Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Uips reding anatomia mrhania

1 854 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Uips reding anatomia mrhania

 1. 1. D E T E K T Í V K A V P O D A N Í Ú I P Š A D U Š A N AČ A P L O V I Č AZ A P Í S A L : M I R O S L A V B E B L A V Ý , P O S L A N E CN R S RAko získať dvojnásobnepredražený prenájom v„súťaži“ so 7 uchádzačmi
 2. 2. Čo sa stalo? V máji 2013 počas parlamentnej rozpravy som poukázal na zmluvuo nájme priestorov, ktorú uzatvoril Ústav informácií a prognózškolstva, organizácia priamo riadená ministerstvom školstva Ide o prenájom priestorov v bude Reding Tower II v Bratislave-Rači Zmluva bola uzatvorená 1. 3. 2013 na 34 mesiacov na 440 m2 + 4parkovacie miesta na cca 340 000 EUR (cca 10,2 mil. SKK) Nájomné za priestory bez parkovania je 22,3 EUR/m2 mesačne(vnútorné rozdelenie nepoznáme Napriek tomu, ţe v rovnakom čase bol bez akéhokoľvekvyjednávania v rovnakej budove ponúkaný prenájom významnemenších priestorov za 12,85 EUR/m2 mesačne (9,95 EUR/m2nájom + pribliţne 2,90 EUR/m2 sluţby) V oboch prípadoch obsahuje nájom aj všetky sluţby
 3. 3. ÚIPŠ sa bránil tvrdením, ţe: Náklady na takéto priestory ceny nájmov „v uvedenejlokalite (iba plochy, bez sluţieb a energií) pohybujúna úrovni 14 EUR/m2“ Ceny nemoţno porovnávať, lebo „ceny za prenájomsa v ponukách pre súkromný sektor uvádzajú bezDPH... cena, ktorá bola obstaraná pre ÚIPŠ...uvedená aj s DPH“ „často cena za správu a energie navýšia cenu nájmuo sumu vyššiu, neţ je cena za samotnú plochu“
 4. 4. ALE Všetky tri tvrdenia sú preukázateľne nepravdivé
 5. 5. Náklady na takéto priestory: ako sme uţ uviedli, v rovnakej budove bezakéhokoľvek vyjednávania ponúkali menšiu plochuza 9,95 EUR/m2 Podľa Jones Lang Salle dosiahli priemerné nájmymimo centra Bratislavy 8-10 EUR/m2, úroveň 14EUR/m2 dosahujú najprestíţnejšie nájmy v centretypu Aupark Tower, nie budovy v Rači
 6. 6. DPH: ako je zjavné zo zmluvy, ÚIPŠ platí DPH lenz parkovacích miest, ktoré sú zanedbateľnou časťounájmu. Za samotné priestory sa DPH neplatí.
 7. 7. Iné náklady: nepoznáme prípady, kde by cena za správu a energienavýšila cenu nájmu o sumu cca 10 EUR/m2 či viac,ako by to malo byť v tomto prípade v rovnakej budove máme k dispozícii ponuku ciena energií za pribliţne 2,90 EUR/m2 mesačne aj keby sme zobrali do úvahy osobitné sluţby, ktorési ÚIPŠ objednáva, nevieme sa dostať nad 3-4EUR/m2 mesačne
 8. 8. Prečo hovorím o dvojnásobnom predraţení Prečo hovorím o dvojnásobnom predraţení, keď oprotibeţnej ponuke v Redingu je „len“ cca 73%? (22,3EUR/m2 vs 12,85 EUR/m2) Pretoţe priestory v Redingu sú samy o sebe zbytočneluxusné – ide o tzv. kategóriu A Priestory ministerstva školstva ani ÚIPŠ nespĺňajúkategóriu A Respektíve, ţiadne štandardné priestory štátnej správynespĺňajú podmienky kategórie A Budovy štátnej správy sú v kategórii B aţ C, čo byznamenalo ešte výrazne niţšie nájmy
 9. 9. Poďme však k jadru tajomstva: ÚIPŠ sa hájil tým, ţe priestory vyberal v súťaţi 7záujemcov Ponuku však predloţil len jeden záujemca – naprieklukratívnosti podmienok Tak sa pozrime na tú súťaţ a vyriešme záhadu
