Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Publicité
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc
Prochain SlideShare
BÀI MẪU Luận văn thạc sĩ Kế toán tại bệnh viện, HAYBÀI MẪU Luận văn thạc sĩ Kế toán tại bệnh viện, HAY
Chargement dans ... 3
1 sur 154
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Publicité

Dernier(20)

Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi.doc

 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BÙI THỊ YẾN LINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI
 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BÙI THỊ YẾN LINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.30.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. Phạm Văn Đăng 2. TS. Trần Văn Hợi
 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 HÀ NỘI - 2014
 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Công trình này chưa từng được sử dụng cho việc nhận học vị nào. Số liệu sử dụng trong luận án là chính xác, trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Luận án có kế thừa kết quả nghiên cứu của một số nghiên cứu khác dưới dạng trích dẫn, nguồn gốc trích dẫn được liệt kê trong mục tài liệu tham khảo. TÁC GIẢ LUẬN ÁN
 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................i 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................i 2. Mục đích nghiên cứu luận án................................................................................ iii 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu luận án............................................................ iii 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn................................................................................iv 5. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................iv 6. Tổng quan đề tài nghiên cứu............................................................................... viii 7. Kết cấu luận án.....................................................................................................xiv CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP...........................................1 1. 1. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập.....................................................................................................1 1.1.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập .........1 1.1.2. Yêu cầu, nguyên tắc và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập ...........................................................................................................4 1.2. Cơ sở chi phối đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập..............................................................................................................................10 1.2.1. Đặc điểm, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập..............................................11 1.2.2. Công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.........................17 1.2.3. Công nghệ thông tin và nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý.......................................................................................................................30 1.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập .........31 1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán.................................................................32 1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán ................................................................35 1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán..........................38 1.3.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán...................................................................41
 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3.5. Tổ chức phân tích thông tin kế toán................................................................44 1.3.6. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán ..................................................................46 1.3.7. Tổ chức bộ máy kế toán..................................................................................49 1.3.8. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán ........................55 1.4. Tình hình áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ...........................................................57 1.4.1. Hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế .....................................................57 1.4.2. Tình hình áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế ở một số nước trên thế giới.............................................................................................................................59 1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam................................................................62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1........................................................................................66 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃI................................................67 2.1. Tổng quan về hệ thống cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi.......................67 2.1.1. Hệ thống cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ...............................................67 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi...............70 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý ở các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ...........73 2.1.4. Công tác quản lý tài chính tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ........75 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi...........................................................................................................................87 2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán................................................................88 2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán ................................................................96 2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán........................103 2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán.................................................................105 2.2.5. Tổ chức phân tích thông tin kế toán..............................................................107 2.2.6. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán ................................................................108 2.2.7. Tổ chức bộ máy kế toán................................................................................109 2.2.8. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán ......................112 2.3. Đánh giá thực trạng về công tác quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ...............................................113
 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.3.1. Đánh giá thực trạng về công tác quản lý tài chính tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ......................................................................................................113 2.3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ................................................................................................117 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2......................................................................................129 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃI............................130 3.1. Định hướng phát triển ngành y tế đến năm 2020........................................130 3.1.1. Định hướng phát triển ngành y tế Việt Nam đến năm 2020 .........................130 3.1.2. Định hướng phát triển ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020..............133 3.2. Quan điểm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ....................................................................................................135 3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ....................................................................................................138 3.3.1. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán..............................138 3.3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán.............................144 3.3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán..........................................................................................................................161 3.3.4. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán ...............................163 3.3.5. Giải pháp hoàn thiện tổ chức phân tích thông tin kế toán.............................171 3.3.6. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra kế toán...............................179 3.3.7. Giải pháp hoàn thiện tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán..........................................................................................................................183 3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp trên.........................................................197 3.4.1. Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước.........................................................198 3.4.2. Về phía UBND và các cơ quan quản lý của tỉnh Quảng Ngãi......................200 3.4.3. Về phía các cơ sở y tế công lập.....................................................................203 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3......................................................................................205 KẾT LUẬN............................................................................................................206 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU VIẾT TẮT ATVSTP TÊN VIẾT ĐẦY ĐỦ An toàn vệ sinh thực phẩm BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BV Bệnh viện CNTT Công nghệ thông tin CSSK Chăm sóc sức khỏe CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản CSYT Cơ sở y tế GĐYK Giám định y khoa HCSN Hành chính sự nghiệp HCTH Hành chính tổng hợp HSCC Hồi sức cấp cứu KBNN Kho bạc nhà nước KCB Khám chữa bệnh KHTH Kế hoạch tổng hợp KSNB Kiểm soát nội bộ KTNB Kiểm toán nội bộ NSNN Ngân sách nhà nước TCKT Tài chính kế toán TH – ĐY Tổng hợp - Đông y TSCĐ Tài sản cố định TT Trung tâm YTCC Y tế công cộng YTDP Y tế dự phòng UBND Ủy ban nhân dân
