SlideShare une entreprise Scribd logo
11 юни 2013 г.
Стоян Бозвелийски
Директор Клонова мрежа и дистрибуционни
канали
(Не)Известните алтернативи за развитие на
бизнеса
организатор
www.moitepari.bg
С подкрепата на:
спонсор:
Брой Дял Брой Дял Ръст +/- Дял
до 5000лв. 51988 39.4% 51165 38.9% 1.6% 0.4%
над 5000до 25000лв. 25657 19.4% 25262 19.2% 1.6% 0.2%
над 25000до 100000лв. 28426 21.5% 28422 21.6% 0.0% -0.1%
над 100000до 250000лв. 11852 9.0% 12185 9.3% -2.7% -0.3%
над 250000до 1000000лв. 9080 6.9% 9298 7.1% -2.3% -0.2%
над 1000000лв. 5100 3.9% 5153 3.9% -1.0% -0.1%
Общо 132103 100% 131485 100% 0.5% х
Кредити по
количествени категории
Q1'2013 2012 2012-Q1'2013
Суми Дял Суми Дял Ръст +/- Дял
до 5 000 лв. 51 961 0.1% 50 181 0.1% 3.5% 0.0%
над 5 000 до 25 000 лв. 363 274 1.0% 357 707 1.0% 1.6% 0.0%
над 25 000 до 100 000 лв. 1 535 668 4.4% 1 542 582 4.4% -0.4% 0.0%
над 100 000 до 250 000 лв. 1 960 377 5.6% 2 008 684 5.7% -2.4% -0.1%
над 250 000 до 1 000 000 лв. 4 561 342 13.1% 4 636 971 13.2% -1.6% -0.1%
над 1 000 000 лв. 26 458 616 75.7% 26 512 126 75.5% -0.2% 0.2%
Общо 34 931 238 100% 35 108 251 100% -0.5% х
Кредити по
количествени категории
Q1'2013 2012 2012-Q1'2013
Корпоративни кредити – общи тенденции
на пазара (юни 2013 г.)
Източник: БНБ, изчисления на МКБ Юнионбанк
спонсор:
Корпоративни кредити – общи тенденции
на пазара (юни 2013 г.)
Източник: БНБ, изчисления на МКБ Юнионбанк
Сектори (в млн. лв., %)
Обем
Q1'2013
Дял от
всички
Промяна на
обема
2010-Q1'2013
Брой
Q1'2013
Промяна в
броя
2010-Q1'2013
Среден
размер (TBGN)
Q1'2013
Селско, горско и рибно стопанство 1264 3.6% 19.4% 7602 14.6% 166.3
Добивна промишленост 365 1.0% 18.8% 333 15.2% 1094.7
Преработваща промишленост 6851 19.6% 8.9% 18156 4.0% 377.3
Ел. и топлинна енергия, газообразни горива 1482 4.2% 79.5% 652 57.1% 2273.5
ВиК и управление на отпадъци 135 0.4% 1.6% 279 1.5% 483.5
Строителство 3913 11.2% -9.3% 11179 -1.5% 350.0
Търговия и ремонт на автомобили 11009 31.5% 8.0% 60005 3.3% 183.5
Транспорт, складиране и пощи 1307 3.7% 23.5% 8698 12.9% 150.3
Хотелиерство и ресторантьорство 1743 5.0% -6.9% 7355 8.7% 237.0
Информация и далекосъобщения 421 1.2% -4.4% 1691 13.7% 249.1
Операции с недвижими имоти 2860 8.2% 5.1% 1963 -0.9% 1456.8
Проф. дейности и научни изследвания 2021 5.8% 51.4% 6033 9.5% 334.9
Административни и спомагателни дейности 435 1.2% 13.1% 1767 18.2% 246.0
Образование 27 0.1% 19.3% 290 20.3% 93.5
Хуманно здравеопазване и социална работа 262 0.8% 20.4% 2180 9.7% 120.4
Култура, спорт и развлечения 300 0.9% 115.6% 624 19.1% 480.3
Други дейности 537 1.5% 38.1% 3296 8.8% 163.0
ОБЩО / средно 34931 100% 10.2% 132103 5.5% 264.4
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Защо ви е нужно финансиране…?
- За разширяване и развитие на бизнеса;
- За усъвършенстване качеството на предлаганата продукция;
- За разработка на нови продукти и услуги;
- За увеличаване на пазарни позиции;
- За разработване на нови клиенти и пазарни ниши.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Къде да намерим финансиране?
- Банки, лицензирани и работещи на територията на страната;
- Лизингови дружества;
- Самофинансиране на фирми;
- Фондове за дялово финансиране;
- Българска фондова борса;
- Други.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Защо точно МКБ Юнионбанк?
- МКБ Юнионбанк има подписани споразумения за финансиране
съгласно Програми на Европейския съюз;
- МКБ Юнионбанк предоставя информация на клиентите за
актуалните Програми на Европейския съюз и ползите от тях за
бизнеса в България;
- МКБ Юнионбанк създава възможност за личен контакт с
консултанти, специалисти в съответните области;
- МКБ Юнионбанк защитава интересите на клиентите -
предложения за банкови гаранции и акредитиви;
- МКБ Юнионбанк създава възможности за личен контакт на
клиенти с доставчици на техника и оборудване
- МКБ Юнионбанк е специално за теб
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Защо точно МКБ Юнионбанк?
- МКБ Юнионбанк анализира в детайли финансовата и
техническа част от проекта на клиента;
- МКБ Юнионбанк при нужда консултира клиента за промяна
структурата на проекта, с цел по-ефективното му реализиране;
- МКБ Юнионбанк подпомага реализацията на проекта съгласно
