainvälisen liiketoiminnan osaajaa
Kiinassa paikan päällä, niin Lasse tiimeineen on sellain-
en. Suomalaiskiinalaisessa tiimissä on puolen tusinaa
ihmistä.
Lassen palvelut jakautuvat neljään kategoriaan:
- Asiantuntijapalvelut ja hallitustyöskentely
- Yritysten perustaminen ja niiden hallinnointi
- Hankinta Kiinasta
- Muut Kiinan liiketoiminnan tukipalvelut
Asiakkaamme ovat pääosin suomalaisia pk-yrityksiä
kaikilta aloilta (lahjatavaroista ydinjätteen loppusijoituk-
seen), mutta olemme palvelleet myös kansainvälisiä
pörssiyrityksiä. Pitkäkestoiset asiakkaamme ovat
keskisuuria yrityksiä, kun taas pienemmät yritykset
tilaavat useammin kertapalveluja. Osa asiakkaistamme
on Sveitsistä, Ruotsista ja Virosta.
PALVELUMME LYHYESTI
ASIANTUNTIJAPALVELUT JA HALLITUSTYÖSKENTELY
YRITYSTEN PERUSTAMINEN JA NIIDEN HALLINNOINTI
HANKINTA, LAADUNTARKKAILU, TEHDASAUDITOINNIT
MUUT KIINAN LIIKETOIMINNAN TUKIPALVELUT
Tarve kansainvälisen liiketoiminnan osaamiseen Kiinassa voi
syntyä yllättäen ja tarve voi olla lyhytkestoinen. Tällaiset ”äkkiti-
lanteet” ovat meille tuttuja. Jos toimintasi Kiinassa on tarkoitus
olla pidempikestoisempaa, niin silloin PRD Groupiin kannattaa
olla yhteydessä hyvissä ajoin, jotta voimme miettiä pidem-
pikestoisen ja toimivan yhteistyömuodon. Voimme toimia
ulkopuolisena asiantuntijana tai hallituksen jäsenenä.
Kiinassa on paljon huomioon otettavia asioita, jo yrityksen
perustamista harkittaessa. Eikä paikallisen lainsäädännön ja
toimintatapojen huomioiminen pääty perustamiseen, vaan
jatkuu läpi yrityksen elinkaaren. Alussa tehdyt virheet voivat
kostautua myöhemmässä vaiheessa, jolloin ne ovat usein moni-
mutkaistuneet. PRD Group on perustanut yli 50 yritystä asiak-
kailleen ja pitää huolen, että liiketoiminta on tukevalla pohjalla
eikä viranomaisten kanssa toimiminen ole tarpeettoman
vaikeaa.
Tuotantoketjujen tunteminen ja Kiinassa tehtaalla tapahtuva
laaduntarkkailu minimoi riskit ja säästää kustannuksia. Sama
ongelma on edullisempi hoitaa, kun tavara on edelleen tehtaal-
la Kiinassa, kuin että tavara on matkannut kaksi kuukautta ja
tuhansia kilometrejä Suomeen. PRD Group käy tehtailla kym-
meniä kertoja vuodessa valvomassa vastuullisuutta ja
tekemässä tehdasauditointeja sekä laaduntarkastusta eli
suomeksi sanottuna varmistamassa, että ostaja saa sitä mistä
on maksanutkin.
Tuotamme monenlaisia palveluja Kiinassa, eikä kaiken esittele-
minen tässä ole mahdollista. Haluatko vaikkapa rekisteröidä
tavaramerkin tai haastaa jonkun oikeuteen? Älä epäröi kysyä,
jos tarvitset apua Kiinan liiketoimintaan liittyen. Kaikkea emme
tee, mutta ohjaamme eteenpäin, jos tarpeesi ja kykymme eivät
kohtaa.
ASIANTUNTIJAPALVELUT JA HALLITUSTYÖSKENTELY
Asiantuntijapalvelumme ja hallitustyöskentelymme edut:
• Ajantasainen ja 15 vuoden aikana kumuloitunut tieto käyttöösi
• Investointien ja resurssien käyttö tehostuu
• Yllätykset ja epävarmuus vähenee
• Tehokas reagointi muuttuviin tilanteisiin
-
sia. Jokaisessa maassa on omat erityispiirteensä, jotka on huomioitava tai liiketoiminta
voi päätyä vaikeuksiin, jotka olisi voinut välttää. Tai ehkä mitään ongelmia ei tulekaan,
jos on hyvä tuuri. Kannattaa kuitenkin harkita, että haluaako toimia tuurin varassa vai
haluaako suunnitella ja valmistella asiat ajantasaiseen tietoon perustuen.
