Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ne islam message sheha

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
इस्लामकोसंदेश
( नेपाली - ‫ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ‬ )
‫اﻹﺳﻼم‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ‬
‫مﺆﻟﻒ‬:‫الﺸ‬ ‫الﻜﺮ�ﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺒﺪ الﺮﻤﺣﻦ‬‫ﻴﺤﺔ‬
लेखः अब्दुरर्हमान अब्द...
२
          
‫ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺁﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﺒﻴﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺍ...
३
उनले कुनै �माण नै अवतरण गरेका छैनन ् र अल्लाहको बारे
यस्तो कुराहरु भन्नु पनी जसका ितमीहरुलाई कुनै ज्ञ)) अल 
अराफ ३३
...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 197 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Ne islam message sheha

 1. 1. इस्लामकोसंदेश ( नेपाली - ‫ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ‬ ) ‫اﻹﺳﻼم‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫مﺆﻟﻒ‬:‫الﺸ‬ ‫الﻜﺮ�ﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺒﺪ الﺮﻤﺣﻦ‬‫ﻴﺤﺔ‬ लेखः अब्दुरर्हमान अब्दुल कर�म अश् ‫ﺮﻤﺟﺔ‬:‫ﺎﻋلﻢ‬ ‫ﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ अनुवादः मुहम्मद उस्मान आ ‫مﺮاﺟﻌﺔ‬:‫ا‬ ‫ﻋﻈﻴﻢ اﺪﻟﻳﻦ‬ ‫لﺸﻴﺦ‬‫ﺴﻠﻲﻔ‬ ‫ﺤﺪ ﺷﻤﻴﻢ أﺧﺮﺘ‬ संशोधनः शौख अजीमु��न अस् सल्फ मुहम्मद शमीम अख्त
 2. 2. २ ‫ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺁﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﺒﻴﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺪ‬ ‫ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ‬ ‫ﺻﺤﺒﻪ‬ सम्पूणर ् �शंसा अल्लाह�को लागी हो। र दरूदो सलाम उनका महुम्म र उनका प�रवार र साथीहरुमािथ होस् अहले �कताब सम� के ह� कु राहरु अल्लाहले भन्नु भएक ो((भनीदेऊ! हे अहले �कताब एउटा यस्तो कुरा तफर ् आ जो ितमी र हामी �बच समान छ त्यो यो हो क� हामी अल्लह बाहेक कसैको उपासना नगर� उनीसँग कसैलाई साझेदार न बनाऊ र अल्लाह बहेक हामी मध्ये कसैले पनी अन्य कसैला पालनकतार् नठानोस य�द ितमीहरु �बमुख हुन्छ। भन्ने भनीदे ितमीहरु साक्षी क� हामी आज्ञाकार(मु�स्ल)ह�।))आले इमरान ६४ िनस्सन्देह इस्लाम धमर् नै हक र वास्त�वक धमर् हो �कनक� य हा�ो असल च�र�को मुता�बक हो यो यती �� धमर् हो जसमा कुनै �किसमको जट�लता र सन्देहजनकका कुराहरु छै र �त्येक व्य��लाई यो अिधकार क� न समझेका कुरा र मनमा उठने कुराहरु बारेमा �शन गन� िर जाऔं। यो �शनको उ�र �दने अिधकार सबैलाई �दएको छैन �कनक� सबैलाई आफनो धमर्को बारेमा जानकार� हुदैन। अल्लहले भन्नु भएको छ। ((भनी देऊ! मेरो पालनकतार्ले ई िचजहरु अबैध गरेका छन अशिललताका कायर्हरु चाहे त दृष्या हो वा आदृष पाप र सत्य �बरोध अित�मण कसैलाई अल्लाहको साझेदार बनाउन जस्का बारेमा
 3. 3. ३ उनले कुनै �माण नै अवतरण गरेका छैनन ् र अल्लाहको बारे यस्तो कुराहरु भन्नु पनी जसका ितमीहरुलाई कुनै ज्ञ)) अल अराफ ३३ त ित �शनहरुको उ�र �दन त्यो व्य��लाई अिधका जसले आफ्नो धमर्को बारेम ज्ञ राख् अथार्त धमर्को �बशेषज्ञ अल्लाहले भन्नु भएको। ((अनी ितमीहरलाई थाहा छैन भन्ने �न् वाहकहरुलाई सोध)) अल नहल ४३ त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसले धमर् सम्बन्ध जानकार� िलन त्यो व्य�� सीत हदैन भन्नु भो जसलाई � धमर् सम्बन्धमा जानकार� छैन �कनभने यस्तो व धमर् सम्बन्धी ग जानकार� �दए र मािनसलाई गुमराह बनाउछन ्। (हद�स) ((अल्लाहले धमर् सम्बन्धी जानकार� मािनस को हृदयबानदैन तर धािमर्क ज्ञालाई मारेर यहाँ सम्को रा�ो जानकार व्य�� समा� भई हाल। फे र� मािनसहरु अज्ञान वलाई आफनो �मुख बनाई हाल्। त्यस पिछ मािनसहरु त्यह� आज्ञा��सीत �शन गछ् उसले गलत उ�र �दएर मािनसहरुलाई गुमराह बनाउनको साथै आफै पिन गुमराह हुन्छन)) सह� बोखार� �जल्द१ हद�स संखया १०० इस्लाम धमर्मा समझने कुरै छैन जस मािथ हामी इमा �वशवास राख्छौ र हामी त्यो कुराको बारेमा �शन गनर् सक्दैन�। मािनसको समझ भन्दा बा�हर हुन। त्य गैबको (अदृश्य) कुरा हो। जसलाई अल्लाहले पन भन्नु भएको छैन �कन�क त्य स सम्बन जानकार� िलनमा लाभ छैन तर जुन गैब सम्बन्धी जानकार� िलनम हा�ो भलाई छ त्यसलाई अल्लाहले पिन बयान गएको छ्र आफनो नबी सल्लल्लाहु अलै�ह व सल �ारा पिन भन्नु भएको ।
 4. 4. ४ तसथर् हामी पिन मानव हो हा�ो मनमा पनी �बिभन्न �किसमका �शन उठछ जसको उ�र हामीलाई जान्नु आवश्यक छ यसर� ित �शनहरको उ�र इस्लाम धमर्ले स्पग �दएका छन ्। उदाहरणहरु  य�द मािनसहरुको उत्पतीक(असल) को बारेमा �शन गछर्न भने अल्लहाले त्यसको उ�र कुरआनमा यसर� उल्लेख गनुर् भ छ।((िनस्सन्देह हामीले मनुष्यल ाई माटो को स (िनचोड) बाट सृ�ी गय� फे र� त्यसलाई �वयर्को थोपा स्वरुप एउटा सुर�क्षत स राखय� अनी �वयर्लाई �ढक्को रगत बनाय� र त्यस �ढक्को रगत मासुको ढल्लो नाय� अनी मासुको डल्लोलाई हड� बनाय� र हामीले त्यस हड�मा मासु चढा़यौ फे र� नयाँ ढाँचामा मानवको सृ�ी गय� अित बरकत यु� छन ् अल्लाह जो सव�त्म सृ�ीकता र् हु)) अल मोअमेनुन १२-१४  य�द अल्लाहको सम्पूणर् उत्पती मध्ये मािनसको दज महत्वको जानकार� रान ् चाहन्छौ भने कुरआनमा उल्ले�ख छन ्((र,हामीले आदमका सन्तानलाई सम्मािनत तुल्याएका छौ ितनीहरुलाई हामीले थल तथा जल दुबैमा सवार� �दान गय�। ितनीहरुलाई प�व� िचहरुबाट �ज�वका �दान गय� र हामीले सृ�ी गरेका धेरै िचज़हरु मािथ ितनीहरुलाई स्प� �धा �दान गय�।)) अल इसरा ७०  य�द अल्लाह�ारा रचीत संसारमा सम्पूणर् जीव �ाणी मध सबैभन्दा बढढो पावर र श� कसलाई �दयोको छ भने अल्लाहको यस आयत मा उल्ले हो। ((हो अल्लाह नै हुन जसले ितमीहरुका लागी समु�लाई अिधनस्थ ग�र�दए ताक� त्मा उनको आदेशबाट
