Teknologiapaiva 13012021-teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus ja liiketoimintamallit

Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke) à Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
Pasi Suomi, tutkija, Maatalouden teknologiat
Kim Kaustell, tutkija, Maatalouden teknologiat
Liisa Pesonen, erikoistutkija, Maatalouden teknologiat
13.1.2021
Tulevaisuuden Maataloustyökone 2025
Teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus
ja liiketoimintamallit
Teknologiapäivä 13.1.2021
2 21.1.2021
TP1 ydinkysymykset ja lähtökohta
Minkälaista uutta liiketoimintaa voidaan kehittää digitaalisuutta
hyödyntämällä?
• Minkälaista yhteistyötä yritykset voisivat tehdä vahvistaakseen
tarjontaansa?
• Minkälaisiin palvelukokonaisuuksiin ja liiketoimintaekosysteemeihin
maatalouskoneteollisuus ja sen tuotteet integroituvat digitalisaation
myötä?
Lähtökohtana on ollut teknologiateollisuuden arvolupaukset
tuotteiden käyttäjille. Ne konkretisoitiin ja niistä johdettiin
digitaalisen liiketoiminnan malleja
3
21.1.2021
Teknologiateollisuuden arvolupaukset
Yritysten yhdessä tekemät
arvolupaukset tai
käyttäjien vaatimukset
Liiketoiminnan ja
asiakkaiden
tavoitteet / hyödyt;
Business Model Canvas
Teknologiapäivä 13.1.2021
4
Liiketoimintamalli
Business Model Canvas (BMC)
21.1.2021
• Väline jolla luodaan uusia tai kehitetään jo olemassa olevia liiketoimintamalleja
• Malli käsittää yrityksen liikeidean ja vahvuudet, arvolupaukset, infrastruktuurin,
asiakkaat ja talouden
• BMC konseptia voidaan hyödyntää uusien liiketoimintaekosysteemien
kehittämisessä
5
MaTyKo2025 – verkoston
arvolupaus
Arvolupaus
Minkä
asiakkaan
ongelman
ratkaisemme?
Mitä arvoa tuotamme
asiakkaalle?
Mitä tuotteita,
palveluita tai
ratkaisuja
tarjoamme?
Minkä
asiakkaan
tarpeen
tyydytämme?
Kuinka käyttäjät priorisoivat verkoston
arvolupaukset?
=> Viljelijäevaluointi
Teknologiapäivä 13.1.2021
6
• Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisia toimintatapoja ja palveluliiketoimintaa
• Erityyppisillä yrityksillä on omat roolit liiketoimintaekosysteemeissä
Kumppanit
ja resurssit
Asiakkaat Kumppanit
ja resurssit
Asiakkaat
Kumppanit
ja resurssit
Asiakkaat
Kumppanit
ja resurssit
Asiakkaat
Verkoston yhteisesti
laatiman MaTyKo 2025
tulevaisuuden työkoneen
arvolupaus viljelijälle
Yritys A
Yritys B
Yritys C
Yritys D
Miksi yhteiset arvolupaukset ovat lähtökohta?
Yritysten verkottunut toiminta toteuttaa
nykyistä laajempia arvolupauksia
loppukäyttäjille ja yrityskumppaneille
7
Teknologiateollisuuden arvolupaukset
Yritysten yhdessä tekemät
arvolupaukset tai
käyttäjien vaatimukset
Liiketoiminnan ja
asiakkaiden
tavoitteet / hyödyt;
Business Model Canvas
Yhteisten arvolupausten pääryhmittely:
▪ Sujuva peltotyöskentely
▪ Koneiden räätälöitävyys
▪ Resurssitehokkaammat ja
ympäristöystävällisemmät tuotantoprosessit
▪ Liitettävyys jäljitettävyys järjestelmiin ja
tuotebrändeihin
Teknologiapäivä 13.1.2021
8
8
Teknologiateollisuuden arvolupauksista
toiminnoiksi
Yritysten yhdessä tekemät
arvolupaukset tai
käyttäjien vaatimukset
Arvolupauksen
mahdollistavat
(digitaaliset) toiminnot
Liiketoiminnan ja
asiakkaiden
tavoitteet / hyödyt;
Business Model Canvas
Teknologiapäivä 13.1.2021
9
Arvolupausten tulkinta
Esimerkkinä arvolupaus ”Sujuva peltotyöskentely”:
• Tilannetietoisuus konejärjestelmän työskentelytilasta (tilannetiedon tarjoaminen)
• Helposti omaksuttava järjestelmien käyttö (järjestelmän helppo opittavuus)
• Resilienssi ja palautuminen ongelmatilanteesta (itsediagnostiikka, manuaaliajo)
• Jne…
9
Arvolupaukset ovat tulkinnan varaisia, tarvitaan konkretisointi
=> Arvolupaukset purettiin toiminnoiksi
Teknologiapäivä 13.1.2021
10
Teknologiateollisuuden arvolupauksista
toimitusverkostoksi
Yritysten yhdessä tekemät
arvolupaukset tai
käyttäjien vaatimukset
Datan, palvelujen ja
”raudan” toimitusverkosto
Arvolupauksen
mahdollistavat
(digitaaliset) toiminnot
Liiketoiminnan ja
asiakkaiden
tavoitteet / hyödyt;
Business Model Canvas
Toimintojen
tuottamiseen
tarvittava
data
Toimintojen
tuottamiseen
tarvittava
verkosto
Datan hallinta,
käyttöoikeus,
tietoturvakysymykset,
hinnoittelu
11
Toimintoja toteuttava verkosto
21.1.2021
Datan toimitusverkostoon liittyvät kysymykset:
• Mitä dataa tarvitaan, että toiminto voidaan toteuttaa?
