Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc
Prochain SlideShare
Khóa luận công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng.docxKhóa luận công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 82

Contenu connexe

Similaire à Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Dernier(20)

Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty giặt ủi y tế VT.doc

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGH Ệ TP. HCM KHÓA LU ẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN QUY TRÌNH NH ẬP KHẨU HÀNG HOÁ T ẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ MSSV: 1054010196 Lớp: 10DQN04 TP. Hồ Chí Minh
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là ph ần nghiên cứu và th ể hiện khoá luận tốt nghiệp của riêng em, không sao chép các bài khoá ậlun tốt nghiệp khác, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và ch ịu mọi hình thức kỷ luật của khoa và nhà tr ường quy định. TP. HCM, ngày 14/07/2014. Sinh viên thể hiện Nguyễn Thị Bích Hà
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của giảng viên PGS.TS Nguyễn Phú Tụ và s ự giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi của các anh chị tại Công ty C ổ phần giặt ủi y tế VT trong quá trình thực tập. Trong quá trình thực tập, do kiến thức và th ời gian có h ạn nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót trong khi th ực hiện bài khoá luận này. Vì v ậy, em rất mong được sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn thực tập và các anh chị tại Công ty Cổ phần giặt ủi y tế VT để em có th ể hoàn thành bài báo cáo một cách ốtt nhất. Em xin chân thành c ảm ơn.
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iii CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – T ự do – H ạnh phúc --------- NHẬN XÉT TH ỰC TẬP Họ và tên sinh viên …………………………………………………………..: MSSV : ………………………………………………………….. Khoá : …………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công vi ệc và ý th ức chấp hành k ỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iv CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – T ự do – H ạnh phúc --------- NHẬN XÉT C ỦA GIÁO VIÊN H ƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ TP.HCM, Ngày…. tháng…..n ăm…. Giáo viênướhng dẫn
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ .......... 4 1.1 Khái niệm nhập khẩu và quy trình nh ập khẩu: .............................................. 4 1.1.1 Nhập khẩu là gì? .......................................... ........................................... 4 1.1.2 Quy trình nhập khẩu là gì? .......................................... ............................ 4 1.2Bản chất, mục tiêu và đặc điểm của nhập khẩu:............................................ 4 1.3 Vai trò c ủa nhập khẩu: ................................................................................... 5 1.3.1 Đối với nền kinh tế: ................................................................................ 5 1.3.2 Đối với doanh nghiệp: ............................................................................ 6 1.4Các hình thức kinh doanh nhập khẩu hàng hoá: ........................................... 6 1.4.1 Theo mức độ chuyên doanh: ................................................................. 7 1.4.1.1 Kinh doanh chuyên môn hoá: .............................................................. 7 1.4.1.2 Kinh doanh tổng hợp: .......................................................................... 7 1.4.1.3 Loại hình kinh doanh đa dạng hoá: ................................................... 8 1.4.2 Theo chủng loại hàng hoá kinh doanh: .................................................. 8 1.4.2.1 Loại hình kinh doanh tư liệu sản xuất: ................................................ 8 1.4.2.2 Loại hình kinh doanh tư liệu tiêu dùng: ............................................ 9 1.4.3 Theo phương thức kinh doanh nhập khẩu: ............................................. 9 1.4.3.1 Nhập khẩu trực tiếp: ............................................................................ 9 1.4.3.2 Nhập khẩu uỷ thác: ............................................................................ 9 1.4.3.3 Nhập khẩu hàng đổi hàng: ........................................... ...................... 10 1.4.3.4 Tạm nhập tái xuất: ............................................................................. 10 1.5Quy trình nhập khẩu hàng hoá: ...................................................................... 10 1.5.1 Lên kế hoạch nhập khẩu: ...................................................................... 11 1.5.2 Liên hệ, đàm phán hợp đồng: ............................................................... 11 1.5.3 Soạn thảo, ký k ết hợp đồng: ................................................................. 11 1.5.4 Thực hiện hợp đồng: ............................................................................. 12 1.5.5 Thanh lý h ợp đồng: ............................................................................... 12 1.6Bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu: ..................................................................... 13 1.6.1 Hồ sơ cơ bản: ........................................................................................ 13 1.6.2 Các trường hợp cần bổ sung chứng từ: ................................................. 13
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vi 1.7 Cách khai báo hàng hoá ậnhp khẩu: ............................................................ 13 1.7.1 Thời hạn khai báo: .............................................................................. 13 1.7.2 Địa điểm khai báo: .............................................................................. 14 1.7.3 Hồ sơ khai báo: ................................................................................... 14 1.8Quy trình làm th ủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu: .................... 14 1.9 Cách tính các khoản thuế và ph ụ thu nhập khẩu: ........................................ 16 1.9.1 Các khoản thuế, phụ thu: ...................................................................... 16 1.9.2Thời hạn nộp thuế: ................................................................................ 16 1.10 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu hàng hoá: ......................... 18 1.10.1 Yếu tố khách quan: ............................................................................. 18 1.10.2 Yếu tố chủ quan: ................................................................................... 20 TÓM T ẮT CHƯƠNG 1 ............................................................................................ 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ T ẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT ............................................................... 23 2.1 Giới thiệu chung về Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT: ..................................... 23 2.1.1Giới thiệu chung: ....................................................................................... 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty: ........................................ . 23 2.1.2.1 Chức năng: .......................................................................................... 23 2.1.2.2 Nhiệm vụ: ............................................................................................ 24 2.1.2.3 Quyền hạn: .......................................................................................... 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và ch ức năng các phòng ban trong công ty: ..................... 24 2.2 Tình hình hoạt động của công ty trong nh ững năm qua: ................................. 25 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến quý I/2014: ................... 25 2.2.2 Tình hình nhập khẩu hàng hoá từ năm 2012 đến năm 2013: .................... 27 2.3 Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT: ............................................................................................................................... 28 2.3.1 Lập kế hoạch nhập khẩu: ........................................................................... 29 2.3.2 Đàm phán và ký k ết hợp đồng: ................................................................. 30 2.3.3 Thực hiện hợp đồng: ................................................................................. 32 2.3.4 Thực hiện thủ tục thanh toán: .................................................................. 34 2.3.5 Thanh lý h ợp đồng: ................................................................................... 35 2.4 Nhận xét chung: .............................................................................................. 35 2.4.1 Ưu điểm: .................................................................................................... 36