 5. 5. ५ ढुँगाहरु तैर�उन र ितमीहरु उन अनु�ह �ा� गर र कृ तज्ञ ह। उनले आफनो तफर ्बाट आकाशहरु तथा पृथ्वीका सबै चीजहरु तीनीहरुको अिधन्तामा ग�र�दएका छन् । िनस्सन्देह िचन्तन गन�हरुका लागी यसमा थु�ै िनशानीहरु छन)) अल जासीया १२-१३  य�द तपाई मािनसको सृ�� र अ�वष्कारको कारण जान् चाहन्छौ भने अल्लाह तफर्बाट यो उ�र पाउ(आयत) ((र, मैले �जन्न तथा मानवलाई केवल आफनो उपास्नाको लागी सृ गरेको छु। म ितमीहरुबाट कुनै जी�वका चाहदन� न यो चाहन्छ क� ितमीहरु मलाई खुवाउनु अल्लाह स्वम नै महान �वका तथा अती श��शाली छन ्।)) अल जार�यात ५६-५८  य�द तपाई यो संसारको संरचनाकतार् वा सृ�ीकतार्को उपास् मा� उसैको लागी �कन छ भन्ने �शन गछ� भन त्यसको उ�र कुरआनमा यसर� उल्लेख । (आयत) ((हे नबी भनीदेऊ! उनी अल्लाह एकला छन अल्लाह िनप�क्ष उनको के ह� सन्तान छन। न उनी कसैको सन्तान हुन् अनी केह� उको समक्ष छै)) र आफनो बारे अल्लाहले कुरआनमा अक� ठाँउम यसर� उल्लेख ग�रएको (आयत)((उनै �थम पिन हुन ् र अ�न्तम पिनदश्य पिन छन एवं गु� पिन र उनलाई �त्येक िचको ज्ञान छ।)) अल हद�द ३  य�द तपाई त्यो माध्यम बारेमा जान्न जाहन्छौ जसम हृदयको सन्तु�ी र आत्माको शा�न्त तथा बल भने त्यसको उ�र कुरआनमा यस �कार उल्लेख । (आयत) ((ित व्य��हरु जसल ईमान ल्याएका हुन र जसका हृदयले अल्लाहको स्मरणबाट संतु �ा� गछर्न र जानी राख अल्लाहको सरणबाट नै हदयहरु संतु� हुने गछर्न।)) अर राअद २८  य�द तपाई यस्त बाटोको बारेमा सोध्न चाहन्छौ जुन मु� तथा सफलताको मागर् हो भने कुरआनको जवा यसर� छ। आयत
 6. 6. ६ ((पुरुष होस वा म�हला जसले ईमान ल्याएर सतकमर् ग हामी अवश्य नै उसलाई प�व� जीवन यापन गराउने छ र उनीहरुलेगरेका कायर्हरुको उ�म �ितदान �दान गन� छ)) अल नहल ९७  य�द तपाई यस्त व्य��हरुको बारेमा सोध्दछौ जस अल्लाह र कुरआनमा �वशवास राख्दैन भने त्यसक उ�र पिन कुरआनमा अल्लाहले यसर� �स्तुत गनुर्भएक। (आयत) ((र, जो मेरो स्मरणबाट �मुख हुन् उसको जीवन स�डणर् हुने र महा�लयको �दन हामीले उसलाई अन्धो बनाएर ठाँउछ�। उसले भिनन् हे मेरो पालनकतार् मलाई अन्धो पारेर �कन उठाय� जबक� पह�ले रा�ो देखने गथ�।)) ताहा १२४  य�द यस्त पूणर् धमर्को बारेमा �शन गरौ जसमा समस �वधानको व्यवस्था जुनले हा�ो समा�जक तथा व्य�गत जीवनको सफलता र संसा�रक तथा �लयपिछको �जवनको सफलताको ग्यारे�न्ट �दैछ भने त्यसको उ�र कुरआनम यस �कार छ। (आयत) ((आज मैले ितमीहरुको �दन(�जवन प�ती) लाई ितमीहरुका िन�म् पूणर् गरेको र ितमीहरु�ती आफनो अनु�ह पूरा गरेक छ अनी ितमीहरुका लागी द�न सरुप इस्लामलाई रोजेको छ)) अल माइदा ३  य�द हामी सत्य मागर्को �शन गरौ जुन सत्य मा अल्लाहका हुन भने त्यसकोजवाफ यो आयत हो।((र जसले इस्लाम बाहेक अन्य कुनै धमर् �हण गन खोज् उसको धमर् कदापी स्वीकाय हुनेछैन र ऊ आखेरत (�लोक) मा घाटा व्यहोन�हरु मध्ये हु।)) आले इमरान ८५  य�द मानव जा़तका परसपर सम्बन्ध बारे �शन गरौ अल्लाहका जवाब यस आयतमा उल्लेख((मानव हामीले ितमीहरुलाई एक पुरुष तथा ए क �ीबाट सृ�ी गय� र ितमीहरु �बिभन्न जाती तथा बंश बनाय� ताक� ितमीहर एक अकार्लाई िचन ्
 7. 7. ७ सक वास्तवमा अल्लाहको दृ�ी ितमीहरु मध्ये सवार्िधक �ित� त्यो व्य�� हो जो ितमीहरु मध्ये सबै भन्दा अिधक ईश्भ।)) अल हुजुरात १३  य�द ज्ञान तथा ज्ञानीको सम्बन्धमा हामी अल्लाह जान्न चाहन्छ�भने त्यसकोउ�र यो आयत हो। ((अल्लाहले ितमीहर मध्ये ईमान लोभाएका र ज्ञान �दान ग�रएका व्य��हरुका दजार पान� छन ्।)) अल मुजादला ११  य�द हामी यो जीवनको अन्तबारे �शन उठाऔं भने त्यसक उ�र यो आयत छ। ((�त्येक �ालाई मृत्युको स्वाद चाखन पछर् र ितमीहरुलाई ित�ा णर् �ितदान महा�लयको �दन नै �दान ग�रने छन ् अनी जसलाई नकर ्बाट बचायो र स्वगर्मा परवेश गराईय त्यो िनशचय नै सफल भयो संसा�रक �जवन त केवल धोका को साम�ी हो।)) आले इमरान १८५  य�द मृत्यु पिछ �लोकको जवनबारे र आफनो नौलो सृ�ीबारे जान्न चाहन्छौ भन्ने हा अल्लाहबाट यो उ�र पाउने छ। आयत ((र उसले हा�ो लागी उदाहरण �दन थािलयो अनी आफनो सृ�� �बिसर्य� भन्यो िय सडेगलेका हाडलाई कसले जीवन पान ्र सक् भनीदेऊ ितनलाई उनैले जी�वत पान�छन ् जसले ितनलाई प�हलो पटक सृ�ी गरेका िथए उनी �त्येक सृ��का ज्ञातान ् जसले ितनीहरुका लागी ह�रयो बृक्षबाट आगो िनकाले अनी त्यसैबाट त ितमीहरु बाल्छ�। के जसले आकाशहरु तथा धितर् सृ�ी गरे उनी ितनी जस्तैलाई सृ�ी गन् समथर् छैन। �कन छैन ? उनी त महान सृ�ीकतार् तथा सवर्ज्ञा ह।)) यासीन ७८  य�द �लोकको जीवनमा हा�ो स्वीकायर् उपास्नाको िन� �शन गरौ त कुरआनको उ�र यो छ। ((िनस्सन्देह ईमानवाला तथ
 8. 8. ८ अल्लाहको हुकुम बमो�जमकायर्कतार्को लागी अित रा� जन्नत जसमा उनी पाहुना हुन्छन।)) अल मुअमेनुन १०३-१०६  य�द �लोकको �जवनमा मािनसको स्थन र ठेगानाको िन�म्त �शन गछ� भन्ने दुईटै ठेगाना र स्थानको उल्ले। त्य स्वगर् व नकर हो ते�ो के ह� �बकल्प छैन। अल्लाहको भनाई यस �का र हो आयत((िनस्सन्देह अ�हले �कताब र मुश�रकहरुमध्ये कु� व्य��हरु नकर्को आगो मा होमी ने जहाँ ितनीहरु सदा रहने छन ितनीहर नै हुन ् दषटत्म �ाणी िनस्सन्देह जसले ईमान ल्य सतकमर् गरे उनीहरु नै सवर्�े� �ाणी ह यस्ता व्य��हरुको �तीद उनका पालनकतार् समक्ष सदा सवर्दा रहने बगैचाहरु जसको तलितरबाट नहरहरु बगीरहेका हुनेछन जहां उनीहुर सदा सवर्दा रहन छन ् अल्ला्ह उनीहरुसीतसन्न भएर उनीहरु अल्लाह सीत �सन भए यो उसको िन�म्त हो जो आफना पालनकतार्िसत डराउने ग।)) अल बैयना ६-८ �प्रय पाठ F. Filweas (एफ. फाईलवीयस) ले भन्नुभएको । के ह� �दन दे�ख यस्तो लेटरेचर �कािशत भैइरहेको । जसमा यूरोप र सम्पूणर प�ात मुलुकहरुम वहाँको मौजूदा धमर् र सा�हत्य �भाव�हन भईरहेक छ। त्यसैले गदार् उहाँबाट मु�� पिन आवश्यक । अब यो व�व्य मध्यनज र हामी ईसाई धमर्को संकट र क�ठन समझन ् सक्छ� तर इस्लाम धमर् एक्लै एउटा यस्तो धमर् हो यूगको साथसाथै �हड्नमा समथर्न पिन र सबै �शनको उ�र संतोषजनक �दनमा सक्षमपिन। �प्रय पाठ