• Kuka prosessoi (missä prosessoidaan) ja välittää
tuloksia?
• Kenen / kenellä data on
• kuka hallitsee dataa?
• miksi tietty data on jonkun hallinnassa?
• Miten dataa hallitaan ja käyttöoikeuksia jaetaan
turvallisesti?
• Kuinka data arvotetaan?
Teknologiapäivä 13.1.2021
12
”Digitaalinen toimitusverkosto”
21.1.2021
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data ulos
Data sisään
Prosessi
Data
Data sisään
Prosessi
Data
VILJELIJÄ:
Viljely-
suunnittelu:
lohkokirjanpit
o
suunnitelma
VILJELIJÄ:
Kylvötyö:
työn seuranta
data sisään, prosessointi ja datan
luovutus
Teknologiapäivä 13.1.2021
13
Yritysten ja viljelijöiden käsitys
datan omistajuudesta,
julkisuudesta ja käyttökohteista
21.1.2021
YKSITYINEN
• Oman prosessin parantaminen; viljely, operaatioiden hallinta
• Hallinto, omavalvonta, raportointi, tuotetieto
YHTEISÖLLINEN
• Palvelun / tuotteen parantaminen; poikkeustapausten huomioiminen, BigDatan
hyödyntäminen uusien yleistettävien systeemiominaisuuksien huomioimiseksi
• Yleisen ymmärryksen ja tilannetietoisuuden lisääminen
JULKINEN
• Avoin data, kaikkien käytettävissä erilaisiin tarkoituksiin
?
§
Omadata
& Profiili
Teknologiapäivä 13.1.2021
14
Eri datalajien käyttö useassa tarkoituksessa
Yritysten ja viljelijöiden näkemys
21.1.2021
Datalajit Käyttötarkoitus / Hyöty
Henkilödata Huolto, palvelut
Viljelijän yritystiedot Urakointi
Viljelysuunnittelu Läpinäkyvyys, jäljitettävyys
Viljelyprosessin dokumentaatio Raportointi, tilastot
Työkoneyhdistelmän data Kehittämistoimenpiteet
Ympäristöhavainnot Hinnoittelu
Satotiedot Markkinointi
Koneen rakenne Vertailutieto
Kone/omstaja ID Palvelut, neuvonta
Yrityksen yleisdata Operatiivinen ohjaus
3. osapuolen data Tilojen yhteistyö
Tuotekehitys ja elinkaaren hallinta
Teknologiapäivä 13.1.2021
15
Teknologiateollisuuden arvolupauksista
digitaalisiksi palvelutuotannon malleiksi
Yritysten yhdessä tekemät
arvolupaukset tai
käyttäjien vaatimukset
Datan, palvelujen ja
”raudan” toimitusverkosto
Digitaalisuutta
hyödyntävät
palvelu-
tuotannon mallit
Arvolupauksen
mahdollistavat
(digitaaliset) toiminnot
Liiketoiminnan ja
asiakkaiden
tavoitteet / hyödyt;
Business Model Canvas
Toimintojen
tuottamiseen
tarvittava
data
Toimintojen
tuottamiseen
tarvittava
verkosto
Datan hallinta,
käyttöoikeus,
tietoturvakysymykset,
hinnoittelu
16
16
Palvelutuotannon mallit, roolit ja käyttötapaukset
Muodostettu yritysten kanssa kuvaamaan älykkään paalauksen, paalimarkkinan, tien ylläpidon, koneiden
elinkaaren hallinnan, älykkään kylvön ja viljamarkkinan tulevaisuuden ekosysteemejä
Viljelijä
Määrittelee paalattavan
alueen ja tekee toimeksiannon
Seuraa paalauksen etenemistä Saa tiedon valmistuneesta
työstä
Viljelijän FMIS
Toimittaa perustiedot
suunnittelua varten
Toimittaa lohkotiedot
urakoitsijan datapalveluun
Vastaanottaa dokumentaation
paalaustyöstä
Välittää paalauksen tiedot
esim.