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vii 2.4.2 Nhược điểm: ......................................................................................................................... 36 TÓM T ẮT CHƯƠNG 2...................................................................................................................... 38 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KI ẾN NGHỊ HOÀN THI ỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ T ẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT............................ 39 3.1 Định hướng phát triển:.............................................................................................................. 39 3.1.1 Định hướng phát triển nhập khẩu của Chính phủ Việt Nam: ............................. 39 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động nhập khẩu của Công ty C ổ phần giặt ủi y tế VT:.................................................................................................................................................. 40 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT:........................................................................................................................................................... 40 3.2.1 Chú trọng đầu tư hoạt động chiến lược: ..................................................................... 40 3.2.2 Sử dụng thời gian đàm phán hợp đồng hiệu quả:.................................................... 42 3.2.3 Soạn hợp đồng thương mại chăt chẽ: .......................................................................... 42 3.2.4 Đa dạng hình thức thanh toán: ...................................................................................... 43 3.2.5 Thông quan và nh ận hàng hoá nhanh chóng:.......................................................... 44 3.2.6 Điều chỉnh phương thức khiếu nại:.............................................................................. 45 3.3 Kiến nghị: ...................................................................................................................................... 45 3.3.1 Đối với Nhà n ước:............................................................................................................. 45 3.3.1.1 Cải cách chính sách và ơc chế quản lý xu ất nhập khẩu: ............................. 45 3.3.1.2 Hỗ trợ về thông tin cho các doanh nghiệp:........................................................ 46 3.3.1.3 Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc huy động vốn: ....................................... 47 3.3.1.4 Xây d ựng, nâng c ấp cơ sở hạ tầng:.................................................................... 48 3.3.1.5 Kiểm soát biến động tỷ giá: ................................................................................... 48 3.3.1.6 Đào t ạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia có năng lực:................................... 48 3.3.2 Đối với Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT:.................................................................. 48 3.3.2.1 Về hoạt động nhập khẩu: ......................................................................................... 48 3.3.2.1.1 Lựa chọn đối tác: . 48 3.3.2.1.2 Đa dạng hoá mặt hàng nh ập khẩu: 49 3.3.2.1.3 Đa dạng hoá hình thức nhập khẩu: 50 3.3.1.2.4 Tổ chức quản lý ho ạt động nhập khẩu: 50 3.3.2.2 Về hoạt động kinh doanh:........................................................................................ 52 3.3.2.2.1 Nghiên cứu khách hàng và thị trường: 52 3.3.2.2.2 Cải thiện nguồn vốn: 53
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 viii 3.3.2.2.3 Giảm chi phí lưu thông và phân b ổ chi phí quản lý:.......................... 54 3.3.2.2.4 Giải pháp về con người: 54 TÓM T ẮT CHƯƠNG 3...................................................................................................................... 55 KẾT LUẬN............................................................................................................................................... 56 TÀI LI ỆU THAM KHẢO.................................................................................................................. 57 PHỤ LỤC CHỨNG TỪ . .................................................................................................................... 58
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ix DANH SÁCH CÁC B ẢNG SỬ DỤNG STT TÊN B ẢNG TRANG 1 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty t ừ năm 2012 25 đến quý I/2014 2 Bảng 2.2 Tốc độ phát triển doanh thu và l ợi nhuận của công ty 26 2012 – 2013 3 Bảng 2.3 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của công ty 2012-Quý 27 I/2014 4 Bảng 2.4 Tình hình nh ập khẩu theo cơ cấu nhóm s ản phẩm 2012 28 – 2013 5 Bảng 2.5 Kế hoạch nhập khẩu theo nhóm s ản phẩm 2013 – 2014 30 6 Bảng 2.6 Danh sách một số mặt hàng nh ập khẩu của công ty n ăm 30 2013 7 Bảng 2.7 Một số đối tác của công ty giai đoạn 2012 – 2014 31
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 x DANH SÁCH CÁC BI ỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH STT TÊN BI ỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH TRANG 1 Sơ đồ 1.1 Quy trình nhập khẩu hàng hoá 11 2 Sơ đồ 1.2 Quy trình làm th ủ tục Hải quan nhập khẩu. 15 3 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý c ủa Công ty c ổ phần giặt ủi y tế 24 VT 4 Biểu đồ 2.2 Doanh thu và l ợi nhuận của công ty 2012 – Quý 26 I/2014 Sơ đồ 2.3 Quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty c ổ phần giặt 5 ủi y tế VT. 29
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do ch ọn đề tài: Hoạt động ngoại thương đóng vai trò h ết sức quan trọng trong thời đại toàn c ầu hoá cácền kinh tế, hội nhập kinh tế khu vực và qu ốc tế. Tham gia hội nhập và m ở rộng quan hệ thương mại quốc tế đã và đang là xu h ướng tất yếu của các quốc gia. Trong đó, v ấn đề đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu là m ột trong số những ưu tiên hàng đầu đối với nhiều quốc gia. Nhập khẩu cho phép bổ sung những sản phẩm mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa hiệu quả. Xuất khẩu giúp đẩy mạnh sản xuất trong nước và t ăng nguồn thu ngoại tệ. Thực hiện tốt hoạt động này, mỗi quốc gia có th ể mởi rộng, chiếm lĩnh thị trường khu vực và v ươn ra thị trường thế giới. Khi Việt Nam đã tr ở thành thành viên chính thức của WTO thì cơ hội giao thương với các quốc gia khác trên ếthgiới ngày càng r ộng rãi. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại nhiều thách thức cho Việt Nam, phải làm sao để phát huy hết tất cả các ợli ích của quốc gia, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chính điều này đã góp ph ần đưa hoạt động ngoại thương phát triển hơn rất nhiều. Hoạt động ngoại thương diễn ra ngày càng m ạnh mẽ, góp ph ần nâng cao đời sống cho dân. Chính vì v ậy, đòi h ỏi chính phủ cần phải đưa ra chính sách ngoại thương phù hợp, góp ph ần thúc đẩy nền kinh tế - xã h ội phát triển. Trong quá trình công nghi ệp hoá – hiện đại hoáđất nước thì chính sách ngoại thương nước ta hướng vào các mục tiêu chủ yếu là đẩy mạnh xuất nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghi ệp hoá – hiện đại hoá, kiềm chế lạm phát, ătng tích luỹ ngân sách nhà n ước và c ải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Ho ạt động ngoại thương từng bước trở thành ho ạt động kinh doanh hiện đại theo định hướng xã h ội chủ nghĩa, có khả năng hội nhập vào th ị trường khu vực và th ế giới. Muốn vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây d ựng cho mình một thương hiệu có uy tín, chi ếm được một vị trí vững chắc đối với niềm tin của cácđối tác nước ngoài. Trong giai đoạn kinh tế khó kh ăn như hiện nay, mỗi năm có hàng nghìn doanh nghiệp đóng c ửa hoặc tạm ngưng hoạt động thì vấn đề nâng cao hi ệu quả nhập khẩu trở nên cấp thiết hơn. Đây là chìa khoá giúp doanh nghiệp vượt qua khó kh ăn.
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2 Trong đó, hoàn thi ện quy trình nhập khẩu là điều kiện tiên quyết để nâng cao hi ệu quả của hoạt động nhập khẩu. Trong quá trình thực tập tại CÔNG TY C Ổ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT, được tiếp cận với quy trình nhập khẩu hàng hoá, em cảm nhận được mức độ ảnh hưởng rất lớn của quy trình này đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, em chọn “ Gi ải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp, với mong muốn được góp m ột phần trí lực cho các doanh nghiệp nhập khẩu nói chung và Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT nói riêng. 2. Mục tiêu nghiênứu:c Mục tiêu nghiênứcu của bài khoá luận này là góp thêm ý ki ến giúp Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT có thêm các giả phápđể khắc phục những mặt hạn chế của quy trình nhập khẩu hàng hoá. Bên ạcnh đó, em mong các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu có th ể nhận ra tính cấp thiết của việc hoàn thi ện quy trình nhập khẩu, tăng hiệu quả kinh doanh. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên ứcu của đề tài: Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về quy trình nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài t ập trung nghiên cứu trong phạm vi nhập khẩu hàng hoá của Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT. 4. Phương pháp nghiênứcu: Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc vận dụng lý thuy ết, kết hợp quan sát thực tế và s ử dụng cơ sở dữ liệu của công ty. Đồng thời phối hợp các phương pháp: phân tích định tính, thống kê, so sánh,ổ ngt hợp, suy luận logic. 5. Kết cấu của đề tài: Đề tài nghiên cứu được trình bày thành ba ch ương như sau: Chương 1: Cơ sở lý lu ận quy trình nhập khẩu hàng hoá
