Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Викладач: Яремчук О.М.
ТЕМА 7: ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
План
 1. Сутність і класифікація зобов’язань
 2. Облік розрахунків за кредитами
 3. Облік розрахунків з постачальниками...
Зобов'язання – це
заборгованість підприємства, що
виникає внаслідок минулих подій і
погашення якої, як очікується,
призвед...
Зобов'язання поділяють на:
 Довгострокові зобов'язання – зобов'язання,
які повинні бути погашені впродовж більш як
дванад...
 До довгострокових зобов'язань належать:
- довгострокові кредити банків;
- інші довгострокові строкові фінансові зобов'яз...
Типовий список необхідних для отримання кредиту
документів містить:
 а) клопотання (лист, заявка) позичальника на ім’я Го...
ДОГОВІР
процентної позики ( предметної або грошової)
“____” ____________ 200___р.
Сторони:
Позикодавець _________________...
Відповідальність сторін.
У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену ...
Майбутня вартість, яку має сплатити в
цілому позичальник визначається так:
 При застосуванні простих відсотків:
FV = PV*(...
Типова кореспонденція рахунків з обліку
позик банку
№
п/п
Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Креди...
Журнал-ордер 2 с.-г.
ІІ. З кредиту рахунку 60 «Короткострокові позики» в дебет рахунків
№
рядка
Дата
виписки
банку (дата
з...
Продовження Журнал-ордера 2 с.-г.
ІV. Аналітичні дані до рахунку №60
№субрахунку
Види позики
(кредиту)
Банки
(позико-
давц...
_________________________________
підприємство-одержувач і його адреса
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________
______________...
РАХУНОК-ФАКТУРА
№ ______
”___”__________ 200__p.
Постачальник ____________________________________________________________...
Товарно-транспортна накладна
“____” ______________20__р.
Автомобіль _____________________________до дорожнього листа №
мар...
Продукцію по масі, В журналі вагаря
якості та асортименту записано під № _______________
прийняв _________________________...
Сільгосппідприємство __________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
ТОВАРНА НАКЛАДНА № __
від "___" ____________ 2...
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
________________________________...
Оригінал
Видається покупцю ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.11 .2011 №1379
Включено до ЄРПН
Залишається ...
Найменування постачальника
(підрядника) ____________________________________________
РЕЄСТР № 3.3 c.-г.
операцій по розрах...
Типова кореспонденція рахунків з обліку
розрахунків з постачальниками і підрядниками
№
п/п
Зміст господарських операцій Ко...
Журнал-ордер 3В по рах. 63
№
запису
Найменування
постачальника
(підрядника)
Реєстраційний
№ документа,
№ платіжного
докуме...
Продовження Журнал-ордера 3В
Разом
по
кредиту
Дата
виник-
нення
забор-
гованості
Сума акцепту
по рахунку
або вартість
неві...
Основні види податків, які визначені
Податковим кодексом:
 Податок на прибуток;
 Податок на додану вартість (ПДВ);
 Акц...
Податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку
_...
Кореспонденція рахунків з обліку
розрахунків за податками і платежами
№
п/п
Зміст господарських операцій Кореспонденція ра...
Відомість 3.5 с.-г. аналітичного обліку
розрахунків з бюджетом
Аналітичні рахунки
за місяць і підсумок
з початку року
Саль...
Продовження Відомості 3.5 с.-г.З кредиту 64 в дебет рахунків
Усього за
кредитом
Сальдо на
кінець місяця
№23 № 66 №91 №92 №...
До поточних зобов’язань належать також
такі види зобов’язань:
 Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями (...
Типова кореспонденція рахунків з обліку
розрахунків за іншими зобов’язаннями
№
п/п
Зміст господарських операцій Кореспонде...
Для обліку довгострокових зобов’язань призначено
рахунки класу 5:
- 50 «Довгострокові позики»;
- 51 «Довгострокові векселі...
Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків
за довгостроковими зобов’язаннями
№
п/п
Зміст господарських операцій К...
Журнал-ордер 3Г по рах. 52,53,54,55,
61, 64, 65, 67, 68, 69
З кредиту рахунку 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 65, 67, 68, 69 в...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

7 облік зобовязань

1 339 vues

Publié le

Презентація до теми 7. Облік зобов’язань

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

7 облік зобовязань

 1. 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 7: ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
 2. 2. План  1. Сутність і класифікація зобов’язань  2. Облік розрахунків за кредитами  3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками  4. Облік розрахунків за податками і платежами  5. Облік інших поточних зобов’язань  6. Облік довгострокових зобов’язань 
 3. 3. Зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди.
 4. 4. Зобов'язання поділяють на:  Довгострокові зобов'язання – зобов'язання, які повинні бути погашені впродовж більш як дванадцять місяців або впродовж періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як дванадцять місяців.  Поточні зобов'язання – зобов'язання, які будуть погашені впродовж операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні впродовж дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
 5. 5.  До довгострокових зобов'язань належать: - довгострокові кредити банків; - інші довгострокові строкові фінансові зобов'язання; - відстрочені податкові зобов'язання; - інші довгострокові зобов'язання.  До поточних зобов'язань належать: - короткострокові кредити банків; - поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; - короткострокові векселі видані; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; - поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); - інші поточні зобов'язання.
 6. 6. Типовий список необхідних для отримання кредиту документів містить:  а) клопотання (лист, заявка) позичальника на ім’я Голови Правління банку про видачу кредиту;  б) протокол рішення зборів власників щодо згоди на залучення кредиту  в) документи фінансової та податкової звітності:  - баланси за останні 2—3 роки (із щоквартальною розбивкою за останній звітний рік);  - звіти про фінансові результати та звіти про рух грошових коштів за визначений період;  - декларація про прибуток підприємства (разом з додатками);  - розшифровка кредиторської та дебіторської заборгованості (в розрізі сум заборгованості, контрагентів, причин виникнення, дат виникнення та погашення) на останню звітну дату та на дату звернення у банк;  г) інформація щодо розмірів заборгованості за банківськими кредитами;  д) висновки аудитора щодо фінансово-майнового стану підприємства та копії актів перевірок державними податковими органами;  е) бізнес-план, необхідними складовими якого є розрахунок потреби в капіталі, терміни освоєння та окупності залучених коштів, прогноз Cash-flow на період, на який залучаються кошти, тощо;  ж) копії контрактів, договорів, рахунків-фактур (інвойсів), митних декларацій, інших документів, пов’язаних із досягненням цілей, на які береться кредит;  з) документи, які засвідчують той чи інший вид кредитного забезпечення;  и) довідки з банків, де відкриті рахунки позичальника, про відсутність заборгованості за кредитами.
 7. 7. ДОГОВІР процентної позики ( предметної або грошової) “____” ____________ 200___р. Сторони: Позикодавець ___________________________________________________________________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ___________________, діючого на підставі___________________________, з однієї сторони, та (посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення) Позичальник____________________________________________________________________________ в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: Предмет договору. Позикодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надати Позичальнику предмет позики (грошові кошти) в розмірі визначеному цим Договором, а останній зобов'язується прийняти позику і повернути названу позику Позикодавцеві у визначений цим Договором строк, а також сплатити проценти за весь термін надання позики у строк та розмірах, що обумовлені умовами цього Договору.  Предметом позики по даному Договору є: ____________________________________________________ Розмір позики та процентів.  Сума позики (вартість предмета позики) становить за цим Договором ___________ грн.  Щомісячний розмір процентів за цим Договором складає ________% від розміру позики.  Сплата процентів за цим Договором здійснюється щомісячно у безготівковій формі, платіжним дорученням шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Позичальника не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем, в якому такі проценти повинні бути нараховані. Сплата процентів за неповний календарний місяць не нараховується та не сплачується.  Нарахування та сплата процентів здійснюються Позичальником самостійно без окремої вимоги Позикодавця. Строк Позики.  Строк надання позики Позичальнику становить _______ з моменту, що вказаний в п. 4.4. цього Договору.  Остаточною датою повернення позики є “___” _____ 200__ р.  Строк, вказаний у п.3.2 цього Договору, може бути продовжений за згодою Сторін. Порядок надання та повернення Позики. Позикодавець зобов’язаний надати позику протягом _______ з моменту підписання цього Договору  Позика надається у безготівковому порядку шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок Позичальника.  Позика вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту списання грошових коштів з банківського рахунка Позикодавця в банківській установі, що його обслуговує.  По настанні дати вказаної в п. 3.2 цього Договору, Позичальник зобов’язується протягом одного банківського дня повернути суму позики.  Позика повертається у безготівковому порядку шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця и вважається поверненою Позикодавцю Позичальником з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця в банківській установі, що його обслуговує.  Позичальник протягом часу після переказу суми позики Позикодавцю зобов’язаний повідомити останнього по телефону про переказ коштів.