ympäristöindikaattorilaskenta
an
Paalauksen toteuttaja/
Urakoitsija
Suunnittelee työtä, valitsee
tehtävän (mahdollisesti
suuralueelta, ts. eri tiloilta)
Valmistelee koneyhdistelmän,
aloittaa paalauksen
Seuraa tilannekuvaa (koneet,
työsaavutus, paikallissään
muutokset)
Lopettaa työn, täydentää ja
hyväksyy dokumentaation
Koneyhdistelmä (ISOBUS-
pohjainen)
Ylläpitää tietoa tilastaan Aloittaa työn dokumentoinnin Toimittaa tiedot
valmistuneista paaleista
urakoitsijan datapalveluun
Lopettaa dokumentoinnin,
toimittaa sen urakoitsijan
datapalveluun
Urakoitsijan datapalvelu
Ylläpitää tietoa
toimeksiannoista
Toimittaa valitun
tehtävätiedoston
Kerää tietoa koneyhdistelmän
toiminnasta ja valmistuneista
paaleista
Muodostaa ja toimittaa työn
dokumentaation viljelijän
FMISiin
Konevalmistaja
Seuraa koneen
diagnostiikkatietoja
Ehdottaa koneyhdistelmän
säätöjä tai ennakoivia huoltoja
Sääpalvelu
Toimittaa täsmäsääennusteen
urakoitsijalle
Kasvinviljelytila, jolla toteutetaan älypaalaus
PAALAUS
Roolit
Teknologiapäivä 13.1.2021
17
Palvelutuotannon malli (eri toimijoiden väliset):
Roolit, data, tietovirrat ja tiedon prosessointi
Teknologiapäivä 13.1.2021
18
Teknologiateollisuuden arvolupauksista
digitaalisen liiketoiminnan malleiksi
Yritysten yhdessä tekemät
arvolupaukset tai
käyttäjien vaatimukset
Liiketoiminta-
ekosysteemin
malli
Kustannus- /hyötyanalyysi,
maksuhalukkuus
Datan, palvelujen ja
”raudan” toimitusverkosto
= ekosysteemi
Digitaalisuutta
hyödyntävät
palvelu-
tuotannon mallit
Arvolupauksen
mahdollistavat
(digitaaliset) toiminnot
Liiketoiminnan ja
asiakkaiden
tavoitteet / hyödyt;
Business Model Canvas
Toimintojen
tuottamiseen
tarvittava
data
Toimintojen
tuottamiseen
tarvittava
verkosto
Toimintaympäristön
resurssit ja reunaehdot
Ratkaisujen tarkastelu
osallistuvien yritysten
liiketoimintamalleja
vasten
Datan hallinta,
käyttöoikeus,
tietoturvakysymykset,
hinnoittelu
19 21.1.2021
19 21.1.2021
Yritysten arvio palvelutuotannon malleista
(SWOT-menetelmä)
Arvio koskee palvelutuotannon mallia: _____________________________
Positiiviset Negatiiviset
Yritysnäkökulma,
sisäiset asiat
VAHVUUDET
Mitkä ovat yrityksen vahvuudet
palvelutuotantomallin toteutuksessa?
KEHITTÄMISKOHTEET
Mitä toimintoja tai osaamista yrityksen
pitäisi kehittää palvelutuotantomallin
toteutuksessa?
Liiketoimintanäkökulma,
ulkoiset asiat
MAHDOLLISUUDET
Mitä mahdollisuuksia uusi
liiketoimintamalli avaa yritykselle ja
koko liiketoimintaekosysteemille?
UHAT
Mitä uhkia uudessa
liiketoimintamallissa on yrityksen ja
koko liiketoimintaekosysteemin
kannalta?
Teknologiapäivä 13.1.2021
20
Yritysten yhdessä tekemät
arvolupaukset tai
käyttäjien vaatimukset
Liiketoiminta-
ekosysteemin
malli
Kustannus- /hyötyanalyysi,
maksuhalukkuus
Datan, palvelujen ja
”raudan” toimitusverkosto
Digitaalisuutta
hyödyntävät
palvelu-
tuotannon mallit
Arvolupauksen
mahdollistavat
(digitaaliset) toiminnot
Liiketoiminnan ja
asiakkaiden
tavoitteet / hyödyt;
Business Model Canvas
Toimintojen
tuottamiseen
tarvittava
data
Toimintojen
tuottamiseen
tarvittava
verkosto
Toimintaympäristön
resurssit ja reunaehdot
Ratkaisujen tarkastelu
osallistuvien yritysten
liiketoimintamalleja
vasten
Datan hallinta,
käyttöoikeus,
tietoturvakysymykset,
hinnoittelu
Teknologiateollisuuden arvolupauksista
digitaalisen liiketoiminnan malleiksi
21
Uuden, verkottuneen liiketoimintamallin toteutus
Yritykset jatkavat MaTyKo2025-hankkeen pohjalta liiketoimintamallien
kehittämistä
Teknologiapäivä 13.1.2021
22 21.1.2021
Maataloustyökone 2025 ja uusi toimintaympäristö
Tärkein arvolupauskokonaisuus, ”Sujuva peltotyöskentely”, liittyy kiinteästi
maatalouskoneilla toteutettavaan perustehtävään.
Koneet tuottavat ”kahdenlaista” dataa: prosessin ohjaukseen liittyvää
dataa ja diagnostiikkadataa
• Koneen käyttötarkoituksen käsite täydentyy siten datan monikäytön
myötä. (koneen käyttö, tuotekehitys, ympäristön monitorointi)
• Datan arvo muodostuu siitä, että sitä voidaan jakaa useaan
käyttötarkoitukseen.
• Datan ketterät, luvitukseen perustuvat jakamismekanismit ovat
kilpailuetu datatalouden liiketoimintaekosysteemeissä.