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3 Chương 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT Chương 3: Giải pháp và kiến nghị hoàn thi ện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN QUY TRÌNH NH ẬP KHẨU HÀNG HOÁ 1.1 Khái niệm nhập khẩu và quy trình nh ập khẩu: 1.1.1 Nhập khẩu là gì? Nhập khẩu của doanh nghiệp là ho ạt động mua hàng hoá và dịch vụ từ nước ngoài ph ục vụ cho nhu cầu trong nước hoặc tái xuất khẩu nhằm phục vụ mục đích thu lợi nhuận. Theo khoản 2, điều 28, chương 2 Luật Thương mại Việt Nam năm 2005: “Nh ập khẩu hàng hoá là việc hàng hoá được đưa vào lãnh th ổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu v ực hải quan riêng theo quyđịnh của pháp luật”. 1.1.2 Quy trình nhập khẩu là gì? Quy trình nhập khẩu là m ột quá trình bao gồm các bước phải thực hiện để mua hàng hoá từ nước ngoài vào trong n ước. Mỗi bước là m ột mắc xích quan trọng trong quy trình. Điều đó đòi h ỏi mỗi mắc xích phải thực hiện đúng công việc và đạt được hiệu quả. 1.2 Bản chất, mục tiêu và đặc điểm của nhập khẩu: - Bản chất: Hay nhập khẩu là vi ệc mua hàng hoá từ các ổt chức kinh tế, các công ty nước ngoài và ti ến hành tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại thị trường nội địa hoặc tái xuất khẩu với mục đích thu lợi nhuận và n ối liền sản xuất với tiêu dùng. - Mục tiêu: Nhập khẩu đảm bảo sự phát triển ổn định kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, nh ập khẩu phải đảm bảo phát triển liên ụtc, nâng cao n ăng suất lao động, bảo về các ngành sản xuất trong nước và gi ải quyết sự khan hiếm ở thị trường nội địa. - Đặc điểm: Hoạt động nhập khẩu là ho ạt động phức tạp so với hoạt động kinh doanh trong nước và có nh ững đặc điểm sau:
 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 5 Hoạt động nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn lực như điều ước quốc tế và Ngo ại thương, luật quốc gia của các nước hữu quan, tập quán Thương mại quốc tế.  Các phương thức giao dịch mua bán trên ịthtrường quốc tế rất phong phú: giao dịch thông th ường, giao dịch qua trung gian, giao dịch tại hội chợ triển lãm.  Các phương thức thanh toán ấrt đa dạng: nhờ thu, hàng d ổi hàng, L/C…  Tiền tệ dùng trong thanh toán thường là ngo ại tệ mạnh có s ức chuyển đổi cao như: USD, GBP…  Điều kiện cơ sở giao hàng: có nhi ều hình thức nhưng phổ biến là nh ập khẩu theo điều kiện CIF, FOB…  Kinh doanh nhập khẩu là kinh doanh trên phạm vi quốc tế nênđịa bàn r ộng, thủ tục phức tạp, thời gian thực hiện lâu.  Kinh doanh nhập khẩu phụ thuộc vào ki ến thức kinh doanh, trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ ngoại thương và s ự nhanh nhạy nắm bắt thông tin. Hoạt động nhập khẩu là c ơ hội để các doanh nghiệp có qu ốc tịch khác nhau hợp tác lâu dài. Thương mại quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ kinh tế - chính trị của các nước xuất khẩu, góp ph ần phát triển kinh tế đối ngoại. 1.3 Vai trò c ủa nhập khẩu: 1.3.1 Đối với nền kinh tế: Nhập khẩu là m ột hoạt động quan trọng của hoạt động thương mại quốc tế, có tácđộng trực tiếp đến quá trình ảsn xuất và đời sống của một quốc gia. Đối với một nền kinh tế, hoạt động nhập khẩu thường nhằm mục đích: - Bổ sung các hàng hoá mà trong nước không s ản xuất được hoặc sản xuất trong nước không đápứng đủ nhu cầu. - Thay thế những hàng hoá mà sản xuất trong nước không có l ợi bằng nhập khẩu. Hoạt động nhập khẩu nếu được tổ chức tốt, hợp lý v ới nhu cầu và kh ả năng sản xuất trong nước sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối của nền kinh tế. Trong đó, cân đối trực tiếp ba yếu tố của sản xuất: công c ụ lao động, đối tượng lao động và lao động. KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 6 Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, hoạt động nhập khẩu đang ngày càng phát triển và th ể hiện vai trò quan tr ọng đối với sự phát triển kinh tế quốc gia. Thể hiện ở các khía cạnh: - Nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghi ệp hoáđất nước. - Nhập khẩu góp ph ần cải thiện và nâng cao m ức sống của nhân dân. Đối với người tiêu dùng, nhập khẩu mang lại cơ hội tiếp cận với hàng hoá đa dạng, hiện đại và giá thành thấp hơn so với hàng s ản xuất trong nước. Đối với sản xuất, nhập khẩu là nguồn đảm bảo đầu vào cho ho ạt động sản xuất, đảm bảo về công ngh ệ và thi ết bị cho quá trình hiện đại hoá ảsn xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. - Nhập khẩu có vai trò tích c ực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Với những tư liệu sản xuất mà nh ập khẩu mang về sẽ làm t ăng chất lượng hàng hoá, làm cho hàng xu ất khẩu của nước ta đến gần hơn với nhu cầu của thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hoá Việt Nam có th ể xuất khẩu ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn. 1.3.2 Đối với doanh nghiệp: Hoạt động nhập khẩu là m ột trong những khâu quan tr ọng của quá trình ảsn xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp ph ần cung cấp yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất. Đồng thời, nếu hoạt động nhập khẩu được thực hiện tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, từ đó h ạ giá thành sản phẩm, làm t ăng lợi nhuận và t ăng sức cạnh tranh trên thị trường cho doanh nghiệp. Từ hoạt động nhập khẩu, các doanh nghiệp có th ể nâng cao, đổi mới công ngh ệ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Hoạt động nhập khẩu rất phức tạp do có s ự tham gia của nhiều nền kinh tế khác nhau, đòi h ỏi doanh nghiệp phải luôn hoàn thi ện và nâng cao công tác qu ản trị. Mỗi cá nhân trong doanh nghiệp cần tự giác học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn… Hoạt động nhập khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với nhau, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài. 1.4 Các hình thức kinh doanh nhập khẩu hàng hoá:
 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá có thể được phân chia thành nhi ều hình thức khác nhau tuỳ theo tiêu thức dùng để phân lo ại. Việc phân lo ại các loại hình kinh doanh nhập khẩu sẽ giúp cho doanh nghiệp có th ể xácđịnh được những thế mạnh và điểm yếu của loại hình kinh doanh đang được áp dụng, từ đó có th ể phát huy thế mạnh, khắc phục và h ạn chế những nhược điểm để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 1.4.1 Theo mức độ chuyên doanh: 1.4.1.1 Kinh doanh chuyên môn hoá: Hình thức doanh nghiệp chỉ chuyên doanh một hoặc một nhóm hàng có cùng công d ụng, trạng thái hoặc tính chất nhất định. - Ưu điểm:  Có điều kiện nắm chắc thông tin khách hàng, nhà cung c ấp, giá cả thị trường, tình hình hàng hoá và dịch vụ do chuyên sâu theo ngành hàng nên có khả năng cạnh tranh trên thị trường.  Trình độ chuyên môn hoá ngày càng được nâng cao, có điều kiện để tăng năng suất và hi ệu quả kinh doanh, hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo ra lợi thế trong cạnh tranh. Có kh ả năng đào t ạo được những cán bộ quản lý gi ỏi, các chuyên gia và nhân viên kinh doanh giỏi, có nh ững kiến thức vững chắc đối với ngành hàng mà công ty kinh doanh.  - Nhược điểm: Trong điều kiện cạnh tranh – xu th ế tất yếu của kinh tế thị trường thì tính rủi ro cao.   Khi mặt hàng kinh doanh b ị bất lợi thì chuyển hướng kinh doanh chậm và khó đảm bảo cung ứng đồng bộ hàng hoá cho các nhu ầcu.  1.4.1.2 Kinh doanh tổng hợp: Doanh nghiệp kinh doanh nhiều hàng hoá có công d ụng, trạng thái, tính chất khác nhau, kinh doanh không lệ thuộc vào hàng hoá hay thị trường truyền thống, kinh doanh bất cứ hàng hoá nào có l ợi thế. - Ưu điểm:
 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 8 Hạn chế được một số rủi ro kinh doanh do dễ chuyển hướng kinh doanh.  Vốn ít bị ứ đọng, có kh ả năng quay vòng nhanh, đăm bảo cung ứng đồng bộ hàng hoá cho các nhuầcu.  Có th ị trường rộng, luôn có th ị trường mới, việc đối đầu với cạnh tranh kích thích tính năng động, sáng ạto, sự tìm tòi hi ểu biết của người kinh doanh.  Khó tr ở thành độc quyền trên thị trường và ít có điều kiện tham gia liên minhđộc quyền. Khó đào t ạo, bồi dưỡng được các chuyên gia ngành hàng.  1.4.1.3 Loại hình kinh doanh đa dạng hoá: Doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau nhưng có nhóm m ặt hàng kinh daonh chủ yếu có cùng công d ụng, trạng thái và tính chất. Đây là lo ại hình kinh doanh được nhiều doanh nghiệp ứng dụng, nó phát huy ưu điểm và h ạn chế nhược điểm của loại hình kinh doanh tổng hợp. 1.4.2 Theo chủng loại hàng hoá kinh doanh: 1.4.2.1 Loại hình kinh doanh tư liệu sản xuất: Đối tượng kinh doanh là các sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất như máy móc trang thi ết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Loại hình kinh doanh này có đặc điểm: - Tại Việt Nam, tư liệu sản xuất đang là m ặt hàng được khuyến khích nhập khẩu nhằm phát triển sản xuất trong nước, phục vụ xuất khẩu, thể hiện ở mức thuế thấp hơn hoặc miễn thuế đối với loại hàng hoá này, việc nhập khẩu không h ạn chế về số lượng, cácưu đãi trong vay v ốn kinh doanh… - Thị trường tiêu thụ dựa vào s ản xuất và ph ục vụ sản xuất. Quy mô th ị trường phụ thuộc vào quy mô và trình độ tổ chức sản xuất của khu vực thị trường đó. Do đó, quy mô và c ơ cấu thị trường phụ thuộc vào trình độ phát triển sản xuất của quốc gia. - Khách hàng chủ yếu là các đơn vị sản xuất, khối lượng hàng hoá mỗi lần giao dịch thường lớn và có th ể cung cấp lâu dài thành t ừng chuyến. - Khách hàng biết nhiều về tính năng và giá trị sử dụng của các ảsn phẩm khác nhau, có yêu cầu khá caođối với quy cách và xuất xứ hàng hoá.