изискванията на технологиите и околната среда;
- МКБ Юнионбанк съдейства за реализиране на проекта, чрез
осигуряване на необходимото оборотно финансиране;
- МКБ Юнионбанк изгражда дългогодишни партньорски
отношения.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Ролята на МКБ Юнионбанк
- Екип от високо квалифицирани специалисти в областта на бизнес
кредитирането;
- Експертно проучване на възможностите за финансиране на Вашия
бизнес;
- Индивидуално структурирани кредитни сделки;
- Предоставяне на цялостни бизнес решения за Вашия бизнес;
- Персонален подход към всеки един клиент.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Реализиране на инвестиционни идеи
Етап на проучване:
- Осъществяване на контакт банка - клиент;
- Обсъждане на инвестиционни идеи;
- Предлагане на схеми за финансиране и цялостно банково
обслужване;
- Изготвяне на индивидуални оферти.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Реализиране на инвестиционни идеи
Етап на обработка:
- Детайлно анализиране на бизнеса на клиента;
- Анализ на инвестиционния план, етапите на проекта и ползи от
реализиране на инвестицията;
- Определяне на нужда от оборотно финансиране;
- Оценка на предлаганите обезпечения;
- Изготвяне на индивидуални финансови решения.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Реализиране на инвестиционни идеи
Етап на реализация:
- Окомплектоване на необходима документация за реализиране
на сделките;
- Учредяване на договорените обезпечения;
- Учредяване на договорените застраховки – без разходи за
клиента;
- Предоставяне на финансиране по сметките на клиента.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Пример
Фирма: Ив – Бо комерс ООД
- Оперира на българския пазар от 2000 г;
- Производство на тестения изделия;
- Дейността се управлява от двама съдружници;
- Наличие на собствена база, 10 души нает персонал;
- Извършва доставка на тестени изделия;
- Инвестиционни идеи за покупка на ново оборудване за
производство на тестени изделия.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Пример
Ив - Бо комерс ООД Преди инвестицията
След
инвестицията
Брой произведени закуски на
ден 500 броя 800 броя
Време за производство 4 часа 3 часа
Себестойност 0.36 лева 0.34 лева
Разходи за дейността 0.28 лева 0.25 лева
Печалба/ден 180 лева 328 лева
* Разходи за дейността включват: наем, ток, вода, РЗ, СО, транспорт,
други оперативни разходи;
* Печалбата е калкулирана преди данъци, допълнителни разходи и разходи за
собствениците;
Фирма: Ив – Бо комерс ООД
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Пример
Фирма: Ив – Бо комерс ООД
- Сума на инвестицията - 55 000 BGN;
- Самоучастие - 5 000 BGN;
- Сума на финансиране - 50 000 BGN;
- Срок на финансирането - 84 месеца;
- Оскъпяване на кредита за периода на изплащане – 15 000 BGN;
- Период на възвръщаемост на инвестицията – до 18 месеца;
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Пример 2
Фирма: Ив – Бо комерс ООД
- Оперира на българския пазар от 2000 г;
- Производство на тестения изделия;
- Дейността се управлява от двама съдружници;
- Наличие на собствена база, 10 души нает персонал;
- Извършва доставка на тестени изделия;
- Нужда от оборотни средства за покупка на брашно.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Пример 2
Фирма: Ив – Бо комерс ООД
- Работи основно с пет доставчици;
- Ползва отсрочено плащане до 30 дни;
- При заплащане на стоката в момента на покупката, ползва 3 %
Търговска отстъпка;
- Клиентите на фирмата извършват плащания в срок от 60 дни;
- Възможност за нови пазарни позиции.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
Пример 2
Фирма: Ив – Бо комерс ООД
- Оборотно финансиране - 15 000 BGN;
- Срок на финансирането – 12 месеца;
- Оскъпяване на кредита за периода на изплащане - 1 000 BGN;
- Ползва Търговска отстъпка 3 %;
- Намаление на себестойността на произвежданите изделия до 2.9 %;
- Увеличение на печалбата до 2.8 %.
- Период на възвръщаемост на инвестицията – до 9 месеца.
спонсор: организатор
www.moitepari.bg
11 юни 2013 г.
Стоян Бозвелийски
Директор клонова мрежа и дистрибуционни
канали
(Не)Известните алтернативи за развитие на
бизнеса
организатор
www.moitepari.bg
С подкрепата на:

Contenu connexe

En vedette

Jumpto goal oep
Jumpto goal oepJumpto goal oep
Jumpto goal oep
Natalia Sergeeva
 
Leire,ainhoa
Leire,ainhoaLeire,ainhoa
Leire,ainhoa
gazadi
 
House style - Ashley Tonks
House style - Ashley TonksHouse style - Ashley Tonks
House style - Ashley Tonks
nctcmedia12
 
Evaluationpp%20for%20mediaaa
Evaluationpp%20for%20mediaaaEvaluationpp%20for%20mediaaa
Evaluationpp%20for%20mediaaa
shammone1994
 
Шишигина Е., Цигулев П, Борисенко Д. Проект для "КонсультантПлюс Илан"
Шишигина Е., Цигулев П, Борисенко Д. Проект для "КонсультантПлюс Илан"Шишигина Е., Цигулев П, Борисенко Д. Проект для "КонсультантПлюс Илан"
Шишигина Е., Цигулев П, Борисенко Д. Проект для "КонсультантПлюс Илан"
prasu1995
 
Iab social media_infographic
Iab social media_infographicIab social media_infographic
Iab social media_infographic
Nadya Rosalia
 
Крюков А., Лобода М., Морозова А. Проект для "КонсультантИлан Плюс"
Крюков А., Лобода М., Морозова А. Проект для "КонсультантИлан Плюс"Крюков А., Лобода М., Морозова А. Проект для "КонсультантИлан Плюс"
Крюков А., Лобода М., Морозова А. Проект для "КонсультантИлан Плюс"
prasu1995
 
HSC_partner_meeting_march_2012
HSC_partner_meeting_march_2012HSC_partner_meeting_march_2012
HSC_partner_meeting_march_2012
bscisteam
 
Magazine cover research
Magazine cover researchMagazine cover research
Magazine cover research
Janet Lunkusé
 
presentasi tentang Mekanika fluida free download
presentasi tentang Mekanika fluida free downloadpresentasi tentang Mekanika fluida free download
presentasi tentang Mekanika fluida free download
polytechnic state of jakarta
 
Lezione2schetchup 111126133835-phpapp01
Lezione2schetchup 111126133835-phpapp01Lezione2schetchup 111126133835-phpapp01
Lezione2schetchup 111126133835-phpapp01
Giuliana Finco
 
職場生存之道:內向心理學(二)
職場生存之道:內向心理學(二)職場生存之道:內向心理學(二)
職場生存之道:內向心理學(二)
Wan Jen Huang
 
Монтаж сварных ограждений
Монтаж сварных огражденийМонтаж сварных ограждений
Монтаж сварных ограждений
Al Maks
 
Mind chinmayananda
Mind chinmayanandaMind chinmayananda
Mind chinmayananda
BASKARAN P
 
icabihal sayi 6
icabihal sayi 6icabihal sayi 6
icabihal sayi 6
kolormatik
 
Embedded Service Oriented Monitoring for the Energy Aware Factory
Embedded Service Oriented Monitoring for the Energy Aware Factory Embedded Service Oriented Monitoring for the Energy Aware Factory
Embedded Service Oriented Monitoring for the Energy Aware Factory
FAST-Lab. Factory Automation Systems and Technologies Laboratory, Tampere University of Technology
 