Teknologiapäivä 13.1.2021
23 21.1.2021
Maataloustyökone 2025 ja uusi toimintaympäristö
Vientimarkkinoille suunnattujen ekosysteemituotteiden ja -palvelujen on
sopeuduttava paikalliseen tiedonkeruuympäristöön ja pystyttävä
tuottamaan myös niissä ekosysteemeissä lisäarvoa.
Konedatan hallinnassa on tunnistettava eri osapuolille
sensitiivinen data esim:
• teknologiayrityksen koneen ylläpitoon ja tuotekehitykseen liittyvä
data
• viljelijän viljelyprosessi- ja liiketoimintaan liittyvä data (sisältää
viranomaisdatan)
• mahdollisen urakoitsijan liiketoimintadata
Teknologiapäivä 13.1.2021
24 21.1.2021
Yritysten ja liiketoiminnan kehitystarpeet
Digitalisaatio luo uusia ansaintalogiikoita mahdollistaessaan erilaisia
datatalouteen perustuvia kumppanuuksia sekä yrityksille että
loppukäyttäjille.
• loppukäyttäjien yhteisöt (viljelijäverkostot), jonka jäsenet muun
toimintansa ohessa keräävät ja markkinoivat esim.
ympäristömittausdataa sitä tarvitseville (tutkimukseen).
• palvelutuotanto, esim. viljamarkkinat, mittaus- ja analyysipalvelut,
etähuoltopalvelut, (tekoäly)
• integraattorit, jotka mahdollistavat teknisen ekosysteemin
kehittymistä.
Teknologiapäivä 13.1.2021
25 21.1.2021
Yritysten ja liiketoiminnan kehitystarpeet
• Yhteisenä haasteena verkostoitumiseen liittyvän osaamisen ja
käytäntöjen kehittäminen.
• Perustana yritysten strateginen päätös toimia aktiivisesti
liiketoimintaekosysteemien muodostamiseksi.
• Edellyttää yhteisten tavoitteiden asettamista ja koko toiminnan
määrätietoista kehittämistä tavoitteisiin pääsemiseksi,
➢ yhteisten arvolupausten lunastamiseksi
• Tuotteen loppukäyttäjä on perinteisesti nähty yrityksen pääasiallisena
asiakkaana
➢ Liiketoimintaekosysteemissä kaikki sen toimijat (yritykset toinen toisilleen),
mukaan lukien loppukäyttäjät ja heidän tuotteitaan ostavat kuluttajat,
voidaan nähdä asiakkaina toinen toiselleen.
Teknologiapäivä 13.1.2021
26 21.1.2021
Yritysten ja liiketoiminnan kehitystarpeet
• Uudet toimintatavat, konseptit ja palvelut edellyttävät yrityksen
sisäistä, asiakkaiden ja koko toimialan koulutusta.
➢ Valmiuksien kehittäminen hyödyntää dataa digitaalisten palvelujen
tuottamiseksi.
• Business Model Canvas on toimiva menetelmä yrityksen liiketoiminnan
kuvaamisen ja kehittämisen apuvälineenä.
➢ Voidaan hyödyntää yhteisten arvolupausten muodostamisessa.
• Palvelutuotannon mallintaminen on toimiva tapa jäsentää
liiketoimintaekosysteemi.
➢ Arvolupauksen lunastamiseksi tarvittavat toiminnallisuudet, datan
toimitusverkostot ja palvelutuotannon toimijoiden roolit.
Teknologiapäivä 13.1.2021
Kiitos!
Pasi Suomi
Tutkija – Researcher, M.Sc.Agr.
Luonnonvarakeskus – Natural Resources Institute Finland (Luke)
Maatalouden teknologiat – Farming technologies
Latokartanonkaari 9, FI-00790 Helsinki
Puh./Phone +358 (0) 29 532 6560
pasi.suomi@luke.fi
1 sur 27

Recommandé

Teknologiapaiva 13012021-konejarjestelmien rooli digitaalisessa ruokaverkostossa par
Teknologiapaiva 13012021-konejarjestelmien rooli digitaalisessa ruokaverkostossaTeknologiapaiva 13012021-konejarjestelmien rooli digitaalisessa ruokaverkostossa
Teknologiapaiva 13012021-konejarjestelmien rooli digitaalisessa ruokaverkostossaNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
122 vues4 diapositives
Teknologiapaiva 13012021-arvo ja liiketoiminta digitaalisessa maataloudessa -... par
Teknologiapaiva 13012021-arvo ja liiketoiminta digitaalisessa maataloudessa -...Teknologiapaiva 13012021-arvo ja liiketoiminta digitaalisessa maataloudessa -...
Teknologiapaiva 13012021-arvo ja liiketoiminta digitaalisessa maataloudessa -...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
85 vues5 diapositives
Cleantech -puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Heikki Ailisto VTT par
Cleantech -puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Heikki Ailisto VTT Cleantech -puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Heikki Ailisto VTT
Cleantech -puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Heikki Ailisto VTT Cursor Oy
184 vues14 diapositives
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Datajalostamo-yhteisön yritysten esittelyjä... par
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Datajalostamo-yhteisön yritysten esittelyjä...Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Datajalostamo-yhteisön yritysten esittelyjä...