 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 9 - Kinh doanh tư liệu sản xuất cần đồng bộ, ngoài vi ệc cung cấp thiết bị chính còn phải cung cấp phụ tùng, linh kiện, đối với một số sản phẩm có tính ch ất chuyển giao công ngh ệ phải cung cấp chuyên gia hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và đào t ạo người sử dụng cho khách hàng. 1.4.2.2 Loại hình kinh doanh tư liệu tiêu dùng: Hàng tiêu dùng là các ảsn phẩm phục vụ mọi nhu cầu cho cuộc sống con người. Mỗi loại hàng hoá rất đa dạng và phong phú về chủng loại, mẫu mã, ch ất lượng…Th ị trường hàng tiêu dùng thường có nh ững biến động lớn và mang đặc điểm: - Hàng tiêu dùng không phải là m ặt hàng được khuyến khích nhập khẩu nhằm phát triển sản xuất trong nước. Các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng gặp một số khó kh ăn như: danh mục hàng nh ập khẩu chịu sự quản lý c ủa Bộ Thương mại, các cơ quan chuyên ngành, mức thuế cao, quản lý ngo ại tệ, hạn chế trong tín dụng ngân hàng ( bu ộc doanh nghiệp phải ký qu ỹ 100% khi mở L/C)… - Đối tượng khách hàng phong phú dẫn đến sự đa dạng trong nhu cầu hàng hoá. - Khách hàng thường mua với khối lượng không l ớn, phạm vi tiêu thụ rộng khắp, phân tán trên mọi khu vực địa lý gây khó kh ăn và t ốn kém trong việc vận chuyển, phân ph ối và b ảo quản. - Sức mua thường có nh ững biến đổi lớn: những thay đổi trong đời sống người dân ( mức lương, giá một số sản phẩm thiết yếu, môi tr ường chính trị…) th ường dẫn đến những biến đổi lớn trong quy mô và c ơ cấu tiêu thụ. 1.4.3 Theo phương thức kinh doanh nhập khẩu: 1.4.3.1 Nhập khẩu trực tiếp: Nhập khẩu trực tiếp là ho ạt động nhập khẩu độc lập của một doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu mà h ọ phải trực tiếp làm m ọi khâu c ủa quá trình nhập khẩu. Khi sử dụng hình thức này, các doanh nghiệp phải hoàn toàn ch ịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình. Độ rủi ro của nhập khẩu trực tiếp cao hơn nhưng cũng mang lại lợi nhuận cao hơn so với các hình thức khác. 1.4.3.2 Nhập khẩu uỷ thác:
 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 10 Nhập khẩu uỷ thác là hoạt động hình thành gi ữa một doanh nghiệp trong nước có v ốn ngoại tệ riêng và nhu cầu nhập khẩu một số loại hàng hoá nhưng không có quyền tham gia hoặc không có kh ả năng tham gia hoặc tham gia không đạt hiệu quả, khi đó s ẽ uỷ nhiệm cho một doanh nghiệp khác làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp và nh ập khẩu theo yêu cầu của mình. Bên uỷ thác ẽs trả tiền phí cho bên nhận uỷ thác. Bên nhận uỷ thác không được sử dụng hạn ngạch hoặc giấy phép do Bộ Thương mại cấp cho mình để nhận uỷ thác nhập khẩu. 1.4.3.3 Nhập khẩu hàng đổi hàng: Nhập khẩu hàng đổi hàng cùng trao đổi bù trừ hai nghiệp vụ chủ yếu của buôn bánđối lưu , đây là hình th ức nhập khẩu đi đôi v ới xuất khẩu. Phương tiện thanh toán trong hoạt động này không ph ải là ti ền mà là hàng hoá. M ục đích là v ừa thu lãi từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu vừa xuất khẩu được hàng hoá ra thị trường. Người nhập khẩu đồng thời cũng là ng ười xuất khẩu. Hàng hoá nhập và xu ất phải có giá trị tương đương, đảm bảo điều kiện cân b ằng về mặt giá cả, điều kiện giao hàng và t ổng giá trị hàng hoá trao đổi. 1.4.3.4 Tạm nhập tái xuất: Tạm nhập tái xuất là hình th ức doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá nhưng không phải để tiêu thụ ở thị trường trong nước mà để xuất khẩu sang một nướ thứ ba nhằm thu lợi nhuận. Những mặt hàng này không được gia công ho ặc chế biến tại nơi tái xuất. Hàng hoá phải vừa làm th ủ tục nhập khẩu vừa làm th ủ tục xuất khẩu sau đó. 1.5 Quy trình nhập khẩu hàng hoá:
 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 11 Lên kế hoạch nhập khẩu Liên hệ, đàm phán hợp đồng Soạn thảo, ký k ết hợp đồng Thực hiện hợp đồng Thanh lý h ợp đồng Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Sơ đồ 1.1 Quy trình nhập khẩu hàng hoá 1.5.1 Lên ếk hoạch nhập khẩu: Lên kế hoạch mua hàng cho t ừng tháng, ừtng quý kèm theo d ự báo ốs lượng, tiêu chuẩn về quy cách, chất lượng…là nh ững yêu cầu của việc lên kế hoạch nhập khẩu. 1.5.2 Liên ệh, đàm phán hợp đồng: Doanh nghiệp liên hệ với các nhà cung cấp và trao đổi các thông tin về loại hàng hoá, số lượng, chất lượng, quy cách, giáảc… để chọn ra nhà cung c ấp phù hợp và ti ến đến ký k ết hợp đồng. 1.5.3 Soạn thảo, ký k ết hợp đồng: Sau khi đàm phán, các bênếnti hành so ạn thảo và ký k ết hợp đồng. Hợp đồng thương mại quốc tế quy định rõ quy ền hạn và trách nhiệm của các bên. Thông thường, một hợp đồng ngoại thương bắt buộc phải có các điều khoản sau: - Tên hàng - Số lượng
 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 12 - Chất lượng - Giá cả - Thanh toán - Địa điểm và th ời gian giao nhận hàng Ngoài ra, để tránh những thiệt hại không mong mu ốn cho cả hai bên, hợp đồng thương mại cần có thêm cácđ iều khoản về: - Điều khoản bao bì, đóng gói - Điều khoản bảo hiểm - Điều khoản phạt - Điều khoản bất khả kháng - Điều khoản trọng tài 1.5.4 Thực hiện hợp đồng: Sau khi ký k ết hợp đồng, bên mua và bên bánế nti hành t ổ chức thực hiện hợp đồng. Các bên ựthc hiện nghĩa vụ của mình theo như quy định trong hợp đồng. Thông th ường, bên mua thường thực hiện các công việc sau: - Xin giấy phép nhập khẩu - Thực hiện bước đầu của thanh toán - Thuê tàu ( nếu có ) - Mua bảo hiểm ( nếu có ) - Làm th ủ tục Hải quan - Nhận hàng - Kiểm tra hàng hoá - Làm th ủ tục thanh toán - Khiếu nại ( nếu có s ự thiếu hụt hoặc tổn thất về hàng hoá ) 1.5.5 Thanh lý h ợp đồng: Hợp đồng chấm dứt khi đã hoàn thành ho ặc theo thoả thuận của các bên. Khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng thì hợp đồng đương nhiên chấm dứt. Việc lập biên bản thanh lý h ợp đồng không b ắt buộc, do sự thoả thuận của các bên.
 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 13 1.6 Bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu: 1.6.1 Hồ sơ cơ bản: - Tờ khai hải quan: 02 bản chính. - Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: 01 bản chính. - Hoáđơn thương mại: 01 bản chính, 01 bản sao. - Vận tải đơn: 01 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của bản vận đơn có ghi chữ copy. 1.6.2 Các trường hợp cần bổ sung chứng từ: - Trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: Bản kê chi tiết hàng hoá: 01 bản chính, 01 bản sao. - Trường hợp hàng hoá nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra của nhà n ước về chất lượng: Giấy đăng ký ki ểm tra nhà n ước về chất lượng hàng hoá hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra nhà n ước về chất lượng do cơ quan quản lý có th ẩm quyền cấp: 01 bản chính. - Trường hợp hàng hoá được giải phóng hàng trên cơ sở kết quả giámđịnh: Chứng thư giámđịnh: 01 bản chính. - Trường hợp hàng hoá thuộc diện phải khai Tờ khai giá trị: Tờ khai giá trị hàng hoá nhập khẩu: 01 bản chính. - Trường hợp hàng hoá phải có gi ấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý nhà n ước có th ẩm quyền: 01 bản (là b ản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và ph ải xuất trình bản chính để đối chiếu). - Trường hợp chủ hàng yêu cầu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O): 01 bản chính, 01 bản sao. Nếu hàng hoá nhập khẩu có t ổng trị giá lô hàng (FOB) không quá 200 USD thì không phải nộp hoặc xuất trình C/O. - Các chứng từ khác theo quyđịnh của pháp luật liên quan: 01 bản chính. 1.7 Cách khai báo hàng hoá ậnhp khẩu: 1.7.1 Thời hạn khai báo: Trong vòng 30 ngày sau ngày ph ương tiện vận tải đến.
 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 14 1.7.2 Địa điểm khai báo: Doanh quả, ngoại tại cục hải nghiệp được tự do lựa chọn địa điểm khai báo sao cho phù hợp và hi ệu trừ một số trường hợp quy định thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai báo quan tỉnh, thành ph ố. 1.7.3 Hồ sơ khai báo: - Mẫu HQ/2002-NK (1 bộ gồm 2 bản) - Mẫu PLTK/2003-NK (1 bộ gồm 2 bản) đối với hàng hoá nhập khẩu trên 3 mặt hàng. - Mẫu HQ/2003-TGTT (1 bộ gồm 2 bản) đối với hàng hoá nhập khẩu áp dụng tính thuế theo trị giá giao dịch. - Mẫu HQ/2003-PLTG (1 bộ gồm 2 bản) đối với hàng hoá nhập khẩu áp dụng tính thuế theo trị giá giao dịch trên 8 mặt hàng. 1.8 Quy trình làm th ủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu:
 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 15 Trả tiền thuế tại 4 kho bạc nhà n ước hoặc kho bạc chi cục hải quan 5 Kiểm hoá Trả thuế tại kho bạc nhà n ước hoặc kho bạc chi cục hải quan Tính thuế lại và nhận chứng từ ghi số thuế phải thu 4 3 Luồng Luồng xanh vàng 3 Luồng đỏ Trả hồ sơ 6 Trả các phụ phí: cược cont và l ưu cont (nếu có) đối với hàng cont ở hãng tàu và phí nâng cont, nâng ki ểm (nếu phải kiểm) ở bãi. Phí lưu kho đối với hàng l ẻ. Giao hàng cho khách tại xưởng, công ty. 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chờ đội trưởng đội thủ tục hải quan phân vào khu v ực nhất định. Mang toàn b ộ giấy tờ cần thiết đến hải quan và t ự đăng ký vào s ổ tiếp nhận. Nhập thông tin lô hàng vào ph ần mềm khai báo hải quan tại văn phòng công ty của mình. Lấy DO và tr ả các phụ phí sau: - Đối với hàng cont: phí l ệnh giao hàng, làm hàng t ại cảng, vệ sinh cont, phí đại lý hay phí ch ứng từ nếu đại lý phát lệnh là forwarder. - Đối với hàng l ẻ: phí lệnh giao hàng, làm hàng t ại cảng, phí bến bãi, x ếp dỡ, phí đại lý hay phí ch ứng từ. Nguồn: www.thuongmai.vn Sơ đồ 1.2 Quy trình làm th ủ tục Hải quan nhập khẩu
 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 16 1.9 Cách tính các khoản thuế và ph ụ thu nhập khẩu: 1.9.1 Các khoản thuế, phụ thu: Thuế NK Trị giá tính thuế Tỉ giá Thuế suất (%) (Nguyên ệt) tính thuế Thuế TTĐB Trị giá tính thuế + Số thuế NK Thuế suất (%) NK (VND) phải nộp thuế TTĐB Thuế GTGT = Trị giá tính thuế + Số thuế NK + Số thuế NK (VND) phải nộp TTĐB phải nộp Thuế suất thuế GTGT Phụ thu = Trị giá tính thuế NK (VND) Tỷ lệ phụ thu 1.9.2 Thời hạn nộp thuế: Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công b ố thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Tr ừ các trường hợp sau: - Người nộp thuế có b ảo lãnh v ề số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là th ời hạn bảo lãnh, nh ưng không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký T ờ khai hải quan. - Hàng hoá tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công b ố nhưng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào t ạo thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày k ể từ ngày đăng ký T ờ khai hải quan. Trường hợp kiểm tra, xácđịnh hàng hoá không thuộc đối tượng xét miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai, tính ạli thuế, tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) theo thời hạn nộp thuế của hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công b ố.
