Contenu connexe

Similaire à 2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals(20)

Plus de MiquelEstape(20)

Dernier(20)

2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals

 1. Eines per a una administració digital Miquel Estapé Consorci AOC. 17 juliol de 2019
 2. #directivaEAPC Agenda • Com ens veu la ciutadania? • Administració digital: per a què? • Drets i obligacions: 4 reptes • I com ho fem? Eines i gestió del canvi • Any 2019: revolució digital • Conclusions
 3. 3 Com ens veu la ciutadania?
 4. 4 Com ens veu la Ciutadania?
 5. 5 Administració digital: per a què?
 6. Administració digital: per a què? Compliment legalitat Eficiència Satisfacció ciutadania
 7. Marc legal de l’administració electrònica • Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics • Reial decret 3/2010, esquema nacional de seguretat • Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de de Catalunya • Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics de Catalunya • Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica • Llei 19/2014, de transparència de Catalunya • 910/2014/CE reglament europeu sobre identificació-e i serveis de confiança • Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de Catalunya • Llei 39/2015 i 40/2015, del procediment administratiu comú i règim Jurídic • 2016/679/CE reglament europeu de protecció de dades personals • Llei 9/2017, de contractes del sector públic • Reial decret 1112/2018, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils ···
 8. 8 Drets i Obligacions 4reptes “Understanding the problem is half the solution (actually the most important half)”
 9. • Tots els tràmits s’han de poder fer digitalment • No pot entrar paper a l’Administració • GesGó interna 100% digital • Tràmits només en electrònic: o Entre AAAPP o D’empreses, enGtats, empleats públics, professionals i representants L’Administració és Digital o NO és
 10. Transparència i rendiment de comptesL’Administració és Oberta o NO és • Transparència activa de 120 ítems • Dret accés a la informació • Informació d’interès s’ha de publicar en dades obertes • Retiment de comptes • Pràctiques ètiques i integres • Publicar reunions amb grups d’interès • Facilitar la participació cituadana
 11. • Tria el canal: digital o presencial per a les sol·licituds i notificacions • Dret a conèixer l’estat de l’expedient i consultar els documents • No ha de presentar documents en poder de l’Administració • Dret a assistència • Finestreta única AAPP • Dret a disposar d’una identificació digital El Ciutadà “mana” i l’Administració “obeeix” (dins la legalitat)
 12. L’Administració és Eficient o NO és una Bona Administració • Ineficiència = pèrdua de temps i/o diners • La tecnologia és una gran oportunitat d’eficiència • Ciutadà té dret a una bona Administració • L’Administració té l’obligació de retre comptes
 13. 13 I com ho fem? Eines
 14. • 93% Ajuntaments tenen menys de 20.000 habitants • Manca de recursos econòmics i humans • Manca de personal format • Moltíssimes obligacions legals • Tecnologia avança molt ràpid Context
 15. Model català d’administració electrònica • Col·laboració !!! • AOC: serveis comuns i d’interoperabilitat d’administració digital • Diputacions: serveis de gestió interna • Consell Comarcal: suport de proximitat • Generalitat: finança i lidera el projecte • Integració amb empreses de mercat • Servei integral: suport i acompanyament
 16. Serveis d’Administració Digital GESTOR EXPEDIENTS MYGOV TRANSPARÈNCIA e-CONTRACTACIÓ SIGNADORCESICAT REGISTRE
 17. Eines d’administració electrònica Ciutadania Empresa / associacions Relacions entre Administracions Ges`ó interna Iden`tat i Signatura electrònica Transparència Avaluació de la bona Administració