 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1- Mô hình tổ chức hệ thống cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi ............69 Sơ đồ 2.2- Mô hình tổ chức quản lý của các bệnh viện công lập và trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi .............................................................................................74 Sơ đồ 2.3- Quy trình luân chuyển chứng từ ở các bệnh viện công lập và trung tâm y tế dự phòng của tỉnh Quảng Ngãi .............................................................................89 Sơ đồ 2.4- Quy trình luân chuyển chứng từ thu viện phí tại một số bệnh viện công lập tỉnh Quảng Ngãi ..................................................................................................93 Sơ đồ 2.5- Quy trình luân chuyển chứng từ về hoạt động dịch vụ tiêm phòng văcxin tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố Quảng Ngãi..........................................95 Sơ đồ 3.1- Trình tự tổ chức phân tích tình hình tài chính.......................................179 Sơ đồ 3.2- Sơ đồ tích hợp các phân hệ ERP tại bệnh viện .....................................186 Sơ đồ 3.3- Mối quan hệ giữa các bộ phận trong phân hệ thu viện phí ...................193
 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Tình hình áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế của một số nước trong Tổ chức phát triển hợp tác kinh tế (OECD).....................................................60 Bảng 2.1: Cơ cấu các nguồn thu của các bệnh viện công lập và trung tâm y tế dự phòng của tỉnh Quảng ngãi .......................................................................................77 Bảng 2.2: Định mức phân bổ ngân sách cho sự nghiệp y tế ....................................78 Bảng 2.3: Số lượng nhân viên kế toán theo trình độ ở một số bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng ở tỉnh Quảng Ngãi tính đến năm 2012......................................111 Bảng 3.1: Bảng phân tích tình hình khai thác nguồn thu .......................................173 Bảng 3.2: Bảng phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán........................175 Bảng 3.3: Bảng phân tích kết quả tài chính hoạt động sự nghiệp ..........................176 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp các phân hệ, chức năng chính của phần mềm ERP tại các bệnh viện công lập ..................................................................................................185
 11. i Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sức khỏe là tài sản và là vốn quý nhất của mỗi người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân và của cả cộng đồng. Đầu tư cho hoạt động này là trực tiếp đảm bảo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước (Nghị quyết 46/NQ-TW của Bộ Chính trị, chiến lược về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới). Tham gia vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có sự đóng góp của nhiều tổ chức, lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân như Nhà nước, các cơ sở khám, chữa bệnh, YTDP, dược, các tổ chức phi lợi nhuận, người dân thụ hưởng… Trong đó các CSYT chính là bộ phận trung tâm trực tiếp quyết định mức độ hiệu quả của công tác này. Chính vì vậy ở mọi quốc gia, hoạt động của các CSYT luôn là vấn đề được quan tâm nhằm đem lại những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong thời gian qua, cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, ngành y tế đã đạt được những thành tựu trong việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn một bước, mạng lưới khám chữa bệnh đã được đầu tư nâng cấp và thực sự có những tiến bộ mới. Hệ thống cung cấp các dịch vụ y tế được mở rộng, tỷ lệ người ốm được chăm sóc y tế đã tăng lên. Công tác quản lý đã chấn chỉnh một bước, nâng cao trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc đối với bệnh nhân, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác dự phòng và khám chữa bệnh cũng như công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực y tế ở tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua gặp không ít khó khăn, bất cập. Chất lượng các dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân, nguồn nhân lực còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các CSYT công lập mặc dù đã và đang được đầu tư xây dựng và mua sắm trang bị, nhưng chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, còn lạc hậu, chưa đủ khả năng giải quyết hết các bệnh thông thường và một số bệnh chuyên
 12. ii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 khoa đặc thù trên địa bàn. Công tác quản lý, huy động và sử dụng các nguồn tài chính ở các CSYT công lập chưa đạt hiệu quả và chưa đúng mục đích. Rõ ràng, hệ thống y tế Quảng Ngãi chưa thích ứng kịp thời với sự phát triển nhanh của nền kinh tế - xã hội và sự phát sinh, biến đổi bất thường của bệnh tật trên địa bàn. Đây chính là mối quan tâm, băn khoăn của người dân và các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi. Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đòi hỏi các CSYT công lập cần tập trung củng cố và hoàn thiện cơ sở vật chất về phòng bệnh, khám bệnh; sản xuất - cung ứng thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế. Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức của đội ngũ cán bộ y tế. Tăng cường huy động các nguồn thu, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực tài chính theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch. Đầu tư tài chính và quản lý hoạt động tài chính là một trong những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của quản lý các CSYT công lập. Để tăng cường quản lý và sử dụng các nguồn tài chính đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, các đơn vị có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau nhưng một trong những công cụ hữu hiệu nhất là kế toán. Kế toán có vai trò rất quan trọng trong quản lý tài chính của các đơn vị HCSN nói chung và các CSYT công lập nói riêng, là công cụ quan trọng thực hiện quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong các đơn vị. Để phát huy vai trò quan trọng đó, vấn đề có tính chất quyết định là các đơn vị phải biết tổ chức một cách khoa học và hợp lý công tác kế toán của đơn vị. Chính vì thế, tổ chức công tác kế toán được hoàn thiện sẽ giúp cho việc quản lý các nguồn thu và các nội dung chi của các đơn vị hiệu quả hơn. Cho đến nay, cả trên phương diện lý thuyết và thực tiễn ở nước ta và tỉnh Quảng Ngãi, có rất ít công trình nghiên cứu khoa học (nhất là ứng dụng) đề cập một cách toàn diện và cụ thể về tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ngành y tế tỉnh những năm tới. Bởi vậy việc nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi nhằm nâng cao hiệu
 13. iii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 quả quản lý tài chính của ngành y tế tỉnh là yêu cầu bức xúc, cả trong lý luận lẫn thực tiễn hoạt động hiện tại và tương lai của các CSYT công lập. Nhằm đóng góp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện công tác quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán trong các CSYT công lập, tác giả chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi”. 2. Mục đích nghiên cứu của luận án Tổ chức công tác kế toán được coi như là một hệ thống các yếu tố cấu thành, bao gồm tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán để thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin; tổ chức vận dụng chính sách, chế độ, thể lệ kinh tế tài chính, kế toán vào đơn vị; tổ chức các nhân sự để thực hiện công việc kế toán nhằm đảm bảo cho công tác kế toán phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình, giúp công tác quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị có hiệu quả. Một cách tổng quát, luận án làm rõ một số vấn đề về cơ sở khoa học của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như phân tích các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập; luận án phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua và trên cơ sở đó, luận án đề xuất, gợi ý một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án - Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi, trong đó luận án tập trung nghiên cứu các bệnh viện công lập và trung tâm YTDP tại tỉnh Quảng Ngãi. Với đối tượng này, luận án đi sâu nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và tiến hành khảo sát thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập và trung tâm YTDP, cùng với việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập và trung tâm YTDP của tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. - Phạm vi nghiên cứu