 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 17 Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với trường hợp người nộp thuế chấp hành t ốt pháp luật thuế: - Hàng hoá nhập khẩu là v ật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hoá xuất khẩu ( bao gồm cả hàng hoá đồng thời là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công b ố) thì thời hạn nộp thuế là 275 ngày, k ể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan. Điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, ngoài h ồ sơ khai thuế, người nộp thuế phải nộp thêm cho cơ quan hải quan Bản đăng ký v ật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Đối với một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngày thì th ời hạn nộp thuế có th ể dài h ơn 275 ngày. Th ời gian được kéo dài tối đa không quá thời hạn phải giao hàng ghi trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế hoặc không quá chu kỳ sản xuất sản phẩm. Để được áp dụng thời hạn nộp thuế dài h ơn 275 ngày, ngoài h ồ sơ khai thuế, người nộp thuế phải nộp cho Cục Hải quan địa phương nơi đăng ký T ờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu nguyên liệu, vật tư các giấy tờ sau đây: Công v ăn đề nghị áp dụng thời hạn nộp thuế dài h ơn 275 ngày đối với từng trường hợp cụ thể phù hợp với thực tế của việc dự trữ nguyên liệu, vật tư, trong đó nêu rõ lý do, s ố tiền thuế đề nghị, thời hạn đề nghị được kéo dài, mô t ả quy trình, thời gian sản xuất, cam kết về nội dung khai báo: 01 bản chính.  Bản đăng ký v ật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hoá xuất khẩu: 01 bản chính.  - Đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập thì thời hạn nộp thuế là 15 ngày k ể từ ngày h ết hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn). - Đối với các trường hợp hàng hoá nhập khẩu khác ( bao gồm cả hàng hoá đồng thời là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công b ố nhưng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp dùng cho sản xuất) ngoài hai tr ường hợp nêu trên thì ờthi hạn nộp thuế là 30 ngày, k ể từ ngày đăng ký T ờ khai hải quan. KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 18 Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với người nộp thuế chưa chấp hành t ốt pháp luật thuế: - Nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các ổt chức tín dụng bảo lãnh v ề số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh. - Nếu không được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các ổt chức tín dụng bảo lãnh v ề số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. - Hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào t ạo thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày k ể từ ngày ng ười nộp thuế đăng ký T ờ khai hải quan. Trường hợp kiểm tra, xácđịnh hàng hoá không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai, tính ạli thời hạn nộp thuế như đối với hàng tiêu dùng và b ị phạt chậm nộp thuế tính từ ngày nh ận hàng đến ngày n ộp thuế. 1.10 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu hàng hoá: 1.10.1 Yếu tố khách quan: - Dung lượng sản xuất: Dung lượng sản xuất thể hiện số lượng đầu mối tham gia vào s ản xuất hàng hoá xuất nhập khẩu. Với số lượng sản xuất lớn, doanh nghiệp phải đương đầu với tính cạnh tranh cao hơn trong việc tìm bạn hàng xu ất khẩu và nguy cơ phá giá hàng hoá bán raị trthường thế giới. - Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của ngân hàng: Ho ạt động nhập khẩu có liên quan trực tiếp đến đối tác nước ngoài và ngo ại tệ sử dụng trong quá trình thanh toán. Vì vậy, chính sách ỷt giá hối đoái có tácđộng mạnh mẽ đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp. Mọi việc thanh toán và tính giá trong kinh doanh nhập khẩu đều sử dụng đến ngoại tệ và t ỷ giá hối đoái là cơ sở để so sánh giáảccủa hàng hoá trong nước và hàng hoá thế giới, đồng thời phục vụ cho sự lưu thông ti ền tệ và hàng hoá của các quốc gia. Sự biến động của tỷ giá hối đoái có thể gây những biến động lớn trong tỷ trọng hàng nh ập khẩu. - Chế độ chính sách pháp ậlut trong nước và qu ốc tế: Hoạt động nhập khẩu được tiến hành gi ữa các chủ thể thuộc các quốc gia khác nhau. Bởi vậy, hoạt động nhập khẩu chịu tácđộng của chính sách pháp ậlut trong
 45. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 46. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 19 nước và nh ững quy định luật pháp quốc tế bởi chúng thể hiện ý chí c ủa Nhà n ước và s ự thống nhất chung của quốc tế. Ngoài h ệ thống pháp luật, tuỳ từng thời kỳ phát triển của đất nước mà chính ph ủ ban hành các chính sách ĩvmô qu ản lý ho ạt động nhập khẩu. Các chính sách này tácđộng trực tiếp đến hoạt động nhập khẩu như việc dựng lên các hàng rào thuế quan và phi thu ế quan ( giấy phép nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng…) nh ằm bảo vệ nền sản xuất có kh ả năng cạnh tranh kém trong nước. - Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ mua bán hàng hoá quốc tế: Các yếu tố hạ tầng phục vụ mua bán hàng hoá quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến nhập khẩu: Hệ thống cảng biển được trang bị hiệ đại cho phép rút ngắn thời gian xếp dỡ hàng hoá.  Hệ thống ngân hàng: s ự phát triển của hệ thống ngân hàng t ạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà nhập khẩu trong việc huy động vốn, thanh toán. Ngoài ra, ngân hàng còn là m ột nhân t ố đảm bảo lợi ích cho nhà kinh doanh b ằng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.  Hệ thống bảo hiểm, kiểm tra chất lượng cho phép các hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện một cách an toàn hơn, giảm mức độ thiệt hại có th ể xảy ra đối với nhà kinh doanh trong tr ường hợp có r ủi ro xảy ra. - Yếu tố thị trường trong nước và n ước ngoài: Tình hình và s ự biến động của thị trường trong nước và n ước ngoài nh ư xu hướng tăng giá cả, khả năng cung cấp, khả năng tiêu thụ và xu h ướng biến động dung lượng của thị trường….T ất cả các yếu tố đó đều ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu. - Yếu tố công ngh ệ: Ngày nay, khoa h ọc công ngh ệ tácđộng đến tất cả các ĩlnh vực kinh tế xã h ội và mang l ại nhiều lợi ích, trong xuất nhập khẩu nó c ũng mang lại hiệu quả cao. Nhờ sự phát triển của hệ thống bưu chính viễn thông , các doanh nghiệp ngoại thương có th ể đàm tho ại trực tiếp với khách hàng qua telex, fax, điện tín…gi ảm chi phí đi lại, xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu. Các nhà kinh doanh có th ể nắm bắt thông tin và di ễn biến thị trường một cách chính xác,ịpk thời. Nhờ có xu ất nhập khẩu mà các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp xúc với các thành tựu công ngh ệ tiên tiến trên thế giới, thay thế, đổi mới công ngh ệ trong doanh nghiệp sản xuất. Khoa học công ngh ệ còn tác động đến các ĩlnh vực như: vận tải hàng hoá, cácỹkthuật trong nghiệp vụ ngân hàng… KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 47. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 20 - Yếu tố tài nguyên thiên nhiên vàị vtrí địa lý: Nguồn tài nguyên thiên nhiên là ộmt trong những nhân t ố quan trọng làm c ơ sở cho quốc gia xây d ựng cơ cấu ngành và vùng xu ất nhập khẩu. Nó góp ph ần ảnh hưởng đến loại hàng, quy mô hàng hoá nh ập khẩu.  