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Datajalostamo-yhteisön yritysten esittelyjä...Digitalmikkeli
282 vues11 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Teknologiapaiva 13012021-teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus ja liiketoimintamallit

Edge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula par
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-NebulaEdge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-NebulaTelia Inmics-Nebula
214 vues49 diapositives
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions par
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise SolutionsLiiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise SolutionsAccountor Enterprise Solutions Oy
169 vues29 diapositives
Teollinen internet 2013-09-10 par
Teollinen internet 2013-09-10Teollinen internet 2013-09-10
Teollinen internet 2013-09-10Ambientia
2K vues20 diapositives
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas par
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Tilastokeskus
927 vues23 diapositives
ICT PK-Yrityksessä par
ICT PK-YrityksessäICT PK-Yrityksessä
ICT PK-YrityksessäJanne Kivinen
91 vues24 diapositives
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys par
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitysTeollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitysKimmo Haapea
945 vues28 diapositives

Similaire à Teknologiapaiva 13012021-teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus ja liiketoimintamallit(20)

Teollinen internet 2013-09-10 par Ambientia
Teollinen internet 2013-09-10Teollinen internet 2013-09-10
Teollinen internet 2013-09-10
Ambientia2K vues
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas par Tilastokeskus
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Tilastokeskus927 vues
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys par Kimmo Haapea
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitysTeollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys
Teollinen internet, IIoT -seminaari 16062014, Kaija Pöystin esitys
Kimmo Haapea945 vues
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017 par Timo Kovala
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Timo Kovala41 vues
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan par Videoguy
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaanNETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
Videoguy468 vues
Julkiset tietojärjestelmät ja niiden poliittinen ohjaus par Otso Kivekäs
Julkiset tietojärjestelmät ja niiden poliittinen ohjausJulkiset tietojärjestelmät ja niiden poliittinen ohjaus
Julkiset tietojärjestelmät ja niiden poliittinen ohjaus
Otso Kivekäs689 vues
Pilvet nyt ja tulevaisuudessa – hypestä hyötyihin par Glen Koskela
Pilvet nyt ja tulevaisuudessa – hypestä hyötyihinPilvet nyt ja tulevaisuudessa – hypestä hyötyihin
Pilvet nyt ja tulevaisuudessa – hypestä hyötyihin
Glen Koskela372 vues
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa par Kimmo Haapea
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaDigitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Kimmo Haapea1.3K vues
Digisyke esr60v katsaus par Timo Rainio
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
Timo Rainio254 vues
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021 par Sitra / Hyvinvointi
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
New biz4finland jukka ahtikari par Apps4Finland
New biz4finland  jukka ahtikariNew biz4finland  jukka ahtikari
New biz4finland jukka ahtikari
Apps4Finland669 vues
Teollisuus ja digitalisaatio par Timo Rainio
Teollisuus ja digitalisaatioTeollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatio
Timo Rainio110 vues

Plus de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ... par
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
47 vues14 diapositives
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla par
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
20 vues1 diapositive
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa... par
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
14 vues1 diapositive
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas... par
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
12 vues1 diapositive

Plus de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Teknologiapaiva 13012021-teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus ja liiketoimintamallit