 9. 9. ९ मेरो यो भनाई सत्यतामाआधा�रत हुदैन। क� आज धेरै जसो मुसलमानहरु इस्लािमक सं�वधान र वहको सह� ज्ञानबाट धेर टाढा छन ्। �कनक� आज धेरै जसो मुसलमान आफनो व्य��गत जीवनमा पनी इस्लािमक ज्ञानबाट धेरै टाढा़ छन्। इस्लाम यस्त होईन क� के ह� उपासना र मा� बतर् बस्ने धमर् हो बरु इस्लाममा अ�कदा (आस्थ) र के ह� उपासना र व्य��गत तथा सामा�ज जीवन व्य��त गन� पुरा िनयमकाननको धमर् हो। अतः इस्लाम धम पनी हो। र हुकुमत (शासन) सरकार चलाउने व्यवस्था पिन । यसै कारणले कुनै महान व्य��को भनाई । इस्लाम कस्तो रा�ो धमर् व्यवस्था हो केह� बु���जवी बसेर छलफल पिछ इस्लािमक सं�वधान िशक्षाई लागु गथ� र अल्लाहले पिन हा�ो लाग यसको ब्याख् कुरआनमा यसर� �े�रत गरेको छ। आयत ((हे सन्द�ा मािनसहरुलाई अल्लाहकोमाँग तफर ् तत्वदता एवं सदउपदेशको माध्यमबाट बोला र ितनीहरुिसत सव�त�रकाले तकर् �बतकर् ))अल नहल १२५ J.S.Restler (जे.स. रेसलर) ले आफनो पुस्तक अरबी संस्कृि(कल्च) को भूिमका लेख्दै लेखनुभएको । �क इस्लाम शब्दक ३ मतलब हामी सम्झन सक्छौ 1_इस्लाम एउटाधमर् हो 2_इस्लाम सरकार चलाउने व्यवस्था 3_इस्लाम एउटा पुणर् कल्(संस्कृि) हो। िनस्सन्देह इस्ला अ�कदा, उपासना, कल्च र त्यसक तािलममा रसूल सल्लल्लाहु अलैह� व सल, मािथ अवत�रत दे�ख आजसम्म के ह� फे रबदल भएन तर मु�स्लम समाज आफनो पोर�पोर�को संस्कृितक �भावले बदल्दै गए। यो इस्ला म को कमी हन मुसलमानहरुको गलती हो
 10. 10. १० एउटा उदाहरणबाट पिन हामी यो कुरा सम्झन सक्छ�। हामी एउटा मिसन �कन्छु साथै एउटा गाईड बुक पिन पाउछौ जसमा �योग गन� त�रका ले�खराखेको हुन्। अब य�द हामी गल्ती गछुर मसीन काम गद�न। गल्तीको �म्मेवार को हुन। अब यहां ३ वटा सम्भावना हुन। 1_व्य��ले गाईडबुकमा ले�खएको स�ह त�रकाको �योग गन् सके न। 2_व्य��ले गाईडबुकमा िल�खएको पुणर् त�रकाको �योग गन सके न। 3_व्य��ले गाईड बुकमा ले�खएको त�रका सम्झ सके न। अ�न्तम �स्थतीम ा मािनसलाई मिको कम्पनी तफर ् रुजु गनुर्। ताक� फे र� स्प� जानकार� पाओस। यो इस्लाममािथ �फट आउने उदाहरण हो। इस्लामबारे जानकार� खोज ् चाहनेलाई इस्लामको मुल �कताब कुरआन बाट जानकार� िलनुपछ् जसर� हामी �वरामी हुन्छौ भने डाकटरसँग सल्लाह िलन्छौघर बनाउने बेलामा ई�न्जियरसँग भेट्छ�। यसर� �द (धमर) जान्न चाहनेलाई �दनको जानकारसँग भेट्नुपछ। यो सानो पुस्तक पने सबै पाठिसत म अनुरोध गछुर् क� आफन धािमर्क भावनाला छाडेर िनष्पक्ष भईनु र रा�ो िनयतले वा�स्त�कता जान्नको लागी पढ़नु। गल्त टुिगंयाउने वा साम्�दाियक भावनाले पढ़दाखेर� सत्यताको सम्भावाना धेरै घट्दै ज। यसै खालको मािनसहरुको सन्दभर्मा अल्लाहको यो भनाई हो। आ ((र जब ितमीहरुलाई अल्लाह �रा अवत�रत धमर्को अनुसरण गनर् भिन। तब ितमीहरु भन्छन हामी त त्यसैको अनुसरण गन� छ�। जसमािथ आफना पुरवजहरुलाई पएका छ�। के ितनीहरु आफना पुखार्हरुकै अनुस गन�छन ् । चाहे ितनीहरुले कित पिन बु�� नपुराएका होऊन र नस�मागर् नै �ा� गरेका होऊन)) अल बकरह १७०
 11. 11. ११ �कनक� आजको यूगमा पढे़लेखेका सोच�बचार गन� मान्छे त्य हो जस्ल आफनै बु���बबेले सोच् र सम्झबु िलएर मा� मान्। सह� जानकार� भएपिछ त्यसलाई अक�सग पिन शेयर गनुर्पछ। मलाई यो स्वीकायर् क� म यो �वषयका हक पुरा गन ्र सक्दैन� र यो सानो पु�स्तका यस्तो खालको ठूलो �वषयको लागी उपयु� पिन छै �कनक� ईस्लाम धमर् जसर� मैले भने धमर् तथा संसारको स समस्याको समधान र दुबैको सबै साम�ीको स�म्मिलत । यसको लागी धेरै ठूलो �वस्तृत खण्डमा आधा�रत पुस्तकको आवश्यक। तर यो �दनको वास्त�बकताका व्यापक स्तरमा जा चाहनेहुरको लागी साच�को काम गछ्। आज यदाकदा हामी सुन्न र हेनर् सक्छु हा�ो कुनै कुनै कानुन इस्लामक कानून जस्तै नै । तर हा�ोलािग �वचारिनय �वषय यो हो क� त्य कानून हामी अ�हले बनाई राखेको छ। र इस्ला १४०० वषर् अिध नै दे�ख त्यो कान ल्याएको र उसको बमो�जम कायर्रत । जुन समुदाय वा सरकारले इस्लाम जस्तो िनयम कानन कुनै खास क्षे�मा ल्याएका छन्। यो टाढा छैन �क आम क्षे�मा पि ल्यओस ्। यो इस्लामको उदयको प�हलो क्षण हो। गैर मु�स्लमको तफर्बाट �जनको चाहना र तात्पयर् बेग्लै हुन ्। कुनै वास्त�वकता जान्नको लागी केह� तकर् �बतकर ्को ल , के ह� इस्लामीक �ा�न्त रोक्नको लागी इस्लामको एस�ट�ड गद�को छन ्। अब्दुरर्हमान अब्दुल कर�म अश् पोस्ट बोक/ 59565
 12. 12. १२ र�याद़/ ११५३५ सऊद� अरबीया इस्लाम धमर्कोमूल �सद्ध रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल अ�न्तम हज्जको िमनाम सम्बोधन् गद� भन्नुभयो((के ितमीहरुलाई यस �दनको बारेमा के �ह थाहा छ? उनीहरुले भने अल्लाह र त्यसको रसूललाई अिधक थाहा हुन्। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भन्न यो �दन हुमर्त (धािमर्क प�व) को �दन हो। फे �र भन्य के ितमीहरुलाई यस सहरको बारेमा थाहा छ। उनीहरुले भन्नु भऐ अल्लाह र रसूल सल्लल् अलै�ह वसल्लमला अिधक थाहा हुन्। भन्नुभए त्यो हुमर्तको स हो। फे �र भन्य के ितिमहरुलाई यस म�हनाको बारेमा थाहा । उनीहरुले भने अल्लाह र त्यसको रसूल सल्लल्लाहु अ वसल्लमलाई न अिधक थाहा हुन्। भने यो हुमर्तक (प�व�ताको) म�हना हो। फे �र भन्नुभ िनस्सन्देह अल्लाहले ितरुमािथ ितमीहरुका रग, माल र सम्मान(ईज्ज़) ित�ो यो �दन जस्तै यस म�हना र यस सहरको हुमर्त जस्तै नै हरा(अवैध) गरेको छ।)) सह� बोखार� �जल्द५ पु� २२४७ हद�स संख्या५६९६
 13. 13. १३ तर इस्लामका मौिलक �वशेष्ताहरुमध्ये यो हो �क ज, माल, सम्मा, मूख , सन्ता, कमजोर र मज्बुरहरुको रक्षा र स गरौः-  अल्लाह तआले मानवीय ज्यानहरुमािथ अत्याचार गन िनषेिधत हुनको बारेमा भन्नुभको छ।((अिन, अल्लाहले अवैध ठहयार्एका ज्यानलाई न्यायोिचत कारण �बना नमार र अत्याचारपू मा�रएका (व्य��क) अिभभावकलाई हामीले �ितहत्याको माग गन� अिधकार �दान गरेका छ�।)) सूरह अल्-इ�ा ३३  र इज़्ज़त र सम्मानमािथ अत्याचार गन� िनषेिधत हुन्को बारेमा भन्नुभको छ।((र, व्यिभचारको न�जक पिन नजाऊ �कनभने यो अित नलरज्जपूणर् कायर् तथा कुमागर्)) सूरह अल्-इ�ा ३२  र अल्लाह तआलाले मा र धनमािथ अत्याचार गन�को हरा (अवैध) हुनेको बारेमा भन्नुभको छ।((ितमीहरु क अकार्का सम्प� अनाहकमा नखाऊ)) सूरह अल ्-बक़रह १८८  र अल्लाह तआलाले मूखमािथ अत्याचार गन�को हर (िनषेिधत) हुनेको बारेमा भन्नुभको छ। ((हे आस्थावानहरु ! म�दरा, जुवा, थान, तीर (हानेर भाग् प�ा लगाउने कायर) यी सबै ��णत शैतानी कायर्हरु हुन्। ियनबाट बच ता�क सफल हो)) सूरह अल ्-माइदा ९०  र अल्लाह ताआलाले सन्तान र �प�़ढहरुमािथ अत्याचा हराम हुनेको बारेमा कथन हो।((तर, जब उसलाई स�ा �ा� हुन् तब ऊ धत�मा �वध्वंस मच्चाउन अिन खेती ए (मानव तथा पशुको) वंशलाई �वनाश पानर् स��य रहन। र अल्लाहले �वध्वंश म पराउँदैन।)) सूरह अल्-बक़रह २०५  र मानवहरुमध्ये कमजो़र मािनसहर अिधकारहरुक बारेमा अल्लाह तआलाले भन्दै