PRD Group auttaa välttämään ongelmat, mutta myös korjaa ongelmia. On kaikin puolin
parempi ja edullisempi välttää ongelmat, kuin ongelmien ilmettyä korjata ne tehok-
kaasti. Tämän vuoksi suosimme pitkäkestoista yhteistyötä, osallistuen toimien valm-
isteluun, toteuttamiseen sekä jälkihoitoon. Toimimme ulkopuolisena asiantuntijana
sekä hallituksen jäsenenä.
Ongelmien systemaattista välttämistä voi kutsua myös riskienhallinnaksi, joka mah-
dollistaa mahdollisuuksien hyödyntämisen turvallisesti ja monipuolisesti. Tämä johtaa
kannattavampaan liiketoimintaan.
Suuri osa asiakkuuksistamme alkaa kuitenkin akuutilla ongelmalla. Jokin tuntuu
olevan pielessä, on kenties maksettu iso summa rahaa jonnekin ja nyt epäilyjä on
herännyt. Taikka homma on niin sanotusti levinnyt käsiin. Tällaisissa tapauksissa
ensimmäiseksi pitää selvittää, mikä tilanne on ja sitten tehdä korjaavat toimenpiteet.
Mitä aikaisemmin asiaan päästään käsiksi, sen todennäköisemmin tilanne on korjatta-
vissa. Ongelmia ei saa päästää siihen vaiheeseen, että ainoa jäljelle jäänyt toimintata-
pa on jälkien siivoaminen.
• Konsultointi ja tutkimukset
• Partnerihaku
• Markkinatutkimus
• Liiketoimintasuunnitelma
• Due diligence
• Sopimukset
• Ongelman tutkinta
• Petostutkinta
• Operatiivinen auditointi
• Yhteiskuntasuhteiden ja sidosryhmäkontaktien luominen ja ylläpito
• Riskikartoitus, riskienhallinta ja mahdollisuuksienhallinta
YRITYSTEN PERUSTAMINEN JA NIIDEN HALLINNOINTI
Yritysten perustamisen ja hallinnoinnin palvelujemme edut:
• Juridiset riskit pienenevät
• Vahvempi kontrolli tytäryhtiöön
• Yrityksen velvollisuudet hoidetaan oikein ja ajallaan
• Yritys pystyy tekemään tehokkaasti liiketoimintaansa
PRD Group perustaa ja hallinnoi yrityksiä kaikkialla Kiinassa, asiakkaan tarpeiden
mukaan. Olemme perustaneet yli 50 yritystä asiakkaillemme.
Yrityksen perustaminen Kiinassa on monimutkaisempaa kuin Suomessa, kiinankielisen
byrokratian laadun ja määrän takia. Yritystä perustaessa pitää tietää tarkkaan mitä
yrityksellä tehdään, jotta voidaan muun muassa rekisteröidä oikean tyyppinen yritys
sekä hankkia oikeanlaiset ja kokoiset toimitilat. Erilaisille yrityksille on erilaiset
vaatimukset ja paperityöt sen mukaan.
Jos liiketoimintaa haluaa tehdä Kiinassa tosissaan, niin paikallisen yrityksen perustami-
nen tulee käytännössä pakolliseksi, kun haluaa palkata paikallisen työntekijän tai vasta-
anottaa maksuja Kiinan valuutassa. Jos osallistut tarjouskilpailuihin Kiinassa, niin
paikallinen yritys osoittaa, että toimit paikalla konkreettisesti ja pitkäkestoisesti.
Suomalaiset yritykset ovat hävinneet kilpailutuksia, koska heillä ei ollut paikallista
yritystä, vaikka periaatteessa resurssit olisivatkin mahdollistaneet tarjouksen lupausten
täyttämisen.
