Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ww1-171229144037.pdf

 1. UNANG DIGMAANG PANDAIGIDIG Pandaigdigang digmaang naganap mula 1914 hanggang 1918 na kinasangkutan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo na noon ay napapangkat sa dalawang magkalabang alyansa: Triple Alliance at Triple Entente
 2. MGA SANHI NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG MILITARISASYON, ALYANSA, IMPERYALISMO, NASYONALISMO
 3. MILITARISASYON pagpapalakas o pagpapaigting ng sandatahang lakas ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpaparami ng armas at sundalo
 4. MILITARISASYON Nagsimulang magtatag ng malalaking hukbong pandagat ang Germany. Ipinalagay na ito'y tahasang paghamon sa kapangyarihan ng Inglatera bilang Reyna ng Karagatan.
 5. ALYANSA isa o higit pang kalipunan o kasunduan ng mga bansa o partido na sumusuporta sa isang programa, paniniwala o pananaw.
 6. ALYANSA Triple Alliance ITALY GERMANY AUSTRIA-HUNGRY
 7. ALYANSA TRIPLE ENTENTE RUSSIA GREAT BRITAIN FRANCE
 8. IMPERYALISMO isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o kontrol na pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa
 9. IMPERYALISMO • sinalungat ng Britanya ang pag-angkin ng Germany sa Tanganyika (East Africa) • Tinangka namang hadlangan ng Germany ang pagtatatag ng French Protectorate sa Morocco sapagkat naiinggit ito sa mga tagumpay ng France sa Hilagang Aprika. • Naging kalaban din ng Germany ang Britanya at Hapon sa pagsakop sa Tsina . • Hindi nasiyahan ang Germany at Italya sa pagkakahati-hati ng Aprika sapagkat kaunti lamang ang kanilang nasakop samantalang malaki ang nabahaging nakuha ng Inglatera at France.
 10. NASYONALISMO tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa sariling bayan o bansa. Ito rin ang ideyolohiyang pampolitika bumubugkos sa isang tao sa iba pang mga taong may pagkakapareho sa kanyang wika, kultura at iba pa.
 11. NASYONALISMO •ang mga Junker, ang aristokrasyang militar ng Germany, ay naniwalang sila ang nangungunang lahi sa Europe •pagnanais ng Serbia na angkinin ang Bosnia at Herzegovina na nasa ilalim ng Austria. •ang pagkamuhi ng mga Serbian dahil sa mahigpit na pamamahala ng Austria.
 12. PAGPATAY KAY ARCHDUKE FRANZ FERDINAND
 13. PAGPATAY KAY ARCHDUKE FRANZ FERDINAND Gavrilo Princip (Black Hand)
 14. MGA MAHAHALAGANG KAGANAPAN NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 15. DIGMAAN SA KANLURAN France vs Germany •Pinakamainit na labanan •Lumusob sa Belguim ang hukbong Germany at ipinagwalang-bahala nitong huli ang pagiging neutral na bansa nito. Ito ang paraang ginamit nila upang malusob ang France.
 16. DIGMAAN SA SILANGAN RUSSIA vs Germany •Lumusob ang Russia sa Prussia (Germany) sa pangunguna ni Grand Duke Nicholas, pamangkin ni Czar Nicholas II.
 17. DIGMAAN SA BALKAN AUSTRIA-HUNGARY vs SERBIA OTTOMAN EMPIRE vs RUSSIA
 18. DIGMAAN SA KARAGATAN GREATY BRITAIN vs Germany •Sa unang bahagi ng digmaan ay nagkasubukan ang mga hukbong pandagat ng Germany at Britanya. ang Naitaboy ng mga barkong pandigma ng Germany mula sa Pitong Dagat (Seven Seas) lakas pandagat ng Britanya.
 19. NABUO ANG MGA BAGONG ALYANSA CENTRAL POWERS GERMANY AUSTRI-HUNGARY OTTOMAN EMPIRE BULGARIA ALLIES JAPAN ITALY UNITED STATES
 20. WAKAS NG DIGMAAN •Natalo ang Central Powers •Sumilang ang mga bagong bansa •Piniramahan ang Kasunduan sa Versailles
 21. BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG Maraming buhay at ari- arian ang napinsala 8.5 milyong sundalo, 22 milyong nasugatan, 18 milyong sibilyan 200 bilyong dolyar na pinsala sa ari-arian
 22. BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG Nabago ang mapa ng Europe Ang Austria at Hungary ay nagkahiwalay. Ang mga bansang Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia at Albania ay naging malalayang bansa. Apat na imperyo sa Europe ang nagwakas: ang Hohenzollern ng Germany, Hapsburg ng Austri- Hungary, Romanov ng Russia at Ottoman ng Turkey.
 23. BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG Nabuo ang LEAGUE OF NATIONS na may layuning: • maiwasan ang digmaan; • maprotektahan ang mga • kasaping bansa sa pananalakay ng iba; • lumutas sa mga usapin at hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi • mapalaganap ang pandaigdigang pagtutulungan, at • mapalaganap ang mga kasunduang pangkapayapaan.
 24. Hindi nagtagumpay ang League of Nations dahil sa: •Pinaghati-hatian ang mga kolonya dating kolonya ng Central Powers •Lubhang pinahina ang hukbong sandatahan ng Germany sa lupa at sa dagat. Binawasan ito ng marami at ang pinaglalakbayang ilog ng Germany at ipinagbawal ang kanilang mga partisipasyon sa anumang digmaan.
 25. Hindi nagtagumpay ang League of Nations dahil sa: •Pinagbawalang gumawa ng mga armas at amyunisyon ang Germany. •Ang Germany ay pinapangakong magbayad ngmalaking halaga sa mga bansang napinsala bilangreparasyon. Ang layunin ng mga gumawa ngkasunduang ito ay upang lubusang pilayin angGermany nang hindi na ito muling magtangkang gambalain ang kapayapaan ng daigdig.
 26. Pahina 460 Magdala ng Oslo Paper, colored paper at iba pang gamit sa bawat grupo.
Publicité