10 دستور برای موفقیت در آزمون

10 دستور برای موفقیت آزمون نظام مهندسی برق | در این مقاله فوق العاده، 10 دستور برای قبولی در آزمون نظام مهندسی برق ارایه می گردد که قطعا با مطالعه و عمل به آن، داوطلبان میتوانند احتمال قبولی خود در این آزمون را تا حد زیادی افزایش دهند. حتما تا انتها این مقاله همراه ما باشید .

1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
،‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
10
‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫دستور‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬
‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫میتوانند‬ ‫داوطلبان‬ ،‫آن‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫قطعا‬
‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫حتما‬ .‫دهند‬ ‫افزایش‬
.
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ترفندها‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬
‫بدون‬
‫شوید‬ ‫قبول‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬
.
‫دستور‬
۱
.
‫ندهید‬ ‫پول‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬
‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫گردید‬ ‫قبول‬ ‫میتوانید‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫رایگان‬
3
‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫را‬ ‫رایگان‬ ‫محصول‬
:
‫او‬ ‫گام‬
‫ل‬
:
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫درباره‬ ‫جامعی‬ ‫اطالعات‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫حتما‬ :‫آزمون‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫اطالع‬
‫مه‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫از‬ ‫درآمدزایی‬ ‫تا‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫از‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫که‬ ‫نمایید‬ ‫کسب‬ ،‫برق‬ ‫ندسی‬
3
‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫همه‬
«
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬
»
‫و‬ ‫ساختاریافته‬ ‫بصورت‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬
‫است‬ ‫گردیده‬ ‫گرداوری‬ ‫هدفمند‬
.
‫دوم‬ ‫گام‬
:
‫این‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫تفهیم‬ ‫آزمون‬ ‫مفاهیم‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫باید‬ ،‫دوم‬ ‫گام‬ ‫در‬ :‫مطالب‬ ‫آموزش‬
‫از‬ ‫رایگان‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهم‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫رایگان‬ ‫بسته‬
،‫رنگی‬ ‫تمام‬ ‫کتاب‬ ‫شامل‬ ‫که‬
‫فیلم‬
‫است‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬
.
‫سوم‬ ‫گام‬
:
‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫حل‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫نهایی‬ ‫گام‬ :‫زنی‬ ‫تست‬
‫پاسخ‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬
‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دهی‬
«
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬
»
‫گردند‬ ‫مسلط‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫آن‬
‫این‬ ‫صفحات‬ ‫همه‬
2
‫(حدود‬ ‫منبع‬
1۵00
‫که‬ ‫بخشهایی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫سوال‬ ‫طراحان‬ ‫مدنظر‬ )‫صفحه‬
‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫آزمون‬
‫ص‬
‫گردد‬ ‫انجام‬ ‫بخشها‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫مطالعه‬ ‫رفا‬
.
‫دستور‬
۲
.
‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫االن‬
‫را‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫مطالعه‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫بخاطر‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫داوطلبان‬
‫داوطلبان‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫علل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫موکول‬ ‫فردا‬ ‫به‬
4
‫داوطلب‬ ‫غالب‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫استارت‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫ان‬
‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اعالم‬ ‫منتظر‬
‫که‬
‫فاصله‬
‫بین‬
‫ثبت‬
‫نام‬
‫تا‬
‫آزمون‬
‫حدود‬
2
‫ماه‬
‫بوده‬
‫و‬
‫اکثر‬
‫داوطلبان‬
‫سال‬
‫هاست‬
‫که‬
‫از‬
‫درس‬
‫و‬
‫دانشگاه‬
‫فاصله‬
‫گرفته‬
،‫اند‬
‫بنابراین‬
‫تا‬
‫ذهن‬
‫و‬
‫بدن‬
‫داوطلب‬
‫آماده‬
‫آزمون‬
،‫سختی‬
‫مثل‬
‫آزمون‬
‫نظام‬
‫مهندسی‬
،‫شود‬
‫زمان‬
‫از‬
‫دست‬
‫میرو‬
‫دارد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ .‫د‬
‫هدف‬ ‫مطالعه‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ،‫امروز‬ ‫همین‬ ‫باید‬
‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مند‬
.
5
‫دستور‬
۳
.