 10. 10. Záujemcovia: Naozaj oslovili 7 záujemcov Kto sú tí záujemcovia? Okrem toho správneho – YIT Redingu Sú to ešte: 4 realitné kancelárie (LEXXUS, BYTOČ,TUreality, Reality Bratislava) a 2 developeri (HB Reavis, Penta Investments) Tu nastáva prvá poistka ÚIPŠ ÚIPŠ neoslovil popredné realitné firmy zaoberajúce sapriestormi kategórie A (CBRE, Jones Lang Salle, Colliers) Ale lokálne realitné firmy, ktoré priestory tohto typu aninemávajú v ponuke Takţe ako reálni oslovení zostali len 2 developeri
 11. 11. Druhá poistka ÚIPŠ: Oslovenie rozoslané poštou – odovzdané na poštev piatok 25. 1., takţe záujemcovia ho v pošte obdrţaliv pondelok 28. 1, v horšom prípade v utorok 29. 1. Odoslané aj mailom vo štvrtok 24. 1. v noci (medzi22 a 23. hodinou)nasledovným: LEXXUS, HBReavis V piatok 25. 1. Medzi 12. a 13. hodinou nasledovným RealityBA, Bytoč, TUReality, YIT, Penta Deadline na podanie ponuky – streda 30. 1.o 11:00
 12. 12. Teda tri pracovné dni na: Obdrţanie Prečítanie Rozhodnutie o účasti / v prípade realitiek nájdeniepriestorov Vypracovanie ponuky (38 strán) Odovzdanie
 13. 13. Istota je guľomet: Ale predsa len, čo keby sa niekto iný okrem Redingunašiel, kto by mal za týchto okolností záujem sazúčastniť... Sú tu ďalšie poistky
 14. 14. Tretia poistka ÚIPŠ: Poţiadavka na preukázanie úrovne osvetlenia naúrovni minimálne 500 luxov Reding dostal ţiadosť mailom vo štvrtok 24. 1.o 22:31 Uţ v piatok 25. 1. vypracoval dodávateľ pre Reding22stranový posudok na konkrétne priestory, ktoréReding ponúkal ÚIPŠ Následne získal finálny posudok od autorizovanéhorevízneho technika 29. 1.
 15. 15. Štvrtá poistka ÚIPŠ: ÚIPŠ ţiadal moţnosť 3mesačnej výpovednej lehotyz priestorov To by bol pre kaţdého prenajímateľa v kategórii Abozk smrti V zmluve s Redingom uţ však 3mesačná výpovednálehota reálne nie je. Zmluva je na fixnú dobu a je tamlen uvedené, ţe nájomca je zmluvu oprávnenývypovedať len vtedy – ak sa priestory stanú bezzavinenia ÚIPŠ nespôsobilé... a Reding ich do 6mesiacov neopraví ALEBO ak inak hrubo porušujesvoje povinnosti
 16. 16. Doterajšia reakcia rezortu: Po tom, čo som v parlamente poukázal napredraţenosť nájmu – Dušan Čaplovič na brífinguvyhlásil, ţe: „Ja som sa to dozvedel aţ z tlače...Samozrejme, dal som si ešte veci preveriť a budemich preverovať.“ Odvtedy sa ministerstvo k danej veci nevyjadrilo. ÚIPŠ vydal vyhlásenie s uvedenými nepravdivýmiinformáciami.
 17. 17. Čo sa stane teraz? Ministerstvo školstva ako riadiaci orgán OP Vzdelávaniev prípade národných projektov uznáva alebo neuznávakonkrétne výdavky. Ak tento uzná, preplatí ho zo štátnych peňazí a potom si ichuplatní z eurofondov. Ţiadny audítor Európskej komisie, ak sa na tento prípadskutočne pozrie, nemôţe tieto výdavky uznať. Zaplatíme tak predraţenie dvakrát – najprv v cene priestorova potom v tom, ţe nám ich aj tak nepreplatia z eurofondov Vyzývam preto ministra školstva, aby konal Minister sa vyhováral, ţe riaditeľa ÚIPŠ (svojho nominanta)uţ odvolal medzičasom pre iný prehrešok Akú však vyvodí zodpovednosť voči manaţérom projektu? Ako zabezpečí, aby sme nepremárnili 2x10 mil. Sk?

×