رشته مهندسی برق قدرت

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.com/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

1
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
:‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
،‫قدرت‬ ‫برق‬
Electric power
،
‫برق‬ ‫مهندس‬
،‫قدرت‬
Electrical Power Engineering
،
‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫کار‬ ‫بازار‬
،‫قدرت‬
Power Engineer Labor Market
،
،‫برق‬ ‫مهندس‬
Electrical engineer
،
،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫معرفی‬
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
2
121
-
66010166
@tasisat_barghi
:‫چکیده‬
‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫رشته‬ ‫اصلی‬ ‫های‬
‫مهندسی‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫است‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬
.
‫ترجمه‬
‫انگلیسی‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
(
Power engineering
)
‫می‬
.‫شود‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫برق‬
‫ها‬
‫ی‬
‫به‬ ‫حدودا‬ ‫که‬ ‫گذشته‬
03
‫سال‬
‫قبل‬
‫برم‬
‫ی‬
،‫گردد‬
‫به‬
2
‫شاخه‬
‫تبد‬
‫ی‬
‫ل‬
‫شده‬
‫عبارت‬ ‫که‬ .‫است‬
‫هست‬
:‫از‬ ‫ند‬
(
‫مهندس‬
‫ی‬
‫برق‬
‫قو‬
‫ی‬
‫(مهندس‬
‫ی‬
)‫قدرت‬ ‫برق‬
‫و‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫ضع‬ ‫برق‬
‫ی‬
‫ف‬
‫(مهندس‬
‫ی‬
‫الکترون‬ ‫برق‬
‫ی‬
‫ک‬
)
‫مهندسی‬ .)
‫قدرت‬
‫را‬
‫م‬
‫ی‬
‫سا‬ ‫مادر‬ ‫توان‬
‫ی‬
‫ر‬
‫گرا‬
‫ی‬
‫ش‬
‫ها‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ی‬
.‫دانست‬
‫به‬
‫علت‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫سازمان‬ ‫اکثر‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫بودن‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬
‫ها‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫فقط‬
‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫افرادی‬
‫تحصیل‬ ‫که‬ ‫کنند‬
‫نموده‬
.‫باشند‬ ‫قدرت‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
1
-
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫اطلاعات‬
‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫اصلی‬ ‫های‬
‫قدرت‬
‫است‬
.
‫انگلیسی‬ ‫ترجمه‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
(
Power
engineering
)
‫می‬
.‫شود‬
‫مهندسان‬
‫ب‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬
‫سیستم‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬
‫قدرت‬ ‫های‬
‫ب‬
‫و‬
‫ی‬
‫ژه‬
‫تول‬
‫ی‬
،‫د‬
‫توز‬ ،‫انتقال‬
‫ی‬
‫ع‬
‫الکتر‬ ‫توان‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
،
‫تبد‬
‫ی‬
‫ل‬
‫انرژ‬
‫ی‬
‫الکتر‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫به‬
‫شکل‬

‫های‬
‫د‬
‫ی‬
‫گر‬
‫انرژ‬
‫ی‬
‫تجه‬ ‫و‬
‫ی‬
‫زات‬
‫الکترومکان‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫دار‬ ‫سروکار‬
.‫د‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫از‬
‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫های‬
‫می‬
‫گردد‬
‫عبارت‬ ‫که‬ ،
‫هست‬
:‫از‬ ‫ند‬

‫راه‬
‫ان‬
‫داز‬
‫ی‬
‫تعم‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ر‬
‫نگه‬ ‫و‬
‫دار‬
‫ی‬
‫س‬
‫ی‬
‫ستم‬


‫های‬
‫حرارت‬
‫ی‬

‫راه‬
‫ان‬
‫داز‬
‫ی‬
‫تعم‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ر‬
‫نگه‬ ‫و‬
‫دار‬
‫ی‬
‫س‬
‫ی‬
‫ستم‬


‫های‬
‫برودتی‬

‫راه‬
‫ان‬
‫داز‬
‫ی‬
‫تعم‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ر‬
‫نگه‬ ‫و‬
‫دار‬
‫ی‬
‫س‬
‫ی‬
‫ستم‬


‫های‬
‫تجهیزات‬
‫مانند‬ ‫الکتریکی‬ ‫توان‬ ‫تولید‬
‫پست‬ ،‫ژنراتورها‬
‫د‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ی‬
‫گر‬
‫تجه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫الکتر‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫صنا‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫ی‬
‫ع‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ساخت‬
‫مان‬

‫های‬
‫بزرگ‬

‫شناسا‬
‫یی‬
‫د‬
‫ی‬
‫گر‬
‫جد‬ ‫منابع‬
‫ی‬
‫د‬
‫انرژ‬
‫ی‬
‫الکتر‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫قابل‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬
‫به‬ ‫حدودا‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫های‬
03
‫سال‬
‫قبل‬
‫برمی‬
‫به‬ ،‫گردد‬
2
‫تبدیل‬ ‫شاخه‬
‫شده‬
‫عبارت‬ ‫که‬ .‫است‬
‫هست‬
:‫از‬ ‫ند‬

)‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫(مهندسی‬ ‫قوی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬

)‫الکترونیک‬ ‫برق‬ ‫(مهندسی‬ ‫ضعیف‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
0
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫درباره‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫شما‬ ‫برای‬ ‫قوی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫صحبت‬
‫کنیم‬
‫از‬ ‫و‬
‫همه‬
‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ابعاد‬
‫با‬
‫همه‬
‫قسمت‬
‫آشنا‬ ‫آن‬ ‫های‬
‫کنیم‬
.
‫بنابراین‬
‫همر‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫تا‬
‫اه‬
‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫ما‬
‫فرمایید‬
.
‫شاید‬
‫درباره‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
‫مهندسی‬ ‫معرفی‬
‫قدرت‬ ‫برق‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫شما‬ ‫برای‬
‫ه‬
‫ا‬
‫مثل‬
‫صنف‬ ،‫بندی‬ ‫دسته‬ ،‫معرفی‬ ،‫تاریخچه‬ ،‫هدف‬ ‫مشتری‬ ‫بازار‬ ،‫اهداف‬
‫دستگاه‬ ‫و‬
‫می‬ ‫آشنا‬ ‫ناظر‬ ‫های‬
.‫پردازیم‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
1
-
1
-
‫چیست؟‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫هدف‬
‫مهندس‬ ‫هدف‬
‫ی‬
‫برق‬
‫افراد‬ ‫پرورش‬ ،‫قدرت‬
‫ی‬
‫توان‬
‫مند‬
‫بخش‬ ‫در‬
‫ها‬
‫ی‬
‫مختلف‬
‫تول‬
‫ی‬
،‫د‬
‫توز‬ ‫و‬ ‫انتقال‬
‫ی‬
‫ع‬
‫برق‬
‫ا‬ ‫گستره‬ ‫که‬ ‫است‬
‫ی‬
‫ن‬
‫بخش‬
:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬

‫تولی‬
‫د‬
‫طراح‬ :
‫ی‬
‫شبکه‬
‫ها‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫کم‬ ‫با‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫هز‬
‫ی‬
‫نه‬
‫و‬
‫ب‬
‫ی‬
‫شتر‬
‫ی‬
‫ن‬
.‫بازده‬

‫انتقال‬
:
‫طراحی‬
‫شبکه‬
‫ها‬
‫ی‬
‫انتقال‬
‫برق‬
‫انتقال‬ ‫خطوط‬ ،
‫بر‬
‫ق‬
،
‫رو‬ ‫بر‬ ‫بار‬ ‫پخش‬
‫ی‬
‫شبکه‬
‫برق‬
‫قابل‬ ،
‫ی‬
‫ت‬
‫اطم‬
‫ی‬
‫نان‬
‫پا‬ ‫و‬
‫ی‬
‫د‬
‫ار‬
‫ی‬
‫طراح‬ ،‫قدرت‬ ‫شبکه‬
‫ی‬
‫رله‬
‫و‬ ‫ها‬
‫بار‬ ‫پخش‬ ،‫شبکه‬ ‫حفاظت‬
‫اقتصاد‬
‫ی‬
.