‫باشید‬ ‫بین‬ ‫واقع‬
‫نظام‬ ‫مفاهیم‬ ‫به‬ ‫که‬ »‫نمایند‬ ‫می‬ ‫«تصور‬ ‫تنها‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫این‬ ‫واقعیت‬ !‫دارند‬ ‫تسلط‬ ‫مهندسی‬
‫خاص‬ ‫درس‬ ‫هیچ‬ ‫اصلی‬ ‫سرفصلهای‬ ‫جز‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫موضوعات‬ ‫که‬
‫مفاهیم‬ ‫عمیق‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫داوطلب‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫منحصربفردی‬ ‫کامال‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫دانشگاهی‬
‫مسائ‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ )‫جزوه‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫طریق‬ ‫(از‬ ‫خودآموزی‬ ‫صرف‬ ‫و‬ ‫داشته‬
‫آزمون‬ ‫این‬ ‫سخت‬ ‫ل‬
‫علمی‬ ‫صالحیت‬ ‫بررسی‬ ‫هدف‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫آزمونهای‬ ‫برخالف‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫است‬ ‫باالتر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫داوطلب‬
‫حرفه‬ ‫مفاهیم‬ ‫عمیق‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫امتحانی‬ ،‫مهندسی‬
‫شغلی‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫خوبی‬ ‫امتیاز‬ ‫قبل‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫تصور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫داوطلبانی‬ ،‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ .‫دارد‬
‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫گرفته‬
1
‫یا‬
2
‫صرفا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫فکر‬ ،‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫نمره‬
‫این‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫قبول‬ ‫قطعا‬ ‫مجدد‬ ‫مرور‬ ‫با‬
‫توسط‬ ‫واسطه‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫رو‬
‫یک‬
‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫مجرب‬ ‫مدرس‬
2
‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاد‬
‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫تلگرامی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫تدر‬ ‫کامل‬ ‫فضای‬ ،‫باالتر‬ ‫خیلی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برقی‬
‫س‬
‫آید‬ ‫فراهم‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫امکان‬ ‫و‬
6
‫دستور‬
4
‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫هدفمند‬ .
‫تیم‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫نفع‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫دویده‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫فوتبال‬ ‫بازیکنان‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫غیرهدف‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬ ‫برخی‬ ‫اند؟‬ ‫نداشته‬
‫مند‬
‫تحقیق‬ ‫براساس‬ .‫میگیرند‬ ‫نتیجه‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫کشند‬ ‫می‬ ‫زحمت‬ ‫بیشتر‬ ‫دارند؛‬ ‫را‬ ‫وضعیت‬ ‫همین‬ ‫دقیقا‬
‫اختصا‬
‫سواالت‬ ‫الگوی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫سوم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫صی‬
‫سال‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ،‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫قبل‬ ‫های‬
‫ویژگی‬ ‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫محصوالت‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
،‫خود‬ ‫مثبت‬
2
:‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬
.‫باشد‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫نخستین‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫اول‬
‫آزمونهای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫غالب‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫درست‬
3
‫هستند‬ ‫ولی‬ ،‫گردند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬
.‫سواالهاست‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫اصل‬ ‫دومین‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫پانزده‬ ‫آزمون‬ ‫ساده‬ ‫یا‬ ‫عینا‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬
‫مبنا‬ ‫با‬ ‫چی‬ ‫قلم‬ ‫مانند‬ ‫انتشاراتی‬ ‫که‬ ‫روندی‬
.‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫کنکور‬ ‫آمادگی‬ ‫در‬ ‫تحولی‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬
‫آمادگی‬ ‫منابع‬ ‫غالب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫روند‬ ‫همین‬ ‫مشابه‬
‫شاید‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫درباره‬ ‫توضیحاتی‬ ‫ابتدا‬ ،‫گردیده‬ ‫منتشر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
1
‫یا‬
2
‫کت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫فصل‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬
‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ،‫دیگر‬ ‫مجزای‬ ‫اب‬
‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ثانی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫داوطلب‬ ‫عمیق‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫اوال‬ ،‫روند‬ ‫این‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
7
‫طبقه‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫میخورد‬ ‫بر‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قبل‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫سوال‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫خواهان‬
‫مربوطه‬ ‫سوال‬ ،‫کلیدی‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫شده‬ ‫بندی‬
‫ارائه‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫همان‬ ‫به‬
‫گردد‬ ‫می‬
.
‫دستور‬
5
‫بچسب‬ ‫رو‬ ‫عمومی‬ .
