Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Januari 2016
investereninagrarischmaterieel
zobespaartuopbedrijfsmiddelen
De nieuwe werkelijkheid
en de invloed hiervan
op...
colofon
Algemene contactgegevens
ABN AMRO Lease N.V.
Vliegend Hertlaan 77
3526 KT Utrecht
Postbus 3171
3502 GD Utrecht
Tel...
33
De afgelopen jaren heeft de economische crisis een beperkt effect op de agrarische sector gehad. Wel
merken ondernemers...
44
De toegenomen omvang van agrarische bedrijven, heeft zijn weerslag op het gebruik van bedrijfsmiddelen.
Daarbij leiden ...
5
“Er is een essentieel andere vervangings-
kalender op uw materieel van toepassing
dan een paar jaar geleden.”
Besparen o...
“Een belangrijke vraag voor het kunnen berekenen van uw TCO is:
Verdient u uw geld met uw machines of verdient u uw geld
m...
7
 De belangrijkste variabelen uitgelicht.
kostenperdraaiuur
verlagen
Brandstofkosten
Zoals in het voorbeeld is weergegeve...
8
Aanschafkosten
Tegenover de eventuele winst door brandstofbesparingen,
staat de forse stijging van de aanschafprijs van ...
99
ABN AMRO Lease onderscheidt twee typen bedrijfsmiddelen in de manier waarop wij naar financiering in de
agrarische sect...
10
Voordelen van lease op een rij
 U heeft de keus om de bedrijfsmiddelen tot 100% te financieren. Hierdoor blijft uw wer...
abnamrolease.nl
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Investeren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

235 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Investeren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

 1. 1. Januari 2016 investereninagrarischmaterieel zobespaartuopbedrijfsmiddelen De nieuwe werkelijkheid en de invloed hiervan op uw machinepark
 2. 2. colofon Algemene contactgegevens ABN AMRO Lease N.V. Vliegend Hertlaan 77 3526 KT Utrecht Postbus 3171 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 - 212 64 06 E-mail: info@nl.abnamrolease.com Website: abnamrolease.nl Deze publicatie is een samenwerking van ABN AMRO Lease N.V. Fokko Jansma Equipment Specialist Telefoon: 030 - 212 67 68 E-mail: fokko.jansma@nl.abnamrolease.com ABN AMRO Bank N.V. Martijn Leguijt Sector Analist Agrarisch en Food ABN AMRO Telefoon: 020 - 343 37 20 E-mail: martijn.leguijt@nl.abnamro.com Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO Lease betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO Lease, noch functionarissen van ABN AMRO Lease dan wel door haar ingeschakelde derden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. © ABN AMRO Lease, januari 2016 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is slechts toegestaan indien de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor vooraf schriftelijke toestemming voor is verkregen van ABN AMRO Lease. Teksten zijn afgesloten op 7 december 2015.