‫توزی‬
‫ع‬
‫طراح‬ :
‫ی‬
‫شبکه‬
‫ها‬
‫ی‬
‫توز‬
‫ی‬
‫ع‬
‫م‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬
‫د‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫ت‬
.‫آن‬
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
6
121
-
66010166
@tasisat_barghi
2
-
1
-
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫هدف‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫بازار‬
‫مهندسی‬
‫قدرت‬
‫را‬
‫م‬
‫ی‬
‫سا‬ ‫مادر‬ ‫توان‬
‫ی‬
‫ر‬
‫گرا‬
‫ی‬
‫ش‬
‫ها‬
‫رشته‬ ‫ی‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫ب‬ .‫دانست‬
‫شما‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬
‫م‬
‫ی‬
‫تو‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ی‬
‫د‬
‫بدون‬
‫داشت‬
‫ن‬
‫موبا‬
‫ی‬
‫ل‬
‫لپ‬ ‫و‬
‫زندگ‬ ‫تاپ‬
‫ی‬
‫نمایید‬
،
‫ولی‬
‫زندگی‬ ‫برق‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬
‫امکان‬
‫پذیر‬
‫نیست‬
.
‫حتی‬
‫هم‬
‫ی‬
‫ن‬
‫شرکت‬
‫ها‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫کننده‬
‫الکت‬
‫رونیکی‬
‫لپ‬ ‫و‬ ‫(موبایل‬
)‫تاپ‬
‫ن‬ ‫برق‬ ‫به‬
‫ی‬
‫از‬
‫دا‬
‫رند‬
‫قدرت‬ ‫مهندس‬ ‫پس‬
‫ی‬
‫با‬
‫ی‬
‫د‬
‫در‬
‫بین‬ ‫این‬
‫باش‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬
.‫د‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫یک‬
‫مثال‬
‫خیلی‬
‫بود‬ ‫ساده‬
‫ب‬ ،
‫رای‬
‫این‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫جایگاه‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬
‫ر‬
‫ا‬
‫توصیف‬
‫کنیم‬
‫مثال‬ ‫در‬ .
‫بزرگ‬ ‫های‬
‫تر‬
‫برا‬
‫ی‬
‫یک‬
‫کارخانه‬
‫ی‬
‫ا‬
‫مسائل‬ ‫صنعت‬
‫خیلی‬
‫ز‬
‫ی‬
‫اد‬
‫ی‬
‫در‬
‫زم‬
‫ی‬
‫نه‬
‫تام‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ن‬
‫ی‬
‫از‬
‫مد‬ ‫و‬ ‫برق‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫ت‬
‫آن‬
‫دار‬ ‫وجود‬
‫د‬
‫که‬
‫آن‬ ‫همه‬
‫ها‬
‫ب‬
‫ر‬
‫م‬
‫ی‬
‫به‬ ‫گردند‬
‫ی‬
‫ک‬
‫از‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫طرفی‬
‫دیگر‬
‫برا‬
‫ی‬
‫مصرف‬
‫جز‬ ‫آن‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫کننده‬
‫موارد‬
‫اولو‬
‫ی‬
‫ت‬
‫دار‬
‫است‬
.
،‫است‬ ‫بهتر‬
‫ی‬
‫ک‬
‫نگاه‬
‫ی‬
‫کشور‬ ‫به‬
‫خودمان‬
‫و‬
‫یا‬
‫سا‬
‫ی‬
‫ر‬
‫کشورها‬
‫ی‬
‫جهان‬
.‫بیاندازیم‬
‫امروزه‬
‫دنیا‬ ‫دغدغه‬
‫آلودگ‬
‫ی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫هوا‬
‫حل‬ ‫راه‬
‫این‬
‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫موضوع‬
‫خودروها‬
‫ی‬
‫برق‬
‫ی‬
‫است‬
‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬.
‫نه‬ ‫ای‬
‫داغ‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫دور‬ ‫چندان‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
0
-
1
-
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫تاریخچه‬
‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫خیلی‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫مهم‬
‫برق‬ ‫ی‬
‫برمی‬
‫قرن‬ ‫اوایل‬ ‫به‬ ‫گردد‬
71
‫بود‬ ‫الکتریسته‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬
.
‫نخس‬
‫تین‬
‫ویلیام‬ ‫آقای‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫گیلبرت‬ ‫ویلیام‬ ‫آقای‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫گیلبرت‬
‫نخستین‬
‫اندازه‬ ‫دستگاه‬
‫الکتریسی‬ ‫گیری‬
‫(الک‬ ‫ته‬
‫را‬ )‫تروسکوپ‬
.‫گذاشت‬ ‫ورسوریوم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
‫هم‬
‫م‬ ‫چنین‬
‫ی‬
‫گفت‬ ‫توان‬
‫نخستین‬
‫الکتریسی‬ ‫و‬ ‫مغناطیس‬ ‫که‬ ‫کسی‬
‫ته‬
‫دهه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ .‫بود‬ ‫گیلبرت‬ ‫آقای‬ ‫همین‬ ‫داد‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫ساکن‬
7883
‫موضوعات‬ ‫میلادی‬
‫مرتبط‬
‫با‬
‫الکتری‬
‫س‬
‫ی‬
‫ته‬
‫کاربردها‬ ‫و‬
‫ی‬
،‫آن‬
‫ز‬
‫ی‬
‫رمجموعه‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ف‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ی‬
‫ک‬
‫تلق‬
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫شد‬
.
‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬
‫نخستین‬
‫ن‬ ‫در‬ ‫بار‬
‫ی‬
‫مه‬
‫قرن‬ ‫دوم‬
‫نوز‬
‫دهم‬
‫م‬
‫ی‬
‫لاد‬
‫ی‬
،
‫بعد‬
‫تجار‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ساز‬
‫ی‬
‫توز‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ،‫تلگراف‬
‫ی‬
‫ع‬
‫است‬ ‫و‬ ‫برق‬
‫فاده‬
‫ها‬
‫ی‬
‫آن‬
‫ب‬
‫عنوان‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ش‬ ‫شناخته‬ ‫شغل‬
‫د‬
.
‫از‬
‫سال‬
‫میلادی‬
788۱
‫از‬ ‫بعضی‬
‫دانشگاه‬
‫فناور‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ی‬
‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬
‫مثل‬
‫کرنل‬ ‫دانشگاه‬
‫ی‬
‫ا‬
‫موسسه‬
‫فناوری‬
‫ماساچوس‬
،‫ت‬
‫رشته‬

‫کارشناسی‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫ا‬ ‫را‬ ‫برق‬
‫ی‬
‫جاد‬
‫کردند‬
‫فن‬ ‫دانشگاه‬ .
‫ی‬
‫دارمشتات‬
‫نخستین‬
‫دانشگاه‬
‫ی‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬
7882
‫میلادی‬
‫دانشکده‬
‫مهندسی‬
‫را‬ ‫برق‬
‫ا‬
‫ی‬
‫جاد‬
‫و‬ ‫کرد‬
‫بعد‬
‫و‬ ‫کرنل‬ ‫دانشگاه‬ ‫آن‬ ‫از‬
‫د‬
‫ی‬
‫گر‬
‫دانشگاه‬
‫ا‬ ‫ها‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ارائه‬ ‫را‬ ‫رشته‬
‫کردند‬
.
‫سال‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫به‬ ‫حدودا‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫های‬
03
‫پیش‬ ‫سال‬
‫برمی‬
‫به‬ ،‫گردد‬
2
‫تبدیل‬ ‫شاخه‬
‫شده‬
‫عبارت‬ ‫که‬ .‫است‬
‫هست‬
‫ند‬
:‫از‬
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
6
121
-
66010166
@tasisat_barghi

)‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫(مهندسی‬ ‫قوی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬

)‫الکترونیک‬ ‫برق‬ ‫(مهندسی‬ ‫ضعیف‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
4
-
1
-
‫دسته‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫بندی‬
‫مهندس‬
‫ی‬
،‫قدرت‬ ‫برق‬
‫به‬
0
‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬
‫گردد‬
‫عبارت‬ ‫که‬ ،
‫هست‬
:‫از‬ ‫ند‬

‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫طراح‬ :
‫ی‬
‫ه‬ ‫بک‬ ‫ش‬
‫ا‬ ‫ه‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫کم‬ ‫با‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫هز‬
‫ی‬
‫نه‬
‫و‬
‫ب‬
‫ی‬
‫شتر‬
‫ی‬
‫ن‬
.‫بازده‬

‫طراح‬ :‫انتقال‬
‫ی‬
‫بکه‬ ‫ش‬
‫ها‬
‫ی‬
،‫برق‬ ‫انتقال‬ ‫خطوط‬ ،‫برق‬ ‫انتقال‬
‫رو‬ ‫بر‬ ‫بار‬ ‫پخش‬
‫ی‬
‫قابل‬ ،‫برق‬ ‫بکه‬ ‫ش‬
‫ی‬
‫ت‬
‫اطم‬
‫ی‬
‫نان‬
‫پا‬ ‫و‬
‫ی‬
‫د‬
‫ار‬
‫ی‬
‫طراح‬ ،‫قدرت‬ ‫بکه‬ ‫ش‬
‫ی‬
‫رله‬
‫بار‬ ‫پخش‬ ،‫بکه‬ ‫ش‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫اقتصاد‬
‫ی‬
.

‫توز‬
‫ی‬
‫ع‬
‫طراح‬ :
‫ی‬
‫شبکه‬
‫ها‬
‫ی‬
‫توز‬
‫ی‬
‫ع‬
‫مد‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫ت‬
.‫آن‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
2
-
‫به‬ ‫ورود‬ ‫شرایط‬
‫بازار‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کار‬
‫رشته‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫یک‬ ‫بایستی‬ ،‫گردید‬
‫ویژگی‬ ‫سری‬
‫ب‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫ه‬
‫آن‬ ‫معرفی‬
‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫شرایط‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫د‬ ‫کار‬
‫عبارتند‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ر‬
:‫از‬
1
-
2
-
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬
‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬
‫کار‬ ‫بازار‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫به‬
‫علت‬
‫حرفه‬
،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫بودن‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫سازمان‬ ‫اکثر‬
‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫تنها‬ ‫ادارات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫که‬ ‫کنند‬
.‫باشند‬ ‫قدرت‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬
‫کسانی‬
،‫کارشناسی‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬
‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫می‬ ،‫باشند‬ ‫شده‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫دکتری‬
‫توانند‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫وارد‬
‫گردند‬
.
2
-
2
-
‫دوره‬
‫مورد‬ ‫های‬
‫نیاز‬
‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬
‫قدرت‬ ‫برق‬
‫به‬ ‫لازم‬
،‫است‬ ‫ذکر‬
‫آشنا‬ ‫و‬ ‫لازم‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬
‫یی‬
‫نرم‬ ‫با‬
‫افزارها‬
‫ی‬
‫برق‬ ‫حوزه‬ ‫مرتبط‬
‫قدرت‬
‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫کنار‬ ‫در‬
‫دانشگاه‬
‫ی‬
،
‫مهمتر‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ن‬
‫موفق‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬
‫ی‬
‫ت‬
‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫هر‬
‫قدرتی‬
‫است‬
‫و‬
‫شانس‬
‫ی‬
‫افتن‬
‫شغل‬
‫ی‬
‫مناسب‬
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬
‫از‬
‫جمله‬
‫مهم‬
‫ترین‬
‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫لازم‬ ‫که‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
11
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫قدرت‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫شغل‬ ‫به‬ ‫بنا‬
‫دوره‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫های‬
‫عبارت‬ ،‫ببیند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫هست‬
:‫از‬ ‫ند‬
7
)
‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
ETAP
2
)
‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کاربردی‬
Cyme
0
)
‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کاربردی‬
Digsilent
‫د‬
‫ی‬
‫گسا‬
‫ی‬
‫لنت‬
4
)
‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
EPLAN
۱
)
‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کاربردی‬
NEPLAN
6
)
‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کاربردی‬
‫الکتر‬ ‫اتوکد‬
‫ی‬
‫کال‬
Autocad electrical
1
)
‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
PLS CADD
8
)
‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کاربردی‬
PSCAD
9
)
‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کاربردی‬
‫د‬
‫ی‬
‫الوکس‬
Dialux
73
)
‫افزار‬ ‫نرم‬
‫کاربردی‬
‫روشنا‬
‫یی‬
Calculux
0
-
2
-
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مجوزهای‬
‫برا‬
‫ی‬
‫مهندس‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫ی‬
‫قدرت‬ ‫برق‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬
‫تبدیل‬
‫گردید‬
‫بتوانید‬ ‫و‬
‫یک‬ ‫بایستی‬ ،‫کنید‬ ‫کار‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬
‫س‬
‫ری‬
‫را‬ ‫مجوزها‬
‫اخذ‬
‫کنید‬
‫مجوزها‬ ‫ای‬ ،
‫عبارت‬
‫هست‬
:‫از‬ ‫ند‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
7
)
‫آمادگ‬
‫ی‬
‫پا‬ ‫آزمون‬ ‫اخذ‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ه‬
‫مهندس‬
‫ی‬
(
FE
)
2
)
‫آمادگ‬
‫ی‬
‫حرفه‬ ‫مهندس‬ ‫آزمون‬ ‫اخذ‬ ‫و‬
‫ا‬
‫ی‬
(
ProfessionalEngineer (PE) exam
)
4
-
2
-
‫کارآموزی‬ ‫دوره‬ ‫گذراندن‬
‫مرتبط‬
‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬
‫به‬
‫علت‬
‫رشته‬ ‫بودن‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬
‫مهندسی‬ ‫های‬
،‫برق‬
‫بعد‬
‫از‬
‫طی‬
‫دانشجوی‬ ‫هر‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تئوری‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫دروس‬
‫بگذراند‬ ‫معتبر‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬ ‫بایستی‬ ‫برق‬ ‫رشته‬
‫آن‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫تا‬
‫کاری‬ ‫تجربه‬ ‫گذرانده‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محیط‬ ‫در‬
‫گردد‬
.
0
-
‫چه‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫الزامات‬
‫مواردی‬
‫است‬
‫؟‬
‫هر‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬
‫یک‬ ‫دارای‬ ،‫شد‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫بتوان‬ ‫که‬
‫سری‬
‫الزاماتی‬ ‫و‬ ‫ضروریات‬
‫است‬
‫هم‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ .
‫مهم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫پابرجاست‬ ‫امر‬ ‫این‬
‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫ملزومات‬ ‫ترین‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬
1
-
0
-
‫جغراف‬ ‫محدوده‬
‫ی‬
‫ا‬
‫یی‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬
‫مشاغلی‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫جز‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫است‬
‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ،
‫در‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫سراسر‬
‫همه‬
‫کلان‬ ‫چه‬ ‫نقاط‬
‫شهرهای‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شهرها‬
‫نمی‬ ‫فرقی‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شغلی‬ ‫فرصت‬ ‫کوچک‬
‫کدام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬
.‫باشید‬ ‫جغرافیایی‬ ‫محدوده‬
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
12
121
-
66010166
@tasisat_barghi
2
-
0
-
‫محدوده‬
‫سن‬
‫ی‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬
‫رشته‬ ‫در‬ ‫معمولا‬
‫به‬ ‫برقی‬ ‫های‬
‫علت‬
‫این‬
‫آپدیت‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫که‬
‫شرکت‬ ‫ترجیحا‬ ،‫خبر‬ ‫با‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشید‬
‫ها‬
‫تلاش‬
‫می‬
‫ا‬ ‫کنند‬
‫ز‬
‫تلاش‬ ‫و‬ ‫کوشا‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫نیروهای‬
‫استفاده‬ ‫گر‬
‫کنند‬
‫البته‬ .
‫قابل‬
‫ذ‬
‫کر‬
‫به‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ،‫است‬
‫علت‬
‫پیچیدگی‬
‫دار‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫جوان‬ ‫خیلی‬ ‫افراد‬ ،‫د‬
‫ب‬ ‫معمولا‬ ‫هم‬
‫نمی‬ ‫کار‬
‫زیرا‬ .‫آیند‬
‫فردی‬
‫می‬ ‫که‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫خواهد‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫گردد‬
‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫بایستی‬ ،
‫هم‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫گذرانده‬ )‫(کارآموزی‬
‫به‬ .‫رود‬ ‫پیش‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫چنین‬
‫همین‬
،‫علت‬
‫بین‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫سنی‬ ‫محدود‬
‫پنج‬ ‫و‬ ‫بیست‬
‫تا‬
‫پنجاه‬
.‫است‬ ‫مناسب‬ ‫سال‬
0
-
0
-
‫محدوده‬
‫جنس‬
‫ی‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬
‫ا‬ ‫خارج‬ ‫در‬
‫خانم‬ ‫هم‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫ز‬
‫و‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫آقایان‬ ‫هم‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫توانند‬
‫گردند‬
.
‫ولی‬
‫تنها‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬
‫می‬ ‫آقایان‬
‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانند‬
‫گردند‬
.
4
-
0
-
‫تجه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬
‫تجهیزات‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫در‬
‫زیادی‬
‫در‬ ‫که‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫حین‬
‫گردد‬
‫که‬ ،
‫از‬ ‫برخی‬
‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫این‬
‫عبارت‬
‫هست‬
:‫از‬ ‫ند‬
(
CT
،
CVT
،
PLC
،
PT
،
REF
،
SF6
،
V.A
،
V.A.R
،
‫اونت‬ ،‫آمپرمتر‬ ،‫آمپر‬ ،‫آلارم‬ ،‫استراکچر‬
‫اینکامیگ‬ ،‫رکوردر‬
،
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫تپ‬ ،‫ترانس‬ ‫پلاک‬ ،‫پست‬ ،‫بریکر‬ ،‫برقگیر‬ ،‫باطری‬ ،‫اینورتر‬ ،‫اینترلاک‬
‫نول‬ ‫ترانس‬ ،‫داخلی‬ ‫مصرف‬ ‫ترانس‬ ،‫چنجر‬
،‫ترانسفورماتور‬ ،‫ساز‬
