Brochure Moby2

Moby2 Ltd.
Moby2 Ltd.Executive Director at Moby2 Ltd. à Moby2 Ltd.

Moby2 Presentation

Open World
Обученияиконсултации,електронниобучения
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
2
НАКРАТКО ЗА МОБИ2
История
„Бизнесът обучава бизнеса“ е принцип, залегнал още при сформирането на компанията, а с помощта
и на използваните от екипа на Моби2 интерактивни методи за обучените за последните няколко
години над 5.000 служители и мениджъри от различни компании придобиха нови знания и полезни
умения. 	
Статистика
През последните години екипът на Моби2 ЕООД успя да реализира над 100 корпоративни обучения
с 850 участници в тях. В процентно съотношение, условно те могат да се разпределят в пет основни
категории според тематиката и целите на проведените тренинги:
 60% - Продажби, търговски преговори, работа с ключови клиенти
 20% - Мениджърски умения – ситуационно лидерство, годишна оценка, комуникация и
мотивация.
 15% - Тиймбилдинг и ефективна работа в екип
 5% - Управление на времето и задачите. Управление на конфликти и корпоративна идентичност.
Клиенти
По-голямата част от фирмите, с които сме реализирали тренинги на мениджърите и служителите, са
сред водещите компании в България като: COCA-COLA HBC Bulgaria, UniCredit Bulbank, Оранжерии
Гимел, OMV Bulgaria, Natur Pharma Bulgaria, SKF Bulgaria, Nestle Bulgaria, GENERALI Bulgaria, Solvay
Sodi, Praktiker, Duropack Trakia Papir, БЕЛЛА България, Dunapack Rodina, EVN Bulgaria, E.ON Bulgaria,
Enza Zaden Bulgaria, СТЕМО, Престиж 96 и др.
Уеб Решения
В областта на новите технологии, по отношение на комуникации, работата в екип, проджект
мениджмънт и e-learning, Моби2 успя да реализира редица референтни проекти за организации и
компании като: Coca-Cola HBC Bulgaria, Allianz Bulgaria, БОКАР АД, Чайка АД (Варна), Дуропак Тракия
Папир АД, HRDC (Център за развитие на човешките ресурси - координиращ орган на ЕС за България),
NSBS (Асоциация спедиторите в България), Unicredit Bulbank и др.
EU програми
От 2007 година екипът на Моби2 натрупа богат опит при участието си в различни програми,
финансирани от ЕС като Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Програма
“Леонардо да Винчи”, Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 и др. Някои от по-
големите проекти, в които екипът ни има дейно участие, са LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166220, 212/03
BULG4 и ESF-2101-05-02002.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
3
ОБУЧЕНИЯ И ТИЙМБИЛДИНГ
Най-важният ни капитал са 25-те водещи бизнес експерти, които се включиха активно в процеса на
споделяне на личен опит с клиентите ни и трансфер на знания, придобити в практиката им в България
и чужбина.
Компаниите имат възможност да изберат между 60 различни програми, които лесно се адаптират и
към техните специфични условия и изисквания.
Какво даваме в повече на клиентите си...?
®® Комплексно решение, ориентирано към дълготрайното сътрудничество и изграждане на
доверие между обучаващ и обучаван екип за максимизиране на ефекта.
®® Образователна логистика от тренинги и обучители, съобразени с целите за бизнес развитие и
особеностите на клиента и сферата му на дейност.
®® Вътрешно-фирмена бизнес академия с годишна рамка, включваща към обученията работа по
реални проекти и казуси от практиката на компанията.
Отворени обучения
За по-лесна ориентация на клиентите ни, сме разделили темите в няколко основни направления,
свързани пряко с дейността на една организация като:
 Управление
 Стратегия
 Продажби
 Финанси
 Проекти
 Човешки потенциал
 Специални умения
Tиймбилдинг
Това, в което сме убедени в Моби2 е, че за успеха на дейността по сплотяване на екипа и развиване
на лидерските умения, тиймбилдинга трябва да е наситен с добро настроение и приятни емоции.
Необходимо е и добро разбирателство в групата, бързо и точно вземане на решения и отключване на
творческия потенциал в хората, който е в основата на всяка програма за сплотяване на екипи.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
4
ПАРТНЬОРСТВА
Международни партньори - Австрия
Aвстрийската фирма wings4minds е фокусирана
върху устойчивия и здравословен начин на
развитие на компаниите. Специалистите от wing-
s4minds подпомагат талантите и компетенциите
на хората, екипите и организациите чрез
направени по мярка тренинги, консултации, коучинг и corporate health management.
Фирмата wings4minds подпомага организациите да достигнат желаните върхови постижения,
работейки целенасочено за вдъхновяването на служителите и даването им на възможност за активно
включване в процеса от една страна, а от друга за изграждането на силни и компетентни лидери,
витални екипи и корпоративна култура, базирана на взаимодействието и взаимното доверие. По
този начин се подпомага бизнес лидирането, което води и до устойчив успех и лично, респективно
социално здраве.
Сред клиентите им са най-големите фирми в Централна и Източна Европа като: Procter Gamble,
Bank Austria, Austrian Airlines, Petrom Gas, OMV, Raiffeisen, T-Mobile, Xerox и др.
Международни партньори - Гърция
Fractality A.S. е фирма, специализирана в областта
на бизнес консултиране и обучения с широк кръг
на приложение. Екипът на Fractality е с
дългогодишен опит на регионалния и
международен пазар по отношение изпълнението
самостоятелно и в партньорство на различни
обществени и частни проекти. Основните
направления, в които работи фирмата, са:
 	Стратегическо планиране и анализ, планиране и управление на бизнес процеси;
 	Управление на проекти - осъществяване, мониторинг и оценка на проекти;
 	Проекти на ЕС – подготовка, оценяване и помощ при внедряване;
 	Тренинг програми;
 Event management - (организиране и провеждане на събития).
Международни партньори - САЩ
iSpring Suite е награден софтуерен продукт (Gold
Brandon Hall Award for Best Advance in Content Au-
thoring Technology) свързан с Power Point за
създаване на електронни обучения и тестове. Най-
характернотозанегоелеснотоибързоизползване,
което не изисква специални програмни умения.
Създадените продукти с iSpring са ефектни и добре
изглеждащи, предразполаган аудиторията за максимална интерактивност на съдържанието. Чрез
създадените приложения за мобилни устройства, те са достъпни за всички канали. Моби2 е reseller
партньор на iSpring Solutions Inc. и предоставя по-добри финансови условия, електронно обучение и
квалификация.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
5
АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ
МAT - Management Assessment Tool (basic competences)
Това е инструмент за online оценка разработен от екипа на Моби2 на база богатия и разнообразен
опит в бизнес обученията. Основната му цел е да се оцени нивото на информираност и разбиране от
страна на мениджърите и ключовите специалисти в компанията на основните категории базисни
мениджърски компетенции в шест основни области:
1.	 Управление на времето
2.	 Управление на целите
3.	 Комуникация и организационно поведение
4.	 Базисни мениджърски умения
5.	 Развитие на ефективен екип
6.	 Управление на корпоративни проекти
Чрез използването на МАТ от служителите, мениджърите или HR специалистите, ангажирани с тази
дейност, може да се състави план за индивидуално и екипно обучение и развитие, което да се базира,
не само на желанията и самооценките на хората в компанията или на техните преки мениджъри, но
и на обективен метод на оценка на техните знания.
Уеб адрес: http://mat.moby2.com
Консултиране и диагностика
Много често процесите, протичащи в дадена компания, са невидими за мениджмънта, оказващ се
не рядко неподготвен за негативното им влияние върху работата с човешкия потенциал, маркетинг и
продажбената стратегия, финансите и дори имиджа на конкретната организация.
Една фокусирана диагностика често дава информация, помагаща за превантивното регулиране на
негативните симптоми и процеси, протичащи вътре.