 14. 14. १४ क- माता�पताको अिधकारको बारेमा अल्लाह तआलाको कथन होः((र,ित�ा पालनकतार्ले िनणय ग�र�दएका छन ् �क ितमीहरु उनीबाहेक कसैको उपासना नगर माता�पतासँग रा�ो व्यवहार गर। य�द ती दुवैमध्ये एक वा दुवै ित�ो उप�स्थितमा बृ�ावस्थामा प भने उनीहरुलाई -उफ- सम्म नभ, न उनीहरुलाई हप्काऊ ब उनीहरुिसत आदरपूवर्क कुरा ग)) सूरह अल ्-इ�ा ३२ ख- अनाथको अिधकारको बारेमा अल्लाहको भनाई हो((अतः ितमी (पिन) अनाथलाई नसताऊ।)) सूरह अज ्-जुहा ९ र अनाथको सम्प��को सुरक्ष गन�को बारेमा भन्। ((अनाथको सम्प��को न�जक पिन नजाऊ उिचत त�रकाले बाहे; यहाँसम्म �क ऊ आफ्नो प�रपक्वताको उमेरमा पुगोस)) सूरह अल्-इ�ा ३४ ग- सन्तानको अिधकारको बारेम अल्लाह तआलाले उल्ले गनुर्भएको छ ((र िनधर्नताको आशङ्काले आफ्ना सन्तानको ह नगनुर् �कनभने ितमीहरुलाई र उनीहरुलाई पिन हामीले नै जी�व �दान गछ�।)) सूरह अल्-अन्आ़म१५१ घ- रोगीहरुको अिधकारकोबारेमः रसूल ल्लल्लाहअलै�ह वसल्लमले भन्नुभको छ् ((कै द�हरुलाई मु�� गर�। र भुखाहरुलाई खान खुवाउनुस ्। र रोगीहरुलाई देखरेख गर�)) सह� बोखार� �जल्३ पु� ११०९ हद�स संख्या२८८१ ङ- कमजो़रहरुको बारेमा रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको भनाई हो। ((हामीमध्येत्य व्य�� होइन जुन फ्नो भन्दा बडा़को सम्म गद�न। र स्यानोहरुमािथ दया र ��� गद�न। र जुन रा�ो को आद �दन्दैन। र नरा�ोबाट रोक्दै)) सह� इब्ने हबान �जल्२ पु� २०३ हद�स संख्या४५८
 15. 15. १५ च- र ज़रुरतमन्दहरु अिधकारको बारेमा अल्लाहको भनाई हो। ((र िभखार�लाई नहफ्का)) सूरह अज ्-जुहा १० र रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाई हो। ((जुन आफ्ना भाईहरुको रुरत पूरा गन�मा हुन अल्लाह त्यसोको जरुरत पू गन�मा हुन्।)) सह� मु�स्लम �जल४ पु� १९९६ हद�स संख्या२५८० इस्लाममा आत्माकोभू�म इस्ला आफु भन्दा अि आएको अक� आकाशीय धमर्हर जस्त नै हो। र इस्लमा त्यो �वशेष, आस्था र अ�कदाहरुक सम्मान गद आफ्ना अनुसणर्कतार्हरुमािथ यो अिनवायर् गर �क उनीहरु यसमािथ ईमान र �वशवास गर�। र यसमािथ काय पिन गरौ। र त्यो ितर मानवहरुको �बना जोरजबजर्�स्तको िनमन्�न अल्लाहक यस कथनमािथ कायर्�रत भएर। (('इस्ला' धमर्मा कुनै जबरजस्ती छैन। पथ��ताबाट मागर्दशर्न स्प�रुपमा अलग भइस छ।अिन िन�य नै जसले तागूत (सीमोल्लङ्नका) लाई अस्वीकार गय� र अल्लाहमािथ ईमान ल्यायो त्यसले यस्तो भ सहारा समात्यो जो क�हल्यै टुट् छैन ्। र, अल्लाह सवर्�ोता तथ सवर्ज्ञ छ)) सूरह अल ्-बक़रह २५६ र इस्लामल आफ्ना अनुसणर्कतार्हरुलाई त्योितर रा�ो तर� िनमन्�न �दनेको आदेश �दएको हो। अल्लहाको कथन हो ((हे सन्दे�!मािनसहरुलाई अल्लाहको मागर्तफर् तत्वदिशर्ता एवं सदुप माध्यमबाट बलाऊ, र ितनीहरुिसत सव��म तर�काले तकर्�वतक गर।)) सूरह अन्-नहल् १२५ इस्लाममा �वशवास �दलाउने मौिलक धारना र आदेश हो। �नभने जुन जबरजस्तीमािथ िनभर्र हु। त्यस व्य��को मूखबाट यस्तो कु िनस्कनछन् जुन त्यसको मन्को �बरुध । यो कपट� (नेफाक) नै
 16. 16. १६ हो। जसबाट इस्लामले बच्नेक आदेश �दएको हो। र त्योलाई ठूला कुफ़्फ़र करार �दएका हुन। अल्लाह तआलाले भनेको हो।((िनस्सन्देह मुना�़फक़ह (कपट�हर) नरकको सबभन्दा तल्ल खण्डमा होिमनेछन् र ितमीले ितनीहकालािग कुनै सहयोगी पाउने छैनौ।)) सूरह अन्-िनसा१४५ उपास्नाहरुकमैदानमाः इस्लामले कतर्व,व�व्य र �व�ासीय उपास्नाहरुको एउटाहलाई �स्तुत गरेको छ तर �व�ासीय उपास्नाहरु माथी इस्लाम स्तम्भहरु काय। जसर�के तलमा उल्ले छ। १- अल्लाह माथी �व�ास गन� अथार्तः अल्ल तआलाको वहदानीयत (एकता) ितन �वषयहरुमा अनुवायर् मान्नु प। १- �भुत्व र पालनकतार् म एउटा अल्लाहलाई मान्ने र उनक अ�स्त्वक (वजूदको) स्वीकार गन� र उनी एकलै सम्पुणर् संसार सृ��कतार र रचियता छन,। र उनी यस संसारको मालीक हुन्, जे चाहन् गछ्। र वाँहालाईनै यस संसारलाई पुणर्रुपले चलाऊँ। त्यसको आदेश �बना केह� हुदैन। र वहाँ लाई न चाहदा के ह� �ा� हुदैन। अल्लाहको कथन हो( सावधान ! सृ�� उनकै हो र आदेश पिन उनकै । अल्लाह बरकत यु�(मंगलमय) छन, जो सम्पूणर् जगत क
 17. 17. १७ अअराफ(५४) र अल्लाहको मािलक हुन,।) सूरह अल- व्याख्या यस्प गछ् �क सृ��कतार मा� एउटै ऊनी अल्लाह नै हो। र उनको कोह� साझेदर छैन। अल्लाहले भन्नु भऐको ह((अल्लाहले न कसैलाई पु� बनाएका छन, न उनकासाथ अन्य कोह� पूज्य नै रहेक छ। यस्तो भएको भ, �त्येक पूज्य आफ्नो सृ��लाई िलएर अिलग् िथयो र ितनीहरु एक अकार्माथी जाइलागने िथए। अल्लाह कुराहरुबाट प�व� छ,जुन ितनीहरु वणर्न गन� गछर)).सूरहअल- मुअिमनून(९१) २- पूज्य मा� एउटा अल्लाहलाई मान्ने र यो ठ �व�ास गन� �क अल्लाह� सत्पुज्य हो । उनी बाहेक कोह� इर छैन,। र अल्लाह बाहेक कसैको पूजा गनर् जायज़ होइन। र अल्लाह बाहेक कसै अ सीत दुःखबाट छुटकाराको लागी �ाथर्ना गन� र उनी माथी नै �व�ास गन� जायज़ (वैध) होईन। र सम्पुणर् �कसीमको पूजा तथा उपासन उसै एक अल्लाहको लागी हो। अल्हको भनाई हो। ((र हामीले ितमीभन्दा प�हले जित पिनरसूल पठाय� उनीहरु सबैलाई यह� वहृ(आकाशवाणी) गय� �क म बाहेक अन्य कोह� पूज् छैन। अतः के वल मेरो उपास्ना गर)) अल अन्बया२५ ३-अल्लाहको नाम एवँ गुण्वाचकह(�वशेषताहर) मा एकलै मान्न,र यो �व�ास (ईतेकाद) गन� �क अल्लाह�को लागी प�व� नाम र महान �वशेषताहरु छ,। र उनी सम्पूणर् द,एवँ कमी(�ु�ट) बाट प�व� छन, अल्लाहको कथन हो(( अल्लाहका रा�ा नामहरु , र, उनलाई उनकै नामबाट पुकान� गर अिन ती व्य��हरुलाई छो�डदेऊ जो उनक नामहरु�ा� दुष्ता देखाउँ,। ितनीहरुले गन� गरेका कायर्को सजा ितनीहरुले चाँडै नै पाउनेछ). सूरह अल आअराफ(१८०).