‫دیزل‬ ،‫دیسپاچینگ‬ ،‫انتقال‬ ‫خط‬ ،‫خازن‬ ،‫استیک‬ ،‫ترمومتر‬
‫د‬ ،‫خانه‬
،‫یفکت‬
‫رله‬ ،‫پروتکشن‬ ‫تانک‬ ‫رله‬ ،‫بای‬ ‫استند‬ ‫رله‬ ،‫راکتور‬ ،‫ترانس‬ ‫رادیاتور‬
‫رله‬ ،‫حفاظتی‬ ‫رله‬ ،‫جهتی‬ ‫رله‬ ،‫زیاد‬ ‫جریان‬ ‫رله‬ ،‫زمین‬ ‫جریان‬
‫ر‬ ،‫دیفرانسیل‬ ‫رله‬ ،‫دیستانس‬
‫توانی‬ ‫رله‬ ،‫شکن‬ ‫فشار‬ ‫رله‬ ،‫ریکوزر‬ ‫له‬
،
........ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫ضریب‬ ،‫فازمتر‬ ،‫سکسیونر‬ ،‫ولتاژ‬ ‫کمبود‬ ‫رله‬
)
5
-
0
-
‫فضا‬
‫ی‬
‫کار‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬
‫متنوع‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫فضای‬
،‫است‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬
‫ها‬
‫عبارت‬
‫هست‬
‫(کارخانه‬ :‫از‬ ‫ند‬
‫شرکت‬ ،‫صنعت‬ ،‫ها‬
‫شرکت‬ ،‫طراحی‬ ‫های‬
‫سازند‬ ،‫برق‬ ‫های‬
‫ه‬
‫ماشین‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫لوازم‬ ‫های‬
).... ‫و‬ ‫برقی‬ ‫آلات‬
6
-
0
-
‫ارتباط‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫سا‬ ‫با‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ارگان‬
‫ها‬
‫ارگان‬ ‫با‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسان‬
‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬
‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬
‫است‬
‫ارگان‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ‫مثلا‬ .
‫کارخانه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫های‬
‫تنگاتنگی‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ...... ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬
‫نیز‬
‫است‬
.
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
10
121
-
66010166
@tasisat_barghi
4
-
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬
‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬
7
‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬
‫می‬ ‫فرق‬ ‫متفاوتی‬
‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫کند‬
،‫مهارت‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫دولتی‬ ‫یا‬ ‫خصوصی‬ ‫شرکت‬ ،‫شغلی‬ ‫سمت‬ ،‫کار‬ ‫محل‬ ،‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬
‫اشاره‬
‫کرد‬
.
1
-
4
-
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫ماهانه‬ ‫درآمد‬
‫در‬
‫شرکت‬
‫های‬
‫خصوص‬
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫زان‬
‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬
‫قدرت‬
‫شرکت‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬
‫ی‬
‫مال‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫ی‬
،
‫توان‬
‫مال‬
‫ی‬
،
‫گستردگ‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬
‫ی‬
‫برخ‬ ‫و‬ ‫آن‬
‫ی‬
‫د‬ ‫عوامل‬
‫ی‬
‫گر‬
‫م‬
‫ی‬
‫زان‬
‫تع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫دستمزد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬
‫یی‬
‫ن‬
‫م‬
‫ی‬
‫البته‬ .‫کند‬
‫ب‬ ‫لازم‬
‫ه‬
‫ذکر‬
‫خصوص‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
‫ی‬
‫عوامل‬
‫ی‬
‫و‬ ‫تجربه‬ ‫داشتن‬ ‫مانند‬
‫تحص‬
‫ی‬
‫لات‬
‫آشنا‬ ،‫بالا‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ،‫مرتبط‬
‫یی‬
‫س‬ ‫با‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫افزارها‬
‫ی‬
‫کام‬
‫ی‬
‫پوتر‬
‫ی‬
‫تع‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫استخدام‬ ‫در‬
‫یی‬
‫ن‬
‫م‬
‫ی‬
‫زان‬
‫و‬ ‫حقوق‬
‫آنها‬ ‫دستمزد‬
‫خی‬
‫لی‬
‫کل‬ ‫و‬ ‫مهم‬
‫ی‬
‫د‬
‫ی‬
‫هستند‬
.
‫م‬ ‫یک‬
‫برق‬ ‫هندس‬
‫قدرت‬
‫دولت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬
‫ی‬
‫مشغول‬
‫ب‬
‫کار‬
‫باش‬
،‫د‬
‫اساس‬ ‫بر‬
‫مد‬ ‫قانون‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫ت‬
‫کشور‬ ‫خدمات‬
‫ی‬
‫در‬ ‫حقوق‬
‫ی‬
‫افت‬
‫م‬
‫ی‬
‫کند‬
.
2
-
4
-
‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬
‫مهم‬ ‫از‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫کاربردی‬ ‫و‬
‫ترین‬
‫موارد‬
‫موفق‬
‫ی‬
‫ت‬
‫شغل‬
‫ی‬
‫محسوب‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫در‬
‫حاضر‬ ‫حال‬
‫تعداد‬
‫فارغ‬
‫التحص‬
‫ی‬
‫لان‬
‫دانشگاه‬
‫ی‬
‫خیلی‬
.‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬
‫ولی‬
‫ت‬
‫عداد‬
‫کسانی‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫خوب‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫مهارت‬
‫ی‬
،‫باشند‬ ‫داشته‬
‫خیلی‬
‫کم‬
‫است‬
‫عبارت‬ ‫به‬ .
‫می‬ ‫کلی‬
،‫گفت‬ ‫توان‬
‫ح‬
‫ت‬
‫ی‬
‫شرا‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ط‬
‫کنونی‬
‫بازار‬
‫مهن‬ ،‫کشور‬ ‫نامناسب‬ ‫کار‬
‫دس‬
‫برق‬
‫قدر‬
‫تی‬
‫ا‬ ‫وارد‬ ‫علاقه‬ ‫با‬ ‫که‬
‫ی‬
‫ن‬
‫و‬ ‫خوب‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حوزه‬
‫مناسب‬
‫ی‬
‫کرده‬ ‫کسب‬
‫باشد‬
‫راحت‬ ‫به‬ ،
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫موقع‬ ‫تواند‬
‫ی‬
‫ت‬
‫ها‬
‫ی‬
‫شغل‬
‫ی‬
‫خیلی‬
‫درآمد‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫مناسب‬
‫ی‬
‫عال‬
‫ی‬
‫پ‬ ‫را‬
‫ی‬
‫دا‬
‫کند‬
.
‫بنابراین‬
‫می‬ ‫صراحت‬ ‫با‬
‫می‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫موارد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫گفت‬ ‫توان‬
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫تواند‬
‫موثر‬
‫و‬ ‫مهارت‬ ،‫باشد‬
‫آن‬ ‫تخصص‬
‫نیز‬ ‫ها‬
‫است‬
.
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
16
121
-
66010166
@tasisat_barghi
5
-
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسان‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫رشد‬
‫آینده‬ ‫دارای‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسان‬
‫خیلی‬
‫روشنی‬
‫هستند‬
‫چه‬ ‫هر‬ .
‫می‬ ‫پیش‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬
‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫علم‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫رویم‬
،‫کند‬
‫سبب‬
‫می‬
‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫شغلی‬ ‫رشد‬ ‫تا‬ ‫شود‬
‫ولی‬
‫شرط‬ ‫به‬
‫داشتن‬
.‫علم‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬
1
-
5
-
‫دغدغه‬
‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫اصلی‬
‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫شغل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫نامناسب‬ ‫اوضاع‬ ‫در‬
‫می‬ ‫زمان‬
‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫رشته‬ ‫التحصیلان‬ ‫فارغ‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ،‫گذرد‬
‫آینده‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫قدرت‬
‫می‬ ‫نگرانی‬ ‫دچار‬ ‫شان‬
‫گردند‬
.
‫ولی‬
‫اگر‬ ،‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫قول‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫کسی‬
‫جلو‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫که‬ ،‫باشید‬
‫و‬ ‫روید‬
‫مهارت‬
‫هیچ‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کافی‬ ‫های‬
‫دغدغه‬
‫رشته‬ ‫زیرا‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نباید‬ ‫خود‬ ‫آینده‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫ای‬
‫رشته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬
‫های‬
‫ب‬ ‫تخصصی‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پرکاربردی‬
‫ش‬
‫مار‬
‫می‬
.‫رود‬
2
-
5
-
‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫تاثیر‬
‫می‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫امروزه‬
‫تاثیرا‬ ‫تواند‬
‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فراوانی‬ ‫ت‬
‫افراد‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫شدن‬ ‫بیشتر‬
‫شود‬
‫مهارت‬ ،‫است‬ ‫کافی‬ ‫فقط‬ .
‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫ها‬
‫درآمد‬ ‫کسب‬
‫کنید‬
.‫بخشید‬ ‫رونق‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫و‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫درباره‬
‫ما‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برند‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫بویژه‬ ،‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬
‫های‬ ‫آموزش‬ ،‫دپارتمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬
‫آموزشی‬ ‫فیلم‬
‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چندین‬
‫آنلاین‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬
‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬
‫بسته‬ ‫همچنین‬
‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
)‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ،
‫به‬ ‫بسته‬ ‫روزرسانی‬ ‫(به‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،)‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬
‫پرداخت‬ ‫و‬ )‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬
‫اقساطی‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
16
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬
‫کنید‬
‫سایت‬
:‫ما‬
https://mohammad-karimi.ir
:‫ما‬ ‫فروشگاه‬
https://mohammad-karimi.ir/shop
:‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬
@tasisat_barghi
‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫زیر‬ ‫کانال‬
:‫کنید‬ ‫مشاهده‬
aparat.com/akhbar_mohandesi
‫تماس‬
‫ما‬ ‫با‬
32766434786
info@mohammad-karimi.ir
‫م‬ ،‫تهران‬
‫ی‬
‫دان‬
‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ان‬
‫آزاد‬
‫ی‬
‫ابتدا‬ ،
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ابان‬
‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬
‫ی‬
‫ان‬
‫پلاک‬ ،
21
‫مشک‬ ‫(ساختمان‬
‫ی‬
‫طبقه‬ ،)
2
‫واحد‬
۱