Kun yritys on perustettu, niin paperityöt eivät lopu siihen. Kirjanpito täytyy pitää ajan
tasalla, hoitaa palkanlaskenta ja sosiaaliturvamaksut, maksaa verot, teettää tilintarkas-
tus jne. PRD Group hoitaa tarvittaessa yrityksen koko hallinnon itse tai toimii paikallisen
henkilökunnan valvojana. Kiinassa olevan yrityksen valvominen Suomesta käsin on
mahdotonta, varsinkin jos kaikki tieto Kiinasta tulee yhdeltä työntekijältä.
Jossain vaiheessa yritys tulee
tiensä päähän, jolloin yritys on
suljettava hallitusti ja tarkasti
säädösten mukaan, jotta esimerkik-
si yrityksen laillinen edustaja
säästyy henkilökohtaiselta vastuul-
ta. Alasajo kestää kuukausia ja sen
aikana verovirasto tarkastaa yrityk-
sen kirjanpidon ja verotuksen koko
elinkaaren ajalta. Myös työntekijät
pitää irtisanoa sovinnollisesti ja
lakeja noudattaen.
HANKINTA, LAADUNTARKKAILU, TEHDASAUDITOINNIT
Hankinnan palvelujemme edut:
• Asiakastyytyväisyys kasvaa
• Hävikki pienenee ja reklamaatiot vähenevät
• Hankinnat nopeutuvat ja ovat varmempia
• Toimitusketjun vastuullisuus paranee
Monilla yrityksillä on suuria summia kiinni Kiinasta hankinnassa. Jotkut yritykset ovat
myös päätyneet maksamaan kalliita oppirahoja, kun hankinnan kontrollit ovat
pettäneet. Kun kontin ovet avataan Suomessa ja heti todetaan tavaran olevan myyn-
tikelvotonta niin se voi olla parempi, kuin että tuotteet päätyvät asiakkaille ja sitten
alkaa asiakaspalveluun tulemaan reklamaatioita. Vikojen korjaaminen ja tuotteiden
vaihtaminen tai maksujen palauttaminen on kallista. Puhumattakaan siitä, että tuote
on vaarallinen ja pitää vetää markkinoilta pois ennen kuin joku loukkaantuu.
Laatupoikkeamien havaitseminen ja korjaaminen on huomattavasti helpompaa ja
edullisempaa tehtaalla Kiinassa, kuin että tavarat pakataan tehtaalla, lastataan konttiin
ja lähetetään merille kahdeksi kuukaudeksi. Kun tavarat ovat saapuneet Suomeen, niin
vikojen korjaaminen on monta kertaluokkaa vaikeampaa ja kalliimpaa. Jo pelkkä
laaduntarkastus Suomessa on hankalampaa, koska parhaassakin tapauksessa tavarat
pitää ottaa pakkauksista pois tarkastusta varten ja pakata uudelleen myyntiä varten.
Vastuullisuus on entistä tärkeämpi asia yritysten toiminnassa. Hankinnassa vastuulli-
suus alkaa siitä, että tiedetään mistä tavara tarkalleen tulee ja että toimittajalla asiat
ovat kunnossa. Vierailemalla tehtaalla selviää varmuudella esimerkiksi, että onko
työturvallisuusasiat huomioitu ja käytetäänkö tehtaalla lapsityövoimaa. Samalla
voidaan tarkastaa myös tehtaan tekniset kyvyt eli pystyykö tehdas todellisuudessa
tuottamaan sellaista tavaraa, laatua ja määrää, mitä ostaja edellyttää.
Suurin osa ongelmista Kiinasta hankinnassa liittyy kommunikointiin eli joko sitä ei ole
riittävästi tai osapuolet ymmärtävät toisensa väärin. Tähän ovat syypäitä niin ostava
kuin myyväkin osapuoli. PRD Groupin vieraillessa tehtailla, asiat selviävät ja hankinnat
saadaan nopeasti etenemään.
• Toimittajahaku
• Tehdasselvitykset ja taustojen tarkastus
• Laaduntarkastus Kiinassa, lähtevän
tavaran tarkastus
• Kommunikointi asiakkaan ja toimittajan
välillä
• Laboratoriotestaukset
• Logistiikkajärjestelyissä konsultointi
• Vastuullisen tuotantoketjun todennus
MUUT KIINAN LIIKETOIMINNAN TUKIPALVELUT
Kiinan liiketoiminnan tukipalvelujemme edut:
• Kokonaisratkaisu asiakkaan tarpeeseen
• Reagoimme nopeasti
• Toimimme paikan päällä
Voimme auttaa monenlaisissa Kiinan liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Aina emme
kuitenkaan ole paras vaihtoehto, jolloin ohjaamme eteenpäin. Tarjoamme palvelu-
jamme vain, jos koemme olevamme tilanteeseen sopivin ratkaisu.
