Publicité
Session31 Maria Losman
Session31 Maria Losman
Prochain SlideShare
Totalentreprenader så funkar detTotalentreprenader så funkar det
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session31 Maria Losman

  1. Till och från stadens utkant – transport och mobilitetsfrågor för externa köpcenter VTI Transportforum 2013 Session 31 onsdag 9 januari 2013 Vikten av samverkan mellan olika aktörer i planeringsskedet Maria Losman, Ecoplan, www.ecoplan.se Exemplet Torp i Uddevalla kommun Trafikverket tog våren 2012 initiativ till att ta fram ett förslag till handlingsplan för hållbara transsporter, så kallad Mobility Management, vid Torp köpcentrum med anledning av den pågående kraftiga expansionen av handelsverksamheten. Ecoplan anlitades för uppdraget. En illustration av tankesättet som präglat infrastrukturplaneringen är den film http://www.youtube.com/watch?v=RT9FPpT519g som Trafikverket och Uddevalla kommun låtit ta fram för att visa vägnätet i det framtida Torp 2015. Filmen har en inledande reservation att den är ett arbetsmaterial som i detaljer inte behöver stämma med slutresultatet. I filmen kör personbilar omkring med behagliga avstånd emellan, några gående skymtar vid handelshusen men där finns inga cyklister och inga lastbilar. Bussar finns. De står parkerade på terminalen på Västra Torp. Det finns inga bussar ute i trafiken och inga busshållplatser förutom terminalen. Det finns cykelbanor men de ansluter inte till handelshusen. Bild. Översikt från filmen Torp växer -utbyggnad av vägnät med mera vid Torp handelsområde Intresset för att underlätta för annat resande än egen bil har inte varit påtagligt i utvecklingen av Torp. Området har planerats för biltrafik och med liten tanke på kollektivtrafik, gång och cykel. Tankarna på Mobility Management kom in sent i projektet.
  2. Några av lärdomarna från Torp är: • Att de som finansierar infrastrukturprojekt och som samtidigt har politiska mål att minska klimatpåverkan samt gynna kollektivtrafik, gång och cykel, tydligare villkorar pengar till att infrastrukturen planeras för det. Både Västra Götalandsregionen och Trafikverket har sådana beslut, liksom de flesta kommuner. Det här är inget som man kan utgå från löser sig av sig självt utan tydliga politiska direktiv. Policys i respektive organisation räcker inte, utan besluten behöver vara specifika i projektet. Detta eftersom det finns så många politiska mål och policys, delvis motstridiga. • Att inte bara bygga utvecklingen av en hållbar mobilitet på frivilliga åtaganden från företagen utan att vara tydlig i genomförandeavtal och planer vad som gäller, hela vägen ut i bygglov och uppföljning av utfallet. • Att Trafikverket, den regionala kollektivtrafikmyndigheten och offentligt ägda kollektivtrafikbolag (i det här fallet Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiksekretariat och Västtrafik) utvecklar sina samarbetsformer. Dels i planskedet. Dels i genomförandeskedet om det – som exemplet Torp visar – upptäcks brister i planskedet. Det viktigaste är givetvis att försöka göra rätt från början. Men om det ändå blir fel, måste det gå att rätta till eller åtminstone mildra effekterna.
Publicité