Recommandé

نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟ par
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
43 vues16 diapositives
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک par
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکصفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکMohammad Karimi
48 vues17 diapositives
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی par
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقیمهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقیMohammad Karimi
48 vues14 diapositives
شغل دوم مهندسان برق چه شغل هایی است؟ par
شغل دوم مهندسان برق چه شغل هایی است؟شغل دوم مهندسان برق چه شغل هایی است؟
شغل دوم مهندسان برق چه شغل هایی است؟Mohammad Karimi
51 vues16 diapositives
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟ par
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟Mohammad Karimi
46 vues11 diapositives
PLC(power line communication) and power network par
PLC(power line communication) and power networkPLC(power line communication) and power network
PLC(power line communication) and power networkMajid Moradnouri
557 vues42 diapositives

Contenu connexe

Similaire à رشته مهندسی برق قدرت

resume par
resumeresume
resumemohammad sediq
62 vues2 diapositives
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf par
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfirantahsil1
6 vues6 diapositives
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق par
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقافت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
9 vues5 diapositives
Imen Power Supply Chain par
Imen Power Supply ChainImen Power Supply Chain
Imen Power Supply Chainمهدي پورصادق
141 vues67 diapositives
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟ par
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
26 vues11 diapositives
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق par
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برقنشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
15 vues8 diapositives

Similaire à رشته مهندسی برق قدرت(20)

رشته-ی-مهندسی-برق.pdf par irantahsil1
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf
irantahsil16 vues
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقافت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟ par Mohammad Karimi
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
Mohammad Karimi26 vues
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برقنشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi15 vues
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 22 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97 par Mohammad Karimi
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی بهمن 97
Mohammad Karimi161 vues
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ ها par Mohammad Karimi
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ هابررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ ها
Mohammad Karimi27 vues
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 3 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi27 vues
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برقمبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
مبحث دوازدهم آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi10 vues
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 21 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi11 vues
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟ par Mohammad Karimi
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برقمبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
مبحث 15 در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi23 vues
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟ par Mohammad Karimi
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
Mohammad Karimi41 vues
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟ par Mohammad Karimi
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
Mohammad Karimi12 vues
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت par Mohammad Karimi
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
Mohammad Karimi22 vues
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت par Mohammad Karimi
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
Mohammad Karimi123 vues

Plus de Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
2 vues5 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
4 vues4 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
3 vues6 diapositives
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
3 vues4 diapositives

Plus de Mohammad Karimi(20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf par Mohammad Karimi
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par Mohammad Karimi
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi35 vues
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par Mohammad Karimi
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
10 دستور برای موفقیت در آزمون par Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi14 vues
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi46 vues
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند par Mohammad Karimi
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi61 vues
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی par Mohammad Karimi
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi63 vues

