Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Презентація I етап

357 vues

Publié le

Презентація I етап

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Презентація I етап

 1. 1. дослідженнядослідження стану інклюзивної освітистану інклюзивної освіти у загальноосвітніху загальноосвітніх навчальних закладахнавчальних закладах Львівської областіЛьвівської області Полулях В.І.Полулях В.І. методист кабінету моніторингуметодист кабінету моніторингу та оцінювання якості освітита оцінювання якості освіти
 2. 2. Нормативно-правове обґрунтуванняНормативно-правове обґрунтування проведення моніторинговогопроведення моніторингового дослідження.дослідження. 1.1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудняРозпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1482 “Про затвердження плану заходів2009 року № 1482 “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованогощодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах нанавчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року”.період до 2012 року”. 2.2. Наказ Міністерства освіти і науки від 11.09. 2009 р. №Наказ Міністерства освіти і науки від 11.09. 2009 р. № 855855 ““Про затвердження плану дій щодо запровадженняПро затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальнихінклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009 – 2012 рокизакладах на 2009 – 2012 роки”.”. 3.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09. 2010 р. № 8982010 р. № 898 ““Про проведення моніторинговогоПро проведення моніторингового
 3. 3. МетаМета:: 1.1. Забезпечення рівного доступу до якісноїЗабезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах загальногоосвіти в умовах загального освітньогоосвітнього простору всіх громадян України.простору всіх громадян України. 2.2. Отримання зворотної інформації проОтримання зворотної інформації про інтегрування дітей з особливими освітнімиінтегрування дітей з особливими освітніми потребами в середовищепотребами в середовище загальноосвітнього закладу більше 120загальноосвітнього закладу більше 120 тисяч дітей в Україні.тисяч дітей в Україні. 3.3. Створення сприятливого здоровСтворення сприятливого здоров’’яя збережувального освітнього середовища.збережувального освітнього середовища.
 4. 4. Завдання моніторингу таЗавдання моніторингу та оцінки:оцінки:  оцінити наявність та виконання відповідногооцінити наявність та виконання відповідного законодавства;законодавства;  оцінити рівень організації навчально-оцінити рівень організації навчально- виховного процесу у загально шкільнихвиховного процесу у загально шкільних навчальних закладах;навчальних закладах;  оцінити рівень доступності інклюзивногооцінити рівень доступності інклюзивного навчання;навчання;  оцінити рівень та проблеми забезпеченняоцінити рівень та проблеми забезпечення спеціалістами;спеціалістами;  оцінити рівень матеріально-методичногооцінити рівень матеріально-методичного забезпечення.забезпечення.
 5. 5. Терміни проведення:Терміни проведення: 1 етап1 етап 2010 р.2010 р. 2 етап2 етап 2011 р.2011 р. 3 етап3 етап 2012 р.2012 р.
 6. 6. Механізм проведення:Механізм проведення:  призначення обласного координаторапризначення обласного координатора моніторингового дослідження станумоніторингового дослідження стану інклюзивної освіти який є відповідальним заінклюзивної освіти який є відповідальним за організацію та проведення моніторингу ворганізацію та проведення моніторингу в області.області.  призначення районного координаторапризначення районного координатора моніторингового дослідження.моніторингового дослідження.  використання кластерної вибірки длявикористання кластерної вибірки для проведення моніторингового дослідження попроведення моніторингового дослідження по секторах у Львівській області на основісекторах у Львівській області на основі вибірки моніторингового дослідження станувибірки моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні.інклюзивної освіти в Україні.