Vị trí địa lý có vai trò là nhân t ố tích cực hoặc tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế cũng như xuất nhập khẩu của một quốc gia. Vị trí địa lý thu ận lợi là điều kiện cho phép một quốc gia tranh thủ được phân công lao động quốc tế hoặc thúc đẩy xuất nhập khẩu dịch vụ như du lịch, vận tải, ngân hàng… - Ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã h ội thê giới: Trong xu thế toàn c ầu hoá thì ựs phụ thuộc giữa các nước ngày càng t ăng. Vì vậy, mỗi sự biến động của tình hình kinh tế - xã h ội ở nước ngoài đều có nh ững ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh tế trong nước. Lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu là l ĩnh vực trực tiếp quan hệ với các chủ thể ở nước ngoài, ch ịu sự chi phối và tác động của các nhân tố ở nước ngoài nên nó lại càng r ất nhạy cảm. Bất kì một sự thay đổi nào v ề chính sách xuất nhập khẩu, tình hình lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng hoặc suy thoái kinh tế…c ủa các nước đều ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu ở nước ta. 1.10.2 Yếu tố chủ quan: - Bộ máy quản lý, t ổ chức hành chính: S ự tácđộng trực tiếp đến các cấp lãnh đạo xuống cán bộ công nhân viên nhằm mục đích buộc phải thực hiện một hoạt động. Để quản lý t ập trung thống nhất phải sử dụng phương pháp hành chính. Việc thiết lập cơ cấu tổ chức của bộ máy doanh nghiệp cũng như cách thức điều hành c ủa các cấp lãnh đạo là nhân t ố quyết định tính hiệu quả trong kinh doanh. Cần phải có một bộ máy quản lý, lãnh đạo hoàn ch ỉnh, không th ừa, không thi ếu và t ổ chức phân c ấp quản lý, phân công lao động trong doanh nghiệp sao cho phù hợp sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả trong kinh doanh. Ngược lại, nếu cơ cấu tổ chức không hợp lý, cách điều hành kém cỏi sẽ dẫn đến hiệu quả thấp. - Nguồn tài chính: Ngu ồn tài chính là y ếu tố quan trọng quyết định đến khả năng sản xuất kinh doanh và c ũng là ch ỉ tiêu hàng đầu để đánh giá quy mô ủca doanh nghiệp. Khả năng tài chính c ủa doanh nghiệp gồm: vốn tự sở hữu hay vốn tự có và các nguồn vốn có th ể huy động được. Tài chính không ch ỉ gồm tài s ản cố định và tài s ản lưu động của doanh nghiệp mà còn bao g ồm các khoản vay, các khoản thu nhập sẽ thực hiện trong tương lai. Nếu thiếu nguồn tài chính c ần thiết, doanh KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP
 48. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 49. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 21 nghiệp có th ể bị phá ảsn bất cứ lúc nào. Trong kinh doanh, tài chính được coi là v ũ khí sắc bén để chiếm lĩnh thị trường và thôn tính các đối thủ cạnh tranh. - Yếu tố con người: Con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm c ủa mọi hoạt động. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá đặc biệt phải nhấn mạnh tới yếu tố con người bởi vì nó là ch ủ thể sáng ạto và tr ực tiếp điều hành các hoạt động. Ảnh hưởng của yếu tố này th ể hiện qua tinh thần làm vi ệc và n ăng lực công tác. Tinh thần làm việc được biểu hiện bởi bầu không khí trong doanh nghi ệp, tình đoàn k ết và ý chí phấn đấu cho mục tiêu chung. Năng lực của nhân viên biểu hiện qua kỹ năng điều hành, công tác nghiệp vụ và qua k ết quả hoạt động. Để nâng cao vai trò c ủa yếu tố con người, doanh nghiệp một mặt phải chú trọng đào t ạo cán bộ, công nhân viên, bồi dưỡng và nâng cao nghi ệp vụ của họ, mặt khác, phải quan tâm thích đángđến lợi ích cá nhân, bao gồm cả lợi ích vật chất lẫn lợi ích tinh thần. - Yếu tố tổ chức mạng lưới kinh doanh: Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngoại thương phụ thuộc rất lớn vào h ệ thống mạng lưới kinh doanh. Một mạng lưới kinh doanh rộng lớn với cácđiểm kinh doanh được bố trí hợp lý là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh như tạo nguồn hàng, v ận chuyển, làm đại lý xu ất nhập khẩu…m ột cách thuận tiện hơn và góp ph ần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nếu mạng lưới kinh doanh quá thiếu hoặc bố trí ở các điểm không h ợp lý s ẽ gây c ản trở cho hoạt động kinh doanh, làm tri ệt tiêu tính năng động và kh ả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. - Yếu tố cơ sở vật chất của doanh nghiệp: Cơ sở vật chất của doanh nghiệp như vốn cố định bao gồm các máy móc, thiế bị chế biến, hệ thống kho hàng, h ệ thống phương tiện vận tải, cácđiểm thu mua hàng, các điểm đại lý, chi nhánh và trang thiết bị cùng với vốn lưu động là c ơ sở cho hoạt động kinh doanh. Các khả năng này quy định quy mô, tính ch ất của lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu, góp ph ần quyết định đến hiệu quả kinh doanh.
 50. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 51. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 22 TÓM T ẮT CHƯƠNG 1 Nhập khẩu là ngành v ừa đòi h ỏi kiến thức, kinh nghiệm, vừa đòi h ỏi trình độ chuyên môn và các kỹ năng nghiệp vụ. Vì vậy, ở mỗi loại hàng hoá đều cần những hiểu biết nhất định để thực hiện quy trình nhập khẩu hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, đồng thời góp ph ần thúc đẩy kinh tế quốc phát triển. Quy trình nhập khẩu bao gồm các hoạt động hoạch định, ký h ợp đồng, thực hiện hợp đồng và thanh lý h ợp đồng. Trong đó, c ần chú trọng đến cách làm hồ sơ nhập khẩu, cách khai báo ảHi quan, cách tính các khoản thuế và quy trình làm th ủ tục hải quan hàng hoá nhập khẩu. Đồng thời, hoạt động nhập khẩu chịu sự tácđộng của rất nhiều yếu tố. Cần hiểu rõ s ự tácđộng của các yếu tố khách quan và chủ quan để có nh ững quyết định kinh doanh cho phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Chương 1 đã trình bày khá đầy đủ về mặt lý thuy ết của quy trình nhập khẩu hàng hoá. Tuy nhiên,để nắm được thực tế hàng hoá được nhập khẩu như thế nào, trải qua từng bước, từng khâu ra sao và có th ể gặp phải những khó kh ăn, trở ngại nào…chúng ta hãy cùng nhau nghiên c ứu chương 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT.
 52. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 53. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NH ẬP KHẨU HÀNG HOÁ T ẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT 2.1 Giới thiệu chung về Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT: 2.1.1 Giới thiệu chung: Năm 2012, Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT được thành l ập theo giấy phép kinh doanh số 0311789517 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành ph ố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/05/2012. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VT HEALTH LAUNDRY CORPORATION  Tên giao dịch quốc tế: VT HEALTH LAUNDRY CORP  Địa chỉ trụ sở chính: 788/25D Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò V ấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Đại diện theo pháp luật/ Giámđốc: BÙI BÌNH MINH  Ngành kinh doanh chính: Gi ặt là, làm s ạch các ảsn phẩm dệt và lông thú.  Ngày ho ạt động: 16/05/2012  Điện thoại: 0084-8629-08766  Fax: 00848-38247548  Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng ( tám ỷt đồng )  Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng  Tổng số cổ phần: 800.000  Danh sách ngành nghề kinh doanh: xem phụ lục  Danh sách cổ đông sáng lập: xem phụ lục  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty:  2.1.2.1 Chức năng:  - Cung cấp dịch vụ giặt là và làm s ạch các ảsn phẩm dệt và lông thú, ch ủ yếu là cho các bệnh viện và c ơ cở y tế trong khu vực. - Sản xuất hàng may s ẵn, vali, túi xách các ạloi… - Kinh doanh vải, hàng may s ẵn, giày dép, đồ dùng gia đình. KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 54. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 24 - Nhập khẩu và bán buôn các máy móc, thiế bị y tế. - Làm đại lý, môi gi ới, đấu giá (trừ môi gi ới bất động sản). 2.1.2.2 Nhiệm vụ: - Chấp hành nghiêm túc các chếđộ, chính sách và luật pháp của Nhà n ước trong lĩnh vực kinh doanh. - Tổ chức hoạt động kinh doanh trong toàn công ty nh ằm đạt được mục tiêu của công ty đề ra. - Công ty ph ải tiến hành l ập kế hoạch kinh doanh trình lên cấp trên và tổ chức thực hiện những chỉ tiêuđược giao. - Đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, phân ph ối cân b ằng các khoản thu nhập và đảm bào điều kiện làm vi ệc an toàn, hi ệu quả cho mọi nhân viên trong công ty. 2.1.2.3 Quyền hạn: - Được chủ động giao dịch, đàm phán và ký k ết các hợp đồng kinh tế nhằm phục vụ cho việc kinh doanh của công ty trong ph ạm vi Ban giámđốc công ty u ỷ quyền. - Được quyền liên doanh, liênếkt và h ợp tác với các công ty khác trong cácĩnhl vực kinh doanh thuộc phạm vi Nhà n ước cho phép. 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và ch ức năng các phòng ban trong công ty: GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC P. SALE & MAKETING P. XNK P. KẾ TOÁN P. NHÂN S Ự Nguồn: P. Nhân s ự Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý c ủa Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT
 55. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 56. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 25 Ban giámđốc: Cơ quan đầu não c ủa công ty th ực hiện chức năng quản trị, chỉ đạo, điều hành m ọi hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. Tổ chức điều hành công tác dịch vụ theo hướng có l ợi cho công ty trong hi ện tại và t ương lai. Bộ phận sale và maketing: Có nhi ệm vụ tìm kiếm khách hàng, tiếp thị dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Cụ thể là chào giá sản phẩm và d ịch vụ và tìm ki ếm khách hàng có nhu c ầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Bộ phận xuất nhập khẩu: Thực hiện các thủ tục để nhận hàng nh ập khẩu. Đôi khi mỗi nhân viên cũng có th ể tự mình tìm kiếm khách hàng chứ không hoàn toàn thụ động chờ sự chỉ định. Bộ phận kế toán: Thực hiện nhiệm vụ hạch toán, quản lý và t ổ chức thực hiện công tác kế toán trong toàn công ty. Tiến hành vi ệc thu nhận, xử lý và cung c ấp thông tin, t ổng hợp báo cáo, lênế khoạch về tình hình tài chính nh ằm giúp Ban giámđốc đưa ra những phương án ốti ưu nhất trong hoạt động. Bộ phận nhân s ự: Thực hiện công tác về nhân s ự, hợp đồng lao động, thực hiện các nội quy, quy định của công ty. Lên kế hoạch và tri ển khai các công tác ềv tuyển dụng, đào t ạo nhân viên, luân chuyển công tác, sắp xếp kỳ nghỉ phép hàng năm. 2.2 Tình hình hoạt động của công ty trong nh ững năm qua: 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến quý I/2014: Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty t ừ năm 2012 đến quý I/2014 Đơn vị tính: triệu đồng Các chỉ tiêu 2012 2013 Quý I/2014 Tổng doanh thu 7.931 10.502 2.600 Tổng chi phí 2.500 2.950 753 Lợi nhuận 5.431 7.552 1.847 Nguồn: P. Kế toán
 57. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 58. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 26 Dựa vào b ảng số liệu Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT cung cấp, ta có được biểu đồ và các bảng tính to án như sau: 12000 10.502 10000 7.93 1 7.552 5.431 8000 6000 1.847 Doanh thu 4000 Lợi nhuận 2000 2.600 Lợi nhuận 0 Doanh thu 2012 2013 Quý I/2014 ĐVT: Triệu đồng Nguồn: Tác giả tự vẽ Biểu đồ 2.2 Do anh thu và l ợi nhuận của công ty 2012 – Quý I/2014 Bảng 2.2 Tốc độ ph át t ển doanh thu và l ợi nhuận của cô ng ty 2012 – 2013 Chỉ tiêu 2012 2013 1.Doanh thu (triệu đồn g) 7.931 10.502 2.Lợi nhuận (triệu đồn g) 5.431 7.552 3.Tốc độ phát triển liê n hoàn (% Doanh thu 100 132,42 Lợi nhuận 100 139,05 Nguồn: Tác gả tự tính toán
 59. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT N GHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 60. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 27 Từ bảng 2.1 và b ảng 2.2 ta có th ể rút ra nhận xét về doanh thu và l ợi nhuận của Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT từ năm 2012 đến 2013 như sau: - Doanh thu năm 2013 so với năm 2012 tăng 32,42%, tương ứng tăng 2.571 triệu đồng. Lợi nhuận năm 2013 so với năm 2012 tăng 39,05%, tương ứng tăng 2.121 triệu đồng. Qua nhận xét cùng với các ốs liệu đã tính nh ư trên, ta thấy tình hình doanh thu và l ợi nhuận của Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT kháổn định qua các năm, từ 2012 đến 2013. Cụ thể, doanh thu và l ợi nhuận năm 2013 tăng là do trong n ăm này, quan hệ kinh doanh của công ty được mở rộng hơn, ký k ết được nhiều hợp đồng với khách hàng hơn năm trước. Bảng 2.3 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ủca công ty 2012-Quý I/2014 Chỉ tiêu 2012 2013 Quý I/2014 Lợi nhuận (triệu đồng) 5.431 7.552 1.847 Doanh thu (triệu đồng) 7.931 10.502 2.600 Tỷ suất (%) 68,48 71,91 71,04 Nguồn: Tác giả tự tính toán Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cho biết có bao nhiêu đồng lợi nhuận được tạo ra trên một đồng doanh thu. Từ năm 2012 đến quý I/2014, các giá ịtrtỷ suất đều dương, chứng tỏ công ty kinh doanh có lãi và có th ể thấy là lãi h ơn 50% mỗi năm. Trong thời buổi kinh tế khó kh ăn, công ty kinh doanh v ẫn tốt như vậy chứng tỏ toàn thể công ty đã c ố gắng rất nhiều. 2.2.2 Tình hình nhập khẩu hàng hoá từ năm 2012 đến năm 2013: Bảng 2.4 Tình hình nhập khẩu theo cơ cấu nhóm s ản phẩm 2012 – 2013
 61. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 62. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 28 2012 2013 So sánh 2013/2012 Lượng Kim Kim tăng Tốc độ Sản phẩm ngạch Tỷ trọng ngạch Tỷ trọng (giảm) tăng (triệu (%) (triệu (%) tuyệt đối (giảm) đồng) đồng) (triệu (%) đồng) Thiết bị gia 1.007,25 58,99 1.559,13 62,67 551,88 54,79 đình Thiết bị y tế 700,37 41,01 928.74 37,33 228,37 32,61 Tổng cộng 1.707,62 100 2.487,87 100 780,25 45,69 Nguồn: P. Xuất nhập khẩu Tổng hợp từ bảng trên, ta có: Trong giai đoạn 2012 – 2013, t ổng kim ngạch nhập khẩu của công ty đạt 4.195,49 triệu đồng. Trong đó, nhóm thi ết bị gia đình đạt 2.566,38 triệu đồng, chiếm 61,17% tổng kim ngạch nhập khẩu và nhóm thi ết bị y tế đạt 1.629,11 triệu đồng, chiếm 38,83% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong hai năm 2012 và 2013, kim ng ạch và t ỷ trọng của lĩnh vực thiết bị gia đình cao hơn lĩnh vực thiết bị y tế. Nhìn chung, cả hai nhóm s ản phẩm thiết bị gia đình và thi ết bị y tế có kim ngạch nhập khẩu tăng đều. Bằng phương pháp so sánh tuyệ đối và t ương đối, ta tính được chênh ệlch về lượng tăng (giảm) tuyệt đối và t ốc độ tăng (giảm) của nhóm thi ết bị gia đình và thi ết bị y tế như sau: So với năm 2012, trong năm 2013 kim ngạch của hai nhóm hàng đều tăng với tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 780,25 triệu đồng, tương ứng tăng 45,69% . Trong đó, nhóm thi ết bị gia đình tăng mạnh hơn với trị giá 551,88 triệu đồng, tương ứng tăng 54,79%. Nhóm thi ết bị y tế tăng 228,37 triệu đồng, tương ứng tăng 32,61%. 2.3 Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT:
 63. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 64. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 29 Lập kế hoạch nhập khẩu Đàm phán và ký k ết hợp đồng Thực hiện hợp đồng Nhận chứng từ nhập khẩu Chuẩn bị bộ chứng từ tờ khai Hải quan Đăng ký t ờ khai Hải quan Kiểm hoá, tính thuế Thông quan hàng hoá Thực hiện thủ tục thanh toán Thanh lý h ợp đồng Nguồn: P. Xuất nhập khẩu Sơ đồ 2.3 Quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT 2.3.1 Lập kế hoạch nhập khẩu: Bộ phận thực hiện: phòng Xu ất nhập khẩu. Ban quản lý công ty l ệnh cho nhân viên phòng Xuất nhập khẩu tiến hành nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, s ố liệu về thị trường, so sánh, phân tích những số liệu đó và rút ra k ết luận. Dựa trên những kết luận này, phòng Xu ất nhập khẩu sẽ tiến hành l ập kế hoạch nhập khẩu, trình ban quản lý công ty ký duy ệt. Nội dung thông tin c ần thu thập gồm: - Tình hình cung - cầu hàng hoá trên thịtrường: Các nhà cung ứng đang hoạt động trên thị trường và nhu c ầu hiện tại, tiềm năng của mặt hàng đó trong t ương lai, từ
 65. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 66. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 30 đó xác định được tình hình cạnh tranh cũng như cơ hội tại thị trường đang nghiên cứu. - Giá cả hàng hoá: Trong kinh doanh, đặc biệt trong buôn bán ngoại thương, việc xácđịnh giá cả là vi ệc làm hàng đầu vì nó ảnh hưởng lớn nhất đến sự sống còn c ủa doanh nghiệp. Ngoài ra, c ần doanh của công ty sách kinh ết, thuế nghiên cứu một số yếu tố khác liên quanđến hoạt động kinh trên thị trường như: quan hệ chính trị, văn hoá, pháp ậlut, chính nhập khẩu… Bảng 2.5 Kế hoạch nhập khẩu theo nhóm s ản phẩm 2013 – 2014 ĐVT: triệu đồng Sản phẩm 2013 2014 Thiết bị gia đình 1.400 1.550 Thiết bị y tế 1.000 1.200 Nguồn: P. Xuất nhập khẩu Bảng 2.6 Danh sách một số mặt hàng nh ập khẩu của công ty n ăm 2013 STT Tên hàng hoá 1 Máy giặt công su ất lớn 200kg 2 Máy giặt công nghi ệp công su ất 150kg 3 Máy giặt – v ắt tự động công nghi ệp, gia nhiệt bằng hơi nóng, công su ất 120kg 4 Máy giặt – v ắt công nghi ệp 70 – 120kg 5 Máy ấsy công nghi ệp, gia nhiệt bằng hơi nóng, công su ất 50kg 6 Máyủi trục lăn công nghi ệp, gia nhiệt bằng hơi nóng … … Nguồn: P. XNK và Tác giả tổng hợp 2.3.2 Đàm phán và ký k ết hợp đồng: Bộ phận thực hiện: phòng Sale & Marketing ho ặc Giámđốc (những lô hàng có giá trị lớn).