رشته مهندسی برق قدرت

 • 1. 1 ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ Electric power ، ‫برق‬ ‫مهندس‬ ،‫قدرت‬ Electrical Power Engineering ، ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ،‫قدرت‬ Power Engineer Labor Market ، ،‫برق‬ ‫مهندس‬ Electrical engineer ، ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫معرفی‬
 • 2. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 2 121 - 66010166 @tasisat_barghi :‫چکیده‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رشته‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مهندسی‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫است‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ . ‫ترجمه‬ ‫انگلیسی‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ( Power engineering ) ‫می‬ .‫شود‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫حدودا‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ 03 ‫سال‬ ‫قبل‬ ‫برم‬ ‫ی‬ ،‫گردد‬ ‫به‬ 2 ‫شاخه‬ ‫تبد‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫شده‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬ ( ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫قو‬ ‫ی‬ ‫(مهندس‬ ‫ی‬ )‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫ضع‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫(مهندس‬ ‫ی‬ ‫الکترون‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ) ‫مهندسی‬ .) ‫قدرت‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫سا‬ ‫مادر‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫گرا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ها‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ی‬ .‫دانست‬ ‫به‬ ‫علت‬ ‫حرفه‬ ‫ای‬ ‫سازمان‬ ‫اکثر‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫بودن‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فقط‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫تحصیل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫نموده‬ .‫باشند‬ ‫قدرت‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬
 • 3. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 1 - ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫اطلاعات‬ ‫شاخه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫قدرت‬ ‫است‬ . ‫انگلیسی‬ ‫ترجمه‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ( Power engineering ) ‫می‬ .‫شود‬ ‫مهندسان‬ ‫ب‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫قدرت‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ژه‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫توز‬ ،‫انتقال‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫الکتر‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ، ‫تبد‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫انرژ‬ ‫ی‬ ‫الکتر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫شکل‬ ‫های‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫انرژ‬ ‫ی‬ ‫تجه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫الکترومکان‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫دار‬ ‫سروکار‬ .‫د‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫گردد‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ، ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬  ‫راه‬ ‫ان‬ ‫داز‬ ‫ی‬ ‫تعم‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬  ‫های‬ ‫حرارت‬ ‫ی‬  ‫راه‬ ‫ان‬ ‫داز‬ ‫ی‬ ‫تعم‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬  ‫های‬ ‫برودتی‬  ‫راه‬ ‫ان‬ ‫داز‬ ‫ی‬ ‫تعم‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬  ‫های‬ ‫تجهیزات‬ ‫مانند‬ ‫الکتریکی‬ ‫توان‬ ‫تولید‬ ‫پست‬ ،‫ژنراتورها‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫الکتر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫صنا‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ساخت‬ ‫مان‬ ‫های‬ ‫بزرگ‬  ‫شناسا‬ ‫یی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫جد‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫انرژ‬ ‫ی‬ ‫الکتر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫قابل‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫حدودا‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ 03 ‫سال‬ ‫قبل‬ ‫برمی‬ ‫به‬ ،‫گردد‬ 2 ‫تبدیل‬ ‫شاخه‬ ‫شده‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬  )‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫(مهندسی‬ ‫قوی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬  )‫الکترونیک‬ ‫برق‬ ‫(مهندسی‬ ‫ضعیف‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
 • 4. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 0 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫درباره‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫قوی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫صحبت‬ ‫کنیم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫قسمت‬ ‫آشنا‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫کنیم‬ . ‫بنابراین‬ ‫همر‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫اه‬ ‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫فرمایید‬ . ‫شاید‬ ‫درباره‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫مهندسی‬ ‫معرفی‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫مثل‬ ‫صنف‬ ،‫بندی‬ ‫دسته‬ ،‫معرفی‬ ،‫تاریخچه‬ ،‫هدف‬ ‫مشتری‬ ‫بازار‬ ،‫اهداف‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫ناظر‬ ‫های‬ .‫پردازیم‬
 • 5. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 1 - 1 - ‫چیست؟‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫هدف‬ ‫مهندس‬ ‫هدف‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫افراد‬ ‫پرورش‬ ،‫قدرت‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫مند‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫مختلف‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫توز‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫برق‬ ‫ا‬ ‫گستره‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫بخش‬ :‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬  ‫تولی‬ ‫د‬ ‫طراح‬ : ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫هز‬ ‫ی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ .‫بازده‬  ‫انتقال‬ : ‫طراحی‬ ‫شبکه‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫انتقال‬ ‫برق‬ ‫انتقال‬ ‫خطوط‬ ، ‫بر‬ ‫ق‬ ، ‫رو‬ ‫بر‬ ‫بار‬ ‫پخش‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫برق‬ ‫قابل‬ ، ‫ی‬ ‫ت‬ ‫اطم‬ ‫ی‬ ‫نان‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫طراح‬ ،‫قدرت‬ ‫شبکه‬ ‫ی‬ ‫رله‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بار‬ ‫پخش‬ ،‫شبکه‬ ‫حفاظت‬ ‫اقتصاد‬ ‫ی‬ .  ‫توزی‬ ‫ع‬ ‫طراح‬ : ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ .‫آن‬
 • 6. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi 2 - 1 - ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫هدف‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫مهندسی‬ ‫قدرت‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫سا‬ ‫مادر‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫گرا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫ب‬ .‫دانست‬ ‫شما‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫بدون‬ ‫داشت‬ ‫ن‬ ‫موبا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫لپ‬ ‫و‬ ‫زندگ‬ ‫تاپ‬ ‫ی‬ ‫نمایید‬ ، ‫ولی‬ ‫زندگی‬ ‫برق‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬ ‫امکان‬ ‫پذیر‬ ‫نیست‬ . ‫حتی‬ ‫هم‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫کننده‬ ‫الکت‬ ‫رونیکی‬ ‫لپ‬ ‫و‬ ‫(موبایل‬ )‫تاپ‬ ‫ن‬ ‫برق‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫دا‬ ‫رند‬ ‫قدرت‬ ‫مهندس‬ ‫پس‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫بین‬ ‫این‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ .‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫خیلی‬ ‫بود‬ ‫ساده‬ ‫ب‬ ، ‫رای‬ ‫این‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫جایگاه‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫توصیف‬ ‫کنیم‬ ‫مثال‬ ‫در‬ . ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫تر‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫یک‬ ‫کارخانه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫مسائل‬ ‫صنعت‬ ‫خیلی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫اد‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫زم‬ ‫ی‬ ‫نه‬ ‫تام‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫مد‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫آن‬ ‫دار‬ ‫وجود‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫گردند‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫از‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫طرفی‬ ‫دیگر‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫مصرف‬ ‫جز‬ ‫آن‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫کننده‬ ‫موارد‬ ‫اولو‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫دار‬ ‫است‬ . ،‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫نگاه‬ ‫ی‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫خودمان‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫سا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫کشورها‬ ‫ی‬ ‫جهان‬ .‫بیاندازیم‬ ‫امروزه‬ ‫دنیا‬ ‫دغدغه‬ ‫آلودگ‬ ‫ی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫هوا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫موضوع‬ ‫خودروها‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬. ‫نه‬ ‫ای‬ ‫داغ‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫دور‬ ‫چندان‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬
 • 7. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 0 - 1 - ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫تاریخچه‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫خیلی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫برمی‬ ‫قرن‬ ‫اوایل‬ ‫به‬ ‫گردد‬ 71 ‫بود‬ ‫الکتریسته‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ . ‫نخس‬ ‫تین‬ ‫ویلیام‬ ‫آقای‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫گیلبرت‬ ‫ویلیام‬ ‫آقای‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫گیلبرت‬ ‫نخستین‬ ‫اندازه‬ ‫دستگاه‬ ‫الکتریسی‬ ‫گیری‬ ‫(الک‬ ‫ته‬ ‫را‬ )‫تروسکوپ‬ .‫گذاشت‬ ‫ورسوریوم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫هم‬ ‫م‬ ‫چنین‬ ‫ی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫نخستین‬ ‫الکتریسی‬ ‫و‬ ‫مغناطیس‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫ته‬ ‫دهه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ .‫بود‬ ‫گیلبرت‬ ‫آقای‬ ‫همین‬ ‫داد‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫ساکن‬ 7883 ‫موضوعات‬ ‫میلادی‬ ‫مرتبط‬ ‫با‬ ‫الکتری‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ته‬ ‫کاربردها‬ ‫و‬ ‫ی‬ ،‫آن‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫رمجموعه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫تلق‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫شد‬ . ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫نخستین‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫ی‬ ‫مه‬ ‫قرن‬ ‫دوم‬ ‫نوز‬ ‫دهم‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫لاد‬ ‫ی‬ ، ‫بعد‬ ‫تجار‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ساز‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ،‫تلگراف‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫فاده‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫آن‬ ‫ب‬ ‫عنوان‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫شناخته‬ ‫شغل‬ ‫د‬ . ‫از‬ ‫سال‬ ‫میلادی‬ 788۱ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫دانشگاه‬ ‫فناور‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫مثل‬ ‫کرنل‬ ‫دانشگاه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫موسسه‬ ‫فناوری‬ ‫ماساچوس‬ ،‫ت‬ ‫رشته‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫کردند‬ ‫فن‬ ‫دانشگاه‬ . ‫ی‬ ‫دارمشتات‬ ‫نخستین‬ ‫دانشگاه‬ ‫ی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ 7882 ‫میلادی‬ ‫دانشکده‬ ‫مهندسی‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کرنل‬ ‫دانشگاه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫دانشگاه‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫کردند‬ . ‫سال‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫به‬ ‫حدودا‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ 03 ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫برمی‬ ‫به‬ ،‫گردد‬ 2 ‫تبدیل‬ ‫شاخه‬ ‫شده‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫هست‬ ‫ند‬ :‫از‬
 • 8. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi  )‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫(مهندسی‬ ‫قوی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬  )‫الکترونیک‬ ‫برق‬ ‫(مهندسی‬ ‫ضعیف‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ 4 - 1 - ‫دسته‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫بندی‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫به‬ 0 ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫گردد‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ، ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬  ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫طراح‬ : ‫ی‬ ‫ه‬ ‫بک‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫هز‬ ‫ی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ .‫بازده‬  ‫طراح‬ :‫انتقال‬ ‫ی‬ ‫بکه‬ ‫ش‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ،‫برق‬ ‫انتقال‬ ‫خطوط‬ ،‫برق‬ ‫انتقال‬ ‫رو‬ ‫بر‬ ‫بار‬ ‫پخش‬ ‫ی‬ ‫قابل‬ ،‫برق‬ ‫بکه‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫اطم‬ ‫ی‬ ‫نان‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫طراح‬ ،‫قدرت‬ ‫بکه‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫رله‬ ‫بار‬ ‫پخش‬ ،‫بکه‬ ‫ش‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اقتصاد‬ ‫ی‬ .  ‫توز‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫طراح‬ : ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫مد‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ .‫آن‬
 • 9. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 2 - ‫به‬ ‫ورود‬ ‫شرایط‬ ‫بازار‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫یک‬ ‫بایستی‬ ،‫گردید‬ ‫ویژگی‬ ‫سری‬ ‫ب‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫شرایط‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫د‬ ‫کار‬ ‫عبارتند‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫ر‬ :‫از‬ 1 - 2 - ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫به‬ ‫علت‬ ‫حرفه‬ ،‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫بودن‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫سازمان‬ ‫اکثر‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫تنها‬ ‫ادارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫کنند‬ .‫باشند‬ ‫قدرت‬ ‫گرایش‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫کسانی‬ ،‫کارشناسی‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫می‬ ،‫باشند‬ ‫شده‬ ‫التحصیل‬ ‫فارغ‬ ‫دکتری‬ ‫توانند‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫وارد‬ ‫گردند‬ . 2 - 2 - ‫دوره‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫به‬ ‫لازم‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫آشنا‬ ‫و‬ ‫لازم‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫یی‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫افزارها‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫حوزه‬ ‫مرتبط‬ ‫قدرت‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫ی‬ ، ‫مهمتر‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫موفق‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫هر‬ ‫قدرتی‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫شانس‬ ‫ی‬ ‫افتن‬ ‫شغل‬ ‫ی‬ ‫مناسب‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫مهم‬ ‫ترین‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫لازم‬ ‫که‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
 • 10. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 11 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫قدرت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫شغل‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫دوره‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫عبارت‬ ،‫ببیند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬ 7 ) ‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ETAP 2 ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربردی‬ Cyme 0 ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربردی‬ Digsilent ‫د‬ ‫ی‬ ‫گسا‬ ‫ی‬ ‫لنت‬ 4 ) ‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ EPLAN ۱ ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربردی‬ NEPLAN 6 ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربردی‬ ‫الکتر‬ ‫اتوکد‬ ‫ی‬ ‫کال‬ Autocad electrical 1 ) ‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ PLS CADD 8 ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربردی‬ PSCAD 9 ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربردی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫الوکس‬ Dialux 73 ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربردی‬ ‫روشنا‬ ‫یی‬ Calculux 0 - 2 - ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مجوزهای‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ی‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫تبدیل‬ ‫گردید‬ ‫بتوانید‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫بایستی‬ ،‫کنید‬ ‫کار‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫س‬ ‫ری‬ ‫را‬ ‫مجوزها‬ ‫اخذ‬ ‫کنید‬ ‫مجوزها‬ ‫ای‬ ، ‫عبارت‬ ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬
 • 11. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 7 ) ‫آمادگ‬ ‫ی‬ ‫پا‬ ‫آزمون‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ( FE ) 2 ) ‫آمادگ‬ ‫ی‬ ‫حرفه‬ ‫مهندس‬ ‫آزمون‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ( ProfessionalEngineer (PE) exam ) 4 - 2 - ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬ ‫گذراندن‬ ‫مرتبط‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫علت‬ ‫رشته‬ ‫بودن‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ،‫برق‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫طی‬ ‫دانشجوی‬ ‫هر‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تئوری‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫دروس‬ ‫بگذراند‬ ‫معتبر‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬ ‫بایستی‬ ‫برق‬ ‫رشته‬ ‫آن‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫تا‬ ‫کاری‬ ‫تجربه‬ ‫گذرانده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫گردد‬ . 0 - ‫چه‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫الزامات‬ ‫مواردی‬ ‫است‬ ‫؟‬ ‫هر‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ،‫شد‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫سری‬ ‫الزاماتی‬ ‫و‬ ‫ضروریات‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ . ‫مهم‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫پابرجاست‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫ملزومات‬ ‫ترین‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ 1 - 0 - ‫جغراف‬ ‫محدوده‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫یی‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫مشاغلی‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫جز‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ، ‫در‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫همه‬ ‫کلان‬ ‫چه‬ ‫نقاط‬ ‫شهرهای‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫نمی‬ ‫فرقی‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شغلی‬ ‫فرصت‬ ‫کوچک‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ .‫باشید‬ ‫جغرافیایی‬ ‫محدوده‬
 • 12. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 12 121 - 66010166 @tasisat_barghi 2 - 0 - ‫محدوده‬ ‫سن‬ ‫ی‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫معمولا‬ ‫به‬ ‫برقی‬ ‫های‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫آپدیت‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شرکت‬ ‫ترجیحا‬ ،‫خبر‬ ‫با‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫ها‬ ‫تلاش‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫کنند‬ ‫ز‬ ‫تلاش‬ ‫و‬ ‫کوشا‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫نیروهای‬ ‫استفاده‬ ‫گر‬ ‫کنند‬ ‫البته‬ . ‫قابل‬ ‫ذ‬ ‫کر‬ ‫به‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫علت‬ ‫پیچیدگی‬ ‫دار‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جوان‬ ‫خیلی‬ ‫افراد‬ ،‫د‬ ‫ب‬ ‫معمولا‬ ‫هم‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫زیرا‬ .‫آیند‬ ‫فردی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫خواهد‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫گردد‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫بایستی‬ ، ‫هم‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫گذرانده‬ )‫(کارآموزی‬ ‫به‬ .‫رود‬ ‫پیش‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫چنین‬ ‫همین‬ ،‫علت‬ ‫بین‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫سنی‬ ‫محدود‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫تا‬ ‫پنجاه‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫سال‬ 0 - 0 - ‫محدوده‬ ‫جنس‬ ‫ی‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫ا‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫خانم‬ ‫هم‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫آقایان‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫توانند‬ ‫گردند‬ . ‫ولی‬ ‫تنها‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫آقایان‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫گردند‬ . 4 - 0 - ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫تجهیزات‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫حین‬ ‫گردد‬ ‫که‬ ، ‫از‬ ‫برخی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫عبارت‬ ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬ ( CT ، CVT ، PLC ، PT ، REF ، SF6 ، V.A ، V.A.R ، ‫اونت‬ ،‫آمپرمتر‬ ،‫آمپر‬ ،‫آلارم‬ ،‫استراکچر‬ ‫اینکامیگ‬ ،‫رکوردر‬ ،