 3. 3. 33 De afgelopen jaren heeft de economische crisis een beperkt effect op de agrarische sector gehad. Wel merken ondernemers steeds meer dat gebeurtenissen waar ook ter wereld in toenemende mate effect hebben op hun bedrijfsvoering. Opbrengstprijzen voor bijvoorbeeld melk of graan worden steeds vaker bepaald door vraag en aanbod buiten Nederland. En ook de prijsbewegingen van producten, zowel aan de opbrengsten- als aan de kostenkant, zijn heftiger dan in het verleden, mede door de afbouw van de Europese steunmaatregelen. Deze grotere volatiliteit maakt ondernemen in de agrarische sector uitdagender en vraagt van ondernemers een visie op de toekomst van de sector en hun bedrijf. De volgende stap Efficiëntie, schaalvergroting en hoogwaardige bedrijfs- voering zijn voor Nederlandse agrarische bedrijven steeds belangrijker. Factoren zoals innovatie en aandacht voor duurzaam ondernemen spelen hierbij in toenemende mate een grote rol. Ook loonbedrijven groeien mee in de veranderende bedrijfsvoering van hun klanten. Mede hierdoor is er meer aandacht voor landbouwmechanisatie. Veel agrarische bedrijven hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in grond, nieuwe stallen of uitbreiding van opslagcapaciteit. Een volgende stap dient vaak nog gezet te worden: investeren in materieel dat past bij de (veranderde) bedrijfsvoering. Inzicht in kosten Op de langere termijn zijn de vooruitzichten voor de landbouwsector goed. Echter, de weg ernaartoe zal er de komende jaren nog grillig uitzien. De eerdergenoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat ondernemers in uw sector nog kritischer op kosten moeten letten om zo goed te kunnen anticiperen op toegenomen prijsschommelingen. Machine- kosten zijn daar een belangrijk onderdeel van. Vaak ligt de focus op de aanschafprijs van een machine terwijl deze, afgezet tegen de totale kosten van het gebruik, een beperkt onderdeel uitmaken. In dit rapport kijken we met behulp van de Total Cost of Ownership (TCO) hoe u als ondernemer inzicht kunt krijgen in de kosten van een machine gedurende de hele gebruiksduur. En wat laat u dán meewegen bij het nemen van de investeringsbeslissing? sectorheeft eigendynamiek “Weet u wat de impact van schaalvergroting is met betrekking tot uw materieel?“
 4. 4. 44 De toegenomen omvang van agrarische bedrijven, heeft zijn weerslag op het gebruik van bedrijfsmiddelen. Daarbij leiden slimmere technieken ten gunste van de productiviteit tot een intensiever gebruik van machines. Dit heeft zowel effect op het aantal manuren als op de levensduur van het materieel. Doordat materieel in toenemende mate multi-inzetbaar wordt en de draaiuren per jaar per bedrijfsmiddel hoger liggen, is de economische levensduur eerder verstreken. Het belang van mechanisering van uw bedrijf heeft namelijk als effect dat de gevolgen van onvoorziene stilstand van machines groter zijn. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat u zichzelf de vraag moet stellen: past het tempo waarin ik mijn machines vervang nog bij mijn bedrijfsvoering? inzichtisdebasis voorelkeinvestering Intensiever gebruik Voorheen werden, in bijvoorbeeld de melkveehouderij, machines doorgaans 500 tot 800 draaiuren per jaar gebruikt. In 10 jaar tijd zijn dat 8.000 draaiuren. U kon toen gerust in 10 jaar afschrijven. Tegenwoordig ligt het gebruik van machines tussen de 1.000 en 1.300 draaiuren per jaar, wat neerkomt op 30% meer uren. Dus is het belangrijk meer aandacht te hebben voor:  slijtage  reparatie en preventief, dan wel frequenter onderhoud  aangepaste afschrijvingen De geavanceerde technieken, het intensievere gebruik en de daarmee gepaard gaande hogere kosten voor onderhoud en reparatie, vragen om een pro-actief beheer van uw machinepark. Het is daarom meer dan ooit van belang een goed meerjarenplan ten aanzien van uw materieelbeheer te hebben.  Grotere bedrijven, intensiever machinegebruik.