 • 1. Pasi Suomi, tutkija, Maatalouden teknologiat Kim Kaustell, tutkija, Maatalouden teknologiat Liisa Pesonen, erikoistutkija, Maatalouden teknologiat 13.1.2021 Tulevaisuuden Maataloustyökone 2025 Teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus ja liiketoimintamallit Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 2. 2 21.1.2021 TP1 ydinkysymykset ja lähtökohta Minkälaista uutta liiketoimintaa voidaan kehittää digitaalisuutta hyödyntämällä? • Minkälaista yhteistyötä yritykset voisivat tehdä vahvistaakseen tarjontaansa? • Minkälaisiin palvelukokonaisuuksiin ja liiketoimintaekosysteemeihin maatalouskoneteollisuus ja sen tuotteet integroituvat digitalisaation myötä? Lähtökohtana on ollut teknologiateollisuuden arvolupaukset tuotteiden käyttäjille. Ne konkretisoitiin ja niistä johdettiin digitaalisen liiketoiminnan malleja
 • 3. 3 21.1.2021 Teknologiateollisuuden arvolupaukset Yritysten yhdessä tekemät arvolupaukset tai käyttäjien vaatimukset Liiketoiminnan ja asiakkaiden tavoitteet / hyödyt; Business Model Canvas Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 4. 4 Liiketoimintamalli Business Model Canvas (BMC) 21.1.2021 • Väline jolla luodaan uusia tai kehitetään jo olemassa olevia liiketoimintamalleja • Malli käsittää yrityksen liikeidean ja vahvuudet, arvolupaukset, infrastruktuurin, asiakkaat ja talouden • BMC konseptia voidaan hyödyntää uusien liiketoimintaekosysteemien kehittämisessä
 • 5. 5 MaTyKo2025 – verkoston arvolupaus Arvolupaus Minkä asiakkaan ongelman ratkaisemme? Mitä arvoa tuotamme asiakkaalle? Mitä tuotteita, palveluita tai ratkaisuja tarjoamme? Minkä asiakkaan tarpeen tyydytämme? Kuinka käyttäjät priorisoivat verkoston arvolupaukset? => Viljelijäevaluointi Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 6. 6 • Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisia toimintatapoja ja palveluliiketoimintaa • Erityyppisillä yrityksillä on omat roolit liiketoimintaekosysteemeissä Kumppanit ja resurssit Asiakkaat Kumppanit ja resurssit Asiakkaat Kumppanit ja resurssit Asiakkaat Kumppanit ja resurssit Asiakkaat Verkoston yhteisesti laatiman MaTyKo 2025 tulevaisuuden työkoneen arvolupaus viljelijälle Yritys A Yritys B Yritys C Yritys D Miksi yhteiset arvolupaukset ovat lähtökohta? Yritysten verkottunut toiminta toteuttaa nykyistä laajempia arvolupauksia loppukäyttäjille ja yrityskumppaneille
 • 7. 7 Teknologiateollisuuden arvolupaukset Yritysten yhdessä tekemät arvolupaukset tai käyttäjien vaatimukset Liiketoiminnan ja asiakkaiden tavoitteet / hyödyt; Business Model Canvas Yhteisten arvolupausten pääryhmittely: ▪ Sujuva peltotyöskentely ▪ Koneiden räätälöitävyys ▪ Resurssitehokkaammat ja ympäristöystävällisemmät tuotantoprosessit ▪ Liitettävyys jäljitettävyys järjestelmiin ja tuotebrändeihin Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 8. 8 8 Teknologiateollisuuden arvolupauksista toiminnoiksi Yritysten yhdessä tekemät arvolupaukset tai käyttäjien vaatimukset Arvolupauksen mahdollistavat (digitaaliset) toiminnot Liiketoiminnan ja asiakkaiden tavoitteet / hyödyt; Business Model Canvas Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 9. 9 Arvolupausten tulkinta Esimerkkinä arvolupaus ”Sujuva peltotyöskentely”: • Tilannetietoisuus konejärjestelmän työskentelytilasta (tilannetiedon tarjoaminen) • Helposti omaksuttava järjestelmien käyttö (järjestelmän helppo opittavuus) • Resilienssi ja palautuminen ongelmatilanteesta (itsediagnostiikka, manuaaliajo) • Jne… 9 Arvolupaukset ovat tulkinnan varaisia, tarvitaan konkretisointi => Arvolupaukset purettiin toiminnoiksi Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 10. 10 Teknologiateollisuuden arvolupauksista toimitusverkostoksi Yritysten yhdessä tekemät arvolupaukset tai käyttäjien vaatimukset Datan, palvelujen ja ”raudan” toimitusverkosto Arvolupauksen mahdollistavat (digitaaliset) toiminnot Liiketoiminnan ja asiakkaiden tavoitteet / hyödyt; Business Model Canvas Toimintojen tuottamiseen tarvittava data Toimintojen tuottamiseen tarvittava verkosto Datan hallinta, käyttöoikeus, tietoturvakysymykset, hinnoittelu
 • 11. 11 Toimintoja toteuttava verkosto 21.1.2021 Datan toimitusverkostoon liittyvät kysymykset: • Mitä dataa tarvitaan, että toiminto voidaan toteuttaa? • Kuka prosessoi (missä prosessoidaan) ja välittää tuloksia? • Kenen / kenellä data on • kuka hallitsee dataa? • miksi tietty data on jonkun hallinnassa? • Miten dataa hallitaan ja käyttöoikeuksia jaetaan turvallisesti? • Kuinka data arvotetaan? Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 12. 12 ”Digitaalinen toimitusverkosto” 21.1.2021 Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data ulos Data sisään Prosessi Data Data sisään Prosessi Data VILJELIJÄ: Viljely- suunnittelu: lohkokirjanpit o suunnitelma VILJELIJÄ: Kylvötyö: työn seuranta data sisään, prosessointi ja datan luovutus Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 13. 13 Yritysten ja viljelijöiden käsitys datan omistajuudesta, julkisuudesta ja käyttökohteista 21.1.2021 YKSITYINEN • Oman prosessin parantaminen; viljely, operaatioiden hallinta • Hallinto, omavalvonta, raportointi, tuotetieto YHTEISÖLLINEN • Palvelun / tuotteen parantaminen; poikkeustapausten huomioiminen, BigDatan hyödyntäminen uusien yleistettävien systeemiominaisuuksien huomioimiseksi • Yleisen ymmärryksen ja tilannetietoisuuden lisääminen JULKINEN • Avoin data, kaikkien käytettävissä erilaisiin tarkoituksiin ? § Omadata & Profiili Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 14. 14 Eri datalajien käyttö useassa tarkoituksessa Yritysten ja viljelijöiden näkemys 21.1.2021 Datalajit Käyttötarkoitus / Hyöty Henkilödata Huolto, palvelut Viljelijän yritystiedot Urakointi Viljelysuunnittelu Läpinäkyvyys, jäljitettävyys Viljelyprosessin dokumentaatio Raportointi, tilastot Työkoneyhdistelmän data Kehittämistoimenpiteet Ympäristöhavainnot Hinnoittelu Satotiedot Markkinointi Koneen rakenne Vertailutieto Kone/omstaja ID Palvelut, neuvonta Yrityksen yleisdata Operatiivinen ohjaus 3. osapuolen data Tilojen yhteistyö Tuotekehitys ja elinkaaren hallinta Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 15. 15 Teknologiateollisuuden arvolupauksista digitaalisiksi palvelutuotannon malleiksi Yritysten yhdessä tekemät arvolupaukset tai käyttäjien vaatimukset Datan, palvelujen ja ”raudan” toimitusverkosto Digitaalisuutta hyödyntävät palvelu- tuotannon mallit Arvolupauksen mahdollistavat (digitaaliset) toiminnot Liiketoiminnan ja asiakkaiden tavoitteet / hyödyt; Business Model Canvas Toimintojen tuottamiseen tarvittava data Toimintojen tuottamiseen tarvittava verkosto Datan hallinta, käyttöoikeus, tietoturvakysymykset, hinnoittelu
 • 16. 16 16 Palvelutuotannon mallit, roolit ja käyttötapaukset Muodostettu yritysten kanssa kuvaamaan älykkään paalauksen, paalimarkkinan, tien ylläpidon, koneiden elinkaaren hallinnan, älykkään kylvön ja viljamarkkinan tulevaisuuden ekosysteemejä Viljelijä Määrittelee paalattavan alueen ja tekee toimeksiannon Seuraa paalauksen etenemistä Saa tiedon valmistuneesta työstä Viljelijän FMIS Toimittaa perustiedot suunnittelua varten Toimittaa lohkotiedot urakoitsijan datapalveluun Vastaanottaa dokumentaation paalaustyöstä Välittää paalauksen tiedot esim. ympäristöindikaattorilaskenta an Paalauksen toteuttaja/ Urakoitsija Suunnittelee työtä, valitsee tehtävän (mahdollisesti suuralueelta, ts. eri tiloilta) Valmistelee koneyhdistelmän, aloittaa paalauksen Seuraa tilannekuvaa (koneet, työsaavutus, paikallissään muutokset) Lopettaa työn, täydentää ja hyväksyy dokumentaation Koneyhdistelmä (ISOBUS- pohjainen) Ylläpitää tietoa tilastaan Aloittaa työn dokumentoinnin Toimittaa tiedot valmistuneista paaleista urakoitsijan datapalveluun Lopettaa dokumentoinnin, toimittaa sen urakoitsijan datapalveluun Urakoitsijan datapalvelu Ylläpitää tietoa toimeksiannoista Toimittaa valitun tehtävätiedoston Kerää tietoa koneyhdistelmän toiminnasta ja valmistuneista paaleista Muodostaa ja toimittaa työn dokumentaation viljelijän FMISiin Konevalmistaja Seuraa koneen diagnostiikkatietoja Ehdottaa koneyhdistelmän säätöjä tai ennakoivia huoltoja Sääpalvelu Toimittaa täsmäsääennusteen urakoitsijalle Kasvinviljelytila, jolla toteutetaan älypaalaus PAALAUS Roolit Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 17. 17 Palvelutuotannon malli (eri toimijoiden väliset): Roolit, data, tietovirrat ja tiedon prosessointi Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 18. 18 Teknologiateollisuuden arvolupauksista digitaalisen liiketoiminnan malleiksi Yritysten yhdessä tekemät arvolupaukset tai käyttäjien vaatimukset Liiketoiminta- ekosysteemin malli Kustannus- /hyötyanalyysi, maksuhalukkuus Datan, palvelujen ja ”raudan” toimitusverkosto = ekosysteemi Digitaalisuutta hyödyntävät palvelu- tuotannon mallit Arvolupauksen mahdollistavat (digitaaliset) toiminnot Liiketoiminnan ja asiakkaiden tavoitteet / hyödyt; Business Model Canvas Toimintojen tuottamiseen tarvittava data Toimintojen tuottamiseen tarvittava verkosto Toimintaympäristön resurssit ja reunaehdot Ratkaisujen tarkastelu osallistuvien yritysten liiketoimintamalleja vasten Datan hallinta, käyttöoikeus, tietoturvakysymykset, hinnoittelu