 18. 18. १८ त्यह� नाम साबीत गरछ� जुन तर हामी अल्लाहकोलागी गुनवाचक नामहरुलाई अल्लाहले आफ्ना लागी साबीत गरेको ह अथव हा�ो दू�व सल्लल्लाहु अ�ह व सल्लमबाट जसको सबूत पाइन्। र,सृ�� मध्ये कोह� अल्हको अनुरुप छै, अल्लाहको कथनहो((अल्लाहजस्तो अरु को ह� छैन र उनी सवर्�ोता एवं सवर छन,।)) सुरह अश्शुर(११) २- देवदू�वहरु(फ�रश्तहर) माथी इमान (�व�ास) लेआउनेः यो �व�ास गन� �क अल्लाहको लागी धेरै देवदू�हरु छन ऊनीहरु को संख्या अल्लाहलाइ नै थाह। र उनीहरु अल्लाहक चाहनाहरुलाई पुरा गछर ्न्। एंव यो संसार रेख देख गन�मा उनीह आकाश र पृथ्वीमािथअल्लाहको आदेश अनुसार िनयु� छन। इशवर –अल्ला-को कथन होः((र, मािमला सुव्यव�स्थत ढङ्गले प�रचा गदर्छन।)) सुरह अन ् ना�़जआत आयत(५) र, जस्तो क� अल्लाहको कथन हो ((अिन ठूलो कायर् को �वतरण गछृ र्)) सूरह अज,-जां�रयात(४) नुर� सृ�ीहरुको बारेमा ह�ो ईश्दू�को भनाई ।((फ�रश्ताहरुको सृ� नुर बाट भऐ र �जनहरुको सृ�ी आगो बाट भऐ। र आदमको सृ�ी माटो बाट भऐ जसको �वश्षता ितमीहरुको लागी उल्लेख ग�रसके छौ।)) सह�ह मु�स्ल,हद�स संख्या२९९६- उनीहरु अश् (ग़ैबी-अंतधार्) संसार मध्य हुन्। र ऊनी नुर� सृ�ीहरु छन हा�ो आँखा उनीहरुलाई हेनर् सक्दैन। र अहले उनीहरुलाई �विभन्न रुश्य र अदृश्य ईख्तीयार गनर्को
 19. 19. १९ �विभन्न श�� (कुदरत) �दऐको छ , जसर�के हा�ो �भुले �ज��ईल अलै�हस्सलाम को बारेमा खबर द�ऐको हो। �क वाँहाले मानीसको रुपमा मयर्म अलै�हलाम ितर आऐ। अल्लाहको भनाई होः((अिन, ितनीहरुिसत पदार् ग�रन्।, हामीले उनीसमक्ष आफ् आत्म (�ज�ईल फ�रश्त) लाई पठायौ अनी मयर्मसमक्ष पू मानवको रुपमा �कट भए।उनले भिन न-य�द ितमी ईशभय राखने व्य�� हौ भने म ितमीबाट अत्यन्त करुण(अल्ला) को शरण चाहन्छ। उनले भने-"म ित�ै पालनकतार् को फ�रश्ता हुँ। ितमीला एउटा प�व� छोरा �दान गनर् आए को हुँ")) (१७-१९- सूरह मयर्) र एक चोट� ईश्दू सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले उनलाई अस्ली रुपमा हेरे। जुन रुपमा अल्लाहले उनलाई सृ�ी ग, उनको छौ सय (६००) पखेटाहरु िए।(सह� बोखार� �जल्द४ हद�स संख्या४५७५) र, यीनी फ�रश्ताहरुको परहरु प नी । कसैको दुईवटा र,कसैको ितनवटा छन ्। र कसैको यस भन्दा बढ� हो। अल्लाहले भन् भयो। ((सम्पूणर् �शंसा आकाशहरु तथा पृथ्वीका सृ��कतार् -दुई, तीन-तीन एवं चार चार पखेटा भएका फ�रश्तहरुलाई सन्देशवाह बनाउने अल्लाहका लािग हुन्। अल्लाह आफ्नो सृ��मा जे चाहन् वृ�� गछर्न्। िनस्सनदेह अल्लाह हरेक कायर्को सामथ्� रा।)) (सूरह फाितर १) र उनको अक� हाल खबर.. ऊिनहरको लागी पिन के �ह खास (िनधार्�र) समय छ्। जसमा उनीहरु अल्लाहको रण, पूजा, �शंसा र, तसबीह (गुणगान) मा मगन्हुन्नुछन्अल्लाहको कथन हो।((उनीहरु रात�द(अल्लाहको म�हमागान गछर्न, िनरुत्सा�हत हुँदैनन)) सूरह अल-अ�म्बय-२२
 20. 20. २० अल्लाह तआलाले उनीहरुला आफ्ना पूजा र �ाथर्नाको लाग सृ�� गरेको हो। जसर� ईशवरले भन्नु हुन। ((आफू अल्लाहका एक सेवक हुनुमा मसीह क�हल्यै अपमान ठान्दैनन् र िनकटवत फ�रश्ताहरु पि)) सूरह अन्-िनसा १७२- र, उनीहरु अल्लाह र उनका रलहरु �बच देवदू� हु�न्थऐ अल्लाहको कथन हो((यसलाई इमान्दार फ�रश्त(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हु, ित�ो हृदयमािथ त�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध्ये होऊ। यो स्प� अरबी भाषाम।)) सूरह अश ्-शुअरा १९३-१९५- र,अल्लाहको आदेश अनुसार कायर्हरुको अन्जाम द�न छ अल्लाहको भनाई । ((ितनीहरु आफूमािथ रहेका रबिसत डराउँछन् र ितनीहरु लाई जे आदेश �दइन त्यह� काम गन�गछर ्।)) सूरह अन्-नहल् ५०- र, ियनी फ�रश्ताहरु अल्लाहको पु� होईर ऊनीहरुको �ेम ,सम्मान र आद गनर अिनवायर् हो। अल्लाहको कथन ह((र,ितनीहरु भन्छन्"करुणामय(अल्ला) ले पु� �हण गरेका छन ्।"(होइन) उनी प�व� छन ्। फ�रश्ताहरु त अल्लाहका �ित भ� हुन ्। ितनीहरुकुरामा उनीभन्दा अगा�ड जाँदैनन् र उनीहरु उनकै आदेशक पालन गछर्न)) सूरह अल-अ�म्बय२६-२७- र,उनीहरु अल्लाहको बराबर, ऊन को साझीदार� पिन होइन,अल्लाहको भनाई हो।((र,त्यस व्य��ले ितमीहरुलाई फ�रश्त तथा नबीहरुलाई –रब- बनाऊ भनेर कदा�प भन्ने छैनन् के एक नबीले ितमीहरुलाई आज्ञाका (मु�स्ल) भएपिछ कु� (अस्वीका) गन� आदेश �दन सक्छन् भन्ने कुरा सम्भ)) सूरह आले इमरान् ८० ऊनी फ�रश्ताहरुको नाम र ऊनीहरु को कायर्को बारेमा अल्लाहले लाई खबर गरेको उदाहरणः
 21. 21. २१  �ज�इल अलै�हस्सलाम आकाशवाणी (वह�) कोलागी िनयु� छन ्। अल्लाहको कथन हो((यसलाई इमान्दार फ�रश्त(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हु, ित�ो हृदयमािथ ता�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध्ये ह)) सूरह अश ्-शुअरा १९३  िमकाइल अलै�हस्सलाम वषार् र घ (�बरुव) माथी िनयु� छन ्। अल्लाहको भनाई हो। ((जुन –का�फर- अल्ला, उनका फ�रश्ताहर र उनका रसूलहरु तथा �ज�इल एवँ मीकाईलको श�ु , अल्लाह पिन(त्यसत) का�फरहरुका श�ु हुन्)) सूहर अल्-बकरह्९८  मिलकुल मोत (मृत्युको फ�रश्) अल्लाहको कथन हो। ((भिनदेऊ-" ितमीहरुमािथ िनयु� ग�रएको मृत्युको फ�रश्(देवदूत) ले नै ितमीहरुको �ाण िलन अिन ितमीहरु आफ्ना पालनकतार्त फकार्इनेछौ)) सूरह अस्-सज्दह११-  इ�फ�ल अलै�हस्सलाम मृत्यु पिछ �हसाबकोलागी स (नरिसघ्ङ) फु�कनेमाथी िनयु� छ। अल्लाहको कथन हो((अिन जब सूर (नरिसघ्ङ) फु�कनेछ तब ितनीहरुबीच न कुन नाता कायम रहनेछ न एक अकार्लाई सोधपु गन�छन ्।))-सूरह अल्-मुअिमनून १०१  मािलक अलै�हस्सलाम नकर्को खा�ज़ (कोष्) हो। अल्लाहको कथन हो। ((र, ितनीहरुले िचल्लाएर भन् ने -" हे मािलक! ित�ा पालनकतार्ले हामीलाई समा� नै ग�र�दऊन्" उनले जवाफ �दनेछन ्-"ितमीहरु त सदा यसैमा रहनुपछ।")) सूरह अज्ज़ु�ु-७७-  ज़बायण नामको फ�रशताहरु नकर्वासीहरुलाई कठोर यात �दनेकोलागी िनयु� छन ्। अल्लाहको कथन हो। ((अिन बोलाऔस ्
