Publicité

Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса

12 Jun 2013
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса(20)

Publicité

Не(известните) алтернативи за развитие на бизнеса

 1. 11 юни 2013 г. Стоян Бозвелийски Директор Клонова мрежа и дистрибуционни канали (Не)Известните алтернативи за развитие на бизнеса организатор www.moitepari.bg С подкрепата на:
 2. спонсор: Брой Дял Брой Дял Ръст +/- Дял до 5000лв. 51988 39.4% 51165 38.9% 1.6% 0.4% над 5000до 25000лв. 25657 19.4% 25262 19.2% 1.6% 0.2% над 25000до 100000лв. 28426 21.5% 28422 21.6% 0.0% -0.1% над 100000до 250000лв. 11852 9.0% 12185 9.3% -2.7% -0.3% над 250000до 1000000лв. 9080 6.9% 9298 7.1% -2.3% -0.2% над 1000000лв. 5100 3.9% 5153 3.9% -1.0% -0.1% Общо 132103 100% 131485 100% 0.5% х Кредити по количествени категории Q1'2013 2012 2012-Q1'2013 Суми Дял Суми Дял Ръст +/- Дял до 5 000 лв. 51 961 0.1% 50 181 0.1% 3.5% 0.0% над 5 000 до 25 000 лв. 363 274 1.0% 357 707 1.0% 1.6% 0.0% над 25 000 до 100 000 лв. 1 535 668 4.4% 1 542 582 4.4% -0.4% 0.0% над 100 000 до 250 000 лв. 1 960 377 5.6% 2 008 684 5.7% -2.4% -0.1% над 250 000 до 1 000 000 лв. 4 561 342 13.1% 4 636 971 13.2% -1.6% -0.1% над 1 000 000 лв. 26 458 616 75.7% 26 512 126 75.5% -0.2% 0.2% Общо 34 931 238 100% 35 108 251 100% -0.5% х Кредити по количествени категории Q1'2013 2012 2012-Q1'2013 Корпоративни кредити – общи тенденции на пазара (юни 2013 г.) Източник: БНБ, изчисления на МКБ Юнионбанк
 3. спонсор: Корпоративни кредити – общи тенденции на пазара (юни 2013 г.) Източник: БНБ, изчисления на МКБ Юнионбанк Сектори (в млн. лв., %) Обем Q1'2013 Дял от всички Промяна на обема 2010-Q1'2013 Брой Q1'2013 Промяна в броя 2010-Q1'2013 Среден размер (TBGN) Q1'2013 Селско, горско и рибно стопанство 1264 3.6% 19.4% 7602 14.6% 166.3 Добивна промишленост 365 1.0% 18.8% 333 15.2% 1094.7 Преработваща промишленост 6851 19.6% 8.9% 18156 4.0% 377.3 Ел. и топлинна енергия, газообразни горива 1482 4.2% 79.5% 652 57.1% 2273.5 ВиК и управление на отпадъци 135 0.4% 1.6% 279 1.5% 483.5 Строителство 3913 11.2% -9.3% 11179 -1.5% 350.0 Търговия и ремонт на автомобили 11009 31.5% 8.0% 60005 3.3% 183.5 Транспорт, складиране и пощи 1307 3.7% 23.5% 8698 12.9% 150.3 Хотелиерство и ресторантьорство 1743 5.0% -6.9% 7355 8.7% 237.0 Информация и далекосъобщения 421 1.2% -4.4% 1691 13.7% 249.1 Операции с недвижими имоти 2860 8.2% 5.1% 1963 -0.9% 1456.8 Проф. дейности и научни изследвания 2021 5.8% 51.4% 6033 9.5% 334.9 Административни и спомагателни дейности 435 1.2% 13.1% 1767 18.2% 246.0 Образование 27 0.1% 19.3% 290 20.3% 93.5 Хуманно здравеопазване и социална работа 262 0.8% 20.4% 2180 9.7% 120.4 Култура, спорт и развлечения 300 0.9% 115.6% 624 19.1% 480.3 Други дейности 537 1.5% 38.1% 3296 8.8% 163.0 ОБЩО / средно 34931 100% 10.2% 132103 5.5% 264.4
 4. спонсор: организатор www.moitepari.bg Защо ви е нужно финансиране…? - За разширяване и развитие на бизнеса; - За усъвършенстване качеството на предлаганата продукция; - За разработка на нови продукти и услуги; - За увеличаване на пазарни позиции; - За разработване на нови клиенти и пазарни ниши.
 5. спонсор: организатор www.moitepari.bg Къде да намерим финансиране? - Банки, лицензирани и работещи на територията на страната; - Лизингови дружества; - Самофинансиране на фирми; - Фондове за дялово финансиране; - Българска фондова борса; - Други.
 6. спонсор: организатор www.moitepari.bg Защо точно МКБ Юнионбанк? - МКБ Юнионбанк има подписани споразумения за финансиране съгласно Програми на Европейския съюз; - МКБ Юнионбанк предоставя информация на клиентите за актуалните Програми на Европейския съюз и ползите от тях за бизнеса в България; - МКБ Юнионбанк създава възможност за личен контакт с консултанти, специалисти в съответните области; - МКБ Юнионбанк защитава интересите на клиентите - предложения за банкови гаранции и акредитиви; - МКБ Юнионбанк създава възможности за личен контакт на клиенти с доставчици на техника и оборудване - МКБ Юнионбанк е специално за теб