 7. 7. Сектори:Сектори: 1. Північно-західний сектор;1. Північно-західний сектор; 2. Північно-східний сектор;2. Північно-східний сектор; 3. Південно-східний сектор;3. Південно-східний сектор; 4. Південно-західний сектор;4. Південно-західний сектор; 5. Центр.5. Центр. Наповнення сектораНаповнення сектора – в кожний сектор– в кожний сектор введено місто – районний центр, селищевведено місто – районний центр, селище міського типу та сільські школи.міського типу та сільські школи.
 8. 8. Вибірка, яка була проведена уВибірка, яка була проведена у Львівській області.Львівській області. 1.1. Початкова школаПочаткова школа містомісто 37 респондентів;37 респондентів; (кількість учителів)(кількість учителів) селосело 5050 2.2. Початкова школаПочаткова школа містомісто 5252 (кількість батьків)(кількість батьків) селосело 3030 3.3. Кількість батьківКількість батьків містомісто 6060 учнів 5, 9 кл.учнів 5, 9 кл. селосело 4040 4.4. Кількість учителівКількість учителів містомісто 6363 які працюють у 5, 9 кл.які працюють у 5, 9 кл. селосело 7070 5.5. Кількість фахівців зКількість фахівців з інклюзії в районахінклюзії в районах 10+1= 1110+1= 11
 9. 9. Аналіз узагальнених результатів опитуванняАналіз узагальнених результатів опитування вчителів початкових, 5 та 9 класів повчителів початкових, 5 та 9 класів по Львівській області.Львівській області.  Загальна кількість респондентів –Загальна кількість респондентів – 226226  Вчителі початкових класів міста і села –Вчителі початкових класів міста і села – 8989  Вчителі 5 класів міста і села – 72Вчителі 5 класів міста і села – 72  Вчителі 9 класів міста і села – 65Вчителі 9 класів міста і села – 65
 10. 10. Аналіз узагальнених результатівАналіз узагальнених результатів опитування батьків учнів початкових,опитування батьків учнів початкових, 5 та 9 класів Львівської області.5 та 9 класів Львівської області.  Загальна кількість респондентів - 190Загальна кількість респондентів - 190  Батьки початкових класів міста і селаБатьки початкових класів міста і села - 83- 83  Батьки 5 класів міста і села - 61Батьки 5 класів міста і села - 61  Батьки 9 класів міста і села – 46Батьки 9 класів міста і села – 46
 11. 11. Узагальнені результатиУзагальнені результати опитування вчителівопитування вчителів початкових, 5 та 9 класів ЗНЗпочаткових, 5 та 9 класів ЗНЗ
 12. 12. Прихильником якої форми інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами Ви є? 27,9 23,9 8,4 39,8 0 10 20 30 40 50 спеціальні класи в стуртурі ЗНЗ інклюзивні класи спеціальні школи "стихійна" інклюзія відсотоквідповідей
 13. 13. Чи потрібно вдосконалювати відповідні законодавчі нормативні документи згідно з якими можлива або рекомендована інклюзивна освіта? 80% 1% 19% так ні частково
 14. 14. 67,3 5,8 26,9 0 20 40 60 80 відсоток відповідей так ні важко відповісти Чи будете Ви підтримувати процес запровадження інклюзивної освіти у Вашому навчальному закладі?
 15. 15. 57,5 17,7 28,8 0 20 40 60 відсоток відповідей так ні важко відповісти Чи згодні Ви додаткову освіту у звязку із запровадження інклюзивної освіти у ЗНЗ Вашого району?
 16. 16. Чи погодилися би Ви працювати в інклюзивному класі, враховуючи те, що Ви пройдете курси підвищення кваліфікацій? 57% 11% 32% так ні важко відповісти
 17. 17. Чи потрібно запроваджувати інклюзивну освіту у всі ЗНЗ? 77% 23% так ні
 18. 18. 13,3 63,7 19,9 3,1 0 20 40 60 80 %відповідей так, достатньо так, частково ні вперше чую про таку форму навчання Чи обізнані Ви з питань запровадження інклюзивного навчання в ЗНЗ?
 19. 19. Чи важаєте Ви, що всі освітні заклади повинні бути архітектурно доступними для інвалідів, людей з особливими фізичними потребами? 79% 4% 17% так ні важко відповісти
 20. 20. Узагальнені результатиУзагальнені результати опитування батьківопитування батьків початкових, 5 та 9 класів ЗНЗпочаткових, 5 та 9 класів ЗНЗ
 21. 21. Чи підтримуєте Ви реалізацію проектів щодо доступності об'єктів соціального використання для людей з особливими фізичними потребами у місцевості проживання? 67% 15% 18% так ні важко відповісти
