Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

UML.ppt

 1. Slide 1 UML
 2. Slide 2 Въведение в UML  Предназначение • Акроним на Unified Modeling Language • Използва се за описание на обектни модели • Използва различни типове диаграми за описанието на различни аспекти на модела  Пълно описание http://www.uml.org/
 3. Slide 3 Диаграми в UML  Класове (Class) – части от статичната структура на модела  Използване (Use Case) – идентифицира основните функции на системата и връзката на основните актьори с тях  Последователност (Sequence) – показва взаимо- действията като последователност от съобщения  Сътрудничество (Collaboration) – показва взаимодействията организирани около обектите и връзките между тях
 4. Slide 4 Диаграми в UML...  Състояния (Statechart) – показва поведението на обекти или реализацията на операция на клас  Осъществяване (Implementation) – показват осъществяването чрез структурата на изходния код и структурата на рънтайм инсталационния код
 5. Slide 5 Диаграми на класове  Предназначение • описва статичната структура на част от системата • класове от обекти и връзки между тях • пакети • интерфейси • връзки и др.
 6. Slide 6 Диаграми на класове...  Клас  Атрибут  Операция
 7. Slide 7 Диаграми на класове...  Отделен обект от клас  Отношения
 8. Slide 8 Диаграми на класове...  Отношения (релации) • Асоциация – обикновено бинарна • Агрегация и композиция • Зависимост
 9. Slide 9 Диаграми на класове...  Отношения (релации) • Генерализация (наследяване)
 10. Slide 10 Диаграми на използване  Случай на използване (use case)  Типове релации • комуникация • разширение • използване • включване
 11. Slide 11 Диаграма на последователностите  Основни елементи • Обекти с тяхната продължителност на живот • Съобщения между тях във времето
 12. Slide 12 Диаграма на сътрудничество Показва взаимодействието, но от друг ъгъл. Времето отсъства
 13. Slide 13 Диаграма на състоянията  Диаграмата е свързана с клас или метод и показва: • Състоянията на един обект (или взаимодействие) • Реакцията на обект на стимули (събития) като действия или отговори
 14. Slide 14 Диаграма на състоянията...  Основни понятия • Състояние – което: • удовлетворява някое условие • изпълнява някакво действие или • чака някакво събитие Едно състояние може да се разложи на няколко пара- лелни или взаимно изключващи се подсъстояния
 15. Slide 15 Диаграма на състоянията...  Основни понятия... • Действие(Action) – вътрешните действия се извършват като реакция на събития. Те са атомарни, непрекъсваеми, не променят състоянието и се извършват мигновено. Три имена са имена на специални действия и не могат да бъдат събития • entry – влизане в състоянието • exit – излизане от състоянието • do – обръщение към вградена автомат
 16. Slide 16 Диаграма на състоянията...  Основни понятия... • Събитие(Event) – предизвиква “преминаване” и не принадлежи само на един клас или обект. Има няколко типа: • SignalEvent – явен сигнал от обект • CallEvent – операция извикана от обект • ChangeEvent – когато дадено условие се изпълни • TimeEvent – изтекло е определено време от друго събитие (напр. влизане в състояние)
 17. Slide 17 Диаграма на състоянията...  Основни понятия... • Преминаване(Transition) – смяна на състоянието. В това време могат да се извършват действия и да се изпращат съобщения. Те могат да бъдат сложни - да имат по няколко изходни и крайни състояния  Пример – банкова сметка
 18. Slide 18 Диаграми за осъществяване  Диаграми на компонентите – компонента е многократно използваема част, която обединява елементи от модела
 19. Slide 19 Диаграми за осъществяване...  Диаграми на внедряване – показват структурата на окончателния инсталационен код
 20. Slide 20 Диаграми за осъществяване...  Диаграми за управление на модела Пакетът (package) е основен структурен елемент. Той е група от елементи (класове, обекти, асоциации, функционални елементи и пакети). Пакетът дефинира пространство на имената и всеки елемент в него трябва да ума уникално име. Той може да бъде основа за управление на съхранението, достъпа и конфигурирането.
 21. Slide 21 Пример за зона на достъп  Моделиране на домейна (анализ на областта)
 22. Slide 22 Пример...  Системен анализ (анализ на контекста)
 23. Slide 23 Пример...  Обектно моделиране
 24. Slide 24 Пример...  Диаграма на състоянията и автомат за проверка на PIN
 25. Slide 25 Пример...  Диаграма на последователностт на достъп
Publicité