‫بررسی‬ ‫براساس‬ .‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫نتیجه‬ ‫ترین‬ ‫بیش‬ ،‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫ترین‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تالش‬
‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫سهم‬ ،‫درصد‬ ‫پانزده‬ ‫حدود‬ ‫تنها‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
‫مباحث‬
1
،
2
،
3
،
12
،
19
،
21
،
22
‫و‬
‫صفحه‬ ‫هشتصد‬ ‫حدود‬ ‫حجم‬ ‫که‬ ‫بوده‬ )‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬
‫به‬ ‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برقی‬ ‫قسمتهای‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ،‫دارند‬
‫همه‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫راحتی‬
‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬
.
8
‫دستور‬
6
‫نشويد‬ ‫خیال‬ ‫بی‬ .
‫(را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سواالت‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬
‫هنمای‬
‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )‫سیزده‬ ‫مبحث‬
110
‫مراجع‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫که‬ ،
‫باال‬ ‫خیلی‬ ‫حجم‬ ‫دارای‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫قبول‬ ‫باید‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫نگردید‬ ‫غافل‬ ،‫نامیم‬ ‫می‬ ‫فرعی‬
‫(حدود‬
1۵00
‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سازماندهی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ )‫صفحه‬
‫مهم‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ .‫هستند‬ ‫گوئی‬
‫بخش‬ ‫ترین‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫سازماندهی‬ ،‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫کامال‬ ‫بصورت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫گرداوری‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬
.‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫تاکنون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬ ‫همه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬
‫پاسخ‬ ‫کلیدواژه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫بخشهای‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫باقی‬
‫دهید‬
.
‫دستور‬
7
‫بگیريد‬ ‫را‬ ‫طراح‬ ‫مچ‬ .
‫پاسخ‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫مساله‬ ‫بویژه‬ ،‫سواالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫گوئی‬
‫انحرافی‬ ‫نکته‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫خاص‬ ‫کاری‬ ‫ریزه‬ ،‫طراح‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫عدم‬ ،‫کردنی‬ ‫حل‬ ‫سواالت‬
‫بیان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫مختلف‬ ‫ادوار‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مرور‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫آن‬
‫سوال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫نکات‬
‫هم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫زیادی‬ ‫کمک‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫مخفی‬ ‫و‬ ‫مستتر‬
‫در‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫چنین‬
‫نگردید‬ ‫غافل‬ ‫استاندارد‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمونهای‬
.
9
‫دستور‬
8
‫کنید‬ ‫بندي‬ ‫جمع‬ .
‫را‬ ‫شده‬ ‫یادگرفته‬ ‫مطالب‬ ،‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عجیب‬ ‫خیلی‬ ‫واقعا‬
‫ب‬ ‫جمع‬ ‫بخوبی‬
‫نمی‬ ‫ندی‬
‫پیچیده‬ ‫خیلی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ .‫کنند‬
.‫دارد‬ ‫را‬ ‫اندوخته‬ ‫مطالب‬ ‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بشدت‬ ‫شما‬ ‫مغز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬
‫یادگرفته‬ ‫مطالب‬ ‫همه‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫آزمونهای‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫با‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬
‫مرور‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودتان‬
‫کرد‬ ‫خواهید‬
.
‫دستور‬
9
‫بخوانید‬ ‫بهینه‬ .
‫آمادگی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫طبق‬ .‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ،‫شده‬ ‫مطالعه‬ ‫مطالب‬ ‫توالی‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
4
‫گردد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫گام‬
:
•
‫گام‬
1
‫مباحث‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫مطالعه‬ .
13
‫و‬
1۵
‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫با‬ ‫همراه‬
•
‫گام‬
2
‫منابع‬ ‫مطالعه‬ .
‫فرعی‬
•
‫گام‬
3
‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫مطالعه‬ .
•
‫گام‬
4
‫کلیدواژه‬ ‫با‬ ‫تمرین‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ .
10
‫دستور‬
۱0
‫کنید‬ ‫بندي‬ ‫زمان‬ .