 • 13. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫تپ‬ ،‫ترانس‬ ‫پلاک‬ ،‫پست‬ ،‫بریکر‬ ،‫برقگیر‬ ،‫باطری‬ ،‫اینورتر‬ ،‫اینترلاک‬ ‫نول‬ ‫ترانس‬ ،‫داخلی‬ ‫مصرف‬ ‫ترانس‬ ،‫چنجر‬ ،‫ترانسفورماتور‬ ،‫ساز‬ ‫دیزل‬ ،‫دیسپاچینگ‬ ،‫انتقال‬ ‫خط‬ ،‫خازن‬ ،‫استیک‬ ،‫ترمومتر‬ ‫د‬ ،‫خانه‬ ،‫یفکت‬ ‫رله‬ ،‫پروتکشن‬ ‫تانک‬ ‫رله‬ ،‫بای‬ ‫استند‬ ‫رله‬ ،‫راکتور‬ ،‫ترانس‬ ‫رادیاتور‬ ‫رله‬ ،‫حفاظتی‬ ‫رله‬ ،‫جهتی‬ ‫رله‬ ،‫زیاد‬ ‫جریان‬ ‫رله‬ ،‫زمین‬ ‫جریان‬ ‫ر‬ ،‫دیفرانسیل‬ ‫رله‬ ،‫دیستانس‬ ‫توانی‬ ‫رله‬ ،‫شکن‬ ‫فشار‬ ‫رله‬ ،‫ریکوزر‬ ‫له‬ ، ........ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫ضریب‬ ،‫فازمتر‬ ،‫سکسیونر‬ ،‫ولتاژ‬ ‫کمبود‬ ‫رله‬ ) 5 - 0 - ‫فضا‬ ‫ی‬ ‫کار‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫متنوع‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫فضای‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫ها‬ ‫عبارت‬ ‫هست‬ ‫(کارخانه‬ :‫از‬ ‫ند‬ ‫شرکت‬ ،‫صنعت‬ ،‫ها‬ ‫شرکت‬ ،‫طراحی‬ ‫های‬ ‫سازند‬ ،‫برق‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫ماشین‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫لوازم‬ ‫های‬ ).... ‫و‬ ‫برقی‬ ‫آلات‬ 6 - 0 - ‫ارتباط‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫سا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ارگان‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫با‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسان‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫است‬ ‫ارگان‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫یک‬ ‫مثلا‬ . ‫کارخانه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫های‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ...... ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫نیز‬ ‫است‬ .
 • 14. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 10 121 - 66010166 @tasisat_barghi 4 - ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ 7 ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫می‬ ‫فرق‬ ‫متفاوتی‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫کند‬ ،‫مهارت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫دولتی‬ ‫یا‬ ‫خصوصی‬ ‫شرکت‬ ،‫شغلی‬ ‫سمت‬ ،‫کار‬ ‫محل‬ ،‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫اشاره‬ ‫کرد‬ . 1 - 4 - ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫ماهانه‬ ‫درآمد‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫خصوص‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫زان‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫قدرت‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ی‬ ‫مال‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ی‬ ، ‫توان‬ ‫مال‬ ‫ی‬ ، ‫گستردگ‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫ی‬ ‫برخ‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫عوامل‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫زان‬ ‫تع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫دستمزد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫البته‬ .‫کند‬ ‫ب‬ ‫لازم‬ ‫ه‬ ‫ذکر‬ ‫خصوص‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫عوامل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫داشتن‬ ‫مانند‬ ‫تحص‬ ‫ی‬ ‫لات‬ ‫آشنا‬ ،‫بالا‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ،‫مرتبط‬ ‫یی‬ ‫س‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬
 • 15. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫افزارها‬ ‫ی‬ ‫کام‬ ‫ی‬ ‫پوتر‬ ‫ی‬ ‫تع‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫استخدام‬ ‫در‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫زان‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫آنها‬ ‫دستمزد‬ ‫خی‬ ‫لی‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫هستند‬ . ‫م‬ ‫یک‬ ‫برق‬ ‫هندس‬ ‫قدرت‬ ‫دولت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫مشغول‬ ‫ب‬ ‫کار‬ ‫باش‬ ،‫د‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مد‬ ‫قانون‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫کشور‬ ‫خدمات‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫حقوق‬ ‫ی‬ ‫افت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫کند‬ . 2 - 4 - ‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫شغل‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫داشتن‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫موارد‬ ‫موفق‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫شغل‬ ‫ی‬ ‫محسوب‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫تعداد‬ ‫فارغ‬ ‫التحص‬ ‫ی‬ ‫لان‬ ‫دانشگاه‬ ‫ی‬ ‫خیلی‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫ولی‬ ‫ت‬ ‫عداد‬ ‫کسانی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫خوب‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫ی‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خیلی‬ ‫کم‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ . ‫می‬ ‫کلی‬ ،‫گفت‬ ‫توان‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫شرا‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫کنونی‬ ‫بازار‬ ‫مهن‬ ،‫کشور‬ ‫نامناسب‬ ‫کار‬ ‫دس‬ ‫برق‬ ‫قدر‬ ‫تی‬ ‫ا‬ ‫وارد‬ ‫علاقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حوزه‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫باشد‬ ‫راحت‬ ‫به‬ ، ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫موقع‬ ‫تواند‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫شغل‬ ‫ی‬ ‫خیلی‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫دا‬ ‫کند‬ . ‫بنابراین‬ ‫می‬ ‫صراحت‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫موارد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫گفت‬ ‫توان‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ ‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫تخصص‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫است‬ .
 • 16. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 16 121 - 66010166 @tasisat_barghi 5 - ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسان‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫آینده‬ ‫دارای‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسان‬ ‫خیلی‬ ‫روشنی‬ ‫هستند‬ ‫چه‬ ‫هر‬ . ‫می‬ ‫پیش‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫علم‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫رویم‬ ،‫کند‬ ‫سبب‬ ‫می‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫شغلی‬ ‫رشد‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫ولی‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫داشتن‬ .‫علم‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ 1 - 5 - ‫دغدغه‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫اصلی‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫شغل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫نامناسب‬ ‫اوضاع‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫برق‬ ‫مهندس‬ ‫رشته‬ ‫التحصیلان‬ ‫فارغ‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ،‫گذرد‬ ‫آینده‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫قدرت‬ ‫می‬ ‫نگرانی‬ ‫دچار‬ ‫شان‬ ‫گردند‬ . ‫ولی‬ ‫اگر‬ ،‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫قول‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫جلو‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫که‬ ،‫باشید‬ ‫و‬ ‫روید‬ ‫مهارت‬ ‫هیچ‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کافی‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫رشته‬ ‫زیرا‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نباید‬ ‫خود‬ ‫آینده‬ ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫تخصصی‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پرکاربردی‬ ‫ش‬ ‫مار‬ ‫می‬ .‫رود‬ 2 - 5 - ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫شغل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫تاثیر‬ ‫می‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫امروزه‬ ‫تاثیرا‬ ‫تواند‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فراوانی‬ ‫ت‬ ‫افراد‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫شدن‬ ‫بیشتر‬ ‫شود‬ ‫مهارت‬ ،‫است‬ ‫کافی‬ ‫فقط‬ . ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫کنید‬ .‫بخشید‬ ‫رونق‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫و‬
 • 17. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برند‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫بویژه‬ ،‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ،‫دپارتمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چندین‬ ‫آنلاین‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫بسته‬ ‫همچنین‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ )‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ، ‫به‬ ‫بسته‬ ‫روزرسانی‬ ‫(به‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،)‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ )‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫اقساطی‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
 • 18. ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 16 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫کنید‬ ‫سایت‬ :‫ما‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ @tasisat_barghi ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ :‫کنید‬ ‫مشاهده‬ aparat.com/akhbar_mohandesi ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ 32766434786 info@mohammad-karimi.ir ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 21 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 2 ‫واحد‬ ۱