Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Filem klasik dan filem moden

509 vues

Publié le

Publié dans : Business, Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Filem klasik dan filem moden

 1. 1. FilemKlasikdanFilemModen<br />Dibuatoleh: NabilahBteMohdZakaria<br />Kelas: 1n2<br />
 2. 2. FilemKlasik<br />PendekarBujangLapok<br />
 3. 3. FilemModen<br />KL Menjerit<br />
 4. 4. CeritainiterdiridaripadaRamli, AjisdanSudin. Ketikamerekamahumenyeberangdisebelahsungaimerekaharusmenunggu sampan ituagak lama.ApabilaseorangtuabernamaPendekarMustarmahumenyeberangsungaidandiadiseretolehsamseng-samsengtersebut, tetapidiaberjayamenewaskankesemuasamseng yang rata-ratanyamudadanperkasa.Ramli, SudindanAjisterpesonadengankehandalanPendekarMustardanmengambilkeputusanbergurudengannya.PendekarMustarmenerimaketiga-tigapemudatersebutdanmulamengajarmerekasilat, tetapimendapattahumerekabertigakesemuanyabutahuruf. Merakadihantarkesekolah. MerekajugamenyelamatkanRosdaritanganAhmad Nifsu.<br />FilemKlasik<br />
 5. 5. Shahrol, anakmudaberusia 28 tahundarikampungdi Perlis. Shahrolbersekolahsetakattingkatanempat. KemudianShahrolberhijrahke Kuala Lumpur mencubanasib. Tanpakelulusantinggi, diahanyadapatkerjasebagaipembantudibengkel motor.Selainitu, ShahroljugamempunyaikekasihbernamaLinda.ShahrolbertemuAyudisatuperlumbaan motor haram.PadaawalnyaShahrolhanyaberniatmenolongAyutetapiakhirnyadiajatuhcintadengangadisitu.Hidupsepitanpakasihsayangibubapajugamenjadiracundalamhidupnya. Untukmengisikekosonganhidupnya, TunberkawandenganShahrol.<br />FilemModen<br />
 6. 6. Menghadapimusuh<br />Mempertahankandiri<br />Memberanikandiri<br />PendekarBujangLapok<br />tigapengajaran<br />
 7. 7. Ikutkawan yang betul<br />Janganbermainperlumbahan yang haram<br />Bersabarjikamembuatsesuatu<br />KL Menjerit<br />Tigapengajaran<br />
 8. 8. Padapendapatsaya, ceritainiamatbergunakeranasayamempelajaribanyakbendadiceritaini. Sayasudahmenontonnyabanyak kali dansayatahujalanceritanya.Ceritaklasikinisangatpopular.Ceritainimenarikperhatiansayabilasayasedangmenontonnya. Ceritainijugaamatmelucukan. <br />PendekarBujangLapok<br />
 9. 9. Ceritainimempunyaibanyakunsur-unsurnegatif. Sepertiiamengunakanbahasakasardaniajugamenunjukkanbagaimanakebebasandalampergaulanantaralelakidanwanitasekarang.Danakhirsekalisikapkebiadapanterhadapibubapamereka.<br />KL Menjerit<br />
 10. 10. Sekian<br />TerimaKasih<br />Nabilah<br />

×