‫کمبود‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫زیادی‬ ‫داوطلبان‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫بحث‬
‫آز‬ ‫منابع‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫زمان‬
‫زیاد‬ ‫مون‬
‫همراه‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫داوطلبان‬ ‫گاهی‬ ،‫هست‬ ‫نیز‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫جزوات‬ ‫و‬ ‫کتابها‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫و‬ ‫برداشته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ،‫سواالت‬ ‫توالی‬ ‫طبق‬ ‫وقتی‬ .‫برند‬ ‫می‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫خود‬
‫ا‬ ،‫آزمون‬ ‫اول‬ ‫سوال‬ ‫مثال‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫کالفگی‬ ‫نوعی‬ ‫عمال‬ ،‫میکنیم‬ ‫مطالعه‬
‫ز‬
‫نشریه‬
110
‫مبحث‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫سوال‬ ،
13
‫مبحث‬ ‫از‬ ‫چهارم‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫از‬ ‫سوم‬ ‫سوال‬ ،
21
‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ،‫رویه‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫و‬ ‫برداشت‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ،‫باید‬ ‫سوال‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫است‬
‫روزهای‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫روی‬ ‫پس‬ .‫میشود‬ ‫داوطلب‬ ‫فکری‬ ‫رویه‬ ‫خوردن‬ ‫بهم‬ ‫سبب‬ ‫شد‬ ‫گفته‬
‫با‬ ،‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬
‫کار‬ ،‫آزمایشی‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫آزمونهای‬ ‫زنی‬ ‫تست‬
‫کنید‬
.
‫توجه‬
‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمامی‬
«
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬
»
‫از‬ »‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫«مهندس‬ ‫تالیف‬
‫این‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ »‫مهندسین‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬ ‫«انتشارات‬
‫است‬ ‫مجاز‬ ‫انتشارات‬
.

Recommandé

ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي par
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
24 vues22 diapositives
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
6 vues8 diapositives
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
20 vues7 diapositives
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
5 vues4 diapositives
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
187 vues35 diapositives
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق par
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
6 vues7 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 10 دستور برای موفقیت در آزمون

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
16 vues21 diapositives
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت par
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتMohammad Karimi
123 vues14 diapositives
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت par
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتMohammad Karimi
51 vues20 diapositives
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) par
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)Mohammad Karimi
22 vues22 diapositives
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
43 vues10 diapositives
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96 par
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96Mohammad Karimi
373 vues12 diapositives

Similaire à 10 دستور برای موفقیت در آزمون (20)

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi16 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
Mohammad Karimi123 vues
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت par Mohammad Karimi
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
Mohammad Karimi51 vues
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت) par Mohammad Karimi
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
Mohammad Karimi22 vues
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi43 vues
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96 par Mohammad Karimi
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش مهر 96
Mohammad Karimi373 vues
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت par Mohammad Karimi
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi24 vues
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته برنزي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi17 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97 par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi116 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96 par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
Mohammad Karimi110 vues
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي par Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi20 vues
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي par Mohammad Karimi
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
Mohammad Karimi23 vues
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi305 vues
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقبررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi72 vues
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش... par Mohammad Karimi
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
Mohammad Karimi95 vues
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97 par Mohammad Karimi
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش تابستان 97
Mohammad Karimi114 vues