 14. iv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận án tập trung nghiên cứu giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể: + Về mặt nội dung: Luận án nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi (lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán, thực trạng tổ chức công tác kế toán và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán). + Về mặt không gian: Luận án giới hạn nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi, trong đó tập trung vào các bệnh viện công lập và trung tâm YTDP tại tỉnh Quảng Ngãi. + Về mặt thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn từ năm 2007 đến hết năm 2012. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Luận án trình bày hệ thống hóa, toàn diện những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, Luận án đưa ra vấn đề tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế về công tác quản lý trực tiếp ở các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua, Luận án mô tả và phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi một cách có hệ thống. Trên cơ sở đó, Luận án phân tích, đánh giá những kết quả và tồn tại theo các nội dung trên. Luận án đưa ra những quan điểm định hướng và đề xuất mô hình tổ chức công tác kế toán áp dụng trong các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi. Mô hình được xây dựng phù hợp với điều kiện luật pháp và những điều kiện ràng buộc khác ở Việt Nam. 5. Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở phương pháp luận Cơ sở phương pháp luận của đề tài luận án là phương pháp duy vật biện chứng; trong đó dựa trên nền tảng nhận thức các vấn đề nghiên cứu từ cơ sở lý luận
 15. v Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 đến hiện thực khách quan về tổ chức công tác kế toán của các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi. Phương pháp luận duy vật biện chứng vận dụng bước đầu trong nghiên cứu được dựa trên quá trình khảo sát các công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan đến tổ chức công tác kế toán nhằm tìm ra những vấn đề cần phải giải quyết về mặt lý thuyết. Trên cơ sở đó, luận án đã phân tích và tổng kết những vấn đề nghiên cứu có liên quan đến tổ chức công tác kế toán và xác định mục tiêu nghiên cứu của mình. Cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng cũng được vận dụng thông qua quá trình thu thập và xử lý dữ liệu. Quá trình khảo sát số liệu và dẫn chứng thực tế được tiến hành thông qua việc điều tra, chọn mẫu và áp dụng phiếu khảo sát để thu thập số liệu.Trong quá trình thu thập số liệu, các cơ sở dữ liệu được so sánh để tìm ra giải pháp tốt nhất phản ánh được bản chất của vấn đề nghiên cứu. Nhờ đó, cũng đã giảm thiểu được vai trò chủ quan của tác giả nhằm bảo đảm tính khách quan của kết quả nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình tiến hành hoạt động của các đơn vị HCSN, trong đó có các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi chịu tác động rất nhiều các nhân tố khác nhau xuất phát từ khách quan hay chủ quan xuất phát từ chính nội tại của các đơn vị. Do đó để nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán cần thiết phải kết hợp sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau để nhận biết được thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi. Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: Phương pháp thu thập dữ liệu và nghiên cứu tài liệu: Là một công việc rất cần thiết cho bất kỳ hoạt động nghiên cứu khoa học nào, các nhà nghiên cứu khoa học luôn đọc và tra cứu tài liệu có trước để làm nền tảng cho nghiên cứu khoa học bởi đây là nguồn kiến thức quí giá được tích lũy qua quá trình nghiên cứu mang tính lịch sử lâu dài. Các phương pháp sử dụng để thu thập tài liệu sử dụng trong công trình luận án này là:
 16. vi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Phương pháp điều tra, phỏng vấn: Được thực hiện để thu thập thông tin trên các đối tượng cần lấy thông tin phục vụ quá trình nghiên cứu, thông tin tài liệu thu thập được khi sử dụng phương pháp này là các tài liệu sơ cấp (tài liệu gốc) mang tính chính xác cao. Các bước tiến hành: Bước 1: Xác định nguồn thông tin thu thập đối tượng điều tra, phỏng vấn; Nguồn thu thập thông tin: Là các thông tin có liên quan tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị tiến hành khảo sát. Đối tượng phỏng vấn đề cập ở trên là các cán bộ kế toán tại các đơn vị tiến hành khảo sát. Bước 2: Thiết lập các câu hỏi điều tra, phỏng vấn là những câu hỏi liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu tìm hiểu. Bước 3: Tiến hành điều tra, phỏng vấn đối với kế toán trưởng và các cán bộ kế toán tại các đơn vị tiến hành khảo sát. Các câu hỏi điều tra, phỏng vấn được sử dụng trong quá trình thu thập thông tin. Quá trình tiến hành điều tra trong vòng 6 tháng tại các đơn vị tiến hành khảo sát. Tổng số bảng câu hỏi điều tra phát ra là 25, Kết quả thu được 25 bảng câu hỏi đã trả lời với tỷ lệ phản hồi là 100%. Phiếu điều tra được phát đến từng cán bộ, nhân viên như Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thực hiện các phần hành khác và một số nhân viên ngoài phòng kế toán. Bên cạnh việc phát phiếu điều tra nghiên cứu sinh còn gặp gỡ, tiếp xúc, phỏng vấn Ban lãnh đạo các đơn vị tiến hành khảo sát như Kế toán trưởng, Trưởng Phó phòng tài chính kế toán, Trưởng các khoa, phòng ban bộ phận,… Sau khi tiến hành phỏng vấn thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các phiếu điều tra [Phụ lục 02] để từ đó nhận định về tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi, từ các thông tin thu thập đó sẽ được sử dụng làm tài liệu để thực hiện luận án này. + Phương pháp thu thập tài liệu: Phương pháp này dùng để thu thập các thông tin về từng nội dung liên quan đến tổ chức công tác kế toán như các nhân tố
 17. vii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 về đặc điểm của các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế quản lý tài chính, nguồn tài chính đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi và sự ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với tổ chức công tác kế toán trong đơn vị này. Trong quá trình thu thập tài liệu và tìm hiểu thực tế đã giúp em nhận biết được thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi, qua đó phát hiện được hạn chế, tồn tại của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị này. Luận án đã tiến hành thu thập các tài liệu, số liệu tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi, trong đó tập trung chủ yếu vào các bệnh viện công lập và trung tâm YTDP. Trên cơ sở các số liệu thu thập được, nghiên cứu sinh đã lựa chọn những số liệu cần thiết, phù hợp để đưa vào sử dụng. Để thực hiện được phương pháp này cần tổng hợp dữ liệu thứ cấp từ các chứng từ và sổ kế toán, báo cáo kế toán có liên quan đến tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập và trung tâm YTDP. Việc áp dụng phương pháp này sẽ nhằm phát hiện sự tác động của các nhân tố từ môi trường khách quan ảnh hưởng đến hoạt động và tổ chức công tác kế toán của các bệnh viện công lập và trung tâm YTDP tỉnh Quảng Ngãi. + Phương pháp quan sát thực tế: Đây là phương pháp rất sinh động và thực tế vì qua phương pháp này tất cả các giác quan của người phỏng vấn đều được sử dụng như mắt nhìn, tai nghe... qua đó các thông tin được ghi lại trong trí nhớ, qua ghi chép, chụp lại một cách cụ thể, thực tế, phong phú và khách quan. + Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu: Dựa vào những thông tin, tài liệu thu thập được qua các cuộc phỏng vấn, qua việc khảo sát tại các bệnh viện công lập và trung tâm YTDP của tỉnh Quảng Ngãi, qua việc sưu tầm trên sách báo, tạp chí, qua việc tìm kiếm trên các website,… các thông tin được lựa chọn, phân loại và sắp xếp một cách có hệ thống, tác giả đã sử dụng phần mềm EXCEL để phân tích, tính toán khoa học tỉ lệ phần trăm áp dụng hay không áp dụng ở từng nội dung, từng phần hành. Kết quả của việc điều tra, phỏng vấn đã tổng hợp lại và phân tích, đánh giá ở chương 2 của luận án.
 18. viii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 6. Tổng quan đề tài nghiên cứu Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về chủ đề tài chính y tế và tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và tại các CSYT công lập nói riêng. Có thể tóm tắt các vấn đề nổi bật đã được đề cập trong một số nghiên cứu tiêu biểu như sau: 6.1. Các công trình đã nghiên cứu ở ngoài nước Trong các nghiên cứu trước đây về tổ chức công tác kế toán, các tác giả chủ yếu đề cập đến nguyên lý và nguyên tắc chung về tổ chức công tác kế toán; đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong một số loại hình doanh nghiệp đặc thù. Riêng lĩnh vực tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp, trên thế giới chỉ có một số ít tác giả nghiên cứu. Ba trong số các tác giả đó là Earl R.Wilson, Leo E.Hay, Susan C.Kattelus đã cùng tham gia một số công trình và viết cuốn sách nổi tiếng với tiêu đề là “Kế toán Nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận” (Accounting for Governmental and Nonpofit Entities). Đây có thể coi là một công trình nghiên cứu khá công phu về các khía cạnh khác nhau hoạt động của các đơn vị HCSN nói chung. Các nội dung nghiên cứu trong cuốn sách bao gồm các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận, hướng dẫn cách thức ghi nhận các sự kiện, cách thức lập báo cáo tài chính cuối kỳ. Nghiên cứu cũng đi sâu vào phân tích đặc thù hoạt động của một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù như tổ chức kế toán trong các trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang,… Riêng trong lĩnh vực y tế, các tác giả Bruce R.Neumann, James D.Suver, William N.Zelman đã tái bản nhiều lần nghiên cứu về “Quản lý tài chính - Khái niệm và áp dụng vào cơ sở y tế” (Financial Management, Concepts and Applications for Health Care Providers). Các nội dung chính của công trình này là môi trường y tế và chức năng của quản lý tài chính; kế toán tài chính - ngôn ngữ của quản lý tài chính; phân tích báo cáo tài chính; quản lý vốn, tài sản, công nợ trong các đơn vị; các nội dung về kế toán quản trị như chi phí hành vi, lập dự toán, phân bổ chi phí, định giá, ra quyết định đầu tư… Ngoài ra trong lĩnh vực này còn phải kể đến cuốn sách của tác giả Louis C.Gapenski “Tài chính y tế - Giới thiệu về kế toán và quản lý tài chính”
 19. ix Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 (Healthcare Finance - An introduction of Accounting and Financial Management). Trong tài liệu này, tác giả đã phân tích môi trường tài chính của ngành y tế, hướng dẫn về tổ chức kế toán trên cả hai nội dung kế toán tài chính và kế toán quản trị. Bên cạnh những công trình nghiên cứu của các tác giả, tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp nói chung và các CSYT nói riêng cần phải tìm hiểu các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận (Generally accounting priciples - GAAP) áp dụng cho các bệnh viện và các tổ chức y tế khác do Hiệp hội các Bệnh viện Hoa Kỳ (American Hospital Association - AHA), Hiệp hội Quản lý Tài chính Y tế Hoa Kỳ (Healthcare Fianancial Management Association - HFMA) và Viện Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA). Tuy nhiên nhìn chung các công trình nghiên cứu và tài liệu này chủ yếu được thực hiện bởi các giáo sư của các trường Đại học Hoa Kỳ, do đó có thể nghiên cứu của các tác giả là khá toàn diện trong điều kiện áp dụng tại các CSYT của Mỹ và các nước phương Tây bởi Mỹ là quốc gia điển hình đại diện cho các nước có hệ thống bệnh viện tư tự hạch toán. 6.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước Ở Việt Nam, trong những năm qua đã có một số công trình và đề tài nghiên cứu của các tác giả như Luận án Tiến sĩ Kinh tế: “Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển sự nghiệp y tế ở Việt Nam” của Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2006), Học viện Tài chính; Luận án Tiến sĩ Kinh tế: “Giải pháp quản lý sử dụng các nguồn tài chính tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do địa phương quản lý ở Việt Nam” của Đỗ Thị Thu Trang (2010), Học viện Tài chính; các đề tài do Vụ HCSN - Bộ Tài chính thực hiện: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính sự nghiệp y tế trong nền kinh tế thị trường Việt Nam” năm 1996, “Đổi mới và hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế” năm 2002; Và các tài liệu hội thảo: “Bệnh viện tự chủ: thực trạng, hướng phát triển và bước đi” của Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Kim Chúc hay “Nguồn tài chính y tế - Thực trạng, hiệu quả sử dụng và những kiến nghị” của Phan Thị Cúc (2004). Các nghiên cứu này chỉ bàn đến khía cạnh tài chính y tế và đứng trên quan điểm của các cơ quan quản lý Nhà
 20. x Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nước để đưa ra các giải pháp hoàn thiện hay chỉ tập trung nghiên cứu về thực trạng và giải pháp quản lý tài chính y tế ở các bệnh viện công lập. Riêng vấn đề tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị HCSN, Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính đã ban hành chế độ cụ thể hướng dẫn thực hành kế toán ở các đơn vị HCSN nói chung. Tuy nhiên cho đến nay, các quy định này được dùng chung cho mọi đơn vị HCSN, không phân biệt lĩnh vực, không tính đến đặc thù của từng ngành khác nhau. Trên thực tế nhận thức được sự khác biệt trong tổ chức hoạt động của các ngành, lĩnh vực mà đã có tác giả nghiên cứu về tổ chức kế toán ở từng loại hình đơn vị cụ thể. Một trong số đó là tác giả Trần Thị Hoa Thơm (2011), Học viện Tài chính, với công trình Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Sử dụng công cụ kế toán và kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ở các trường đại học công lập Việt Nam”. Trong công trình này tác giả đã tập trung đi sâu nghiên cứu về thực trạng sử dụng công cụ kế toán và kiểm toán vào công tác quản lý tài chính của các trường đại học công lập Việt Nam. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của các trường đại học công lập Việt Nam thông qua việc sử dụng công cụ kế toán và kiểm toán trong điều kiện khoán chi và chế độ tự chủ về tài chính. Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Tổ chức kế toán ở các trường Đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo” của tác giả Nguyễn Thị Minh Hường (2004), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong công trình này tác giả chỉ trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán nói chung áp dụng cho mọi đơn vị kế toán mà không đi vào tìm hiểu tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp. Các kiến nghị và giải pháp chủ yếu đề cập đến vấn đề quản lý tài chính chứ không đi sâu vào việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở các trường đại học. Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam” của tác giả Lê Kim Ngọc (2009), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong công trình này tác giả đã tập trung nghiên cứu sâu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp nói chung nhưng tác giả không phân tích các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công
 21. xi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 lập. Các kiến nghị và giải pháp chủ yếu đề cập đến vấn đề công tác quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế quản lý. Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Hoàn thiện Tổ chức kế toán trong các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam” của tác giả Lê Thị Thanh Hương (2012), Trường Đại học Thương mại. Trong công trình này tác giả đã phân tích đặc điểm tổ chức đơn vị sự nghiệp có thu công lập (so sánh với đơn vị sự nghiệp có thu ngoài công lập, so sánh hoạt động dịch vụ trong đơn vị sự nghiệp có thu công lập và trong doanh nghiệp) chi phối đến cơ chế quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán trong loại hình đơn vị này. Luận án đã có tập trung phân tích, đánh giá thực tiễn và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện tổ chức kế toán đối với loại hình đơn vị sự nghiệp có thu nói chung và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế nói riêng. Ngoài ra ở tỉnh Quảng Ngãi, trong những năm qua đã có một số công trình nghiên cứu về tài chính y tế và tổ chức công tác kế toán ở các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi của các tác giả như Đoàn Thị Xuân Mỹ (2011), Trường Đại học Đà Nẵng với Luận văn Thạc sỹ “Phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi”. Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về phát triển dịch vụ y tế và phân tích thực trạng, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc phát triển dịch vụ y tế tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó Luận văn đã đưa ra một số giải pháp phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Luận văn Thạc sỹ với đề tài “Tổ chức công tác kế toán thu, chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quảng Ngãi” (2007) của tác giả Nguyễn Thị Thanh Vân - Học viện Tài chính. Trọng tâm của đề tài này là nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán thu, chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp nói chung của tỉnh. Đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán thu, chi hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá tình hình thực tế về cơ chế quản lý tài chính cũng như công tác kế toán thu, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó, đưa ra những giải pháp hoàn
 22. xii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 thiện khoa học, hợp lý và khả thi nhằm nâng cao công tác kế toán thu, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tóm lại, dù có khá nhiều nghiên cứu về tài chính y tế và tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập Việt Nam với những đóng góp to lớn và có ý nghĩa tham khảo quan trọng cho luận án trong quá trình thực hiện, tuy nhiên, những công trình nghiên cứu này còn có hạn chế hay khoảng trống chưa được đề cập ở một số khía cạnh sau: Thứ nhất, lý luận về tổ chức công tác kế toán, mỗi một đề tài có những cách tiếp cận, cách đặt vấn đề riêng, nhưng có điểm chung là chỉ tập trung nghiên cứu lý luận về một số nội dung của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung. Trong khi đó, những lý luận cơ bản về những nội dung tổ chức công tác kế toán cũng như việc phân tích các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập cũng vẫn chưa có một công trình nào trình bày một cách hệ thống và toàn diện. Thứ hai, các công trình nghiên cứu chỉ tập trung phân tích, đánh giá thực trạng từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện về quản lý nguồn tài chính, cơ chế quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán ở các CSYT công lập nói chung và các bệnh viện công lập Việt Nam nói riêng. Đến nay, dường như chưa có một nghiên cứu tổng hợp, phân tích đầy đủ về thực trạng và đưa ra giải pháp cụ thể về tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện và trung tâm YTDP tuyến tỉnh, tuyến huyện ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Thứ ba, các công trình chưa đưa ra các giải pháp cụ thể hoàn thiện việc tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập như xây dựng hệ thống tài khoản kế toán theo bộ mã tài khoản để phục vụ cho việc cung cấp thông tin quản trị nội đơn vị và cho việc sử dụng phần mềm kế toán trong toàn ngành y tế; xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kế toán tại các CSYT công lập; cũng như việc phân tích thông tin kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý toàn diện công tác quản lý tài chính và công tác kế toán ở các bệnh viện công lập.