Направленията в областта на консултирането и диагностиката на различни видове организации, в
които екипът на Моби2 има изграден дългогодишен опит и утвърдено име, са:
 Коучинг и консултиране на мениджърското развитие;
 Диагностика на организации и екипи;
 Индивидуална диагностика;
 Консултиране на успешен подбор;
 Корпоративен дизайн и идентичност;
 Консултиране на продажбена и маркетинг стратегия;
 Удовлетвореност на клиентите;
 PR консултиране и стайлинг.
Опитът ни през годините показва, че участието на мениджърите и специалистите в единично
обучение оказва влияние върху тяхната мотивация и квалификация. Ефектът обаче е ограничен във
времето, ако това обучение е еднократен акт, а не е част от цикъл на обучения и дейности, свързани
с практиката, планирани и съобразени с дейността на клиента в дългосрочен план.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
6
КОРПОРАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Консултации - заедно с вътрешните поръчители (мениджмънта на компанията) и представители от
HR отдела предварително се обсъжда план за работа, целите, които трябва да се достигнат, както и
специфичните очаквания на клиента.
Програми - съставяме индивидуални програми, съобразени с изискванията и нуждите на клиента.
Обучения - екипът на Моби2 провежда планираните обучения, съобразени с нуждите и очакванията
на клиента.
Проекти - проведените обучения се съчетават със самостоятелни задачи и работа по проекти, целящи
прилагането на знанията на практика от страна на участниците. В процесът могат да се присъединят
преките ръководители и други заинтересовани страни в организацията, получава се обратна връзка и
от консултантите обучители (прилагане на практика на performance managment system).
Резултати - изграждането на дългосрочно партньорство с нашите клиенти води до осезаема
промяна - значително повишаване на индивидуалните и корпоративните резултати, подобряване на
комуникациятасклиентиидоставчици,кактоиподобряваненакомуникациятавътреворганизацията.
Във фазата на резултати прилагаме обективни методи за оценка на ефективността и постигнатите
резултати.
Иновативни проекти с приложение на целия подход, бяха изпълнени с клиенти от финансовия сектор,
между които Уникредит Булбанк, Уникредит Лизинг и банка за финансиране на малкия и средния
бизнес. В проектите участваха повече от 400 души – мениджъри, експерти връзки с клиенти, експерти
кредитиране, експерти лизингова дейност.
Моби2 има традиции при изграждането на цялостни проекти за обучения, тип Академии. В тях
съвместно с мениджмънта на организациите създаваме цялостна програма от теми за обучения, чрез
които участниците трайно и дълбочинно да повишават своите умения и компетенции. Компании,
които вече ни се довериха за провеждането на техните Академии са Уникредит Булбанк, Дуропак
Тракия АД, Дунапак Родина, Оранжерии Гимел АД и др.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
7
МОДЕЛ НА РАЗВИТИЕ НА ЕКСПЕРТИ ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
През 2011 година Моби2 ЕООД създаде авторски модел за обучение на експерти връзка с клиенти,
който да подобри техните компетенции и отговори на изискванията на бизнеса за по-добра и
качествена дейност. Нарекохме този модел органичен, сравнявайки го с растежа на едно дърво. В
основата стоят компетенции, които осигуряват добър фундамент за надграждане на професионални
умения за оценка, управление и развитие отношенията с клиенти в организацията.
Основна идея в този модел е посредством обучения и индивидуални консултации, да се развият
компетенции по теми, основни за експертите връзка с клиенти. Темите следват логическа
последователност за надграждане на знания, които се разгръщат в период определен съвместно с
мениджмънта на компанията.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
8
Моделът се фокусира в 5 основни и 5 допълнителни области, които в процеса на обучение и
консултиране биват взаимно обвързани.
 Първа основна тема – „Успешен подбор и оценка на клиенти“, с допълнителна тема „Управление
на позитивната мотивация“.
 Втора тема – „Успешни контакти“, с допълнителна тема „Управление на стреса“.
 Трета тема – „Успешни решения“, с допълнителна тема „Управление на комуникациите“.
 Четвърта тема – „Успешни преговори“, с допълнителна тема „Управление на конфликтите“.
 Пета тема – „Развитие на отношенията“, с допълнителна тема „Управление на времето и
задачите“.
По време на обученията от всяка една област препоръчваме прилагане на качествени и количествени
критерии и индикатори за оценка на ефективността на управлението на връзките с клиенти. Тези
индикатори ще включат самооценка на експерта „Връзки с клиенти“, оценка от страна на мениджъра
и медиация и насочване от страна на консултанта.
Процесът по прилагане на този модел
предвижда провеждане на
предварително проучване на
клиентите на организацията, както и
вътрешно проучване на експертите
връзка с клиенти.
Тозимоделработиуспешносактивното
участие на три страни – обучител,
пряк ръководител и обучаем. Тази
тристранна връзка позволява анализ
на представянето в реално време,
като предоставя възможности за
развитие и подобрение по време на
изпълнение на работните задължения
и отговорности. По този начин
работните задачи, част от обучението
се имплементират в работния процес
на всички участващи, което подобрява
в значителна степен резултатите и
създава успешни работни навици.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
9
ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧЕНИЯ
От втората половина на 2010 година Моби2 ЕООД започна целенасочено и постъпателно да
разработва една нова сфера в областта на корпоративните обучения – електронните обучения, или
e-Learning, като създаде платформата eLearn.pro.
Какво е еLearn.Pro?
eLearn.pro е проект, който се развива в три етапа до сега:
 Първият, от 2010 до май 2015 година - изграждане на множество
корпоративни акаунти и ядрото на системата. То ще функционира
под формата на проект start.eLearn.pro - електронен магазин и
пространство за споделяне на електронни книги и електронни
обучения на web адрес: www.start.eLearn.pro;
 Вторият етап обхваща функционалностите на професионална мрежа за обучение и развитие,
както и активна партньорска програма за издатели, автори и маркетинг партньори: www.eLearn.
pro;
 ПрифиналнияетаппрофесионалнатамрежазаобучениеиразвитиеeLearn.Proщебъдедостъпна
за крайните потребители.
Основните направления, в които тази платформа ще предлага електронни обучения са:
®® бизнес компетенции;
®® бизнес английски;
®® компютърни умения за бизнес софтуер.
Защо да изберем дигитални издания, обучения и публикации?
Технологиите днес ни позволяват да се развиваме с темпове каквито човечеството до сега не познава.
Какви са предимствата на това да получаваме информация и знание, чрез дигиталните издания,
обучения и публикации:
 Съдържанието е синтезирано и предоставено по модерен и интерактивен начин, с използването
на глобални стандарти, оптимизирано за мобилни устройства и за хора със специални
потребности.
Защо eLearn.Pro?
 Наемане или купуване на електронни книги, обучения, публикация, тестове, оценки и други
електронни продукти.
 24/7достъп до личния профил с избрано съдържание. Личностно и професионално развитие със
собствено темпо и в удобно време.
 Споделяне и достъп до информацията по компетенции съвместно с другите потребители в
глобалната и собствена езикова версия.
 Възможност за контакт и обмен на идеи, поставяне на въпроси и търсене на решения в групи по
интереси и мозъчни тръстове.
 Възможност за създаване и споделяне на списък с желани и използвани електронни продукти.
Споделяне на сертификати, резултати от тестове и оценки важни за личното развитие.
 Възможност за участие в онлайн дискусии -въпроси към обучители, автори и глобални лидери,
участие в Уебинари и онлайн събития.
 Споделяне на съдържание във Facebook, Google+ и LinkedIn.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
10
КОРПОРАТИВНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
От 2010 година компанията развива корпоративна платформа за обучение и развитие eCompany.pro.
Защо организациите се насочват към електронни обучения и платформи за управление на знанието?
 Чрез електронните обучения имаме висока възвращаемост на инвестициите - до 7 пъти повече в
сравнение с другите традиционни форми на обучение и развитие, дължаща се на проследяемост
на ефекта и ниски общи разходи.
 Времето за обучение е съобразено с индивидуалния ритъм на организацията, с приоритетите на
нейния бизнес, като той не пречи а се вписва в общите процеси на действие.
 Инструмент за ефективнамотивацияиподготовка на хората припроцесина иновацияипромени.