 22. 22. २२ आफ्ना समूहलाई। हामी पिन (नरकका) फ�रश्ताहरुला डाक्नेछ�)) सूरह अल –अ़लक-१७-१८  र, सम्पुण मािनसहरुसग दुई-दुई फ�रश्ताहरु छन्। एउटा पूण्, अक� पाप िलखनको लागी िनयु� छन ्। अल्लाहको भनाई हो((र, याद राख दुई जना लेखनदास त्यसका दायाँ र बायाँ बसी हरेक कुरा ले�खरहेका छन ्।(मािनसले) मुखबाट कुनै शब्द िनकाल ् पिन पाएका हुँदन तर त्यसन�जक एउटा िनर�क तैनात हुन्।) सूरह काफ-१७-१८  �रज़वान स्वगर्को खा� (कोष्) हो। के ह� अरु फ�रश्ताह छन ् जुनले मािनसहरुको सुरक्षाकोलागी िनयु� । उिन मध्ये कसैको नाम कुरआन र हद�समा आएका छन ्। र कसैको आएका छैन। तर उनी सबैहरु मािथ ईमान िलआऊने अिनवायरहो।. फ�रश्तारुमा�थ ईमानको लाभन्तह १- अल्लाहको बडाई, कु�त (सक्क) र ज्ञातालाई जान्ने। िनस्सनद सृ��को बडा़ई अल्लाहको बडाईितर संके त गछ्। २- स्प� र अस्प�मा पूण् गन ्र को लागी ईच्छुक हुने। , पापहरु बाट बचने। �कनभने मु�स्लमहरुलाई यो थाहा हुन्छ्। उनीसँग िनरक्क ्ष फ�रश्ताहर। जुन उनीहरुको कायर् र कतर्व्यहर िनरक्षण ग�ररहेका छन्त्य सम्पुणर् कायर्हरुको �लयको �दन �ह �दनुपछ्। ३- अत्यन्त अनुराग र मित�न्तामा पनर् बाट बाच्नु। जसले परे उिन गैब (अदृश) मािथ �व�ास गरेन। ४- अल्लाह कोदया सेवकहरुमािथ यस्तो हो। �क उनीहरुको सुरक् लागी फ�रश्ताहरु िनयु� गरेको। जुन फ�रशताले उनीहरुको सुरक् गछर्न्।
 23. 23. २३ �कताबहरु मा�थ ईमान राखनेः ईमान(�व�ास) राखने �क अल्लाह तआलाले आकाशीय पुस्तकह आफै बाट आफ्ना रसुलहर (ईश्दूहर) मािथ अवत�रत गरेका छन ्। मािनसहरुितर यो संदेश पुगाउन को लागी �क यो सत्य हो।, यसमा अल्लाहको एकताको उल्लेख। अल्लाहको �भुत, उपास्नीता , �वशेषताहरु को बारेमा अल्लाहको कथन हो ((िनस्सनदेह हामीले आफ्ना रसूलहरुलाई स्प� �माणहरु �दएर पठाय� र ितनका �न्थ एवं तराजु अवतणर् गय� ता�क मािनसहरु िनसाफमा काय रहून ्।)) सूरह अल-हद�द-२५- मु�स्लमहरु को लागी यो मतलु (तलब) हो। �क उनीहरु सम्पुणर् आकाशवाणीय पुस्तकहरुमािथ ईमान , जुन कुरआन भन्दा अिध अल्लाह बाट अवतितर् भऐको हो, कुरआन अवतितर् भ पछ� अिधको पुस्तक , त्सको अनुसरणकतार्हरुको अनुसरण गन जायज़ होइन। �कनभने त्यो एउटा खास समय , खास समाजको लागी अवतितर् भऐका िथय,। र अल्लाहले त्यो पुस्तकहरुको व्य आफ्ना �कताब(कुरआन) मा गरे को हो।  ई�ाह�म र, मुसाको सह�फाहरुः त्यो सह�फाहरुका के धािमर्क �वशेष्ताहरु कनमा उल्लेख ।अल्लाहको कथन होः((के त्यसलाई अवगत गराईएको छैन जुन मूसाको गनर्थमा। र, इ�ाह�मको गनर्थमा पिन जसले पूणर्रुपमा आदेशको पालना गर यो कुरा �क कुनै भार� उठाउनेवालाले कसैको भार� उठाउने छैन। र, यो कुरा पिन �क मािनसलाई के वल उसले गरेको �यासको फल �ा� हुनेछ। र, यो �क त्यसको �यास चाँडै नै दे�खने। अिन त्यसको पूरा �ितफल उसलाई �दइनेछ। र, अन्ततः ितमीले पालनकतार्समक्ष पुग्नु।)) सूरह अन्-नज्म-३६-४२
 24. 24. २४  तौरातः त्यो प�व� पुस्तक मसा अलै�हस्सलाममािथ अवत�रत भए। अल्लाहको कथन हो((हामीले तौरात अवत�रत गरेका िथय� जसमा मागर्दशर्न एवं ज्यो ित िथये। सम्पूणर् सन्दे�ा आज्ञाकार� ि, यसै अनुसार यहूद� बनेकाहरुबीच फैसला गन� गथ�। अिन धमर् अिधकार� तथा शा�वे�ाहरु पि (यसैलाई िनणर्य को आधार बनाउँथे) �कनभने ितनीहरु अल्लाहका �न्थको संर बनाइएका िथए र ितनीहरु यस को पिन साक्षी िथए। अतः ितमी मािनसहरुिसत नडराऊ केवल मिसत डराऊ। , मेरा आयतहरुलाई तुच्छ मूय्ल नबेच। जसले अल्लाह�रा अवत�रत कानून अनुसार िनणर्य गद�नन् ितनीहरु नै का�फर हु।)) सूरह अल्-माइद-४४ कुरआन कर�मले तौरातमा अवत�रत हा�ो नबी सल्लल्लहु अलै�ह सल्लमका के�ह �वशेष्ताको बारेमा उल्लेख गरेकाछन्। अल्लाहक भनाई हो।–(( मुहम्मद अल्लाहका रसूल हुन् र उनीसँग भए (सहाबीहर) का�फरहरु�वरु� कठोर छन् तर आपसमा भने अित स्ने छन ्। ितमीले उनीहरुलाई सघ� रुक, सज्दा र अल्लाहको वरदानथा �सन्नताको खोजीमा व्यस्त पाउनेछौ। सज्दाको �भाव उनीहर मुहारमा घप्प बलेको जसबाट उनीहरु अलग्गै िचिनन ्छ)) सूरह अल्-फतह २९ जसर� के प�व� कुरआनले तौरातमा अवतर�त के �ह धािमर्क आदेश उल्लेख गरेको छ। अल्लाहको कथन ह ((हामीले –तौरातमा- ितनीहरुकालाि लेखेका िथय� �क �ाणको बदला �ाण, आँखाको बदला आँखा, नाकको बदला नाक, कानको बदला कान, दाँतको बदला दाँत र यसै �कार अन्य आधातहरु को पिन बराबर�क बदला हुनेछ। तर जसले त्यसलाई माफ ग�र�दन, त्यो उसको
 25. 25. २५ (पापको) �ाय��च हुनेछ। र, जसले अल्लाहदुरा अवत�रत कानून अनुसार िनणर्य गद�नन् ितनीहरु नै अत्याचार� ह)) सूरह अल ्- माईदा-४५  ज़बूरः दाऊद अलै�हस्सलाम मािथ अवत�रत भऐ। अल्लाह क कथन हो। (( र, हािमले दाऊदलाई ज़बूर �दऐ)) सूरह – अन्-नेसा-१६३  ईन्जीलः त्यो प�व� पुस्तक ईसा अला�हस्सलाम म अवत�रत गरे। अल्लाहको थन हो। ((र हामीले यी सन्दे�ाहरुपि मयर्म पु� ईसालाई पठाय�। तौरातमध्ये जेजित उनकासामु िथए उन त्यसको पु��कतार् िथए।, उनलाई हामीले इन्जील �दान गय� जसमा मागर्दशर्न तथा �दव्यज्योित िथयो। , त्यसले पिन तौरातमा जेजित िथए त्यस को पु��कतार् र भय राखनेहरुका लािग मागर्गशर्न एवँ उपदेश िथय)) कुरआनले तौरात र इन्जीलमा के�ह मुहम्मद सल्लाहु अलै वसलमको बशारत (शुभ सुचना) को बारेमा अवत�रत उल्लेख गरेकाछन ्। अल्लाहको कथन हो। ((तर मेरो दया चा�हँ हरेक वस्तुमािथ छाएको । म यसलाई ती मािनसहरुकालािग अवश नै लेखनेछु जो ईशभय �हण गछर्न ज़कात �दने गछर्न् र हा�ा आयतहरुमािथ ईमान राख्छन्। जो उम्मी सन्द (मुहम्म) को अनुसरण गछर्न् जसलाई उनीहरु आफूसँग रहेको तौरात तथ इन्जीलमा उल्लेख भए को पाऊँछन् जसले ितनीहरुलाई सकमर आदेश �दन्छन् र कुकमर्बाट रोक ्छन् र � वस्तुहरुलाई ितनीहरु लािग वैध तथा अप�व� वस्तुहरुलाई अवैध गछर्न् अिन ितनीहरुम ला�दएको बोझलाई झाछर्न् त्यस बन्धनलाई खोल्छन् जसमा ितन जक�डएका िथए।)) सूरह-अल ् आअराफ-१५६-१५७