 5. 5. 5 “Er is een essentieel andere vervangings- kalender op uw materieel van toepassing dan een paar jaar geleden.” Besparen op bedrijfsmiddelen door inzicht in uw Total Cost of Ownership Om goede investeringskeuzes te maken is inzicht in uw kosten belangrijk. Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van dergelijke keuzes, is het helder krijgen van uwTotal Cost of Ownership (TCO). DeTCO is een benaderingswijze die alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en het gebruik van bedrijfsmiddelen inzichtelijk maakt. Met inzicht in uw TCO kunt u: ▶▶ Bepalen of een investering economisch rendabel is door de totale kosten in kaart te brengen en af te zetten tegen de opbrengsten van de investering. ▶▶ Verschillende investeringen vergelijken door te kijken naar alle kosten tijdens de economische levensduur in plaats van ‘slechts’ naar de aanschafkosten. Met dit inzicht wordt u zich bewust van de werkelijke kosten per draaiuur. En met het helder krijgen van uw TCO, kunt u mogelijk besparen op uw bedrijfsmiddelen. Zo kunt u uw bedrijfsvoering nog verder professionaliseren. Hoe werkt de Total Cost of Ownership? In de diagram hieronder staat een voorbeeld van deTCO van een tractor (140 pk) zoals gebruikt in de melkveehouderij of de akkerbouw. De totale kosten gedurende de gebruiksduur van de machine bestaan uit verschillende elementen. Elk element is weergegeven als een percentage van de kosten per draaiuur. Grote kostenposten in het voorbeeld zijn loon- kosten (50%), investering in de machine (17%), brandstof- kosten (12%) en slijtdelen (10%). Hoe de verdeling van de kosten voor u precies uitkomt, hangt af van een aantal factoren. En dan kan het best wat uitmaken of u een oude machine heeft die is afgeschreven maar nog inzetbaar is of dat u een nieuwe machine heeft staan die aan alle huidige vereisten voldoet. In het voorbeeld hieronder gebruiken we van de volgende uitgangspunten: Kosten per draaiuur* Investering machine (aanschafprijs - restwaarde) Brandstofkosten Loonkosten Onderhoud en reparatie Verzekering Rente kosten Slijtdelen Uitgangspunten Aanschafkosten: € 65.000 Economische levensduur: 12 jaar Restwaarde: 28% Verzekeringspremie: 1,60% Loonkosten arbeidskracht per jaar: € 20.000 Brandstofverbruik: 9 liter per draaiuur Brandstofkosten: € 1,10 per liter Rente: 3% Draaiuren per jaar: 500 Totaal aantal draaiuren: 6.000 Slijtdelen verbruik: € 4.000 Elementen 17% 12% 50% 10% 5% 3% 3% * Aan dit fictieve rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden. Bij de berekening van de loonkosten is rekening gehouden met een arbeidskracht die ook andere werkzaamheden verricht dan gemechaniseerde activiteiten. Deze TCO-berekening is gebaseerd op 100% financiering van de aanschaf van de tractor. Inzicht is de basis voor elke investering
 6. 6. “Een belangrijke vraag voor het kunnen berekenen van uw TCO is: Verdient u uw geld met uw machines of verdient u uw geld met behulp van uw machines?” 6 Wat werkt voor uw bedrijf? Wie inzicht heeft in zijn totale kosten kan precies zien op welke onderdelen eventueel bespaard kan worden. Zo valt op dat de aanschafkosten in het gebruikte voorbeeld slechts 17% vormen van de totale kostprijs. En hoeveel zin heeft het om uit besparingsoverwegingen al het onderhoud en de reparaties zelf te doen als dit maar 3% uitmaakt van een draaiuur? Dan kunt u in de meeste gevallen misschien beter besparen op brandstof of op loonkosten. Een tractor die minder diesel per draaiuur verbruikt, levert dan al snel een hogere besparing op. Belangrijk is wel dat u rekening houdt met uw type bedrijfsvoering: verdient u uw geld met uw machines? Of verdient u uw geld juist met behulp van machines? Inzicht is de basis voor elke investering