 Електронните обучения, тестове и оценки създават стандартизиран процес за развитие на
хората, независимо от географските ограничения и обема. Електронните обучения гарантират
обективност и индивидуален подход.
 Нов иновативен начин за развитие на пазара, чрез възможност за обучение на клиентите.
Защо Ви предлагаме да изберете корпоративен акаунт в eCompany.pro?
КорпоративнияакаунтвeCompany.proпредлагабогатифункционалности
вобласттанаобучениеиразвитие.Къмтрадиционнитефункционалности
за електронни обучения, тестове, анкети, учебни ресурси, са добавени
допълнителни, които увеличават ефекта на развитие. Това са:
 Корпоративно wiki с възможност за създаване на важни информативни статии и са удобни за
бързи справки.
 Виртуална класна стая, удобна за провеждане на дистанционни обучения и съвещания. Сесията
може да бъде записана и достъпена допълнително.
 Въвеждане на компетентностен модел свързан с процесите на обучение и развитие.
 Възможност за генериране на 360 градусова обратна връзка.
 Щателни статистики, съобразени с организационната структура и мениджмънт на всички
обучения в организацията, включително и тези проведени лице в лице.
 Възможност за използване на предварително изготвени шаблони за провеждане на електронно
обучение, обучение лице в лице и blended learning.
 Автоматизацияна основните процесиза обучениеи развитие – създаване на акаунти,включване,
график.
Корпоративния акаунт на eCompany.pro Ви предлага лек и привлекателен дизайн на интерфейса,
който е специално оптимизиран и за мобилни устройства.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
11
РАЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧЕНИЯ
От края на 2010 година до сега ние работим по реализацията на корпоративни електронни обучения
за компании като Кока Кола ХБК – България, Дуропак Тракия АД (вече Ди Ес Смит България АД),
УниКредит Булбанк и др. В тези проекти ние на практика доказахме, че притежаваме капацитета
успешно да работим с онлайн обучителни платформи от ранга на SAP eLearning Solution 600 и
др. LMS системи. Това означава, че изграждаме SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
пакети (в последна ревизия 2004,в.3 и в.4 ), които са напълно съвместими с повечето съвременни
обучителни платформи, които следят за подробните статистики на всеки преминал през e-Learning
обучителен модул. Способни сме да генерираме цялостни решения в дизайн, проектиране, сценарий
и изграждане на електронни обучения, по поръчка на клиента.
ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД” И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО.
Една от най-важните теми, които разработваме за нашите клиенти е тази, за безопасността и здравето
ни по време на работа. Неслучайно тази тема е и обект на внимание от държавата и законодателя,
които поставят задължителни условия за правилно поведение на служители и работодатели.
Всички знаем изискванията на нормативната уредба и голямата редица от документи и инструктажи,
които трябва да познава всеки служител. За да организира този процес, всяка компания трябва да
назначи съответен екип или служител, който да работи в тази област. Това несъмнено е свързано и със
съответни разходи за отделено време, администрация, дори пътувания при големите организации.
Как е възможно да не засягаме корпоративния бюджет и
същевременно да подобрим ефективността на такова обучение,
задължително за всяка едно търговско и производствено
предприятие? Моби2 също има своя принос в тази сфера, като и тук
основната цел е достигната - максимална ефективност и резултатност
при обучението на екипи и цели организации.
Решението? - разбира се, пак е от Моби2. И то е електронно обучение
и инструктаж, със автоматизирана система за проверка на знанията,
чрез платформата за електронни обучения eCompany.pro.
През последната година Моби2 реализира няколко корпоративни
проекта в тази област. Компании с над 500 служители изработиха
електронни обучения на тема “Безопасни и здравословни условия на труд”, които посрещат
конкретните им корпоративни потребности, брендирани и изготвени специално за тях.
Електронното обучение може да съдържа интерактивност и аудио-визуални средства, заснети на
терен във всяка организация и предоставя редица предимства като:
®® Ниски разходи в дългосрочен план
®® Повишена увереност в ръководството на организацията, че този процес е добре обслужен и
всички служители са адекватно инструктирани.
®® Обща стандартизация на обучението за всички - без значение големината на компанията и
броя служители.
®® Оптимизация на вътрешноорганизационни процеси по обслужването на инструктажа по
“Здравословни и безопасни условия на труд”.
®® Значително по-висока ефективност на обучението за всички.
®® Предоставяната важна информация за безопасността е по един съвременен, интересен и
интерактивенначин,койтопревръща прекаранотовремевудоволствие,анетежъкангажимент.
®® Възможност за проверка на получените знания.
®® Проследимост на резултатите в реално време.
®® Съдържание, което отговаря напълно на предмета на дейност на всяка организация -
производствена или търговска.
А подтемите могат да бъдат най-различни, като можем да изброим някои:
®® Пожарна безопасност
®® Безопасност в Работа с конкретни технически съоръжения - мотокари, кранове, инструменти и
машини.
®® Работа в цехове и производствени предприятия.
®® Безопасност в работа с видео монитори.
®® Безопасност в работата на административен персонал.
®® Опасни дейности и безопасно поведение.
®® Нормативи за труд и почивка съобразно предмета на дейност.
Моби2 вече е партньор на редица български компании в тази сфера, които спестяват от бюджет и
подобряват резултати. Защо да не е и вашата сред тях ?
®®
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
13
НАШИТЕ ОБУЧИТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ
Найден Николов - През последните 17 години Найден Николов се утвърди като един от
водещите обучители и консултанти в България в областта на развитието на мениджмънт
уменията на представителите на висшите и средните управленски нива, на специалистите
за работата с човешкия потенциал в компанията и усъвършенстване на работата в екип.
Водил е тренинги с участието на близо 3000 служители от 150 различни компании.
Хари Аничкин е икономист и бизнес консултант. Автор е на програмата за обучение
“Лемън Мениджмънт” и на книгата “Вземете парите - 30 начина да подобрите
продажбите и да станете професионален търговец, веднага! Създател е на марката и
компанията MR.PLOTTER”. Член е на международните консултантски организации “High
performance academy” и “Expert academy”.
Добрин Миревски е специалист в разработването на нови пазари, воденето на успешни
преговори и изграждане на дългосрочни партньорства с клиентите в локален и
международен план. Има над 12 годишен практически опит в областта на продажбите
и маркетинга, като преминава последователно през всички позиции от
търговски представител и Мениджър Продажби до Директор Бизнес Развитие в момента
в EOS Matrix (част от EOS Group Germany.
Kирил Маринов е един от най-успешните тренинг експерти на Моби2 и Senior Key Account
Мanager в Henkel Bulgaria, където управлява екипа, отговарящ за продажбите и
взаимоотношенията с ключовите клиенти на фирмата в България. Има богат практически
опит в сферата на промотирането на продукти и услуги, прилагането на разнообразни
търговски техники, управлението на мрежата от доставчици, работата с ключови клиенти,
дистрибуция и мърчандайзинг.
Инж. Ивайло Василев е асоцииран член на PMI (Американски институт по управление на
проекти) и член на Българо-Австрийския мениджмънт клуб. Високо квалифициран
специалист и консултант по управление на проекти, управление на времето, управление
на риска, управление на промените и кризите, изготвяне на различни проектови графици
и др. В момента работи като Старши Мениджър Проекти в Parkland Institute of Clinical
Inovations (PCCI), която е най-голямата болница в САЩ.
Емилиян Крумов е високо квалифициран специалист с опит у нас и в чужбина в областта
на консултиране и обучения в сферата на екипната съвместимост, корпоративните
комуникации и уменията за презентация, корпоративната идентичност и мотивацията
на персонала. Преподавател в НБУ – Магистърска програма по клинична психология
“Психоаналитична перспектива”. Има опит като мениджър “Човешки ресурси” в
различни компании от авиационния бранш.
Николай Сираков има над 10 годишен опит в обучението и консултирането на
различни компании по отношение внедряване на клиентския подход в работата на
фирмите, уменията за комуникация и проучване на клиентското доволство и използване
метода „таен клиент“. Той е един от водещите консултанти и обучители на Моби2 ООД,
базирайки се на своя практически опит в сферата на продажбите и маркетинга в
B2B сектора и този на бързооборотните стоки.
©Moby2 Ltd. 2015
Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни.
Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com
14
Д-р Соня Карабельова е професор в Катедра “Обща, експериментална и генетична
психология”, Философски факултет, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Член е на
Българската Асоциация по управление и развитие на човешките ресурси. Води лекции в СУ
и в Програмата по психология на НБУ.
Никола Йорданов е старши консултант и обучител в Моби2 с над 18 години опит и работа с
различни нива ръководители на големи компании, държавни институции и международни
донорски организации в България и чужбина. Има богат практически и теоретичен опит в
областта на Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси и Управление на
проекти и проведени над 500 обучения в България, Румъния, Италия, Унгария, Хърватско,
Украйна и др.
Николай Петров е старши обучител в Моби2 в областта на интернет маркетинга и Директор
Работа с клиенти в Интернет агенция Zed Digital Cybermark, част от групата за интегрирани
маркетингови комуникации “Publicis MARC Group“, партньор на Zed Digital за Балканите.
Работил е като мениджър Маркетинг и реклама в Nemetschek AG, ТехноЛогика, Инфомед,
която е представител на компаниите “Олимпус” и “Мицубиши електрик” и в Инфомедиа.
Гергана Маринова е старши медия планьор в Интернет агенция Zed Digital Cybermark, част
от групата за интегрирани маркетингови комуникации “Publicis MARC Group”, партньор на
Zed Digital за Балканите. Завършила е специалност Реклама в Нов български университет и
е сертифициран специалист по Google AdWords (GAP). Работила е и работи с клиенти като
HP, Philips, LG, Fujitsu, ITD Network, L’Oreal, Vichy, Puma, Lee, ДСК Управление на активи и
други.
Валентин Минков e консултант и обучител на Моби2 с дългогодишен опит в областта на
социалната психология. Има допълнителни квалификации и професионални умения по
психодрама и групова психотерапия - дипломиран психодрама асистент. Участва в група за
психодрама под ръководството на Sue Daniel и в практически обучения на Фондация “Ke-
tea” (GR) по фокусирана към решенията краткосрочна терапия. Кариерен консултант Global
Career Department.
ХристоНейчевепрофесионалистснад10годишенопитвобласттанаОбучения, Продажби,
Маркетинг и Бизнес Развитие в три от големите международни корпорации. Завършил MBA
в Washington University - топ 30 университет в света, Христо Нейчев има проведени над 100
обучения в областта на търговските преговори и продажбите в САЩ и над 50 обучения в
България. Христо Нейчев умело съчетава бизнес принципите за успешно развитие и
практическите умения за справяне в рамките на българската пазарна реалност, интегрира
своите познания и опит от глобално и локално ниво.
Инж. Снежана Георгиева притежава повече от 14 години опит в областта на обслужването
на клиенти (включително телефонни продажби), 7 от които е мениджър отговарящ за
създаване на организационна култура за работа с клиенти и повишаване на
удовлетвореността.” През годините натрупва богат опит свързан с изграждането и
управлението контактни центрове, дистрибуционни мрежи и работа с ключови клиенти.
До 2016 година е част търговския управленски екип на една от най-сериозните
международни компании Coca Cola HBC Bulgaria.
Владимир Пенчев е старши обучител, присъединил се към бизнес школата на Моби2 от
средата на 2012 г. Той има повече от 12 години опит в областта на продажбите,
обученията, преговорите, управлението на търговски екипи, развитието и
изграждането на дистрибуционни мрежи, натрупан в едни от най-сериозните компании,
които оперират на българския пазар. Има Бакалавърска степен по Международни
Икономически Отношения и Магистърска степен по „Публична администрация”, от
Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” .
За контакт:
Моби2 ЕООД,
жк. Иван Вазов,
ул. Бурел 66-68,
София 1408
Телефони:
+359 2 4912353,
+359 2 4912354
+359 2 4912355;
Факс: +359 2 4913322;
Имейл: office@moby2.com
Сайт: www.moby2.com
За информация и договаряне, моля, свържете се с нас на посочените координати.

Recommandé

Strategize! profile par
Strategize! profileStrategize! profile
Strategize! profilesvetlan
313 vues14 diapositives
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter par
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
26.03.2012_PRaktiki_NewsletterBulgarian Public Relations Society
361 vues18 diapositives
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012 par
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012Bulgarian Public Relations Society
268 vues18 diapositives
Moby2day 2018 par
Moby2day 2018Moby2day 2018
Moby2day 2018Moby2 Ltd.
297 vues98 diapositives
Moby2Day 2018 par
Moby2Day 2018Moby2Day 2018
Moby2Day 2018Moby2 Ltd.
231 vues98 diapositives
09.04.2012_PRaktiki_Newsletter par
09.04.2012_PRaktiki_Newsletter09.04.2012_PRaktiki_Newsletter
09.04.2012_PRaktiki_NewsletterBulgarian Public Relations Society
405 vues21 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Brochure Moby2

Presentation Moby2Day par
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2DayMoby2 Ltd.
1.6K vues78 diapositives
Moby2Day par
Moby2DayMoby2Day
Moby2DayMoby2 Ltd.
1.1K vues78 diapositives
Моби2 - Презентация на компанията par
Моби2 - Презентация на компаниятаМоби2 - Презентация на компанията
Моби2 - Презентация на компаниятаMoby2 Ltd.
846 vues27 diapositives
In Your Hands Invitaties You par
In Your Hands Invitaties You In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You Svetlana Naydenova
243 vues8 diapositives
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptx par
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptxГеннадий Воробьов (Netpeak).pptx
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptxOctopus Events
176 vues45 diapositives
Казус по Основи на стопанското управление par
Казус по Основи на стопанското управлениеКазус по Основи на стопанското управление
Казус по Основи на стопанското управлениеKristiana Marasheva
4.4K vues7 diapositives

Similaire à Brochure Moby2(20)

Presentation Moby2Day par Moby2 Ltd.
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
Moby2 Ltd.1.6K vues
Моби2 - Презентация на компанията par Moby2 Ltd.
Моби2 - Презентация на компаниятаМоби2 - Презентация на компанията
Моби2 - Презентация на компанията
Moby2 Ltd.846 vues
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptx par Octopus Events
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptxГеннадий Воробьов (Netpeak).pptx
Геннадий Воробьов (Netpeak).pptx
Octopus Events176 vues
Казус по Основи на стопанското управление par Kristiana Marasheva
Казус по Основи на стопанското управлениеКазус по Основи на стопанското управление
Казус по Основи на стопанското управление
Management center par miramihova
Management centerManagement center
Management center
miramihova180 vues
Софтуерно решение за рекламния и медиен бранш par TeamAspects
Софтуерно решение за рекламния и медиен браншСофтуерно решение за рекламния и медиен бранш
Софтуерно решение за рекламния и медиен бранш
TeamAspects329 vues
Презентация на Моби2 България par Moby2 Ltd.
Презентация на Моби2 БългарияПрезентация на Моби2 България
Презентация на Моби2 България
Moby2 Ltd.184 vues
Управление на Проекти par Moby2 Ltd.
Управление на ПроектиУправление на Проекти
Управление на Проекти
Moby2 Ltd.747 vues
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране par Karel Van Isacker
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019 par Dimitar Blagoev
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev316 vues
Value Proposition par XploraBG
Value Proposition Value Proposition
Value Proposition
XploraBG254 vues
Xplora's IAB Master Class - part 1 par XploraBG
Xplora's IAB Master Class - part 1 Xplora's IAB Master Class - part 1
Xplora's IAB Master Class - part 1
XploraBG516 vues
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf par Plamen Petrov
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdfEquinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Plamen Petrov884 vues

Plus de Moby2 Ltd.

Presentation of eCompany.Pro par
Presentation of eCompany.ProPresentation of eCompany.Pro
Presentation of eCompany.ProMoby2 Ltd.
114 vues42 diapositives
Презентация на eCompany.Pro par
Презентация на eCompany.ProПрезентация на eCompany.Pro
Презентация на eCompany.ProMoby2 Ltd.
197 vues42 diapositives
Presentation of Moby2 Bulgaria par
Presentation of Moby2 BulgariaPresentation of Moby2 Bulgaria
Presentation of Moby2 BulgariaMoby2 Ltd.
145 vues30 diapositives
eTourist.pro presentation in EN par
eTourist.pro presentation in ENeTourist.pro presentation in EN
eTourist.pro presentation in ENMoby2 Ltd.
364 vues25 diapositives
eТourist.pro presentation in BG par
eТourist.pro presentation in BGeТourist.pro presentation in BG
eТourist.pro presentation in BGMoby2 Ltd.
277 vues25 diapositives
eTourist.pro Brochure BG par
eTourist.pro Brochure BGeTourist.pro Brochure BG
eTourist.pro Brochure BGMoby2 Ltd.
252 vues13 diapositives

Plus de Moby2 Ltd.(20)

Presentation of eCompany.Pro par Moby2 Ltd.
Presentation of eCompany.ProPresentation of eCompany.Pro
Presentation of eCompany.Pro
Moby2 Ltd.114 vues
Презентация на eCompany.Pro par Moby2 Ltd.
Презентация на eCompany.ProПрезентация на eCompany.Pro
Презентация на eCompany.Pro
Moby2 Ltd.197 vues
Presentation of Moby2 Bulgaria par Moby2 Ltd.
Presentation of Moby2 BulgariaPresentation of Moby2 Bulgaria
Presentation of Moby2 Bulgaria
Moby2 Ltd.145 vues
eTourist.pro presentation in EN par Moby2 Ltd.
eTourist.pro presentation in ENeTourist.pro presentation in EN
eTourist.pro presentation in EN
Moby2 Ltd.364 vues
eТourist.pro presentation in BG par Moby2 Ltd.
eТourist.pro presentation in BGeТourist.pro presentation in BG
eТourist.pro presentation in BG
Moby2 Ltd.277 vues
eTourist.pro Brochure BG par Moby2 Ltd.
eTourist.pro Brochure BGeTourist.pro Brochure BG
eTourist.pro Brochure BG
Moby2 Ltd.252 vues
Найден Николов - представяне par Moby2 Ltd.
Найден Николов - представяне Найден Николов - представяне
Найден Николов - представяне
Moby2 Ltd.435 vues
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти par Moby2 Ltd.
Моби2 - Публични институции и Европейски проектиМоби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
Moby2 Ltd.110 vues
Брошура Моби2 par Moby2 Ltd.
Брошура Моби2Брошура Моби2
Брошура Моби2
Moby2 Ltd.130 vues
Презентация - eLearn.pro par Moby2 Ltd.
Презентация - eLearn.proПрезентация - eLearn.pro
Презентация - eLearn.pro
Moby2 Ltd.138 vues
Nayden Nikolov, Ph.D. Resume par Moby2 Ltd.
Nayden Nikolov, Ph.D. ResumeNayden Nikolov, Ph.D. Resume
Nayden Nikolov, Ph.D. Resume
Moby2 Ltd.168 vues
Portfolio of projects of Moby2 Ltd. par Moby2 Ltd.
Portfolio of projects of Moby2 Ltd.Portfolio of projects of Moby2 Ltd.
Portfolio of projects of Moby2 Ltd.
Moby2 Ltd.59 vues
Brochure of eCompany.pro par Moby2 Ltd.
Brochure of eCompany.proBrochure of eCompany.pro
Brochure of eCompany.pro
Moby2 Ltd.122 vues
Moby2 Ltd. - eLearning projects par Moby2 Ltd.
Moby2 Ltd. - eLearning projectsMoby2 Ltd. - eLearning projects
Moby2 Ltd. - eLearning projects
Moby2 Ltd.234 vues
Open world with Moby2 Ltd. par Moby2 Ltd.
Open world with Moby2 Ltd.Open world with Moby2 Ltd.
Open world with Moby2 Ltd.
Moby2 Ltd.713 vues
Enter the limitless world of e-learning with eCompany.pro par Moby2 Ltd.
Enter the limitless world of e-learning with eCompany.pro Enter the limitless world of e-learning with eCompany.pro
Enter the limitless world of e-learning with eCompany.pro
Moby2 Ltd.135 vues
A global research on the topic of "Attitudes towards knitting". par Moby2 Ltd.
A global research on the topic of "Attitudes towards knitting".A global research on the topic of "Attitudes towards knitting".
A global research on the topic of "Attitudes towards knitting".
Moby2 Ltd.198 vues
Глобално проучване - "Нагласите към плетивата и плетенето". par Moby2 Ltd.
Глобално проучване - "Нагласите към плетивата и плетенето".Глобално проучване - "Нагласите към плетивата и плетенето".
Глобално проучване - "Нагласите към плетивата и плетенето".
Moby2 Ltd.219 vues
Presentation eLearn.pro par Moby2 Ltd.
Presentation eLearn.proPresentation eLearn.pro
Presentation eLearn.pro
Moby2 Ltd.307 vues
Brochure projects Мoby2 par Moby2 Ltd.
Brochure projects Мoby2Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2
Moby2 Ltd.247 vues

Brochure Moby2

 • 2. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 2 НАКРАТКО ЗА МОБИ2 История „Бизнесът обучава бизнеса“ е принцип, залегнал още при сформирането на компанията, а с помощта и на използваните от екипа на Моби2 интерактивни методи за обучените за последните няколко години над 5.000 служители и мениджъри от различни компании придобиха нови знания и полезни умения. Статистика През последните години екипът на Моби2 ЕООД успя да реализира над 100 корпоративни обучения с 850 участници в тях. В процентно съотношение, условно те могат да се разпределят в пет основни категории според тематиката и целите на проведените тренинги: 60% - Продажби, търговски преговори, работа с ключови клиенти 20% - Мениджърски умения – ситуационно лидерство, годишна оценка, комуникация и мотивация. 15% - Тиймбилдинг и ефективна работа в екип 5% - Управление на времето и задачите. Управление на конфликти и корпоративна идентичност. Клиенти По-голямата част от фирмите, с които сме реализирали тренинги на мениджърите и служителите, са сред водещите компании в България като: COCA-COLA HBC Bulgaria, UniCredit Bulbank, Оранжерии Гимел, OMV Bulgaria, Natur Pharma Bulgaria, SKF Bulgaria, Nestle Bulgaria, GENERALI Bulgaria, Solvay Sodi, Praktiker, Duropack Trakia Papir, БЕЛЛА България, Dunapack Rodina, EVN Bulgaria, E.ON Bulgaria, Enza Zaden Bulgaria, СТЕМО, Престиж 96 и др. Уеб Решения В областта на новите технологии, по отношение на комуникации, работата в екип, проджект мениджмънт и e-learning, Моби2 успя да реализира редица референтни проекти за организации и компании като: Coca-Cola HBC Bulgaria, Allianz Bulgaria, БОКАР АД, Чайка АД (Варна), Дуропак Тракия Папир АД, HRDC (Център за развитие на човешките ресурси - координиращ орган на ЕС за България), NSBS (Асоциация спедиторите в България), Unicredit Bulbank и др. EU програми От 2007 година екипът на Моби2 натрупа богат опит при участието си в различни програми, финансирани от ЕС като Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Програма “Леонардо да Винчи”, Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 и др. Някои от по- големите проекти, в които екипът ни има дейно участие, са LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166220, 212/03 BULG4 и ESF-2101-05-02002.