 23. xiii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 6.3. Những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu, giải quyết Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các CSYT công lập nói chung và các CSYT công lập ở tỉnh Quảng Ngãi nói riêng là yêu cầu cấp thiết trong quá trình chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính. Đặc biệt đối với ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi, những phương hướng và giải pháp hoàn thiện phải phù hợp với các định hướng phát triển hệ thống CSYT của Việt Nam và yêu cầu đồng thời đạt được hai mục tiêu lớn là đảm bảo công bằng y tế và đảm bảo tính hiệu quả kinh tế. Xuất phát từ quá trình tìm hiểu về đề tài nghiên cứu, Luận án sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề chính như sau: - Trình bày hệ thống và toàn diện về khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như những nội dung của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, luận án sẽ phân tích các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập như đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập, công tác quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và sự ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập; - Trên cơ sở các tư liệu phong phú, đáng tin cậy có liên quan đến tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi được thu thập từ các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm của tỉnh Quảng Ngãi, luận án đã khái quát, mô tả bức tranh hiện thực về tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó, luận án đã rút ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng, làm cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng định hướng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. - Đề xuất những giải pháp có tính khả thi để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi như: Một là, hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán cũng như hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán và phân tích thông tin kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi;
 24. xiv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hai là, hoàn thiện công tác kiểm tra kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính kế toán. 7. Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận án gồm 207 trang. Luận án kết cấu gồm 3 chương như sau: - Chương 1: Những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. - Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi. - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các CSYT công lập tỉnh Quảng Ngãi. Ba chương này có mối quan hệ logic để thực hiện mục tiêu nghiên cứu.
 25. 1 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập 1.1.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập Trong điều kiện quản lý kinh tế hiện nay, các hoạt động tổ chức và quản lý nền kinh tế quốc dân, tổ chức và quản lý các hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị muốn đạt hiệu quả cao, có được những quyết định đúng đắn, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và của từng đơn vị, cần thiết phải có những thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ thống. Những thông tin như vậy chỉ có thể có được thông qua kế toán. Thông tin do kế toán cung cấp có độ tin cậy cao, mô tả được thực trạng hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị, là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hệ thống thông tin kinh tế tài chính của đơn vị, giúp cho các cơ quan quản lý, các nhà kinh tế, các nhà quản lý ở các đơn vị có cơ sở để hoạch định các chính sách, đường lối phát triển kinh tế xã hội, phương hướng hoạt động của đơn vị phù hợp với phạm vi toàn xã hội và trong từng đơn vị. Như vậy, kế toán - một trong những công cụ quản lý có hiệu lực được sử dụng trong các đơn vị để quản lý tài sản, quản lý quá trình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí. Song để kế toán thực sự trở thành công cụ quản lý đắc lực ở các đơn vị sự nghiệp công lập, thì vấn đề tổ chức công tác kế toán hợp lý và khoa học là một trong những tiền đề tiên quyết của các đơn vị. Do đó để đạt được yêu cầu trên theo chúng tôi mỗi đơn vị sự nghiệp công lập cần phải tổ chức công tác kế toán khoa học. Có nhiều quan điểm khác nhau về tổ chức công tác kế toán như sau: Theo Giáo trình Tổ chức công tác kế toán, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì “Tổ chức công tác kế toán là việc xác định những công việc, những nội dung mà kế toán phải thực hiện hay phải tham mưu cho các bộ phận
 26. 2 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 phòng ban khác thực hiện, nhằm hình thành một hệ thống kế toán đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị” [92]. Theo Giáo trình Tổ chức công tác kế toán, Học viện Tài chính thì “Tổ chức công tác kế toán là tổ chức việc thu nhận, hệ thống hóa và cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị” [60]. Theo Giáo trình Nguyên lý kế toán, Học viện Tài chính thì “Tổ chức công tác kế toán cần được hiểu như một hệ thống các yếu tố cấu thành gồm: tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán, kỹ thuật hạch toán, tổ chức vận dụng các chế độ, thể lệ kế toán… mối liên hệ và sự tác động giữa các yếu tố đó với mục đích đảm bảo các điều kiện cho việc phát huy tối đa chức năng của hệ thống các yếu tố đó” [58]. Như vậy theo chúng tôi, tổ chức công tác kế toán được coi như là một hệ thống các yếu tố cấu thành, bao gồm tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán để thu nhận, xử lý, phân tích, kiểm tra và cung cấp các thông tin; tổ chức vận dụng chính sách, chế độ, thể lệ kinh tế tài chính, kế toán vào đơn vị; tổ chức các nhân sự để thực hiện công việc kế toán nhằm đảm bảo cho công tác kế toán phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình, giúp công tác quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị có hiệu quả. Do đó, tổ chức công tác kế toán thực chất là tổ chức thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán trên cơ sở hiểu biết về kế toán, các qui định của pháp luật kế toán, pháp luật khác có liên quan, qui mô, đặc điểm và yêu cầu quản lý của đơn vị kế toán. Khác với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao nhiệm vụ theo chức năng quản lý ngành và được phân cấp quản lý theo các đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2, cấp 3. Các đơn vị sự nghiệp công lập được trang trải chi phí bằng nguồn vốn cấp phát của NSNN, nguồn thu sự nghiệp và các hoạt động dịch vụ. Mọi khoản thu, chi ở đơn vị này đều phải được lập dự toán một cách có cơ sở khoa học. Vì vậy, với quan điểm trên chúng tôi cho rằng tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý sẽ đảm bảo kế toán thực hiện tốt vai trò và nhiệm
 27. 3 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 vụ của mình trong đơn vị và thỏa mãn tốt được thông tin kinh tế tài chính của đơn vị cho các đối tượng quan tâm. Do đó, theo chúng tôi việc tổ chức tốt công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ mang lại các ý nghĩa cụ thể sau: Thứ nhất, tổ chức công tác kế toán khoa học sẽ đảm bảo cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ các thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị cho các đối tượng quan tâm giúp họ đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Thông tin đầu ra của kế toán cung cấp là sản phẩm của quy trình kế toán hoặc từng giai đoạn quy trình, từng trung tâm của quy trình hoạt động của đơn vị. Chất lượng thông tin kế toán cung cấp sẽ chi phối và quyết định tính đúng đắn, phù hợp, chất lượng, hiệu quả và hiệu suất trong các quyết định của nhà quản lý,… Trong khi đó, thông tin kế toán cung cấp có kịp thời, chính xác và có chất lượng hay không lại phụ thuộc chủ yếu vào việc tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán để thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin; tổ chức vận dụng các chính sách chế độ kinh tế tài chính và kế toán của Nhà nước; tổ chức bộ máy kế toán với các nhân viên kế toán có tri thức, có tư duy về kinh tế tài chính kế toán và được bố trí đúng vị trí công việc. Thứ hai, tổ chức công tác kế toán khoa học sẽ đảm bảo ghi chép, theo dõi, phản ánh và giám sát chặt chẽ các loại tài sản, nguồn kinh phí của đơn vị, giúp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nguồn kinh phí trong các đơn vị. Quá trình thu nhận, ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin trong các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải được thực hiện trên cơ sở của tổ chức bộ máy kế toán với những nhân viên kế toán có chuyên môn về kế toán, tài chính và được phân công, phân nhiệm cụ thể đảm bảo công tác kế toán có hiệu quả. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ các chính sách, chế độ về kinh tế tài chính của Nhà nước; tổ chức công tác kế toán đòi hỏi các nhân viên kế toán sử dụng hệ thống phương pháp kế toán là một trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định và là trung tâm của mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố cấu thành của tổ chức công tác kế toán. Vì vậy, các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng kế toán là một công cụ quản lý kinh tế tài chính cần phải tổ chức vận dụng các chính sách, chế độ, thể lệ về