Edellä esiteltyjen palvelujen lisäksi teemme paljon muutakin.
• Tavaramerkin rekisteröinti (Kiina, Hongkong, Macao, Taiwan ym.)
• Tavaramerkkirikkomusten selvittäminen Kiinassa
• Messupalvelut
• Oleskeluluvat ja työluvat Kiinaan
• Luennot ja koulutukset liittyen Kiinan liiketoimintaan
• Yritysvierailujen ja tapahtumien järjestäminen Kiinassa
• Yhteiskuntasuhteiden luominen hallintoon
• Yritysten taustojen tarkastaminen
SÄHKÖPOSTI:
: +86 136 0289 6512 (WhatsApp/WeChat)
: +852 5428 4220
KOTISIVU
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
WeChat

Recommandé

Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö... par
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...
Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen: personal trainer -näkö...Joni Salminen
1.9K vues100 diapositives
Yrityksen oikea-aikainen myynti par
Yrityksen oikea-aikainen myyntiYrityksen oikea-aikainen myynti
Yrityksen oikea-aikainen myyntiAsianajotoimisto Lindblad & Co Oy
1.5K vues111 diapositives
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro par
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoroDigitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoro
Digitalist Leadership Forum Helsinki 18.8.2016, Fonectan puheenvuoroFonecta
239 vues14 diapositives
Arol esite par
Arol esiteArol esite
Arol esiteAROL Finance Oy
226 vues13 diapositives
ELY_101014b par
ELY_101014bELY_101014b
ELY_101014bMika Kallioniemi
93 vues15 diapositives
Aloita Ajoissa par
Aloita AjoissaAloita Ajoissa
Aloita AjoissaKinnoKouvola
361 vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à PRD Group esite 11.11.2022.pdf

Bc yrityskehitys 20121014 par
Bc yrityskehitys 20121014Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014Esa Blomberg
484 vues21 diapositives
Agile & Lean at Tekes par
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesMarko Taipale
2.4K vues18 diapositives
Enw Management Oy - Yritysesittely 2016 par
Enw Management Oy - Yritysesittely 2016Enw Management Oy - Yritysesittely 2016
Enw Management Oy - Yritysesittely 2016ENW Management Oy
1.6K vues16 diapositives
Heromaker Oy yritysesittely par
Heromaker Oy yritysesittelyHeromaker Oy yritysesittely
Heromaker Oy yritysesittelyHeromaker Oy
144 vues13 diapositives
Asiakaspäivä 13.10.2016 - Borenius par
Asiakaspäivä 13.10.2016 - BoreniusAsiakaspäivä 13.10.2016 - Borenius
Asiakaspäivä 13.10.2016 - BoreniusIntegrata Oy
210 vues17 diapositives

Similaire à PRD Group esite 11.11.2022.pdf(20)

Bc yrityskehitys 20121014 par Esa Blomberg
Bc yrityskehitys 20121014Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014
Esa Blomberg484 vues
Heromaker Oy yritysesittely par Heromaker Oy
Heromaker Oy yritysesittelyHeromaker Oy yritysesittely
Heromaker Oy yritysesittely
Heromaker Oy144 vues
Asiakaspäivä 13.10.2016 - Borenius par Integrata Oy
Asiakaspäivä 13.10.2016 - BoreniusAsiakaspäivä 13.10.2016 - Borenius
Asiakaspäivä 13.10.2016 - Borenius
Integrata Oy210 vues
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas... par Suomen Yrittäjät
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Jaana Juutilainen: Yrityksen kas...
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014 par DOOR_Finland
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
DOOR_Finland657 vues
Vuokramyyjä - koska tekemätön myyntityö käy kalliiksi. par Antti Neuvonen
Vuokramyyjä - koska tekemätön myyntityö käy kalliiksi.Vuokramyyjä - koska tekemätön myyntityö käy kalliiksi.
