Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Analiza financiare

15 119 vues

Publié le

Analiza Financiare

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Analiza financiare

 1. 1. Analiza financiareObjektivat studimore:•Të njihemi me situatat financiare në të cilatgjendet dhe kalon ndërmarrja;•Të identifikojmë nevojat për analizën financiare;•Të vlerësojmë të dhënat për analizën financiare;•Të analizojmë përmbajtjen dhe karakterin epasqyrave financiare;•Të llogarisim dhe të interpretojmë raportet financiare. 1
 2. 2. Analiza financiare është:studim i pasqyrave financiare të ndërmarrjes mëanë të analizës së raporteve.• Analiza e raporteve është një mjet i cili lehtë i llogarit dhe i interpreton raportet.• Raportet përdoren nga:-investitorët;-kreditorët;-drejtuesit e ndërmarrjes;-të tjeret. 2
 3. 3. Menaxhmenti-drejtimi mund të përdorë analizën si: - mjet planifikimi - mjet kontrolli - mjet për të identifikuar dobësitë dhe anët e tëforta të firmës(ndërmarrjes). A F ndihmon MF(DF) në vezhgimin e ndryshimeve në gjendjen financiare të firmës. Situata financiare, nënkupton pozitën(gjendjen) financiare të firmës në një moment të caktuar. Faktoret të cilet ndikojnë në situata financiare mund të jenë të brendshëm dhe të jashtëm. 3
 4. 4. Situata financiare në një firmë njihet si:- situate konstituive financiare;- situatë standarde financiare;- situate e rënduar financiare;- situate e pavarur financiare;- situate e varur financiare.Çfarë duhen të jenë informatat financiare për të qenë të përdorshme:• Relevante• Të besueshme• Të krahasueshme• Të kuptueshme 4
 5. 5. Hapat në analizën financiare:• Qëllimi• Identifikimi• Procesi• Llogaritja• Krahasimi• Interpretimi• Aksioni 5
 6. 6. Pasqyrat financiare• Sipas standardeve të Kontabilitetit, pasqyrat financiare janë një paraqitje e strukturuar financiare dhe e transakcioneve që ndërmerren nga një organizatë.• Standardi përshkruan formen dhe përmbajtjen e PF të ndërmarrjeve për përdorues jasht sajë. (autoritetet tatimore e statistikore, të punësarit, kreditoret, etj.) 6
 7. 7. Qëllimi i PF, është të siguroj informata për pozitendhe ndryshimet financiare, performansënfinanciare, si bazë shumë e rëndësishme përmarrjen e vendimeve menaxheriale.Pasqyrat financiare dhe raportet të cilat dalin nga studimi i tyre, sigurojnë informata në lidhje me:• Pasurinë;• Detyruimet;• Ekuitetin;• Të ardhurat dhe shpenzimet; si dhe• Rrjedhën e parasë (cash flow). 7
 8. 8. Analiza e raporteve qëndron në themel të analizëssë pasqyrave financiare. Raportet janë tregueskrahasues.Analiza financiare: horizontale(krahasimi i të dhënave financire të dy ose më shum viteve), dhe . vertikale(paraqet çdo zë në %). 8
 9. 9. LLojet e pasqyrave financiare: • Pasqyra e bilansit te gjendjes Pasuria Neto = Mjetet – Detyrimet - aksionet e preferuara Mjetet= Burimet e mjeteve (detyrimet + ekutet) • Pasqyrat e te hyrave dhe te dalurave (Permbledhe arketimet dhe shpenzimet dhe tregon fitimin ose humbjen per periudhen kontabel) • Pasqyra e rrjedhes se parase(cash flow) (aktivitetet operative;aktivitetet investive;aktivitetet financiare) 9
 10. 10. Raportet financiare:•Raportet e likuiditetit;•Raportet e menaxhimit te mjeteve apo te aktivitetit;•Raportet e borxhit;•Raportet e rentabilitetit;•Raportet e vleres se firmes. 10
 11. 11. Raportet e likuiditetit, tregojnë aftësin endërmarrjës për të përballuar detyrimetafatshkurtra.Dy janë raportet e likuiditetit:1.Raporti i rrjedhës;2.Raporti i likuiditetit (shpejte ose prova acide) Raportet e aktiveve tregojnë shkallën e eficiencës së përdorimit të aktiveve nga ana e ndërmarrjës për mbulimin e shitjeve, ose (sa shpejt levizin mjetet në ndermarrje) • 11
 12. 12. •Raportet e borxhit (levës financiare), tregojnëaftësinë e ndërmarrjës për marrjen e borxheveafatshkurtër dhe afatgjatë.•Raportet e rentabilitetit(profitabilitetit) tregojnë sa igjeneron efektivisht ndërmarrja fitimet mbi shitjet, mbiaktivet dhe mbi investimin e aksionerëve(gjendja).•Raportet e vleres se firmes (tregut) matinevoluimin e gjendjes financiare të ndërmarrjës nëtregun financiar.Raporti çmim i aksionit mbi fitimin për aksion (P/E) 12
 13. 13. Treguesi më përfaqësues për matjen e suksesit të firmës eqë përdoret gjërësisht është raporti i kthimit nga investim,(ROI) ose (ROA) por, tregues tjeter i lidhur me te ështëkthimi nga kapitali apo kthimi për aksionerët (ROE).ROI mund te ndahet ne dy pjesë – marzhi i fitimit dheqarkullimi i aktiveve. Në të kalueren, manaxheret janëpërqëndruar vetëm në mzrzhin e fitimit dhe kanënënvlerësuar qarkullimin e aseteve. Por, shumë fonde janëtë lidhura më aktivet. 13
 14. 14. Shoqëria Du Pont ishte e para që e njohu rëndësinë e tëdy raporteve, të fitimit marzhinal dhe të qarkullimit të aseteve në vlerësimin e ecurisë së shoqërisë(firmës). Du pont është një formulë e cila mundëson që norma e kthimit të aseteve të llogaritet si produkt i profitit marzhinal x qarkullimi i aseteve totale.ROA(ROI) = të ardhurat neto / shitjet x shitjet / mjetettotale; ROA= profiti margjinal x qarkullimi total i aseteveROE= profiti margjinal x qarkullimi total i aseteve xmultiplikatori i pasurisë;ROE = të ardhurat neto/shitjet x shitjet/mjetet totale xmjetet totale/pasuria(Aksionet e zakonshme 14
 15. 15. Analiza e raporteve përben një metodë të përshtatshmepër të analizuuar pasqyrat financiare të ndërmarrjës,sepse ato llogariten lehtë dhe lejojnë krahasime.Kur janë llogaritur raportet përkatëse,rezultatet mundtë krahasohën më firmat tjera brenda degës ekonomike.Krahasimet e tilla ndihmojnë analistin të dallojnpozicionin e sajë brenda veprimtarisë ku ajo vepro,si dhe tendencat që zhvillohen. 15

×