 7. 7. 7  De belangrijkste variabelen uitgelicht. kostenperdraaiuur verlagen Brandstofkosten Zoals in het voorbeeld is weergegeven, is brandstof een substantieel onderdeel van de kostprijs per draaiuur. Brandstofkosten bewegen sterk mee met factoren waar u enerzijds geen invloed op kan uitoefenen en waar u anderzijds wel degelijk sturing aan kunt geven. Grofweg 1/8e van de kosten per draaiuur komt voor rekening van brandstof. De hoogte van brandstofkosten is deels afhankelijk van externe factoren. Zo wordt er sinds 1 januari 2013 één enkel accijnstarief voor diesel gehanteerd. Tot deze datum konden ondernemers nog volop profiteren van ‘rode diesel’ waarop een laagbelast tarief gold. Met het schrappen van die regeling is de accijns voor niet gekentekende voertuigen en werkmaterieel in één klap met 18 cent per liter gestegen. Een andere factor die van invloed is op het onderdeel brandstofkosten, is de fluctuerende olieprijs. Flinke besparing Het grote aandeel van brandstofkosten in de TCO daagt de ondernemer uit om juist daar naar besparingen te zoeken. Een niet onbelangrijke bijdrage aan het verlagen van uw kosten, is het bijscholen van uzelf en/of uw mede- werkers. Met een project als Het Nieuwe Draaien, gericht op het slimmer bedienen van landbouwmachines en grondverzetmachines, zijn flinke besparingen mogelijk. Daarnaast kunt u overwegen om te investeren in een nieuwe machine. Een machine die per draaiuur minder diesel verbruikt omdat deze gebruik maakt van nieuwe technieken en brandstofbesparende opties, kan zeker voordeliger zijn. Maar wat als u een prima functionerende oude machine heeft die volledig is afgeschreven en waarvan het onderhoud volledig in eigen huis of bij een mechanisatiebedrijf gebeurt? Op het eerste gezicht lijkt het voordelig om deze machine te blijven gebruiken. Maar is dit ook zo? Rekenvoorbeeld brandstofverbruik Het brandstofverbruik bepaalt gemiddeld 12% van de totale kosten per draaiuur. Dit is vooral voor loonbedrijven een belangrijke afweging. De totale kosten per draaiuur kunnen variëren tussen de € 5 - € 30, afhankelijk van het type machine. Door kritisch naar uw materieel te kijken, kunt u flink besparen. Zo kan het inruilen van een oude tractor door een tractor met hetzelfde vermogen u in 10 jaar tijd, € 16.500,- schelen. Als uw oude tractor 9 liter per uur verbruikt, komt dat bij 10.000 draaiuren neer op 90.000 liter. Een nieuwe tractor verbruikt 7,5 liter per uur, wat neerkomt op 75.000 liter. Dit scheelt 15.000 liter. Vermenigvuldigd met de huidige prijs voor brandstof van € 1,10, levert dit een jaarlijkse besparing van € 1.650,- op.
 8. 8. 8 Aanschafkosten Tegenover de eventuele winst door brandstofbesparingen, staat de forse stijging van de aanschafprijs van veel machines. Dit is deels veroorzaakt door de toegenomen capaciteit van machines en deels een gevolg van de nieuwe Europese emissie-eisen voor Non Road Mobile Machinery en de daarmee gepaard gaande introductie van roetfilters en het gebruik van AdBlue. Grotere en complexere machines, met meer vermogen, zijn nu eenmaal duurder. De nieuwprijs voor een zelfrijdende maishakselaar kan oplopen tot meer dan € 300.000,-. Maar de economische levensduur van het object is ook langer dan vergelijkbare machines van een aantal jaren terug. Investeren in nieuw materieel kan er daarnaast voor zorgen dat onvoorziene stilstand minder vaak voorkomt. Want heeft u inzicht in de kosten van onvoorziene stilstand? Heeft dit invloed op uw productie? En wat betekent dat voor de kwaliteit van uw product? Het is van belang dat u zichzelf dergelijke vragen stelt bij het verkrijgen van grip op uw kosten. Loonkosten In Nederland zijn de loonkosten relatief hoog. Daar zal niet snel verandering in komen.Toch heeft u de mogelijkheid deze gunstig te beïnvloeden. Dankzij verregaande automatisering en technologische ontwikkelingen, is er een trend waarneem- baar met betrekking tot de inzet van (externe) mankracht. Door de gegroeide omvang van agrarische bedrijven, het toegenomen gebruik van materieel en de stijgende mechanisatiegraad, rijst