 67. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 68. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 31 Hiện nay, hình thức nhập khẩu chính tại Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT là nh ập khẩu trực tiếp. Nhập trực tiếp có ngh ĩa là công ty giao d ịch trực tiếp với nhà xu ất khẩu về các thoả thuận liên quanđến hàng hoá, giao nhận và thanh toán bằng thư từ, điện tín hoặc gặp mặt trực tiếp để ký k ết hợp đồng. Khi có yêu cầu nhập khẩu từ khách hàng có yêu cầu về loại hàng nào đó , công ty s ẽ tiến hành nh ập khẩu loại hàng hoá đó để phân ph ối cho khách hàng. Việc đàm phán ở Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT kháđơn giản nênđược thực hiện bởi nhân viên phòng Sale & Marketing. Phương thức đàm phán chủ yếu là qua điện thoại và th ư thương mại. Ngoài ra, công ty còn s ử dụng fax hoặc email như một phương tiện để chuyển nội dung những bức thư trên một cách thường xuyên, rất ít khi đàm phán trực tiếp. Trừ những lô hàng l ớn, phức tạp, có giá trị lớn thì chính Giámđốc sẽ đứng ra đàm phán trực tiếp. Một số đối tác của Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT: Bảng 2.7 Một số đối tác ủca công ty giai đoạn 2012 – 2014 Tênđối tác 2012 2013 2014 GUANGZOU YOUJA MACHINERY CO.,LTD ECO CORPORATION CO.,LTD SEA-LION MACHINERY CO.,LTD PEO GROUP COMPANY FOSHAN GOWORLD LAUNDRY EQUIPMENT CO.,LTD … Nguồn: P. Xuất nhập khẩu Từ bảng 2.7, ta có th ể nhận thấy số đối tác của Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT ngày càng được mở rộng. So sánh bảng 2.4 và b ảng 2.5, năm 2013, công ty hoàn thành v ượt mức chỉ tiêu nhập khẩu nhóm s ản phẩm thiết bị gia đình 159,13 triệu
 69. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 70. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 32 đồng, chưa hoàn thành ch ỉ tiêu nhập khẩu nhóm s ản phẩm thiết bị y tế 71,26 triệu đồng. 2.3.3 Thực hiện hợp đồng: Bộ phận thực hiện: phòng Xu ất nhập khẩu. Nhận chứng từ nhập khẩu: Các chứng từ: Invoice, Packing List, Bill of Lading sẽ được người xuất khẩu gửi trực tiếp qua bưu điện hoặc cácđường chuyển phát nhanhđến Công ty c ổ phần giặt ủi y tế VT. Dựa vào các chứng từ đó và h ợp đồng ngoại thương, nhân viên phòng Xu ất nhập khẩu của công ty s ẽ tiến hành l ập bộ chứng từ và lên tờ khai Hải quan. Trong quá trình lênờ t khai, nhân viên Xuất nhập khẩu phải xem xét kỹ và chỉnh sửa cho phù hợp vì bộ chứng từ rất quan trọng để có th ể nhận được hàng. Chuẩn bị bộ chứng từ tờ khai Hải quan: - Tờ khai hải quan: 02 bản. - Phụ lục tờ khai hải quan: 02 bản. - Bảng kê chi tiết (packing list): 01 bản. - Hoáđơn thương mại (invoice): 01 bản. - Tờ khai trị giá tính thuế: 02 bản. - Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O): 01 bản (nếu có). - Hợp đồng mua bán hàng hoá: 01 ảbn. - Giấy phép nhập khẩu (nếu có). - Vận tải đơn (B/L): 01 bản. - Giấy giới thiệu: 01 bản. - Lệnh giao hàng: 01 b ản. - Công v ăn nợ chứng từ gốc (nếu có). Đăng ký t ờ khai Hải quan: - Tại cảng, nhân viên giao nhận ở phòng Xu ất nhập khẩu của Công ty tuân th ủ theo quy định của cảng để làm th ủ tục Hải quan. Nhân viên giao nhận sẽ xuất trình bộ chứng từ khai Hải quan cho Công ch ức tiếp nhận hồ sơ, công ch ức Hải quan nhập mã s ố thuế nhập khẩu của doanh nghiệp để kiểm tra điều kiện cho phép mở tờ khai của doanh nghiệp trên hệ thống máy tính và kiểm tra ân h ạn thuế, bảo lãnh thu ế.
 71. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 72. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 33 Trong trường hợp doanh nghiệp được phép mở tờ khai thì tiến hành ki ểm tra sơ bộ hồ sơ Hải quan. Nếu hồ sơ hợp lệ thì công ch ức hải quan sẽ nhập thông tin t ờ khai vào h ệ thống mạng máy tính.  Trong trường hợp không đủ khả năng mở tờ khai hoặc không tho ả mãn các quy định về thuế ( doanh nghiệp không được ân h ạn thuế hoặc chưa có b ảo lãnh s ố tiền thuế phải nộp ) thì công ch ức hải quan sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không được phép mở tờ khai.  - Sau khi nhập thông tin mà doanh nghi ệp cung cấp (trên bộ chứng từ hải quan), thông tin này được máy tính ựt động xử lý và đưa ra lệnh hình thức, mức độ kiểm tra. Công ch ức hải quan tiếp nhận hồ sơ, căn cứ vào đó đưa ra đề xuất mức độ tra. Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra gồm một số tiêu chí cụ thể sau: có 3 m ức độ khác nhau: 1, 2, 3 ươtng ứng với các mức xanh, vàng, đỏ. Mức 1: Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hoá (luồng xanh).   Mức 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hoá ( luồng vàng ).  Mức 3: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá ( luồng đỏ ). Kiểm hoá, tính thuế: Trước bước này, trong lúc chờ phân ki ểm, đối với hàng l ưu kho, nhân viên giao nhận mang D/O đến giám sát kho và yêuầ uc công nhân kho c ảng tìm vị trí hàng. Sau khi có s ố tờ khai, nhân viên giao nhận sẽ theo dõi trên màn hình xem hàng của mình được miễn kiểm hay kiểm hoá. Nếu kiểm hoá thì xem ai là người kiểm và ai là ng ười tính thuế. Sau khi đã bi ết tên công chức Hải quan kiểm hoá, nhớ phải ghi số tờ khai, tên công chức Hải quan kiểm hoá vào D/O và đối chiếu tại Hải quan kho, Hải quan kho sẽ ghi vị trí hàng để nhân viên thuận tiện trong việc kiểm hoá. Bước này g ọi là Đối chiếu lệnh. Đối chiếu là xem hàng đã L ệnh được hiểu đơn giản vào kho hay chưa. Trong quá trình kiểm hoá, công chức Hải quan có th ể kiểm tra xác suất hoặc toàn b ộ lô hàng tu ỳ theo mức ra quyết định của cấp trên. Kết quả kiểm tra sẽ được xác nhận vào t ờ khai và được nhập vào máy tính nếu tính nhầm thuế. KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ
 73. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 34 Công ch ức Hải quan bộ phận tính thuế sẽ kiểm tra lại việc áp mã cùng với mức thuế đã được nhân viên phòng Xuất nhập khẩu của Công ty tính s ẵn trên ờt khai hàng hoá nhập khẩu. Lúc này, công ch ức Hải quan sẽ kiểm tra lại việc áp mã và số tiền thuế xem đã đúng hay chưa. Nếu áp mã sai thì công chức Hải quan sẽ điều chỉnh. Nếu đã áp đúng mã số hàng hoá và số tiền thì công ch ức Hải quan sẽ cập nhật thông tin vào máy. Tiếp theo, công ch ức Hải quan tính thuế sẽ đóng d ấu , ký tên xác nhậ đã ki ểm tra thuế. Sau đó, b ộ tờ khai lại được luân chuy ển đến chi cục phó để chi cục phó ki ểm tra lại xem có đồng ý v ới ý ki ến của đội phó hay không và đưa ra mức chỉnh sửa cuối cùng. Thông quan hàng hoá: Sau khi các thủ tục trên hoàn thành, nhân viên giao nhận đến quầy thu tiền lệ phí Hải quan, cung cấp cho công ch ức Hải quan tên công ty, mã số thuế và s ố tờ khai. Sau khi đóng phí H ải quan sẽ được cấp 2 biên lai, 1 bản màu đỏ (bản lưu người khai Hải quan) do doanh nghiệp giữ lại, 1 bản màu tím (b ảo soát) nộp cho công ch ức Hải quan để nhận lại tờ khai. Nhân viên giao nhận của Công ty có th ể chờ đọc đến tên công ty của mình rồi nhận lại hồ sơ hoặc đến rổ trả tờ khai tìm lại tờ khai của mình. Nhân viên giao nhận phải ký tên và ghi rõ tên công ty vào s ổ theo dõi hàng nh ập khẩu ở cảng. 2.3.4 Thực hiện thủ tục thanh toán: Bộ phận thực hiện: phòng K ế toán. Tuỳ vào ph ương thức thanh toán mà hai bênđ ã tho ả thuận trong bản hợp đồng mà th ực hiện thủ tuc thanh toán. Công ty thường chọn phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện – tr ả sau ( TT trả sau ), do giữa các bên có ựs tin tưởng lẫn nhau trong kinh doanh và m ột phần do uy tín của công ty. Thông th ường, sau khi nhận hàng, sau kho ảng một tuần, công ty s ẽ cử nhân viên phòng Kế toánđến ngân hàng để làm th ủ tục thanh toán. Khi thực hiện thủ tục trả tiền bằng điện – tr ả sau, nhân viên Kế toán phải có:
 74. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KHOÁ LU ẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ T Ụ