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi22 vues
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97 par Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
Mohammad Karimi222 vues
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت par Mohammad Karimi
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
Mohammad Karimi21 vues

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi36 vues
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par Mohammad Karimi
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi43 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 vues
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف par Mohammad Karimi
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
Mohammad Karimi16 vues
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi33 vues
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi37 vues

10 دستور برای موفقیت در آزمون

 • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
 • 2. 2 ،‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ 10 ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫قبولی‬ ‫احتمال‬ ‫میتوانند‬ ‫داوطلبان‬ ،‫آن‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫قطعا‬ ‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫حتما‬ .‫دهند‬ ‫افزایش‬ . ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫قبولی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ترفندها‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫بدون‬ ‫شوید‬ ‫قبول‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫هیچ‬ . ‫دستور‬ ۱ . ‫ندهید‬ ‫پول‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫گردید‬ ‫قبول‬ ‫میتوانید‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ 3 ‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫را‬ ‫رایگان‬ ‫محصول‬ : ‫او‬ ‫گام‬ ‫ل‬ : ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫درباره‬ ‫جامعی‬ ‫اطالعات‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫حتما‬ :‫آزمون‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫مه‬ ‫نظام‬ ‫پروانه‬ ‫از‬ ‫درآمدزایی‬ ‫تا‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫از‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫کسب‬ ،‫برق‬ ‫ندسی‬
 • 3. 3 ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫همه‬ « ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬ » ‫و‬ ‫ساختاریافته‬ ‫بصورت‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫گرداوری‬ ‫هدفمند‬ . ‫دوم‬ ‫گام‬ : ‫این‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫تفهیم‬ ‫آزمون‬ ‫مفاهیم‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫باید‬ ،‫دوم‬ ‫گام‬ ‫در‬ :‫مطالب‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهم‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫رایگان‬ ‫بسته‬ ،‫رنگی‬ ‫تمام‬ ‫کتاب‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫فیلم‬ ‫است‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ . ‫سوم‬ ‫گام‬ : ‫داوطلب‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫حل‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫نهایی‬ ‫گام‬ :‫زنی‬ ‫تست‬ ‫پاسخ‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫بصورت‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دهی‬ « ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ » ‫گردند‬ ‫مسلط‬ )‫کنید‬ ‫(کلیک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سوال‬ ‫آن‬ ‫این‬ ‫صفحات‬ ‫همه‬ 2 ‫(حدود‬ ‫منبع‬ 1۵00 ‫که‬ ‫بخشهایی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫سوال‬ ‫طراحان‬ ‫مدنظر‬ )‫صفحه‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫آزمون‬ ‫ص‬ ‫گردد‬ ‫انجام‬ ‫بخشها‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫مطالعه‬ ‫رفا‬ . ‫دستور‬ ۲ . ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫االن‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫مطالعه‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫بخاطر‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫داوطلبان‬ ‫داوطلبان‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫علل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫موکول‬ ‫فردا‬ ‫به‬
 • 4. 4 ‫داوطلب‬ ‫غالب‬ .‫است‬ ‫آزمون‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫استارت‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫ان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اعالم‬ ‫منتظر‬ ‫که‬ ‫فاصله‬ ‫بین‬ ‫ثبت‬ ‫نام‬ ‫تا‬ ‫آزمون‬ ‫حدود‬ 2 ‫ماه‬ ‫بوده‬ ‫و‬ ‫اکثر‬ ‫داوطلبان‬ ‫سال‬ ‫هاست‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫فاصله‬ ‫گرفته‬ ،‫اند‬ ‫بنابراین‬ ‫تا‬ ‫ذهن‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫داوطلب‬ ‫آماده‬ ‫آزمون‬ ،‫سختی‬ ‫مثل‬ ‫آزمون‬ ‫نظام‬ ‫مهندسی‬ ،‫شود‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫میرو‬ ‫دارد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫داوطلبی‬ .‫د‬ ‫هدف‬ ‫مطالعه‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ،‫امروز‬ ‫همین‬ ‫باید‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مند‬ .
