Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu Klíče pro život (20)

Plus par NarodniInstitut (20)

Publicité

Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

 1. 1. Klíče pro ţivot v datech (21.11.2012)
 2. 2. Realizátoři 1. 4. 2009 – 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní asociace, svazy, zaměstnavatelé, vzděl avatelé
 3. 3. Cíle zájmového a neformálního vzdělávání v ČR / KPŢ • Provázat formální a neformální vzdělávání na základě rozvoje klíčových kompetencí • Reagovat na potřeby zaměstnavatelů a moderní společnosti Platná součást celoživotního učení • Vytvořit systém podporující trvale udrţitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání.
 4. 4. Cílová skupina Počet organizací pracujících s dětmi a mládeží (dle Statistické ročenky školství Do projektu klíče pro ţivot se 2011/2012): zapojilo 1038 organizací. SVČ: 302/14 042 ped. pracovníků ŠD: 3 970/11 518 ped. pracovníků ŠK: 523/2 988 ped. pracovníků NNO pracujících s dětmi a mládeţí: cca 1900/pracovníci v řádech desetitisíců (v ČRDM 98 org.) Počet dětí a mládeže v ČR: Dětí (0 – 14 let) 1 541 241, mládeže 1 569 349 (15 – 26 let), celkem do 30 let 3 700 733 Počet účastníků: cca 12 000 z 10 505 445 obyvatel ČR.
 5. 5. Další data o projektu Celkový rozpočet projektu: 185 420 990,68 Kč Celkové výdaje projektu k 31.10.2012: 155 095 796,01 Kč (83,7 %)
 6. 6. Další data o projektu Přehled čerpání finančních prostředků podle cílové skupiny projektu Výdaje pro cílovou skupinu NNO 23 260 528,61 Kč Výdaje pro cílovou skupinu ŠK, ŠD 19 681 985,75 Kč Výdaje pro cílovou skupinu SVČ 16 699 866,70 Kč celkem 59 642 381,06 Kč Počet všech zapojených pracovníků projektu: 504 Počet dodavatelů a subdodavatelů: 311
 7. 7. Linie projektu KA 01 Výzkumy KA 02 Standardizace organizací UZNÁVÁNÍ zájmového a neformálního VZDĚLÁVÁNÍ MKP, PDP NEFORMÁLNÍHO vzdělávání KA 03 VZDĚLÁVÁNÍ Studium pedagogiky volného času KA 04 Průběžné vzdělávání KA 05 Funkční vzdělávání PODPŮRNÉ AKTIVITY KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání (vč. zájmového) KA 07 Podpora informačního systému pro mládež
 8. 8. Kroky realizace Co bylo třeba realizovat k naplnění cíle a pro celospolečenské uznání výstupů zájmového a neformálního vzdělávání: Popsat situaci a identifikovat potřeby (KA 01) Vytvořit nástroj pro zvyšování kvality řízení organizací (KA 02) Modernizovat systém dalšího vzdělávání (KA 02 – KA 07) Vytvořit nástroj pro identifikaci a uznávání přínosu zájmového a neformálního vzdělávání vzdělavateli a zaměstnavateli (KA 06 + VM) Podpořit moderními formami a metodami informovanost a aktivní účast mládeţe na veřejném ţivotě (KA 07 + KA 04 + PR)
 9. 9. Projekt KPŢ – výstupy Počet publikací: 27 (Sada PDP– počítána jako jedna publikace) Počet výzkumů: 6 + řada dalších dílčích anket a šetření Počet vzdělávacích programů: 381 Počet monitorovacích indikátorů: 21 Další výstupy: Vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání, návrh Osobního kompetenčního portfolia, Olina (online platforma pro řízení kvality organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání), animovaná hra Informátor pro podporu informačního systému pro mládeţ, regionální mix informací pro mládeţ – REMIX, ověřená databáze informací I-katalogy
 10. 10. Další data o projektu Počet akcí s cílovou skupinou: 742 údaj platný k 30. 9. 2012 (MZ 1 - 14) Vzdělávací akce Nevzdělávací akce Celkem KA 01 0 8 8 KA 02 0 7 7 KA 03 56 1 57 KA 4.1 209 209 KA 4.2 362 7 369 KA 05 22 22 KA 06 48 6 54 KA 07 14 2 16 Celkem 711 31 742
 11. 11. Uplatnění výstupů • Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeţe na období 2007– 2013 • Strategie celoţivotního učení ČR • Zákon č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) • Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 • Metodika certifikace informačních center pro mládeţ
 12. 12. Publicita projektu Objem PR – počet článků, reportáţí, rozhovorů, pokrytí médií (k 31. 10. 2012): Články na webech: 327 Články v tisku: 114 Rozhlasové výstupy: 33 Televizní výstupy: 24 Počet unikátních návštěvníků na webových stránkách projektu: cca 700 059 (www.kliceprozivot.cz, www.rvp.cz – neformální vzdělávání, ad.) Nejčastěji medializované aktivity: výzkum Hodnotové orientace dětí a mládeţe, Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání, Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Studium pedagogiky volného času, Uznávání neformálního vzdělávání.
 13. 13. K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v zájmovém a neformálním vzdělávání Rozpočet projektu: Cíle projektu: 57 665 324,00,- Kč Trvání projektu: 1. Zavedení nástrojů řízení kvality do běžné 1. 10. 2012 – 28. 2. 2015 praxe subjektů neformálního vzdělávání Partner projektu: (včetně zájmového) a tím podpořit jejich Národní institut dětí a mládeţe MŠMT kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost. 2. Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti (prostupnost/flexibilita na trhu práce) pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže prostřednictvím definování a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávaní (NV).
 14. 14. Děkuji za pozornost www.kliceprozivot.cz Irena Hošková (irena.hoskova@nidm.cz)

×