Vuokramyyjä - koska tekemätön myyntityö käy kalliiksi.
Antti Neuvonen326 vues
Näkökulmia compliance haasteisiin par Hanna Laurila
Näkökulmia compliance haasteisiinNäkökulmia compliance haasteisiin
Näkökulmia compliance haasteisiin
Hanna Laurila69 vues
Nepton Brand reDesign par Nepton Oy
Nepton Brand reDesignNepton Brand reDesign
Nepton Brand reDesign
Nepton Oy701 vues
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti par Ville Saarikoski
Myynnistä ja asiakaspalvelusta  ville saarikoski konektiMyynnistä ja asiakaspalvelusta  ville saarikoski konekti
Myynnistä ja asiakaspalvelusta ville saarikoski konekti
Ville Saarikoski277 vues
Oravanpesän asiantuntijaraati 5.9.2012 PWC par Sari Mäki
Oravanpesän asiantuntijaraati 5.9.2012 PWCOravanpesän asiantuntijaraati 5.9.2012 PWC
Oravanpesän asiantuntijaraati 5.9.2012 PWC
Sari Mäki437 vues
Kustannuspaikasta veturiksi - Lean + HR par Jaakko Koivula
Kustannuspaikasta veturiksi - Lean + HRKustannuspaikasta veturiksi - Lean + HR
Kustannuspaikasta veturiksi - Lean + HR
Jaakko Koivula886 vues
Vuokrajohtajat - liikkeenjohdon SWAT-joukot par Sanna Wester
Vuokrajohtajat - liikkeenjohdon SWAT-joukotVuokrajohtajat - liikkeenjohdon SWAT-joukot
Vuokrajohtajat - liikkeenjohdon SWAT-joukot
Sanna Wester1.6K vues

PRD Group esite 11.11.2022.pdf

  • 1. KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN PALVELUT KIINASSA: • Asiant untijapalvelut ja hallitustyöske ntely • Yritysten perustaminen ja niiden hallinnointi • Hankinta, laad untarkkailu, tehdasauditoinnit • Muut Kiinan liiketoiminnan tu kipalvelu t
  • 2. ELI MITÄ LASSE LIUKKONEN TEKEE KIINASSA PRD GROUP ESITTÄYTYY SIIS KUKA LASSE? MITEN PRD GROUP VOI OLLA MINULLE HYÖDYKSI? KETKÄ OVAT PRD GROUPIN ASIAKKAITA? Lasse Liukkonen saapui Hongkongiin 2006 lopussa suorittamaan kansainvälisen liiketoimin- nan tutkinnon osana olevaa työharjoittelua. Se reissu vähän venähti. Ensimmäiset kolme Kiinan vuotta sujuivat Hongkongissa työskennellessä, jonka jälkeen sijainti siirtyi 150 kilo- metriä Manner-Kiinan puolelle Guangzhouhun; yhteys Hongkongiin toki säilyi. 2011 hommat vaihtuivat palkkatöistä yrittäjän hommiin, mitkä jatkuvat edelleen. Yrityksen nimi on PRD Group ja se toimii Etelä-Kiinasta käsin kaikkialla Kiinassa, missä tarvitaan. Lasse toimii puheenjohtajana Etelä-Kiinan suomalaisessa kauppakamarissa sekä hallituksen - kiin. Ikävuosia Lasselta löytyy 40, joista 16 vuotta Kiinassa, mukaan lukien koko pandemian aika. Kun tarvitset kansainvälisen liiketoiminnan osaajaa Kiinassa paikan päällä, niin Lasse tiimeineen on sellain- en. Suomalaiskiinalaisessa tiimissä on puolen tusinaa ihmistä. Lassen palvelut jakautuvat neljään kategoriaan: - Asiantuntijapalvelut ja hallitustyöskentely - Yritysten perustaminen ja niiden hallinnointi - Hankinta Kiinasta - Muut Kiinan liiketoiminnan tukipalvelut Asiakkaamme ovat pääosin suomalaisia pk-yrityksiä kaikilta aloilta (lahjatavaroista ydinjätteen loppusijoituk- seen), mutta olemme palvelleet myös kansainvälisiä pörssiyrityksiä. Pitkäkestoiset asiakkaamme ovat keskisuuria yrityksiä, kun taas pienemmät yritykset tilaavat useammin kertapalveluja. Osa asiakkaistamme on Sveitsistä, Ruotsista ja Virosta.