 • 3. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 3 ОБУЧЕНИЯ И ТИЙМБИЛДИНГ Най-важният ни капитал са 25-те водещи бизнес експерти, които се включиха активно в процеса на споделяне на личен опит с клиентите ни и трансфер на знания, придобити в практиката им в България и чужбина. Компаниите имат възможност да изберат между 60 различни програми, които лесно се адаптират и към техните специфични условия и изисквания. Какво даваме в повече на клиентите си...? ®® Комплексно решение, ориентирано към дълготрайното сътрудничество и изграждане на доверие между обучаващ и обучаван екип за максимизиране на ефекта. ®® Образователна логистика от тренинги и обучители, съобразени с целите за бизнес развитие и особеностите на клиента и сферата му на дейност. ®® Вътрешно-фирмена бизнес академия с годишна рамка, включваща към обученията работа по реални проекти и казуси от практиката на компанията. Отворени обучения За по-лесна ориентация на клиентите ни, сме разделили темите в няколко основни направления, свързани пряко с дейността на една организация като: Управление Стратегия Продажби Финанси Проекти Човешки потенциал Специални умения Tиймбилдинг Това, в което сме убедени в Моби2 е, че за успеха на дейността по сплотяване на екипа и развиване на лидерските умения, тиймбилдинга трябва да е наситен с добро настроение и приятни емоции. Необходимо е и добро разбирателство в групата, бързо и точно вземане на решения и отключване на творческия потенциал в хората, който е в основата на всяка програма за сплотяване на екипи.
 • 4. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 4 ПАРТНЬОРСТВА Международни партньори - Австрия Aвстрийската фирма wings4minds е фокусирана върху устойчивия и здравословен начин на развитие на компаниите. Специалистите от wing- s4minds подпомагат талантите и компетенциите на хората, екипите и организациите чрез направени по мярка тренинги, консултации, коучинг и corporate health management. Фирмата wings4minds подпомага организациите да достигнат желаните върхови постижения, работейки целенасочено за вдъхновяването на служителите и даването им на възможност за активно включване в процеса от една страна, а от друга за изграждането на силни и компетентни лидери, витални екипи и корпоративна култура, базирана на взаимодействието и взаимното доверие. По този начин се подпомага бизнес лидирането, което води и до устойчив успех и лично, респективно социално здраве. Сред клиентите им са най-големите фирми в Централна и Източна Европа като: Procter Gamble, Bank Austria, Austrian Airlines, Petrom Gas, OMV, Raiffeisen, T-Mobile, Xerox и др. Международни партньори - Гърция Fractality A.S. е фирма, специализирана в областта на бизнес консултиране и обучения с широк кръг на приложение. Екипът на Fractality е с дългогодишен опит на регионалния и международен пазар по отношение изпълнението самостоятелно и в партньорство на различни обществени и частни проекти. Основните направления, в които работи фирмата, са: Стратегическо планиране и анализ, планиране и управление на бизнес процеси; Управление на проекти - осъществяване, мониторинг и оценка на проекти; Проекти на ЕС – подготовка, оценяване и помощ при внедряване; Тренинг програми; Event management - (организиране и провеждане на събития). Международни партньори - САЩ iSpring Suite е награден софтуерен продукт (Gold Brandon Hall Award for Best Advance in Content Au- thoring Technology) свързан с Power Point за създаване на електронни обучения и тестове. Най- характернотозанегоелеснотоибързоизползване, което не изисква специални програмни умения. Създадените продукти с iSpring са ефектни и добре изглеждащи, предразполаган аудиторията за максимална интерактивност на съдържанието. Чрез създадените приложения за мобилни устройства, те са достъпни за всички канали. Моби2 е reseller партньор на iSpring Solutions Inc. и предоставя по-добри финансови условия, електронно обучение и квалификация.
 • 5. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 5 АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ МAT - Management Assessment Tool (basic competences) Това е инструмент за online оценка разработен от екипа на Моби2 на база богатия и разнообразен опит в бизнес обученията. Основната му цел е да се оцени нивото на информираност и разбиране от страна на мениджърите и ключовите специалисти в компанията на основните категории базисни мениджърски компетенции в шест основни области: 1. Управление на времето 2. Управление на целите 3. Комуникация и организационно поведение 4. Базисни мениджърски умения 5. Развитие на ефективен екип 6. Управление на корпоративни проекти Чрез използването на МАТ от служителите, мениджърите или HR специалистите, ангажирани с тази дейност, може да се състави план за индивидуално и екипно обучение и развитие, което да се базира, не само на желанията и самооценките на хората в компанията или на техните преки мениджъри, но и на обективен метод на оценка на техните знания. Уеб адрес: http://mat.moby2.com Консултиране и диагностика Много често процесите, протичащи в дадена компания, са невидими за мениджмънта, оказващ се не рядко неподготвен за негативното им влияние върху работата с човешкия потенциал, маркетинг и продажбената стратегия, финансите и дори имиджа на конкретната организация. Една фокусирана диагностика често дава информация, помагаща за превантивното регулиране на негативните симптоми и процеси, протичащи вътре. Направленията в областта на консултирането и диагностиката на различни видове организации, в които екипът на Моби2 има изграден дългогодишен опит и утвърдено име, са: Коучинг и консултиране на мениджърското развитие; Диагностика на организации и екипи; Индивидуална диагностика; Консултиране на успешен подбор; Корпоративен дизайн и идентичност; Консултиране на продажбена и маркетинг стратегия; Удовлетвореност на клиентите; PR консултиране и стайлинг. Опитът ни през годините показва, че участието на мениджърите и специалистите в единично обучение оказва влияние върху тяхната мотивация и квалификация. Ефектът обаче е ограничен във времето, ако това обучение е еднократен акт, а не е част от цикъл на обучения и дейности, свързани с практиката, планирани и съобразени с дейността на клиента в дългосрочен план.
 • 6. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 6 КОРПОРАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ Консултации - заедно с вътрешните поръчители (мениджмънта на компанията) и представители от HR отдела предварително се обсъжда план за работа, целите, които трябва да се достигнат, както и специфичните очаквания на клиента. Програми - съставяме индивидуални програми, съобразени с изискванията и нуждите на клиента. Обучения - екипът на Моби2 провежда планираните обучения, съобразени с нуждите и очакванията на клиента. Проекти - проведените обучения се съчетават със самостоятелни задачи и работа по проекти, целящи прилагането на знанията на практика от страна на участниците. В процесът могат да се присъединят преките ръководители и други заинтересовани страни в организацията, получава се обратна връзка и от консултантите обучители (прилагане на практика на performance managment system). Резултати - изграждането на дългосрочно партньорство с нашите клиенти води до осезаема промяна - значително повишаване на индивидуалните и корпоративните резултати, подобряване на комуникациятасклиентиидоставчици,кактоиподобряваненакомуникациятавътреворганизацията. Във фазата на резултати прилагаме обективни методи за оценка на ефективността и постигнатите резултати. Иновативни проекти с приложение на целия подход, бяха изпълнени с клиенти от финансовия сектор, между които Уникредит Булбанк, Уникредит Лизинг и банка за финансиране на малкия и средния бизнес. В проектите участваха повече от 400 души – мениджъри, експерти връзки с клиенти, експерти кредитиране, експерти лизингова дейност. Моби2 има традиции при изграждането на цялостни проекти за обучения, тип Академии. В тях съвместно с мениджмънта на организациите създаваме цялостна програма от теми за обучения, чрез които участниците трайно и дълбочинно да повишават своите умения и компетенции. Компании, които вече ни се довериха за провеждането на техните Академии са Уникредит Булбанк, Дуропак Тракия АД, Дунапак Родина, Оранжерии Гимел АД и др.
 • 7. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 7 МОДЕЛ НА РАЗВИТИЕ НА ЕКСПЕРТИ ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ През 2011 година Моби2 ЕООД създаде авторски модел за обучение на експерти връзка с клиенти, който да подобри техните компетенции и отговори на изискванията на бизнеса за по-добра и качествена дейност. Нарекохме този модел органичен, сравнявайки го с растежа на едно дърво. В основата стоят компетенции, които осигуряват добър фундамент за надграждане на професионални умения за оценка, управление и развитие отношенията с клиенти в организацията. Основна идея в този модел е посредством обучения и индивидуални консултации, да се развият компетенции по теми, основни за експертите връзка с клиенти. Темите следват логическа последователност за надграждане на знания, които се разгръщат в период определен съвместно с мениджмънта на компанията.
