Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Совети за успешна фотографија

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Fotografija
Fotografija
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 74 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Metamorphosis (20)

Plus récents (20)

Publicité

Совети за успешна фотографија

 1. 1. Фотографија
 2. 2. Дпбрп кпмппнираните фптпграфии бараат внимателнп планираое и ппнекпгаш трпеливп чекаое.
 3. 3. Еднпставнпст Дајте му најгплемп визуелнп внимание на центарпт на интерес вп вашата фптпграфија
 4. 4. Некпмплицирана заднина
 5. 5. Телефон? Мост? Кактус?
 6. 6. Јасна цел зпштп е направена фптпграфијата
 7. 7. Избпр: Кплкав дел пд предметпт на фптпграфираое да вклучите? Треба ли тпј да биде врамен хпризпнталнп или вертикалнп?
 8. 8. Ппеднпставуваое на фптпграфиите и засилуваое на центарпт на вниманиетп сп некпмплицирани заднини, избегнуваое неппврзани елементи, дпближуваое. Ппгплема динамика – пбјектпт надвпр пд центарпт
 9. 9. Генералнп, фптпграфиите сп предмети директнп вп центарпт се дпживуваат ппстатичнп и ппмалку интереснп пд фптпграфии кпи гп ппставуваат пбјектпт надвпр пд центарпт.
 10. 10. Кпмппзиција Правилп на третини
 11. 11. Пат на движеое на субјектите – пставајте прпстпр пред нив вп кпј мпжат да се движат
 12. 12. Најдпбрп е хпризпнтпт и вертикалните пбјекти да се ппставуваат впн центар
 13. 13. Линии
 14. 14. Дијагпнали какп впдечки линии кпи гп ппкажуваат патпт на фптпграфијата – пплеснп се следи главнипт субјект
 15. 15. Линии кпи се ппвтпруваат за да се привлече вниманиетп на центарпт на интерес
 16. 16. Кривата „S“
 17. 17. S крива кпја фпрмира дијагпнални впдечки линии + дпбрп ппставен центар на интерес
 18. 18. Баланс
 19. 19. Триагплници – јакп визуелнп единствп
 20. 20. Гепметриски фигури
 21. 21. Дпбар баланс: расппред на фигури, бпи и пбласти на светлина и темнина кпи се надппплнуваат едни сп други
 22. 22. Видлива пптппра
 23. 23. Симетричен и асиметричен баланс
 24. 24. Вертикална симетричнпст – гп дели вниманиетп на гледачпт
 25. 25. Баланс: фпрмален наспрпти нефпрмален стил
 26. 26. Врамуваое
 27. 27. Ппставуваое на центарпт на интерес вп рамка сп ппмпш на другите предмети кпи се вп преден план – длабпчина
 28. 28. Избегнуваое интеграција Гледаме вп 3 димензии, фптпграфираме вп 2
 29. 29. Пресечени луде
 30. 30. Блиски интегратпри – пбјекти или линии кпи се премнпгу блиску дп главнипт субјект
 31. 31. Кпрекција сп низпк агпл
 32. 32. Главната умешнпст е каде да се застане и кпга да се притисне кппчетп.
 33. 33. Пример за фптп-нпвинарствп

×