 8. 8. Відповідальність сторін. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.  Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.  Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.  При порушенні Позичальником строку повернення позики вказаного в п. 4.5 цього Договору він повинен сплатити на поточний рахунок Позикодавця пеню в розмірі ___% від розміру позики за кожний день прострочення повернення позики. При цьому пеня на проценти не нараховується.  При порушенні Позичальником строку сплати процентів більше, ніж на один місяць, він зобов'язаний достроково повернути Позикодавцю позику у повному обсязі, а також сплатити на поточний рахунок Позикодавця штраф в розмірі ____% від розміру позики. Строк дії Договору та інші умови. Цей Договір набуває чинності з моменту надання позики Позичальнику і є дійсним до моменту його остаточного виконання. У разі виконання Сторонами дій вказаних у п.3.3 цього Договору, строк дії Договору продовжується на відповідний строк.  Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.  Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.  Позикодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).  Позичальник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).  Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.  У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.  Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. Місцезнаходження та реквізити Сторін
 9. 9. Майбутня вартість, яку має сплатити в цілому позичальник визначається так:  При застосуванні простих відсотків: FV = PV*(1+r)*n,  При застосуванні складних відсотків: FV = PV*(1+r)n,
 10. 10. Типова кореспонденція рахунків з обліку позик банку № п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Одержано короткострокові позики банку 31 60 2 Одержано довгостроковий кредит банку 31 50 3 Оплачено заборгованість перед постачальником за рахунок короткострокової позики 63 60 4 Нараховано відсотки за користування позиками 951 «Відсотки за кредит» 684 «Розрахунки за нарахо- ваними відсотками» 5 Сплачено відсотки за користування кредитом 684 31 6 Погашено короткострокову позику 60 31 7 Погашено довгострокову позику 50 31 8 Переоформлено короткостроковий кредит на довгостроковий 601 501
 11. 11. Журнал-ордер 2 с.-г. ІІ. З кредиту рахунку 60 «Короткострокові позики» в дебет рахунків № рядка Дата виписки банку (дата здійснення операції) № 30 Каса №31 Рахунки в банках № 37 Розрахун- ки з різними дебіторами № 50 Довго- строкові позики № № № № № № Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 12. 12. Продовження Журнал-ордера 2 с.-г. ІV. Аналітичні дані до рахунку №60 №субрахунку Види позики (кредиту) Банки (позико- давці) Строк погашен- ня позики Сальдо на початок місяця Обороти за звітний період Сальдо на кінець місяця Нараховані відсотки за користування позиками дебет кредит за звітний період з початку року 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 605 Прострочені позики у національній валюті 606 Прострочені позики в іноземній валюті Усього
 13. 13. _________________________________ підприємство-одержувач і його адреса Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________ _________________________________ підприємство-платник і його адреса рахунок _____________________________ Довіреність дійсна _____________________________________ __________________________ (найменування банку) ДОВІРЕНІСТЬ КА № 6566655 серія Дата видачі __________________________ Видано ______________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) Документ, що засвідчує особу _________ серія ____ № ___________ від __________ 20___ р. Виданий _______________________________ (ким виданий документ) На отримання від _______________________________________ (найменування організаціі-постачальника) цінностей за ___________________________________________________ (№ і дата наряду) Перелік цінностей, які належить отримати: Зворотний бік форми № М-2 №п/п Найменування цінностей Одиниця виміру Кількість прописом Підпис _____________ засвідчую (зразок підпису особи, що одержала довіреність) Керівник підприємства _____________ Головний бухгалтер ___________ МП
 14. 14. РАХУНОК-ФАКТУРА № ______ ”___”__________ 200__p. Постачальник _______________________________________________________________________________ Адреса ________________________________________________________________________________ Тел./факс _______________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________ Платник _________________________________________________________________________________ Адреса _________________________________________________________________________________ Тел./факс __________________________________________________________________________________ Рах.№ ________________________________________________________________________________________ Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________ Через кого _________________________________________________________________________________ За довіреністю _________________________________________________________________________________ Підстава __________________________________________________________________________________ N з/п Найменування Один. виміру Кіль- кість Ціна Сума 1 2 3 4 5 6 Разом з ПДВ (прописом) Разом __________________________________________________ ПДВ 20% __________________________________________________ Разом з ПДВ Директор Головний бухгалтер