東風之戀聯誼規則
東風之戀聯誼規則東風之戀聯誼規則
東風之戀聯誼規則
ycdamon
 
Changing the world
Changing the worldChanging the world
Changing the world
Katherine Brown-Hoekstra
 
Transformational online and hybrid teaching3
Transformational online and hybrid teaching3Transformational online and hybrid teaching3
Transformational online and hybrid teaching3
prennertariev
 

En vedette (20)

Jumpto goal oep
Jumpto goal oepJumpto goal oep
Jumpto goal oep
 
Leire,ainhoa
Leire,ainhoaLeire,ainhoa
Leire,ainhoa
 
Essai
EssaiEssai
Essai
 
House style - Ashley Tonks
House style - Ashley TonksHouse style - Ashley Tonks
House style - Ashley Tonks
 
Evaluationpp%20for%20mediaaa
Evaluationpp%20for%20mediaaaEvaluationpp%20for%20mediaaa
Evaluationpp%20for%20mediaaa
 
Шишигина Е., Цигулев П, Борисенко Д. Проект для "КонсультантПлюс Илан"
Шишигина Е., Цигулев П, Борисенко Д. Проект для "КонсультантПлюс Илан"Шишигина Е., Цигулев П, Борисенко Д. Проект для "КонсультантПлюс Илан"
Шишигина Е., Цигулев П, Борисенко Д. Проект для "КонсультантПлюс Илан"
 
Iab social media_infographic
Iab social media_infographicIab social media_infographic
Iab social media_infographic
 
Крюков А., Лобода М., Морозова А. Проект для "КонсультантИлан Плюс"
Крюков А., Лобода М., Морозова А. Проект для "КонсультантИлан Плюс"Крюков А., Лобода М., Морозова А. Проект для "КонсультантИлан Плюс"
Крюков А., Лобода М., Морозова А. Проект для "КонсультантИлан Плюс"
 
HSC_partner_meeting_march_2012
HSC_partner_meeting_march_2012HSC_partner_meeting_march_2012
HSC_partner_meeting_march_2012
 
Magazine cover research
Magazine cover researchMagazine cover research
Magazine cover research
 
presentasi tentang Mekanika fluida free download
presentasi tentang Mekanika fluida free downloadpresentasi tentang Mekanika fluida free download
presentasi tentang Mekanika fluida free download
 
Lezione2schetchup 111126133835-phpapp01
Lezione2schetchup 111126133835-phpapp01Lezione2schetchup 111126133835-phpapp01
Lezione2schetchup 111126133835-phpapp01
 
職場生存之道:內向心理學(二)
職場生存之道:內向心理學(二)職場生存之道:內向心理學(二)
職場生存之道:內向心理學(二)
 
Монтаж сварных ограждений
Монтаж сварных огражденийМонтаж сварных ограждений
Монтаж сварных ограждений
 
Mind chinmayananda
Mind chinmayanandaMind chinmayananda
Mind chinmayananda
 
icabihal sayi 6
icabihal sayi 6icabihal sayi 6
icabihal sayi 6
 
Embedded Service Oriented Monitoring for the Energy Aware Factory
Embedded Service Oriented Monitoring for the Energy Aware Factory Embedded Service Oriented Monitoring for the Energy Aware Factory
Embedded Service Oriented Monitoring for the Energy Aware Factory
 
東風之戀聯誼規則
東風之戀聯誼規則東風之戀聯誼規則
東風之戀聯誼規則
 
Changing the world
Changing the worldChanging the world
Changing the world
 
Transformational online and hybrid teaching3
Transformational online and hybrid teaching3Transformational online and hybrid teaching3
Transformational online and hybrid teaching3
 

Similaire à Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса

Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Moite Pari
 
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнесаТомбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
XploraBG
 
Финансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програмиФинансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програми
Moite Pari
 
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиранеВъзможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране
vaninavanini
 
Presentation Ebrd February 1211
Presentation Ebrd February 1211Presentation Ebrd February 1211
Presentation Ebrd February 1211
ilko gruev
 
Заедно за българското село
Заедно за българското село Заедно за българското село
Заедно за българското село
bILIANA PANCHEVA
 