 22. 22. Чи обізнані Ви з питань запровадження інклюзивного навчання в ЗНЗ? 7% 52% 31% 10% так, достатньо так, частково ні вперше чую про таку форму навчання
 23. 23. Чи потрібно з вашою дитиною проводити бесідуз питань толерантного ставлення до людей з особливими потребами? 76% 18% 6% так ні важко відповісти
 24. 24. Як Ви важаєте чи з повагою Ваша дитина ставиться до людей з обмеженими фізичними можливостями? 64% 4% 32% так ні важко відповісти
 25. 25. Чи будете Ви підтримувати процес запровадження інклюзивної освіти у Вашій школі? 29% 65%6% так ні важко відповісти
 26. 26. Чи погодились би Ви, щоб поряд з Вашою дитиною навчалисся діти з особливими освітніми потребами? 54% 28% 18% так, така дитина може навчатися в одному класі з моєю так, такі діти можуть навчатися в школі, але в окремому класі ні, такі діти повинні навчатися в спеціальних школах
 27. 27. Чи погодились би Ви, щоб Вашудитинунавчав учитель з обмеженими фізичними можливостями? 35% 16% 49% так ні важко відповісти
 28. 28. Як запровадження інклюзивної освіти уВашій школі може вплинути на Вашудитину? 10% 40% 50% знизиться рівень якості освіти позитивно, буде сприяти набуттю життєвих навичок важко відповісти
 29. 29. Яку форму організації навчання з дітьми, які мають особливі освітні потреби, Ви обрали для своєї дитини? 26% 41% 16% 17% діти з особливими потребами, діти-інваліди навчаються в окремих класах в структурі масової школи діти з особливими потребами, діти-інваліди навчаються разом з іншими дітьми в інклюзивних класах масової школи діти з особливими потребами, діти-інваліди навчаються в спеціальних навчальних закладах важко відповісти
 30. 30. Консультації яких спеціалістів Ви хотіли би отримувати в школі? 42% 18% 6% 17% 17% психолог логопед дефектолог корекційний педагог соціальний працівник
 31. 31. Результати І етапуРезультати І етапу загальнодержавногозагальнодержавного моніторингового дослідженнямоніторингового дослідження стану інклюзивної освітистану інклюзивної освіти
 32. 32. Форми організації навчання дітей з особливими освітніми потребами 14 68 9 9 22 37 20 16 21 53 16 10 31 32 32 5 23 42 24 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Спеціальні класи в структурі загальноосвітньої школи Інклюзивні класи в структурі загальноосвітньої школи Спеціальні загальноосвітні заклади (інституалізація) «Стихійна» інклюзія Батьки дітей з особливостями псіхофізичного розвитку Батьки дітей, які навчаються разом з дітьми з особливостями псіхофізичного розвитку Учителі,які працюють в інклюзивних класах Вчителі ЗНЗ Батьки дітей, які навчаються в ЗНЗ
 33. 33. 85 61 51 81 57 60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Вважаю, що всі освітні заклади повинні бути архітектурно доступними інвалідам, людям з обмеженими фізичними можливостями Будуть підтримувати процес запровадження інклюзивноїосвіти у Вашій школі Обізнані з питань запровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Батьки дітей ЗНЗ Батьки дітей, які навчаються разом з дітьми з особливостями псіхофізичного розвитку
 34. 34. Чи надаютьоднокласники підтримку дітям з особливостями психофізичного розвитку 51 89 0 20 40 60 80 100 Батьки дітей ЗНЗ Батьки дітей, які навчаються разом з дітьми з особливостями псіхофізичного розвитку так
 35. 35. Чинники, що ускладнюють процес запровадження інклюзивного навчання 30 94 92 42 97 98 20 93 95 53 96 94 0 20 40 60 80 100 120 Організація архітектурної доступності шкіл Недостатній досвід підготовки вчителів до роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та Нетолерантне ставлення до дітей з особливостями розвитку Наявна нормативно-правова база в Україні Відсутність належних засобів навчання Ускладнення умов праці педагогів (додаткове психологічне та фізичне навантаження) Керівники інклюзивних шкіл Учителі інклюзивних класів
 36. 36. Чи налагоджено закладом, який Ви очолюєте, партнерські зв’язки з потенційними фінансовими партнерами 4% 23% 32% 41% Міжнародні донори Громадські організації Місцеві громади Приватні особи
 37. 37. Дякую за увагу і запрошую доДякую за увагу і запрошую до співробітництваспівробітництва

×