 26. 26. २६ र,उस्तै अल्लाहको मागर्मा अल्लाहको कल (शब्) को ऊँ चाईको लािग जे़हाद (धािमर्क यु) मािथ उकसाउनु भऐको छ। र, यो यस भन्दा प�हला अक� आकाशीय धमर्हरुमा पिन िथऐ। अल्लाहको हो। ((वास्तवमा अल्लाहले आस्थावानहरुबाट उनीहरुका ज्या धन-सम्प�� स्वगर्को सट्टामा खर�द ग�रसकेका छन्। उन अल्लाहको मागर्मा यु� गछर्न् अमाछर्न् र मा�रन्छन् । यो तौर, इन्जील एवं कुरआनमा भएको सत्य वचन हो र आफ्नो वचनलाई पू गन� कायर्मा अल्लाह भन्दा बढ� अरू को हुन? अतः खुिशयाली मनाऊ त्यस सौदा�ित जुन ितमीहरुले उनीिसत गरेका छौ र यह महान ् सफलता हो।)) अ�ोबा १११  प�व� कुरआनः यसमािथ इमान (�व�ास) िलआउन अिनवायर् हो �कनक� त्यो कुरआन अल्लाहको कला (शब्दह) छन ्। जुन कुरआन लाई �ज�ील अलै�हस्सलामले िलएर मुहम्मद सल्लल्ल अलै�ह वसल्लममािथ अरबी भषामा अवत�रत भऐ अल्लाहको कथ हो। ((यसलाई इमानदार फ�रश्ता(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हुन ्। ित�ो हृदयमािथ ता�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध होऊ। यो स्प� अरबी भाषामा हो)) सूरह अश ् शुअरा-१९३-१९५ र यस कु रआन को �वशेष्ता अक� आकाशीय पुस्कतहरुमध �ब�भन् न् ह। १- यो कुरआन अ�न्तम आकाशीय पुस्तक हो जुन प�हलैको आकाशीय पुस्तकहरुमा अवत�रतल पु�� गछर्न्। अल्लाहको ए�,अनुसरण र उपास्ना मध्ये यसमा के�ह हेर फेर भएको छैन। अल्लाहको भना।
 27. 27. २७ ((हे सन्दे�! हामीले ितमीमािथ सत्यकासाथ �न्थ अवतरण गय जसले प�हलेका �न्थहरुको पु�� गद र जो ितनको संरक्षक पि हो।)) सूरह-अल्-माइदा-४८ २- यस प�व� कुरआनबाट अल्लाहले प�हलेका सम्पूणर् पुस्तकहर र� ग�र�दय�। �कनभने यसमा सम्पूणर् ई�र�य िशक्षाहरु छन्। सवर्सदा रहने। र सम्पूणर् ठाँऊ र समयको लािग हो। अल्लाहको हो। ((आज मैले ितमीहरुको द�न (जीवन प�ित) लाई ितमीहरुकािन�म्त पूणर् गरे को र ितमीहरु�ित आफ्नो अनु�ह पूर गरे को छु अिन ितमीहरुकालािग द�न स्वरुप इस्लामनाई रोज छु))- सूरह-अल्-माइदा -३- ३- यो कुरआन सम्पूणर् मानवको लािग अवत�रत भएक ो। अक� प�हलेका पुस्तकहरु जस्तै कुनै त र समुदायकोलािग खास छैन। अल्लाहको कथन हो।((अिलफ. लाम. रा.- ( हे नबी) यो �न्थ हो जसलाई हामीले ितमीमािथ अवतरण गरेका छ� ता�क ितमीले मािनसहरुलाई ितनीहरुका पालनकतार्को आदेश अन्धकारबाट िनका �काशमा ल्याऊ)) सूरह इ�ाह�म १ तर कुरआन बाहेक अक� पुस्तकहरु एक खास समुदाय र जत को लािग खास िथयौ। यसैकारण त्स को आदेशहरु एक खास समय सम्म र खास जात को लािग िनधार्�रत िथऐ। जसर� के ईसा अलै�हस्सलाम को भनाई हो। ((म त बिनइ�ाईलको पथभ�र् मािनसितर पठाऐ को छुँ।)) इन्जील मता२४◌ः१५ ४- कुरआनको पाठन र कन्ठ उपास्ना हो । अल्लाहको ईश सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको भनाई हो। ((जसले कुरआनको एक अक्षर पढे़ त्यसको लािग एक पुण्य हो । र एक पुण्य दसण्यको बराबर हुन्। र म यो भन्दैन �क अिलफ–लाम-मीम एक अक्षर हो।
 28. 28. २८ तर अिलफ एक अक्ष र हो । लाम एक अक् हो। र मीम एक अक्षर ह) अ��रिमजी़ हद�स संख्या२९१० ५- यस कुरआनमा सम्पूणर् धािक िनयमहरुको उल्लेख। जुन एउटा रा�ो समाज कायम गछ् (J.S. Restler) ले आफ्ना पुस्त (अरबी समाजम) मा भन्दै । �क कुरआनमा सम्पूणर् सम्स्याह हल (समाधान) छन ्। र यो धािमर्क िनयम �ाकृितक िनयमलाई जोड छन ्। रा�ो व्यवस्था र समाजीक एकताितर बोलाउं। खुराफात ,र अत्याचार को �वरोध गछ। कमजोर मािनसहरु को सहायता ितर बोलाउँछ। अच्छाई र रा�ो व्यवहारको आदेश �द। दया को आदेश पिन �दन्। दैिनक सहायताहरुको आदेश जार� गछ। र प�रवारहरुमा बालकहर र सेवकहरु (दासहर) र जनावरहरुसग रा�ो व्यव्हारक आदेश पिन �दन्। ( पुस्तक -कालू अिनल इस्ला- ईमादु��न खलील) ६- र यस कुरआनलाई ठोस ् इितहास मािनन ् छ। �कनभने त्यो ईश्दू�हरुमािथ धमर् अवत�रणर्को तस (लगातर) को उल्लेख गछ। र जुन पिन घटना उनका समुदायहरुसग भऐ आदम दे�ख मुहम्मद सम्मको सबैलाई व्याख्या । ७- अल्लहले यसलाई किम ,बेशी र हेर फे र बाट सुर�क्षत राखेको। ता�क त्यो मानव को लािग बा�क रहोस यहाँसम्म के अल्लाहले य पृथ्वीको र यमािथ जुन पिन हो सबैको वा�रस होऊ। अल्लाहको कथन हो। ((िनस्सन्देह हामीले नै कुरआनलाई अवत�रत गरेका छ� हामी नै यसको सुरक्षा ग)) सूरह अल ्-�ह�-९ र यस बाहेक जुन पिन पुस्तक हो। अल्लाहले त्यस सुरक्षाको �जम्म िलऐको छैन। �कनभने त्यो एटा खास समुदा लािग िनधार्�रत समय सम्मको लािग अवत�रत भऐको िथऐ
 29. 29. २९ यसै कारण यसमा हेर फे र �वेश भऐ। अल्लाहले यहूद�हरको बारेमा भन्दै छ् जुनले तौरातमा र फे र गरेका हुन ्।((-हे मु�स्लमहरु !-के इसराईलका सन्तानहरुले ितमीहरु को कुरा मान छन ् भनी अझै पिन आशा गद�छौ जब�क ितनीहरुमािथ एउटा यस्त समूह छ जसले अल्लाह को वाणी सुनेर बु�झसकेपिछ पिन जान- जानी त्यसमा फेरबदल ग�र�दन।)) सूरह अल् बकरह-७५ र ईसायीहर (��स्चनह) को इन्जीलमा फेरबदलकोबारेमा इ�रको कथन हो। ((त्यस्तै हामीले ती मासहरुसग पिन ��़तज्ञ गराय� जसले भने. हामी ईसाई ह�-। ितनीहरुले पिन ती िशक्षाहर अिधकांश भाग �बिसर्�दए जसको पाठ ितनीहरुलाई �दइएको िथयो अन्तमा हामीले ितनीहरुबीच महा�सम्मका लािग श�ुत तथा �ेषको आगो सल्काइ�दय�। , ितनीहरु जेजित गदर्छन् त्यसबारे चाँ नै अल्लाहले ितनीहरुलाई बताउनेछन्। हे अहले �कताब ! ितमीहरुसम्क्ष हा�ो र(दू�) आइपुगेका छन ् जसले ितमीहरुलाई ती कुराहरु बताउँछन् जो ितमीहरु �न्थबाट लुकाउँदएका छौ र उनले धेरै कुराहरु क्षमा पिन गद�छन्। िनशचय नै ितमीहरुकाल अल्लाह को तफर्बाट �काश एवं स्प� �न्थ आइसके ।)) सूरह अल ् माईदा१४-१५ र यहुद� र ��स्चनहरु को धमर्मा फेरबदलमध्य हो �क यहूदले गुमान(शंका) गरे �क उजै़र अल्लाहको छोरा हो। र �स्चनले गुमान (शंका) गरे �क मिसह अल्लाहको छोरा हो। अल्लाहको भना हो। ((अिन ,यहुद�हरु भन्छन् उ़जै़र अल्लाहका पु� हुन, ईसाईहरु भन्छन- मसीह-�जसस �ाइस्- अल्लाहका पु� हुन्। यी केबल ितनीहरुका मौ�खक कुराहरु हुन्। ितनीहरुले आफूभन्दा प�हल का�फरहहरुको भनाइको नक्कल गद�छन्। अल्लाहको �क ितनीहरुमाइिथ परोस्। ितनीहरु कहाँ भड�करहेकाछन)