nu de logische vraag: ga ik werkzaamheden zelf doen of ga ik het uitbesteden? Een nieuwe machine (vervangend of uitbreidend) kan namelijk ook zorgen voor lagere loonkosten. Dit vraagt een hogere initiële investering, maar deze verdient zichzelf snel terug doordat u minder manuren nodig heeft om hetzelfde werk gedaan te krijgen. Met de hoge loonkosten in Nederland kan dit u al snel besparing opleveren en daarmee uw concurrerend vermogen verbeteren. Onderhoud en verzekering De kosten voor slijtage, reparatie, onderhoud en verzekering zijn als afzonderlijke kostenposten relatief klein, maar samen genomen vertegenwoordigen ze een aanzienlijk deel van uw TCO. Nieuw materieel zorgt voor lagere onderhoudskosten en kan leiden tot lagere verzekeringslasten. Besparen op vervanging van onderdelen kan ook door een (opfris) cursus te volgen, waardoor slijtage van gangbare slijt- delen, zoals banden, tanden en messen, beperkt blijft. Een keerzijde van de komst van nieuwe, betrouwbare technieken is dat de kosten vaak hoger zijn als er wél een defect optreedt. Deze verhoogde kosten zijn niet alleen een gevolg van de veelal duurdere onderdelen van deze complexere technieken, maar ook van de hogere technische kennis en speciaal gereedschap die vereist zijn om dergelijke machines te kunnen repareren. Tijdig preventief onderhoud kan onvoorziene stilstand voorkomen. Grip op de kosten De afgelopen jaren lag de focus binnen de agrarische sector veelal op groei. De toegenomen bedrijfsomvang en de technologische ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat Nederland bekend staat om haar krachtige agri-complex. U als ondernemer bent daar ook onderdeel van. Het is tijd voor de volgende stap: het krijgen van grip op de kosten, ook op dat van uw materieel. Door deze kosten inzichtelijk te maken, kunt u weloverwogen besluiten maken ten aanzien van uw bedrijfsvoering. En hier helpen wij u graag bij. Door onze gedegen sectorkennis en gedetailleerde kennis over lease en bedrijfsmiddelen, kunnen wij u optimaal adviseren bij het maken van investeringsbeslissingen. Kosten per draaiuur verlagen
 9. 9. 99 ABN AMRO Lease onderscheidt twee typen bedrijfsmiddelen in de manier waarop wij naar financiering in de agrarische sector kijken: machines die 365 dagen per jaar ingezet worden en bedrijfsmiddelen die meer seizoens- matig ingezet worden. Wat beide typen karakteriseert is het belang van up-time. Zo kan een melkveehouder zich bijvoorbeeld geen stilstand veroorloven. En tijdens bijvoorbeeld een aardappeloogst, moet het materieel ook optimaal functioneren. Maar is de financiering van uw materieel wel afgestemd op de toegenomen gebruiksintensiteit? Wat kan leasen u brengen? Door schommelingen in de opbrengstprijzen van uw producten of door toename van kosten door bijvoorbeeld de afschaffing van rode diesel, wordt u gedwongen continu kritisch te zijn op uw kosten. Wij kunnen u helpen bij het maken van een goede financiële planning, als het gaat om de kosten van uw materieel. Het grote voordeel van lease is namelijk dat u uw investering koppelt aan uw cash flow. De flexibiliteit van lease ligt besloten in allerlei variaties in de looptijd van het contract en in de wijze waarop de financieringslasten kunnen worden verdeeld over die looptijd. Hierdoor spreidt u de kosten van de investering en behoudt u uw liquiditeitspositie. Zo is er speciaal voor de agrarische sector:  Seizoensgebonden facturatie  Combinaties financieren (bijvoorbeeld een tractor in combinatie met het werktuig) kan in één leasecontract  Budgetteerbare leasetermijnen (dus afschrijving na bijvoorbeeld ontvangst melkgeld)  100% financiering van het bedrijfsmiddel, waardoor uw werkkapitaal beschikbaar blijft voor andere zaken  Financiering van (jong) gebruikte machines  Sale Lease back (verkoop van reeds in eigendom zijnde bedrijfsmiddelen om ze daarna terug te leasen) hoekunnenwiju helpen?