 28. 4 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 kinh tế tài chính nhằm thu nhận, ghi chép và phản ánh đầy đủ, chính xác mọi sự biến động của các loại đối tượng kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ ba, tổ chức công tác kế toán khoa học sẽ giúp cho kế toán thực hiện tốt yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của mình trong hệ thống các công cụ quản lý. Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập là việc tổ chức thực hiện những nội dung kế toán trong đơn vị và thiết lập mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nhằm đạt được sản phẩm cuối cùng là thông tin cung cấp trên các báo cáo kế toán có chất lượng và đáng tin cậy cho nhà quản lý và các đối tượng sử dụng. Tổ chức công tác kế toán cần phải vận dụng có hiệu quả các chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế tài chính của Nhà nước và thực hiện công bố thông tin bằng các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Thứ tư, tổ chức công tác kế toán khoa học sẽ giúp cho đơn vị sự nghiệp công lập có được bộ máy kế toán gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán. Nếu khối lượng công việc kế toán lớn mà tổ chức một bộ máy kế toán cồng kềnh, làm việc kém hiệu quả sẽ nảy sinh các vấn đề như công việc không trôi chảy, thiếu tính đồng bộ do nhiều bộ phận có tác nghiệp chồng chéo, phân định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận không rõ ràng; thời gian hạch toán và thanh quyết toán chậm so với quy định do phải qua nhiều bộ phận trung gian,… Như vậy tổ chức công tác kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quản lý ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Chính vì vậy trong điều kiện hiện nay, một yêu cầu đặt ra với tổ chức công tác kế toán là phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của bản thân đơn vị cũng như phù hợp với các chính, chế độ, thể lệ về kinh tế, tài chính của Nhà nước. Để phát huy tốt nhất vai trò, ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán, các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu cơ bản và thực hiện tốt nhiệm vụ về tổ chức công tác kế toán. 1.1.2. Yêu cầu, nguyên tắc và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập 1.1.2.1. Yêu cầu và nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán
 29. 5 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tổ chức công tác kế toán có chất lượng, hiệu quả là cơ sở để kế toán cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, trung thực, hợp lý về tình hình tài sản, công nợ, nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, phù hợp với qui định pháp luật kế toán hiện hành và các qui định khác của pháp luật khác có liên quan; cung cấp đầy đủ, kịp thời, minh bạch, phục vụ cho việc ra các quyết định kinh tế của nhà quản trị bên trong và những cá nhân, tổ chức bên ngoài có liên quan. Tính hiệu lực, hiệu quả của các quyết định kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng thông tin kế toán. Để giảm thiểu sai lầm trong việc ra quyết định, yêu cầu chung của người sử dụng thông tin kế toán là thông tin phải kịp thời, phản ảnh trung thực, hợp lý về tình hình tài sản, công nợ, nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Tuy nhiên, trong thực tế với những nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau như sự yếu kém về năng lực chuyên môn, do sự hạn chế hiểu biết về pháp luật, sự mới mẽ và phức tạp của các giao dịch, sự mâu thuẫn về lợi ích nhóm,… thông tin do kế toán cung cấp luôn có khả năng tồn tại những sai phạm với các mức độ khác nhau. Vì vậy, theo chúng tôi để đảm bảo thông tin kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời, minh bạch, rõ ràng, đáng tin cậy, tổ chức công tác kế toán cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: Thứ nhất, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo yêu cầu khoa học và hợp lý, trên cơ sở chấp hành đúng các nguyên tắc tổ chức và phù hợp với các chính sách, chế độ, thể lệ quy chế tài chính kế toán hiện hành. Bất kỳ công việc tổ chức nào trước hết phải thể hiện được tính khoa học và hợp lý, bởi vì công việc tổ chức là yếu tố quyết định đến chất lượng và hiệu quả của công tác. Do đó, công tác kế toán phải tuân thủ theo những nguyên tắc, chính sách, chế độ, thể lệ, quy chế về kinh tế, tài chính, kế toán,… Vì thế, tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập không chỉ cần tính khoa học, hợp lý mà còn phải dựa trên cơ sở chấp hành đúng các quy định có tính nguyên tắc, các chính sách, chế độ hiện hành liên quan của Nhà nước. Thứ hai, tổ chức công tác kế toán ở đơn vị phải đảm bảo phù hợp với đặc
 30. 6 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 điểm tổ chức quản lý, quy mô và địa bàn hoạt động của đơn vị. Mỗi đơn vị có đặc điểm, điều kiện thực tế khác nhau về tổ chức hoạt động, tổ chức quản lý, quy mô và trình độ quản lý,… Do vậy, tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập muốn phát huy tốt tác dụng thì phải được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Thứ ba, tổ chức công tác kế toán ở đơn vị phải phù hợp với biên chế đội ngũ và khả năng trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán hiện có. Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập có đội ngũ kế toán với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thiết bị phương tiện kỹ thuật tin học… có thể khác nhau. Do vậy, các đơn vị muốn tổ chức công tác kế toán hợp lý và có hiệu quả thì khi tổ chức công tác kế toán cần đảm bảo tính phù hợp với đội ngũ, trình độ của họ thì những người làm kế toán mới đủ khả năng, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ công việc kế toán được giao. Thứ tư, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ kế toán trong đơn vị, thu nhận, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị của đơn vị. Sản phẩm cuối cùng của kế toán là cung cấp được các báo cáo kế toán (thông tin kế toán) cần thiết cho các đối tượng sử dụng thông tin. Những thông tin đó xuất phát từ yêu cầu quản lý, quản trị đơn vị và của các đối tượng sử dụng thông tin kế toán. Do vậy, khi tiến hành tổ chức công tác kế toán ở đơn vị cần lưu ý đến yêu cầu quản lý, quản trị của các đối tượng đó để thiết kế hệ thống thu nhận và cung cấp thông tin phải có hiệu quả và hữu ích. Thứ năm, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo được những yêu cầu của thông tin kế toán và tiết kiệm chi phí hạch toán. Kế toán là công cụ quản lý, mà mục đích của quản lý là hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời kế toán là công việc, là hoạt động của một tổ chức/bộ phận của đơn vị cũng chi phí rất nhiều cho công việc này. Do vậy, khi tổ chức công tác kế toán ở đơn vị cũng quan tâm đến vấn đề hiệu quả và tiết kiệm chi phí hạch toán, cần phải tính toán, xem xét đến tính hợp lý giữa chi phí hạch toán với kết quả/hiệu quả/tính
 31. 7 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 kinh tế của công tác kế toán mang lại. Xuất phát từ các yêu cầu trên, theo chúng tôi để tổ chức công tác kế toán khoa học cần phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau: Thứ nhất, tổ chức công tác trong đơn vị phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán. Nhằm tạo ra môi trường pháp lý cho hoạt động của kế toán, mỗi quốc gia sẽ ban hành một hệ thống các quy định pháp luật cho hoạt động của kế toán. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ luật pháp tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật kế toán của từng quốc gia mà đơn vị đang hoạt động. Tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các quy định về kế toán đều được thực hiện bằng các quy định của Pháp luật, vì vậy việc tổ chức công tác phải tuân thủ Luật Kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật có liên quan khác. Thứ hai, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo sự thống nhất giữa các bộ phận kế toán trong đơn vị, giữa đơn vị chính với các đơn vị thành viên và các đơn vị nội bộ. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị phải đảm bảo sự thống nhất giữa kế toán và các bộ phận quản lý khác trong đơn vị. Kế toán là một trong các công cụ quản lý thuộc hệ thống các công cụ quản lý chung của toàn đơn vị. Vì vậy, để phát huy hết vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong hệ thống quản lý chung khi tổ chức công tác kế toán phải chú ý đến mối quan hệ của kế toán với các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo tính thống nhất trong xử lý, cung cấp thông tin, kiểm soát, điều hành các hoạt động của đơn vị. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập cũng phải đảm bảo sự thống nhất giữa các nội dung của công tác kế toán, đảm bảo sự thống nhất giữa đối tượng, phương pháp, hình thức tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị. Thứ ba, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đặc thù của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm hoạt động, đặc
 32. 8 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 điểm tổ chức quản lý của đơn vị. Tổ chức công tác kế toán cũng phải phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý, phù hợp với trình độ của nhân viên kế toán trong đơn vị. Tổ chức công tác kế toán cũng phải phù hợp với trình độ trang bị các thiết bị, phương tiện tính toán và các trang thiết bị khác phục vụ cho công tác kế toán và công tác quản lý chung trong toàn đơn vị. Thứ tư, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. Theo chúng tôi những nguyên tắc này phải được thực hiện một cách đồng bộ trong tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. 1.1.2.2. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán Kế toán là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế, tài chính ở đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là điều kiện cần thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò của kế toán, đảm bảo được chất lượng và hiệu quả của công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, tổ chức khoa học, hợp lý công tác kế toán còn tiết kiệm được chi phí cho công tác kế toán. Là một trong các công cụ quản lý quan trọng của đơn vị sự nghiệp công lập, do vậy theo chúng tôi những nhiệm vụ chính của tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: Một là, tổ chức hợp lý bộ máy kế toán ở đơn vị phù hợp với đặc điểm, điều kiện tổ chức hoạt động, tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tài chính ở đơn vị, đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng, đảm bảo hoàn thành mọi nội dung công việc kế toán của đơn vị với chi phí tiết kiệm nhất. Thực hiện kế hoạch hóa công tác kế toán, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng nhân viên kế toán. Xác định được mối quan hệ công việc giữa bộ phận kế toán với các bộ phận quản lý khác trong đơn vị. Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những tiền đề quan trọng để kế toán thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác quản lý. Kế toán là khoa học quản lý, nó có tính khoa học, đồng thời nó phải được ứng dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị thì mới phát huy được vai trò tích
 33. 9 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 cực của chúng. Mặt khác, công tác kế toán phải do một bộ máy với nhiều người, nhiều khâu đảm nhận, do vậy theo chúng tôi, khi tổ chức công tác kế toán, phải đề cập đến tổ chức bộ máy kế toán, phải có kế hoạch cụ thể theo thời gian, phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ, nhân viên kế toán thì mới đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Hai là, xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán với các bộ phận quản lý khác trong đơn vị về các công việc liên quan đến công tác kế toán và thu nhận, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính liên quan cho các nhà quản lý. Thực tế để cung cấp thông tin phục vụ đáp ứng yêu cầu các ngành quản lý, quản trị trong đơn vị, đòi hỏi có sự liên quan và phối kết hợp giữa các bộ phận chức năng trong toàn đơn vị. Mỗi bộ phận có nhiệm vụ riêng, tuy nhiên, chúng có liên quan và có mối quan hệ tạo thành bộ máy quản lý toàn đơn vị. Do vậy, khi tổ chức bộ máy kế toán cần xác định rõ nhiệm vụ và mối quan hệ về cung cấp thông tin giữa bộ phận kế toán với các bộ phận chức năng liên quan trong toàn đơn vị. Ba là, tổ chức vận dụng chế độ kế toán, thông lệ kế toán, Luật kế toán đã ban hành và được thừa nhận với việc lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Việc tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán, tổ chức thực hiện và vận dụng các nguyên tắc kế toán, Luật Kế toán, chế độ kế toán quy định vào đơn vị cho đúng và phù hợp để thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý đơn vị, đảm bảo cho kế toán thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Việc lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị cũng là một trong các nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán, nhằm giúp đơn vị tổ chức thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin phù hợp và hiệu quả nhất. Bốn là, tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý; từng bước trang bị và sử dụng các phương tiện kỹ thuật tính toán, hiện đại. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ kế toán. Tổ chức phổ biến hướng dẫn các chế độ thể lệ về tài chính kế toán cho công chức
 34. 10 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 viên chức trong đơn vị. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ. Trong điều kiện hiện nay, khoa học kỹ thuật thông tin phát triển rất nhanh và tin học đã xâm nhập sâu vào khoa học quản lý, trở thành một yếu tố và phương tiện quan trọng, không thể thiếu. Do đó, theo chúng tôi khi tổ chức công tác kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập cần quán triệt nhiệm vụ ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến, hiện đại, sử dụng các chương trình phần mềm, trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ tính toán, thiết lập hệ thống thông tin, khai thác và lưu trữ thông tin cho hiệu quả. Mặt khác, kế toán là khoa học quản lý, nó luôn có sự cải tiến và hoàn thiện cùng với sự thay đổi cơ chế chính sách kinh tế, tài chính theo từng giai đoạn và thời kỳ, do vậy, người làm kế toán cần có sự hiểu biết, cập nhật kiến thức, cơ chế, chính sách, chế độ mới, cũng như các lĩnh vực khoa học kỹ thuật liên quan khác. Bên cạnh đó, việc tổ chức công tác kế toán cũng cần quan tâm đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới về khoa học kỹ thuật liên quan cho cán bộ, nhân viên kế toán. Đồng thời, quá trình hoạt động của đơn vị chính là quá trình thực hiện các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước. Kế toán với tư cách là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị, do vậy, để thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Nhà nước, khi tổ chức công tác kế toán ở đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra quá trình chấp hành chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính ở đơn vị, nhằm đưa công tác kế toán và công tác quản lý của đơn vị vào nề nếp. Những nhiệm vụ trên, theo chúng tôi phải được triển khai đồng bộ mới có thể phát huy được tốt các nội dung của tổ chức công tác kế toán. 1.2. Cơ sở chi phối đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập Trong quá trình đơn vị sự nghiệp công lập tồn tại và hoạt động, hệ thống kế toán có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác nhau, khi những nhân tố này thay đổi, hệ thống kế toán có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay có thể dẫn đến việc phải tái tổ chức công tác kế toán.