 15. 15. Товарно-транспортна накладна “____” ______________20__р. Автомобіль _____________________________до дорожнього листа № марка держ. № Авто підприємство _________________________________________ найменування Вид перевезення Водій ___________________________________________________________ код прізвище, і., б. Замовнки (платник) ______________________________________________________ код найменування Відправник вантажу ______________________________________________________ код сільгосппідприємство Пункт на- вантаження ____________ Відділення (цех), адреса бригада, звено код Отримувач вантажу ______________________________________________________ код найменування Пункт роз- вантаження___________________________________________ маршрут № адреса Інформація про вантаж Причіп __________ гар. № держ. № Код облік. Код Код операції (дебет) (кредит) Продукція _____________________________________________________________________________ найменування зернових та масляних культур, семян, трав Сорт, клас _________________ Забрудненість _________% Вологість _______% Операція Вид упа- ковки Кіль- кість місць Код вантажу Клас вантажу Маса, кг Ціна Сума брутто тара нетто Відправлено Прийнято 9 10 12 Х 13 14 Х Надбавки За цінні сорти За сортування та упаковку За тару За доставку продукції Інші доплати Всього до сплати Сума до Код сплати ____________________________________________ (дебет) прописом Код _____________________________________грн.________ коп. (кредит) Відпуск дозволив _____________________________________ посада, підпис Продукцію до перевезення: кількість місць _____________ вагою (нетто)___________ прописом прописом _______________________ здав _______________________ одержав _______________ посада, підпис посада, підпис Додаток __________________________________________________ на _____ аркушах свідоцтво, паспорт, сертифікати та ін. Х ХІприм.–відправниквантажуІІприм.–отримувачвантажуІІІприм.–автопілприємствоІVприм.–автопідприємству
 16. 16. Продукцію по масі, В журналі вагаря якості та асортименту записано під № _______________ прийняв _______________________________ Вагар________________ посада, підпис підпис Спосіб визна- при при чення маси: прийомі ___________________ здачі _________________________ Погруз очно-разгрузочні операції Операція Виконавець (АТП,відправник, отримувач) Спосіб Час, год., хв. ручн. мех. код прибуття відправки простою Завантаження 15 16 17 18 19 20 Розвантаження Додаткові операції Підпис відповідальної особи Транспортні послуги ______________час, хв. найменування, кількість 21 22 23 Відмітки про складені акти _________ Інша інформація (заповнюється автопідприємством) Відстань перевезення за групою доріг, км Код. експ. За транспортні послуги всього у місті І гр. ІІ гр. ІІІ гр. з клієнта водію 24 25 26 27 28 29 30 31 Поправочний коеф. Штраф Розрахунок вартості За тони Недовант. автомоб. та причеп. За спец. транспорт За транспортні послугирозцінка водію основний тариф Виконано Розцінка До оплати 37 38 39 40 32 33 34 Вантажно- розвантажуваль- ні роботи, т Наднормативний простій Інші доплати Знижки за скороч. простою Всього заванта ження розванта ження 41 42 43 44 46 47 Таксування _______ _________________ _________________ _________________ Таксувальник _____ _________________
 17. 17. Сільгосппідприємство __________________________ Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ТОВАРНА НАКЛАДНА № __ від "___" ____________ 20__ р. Через кого ________________________ Кому _____________________________ Платник __________________________ прізвище, ім'я та по батькові Відправник _______________________ За довіреністю ____________________ від ______________________________ виданої __________________________ Пор. № Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ Всього Транспортні витрати Податок на додану вартість Разом Відпущено на суму ___________________________________________________________________ прописом _______________________________________________________________________ грн. ____ коп. Керівник _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Відпустив _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Головний бухгалтер _____ підпис ____________________ прізвище, ім'я та по батькові Отримав _____ підпис _____________________ прізвище, ім'я та по батькові М. П.