 7. спонсор: организатор www.moitepari.bg Защо точно МКБ Юнионбанк? - МКБ Юнионбанк анализира в детайли финансовата и техническа част от проекта на клиента; - МКБ Юнионбанк при нужда консултира клиента за промяна структурата на проекта, с цел по-ефективното му реализиране; - МКБ Юнионбанк подпомага реализацията на проекта съгласно изискванията на технологиите и околната среда; - МКБ Юнионбанк съдейства за реализиране на проекта, чрез осигуряване на необходимото оборотно финансиране; - МКБ Юнионбанк изгражда дългогодишни партньорски отношения.
 8. спонсор: организатор www.moitepari.bg Ролята на МКБ Юнионбанк - Екип от високо квалифицирани специалисти в областта на бизнес кредитирането; - Експертно проучване на възможностите за финансиране на Вашия бизнес; - Индивидуално структурирани кредитни сделки; - Предоставяне на цялостни бизнес решения за Вашия бизнес; - Персонален подход към всеки един клиент.
 9. спонсор: организатор www.moitepari.bg Реализиране на инвестиционни идеи Етап на проучване: - Осъществяване на контакт банка - клиент; - Обсъждане на инвестиционни идеи; - Предлагане на схеми за финансиране и цялостно банково обслужване; - Изготвяне на индивидуални оферти.
 10. спонсор: организатор www.moitepari.bg Реализиране на инвестиционни идеи Етап на обработка: - Детайлно анализиране на бизнеса на клиента; - Анализ на инвестиционния план, етапите на проекта и ползи от реализиране на инвестицията; - Определяне на нужда от оборотно финансиране; - Оценка на предлаганите обезпечения; - Изготвяне на индивидуални финансови решения.
 11. спонсор: организатор www.moitepari.bg Реализиране на инвестиционни идеи Етап на реализация: - Окомплектоване на необходима документация за реализиране на сделките; - Учредяване на договорените обезпечения; - Учредяване на договорените застраховки – без разходи за клиента; - Предоставяне на финансиране по сметките на клиента.
 12. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Оперира на българския пазар от 2000 г; - Производство на тестения изделия; - Дейността се управлява от двама съдружници; - Наличие на собствена база, 10 души нает персонал; - Извършва доставка на тестени изделия; - Инвестиционни идеи за покупка на ново оборудване за производство на тестени изделия.
 13. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример Ив - Бо комерс ООД Преди инвестицията След инвестицията Брой произведени закуски на ден 500 броя 800 броя Време за производство 4 часа 3 часа Себестойност 0.36 лева 0.34 лева Разходи за дейността 0.28 лева 0.25 лева Печалба/ден 180 лева 328 лева * Разходи за дейността включват: наем, ток, вода, РЗ, СО, транспорт, други оперативни разходи; * Печалбата е калкулирана преди данъци, допълнителни разходи и разходи за собствениците; Фирма: Ив – Бо комерс ООД
 14. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Сума на инвестицията - 55 000 BGN; - Самоучастие - 5 000 BGN; - Сума на финансиране - 50 000 BGN; - Срок на финансирането - 84 месеца; - Оскъпяване на кредита за периода на изплащане – 15 000 BGN; - Период на възвръщаемост на инвестицията – до 18 месеца;
 15. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример 2 Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Оперира на българския пазар от 2000 г; - Производство на тестения изделия; - Дейността се управлява от двама съдружници; - Наличие на собствена база, 10 души нает персонал; - Извършва доставка на тестени изделия; - Нужда от оборотни средства за покупка на брашно.
 16. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример 2 Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Работи основно с пет доставчици; - Ползва отсрочено плащане до 30 дни; - При заплащане на стоката в момента на покупката, ползва 3 % Търговска отстъпка; - Клиентите на фирмата извършват плащания в срок от 60 дни; - Възможност за нови пазарни позиции.
 17. спонсор: организатор www.moitepari.bg Пример 2 Фирма: Ив – Бо комерс ООД - Оборотно финансиране - 15 000 BGN; - Срок на финансирането – 12 месеца; - Оскъпяване на кредита за периода на изплащане - 1 000 BGN; - Ползва Търговска отстъпка 3 %; - Намаление на себестойността на произвежданите изделия до 2.9 %; - Увеличение на печалбата до 2.8 %. - Период на възвръщаемост на инвестицията – до 9 месеца.
 18. спонсор: организатор www.moitepari.bg
 19. 11 юни 2013 г. Стоян Бозвелийски Директор клонова мрежа и дистрибуционни канали (Не)Известните алтернативи за развитие на бизнеса организатор www.moitepari.bg С подкрепата на:
Publicité