  • 3. PALVELUMME LYHYESTI ASIANTUNTIJAPALVELUT JA HALLITUSTYÖSKENTELY YRITYSTEN PERUSTAMINEN JA NIIDEN HALLINNOINTI HANKINTA, LAADUNTARKKAILU, TEHDASAUDITOINNIT MUUT KIINAN LIIKETOIMINNAN TUKIPALVELUT Tarve kansainvälisen liiketoiminnan osaamiseen Kiinassa voi syntyä yllättäen ja tarve voi olla lyhytkestoinen. Tällaiset ”äkkiti- lanteet” ovat meille tuttuja. Jos toimintasi Kiinassa on tarkoitus olla pidempikestoisempaa, niin silloin PRD Groupiin kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin, jotta voimme miettiä pidem- pikestoisen ja toimivan yhteistyömuodon. Voimme toimia ulkopuolisena asiantuntijana tai hallituksen jäsenenä. Kiinassa on paljon huomioon otettavia asioita, jo yrityksen perustamista harkittaessa. Eikä paikallisen lainsäädännön ja toimintatapojen huomioiminen pääty perustamiseen, vaan jatkuu läpi yrityksen elinkaaren. Alussa tehdyt virheet voivat kostautua myöhemmässä vaiheessa, jolloin ne ovat usein moni- mutkaistuneet. PRD Group on perustanut yli 50 yritystä asiak- kailleen ja pitää huolen, että liiketoiminta on tukevalla pohjalla eikä viranomaisten kanssa toimiminen ole tarpeettoman vaikeaa. Tuotantoketjujen tunteminen ja Kiinassa tehtaalla tapahtuva laaduntarkkailu minimoi riskit ja säästää kustannuksia. Sama ongelma on edullisempi hoitaa, kun tavara on edelleen tehtaal- la Kiinassa, kuin että tavara on matkannut kaksi kuukautta ja tuhansia kilometrejä Suomeen. PRD Group käy tehtailla kym- meniä kertoja vuodessa valvomassa vastuullisuutta ja tekemässä tehdasauditointeja sekä laaduntarkastusta eli suomeksi sanottuna varmistamassa, että ostaja saa sitä mistä on maksanutkin. Tuotamme monenlaisia palveluja Kiinassa, eikä kaiken esittele- minen tässä ole mahdollista. Haluatko vaikkapa rekisteröidä tavaramerkin tai haastaa jonkun oikeuteen? Älä epäröi kysyä, jos tarvitset apua Kiinan liiketoimintaan liittyen. Kaikkea emme tee, mutta ohjaamme eteenpäin, jos tarpeesi ja kykymme eivät kohtaa.
  • 4. ASIANTUNTIJAPALVELUT JA HALLITUSTYÖSKENTELY Asiantuntijapalvelumme ja hallitustyöskentelymme edut: • Ajantasainen ja 15 vuoden aikana kumuloitunut tieto käyttöösi • Investointien ja resurssien käyttö tehostuu • Yllätykset ja epävarmuus vähenee • Tehokas reagointi muuttuviin tilanteisiin - sia. Jokaisessa maassa on omat erityispiirteensä, jotka on huomioitava tai liiketoiminta voi päätyä vaikeuksiin, jotka olisi voinut välttää. Tai ehkä mitään ongelmia ei tulekaan, jos on hyvä tuuri. Kannattaa kuitenkin harkita, että haluaako toimia tuurin varassa vai haluaako suunnitella ja valmistella asiat ajantasaiseen tietoon perustuen. PRD Group auttaa välttämään ongelmat, mutta myös korjaa ongelmia. On kaikin puolin parempi ja edullisempi välttää ongelmat, kuin ongelmien ilmettyä korjata ne tehok- kaasti. Tämän vuoksi suosimme pitkäkestoista yhteistyötä, osallistuen toimien valm- isteluun, toteuttamiseen sekä jälkihoitoon. Toimimme ulkopuolisena asiantuntijana sekä hallituksen jäsenenä. Ongelmien systemaattista välttämistä voi kutsua myös riskienhallinnaksi, joka mah- dollistaa mahdollisuuksien hyödyntämisen turvallisesti