 18. Ciutadania Drets Ciutadania Servei AOC o Diputació Consultar informació: 125 ítems Transparència Fer tràmits per mitjans electrònics, 24x7 e-TRAM Obtenir un rebut-e de les sol·licituds Rebre les notificacions electrònicament, si ho demana e-Notum No aportar dades i documents que es troben en poder de les administracions Via Oberta Conèixer l’estat de tramitació de l’expedient per mitjans electrònics Gestor Expedients (Diputació) Consultar els tràmits de totes les Administracions (Punt d’accés general) MyGov nou 2020
 19. Empresa i Associacions Drets i Obligacions Servei AOC Dret d’accés a la informació de les licitacions e-Contractació Dret d’accés a la informació de les convocatòries de subvencions Transparència Obligació d’enviar les factures electrònicament e.FACT Obligació de realitzar tots els tràmits per mitjans electrònics (sol·licituds, notificacions, licitacions, contractes, convenis etc) e-TRAM (FUE) e-Contractació Portasignatures Gestió de representacions i apoderaments Representa nou
 20. Relació entre Administracions Obligacions AAPP Servei AOC Les entitats del sector públic s'han de relacionar per mitjans electrònics EACAT Tràmits (SIR) Finestreta única de l’Administració: gestionar les sol·licituds dels ciutadans adreçades a altres AAPP No demanar dades i documents que es troben en poder de les administracions Via Oberta Publicar a la Seu electrònica el catàleg de dades i documents interoperables Transparència
 21. Gestió interna Obligacions AAPP Servei AOC o Diputació Registre d’entrada / sortida electrònic ERES o Registre Diputació Digitalització de les entrades i sortides Còpia Gestor electrònic dels Expedients i Documents Gestor Expedients (Diputació) Arxiu electrònic dels expedients i-Arxiu Signar electrònicament per part de les AAPP tots els documents Portasignatures Signador Els Empleats Públics han relacionar-se electrònicament amb l’Administració e-TRAM e-NOTUM Seguretat dels sistemes d’informació Cesicat
 22. Identificació i signatura Drets Ciutadania Servei AOC Disposar de mitjans d’identificació electrònica per a la tramitació electrònica d’acord al principi de proporcionalitat idCAT Mòbil idCAT Certificat (T-CAT empleats públics i càrrecs electes) Ús dels sistemes d’identificació i signatura acceptats per l’Estat i la Unió Europea VALID Guia d’identificació i signatura electrònicaCompliment de la normativa Europea d’identificació i signatura digital
 23. Transparència Drets Ciutadania Servei AOC Consultar 125 ítems d’informació pública per mitjans electrònics: organització, sous, catàleg de serveis, actes Ple, pressupost, etc. Transparència Dret a sol·licitar informació i fer propostes, queixes i suggeriments e-TRAM Publicar informació d’interès en dades obertes > Dades obertes Transparència Dret a participar en la gestió pública Decidim Diputació de Barcelona i Girona Nota: règim de sancions per als incompliments
 24. Avaluació Avaluació Servei AOC Administració electrònica > Mapa Administració Digital AOC Transparència > Informe Síndic Greuges > Infoparticipa Estalvis Metodologia AOC Satisfacció serveis digitals Metodologia AOC Bones pràctiques > Fundació Pi Sunyer Seguretat digital Informes CESICAT Gestió pública Gestió econòmica > Cercles comparació i > SIEM Diputació de Barcelona Comparador pressupostos locals > Transparència Catalunya Generalitat
 25. 25 I com ho fem? Gestió del Canvi
 26. La clau de fer camí són les persones persones + model + tecnologia
 27. Tecnologia és un servei “commodity” La satisfacció dels Ciutadans NO es pot externalitzar Focus on aporteu més valor
 28. Focus en vèncer les resistències
 29. La transformació (digital) és Artesania
 30. 30 2019 Revolució Digital
 31. • Anti-burocràtica • Àgil • Accés des del mòbil • Personalitzada • Proactiva • Humana L’Administració és Innovadora o NO serà
 32. 33 Conclusions
 33. L’Administració ha de ser Digital, Oberta, Eficient, Innovadora = Centrada en el Ciutadà
 34. Moltes gràcies! Miquel Estapé Subdirector Estratègia i Innovació Consorci AOC mestape@aoc.cat