 • 19. 19 21.1.2021 19 21.1.2021 Yritysten arvio palvelutuotannon malleista (SWOT-menetelmä) Arvio koskee palvelutuotannon mallia: _____________________________ Positiiviset Negatiiviset Yritysnäkökulma, sisäiset asiat VAHVUUDET Mitkä ovat yrityksen vahvuudet palvelutuotantomallin toteutuksessa? KEHITTÄMISKOHTEET Mitä toimintoja tai osaamista yrityksen pitäisi kehittää palvelutuotantomallin toteutuksessa? Liiketoimintanäkökulma, ulkoiset asiat MAHDOLLISUUDET Mitä mahdollisuuksia uusi liiketoimintamalli avaa yritykselle ja koko liiketoimintaekosysteemille? UHAT Mitä uhkia uudessa liiketoimintamallissa on yrityksen ja koko liiketoimintaekosysteemin kannalta? Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 20. 20 Yritysten yhdessä tekemät arvolupaukset tai käyttäjien vaatimukset Liiketoiminta- ekosysteemin malli Kustannus- /hyötyanalyysi, maksuhalukkuus Datan, palvelujen ja ”raudan” toimitusverkosto Digitaalisuutta hyödyntävät palvelu- tuotannon mallit Arvolupauksen mahdollistavat (digitaaliset) toiminnot Liiketoiminnan ja asiakkaiden tavoitteet / hyödyt; Business Model Canvas Toimintojen tuottamiseen tarvittava data Toimintojen tuottamiseen tarvittava verkosto Toimintaympäristön resurssit ja reunaehdot Ratkaisujen tarkastelu osallistuvien yritysten liiketoimintamalleja vasten Datan hallinta, käyttöoikeus, tietoturvakysymykset, hinnoittelu Teknologiateollisuuden arvolupauksista digitaalisen liiketoiminnan malleiksi
 • 21. 21 Uuden, verkottuneen liiketoimintamallin toteutus Yritykset jatkavat MaTyKo2025-hankkeen pohjalta liiketoimintamallien kehittämistä Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 22. 22 21.1.2021 Maataloustyökone 2025 ja uusi toimintaympäristö Tärkein arvolupauskokonaisuus, ”Sujuva peltotyöskentely”, liittyy kiinteästi maatalouskoneilla toteutettavaan perustehtävään. Koneet tuottavat ”kahdenlaista” dataa: prosessin ohjaukseen liittyvää dataa ja diagnostiikkadataa • Koneen käyttötarkoituksen käsite täydentyy siten datan monikäytön myötä. (koneen käyttö, tuotekehitys, ympäristön monitorointi) • Datan arvo muodostuu siitä, että sitä voidaan jakaa useaan käyttötarkoitukseen. • Datan ketterät, luvitukseen perustuvat jakamismekanismit ovat kilpailuetu datatalouden liiketoimintaekosysteemeissä. Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 23. 23 21.1.2021 Maataloustyökone 2025 ja uusi toimintaympäristö Vientimarkkinoille suunnattujen ekosysteemituotteiden ja -palvelujen on sopeuduttava paikalliseen tiedonkeruuympäristöön ja pystyttävä tuottamaan myös niissä ekosysteemeissä lisäarvoa. Konedatan hallinnassa on tunnistettava eri osapuolille sensitiivinen data esim: • teknologiayrityksen koneen ylläpitoon ja tuotekehitykseen liittyvä data • viljelijän viljelyprosessi- ja liiketoimintaan liittyvä data (sisältää viranomaisdatan) • mahdollisen urakoitsijan liiketoimintadata Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 24. 24 21.1.2021 Yritysten ja liiketoiminnan kehitystarpeet Digitalisaatio luo uusia ansaintalogiikoita mahdollistaessaan erilaisia datatalouteen perustuvia kumppanuuksia sekä yrityksille että loppukäyttäjille. • loppukäyttäjien yhteisöt (viljelijäverkostot), jonka jäsenet muun toimintansa ohessa keräävät ja markkinoivat esim. ympäristömittausdataa sitä tarvitseville (tutkimukseen). • palvelutuotanto, esim. viljamarkkinat, mittaus- ja analyysipalvelut, etähuoltopalvelut, (tekoäly) • integraattorit, jotka mahdollistavat teknisen ekosysteemin kehittymistä. Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 25. 25 21.1.2021 Yritysten ja liiketoiminnan kehitystarpeet • Yhteisenä haasteena verkostoitumiseen liittyvän osaamisen ja käytäntöjen kehittäminen. • Perustana yritysten strateginen päätös toimia aktiivisesti liiketoimintaekosysteemien muodostamiseksi. • Edellyttää yhteisten tavoitteiden asettamista ja koko toiminnan määrätietoista kehittämistä tavoitteisiin pääsemiseksi, ➢ yhteisten arvolupausten lunastamiseksi • Tuotteen loppukäyttäjä on perinteisesti nähty yrityksen pääasiallisena asiakkaana ➢ Liiketoimintaekosysteemissä kaikki sen toimijat (yritykset toinen toisilleen), mukaan lukien loppukäyttäjät ja heidän tuotteitaan ostavat kuluttajat, voidaan nähdä asiakkaina toinen toiselleen. Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 26. 26 21.1.2021 Yritysten ja liiketoiminnan kehitystarpeet • Uudet toimintatavat, konseptit ja palvelut edellyttävät yrityksen sisäistä, asiakkaiden ja koko toimialan koulutusta. ➢ Valmiuksien kehittäminen hyödyntää dataa digitaalisten palvelujen tuottamiseksi. • Business Model Canvas on toimiva menetelmä yrityksen liiketoiminnan kuvaamisen ja kehittämisen apuvälineenä. ➢ Voidaan hyödyntää yhteisten arvolupausten muodostamisessa. • Palvelutuotannon mallintaminen on toimiva tapa jäsentää liiketoimintaekosysteemi. ➢ Arvolupauksen lunastamiseksi tarvittavat toiminnallisuudet, datan toimitusverkostot ja palvelutuotannon toimijoiden roolit. Teknologiapäivä 13.1.2021
 • 27. Kiitos! Pasi Suomi Tutkija – Researcher, M.Sc.Agr. Luonnonvarakeskus – Natural Resources Institute Finland (Luke) Maatalouden teknologiat – Farming technologies Latokartanonkaari 9, FI-00790 Helsinki Puh./Phone +358 (0) 29 532 6560 pasi.suomi@luke.fi