ja monipuolisesti. Tämä johtaa kannattavampaan liiketoimintaan. Suuri osa asiakkuuksistamme alkaa kuitenkin akuutilla ongelmalla. Jokin tuntuu olevan pielessä, on kenties maksettu iso summa rahaa jonnekin ja nyt epäilyjä on herännyt. Taikka homma on niin sanotusti levinnyt käsiin. Tällaisissa tapauksissa ensimmäiseksi pitää selvittää, mikä tilanne on ja sitten tehdä korjaavat toimenpiteet. Mitä aikaisemmin asiaan päästään käsiksi, sen todennäköisemmin tilanne on korjatta- vissa. Ongelmia ei saa päästää siihen vaiheeseen, että ainoa jäljelle jäänyt toimintata- pa on jälkien siivoaminen. • Konsultointi ja tutkimukset • Partnerihaku • Markkinatutkimus • Liiketoimintasuunnitelma • Due diligence • Sopimukset • Ongelman tutkinta • Petostutkinta • Operatiivinen auditointi • Yhteiskuntasuhteiden ja sidosryhmäkontaktien luominen ja ylläpito • Riskikartoitus, riskienhallinta ja mahdollisuuksienhallinta
  • 5. YRITYSTEN PERUSTAMINEN JA NIIDEN HALLINNOINTI Yritysten perustamisen ja hallinnoinnin palvelujemme edut: • Juridiset riskit pienenevät • Vahvempi kontrolli tytäryhtiöön • Yrityksen velvollisuudet hoidetaan oikein ja ajallaan • Yritys pystyy tekemään tehokkaasti liiketoimintaansa PRD Group perustaa ja hallinnoi yrityksiä kaikkialla Kiinassa, asiakkaan tarpeiden mukaan. Olemme perustaneet yli 50 yritystä asiakkaillemme. Yrityksen perustaminen Kiinassa on monimutkaisempaa kuin Suomessa, kiinankielisen byrokratian laadun ja määrän takia. Yritystä perustaessa pitää tietää tarkkaan mitä yrityksellä tehdään, jotta voidaan muun muassa rekisteröidä oikean tyyppinen yritys sekä hankkia oikeanlaiset ja kokoiset toimitilat. Erilaisille yrityksille on erilaiset vaatimukset ja paperityöt sen mukaan. Jos liiketoimintaa haluaa tehdä Kiinassa tosissaan, niin paikallisen yrityksen perustami- nen tulee käytännössä pakolliseksi, kun haluaa palkata paikallisen työntekijän tai vasta- anottaa maksuja Kiinan valuutassa. Jos osallistut tarjouskilpailuihin Kiinassa, niin paikallinen yritys osoittaa, että toimit paikalla konkreettisesti ja pitkäkestoisesti. Suomalaiset yritykset ovat hävinneet kilpailutuksia, koska heillä ei ollut paikallista yritystä, vaikka periaatteessa resurssit olisivatkin mahdollistaneet tarjouksen lupausten täyttämisen. Kun yritys on perustettu, niin paperityöt eivät lopu siihen. Kirjanpito täytyy pitää ajan tasalla, hoitaa palkanlaskenta ja sosiaaliturvamaksut, maksaa verot, teettää tilintarkas- tus jne. PRD Group hoitaa tarvittaessa yrityksen koko hallinnon itse tai toimii paikallisen henkilökunnan valvojana. Kiinassa olevan yrityksen valvominen Suomesta käsin on mahdotonta, varsinkin jos kaikki tieto Kiinasta tulee yhdeltä työntekijältä. Jossain vaiheessa yritys tulee tiensä päähän, jolloin yritys on suljettava hallitusti ja tarkasti säädösten mukaan, jotta esimerkik- si yrityksen laillinen edustaja säästyy henkilökohtaiselta vastuul- ta. Alasajo kestää kuukausia ja sen aikana verovirasto tarkastaa yrityk- sen kirjanpidon ja verotuksen koko elinkaaren ajalta. Myös työntekijät pitää irtisanoa sovinnollisesti ja lakeja noudattaen.
