Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 29 Publicité

Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data

Télécharger pour lire hors ligne

Offentlig sektor skapar dagligen information som kan ge upphov till fantastiska innovationer. Genom att göra informationen tillgänglig för andra organisationer och entreprenörer kan de i sin tur utveckla nya och smarta tjänster.

Nu presenteras en utkastversion av ett nationellt ramverk för öppna data. Ramverket erbjuder stöd och hjälp för kommuner och landsting att tillgängliggöra information så att den kan återanvändas av företag, organisationer och enskilda personer.

Till och med den 31 mars 2014 är kommuner, landsting och andra intresserade inbjudna att gå igenom och testa de olika delarna av ramverket. Deras synpunkter kommer sedan att ligga till grund för ramverkets slutliga utformning.

Offentlig sektor skapar dagligen information som kan ge upphov till fantastiska innovationer. Genom att göra informationen tillgänglig för andra organisationer och entreprenörer kan de i sin tur utveckla nya och smarta tjänster.

Nu presenteras en utkastversion av ett nationellt ramverk för öppna data. Ramverket erbjuder stöd och hjälp för kommuner och landsting att tillgängliggöra information så att den kan återanvändas av företag, organisationer och enskilda personer.

Till och med den 31 mars 2014 är kommuner, landsting och andra intresserade inbjudna att gå igenom och testa de olika delarna av ramverket. Deras synpunkter kommer sedan att ligga till grund för ramverkets slutliga utformning.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data (20)