Задлъжнялост 2011 г.
Задлъжнялост 2011 г.Задлъжнялост 2011 г.
Задлъжнялост 2011 г.
Bulgarian Industrial Association
 
Investor.bg
Investor.bgInvestor.bg
Investor.bg
Investor.BG AD
 
Investor.Bg
Investor.BgInvestor.Bg
Investor.Bg
Iva Fazlova
 
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на БългарияПрозрачвост и място на МСП в икономиката на България
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България
ilko gruev
 
Факторинг
ФакторингФакторинг
Факторинг
Moite Pari
 
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд АкцииЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ELANA Group
 
Мобилната реклама в българия - екзотика или първи
Мобилната реклама в българия - екзотика или първиМобилната реклама в българия - екзотика или първи
Мобилната реклама в българия - екзотика или първи
Ventsislav Kostov
 
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Emil Hristov
 
2009-04-30 ELANA Investment Presentation
2009-04-30 ELANA Investment Presentation2009-04-30 ELANA Investment Presentation
2009-04-30 ELANA Investment Presentation
ELANA_Financial_Holding
 
3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia
vesicat
 
Конкурентноспособност на фирма
Конкурентноспособност на фирмаКонкурентноспособност на фирма
Конкурентноспособност на фирма
Angelina Gabrovska
 

Similaire à Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса (20)

Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
 
BUL INS
BUL INSBUL INS
BUL INS
 
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнесаТомбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
 
Финансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програмиФинансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програми
 
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиранеВъзможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране
Възможности за реклама в интернет и ефективно медиа планиране
 
Presentation Ebrd February 1211
Presentation Ebrd February 1211Presentation Ebrd February 1211
Presentation Ebrd February 1211
 
Заедно за българското село
Заедно за българското село Заедно за българското село
Заедно за българското село
 
ЕЛАНА Инвестмънт
ЕЛАНА ИнвестмънтЕЛАНА Инвестмънт
ЕЛАНА Инвестмънт
 
Задлъжнялост 2011 г.
Задлъжнялост 2011 г.Задлъжнялост 2011 г.
Задлъжнялост 2011 г.
 
Investor.bg
Investor.bgInvestor.bg
Investor.bg
 
Investor.Bg
Investor.BgInvestor.Bg
Investor.Bg
 
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на БългарияПрозрачвост и място на МСП в икономиката на България
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България
 
Факторинг
ФакторингФакторинг
Факторинг
 
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд АкцииЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
 
Мобилната реклама в българия - екзотика или първи
Мобилната реклама в българия - екзотика или първиМобилната реклама в българия - екзотика или първи
Мобилната реклама в българия - екзотика или първи
 
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
 
2009-04-30 ELANA Investment Presentation
2009-04-30 ELANA Investment Presentation2009-04-30 ELANA Investment Presentation
2009-04-30 ELANA Investment Presentation
 
PRCCI 2016-1
PRCCI 2016-1PRCCI 2016-1
PRCCI 2016-1
 
3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia
 
Конкурентноспособност на фирма
Конкурентноспособност на фирмаКонкурентноспособност на фирма
Конкурентноспособност на фирма
 

Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса

 • 1. 11 юни 2013 г. Стоян Бозвелийски Директор Клонова мрежа и дистрибуционни канали (Не)Известните алтернативи за развитие на бизнеса организатор www.moitepari.bg С подкрепата на:
 • 2. спонсор: Брой Дял Брой Дял Ръст +/- Дял до 5000лв. 51988 39.4% 51165 38.9% 1.6% 0.4% над 5000до 25000лв. 25657 19.4% 25262 19.2% 1.6% 0.2% над 25000до 100000лв. 28426 21.5% 28422 21.6% 0.0% -0.1% над 100000до 250000лв. 11852 9.0% 12185 9.3% -2.7% -0.3% над 250000до 1000000лв. 9080 6.9% 9298 7.1% -2.3% -0.2% над 1000000лв. 5100 3.9% 5153 3.9% -1.0% -0.1% Общо 132103 100% 131485 100% 0.5% х Кредити по количествени категории Q1'2013 2012 2012-Q1'2013 Суми Дял Суми Дял Ръст +/- Дял до 5 000 лв. 51 961 0.1% 50 181 0.1% 3.5% 0.0% над 5 000 до 25 000 лв. 363 274 1.0% 357 707 1.0% 1.6% 0.0% над 25 000 до 100 000 лв. 1 535 668 4.4% 1 542 582 4.4% -0.4% 0.0% над 100 000 до 250 000 лв. 1 960 377 5.6% 2 008 684 5.7% -2.4% -0.1% над 250 000 до 1 000 000 лв. 4 561 342 13.1% 4 636 971 13.2% -1.6% -0.1% над 1 000 000 лв. 26 458 616 75.7% 26 512 126 75.5% -0.2% 0.2% Общо 34 931 238 100% 35 108 251 100% -0.5% х Кредити по количествени категории Q1'2013 2012 2012-Q1'2013 Корпоративни кредити – общи тенденции на пазара (юни 2013 г.) Източник: БНБ, изчисления на МКБ Юнионбанк
 • 3. спонсор: Корпоративни кредити – общи тенденции на пазара (юни 2013 г.) Източник: БНБ, изчисления на МКБ Юнионбанк Сектори (в млн. лв., %) Обем Q1'2013 Дял от всички Промяна на обема 2010-Q1'2013 Брой Q1'2013 Промяна в броя 2010-Q1'2013 Среден размер (TBGN) Q1'2013 Селско, горско и рибно стопанство 1264 3.6% 19.4% 7602 14.6% 166.3 Добивна промишленост 365 1.0% 18.8% 333 15.2% 1094.7 Преработваща промишленост 6851 19.6% 8.9% 18156 4.0% 377.3 Ел. и топлинна енергия, газообразни горива 1482 4.2% 79.5% 652 57.1% 2273.5 ВиК и управление на отпадъци 135 0.4% 1.6% 279 1.5% 483.5 Строителство 3913 11.2% -9.3% 11179 -1.5% 350.0 Търговия и ремонт на автомобили 11009 31.5% 8.0% 60005 3.3% 183.5 Транспорт, складиране и пощи 1307 3.7% 23.5% 8698 12.9% 150.3 Хотелиерство и ресторантьорство 1743 5.0% -6.9% 7355 8.7% 237.0 Информация и далекосъобщения 421 1.2% -4.4% 1691 13.7% 249.1 Операции с недвижими имоти 2860 8.2% 5.1% 1963 -0.9% 1456.8 Проф. дейности и научни изследвания 2021 5.8% 51.4% 6033 9.5% 334.9 Административни и спомагателни дейности 435 1.2% 13.1% 1767 18.2% 246.0 Образование 27 0.1% 19.3% 290 20.3% 93.5 Хуманно здравеопазване и социална работа 262 0.8% 20.4% 2180 9.7% 120.4 Култура, спорт и развлечения 300 0.9% 115.6% 624 19.1% 480.3 Други дейности 537 1.5% 38.1% 3296 8.8% 163.0 ОБЩО / средно 34931 100% 10.2% 132103 5.5% 264.4
 • 4. спонсор: организатор www.moitepari.bg Защо ви е нужно финансиране…? - За разширяване и развитие на бизнеса; - За усъвършенстване качеството на предлаганата продукция; - За разработка на нови продукти и услуги; - За увеличаване на пазарни позиции; - За разработване на нови клиенти и пазарни ниши.
 • 5. спонсор: организатор www.moitepari.bg Къде да намерим финансиране? - Банки, лицензирани и работещи на територията на страната; - Лизингови дружества; - Самофинансиране на фирми; - Фондове за дялово финансиране; - Българска фондова борса; - Други.
 • 6. спонсор: организатор www.moitepari.bg Защо точно МКБ Юнионбанк? - МКБ Юнионбанк има подписани споразумения за финансиране съгласно Програми на Европейския съюз; - МКБ Юнионбанк предоставя информация на клиентите за актуалните Програми на Европейския съюз и ползите от тях за бизнеса в България; - МКБ Юнионбанк създава възможност за личен контакт с консултанти, специалисти в съответните области; - МКБ Юнионбанк защитава интересите на клиентите - предложения за банкови гаранции и акредитиви; - МКБ Юнионбанк създава възможности за личен контакт на клиенти с доставчици на техника и оборудване - МКБ Юнионбанк е специално за теб
 • 7. спонсор: организатор www.moitepari.bg Защо точно МКБ Юнионбанк? - МКБ Юнионбанк анализира в детайли финансовата и техническа част от проекта на клиента; - МКБ Юнионбанк при нужда консултира клиента за промяна структурата на проекта, с цел по-ефективното му реализиране; - МКБ Юнионбанк подпомага реализацията на проекта съгласно изискванията на технологиите и околната среда; - МКБ Юнионбанк съдейства за реализиране на проекта, чрез осигуряване на необходимото оборотно финансиране; - МКБ Юнионбанк изгражда дългогодишни партньорски отношения.