 • 8. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 8 Моделът се фокусира в 5 основни и 5 допълнителни области, които в процеса на обучение и консултиране биват взаимно обвързани. Първа основна тема – „Успешен подбор и оценка на клиенти“, с допълнителна тема „Управление на позитивната мотивация“. Втора тема – „Успешни контакти“, с допълнителна тема „Управление на стреса“. Трета тема – „Успешни решения“, с допълнителна тема „Управление на комуникациите“. Четвърта тема – „Успешни преговори“, с допълнителна тема „Управление на конфликтите“. Пета тема – „Развитие на отношенията“, с допълнителна тема „Управление на времето и задачите“. По време на обученията от всяка една област препоръчваме прилагане на качествени и количествени критерии и индикатори за оценка на ефективността на управлението на връзките с клиенти. Тези индикатори ще включат самооценка на експерта „Връзки с клиенти“, оценка от страна на мениджъра и медиация и насочване от страна на консултанта. Процесът по прилагане на този модел предвижда провеждане на предварително проучване на клиентите на организацията, както и вътрешно проучване на експертите връзка с клиенти. Тозимоделработиуспешносактивното участие на три страни – обучител, пряк ръководител и обучаем. Тази тристранна връзка позволява анализ на представянето в реално време, като предоставя възможности за развитие и подобрение по време на изпълнение на работните задължения и отговорности. По този начин работните задачи, част от обучението се имплементират в работния процес на всички участващи, което подобрява в значителна степен резултатите и създава успешни работни навици.
 • 9. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 9 ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧЕНИЯ От втората половина на 2010 година Моби2 ЕООД започна целенасочено и постъпателно да разработва една нова сфера в областта на корпоративните обучения – електронните обучения, или e-Learning, като създаде платформата eLearn.pro. Какво е еLearn.Pro? eLearn.pro е проект, който се развива в три етапа до сега: Първият, от 2010 до май 2015 година - изграждане на множество корпоративни акаунти и ядрото на системата. То ще функционира под формата на проект start.eLearn.pro - електронен магазин и пространство за споделяне на електронни книги и електронни обучения на web адрес: www.start.eLearn.pro; Вторият етап обхваща функционалностите на професионална мрежа за обучение и развитие, както и активна партньорска програма за издатели, автори и маркетинг партньори: www.eLearn. pro; ПрифиналнияетаппрофесионалнатамрежазаобучениеиразвитиеeLearn.Proщебъдедостъпна за крайните потребители. Основните направления, в които тази платформа ще предлага електронни обучения са: ®® бизнес компетенции; ®® бизнес английски; ®® компютърни умения за бизнес софтуер. Защо да изберем дигитални издания, обучения и публикации? Технологиите днес ни позволяват да се развиваме с темпове каквито човечеството до сега не познава. Какви са предимствата на това да получаваме информация и знание, чрез дигиталните издания, обучения и публикации: Съдържанието е синтезирано и предоставено по модерен и интерактивен начин, с използването на глобални стандарти, оптимизирано за мобилни устройства и за хора със специални потребности. Защо eLearn.Pro? Наемане или купуване на електронни книги, обучения, публикация, тестове, оценки и други електронни продукти. 24/7достъп до личния профил с избрано съдържание. Личностно и професионално развитие със собствено темпо и в удобно време. Споделяне и достъп до информацията по компетенции съвместно с другите потребители в глобалната и собствена езикова версия. Възможност за контакт и обмен на идеи, поставяне на въпроси и търсене на решения в групи по интереси и мозъчни тръстове. Възможност за създаване и споделяне на списък с желани и използвани електронни продукти. Споделяне на сертификати, резултати от тестове и оценки важни за личното развитие. Възможност за участие в онлайн дискусии -въпроси към обучители, автори и глобални лидери, участие в Уебинари и онлайн събития. Споделяне на съдържание във Facebook, Google+ и LinkedIn.
 • 10. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 10 КОРПОРАТИВНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ От 2010 година компанията развива корпоративна платформа за обучение и развитие eCompany.pro. Защо организациите се насочват към електронни обучения и платформи за управление на знанието? Чрез електронните обучения имаме висока възвращаемост на инвестициите - до 7 пъти повече в сравнение с другите традиционни форми на обучение и развитие, дължаща се на проследяемост на ефекта и ниски общи разходи. Времето за обучение е съобразено с индивидуалния ритъм на организацията, с приоритетите на нейния бизнес, като той не пречи а се вписва в общите процеси на действие. Инструмент за ефективнамотивацияиподготовка на хората припроцесина иновацияипромени. Електронните обучения, тестове и оценки създават стандартизиран процес за развитие на хората, независимо от географските ограничения и обема. Електронните обучения гарантират обективност и индивидуален подход. Нов иновативен начин за развитие на пазара, чрез възможност за обучение на клиентите. Защо Ви предлагаме да изберете корпоративен акаунт в eCompany.pro? КорпоративнияакаунтвeCompany.proпредлагабогатифункционалности вобласттанаобучениеиразвитие.Къмтрадиционнитефункционалности за електронни обучения, тестове, анкети, учебни ресурси, са добавени допълнителни, които увеличават ефекта на развитие. Това са: Корпоративно wiki с възможност за създаване на важни информативни статии и са удобни за бързи справки. Виртуална класна стая, удобна за провеждане на дистанционни обучения и съвещания. Сесията може да бъде записана и достъпена допълнително. Въвеждане на компетентностен модел свързан с процесите на обучение и развитие. Възможност за генериране на 360 градусова обратна връзка. Щателни статистики, съобразени с организационната структура и мениджмънт на всички обучения в организацията, включително и тези проведени лице в лице. Възможност за използване на предварително изготвени шаблони за провеждане на електронно обучение, обучение лице в лице и blended learning. Автоматизацияна основните процесиза обучениеи развитие – създаване на акаунти,включване, график. Корпоративния акаунт на eCompany.pro Ви предлага лек и привлекателен дизайн на интерфейса, който е специално оптимизиран и за мобилни устройства.
 • 11. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 11 РАЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧЕНИЯ От края на 2010 година до сега ние работим по реализацията на корпоративни електронни обучения за компании като Кока Кола ХБК – България, Дуропак Тракия АД (вече Ди Ес Смит България АД), УниКредит Булбанк и др. В тези проекти ние на практика доказахме, че притежаваме капацитета успешно да работим с онлайн обучителни платформи от ранга на SAP eLearning Solution 600 и др. LMS системи. Това означава, че изграждаме SCORM (Sharable Content Object Reference Model) пакети (в последна ревизия 2004,в.3 и в.4 ), които са напълно съвместими с повечето съвременни обучителни платформи, които следят за подробните статистики на всеки преминал през e-Learning обучителен модул. Способни сме да генерираме цялостни решения в дизайн, проектиране, сценарий и изграждане на електронни обучения, по поръчка на клиента. ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО. Една от най-важните теми, които разработваме за нашите клиенти е тази, за безопасността и здравето ни по време на работа. Неслучайно тази тема е и обект на внимание от държавата и законодателя, които поставят задължителни условия за правилно поведение на служители и работодатели. Всички знаем изискванията на нормативната уредба и голямата редица от документи и инструктажи, които трябва да познава всеки служител. За да организира този процес, всяка компания трябва да назначи съответен екип или служител, който да работи в тази област. Това несъмнено е свързано и със съответни разходи за отделено време, администрация, дори пътувания при големите организации. Как е възможно да не засягаме корпоративния бюджет и същевременно да подобрим ефективността на такова обучение, задължително за всяка едно търговско и производствено предприятие? Моби2 също има своя принос в тази сфера, като и тук основната цел е достигната - максимална ефективност и резултатност при обучението на екипи и цели организации. Решението? - разбира се, пак е от Моби2. И то е електронно обучение и инструктаж, със автоматизирана система за проверка на знанията, чрез платформата за електронни обучения eCompany.pro. През последната година Моби2 реализира няколко корпоративни проекта в тази област. Компании с над 500 служители изработиха електронни обучения на тема “Безопасни и здравословни условия на труд”, които посрещат конкретните им корпоративни потребности, брендирани и изготвени специално за тях. Електронното обучение може да съдържа интерактивност и аудио-визуални средства, заснети на терен във всяка организация и предоставя редица предимства като: ®® Ниски разходи в дългосрочен план ®® Повишена увереност в ръководството на организацията, че този процес е добре обслужен и всички служители са адекватно инструктирани. ®® Обща стандартизация на обучението за всички - без значение големината на компанията и броя служители. ®® Оптимизация на вътрешноорганизационни процеси по обслужването на инструктажа по “Здравословни и безопасни условия на труд”. ®® Значително по-висока ефективност на обучението за всички. ®® Предоставяната важна информация за безопасността е по един съвременен, интересен и интерактивенначин,койтопревръща прекаранотовремевудоволствие,анетежъкангажимент. ®® Възможност за проверка на получените знания. ®® Проследимост на резултатите в реално време. ®® Съдържание, което отговаря напълно на предмета на дейност на всяка организация - производствена или търговска.