Publicité
Publicité

Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data

 1. 1. Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB
 2. 2. Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data Åsa Zetterberg Staffan Ingvarsson Sektionschef för Center för e-samhället SKL Ordförande IT-forum, KSL Bitr. stadsdirektör Stockholms stad Per Mosseby Magnus Kolsjö Chef för avdelningen för digitalisering SKL Expert på öppna data PwC Projektledare
 3. 3. Nationell strategi för e-samhället  SKL ska främja förenklad tillgång till offentlig information i elektronisk form.  SKL ska stödja och uppmuntra återanvändning av information och it-lösningar.
 4. 4. Handlingsplan för e-samhället Offentlig sektor skapar dagligen information som kan ge upphov till fantastiska innovationer. Genom att göra informationen tillgänglig för entreprenörer kan dessa utveckla nya smarta tjänster.  Det behöver tas fram gemensamma principer för att samla, strukturera och beskriva var och hur viss information finns tillgänglig samt vem som är ansvarig.  Antalet öppna och kvalitetssäkrade datakällor från kommuner, landsting och regioner som finns lättillgängliga för tjänsteutvecklare fördubblas årligen.
 5. 5. Vad är öppna data? Öppna data Offentliga data Öppna offentliga data
 6. 6. En definition på öppna data Data eller material är öppet om vem som helst fritt kan använda, återanvända och distribuera det utan andra förbehåll än, som mest, källangivelse och/eller vidarelicensiering under samma villkor om öppenhet. http://opendefinition.org/
 7. 7. Nyttan med öppna data Demokrati och delaktighet •Öppna data förbättrar möjligheterna till ”ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning” •En bättre tillgång till offentlig data ökar medborgarnas insyn i förvaltningen och möjligheterna till deltagande i olika besluts- och planeringsprocesser •Öppna data ger medborgare och företag möjlighet att bidra med kvalitetssäkring och förbättring av den offentliga datan Struktur och kvalitet •Öppna data är en katalysator för ordning och reda i den egna organisationen •En förbättrad tillgång till egna (och andras) data skapar förutsättningar för att utveckla arbetet med business intelligens •Skapar möjligheter till nya arbetssätt för att kvalitetssäkra den egna informationen •Kan ge nya impulser för innovation och utveckling i verksamheten Tillväxt och innovation •Tillväxtpotentialen i en ökad vidareanvändning av offentlig data i Sverige kan uppskattas till runt 10 miljarder kronor •Om trafikdata tillgängliggörs så att varje svensk kan minska sin restid med i genomsnitt två timar per år har det ett värde av en kvarts miljard kronor •Tillväxtpotentialen i små och medelstora företag som vidareutnyttjar information ökar med ca 15 procent
 8. 8. Utmaningar för kommunerna  Svårt att prioritera arbetet med öppna data  Kompetens och resurser  Upplevs som en fråga för några få eldsjälar  Svagt eller svårfångat intresse hos medborgarna  Det kostar pengar men det är svårt att se hur kommunen tjänar på öppna data
 9. 9. SIDAN 9
 10. 10. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 10
 11. 11. Ett nationellt ramverk för öppna data Kommunförbundet Stockholms län, Peter Krantz AB, PwC och Sveriges Kommuner och landsting har med stöd av finansiering från Vinnova utarbetat ett nationellt ramverk för kommuners och landstings arbete med öppna data.  Ska ge stöd och hjälp i arbetet med öppna data.  Skapa enhetlighet i hur kommuner och landsting publicerar datamängder.  Skapa en grund för nationell samordning av arbetet med öppna data.
 12. 12. Effektmål för arbetet att ta fram det nationella ramverket Projektet syftar till att hjälpa kommunerna kunna:  Få en överblick över sina informationsresurser  På ett enhetligt sätt publicera information om sina informationsresurser  Prioritera vilka informationsresurser som ska tillgängliggöras  Ställa relevanta krav vid upphandlingar för att kunna anpassa systemen till en öppen förvaltning  På ett enkelt sätt kunna beskriva avgifter och övriga villkor för vidareutnyttjande av kommunal information  Ha medvetenhet om hur de på ett standardiserat sätt kan beskriva och klassificera kommunal information
 13. 13. Två viktiga frågeställningar Vilket behov av stöd har kommuner och landsting? Vilka behov och förväntningar har vidareutnyttjarna?
 14. 14. Vad består det nationella ramverket för öppna data av? 1. Vägledande principer för öppna data 5. Råd för beskrivning av datamängder 2. Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data 6. Råd för kravställande vid upphandlingar 7. Råd gällande beständiga länkar 3. Råd för inventering av informationsresurser 8. 4. Råd för att bedöma nyttor och kostnader för publicering av datamängder Råd för framställande av maskinläsbara organisationsbeskrivningar 9. Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data
 15. 15. Grundläggande förutsättningar för arbetet med öppna data “Det finns två huvudsakliga grundförutsättningar för ett uthålligt, effektivt och framgångsrikt arbete med att tillgängliggöra sin information som öppna data. Den första är att det finns ett politiskt stöd för arbetet. Den andra att det är ordning och reda i beskrivningar över informationsresurser och system.”
 16. 16. Utgångspunkter för arbetet med öppna data  Lätt att hitta kommunens/landstingets öppna data - För att det ska vara enkelt att hitta de data som kommunen eller landstinget tillhandahåller för vidareutnyttjande bör dessa finnas samlade i en förteckning på kommunens/landstingets webbplats.  Lätt att förstå hur kommunens/landstingets data kan användas - Även om data är publicerade på kommunens eller landstingets webbplats kan det vara svårt att förstå om och hur man får använda informationen. Därför behöver villkor och semantik för informationen beskrivas. I de fall användare har frågor om informationen ska det vara lätt att få kontakt med rätt person.  Lätt att använda kommunens/landstingets öppna data - Genom att i nuvarande och vid anskaffning av nya system undersöka deras möjlighet att automatiskt exportera data minimeras kostnaderna för att tillhandahålla information. När kommunen eller landstinget deltar i gemensamma projekt ökar möjligheten att lösningar använder data från flera kommuner eller landsting.
 17. 17. Vägledande principer för öppna data Principerna omfattar: Checklistorna omfattar:  Informationshantering  Snabbstart av arbetet  Interna processer och system  Fördjupning av arbetet  Avgifter och övriga villkor  Publicera datamängder  Publicering och semantik
 18. 18. Checklistor och process
 19. 19. Organisation, ansvar, avgifter m.m.
 20. 20. Nyttor och kostnader för att publicera datamängder
 21. 21. Kostnader och värde Värde Skapa/ samla in Rådata Lågt värde Kvalitetssäkra Organisera och lagra Paketera och visualisera Leverera och marknadsför Slutprodukt Högt värde
 22. 22. Förväntad användning av datamängder Kommersiell återanvändning Samhällsnyttig återanvändning Källa: Digital Broadband Content – Public Sector Information, OECD Digital Economy Papers No. 112
 23. 23. Vilka datamängder efterfrågas? 140 120 100 80 Akademi/ forskning Stora företag (>250 anställda) 60 Privatpersoner Offentlig sektor 40 Små- och medelstora företag Nystartade företag 20 Ideell sektor 0 Källa: http://data.gov.uk/odug-roadmap (hämtad 2013-10-15)
 24. 24. För vilka syften efterfrågas data? 250 200 150 Akademi/ forskning 100 Stora företag (>250 anställda) Privatpersoner 50 Offentlig sektor Små- och medelstora företag 0 Nystartade företag Ideell sektor Källa: http://data.gov.uk/odug-roadmap (hämtad 2013-10-15)
 25. 25. Nyttor och kostnader för att publicera datamängder
 26. 26. Frågor
 27. 27. Viktigt att tänka på  Ta ställning till i vilken omfattning ni ska arbeta med öppna data  Ta ett övergripande politiskt principbeslut om arbetet med öppna data  För en dialog med möjliga användare av öppna data  Samverka regionalt och nationellt för att öka nyttan av ert arbete  Använd det stöd som det nationella ramverket för öppna data erbjuder
 28. 28. Testa och kom med synpunkter Vi tror att det är viktigt att ramverket får testas av de avsedda användarna i kommuner och landsting. Därför lanserar vi idag det nationella ramverket för öppna data i en testversion. Vi tar gärna emot era synpunkter på de olika delarna av ramverket fram till och med den 31 mars 2014. http://www.skl.se/oppnadata
 29. 29. Magnus Kolsjö magnus.kolsjo@se.pwc.com 010-212 49 49 Peter Krantz AB

×