 • 8. спонсор: организатор www.moitepari.bg Ролята на МКБ Юнионбанк - Екип от високо квалифицирани специалисти в областта на бизнес кредитирането; - Експертно проучване на възможностите за финансиране на Вашия бизнес; - Индивидуално структурирани кредитни сделки; - Предоставяне на цялостни бизнес решения за Вашия бизнес; - Персонален подход към всеки един клиент.
 • 9. спонсор: организатор www.moitepari.bg Реализиране на инвестиционни идеи Етап на проучване: - Осъществяване на контакт банка - клиент; - Обсъждане на инвестиционни идеи; - Предлагане на схеми за финансиране и цялостно банково обслужване; - Изготвяне на индивидуални оферти.
 • 10. спонсор: организатор www.moitepari.bg Реализиране на инвестиционни идеи Етап на обработка: - Детайлно анализиране на бизнеса на клиента; - Анализ на инвестиционния план, етапите на проекта и ползи от реализиране на инвестицията; - Определяне на нужда от оборотно финансиране; - Оценка на предлаганите обезпечения; - Изготвяне на индивидуални финансови решения.
 • 11. спонсор: организатор www.moitepari.bg Реализиране на инвестиционни идеи Етап на реализация: - Окомплектоване на необходима документация за реализиране на сделките; - Учредяване на договорените обезпечения; - Учредяване на договорените застраховки – без разходи за клиента; - Предоставяне на финансиране по сметките на клиента.
 • 12. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Оперира на българския пазар от 2000 г; - Производство на тестения изделия; - Дейността се управлява от двама съдружници; - Наличие на собствена база, 10 души нает персонал; - Извършва доставка на тестени изделия; - Инвестиционни идеи за покупка на ново оборудване за производство на тестени изделия.
 • 13. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример Ив - Бо комерс ООД Преди инвестицията След инвестицията Брой произведени закуски на ден 500 броя 800 броя Време за производство 4 часа 3 часа Себестойност 0.36 лева 0.34 лева Разходи за дейността 0.28 лева 0.25 лева Печалба/ден 180 лева 328 лева * Разходи за дейността включват: наем, ток, вода, РЗ, СО, транспорт, други оперативни разходи; * Печалбата е калкулирана преди данъци, допълнителни разходи и разходи за собствениците; Фирма: Ив – Бо комерс ООД
 • 14. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Сума на инвестицията - 55 000 BGN; - Самоучастие - 5 000 BGN; - Сума на финансиране - 50 000 BGN; - Срок на финансирането - 84 месеца; - Оскъпяване на кредита за периода на изплащане – 15 000 BGN; - Период на възвръщаемост на инвестицията – до 18 месеца;
 • 15. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример 2 Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Оперира на българския пазар от 2000 г; - Производство на тестения изделия; - Дейността се управлява от двама съдружници; - Наличие на собствена база, 10 души нает персонал; - Извършва доставка на тестени изделия; - Нужда от оборотни средства за покупка на брашно.
 • 16. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример 2 Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Работи основно с пет доставчици; - Ползва отсрочено плащане до 30 дни; - При заплащане на стоката в момента на покупката, ползва 3 % Търговска отстъпка; - Клиентите на фирмата извършват плащания в срок от 60 дни; - Възможност за нови пазарни позиции.
 • 17. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример 2 Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Оборотно финансиране - 15 000 BGN; - Срок на финансирането – 12 месеца; - Оскъпяване на кредита за периода на изплащане - 1 000 BGN; - Ползва Търговска отстъпка 3 %; - Намаление на себестойността на произвежданите изделия до 2.9 %; - Увеличение на печалбата до 2.8 %. - Период на възвръщаемост на инвестицията – до 9 месеца.
 • 19. 11 юни 2013 г. Стоян Бозвелийски Директор клонова мрежа и дистрибуционни канали (Не)Известните алтернативи за развитие на бизнеса организатор www.moitepari.bg С подкрепата на: