Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mënyrat dhe veglat për komunikim

4 352 vues

Publié le

Mënyrat dhe veglat për komunikim

  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Mënyrat dhe veglat për komunikim

  1. 1. MËNYRAT DHE VEGLAT PËR KOMUNIKIM
  2. 2. MËNYRAT DHE VEGLAT PËR KOMUNIKIM Përzgjedhja e mënyrave dhe veglave për komunikim varet nga natyra, intereset dhe shprehitë e publikut që e kemi qëllim , mirëpo, gjithashtu , varet edhe nga ajo se me çfarë kanalesh të komunikimit disponon komuna, dhe gjithsesi , nga lartëisa e mjeteve financiare për këtë qëllim .
  3. 3. MËNYRAT DHE VEGLAT PËR KOMUNIKIM Kriter kryesor në përzgjedhjen e metodave dhe të veglave për komunikim paraqet përshtatshmëria e tyre me: qëllimet e përcaktuara, publikun, porosinë, mundësinë për re a lizim.
  4. 4. MËNYRAT DHE VEGLAT PËR KOMUNIKIM <ul><li>Komunikimi i drejtpërdrejtë : </li></ul><ul><li>takime </li></ul><ul><li>takime joformale </li></ul><ul><li>ngjarje të ndryshme : punëtori , trajnime , seminare , mitingje , ahengje , festivale </li></ul><ul><li>letra </li></ul><ul><li>komunikimi elektronik </li></ul><ul><li>ditët e hapura </li></ul><ul><li>ditët e pranimit te kryetari i komunës </li></ul><ul><li>info-qendra komunale </li></ul><ul><li>telefona për informata etj. </li></ul>
  5. 5. MËNYRAT DHE VEGLAT PËR KOMUNIKIM <ul><li>Komunikimi indirekt : </li></ul><ul><li>Ueb-faqja </li></ul><ul><li>tabelat për shpallje </li></ul><ul><li>buletini / gazeta komunale </li></ul><ul><li>publikime të ndryshme </li></ul><ul><li>fletushka </li></ul><ul><li>plakate </li></ul><ul><li>bilborde </li></ul><ul><li>mediume etj . </li></ul>
  6. 6. MËNYRAT DHE VEGLAT PËR KOMUNIKIM <ul><li>Komunikimi me mediumet : </li></ul><ul><li>ftesa dhe njoftime </li></ul><ul><li>konferenca për shtyp </li></ul><ul><li>brifingje </li></ul><ul><li>intervista </li></ul><ul><li>deklarata </li></ul><ul><li>pjesëmarrja në emisione </li></ul><ul><li>vizita të gazetarëve </li></ul><ul><li>buletini elektronik etj. </li></ul>
  7. 7. MËNYRAT DHE VEGLAT PËR KOMUNIKIM <ul><li>Shembull : </li></ul><ul><li>Me publikun kryesor të qëllimit, më mirë është të komunikohet drejtpërdrejt, nëpërmjet takimeve me këshilltarët dhe kryetarin e komunës ose duke marrë fjalë në mbledhje të Këshillit . </li></ul><ul><li>Kryetari i komisionit ose personi përgjegjës , nëpërmjet konferencave për shtyp ose pjesëmarrjes në emisione në mediumet lokale, mund t’i informojë qytetarët në mënyrë më të detajuar . </li></ul><ul><li>Me publikun me ndikim mund të komunikohet drejtpërdrejt nëpërmjet takimeve koordinative, thirrjeve telefonike, e-mailit, raporteve etj. </li></ul>

×