 18. 18. ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ АКТ здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) Ми, представники Замовника _____________________________ (назва организації, ПІБ) _______________________________________________, з одного боку, та представник Виконавця ____________________________________, з іншого боку, склали даний акт про те, що (ПІБ) Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку №_______________ від "____" ______________ 200__ р.: ____________________________________________________________ вид робіт (послуг) ____________________________________________________________________________ Загальна вартість виконаних робіт (послуг) без ПДВ становить______________________ (_____________________________________________________________) грн. ______ коп., ПДВ (20%) ____________ (______________________________________) грн. ______ коп. Загальна вартість виконаних робіт (послуг) з ПДВ становить_________________________ (_____________________________________________________________) грн. ______ коп. Сторони претензій одна до одної не мають. Від Виконавця _________________________________ "___" ____________________________ Від Замовника _________________________________ _________________________________ _________________________________ "___" ____________________________
 19. 19. Оригінал Видається покупцю ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 01.11 .2011 №1379 Включено до ЄРПН Залишається у продавця (тип причини) Копія (залишається у продавця) (Потрібне виділити поміткою "Х") ПОДАТКОВА НАКЛАДНА Дата виписки податкової накладної Порядковий номер / Продавець (¹) (номер філії) Покупець Особа (платник податку) - продавець Особа (платник податку) - покупець (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи- підприємця) (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи- підприємця) (індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця) Місцезнаходження (податкова адреса) продавця ______________________________ Місцезнаходження (податкова адреса) покупця ________________________________ Номер телефону Номер телефону Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця) Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця) Вид цивільно-правового договору від № Форма проведених розрахунків (вид договору) ____________________________________________________________________________ (бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо) Роз- діл Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (оплати²)) Номенклатура товарів/послуг продавця Код товару згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру товару Кількість (об'єм, обсяг) Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками Загальна сума коштів, що підлягає сплаті основна ставка нульова ставка звільнення від ПДВ³(постачання на митній території України) (експорт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Усього по розділу I Х Х Х Х II Зворотна (заставна) тара Х Х Х Х Х Х Х Х ІІІ Податок на додану вартість Х Х Х Х IV Загальна сума з ПДВ Х Х Х Х Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних. М. П. ____________________________________________________ (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну) ____________
 20. 20. Найменування постачальника (підрядника) ____________________________________________ РЕЄСТР № 3.3 c.-г. операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками Документ З кредиту субрахунків 631 або 632 в дебет рахунків: Відмітка про оплату чи сторно по невідфактурованих поставках постачальника (підрядника) одержувача (замовника) Вартість по рахунку-фактурі (без ПДВ) ПДВ (сума, грн.) Всього по рахунку- фактурі Документ сума кореспонду- ючийрахунок дата № дата № сума, грн. кореспондуючий рахунок дата №
 21. 21. Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками № п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Одержано виробничі запаси від постачальників 20 63 2 Одержано товари від постачальників 28 63 3 Придбано поточні біологічні активи тваринництва у постачальника 21 63 4 Придбано малоцінні швидкозношувані предмети у постачальника 22 63 5 Надано підрядником послуги з будівництва, монтажу 151 63 6 Виконано підрядником ремонт легкового автомобіля 92 63 7 Відображено ПДВ (20%) при купівлі ТМЦ чи одержанні робіт і послуг 64 63 8 Погашена заборгованість перед постачальником за рахунок коштів на поточному рахунку 63 311 9 Погашена заборгованість перед постачальником готівкою 63 301 10 Погашена заборгованість перед постачальником за рахунок короткострокової позики банку 63 60 11 Погашена заборгованість перед постачальником за рахунок акредитиву 63 313
 22. 22. Журнал-ордер 3В по рах. 63 № запису Найменування постачальника (підрядника) Реєстраційний № документа, № платіжного документа № і дата прибуткового документу Залишок на початок місяця (кварталу, року) З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків: *) 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28; дебет кредит 20 "Виробничі запаси" 21"Поточні біологічні активи"22"Малоцін- ніташвид- козношувані предмети" 28"Товари" А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 23. 23. Продовження Журнал-ордера 3В Разом по кредиту Дата виник- нення забор- гованості Сума акцепту по рахунку або вартість невідфактуро- ваних поставок Відмітки про оплату і списання по рахунках обліку грошових коштів Залишок на кінець місяця (кварталу, року) дата з поточ- ного рахунку з інших рахунків разом по дебету 64 “Розра- хунки за по- датками й плате- жами кореспон- дуючі рахунки сума Усього в т.ч. за неприбув- ший вантаж дебет кредит 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 24. 24. Основні види податків, які визначені Податковим кодексом:  Податок на прибуток;  Податок на додану вартість (ПДВ);  Акцизний податок;  Податок з доходів фізичних осіб;  Єдиний податок.