  • 6. HANKINTA, LAADUNTARKKAILU, TEHDASAUDITOINNIT Hankinnan palvelujemme edut: • Asiakastyytyväisyys kasvaa • Hävikki pienenee ja reklamaatiot vähenevät • Hankinnat nopeutuvat ja ovat varmempia • Toimitusketjun vastuullisuus paranee Monilla yrityksillä on suuria summia kiinni Kiinasta hankinnassa. Jotkut yritykset ovat myös päätyneet maksamaan kalliita oppirahoja, kun hankinnan kontrollit ovat pettäneet. Kun kontin ovet avataan Suomessa ja heti todetaan tavaran olevan myyn- tikelvotonta niin se voi olla parempi, kuin että tuotteet päätyvät asiakkaille ja sitten alkaa asiakaspalveluun tulemaan reklamaatioita. Vikojen korjaaminen ja tuotteiden vaihtaminen tai maksujen palauttaminen on kallista. Puhumattakaan siitä, että tuote on vaarallinen ja pitää vetää markkinoilta pois ennen kuin joku loukkaantuu. Laatupoikkeamien havaitseminen ja korjaaminen on huomattavasti helpompaa ja edullisempaa tehtaalla Kiinassa, kuin että tavarat pakataan tehtaalla, lastataan konttiin ja lähetetään merille kahdeksi kuukaudeksi. Kun tavarat ovat saapuneet Suomeen, niin vikojen korjaaminen on monta kertaluokkaa vaikeampaa ja kalliimpaa. Jo pelkkä laaduntarkastus Suomessa on hankalampaa, koska parhaassakin tapauksessa tavarat pitää ottaa pakkauksista pois tarkastusta varten ja pakata uudelleen myyntiä varten. Vastuullisuus on entistä tärkeämpi asia yritysten toiminnassa. Hankinnassa vastuulli- suus alkaa siitä, että tiedetään mistä tavara tarkalleen tulee ja että toimittajalla asiat ovat kunnossa. Vierailemalla tehtaalla selviää varmuudella esimerkiksi, että onko työturvallisuusasiat huomioitu ja käytetäänkö tehtaalla lapsityövoimaa. Samalla voidaan tarkastaa myös tehtaan tekniset kyvyt eli pystyykö tehdas todellisuudessa tuottamaan sellaista tavaraa, laatua ja määrää, mitä ostaja edellyttää. Suurin osa ongelmista Kiinasta hankinnassa liittyy kommunikointiin eli joko sitä ei ole riittävästi tai osapuolet ymmärtävät toisensa väärin. Tähän ovat syypäitä niin ostava kuin myyväkin osapuoli. PRD Groupin vieraillessa tehtailla, asiat selviävät ja hankinnat saadaan nopeasti etenemään. • Toimittajahaku • Tehdasselvitykset ja taustojen tarkastus • Laaduntarkastus Kiinassa, lähtevän tavaran tarkastus • Kommunikointi asiakkaan ja toimittajan välillä • Laboratoriotestaukset • Logistiikkajärjestelyissä konsultointi • Vastuullisen tuotantoketjun todennus
  • 7. MUUT KIINAN LIIKETOIMINNAN TUKIPALVELUT Kiinan liiketoiminnan tukipalvelujemme edut: • Kokonaisratkaisu asiakkaan tarpeeseen • Reagoimme nopeasti • Toimimme paikan päällä Voimme auttaa monenlaisissa Kiinan liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Aina emme kuitenkaan ole paras vaihtoehto, jolloin ohjaamme eteenpäin. Tarjoamme palvelu- jamme vain, jos koemme olevamme tilanteeseen sopivin ratkaisu. Edellä esiteltyjen palvelujen lisäksi teemme paljon muutakin. • Tavaramerkin rekisteröinti (Kiina, Hongkong, Macao, Taiwan ym.) • Tavaramerkkirikkomusten selvittäminen Kiinassa • Messupalvelut • Oleskeluluvat ja työluvat Kiinaan • Luennot ja koulutukset liittyen Kiinan liiketoimintaan • Yritysvierailujen ja tapahtumien järjestäminen Kiinassa • Yhteiskuntasuhteiden luominen hallintoon • Yritysten taustojen tarkastaminen
  • 8. SÄHKÖPOSTI: : +86 136 0289 6512 (WhatsApp/WeChat) : +852 5428 4220 KOTISIVU OTA MEIHIN YHTEYTTÄ WeChat