 35. 11 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tổ chức công tác kế toán để đạt được các mục tiêu và thỏa mãn các yêu cầu trên, theo chúng tôi khi tiến hành tổ chức công tác kế toán, các đơn vị sự nghiệp công lập cần quan tâm đến các nhân tố ảnh hưởng sau: 1.2.1. Đặc điểm, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập chi phối đến cơ chế quản lý tài chính của các đơn vị, do đó sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị cũng như ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ở mọi quốc gia, Nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng trong tổ chức, quản lý và điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Không thể có sự phát triển kinh tế - xã hội và bền vững mà không có một Nhà nước hoạt động có hiệu quả. Nhà nước xây dựng và ban hành thể chế, tạo ra hành lang pháp lý và các chế độ, chính sách cho kinh tế - xã hội phát triển; Bộ máy quyền lực Nhà nước khi thực thi chức năng quản lý của mình phải xác định quyền lực Nhà nước là tập trung và thống nhất, sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước trong thực hiện ba quyền “lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Trong đó, Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất. Chính phủ và bộ máy hành chính Nhà nước là hệ thống các cơ quan hành pháp, thống nhất quản lý việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại theo đúng chức năng, thẩm quyền theo luật định. Chính phủ có quyền hành rộng rãi và thực sự làm chủ quyền hành pháp trên toàn lãnh thổ quốc gia và chịu trách nhiệm trước nhân dân, đã hình thành nên các đơn vị sự nghiệp để thực thi quyền hành pháp của mình. Trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, cụm từ “đơn vị HCSN” được hiểu là từ gọi tắt cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể, hội quần chúng. Trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, các cơ quan Nhà nước xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý của mình về kinh tế, xã hội, phù hợp với yêu cầu phát triển. Đã tách bạch rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Vì vậy, hiện nay đơn vị sự nghiệp công lập thường được định nghĩa khá
 36. 12 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 giống nhau như: Theo Giáo trình Tài chính công của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 thì: Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức thuộc sở hữu Nhà nước, hoạt động cơ bản của nó là cung cấp các loại hàng hóa, dịch vụ công cho xã hội trong các lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao,…[70]. Theo Giáo trình Quản lý tài chính công của Học viện Tài chính năm 2007 thì: Đơn vị sự nghiệp công lập là những đơn vị do Nhà nước thành lập hoạt động công lập thực hiện cung cấp các dịch vụ xã hội công cộng và các dịch vụ nhằm duy trì sự hoạt động bình thường của các ngành kinh tế quốc dân. Các đơn vị này hoạt động trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và môi trường, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, sự nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm,…[56]. Theo chế độ kế toán HCSN năm 2006 thì đơn vị sự nghiệp công lập là: Đơn vị do Nhà nước quyết định thành lập nhằm thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý Nhà nước về một lĩnh vực nào đó, hoạt động bằng nguồn kinh phí NSNN cấp, cấp trên cấp toàn bộ hoặc cấp một phần kinh phí và các nguồn khác đảm bảo theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp nhằm thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho từng giai đoạn [8]. Như vậy theo chúng tôi, các đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Nguồn tài chính để đảm bảo hoạt động do NSNN cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách. Các hoạt động này có giá trị tinh thần vô hạn, chủ yếu được tổ chức để phục vụ xã hội, do đó chi phí chi ra không được trả lại trực tiếp bằng hiệu quả kinh tế nào đó mà được thể hiện bằng hiệu quả xã hội nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Do đó, đặc điểm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công là rất đa dạng, bắt nguồn từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, các đơn vị sự nghiệp công lập dù hoạt động ở các lĩnh vực
 37. 13 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 khác nhau nhưng đều mang những đặc điểm cơ bản như sau: Thứ nhất, mục đích hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là không vì lợi nhuận, chủ yếu phục vụ lợi ích cộng đồng. Trong nền kinh tế, các sản phẩm, dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập tạo ra đều có thể trở thành hàng hóa cung ứng cho mọi thành phần trong xã hội. Việc cung ứng các hàng hóa này cho thị trường chủ yếu không vì mục đích lợi nhuận như hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà nước tổ chức, duy trì và tài trợ cho các hoạt động sự nghiệp để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ cho thị trường trước hết nhằm thực hiện vai trò của Nhà nước trong việc phân phối lại thu nhập và thực hiện các chính sách phúc lợi công cộng khi can thiệp vào thị trường. Nhờ đó sẽ hỗ trợ cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội hoạt động bình thường, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo nguồn nhân lực, thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội phát triển và ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, đảm bảo và không ngừng nâng cao đời sống, sức khỏe, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Thứ hai, sản phẩm của các đơn vị sự nghiệp công lập là sản phẩm mang lại lợi ích chung có tính bền vững, lâu dài cho xã hội. Sản phẩm, dịch vụ do hoạt động sự nghiệp công lập tạo ra chủ yếu là những sản phẩm, dịch vụ có giá trị về sức khỏe, tri thức, văn hóa, đạo đức, xã hội,… Đây là những sản phẩm vô hình và có thể dùng chung cho nhiều người, cho nhiều đối tượng trên phạm vi rộng. Mặt khác sản phẩm của các hoạt động sự nghiệp công lập chủ yếu là các “hàng hóa công cộng” phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình tái sản xuất xã hội. Hàng hoá công cộng có hai đặc tính cơ bản là không có tính cạnh tranh (non- rival) và không loại trừ (non-excludable). Nói cách khác, đó là những hàng hóa mà nếu có một người tiêu dùng một hàng hóa thì trong cùng một lúc không làm cho người khác phải ngừng tiêu dùng hàng hóa đó và tiêu dùng của người này không loại trừ việc tiêu dùng của người khác. Nhờ việc sử dụng những “hàng hóa công cộng” do hoạt động sự nghiệp công lập tạo ra làm cho quá trình sản xuất của cải vật chất được thuận lợi và ngày càng đạt
 38. 14 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hiệu quả cao. Vì vậy, hoạt động sự nghiệp luôn gắn bó hữu cơ và tác động tích cực đến quá trình tái sản xuất xã hội. Thứ ba, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập luôn gắn liền và bị chi phối bởi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Với chức năng của mình, Chính phủ luôn tổ chức, duy trì và đảm bảo hoạt động sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định, Chính phủ tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, chương trình xóa mù chữ,… Những chương trình mục tiêu quốc gia này chỉ có Nhà nước, với vai trò của mình mới có thể thực hiện một cách triệt để và có hiệu quả, nếu để tư nhân thực hiện, mục tiêu lợi nhuận sẽ lấn chiếm mục tiêu xã hội và dẫn đến hạn chế việc tiêu dùng sản phẩm hoạt động sự nghiệp, từ đó kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước thì cần có sự phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tùy thuộc quan điểm, cách tiếp cận hoặc do các yêu cầu của quản lý nhà nước,… mà các đơn vị sự nghiệp công lập được phân chia theo các tiêu thức khác nhau. Các cách phân loại tuy khác nhau về hình thức, đôi khi không có ranh giới rạch ròi song tựu trung lại đều nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá đưa ra các định hướng, mục tiêu phát triển của mỗi loại hình đơn vị phù hợp với từng thời kỳ. Theo tính chất công cộng hay cá nhân của dịch vụ cung cấp thì đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng thuần túy và đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công cộng có tính chất cá nhân. Theo chủ thể quản lý thì đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành: - Đơn vị sự nghiệp công lập do Trung ương quản lý, bao gồm: Đài truyền hình Việt Nam, các bệnh viện, trường học do Trung ương quản lý,…; - Đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý, bao gồm: Đài truyền hình tỉnh, thành phố, các bệnh viện, trường học do địa phương quản lý,…;
 39. 15 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Theo quan điểm về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định 43/2006/CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: - Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động) là các đơn vị có nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp luôn ổn định nên bảo đảm được toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. NSNN không phải cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên của đơn vị. - Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được NSNN cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động). Đây là những đơn vị có nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp nhưng chưa tự trang trải toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, NSNN phải cấp một phần chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị. - Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do NSNN bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp do NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động). Tuy nhiên, theo Nghị định 85/2012/CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập bao gồm: - Nhóm 1: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển. - Nhóm 2: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. - Nhóm 3: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. - Nhóm 4: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp hoặc không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao do NSNN
 40. 16 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 bảo đảm toàn bộ. Theo quan điểm trên tiêu chí để phân loại đơn vị sự nghiệp công lập là mức độ tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp, được xác định bằng công thức sau: Mức tự bảo đảm chi phí Tổng số nguồn thu sự nghiệp hoạt động thường xuyên = ------------------------------------------- x 100 % của đơn vị (%) Tổng số chi hoạt động thường xuyên Tổng nguồn thu sự nghiệp và tổng số chi hoạt động thường xuyên tính theo dự toán thu, chi của năm đầu thời kỳ ổn định. Theo lĩnh vực hoạt động thì đơn vị sự nghiệp công lập được chia thành: - Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo bao gồm các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như các trường mầm non, tiểu học, trung học, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, đại học, học viện,… - Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thông tin nghệ thuật bao gồm các đoàn nghệ thuật, nhà văn hóa thông tin, bảo tàng, trung tâm thông tin triển lãm, thư viện công cộng, đài phát thanh, truyền hình,… - Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao bao gồm trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, các câu lạc bộ thể dục thể thao,… - Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực kinh tế bao gồm các viện tư vấn, thiết kế, quy hoạch đô thị, nông thôn; các trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng về nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông, công nghiệp, địa chính,… - Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh như các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế thuộc các Bộ, ngành và địa phương; cơ sở khám chữa bệnh thuộc các viện nghiên cứu, trường đào tạo y dược; các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng, các trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe,… Tóm lại, đặc điểm, lĩnh vực hoạt động, tính chất hoạt động và mục đích hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được xem là một trong những nhân tố ảnh
Publicité