 25. 25. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку _____________________________________________________________________ (назва юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) __________________________________ (ідентифікаційний код органу державної податкової служби за ЄДРПОУ) (назва органу державної податкової служби) за _________________________ (звітний період) Працювало у штаті Працювало за сумісництвом ПОРЦІЯ N (заповнюється в органі державної податкової служби) N з/п Ідентифікаційний номер Сума нарахованого доходу (грн. коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака (0, 1)нарахованого перерахованого прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр) 1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9
 26. 26. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за податками і платежами № п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Відображено податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації продукції, виконанні робіт, послуг 70 «Дохід від реалізації» 64 2 Відображено нарахування акцизного податку при реалізації продукції 70 64 3 Відображено податковий кредит під час придбання виробничих запасів від постачальника 64 63 4 Утримано із зарплати податок з доходів фізичних осіб 66 64 5 Нараховано податок на прибуток 98 «Податок на прибуток» 64 6 Нараховано фіксований с/г податок 231 64 7 Перераховано податки до бюджету 64 311
 27. 27. Відомість 3.5 с.-г. аналітичного обліку розрахунків з бюджетом Аналітичні рахунки за місяць і підсумок з початку року Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків №17 №31 № 63 Усього за дебетомдебет кредит А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Податок з доходів фізичних осіб ЗМ ЗПР Податок на прибуток підприємств ЗМ ЗПР Розрахунки за податком на додану вартість (641) ЗМ ЗПР
 28. 28. Продовження Відомості 3.5 с.-г.З кредиту 64 в дебет рахунків Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця №23 № 66 №91 №92 №93 №98 № № № № № дебет кредит 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 29. 29. До поточних зобов’язань належать також такі види зобов’язань:  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рахунок 61)  Короткострокові векселі видані (рах. 62)  Розрахунки з учасниками (рах. 67)  Розрахунки за іншими операціями (рах. 68)
 30. 30. Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за іншими зобов’язаннями № п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Переведено до складу поточних зобов’язань частину суми довгострокового кредиту, що підлягає погашенню протягом 12 місяців 501 611 2 Погашено частину поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 611 311 3 Видано вексель постачальнику продукції 63 62 4 Погашена заборгованість, забезпечена векселем 62 311 5 Відображено нарахування дивідендів 443«Прибуток, використаний у звітному періоді» 671 6 Нараховано податок з доходів фізичних осіб на дивіденди 671 64 7 Виплачено дивіденди учасникам та засновникам 671 311,301 8 Надійшов аванс від покупця продукції 311 681 9 Одержано готову продукцію від дочірнього підприємства 26 682 10 Надано послуги аудиторською фірмою, юридичною консультацією 92 685 11 Оплачено послуги аудитора, юридичної консультації 685 311
 31. 31. Для обліку довгострокових зобов’язань призначено рахунки класу 5: - 50 «Довгострокові позики»; - 51 «Довгострокові векселі видані»; - 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» - 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» - 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» - 55 «Інші довгострокові зобов’язання»
 32. 32. Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями № п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Видано довгостроковий вексель постачальнику основного засобу 63 51 2 Випущено облігації на строк більше 1 року: -Номінальна вартість -Премія за облігаціями 311 311 521 522 3 Нараховано відсотки за облігаціями 952 684 4 Одержано устаткування на умовах оренди 10 53 5 Відстрочено зобов’язання перед бюджетом по відстроченому податку на прибуток 98 54 6 Надійшла поворотна фінансова допомога 31 55 7 Погашено довгострокові зобов’язання 51,52,53,54,55 311
 33. 33. Журнал-ордер 3Г по рах. 52,53,54,55, 61, 64, 65, 67, 68, 69 З кредиту рахунку 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 65, 67, 68, 69 в дебет рахунків №запису Дебет рахунків Кредит рахунків Усього №17 №52 №53 №54 №55 №61 №64 №65 №67 №68 №69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 “Капітальні інвестиції” 2 17 “Відстрочені податкові активи” 3 20 “Виробничі запаси” 4 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” 5 23 “Виробництво” 8 28 “Товари” 9 30 “Каса” 1031 “Рахунки в банках” 12 44 “нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” 1350 “Довгострокові позики” 14 54 “Відстрочені податкові зобов’язання” 15 64 “Розрахунки за податками і платежами” 17 91 ”Загальновиробничі витрати” 19 92 ”Адміністративні витрати” 2093 “Витрати на збут” 21 94 “Інші витрати операційної діяльності”

×