 10. 10. 10 Voordelen van lease op een rij  U heeft de keus om de bedrijfsmiddelen tot 100% te financieren. Hierdoor blijft uw werkkapitaal beschikbaar.  Bij ABN AMRO Lease kunt u, dankzij flexibele betaalschema’s, uw investering afstemmen op uw cashflow.  U heeft keuzevrijheid van leverancier, of u kunt zelf uw machine samenstellen met de fabrikant.  De financiering is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel.  Budgetteerbare maandtermijnen, dus overzichtelijke kosten per maand.  Optimale benutting van de eventuele aanwezige fiscale voordelen.  Door relatief korte looptijden sneller mogelijkheid tot moderniseren. Financiering direct gekoppeld aan het bedrijfsmiddel Bij leasen is de financiering direct gekoppeld aan de machine, waardoor 100% financiering mogelijk is. Toekomstbestendig ondernemen wordt ondersteund omdat de financiering niet afhankelijk is van korte termijn ontwikkelingen, zoals een fluctuerende rentestand of onzekerheid over de beschikbaarheid van bancair krediet. Leasing sluit aan bij de trend naar off-balance financiering: bij nieuwe generaties ondernemers heeft het bezit van bedrijfsmiddelen geen prioriteit; het gaat om de beschik- baarheid. Bent u echter liever zelf juridisch eigenaar van het te financieren bedrijfsmiddel? Dat kan ook! Flexibiliteit Flexibiliteit is het voornaamste kenmerk van lease. Gezien de grote variatie aan leasevormen is het zonder meer mogelijk een passende financieringsoplossing te bieden die naadloos aansluit bij de karakteristieken van uw onderneming. ▶▶ Bij financiële lease bent u als ondernemer economisch eigenaar, terwijl de leasemaatschappij juridisch eigenaar is. Bij deze leasevorm staat de waarde van het bedrijfs- middel bij uw onderneming op de balans en kunt u er ook op afschrijven. ▶▶ Bij operationele lease staat het bedrijfsmiddel bij de leasemaatschappij op de balans (off-balance financiering). Doordat hierdoor balansverkorting optreedt, zijn betere balansverhoudingen mogelijk en loopt u geen risico op waardevermindering van de bedrijfsmiddelen. Het grote voordeel van lease is dat u uw werkkapitaal niet hoeft aan te spreken. Hierdoor blijft het beschikbaar voor verdere ontwikkeling van uw bedrijf. De financiering is afgestemd op de economische levensduur van het bedrijfs- middel. U betaalt in vaste maandelijkse termijnen. Bovendien kan lease fiscaal aantrekkelijk zijn. Kortom, als u als ondernemer geen eigen kapitaal kunt of wilt vrijmaken voor de aanschaf van een nieuwe machine, is financiering door middel van lease een goede optie. U spreekt uw werkkapitaal niet aan terwijl u toch een (her)investering doet in uw materieel. Partners in business ABN AMRO Lease onderscheidt zich in de markt door de combinatie van gedegen sectorkennis met gedetailleerde kennis over lease en bedrijfsmiddelen. Onze adviseurs kennen de agrarische sector en de machines die u gebruikt. Samen met u bekijken zij welke leaseconstructies en maatwerkoplossingen optimaal zijn voor uw investerings- behoefte. Wilt u weten welke bedrijfsmiddelen u kunt leasen in uw sector? Kijk dan snel op abnamrolease.nl Hoe kunnen wij u helpen?
 11. 11. abnamrolease.nl

×