 30. 30. ३० र,अल्लाहले उनीहरुक झुठो इतेकाद (घािमर्क स�) लाई रदद् गद� सत्य भन्द। �क ((-हे नबी- भिनदेऊ! उनी अल्लाह एक्ला छन्। अल्लाह िनरपेक्ष छन्। उनको कोह� सन्तान न उनी कसैका सन्तान हुन। अि, कोह� उनको समकक्ष पि न छै) सूरह इख्ला, र ,यसबाट यो स्प� हुन। �क आजकलका इन्जीलहरु जुन ितनीह सँग छन ्। अल्लाहको कला (शब्दह) मध्ये होइन। न त ईसाको कलाम (शब्) हो। तर, त्यो ईसाका अनुसणर्कतार्हरु र चेलाह कलाम (शब्दह) हुन ्। तीनीहरुले ईसाका जीवनकथा र आदेशहर ु नसीहतहरु (उपदेशहर) यसमा सामेल गरेकाछन ्। र, यसमा खास सम्स्याको कारण धेरै फेरोबदल गरेकाछ। ईसाईको �व�ा (पादर�) ते. जे. ताकर त्यह� भन्नु हुन् (अल इस्लाम व अल मसीह�य- उल्फत अज़ीज़ अल सम) आकाशीय पुस्तकहमािथ ईमानका लाभहरु  अल्लाहले आफ्ना सेवकहरुमािथ प्, कृ पा र दयाको कारण उनीहरुकोलािग �न्थ पुस्तक अवत�रत गरे। जुन उनीहरुलाई ि मागर् देखाउँ। जसबाट ई�र राजी खुशी व्य� गछर ्न्। ,उनीहरुलाई यस्तै शैतानहरुका उचकनेकालािग छोडे  अल्लाह को त�वदिशर्को जान्ने। यसैकारण अल्लाहले सब समुदायको लािग उनको हालवमो�जम शर�यत (धमर) कायम गरे।  साँचो ईमानदार (मुअिमनहर) लाई छाट्न (चैनगन�)। �कनभने उनीहरुले अल्लाह को पुस्तकमािथ ईम ान िलआउनु भऐ। जसमा ईमान राखने अिनवायर् िथऐ। र यसको सँग सग अक� आकाशीय पुस्तकह मािथ पिन ईमान िलआउनु भऐ। जस को खूश्ख�ी (शुभसंदेश) र, त्यसको ईश्दू�को खूश्ख�ी उनीहरुका पुस्तकमा
 31. 31. ३१  अल्लाहले आफ्ना सेवकहरुका लािग पण्यहरु दोगुन ग�र�दन्। �कनभने जुन ऊसको पुस्तकमािथ ईमान र यसै गर� त्यस पिछ पुस्तकहरु अवत�रत भऐ को मािथ ईमान िलआ भऐ। उन लाई दुई चोट� पूण्य िमल । रसूलहर(दू�हर)मा�थ ईमान �लआउनेः यो ईमान राखने �क अल्लाह तआलाले मानवहरुमध्ये ईश् र नबीहरुलाई चुने फेऱ� उनीहरुलाई आफ्ना सृ�ीहरुितर अल्ल उपास्ना र अल्लाहको द� (धमर) कायम गन�को लािग पठाऐ। र अल्लाहको तौह�द रबू�बयत , उलुह�यत र असमा एंव िसफातलाई कायम गनर्कोलािग पठाऐ(( र, हामीले ितमीभन्दा प�हले जित पिन रसूल पठाय� उनीहरु सबैलाई यह� वहय गय� �क म बाहेक अन् कोह� पूज्य छैन। अतः केवल मेरो उपासना गर)) सूरह अल्-अ�म्बया२५ र, अल्लाहले उनीहरुलाई आफ्ना द (धमर) मानवितर पुगाउनेको आदेश �दऐ। ता�क उनीहरुकालािग दू�हरु आऐ पि अल्लाहमािथ हुज्( �मान-सबूत ) बाँ�क नरहोस ्। र, ितनी संदे�ाहरु स्वगर् र अल्लाहका राजी खूशीका -सूचक िथए यस्तो मािनसहरुक लागी जसले उनीहरुमािथ र जुन उनीहरुका साथ आऐ त्यसमा ईमान िलआउनुभऐ। र,अल्लाहको गज़ब (�ोध ) र, यातनाबाट सचेतक बनेर आऐ उनीहरुकालािग जसले उनीहरुका र जुन उनीहरुस िथऐ इनकार (अस्वीकार ) गरे। अल्लाहको कथन हो((र, हामीले रसूलहरुलाई केवल शु-सूचक एवम ् सचेतक बनाएर पठाएका छ�। र जसले ईमान ल्याए र सुि�ए उनीहरुका लािग न कुनै ड छ न उनीहरु िच�न्तत नै हुनेछन्।, जसले हा�ा आयतहरुलाई िमथ्य
 32. 32. ३२ ठहर गछर्न ितनका अवज्ञाले गदार् ितनीहरुमािथ आपद आइला।)) सूरह अल्- अन्आम ४८-४९ र, अल्लाहका दू� , नबीहरु धेरै हुन्। वाहाँ को संख्य अल्लाह�लाई नै थाहा हुन्। अल्लाहको कथन ह(( र, ितमी भन्दा अिध हामीले दू�हरु पठाय�। उनीमध्ये कसैको हामी ित�ालािग बया गरे। र उनी मध्ये कसैको हामीले बयान नगरे)) गा�फर-७८ र, उनीसबै नबीहर मािथ ईमान राखने अनीवायर्हो। , उनी सबै मानव मध्ये हो। अल्लाहको कथन हो((र, -हे मुहम्- हामीले ितमीभन्दा प�हले केल यस्ता पुरूषलाई सन्दे�ा बनाई पठाएका िथ जसमािथ हामीले वहय (�काशना) गन� गथ्य�। ितमीहरुलाई यसको ज्ञा न छैन भने अह-�कताबहरुसँग सोध। अि, हामीले ितनीहरुलाई यस्तो ढाँचाको बनाएका िथएन� �क उनीहरुले खाना नखाऊन् र उनीह सदाका़कालािग जी�वत रहनेवाला पिन िथएनन ्।)) सूरह अल-अ�म्बय-७-८ अल्लाह तआलाले मुहम्म –सल्लल्लाहु अलै�ह वस्-को बारेमा भन्नु भएको हो।((भिनदेऊ- म ितमीहरुजस्तै एक मनुष्य म हुँ। म तफर ् �काशना आउँ �क ितमीहरु सबैका पूज्य एक मा� छन् अतः जोकोह� आफ्ना रबिसत भेट को आशा राख् उसले सत्कमर गनुर्पछ र आफ्ना रबको उपासनामा कसैलाई साझेदार बनाउनु हुँदैन) सूरह अल-कहफ ११० र, ईसा अलै�हस्सलामको बारेमा अल्लाहको भनाइ। (( मयर्म पु� मसीह त केवल एक रसूल िथए। उनीभन्दा प�हले धेर रसूलहरु आइसकेका छन्। उनक� आमा एक सच्चा�र� �ी िथइन् ती दुवै भोजन गन� गथ�। हेर। हामी कसर� ियनीहरुलाई आफ्न
 33. 33. ३३ आयतहरु स्प� गरेर बताउँ! अिन, हेर उल्टो फक� कता जाँदैछन ्।)) सूरह अल ् माइदा-७५ र, उनीहरु अल्लाहका �वशेष्ताहरुमध्ये कोह� वस्तुहरु को होइन। उनीहरुलाई लाभ र नुकसान(हािन) �दन्को श�� होई। नत यस संसारमा राजगनर्को श�� पिन । अल्लाहको कथन हो ((भिनदेऊ- म न स्वयंको लाभको मािलक हुँ न हािनको अल्लाह चाहेको बाहेक। र , य�द ममा अदश्य(वास्त�वकत) को ज्ञान भएक भए मैले धेरै लाभ जम्मा गन� िथएँ र मलाई कुनै क�ले पिन छुने िथएन। म का�फरहरुकालाि सचेतक र मोिमनहरुकालािग शुभसन्देशबाहक मा� हुँ)) सूरह- अल्-आअराफ-१८८ र, यीनीहरुले अमानत(नासो) र अल्लाहकको आदेश(पैगाम) रा�ा तर�काले पुगाए। र ितनीहरु सृ�ीहरुमध्ये जानकार� र कतर्व �हसाबले सब भन्दा रा�ा हुन्। , अल्लाहले यीनीहरुलई झुठो बैइमानी र पैगाम पुगाउँनेमा कमी बाट बचायेको हो। अल्लाहको भनाइ छ। �क (( र कुनै रसूललाई अल्लाहको अनुमित �बना कुनै पिन िनशानी (चमत्का) ल्याउने अिधकार िथएन।)) सूरह अर्-रअद-३८ र, ऊनी सबै मािथ ईमान राखने अिनवायर् हो। त जसले उनीहरुमध्ये कसैमािथ ईमान ऱाखे र कसैलाई इनर (कुफर- अस्वीका) ग�र�दऐ यसो ग�र उनीहरु इस्लाम द�न बाट िनस्कनु भ अल्लाहको कथन हो। ((िनस्सनदेह ती मािनसहरु जो अल्लाह ए उनका रसूलहरुलाई इन्कार गदर ्छन् र अल्लाह एवं उनका रसूलहर �वभेद खडा गन ्र चाहन्छन् र भन्दछ- हामी कुनै रसूलमािथ ईमान राख्दछ� र कसलाई इन्कार गदर्, ितनीहरु दुवै बीचबाट कुनै िनकास िनकाल्न चाहन्छ। ितनीहरु वास्तवमा पक्का का�फर हुन्

×