 • 12. А подтемите могат да бъдат най-различни, като можем да изброим някои: ®® Пожарна безопасност ®® Безопасност в Работа с конкретни технически съоръжения - мотокари, кранове, инструменти и машини. ®® Работа в цехове и производствени предприятия. ®® Безопасност в работа с видео монитори. ®® Безопасност в работата на административен персонал. ®® Опасни дейности и безопасно поведение. ®® Нормативи за труд и почивка съобразно предмета на дейност. Моби2 вече е партньор на редица български компании в тази сфера, които спестяват от бюджет и подобряват резултати. Защо да не е и вашата сред тях ? ®®
 • 13. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 13 НАШИТЕ ОБУЧИТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ Найден Николов - През последните 17 години Найден Николов се утвърди като един от водещите обучители и консултанти в България в областта на развитието на мениджмънт уменията на представителите на висшите и средните управленски нива, на специалистите за работата с човешкия потенциал в компанията и усъвършенстване на работата в екип. Водил е тренинги с участието на близо 3000 служители от 150 различни компании. Хари Аничкин е икономист и бизнес консултант. Автор е на програмата за обучение “Лемън Мениджмънт” и на книгата “Вземете парите - 30 начина да подобрите продажбите и да станете професионален търговец, веднага! Създател е на марката и компанията MR.PLOTTER”. Член е на международните консултантски организации “High performance academy” и “Expert academy”. Добрин Миревски е специалист в разработването на нови пазари, воденето на успешни преговори и изграждане на дългосрочни партньорства с клиентите в локален и международен план. Има над 12 годишен практически опит в областта на продажбите и маркетинга, като преминава последователно през всички позиции от търговски представител и Мениджър Продажби до Директор Бизнес Развитие в момента в EOS Matrix (част от EOS Group Germany. Kирил Маринов е един от най-успешните тренинг експерти на Моби2 и Senior Key Account Мanager в Henkel Bulgaria, където управлява екипа, отговарящ за продажбите и взаимоотношенията с ключовите клиенти на фирмата в България. Има богат практически опит в сферата на промотирането на продукти и услуги, прилагането на разнообразни търговски техники, управлението на мрежата от доставчици, работата с ключови клиенти, дистрибуция и мърчандайзинг. Инж. Ивайло Василев е асоцииран член на PMI (Американски институт по управление на проекти) и член на Българо-Австрийския мениджмънт клуб. Високо квалифициран специалист и консултант по управление на проекти, управление на времето, управление на риска, управление на промените и кризите, изготвяне на различни проектови графици и др. В момента работи като Старши Мениджър Проекти в Parkland Institute of Clinical Inovations (PCCI), която е най-голямата болница в САЩ. Емилиян Крумов е високо квалифициран специалист с опит у нас и в чужбина в областта на консултиране и обучения в сферата на екипната съвместимост, корпоративните комуникации и уменията за презентация, корпоративната идентичност и мотивацията на персонала. Преподавател в НБУ – Магистърска програма по клинична психология “Психоаналитична перспектива”. Има опит като мениджър “Човешки ресурси” в различни компании от авиационния бранш. Николай Сираков има над 10 годишен опит в обучението и консултирането на различни компании по отношение внедряване на клиентския подход в работата на фирмите, уменията за комуникация и проучване на клиентското доволство и използване метода „таен клиент“. Той е един от водещите консултанти и обучители на Моби2 ООД, базирайки се на своя практически опит в сферата на продажбите и маркетинга в B2B сектора и този на бързооборотните стоки.
 • 14. ©Moby2 Ltd. 2015 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 14 Д-р Соня Карабельова е професор в Катедра “Обща, експериментална и генетична психология”, Философски факултет, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Член е на Българската Асоциация по управление и развитие на човешките ресурси. Води лекции в СУ и в Програмата по психология на НБУ. Никола Йорданов е старши консултант и обучител в Моби2 с над 18 години опит и работа с различни нива ръководители на големи компании, държавни институции и международни донорски организации в България и чужбина. Има богат практически и теоретичен опит в областта на Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси и Управление на проекти и проведени над 500 обучения в България, Румъния, Италия, Унгария, Хърватско, Украйна и др. Николай Петров е старши обучител в Моби2 в областта на интернет маркетинга и Директор Работа с клиенти в Интернет агенция Zed Digital Cybermark, част от групата за интегрирани маркетингови комуникации “Publicis MARC Group“, партньор на Zed Digital за Балканите. Работил е като мениджър Маркетинг и реклама в Nemetschek AG, ТехноЛогика, Инфомед, която е представител на компаниите “Олимпус” и “Мицубиши електрик” и в Инфомедиа. Гергана Маринова е старши медия планьор в Интернет агенция Zed Digital Cybermark, част от групата за интегрирани маркетингови комуникации “Publicis MARC Group”, партньор на Zed Digital за Балканите. Завършила е специалност Реклама в Нов български университет и е сертифициран специалист по Google AdWords (GAP). Работила е и работи с клиенти като HP, Philips, LG, Fujitsu, ITD Network, L’Oreal, Vichy, Puma, Lee, ДСК Управление на активи и други. Валентин Минков e консултант и обучител на Моби2 с дългогодишен опит в областта на социалната психология. Има допълнителни квалификации и професионални умения по психодрама и групова психотерапия - дипломиран психодрама асистент. Участва в група за психодрама под ръководството на Sue Daniel и в практически обучения на Фондация “Ke- tea” (GR) по фокусирана към решенията краткосрочна терапия. Кариерен консултант Global Career Department. ХристоНейчевепрофесионалистснад10годишенопитвобласттанаОбучения, Продажби, Маркетинг и Бизнес Развитие в три от големите международни корпорации. Завършил MBA в Washington University - топ 30 университет в света, Христо Нейчев има проведени над 100 обучения в областта на търговските преговори и продажбите в САЩ и над 50 обучения в България. Христо Нейчев умело съчетава бизнес принципите за успешно развитие и практическите умения за справяне в рамките на българската пазарна реалност, интегрира своите познания и опит от глобално и локално ниво. Инж. Снежана Георгиева притежава повече от 14 години опит в областта на обслужването на клиенти (включително телефонни продажби), 7 от които е мениджър отговарящ за създаване на организационна култура за работа с клиенти и повишаване на удовлетвореността.” През годините натрупва богат опит свързан с изграждането и управлението контактни центрове, дистрибуционни мрежи и работа с ключови клиенти. До 2016 година е част търговския управленски екип на една от най-сериозните международни компании Coca Cola HBC Bulgaria. Владимир Пенчев е старши обучител, присъединил се към бизнес школата на Моби2 от средата на 2012 г. Той има повече от 12 години опит в областта на продажбите, обученията, преговорите, управлението на търговски екипи, развитието и изграждането на дистрибуционни мрежи, натрупан в едни от най-сериозните компании, които оперират на българския пазар. Има Бакалавърска степен по Международни Икономически Отношения и Магистърска степен по „Публична администрация”, от Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” .
 • 15. За контакт: Моби2 ЕООД, жк. Иван Вазов, ул. Бурел 66-68, София 1408 Телефони: +359 2 4912353, +359 2 4912354 +359 2 4912355; Факс: +359 2 4913322; Имейл: office@moby2.com Сайт: www.moby2.com За информация и договаряне, моля, свържете се с нас на посочените координати.