 • 5. 5 ‫دستور‬ ۳ . ‫باشید‬ ‫بین‬ ‫واقع‬ ‫نظام‬ ‫مفاهیم‬ ‫به‬ ‫که‬ »‫نمایند‬ ‫می‬ ‫«تصور‬ ‫تنها‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ !‫دارند‬ ‫تسلط‬ ‫مهندسی‬ ‫خاص‬ ‫درس‬ ‫هیچ‬ ‫اصلی‬ ‫سرفصلهای‬ ‫جز‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫موضوعات‬ ‫که‬ ‫مفاهیم‬ ‫عمیق‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫داوطلب‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫منحصربفردی‬ ‫کامال‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مسائ‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ )‫جزوه‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫طریق‬ ‫(از‬ ‫خودآموزی‬ ‫صرف‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫سخت‬ ‫ل‬ ‫علمی‬ ‫صالحیت‬ ‫بررسی‬ ‫هدف‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫آزمونهای‬ ‫برخالف‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ،‫است‬ ‫باالتر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫داوطلب‬ ‫حرفه‬ ‫مفاهیم‬ ‫عمیق‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫امتحانی‬ ،‫مهندسی‬ ‫شغلی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫خوبی‬ ‫امتیاز‬ ‫قبل‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫تصور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫داوطلبانی‬ ،‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ 1 ‫یا‬ 2 ‫صرفا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫فکر‬ ،‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫نمره‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫قبول‬ ‫قطعا‬ ‫مجدد‬ ‫مرور‬ ‫با‬ ‫توسط‬ ‫واسطه‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫رو‬ ‫یک‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫مجرب‬ ‫مدرس‬ 2 ‫آمادگی‬ ‫فیلم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫داوطلبان‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫تلگرامی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تدر‬ ‫کامل‬ ‫فضای‬ ،‫باالتر‬ ‫خیلی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برقی‬ ‫س‬ ‫آید‬ ‫فراهم‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫امکان‬ ‫و‬
 • 6. 6 ‫دستور‬ 4 ‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫هدفمند‬ . ‫تیم‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫نفع‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫دویده‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ‫را‬ ‫فوتبال‬ ‫بازیکنان‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫غیرهدف‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫داوطلب‬ ‫برخی‬ ‫اند؟‬ ‫نداشته‬ ‫مند‬ ‫تحقیق‬ ‫براساس‬ .‫میگیرند‬ ‫نتیجه‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫کشند‬ ‫می‬ ‫زحمت‬ ‫بیشتر‬ ‫دارند؛‬ ‫را‬ ‫وضعیت‬ ‫همین‬ ‫دقیقا‬ ‫اختصا‬ ‫سواالت‬ ‫الگوی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫سوم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫صی‬ ‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ،‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫محصوالت‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ،‫خود‬ ‫مثبت‬ 2 :‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ .‫باشد‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫نخستین‬ ‫از‬ ‫سواالت‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫آزمونهای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫غالب‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫درست‬ 3 ‫هستند‬ ‫ولی‬ ،‫گردند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ .‫سواالهاست‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫اصل‬ ‫دومین‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫پانزده‬ ‫آزمون‬ ‫ساده‬ ‫یا‬ ‫عینا‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬ ‫مبنا‬ ‫با‬ ‫چی‬ ‫قلم‬ ‫مانند‬ ‫انتشاراتی‬ ‫که‬ ‫روندی‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫کنکور‬ ‫آمادگی‬ ‫در‬ ‫تحولی‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫آمادگی‬ ‫منابع‬ ‫غالب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫آموزشی‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫روند‬ ‫همین‬ ‫مشابه‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫درباره‬ ‫توضیحاتی‬ ‫ابتدا‬ ،‫گردیده‬ ‫منتشر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ 1 ‫یا‬ 2 ‫کت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫فصل‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫حل‬ ‫پرسش‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ،‫دیگر‬ ‫مجزای‬ ‫اب‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫ثانی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫داوطلب‬ ‫عمیق‬ ‫فهم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫اوال‬ ،‫روند‬ ‫این‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
 • 7. 7 ‫طبقه‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫میخورد‬ ‫بر‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قبل‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫سوال‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫خواهان‬ ‫مربوطه‬ ‫سوال‬ ،‫کلیدی‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫شده‬ ‫بندی‬ ‫ارائه‬ ‫جا‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫می‬ . ‫دستور‬ 5 ‫بچسب‬ ‫رو‬ ‫عمومی‬ . ‫بررسی‬ ‫براساس‬ .‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫نتیجه‬ ‫ترین‬ ‫بیش‬ ،‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫ترین‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تالش‬ ‫(شامل‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫سهم‬ ،‫درصد‬ ‫پانزده‬ ‫حدود‬ ‫تنها‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مباحث‬ 1 ، 2 ، 3 ، 12 ، 19 ، 21 ، 22 ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫هشتصد‬ ‫حدود‬ ‫حجم‬ ‫که‬ ‫بوده‬ )‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫به‬ ‫کلیدواژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برقی‬ ‫قسمتهای‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ،‫دارند‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫راحتی‬ ‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ .
 • 8. 8 ‫دستور‬ 6 ‫نشويد‬ ‫خیال‬ ‫بی‬ . ‫(را‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سواالت‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫هنمای‬ ‫نشریه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫جلدهای‬ ‫و‬ ‫موسسیان‬ ‫آقای‬ ‫تالیف‬ )‫سیزده‬ ‫مبحث‬ 110 ‫مراجع‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫که‬ ، ‫باال‬ ‫خیلی‬ ‫حجم‬ ‫دارای‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫قبول‬ ‫باید‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫نگردید‬ ‫غافل‬ ،‫نامیم‬ ‫می‬ ‫فرعی‬ ‫(حدود‬ 1۵00 ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سازماندهی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ )‫صفحه‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ .‫هستند‬ ‫گوئی‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازماندهی‬ ،‫محور‬ ‫آزمون‬ ‫کامال‬ ‫بصورت‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫گرداوری‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫تاکنون‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬ ‫همه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫پاسخ‬ ‫کلیدواژه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫بخشهای‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫باقی‬ ‫دهید‬ . ‫دستور‬ 7 ‫بگیريد‬ ‫را‬ ‫طراح‬ ‫مچ‬ . ‫پاسخ‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫مشکالت‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مساله‬ ‫بویژه‬ ،‫سواالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫گوئی‬ ‫انحرافی‬ ‫نکته‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫خاص‬ ‫کاری‬ ‫ریزه‬ ،‫طراح‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫عدم‬ ،‫کردنی‬ ‫حل‬ ‫سواالت‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫مختلف‬ ‫ادوار‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مرور‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫آن‬ ‫سوال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫نکات‬ ‫هم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫زیادی‬ ‫کمک‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫داوطلب‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫مخفی‬ ‫و‬ ‫مستتر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫چنین‬ ‫نگردید‬ ‫غافل‬ ‫استاندارد‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمونهای‬ .
 • 9. 9 ‫دستور‬ 8 ‫کنید‬ ‫بندي‬ ‫جمع‬ . ‫را‬ ‫شده‬ ‫یادگرفته‬ ‫مطالب‬ ،‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عجیب‬ ‫خیلی‬ ‫واقعا‬ ‫ب‬ ‫جمع‬ ‫بخوبی‬ ‫نمی‬ ‫ندی‬ ‫پیچیده‬ ‫خیلی‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ .‫کنند‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫اندوخته‬ ‫مطالب‬ ‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بشدت‬ ‫شما‬ ‫مغز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫یادگرفته‬ ‫مطالب‬ ‫همه‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫آزمونهای‬ ‫تشریحی‬ ‫حل‬ ‫با‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مرور‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ . ‫دستور‬ 9 ‫بخوانید‬ ‫بهینه‬ . ‫آمادگی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫طبق‬ .‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ،‫شده‬ ‫مطالعه‬ ‫مطالب‬ ‫توالی‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ 4 ‫گردد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫گام‬ : • ‫گام‬ 1 ‫مباحث‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫مطالعه‬ . 13 ‫و‬ 1۵ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫با‬ ‫همراه‬ • ‫گام‬ 2 ‫منابع‬ ‫مطالعه‬ . ‫فرعی‬ • ‫گام‬ 3 ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫مطالعه‬ . • ‫گام‬ 4 ‫کلیدواژه‬ ‫با‬ ‫تمرین‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ .
 • 10. 10 ‫دستور‬ ۱0 ‫کنید‬ ‫بندي‬ ‫زمان‬ . ‫کمبود‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫زیادی‬ ‫داوطلبان‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫بحث‬ ‫آز‬ ‫منابع‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫اند‬ ‫بازمانده‬ ‫قبولی‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫زیاد‬ ‫مون‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫داوطلبان‬ ‫گاهی‬ ،‫هست‬ ‫نیز‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫جزوات‬ ‫و‬ ‫کتابها‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫و‬ ‫برداشته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ،‫سواالت‬ ‫توالی‬ ‫طبق‬ ‫وقتی‬ .‫برند‬ ‫می‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ا‬ ،‫آزمون‬ ‫اول‬ ‫سوال‬ ‫مثال‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫کالفگی‬ ‫نوعی‬ ‫عمال‬ ،‫میکنیم‬ ‫مطالعه‬ ‫ز‬ ‫نشریه‬ 110 ‫مبحث‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫سوال‬ ، 13 ‫مبحث‬ ‫از‬ ‫چهارم‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫از‬ ‫سوم‬ ‫سوال‬ ، 21 ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ،‫رویه‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫و‬ ‫برداشت‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ،‫باید‬ ‫سوال‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫روی‬ ‫پس‬ .‫میشود‬ ‫داوطلب‬ ‫فکری‬ ‫رویه‬ ‫خوردن‬ ‫بهم‬ ‫سبب‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫با‬ ،‫آزمون‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫کار‬ ،‫آزمایشی‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫آزمونهای‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫کنید‬ . ‫توجه‬ ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫تمامی‬ « ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سبز‬ ‫کتاب‬ » ‫از‬ »‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫«مهندس‬ ‫تالیف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫صرفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ »‫مهندسین‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬ ‫«انتشارات‬ ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫انتشارات‬ .