Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Nové programy mu
Nové programy mu
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is (20)

Plus par NarodniInstitut (20)

Publicité

Plus récents (20)

Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is

 1. 1. 1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2017 až 2020 RNDr. Helena Knappová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 153 Helena.Knappova@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez
 2. 2. 2 Program semináře • Představení Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017-2020 • Jak vložit projekt v systému ISPROM? • Dotazy
 3. 3. 3 Cíle Programů • Vytvářet podmínky pro udržování, rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání a dalších mimoškolních zájmových činností pro organizované i neorganizované děti a mládež • Podporovat rozvoj NNO pracujících s dětmi a mládeží • Naplňovat Koncepci podpory mládeže na období 2014 - 2020
 4. 4. 4 Priority Programů pro rok 2017 1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. 2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit 3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru 4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit
 5. 5. 5 Harmonogram 22.8. - vyhlášení výzvy a priorit 26.9. - otevření ISPROM 31. 10. - uzávěrka pro přijímání žádostí o dotaci listopad - formální a odborné hodnocení projektů prosinec - zasedání hodnotící komise do 31.12. - zveřejnění seznamu podpořených do 31. 1. - zveřejnění výsledků do 31. 1. - konečný termín pro zaslání vyúčtování a závěrečných zpráv za předchozí rok (ze strany NNO) únor - kontrola vyúčtování za předchozí rok do 31. 3. - vydání rozhodnutí a zaslání finančních prostředků úspěšným žadatelům
 6. 6. 6 Kdo může žádat? Pouze NNO (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost a účelové zařízení církví), které: - mají ve zřizovacích dokumentech práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností + pravidelně pracují s dětmi a mládeží - existují minimálně 1 rok (3 roky u střešních o.) - žádost podává ústředí
 7. 7. 7 Struktura Programů 1. Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ 2. Program pro střešní organizace 3. Program pro NNO s pobočnými spolky 4. Program pro NNO, které nemají pobočné spolky Každá NNO může vložit pouze 1 projekt!
 8. 8. 8 ISPROM – informační systém Jediná cesta, jak vložit projekt! • http://isprom.msmt.cz/ • Drobné úpravy oproti vkládání žádostí v r. 2015 • Otevřen od 26. září do 31.října 2016
 9. 9. 9 Předkládání žádosti 1. Elektronická forma a) Profil organizace i) Stanovy nebo zřizovací listinu ii) Roční zpráva iii) Potvrzení samosprávy – pouze pro program č. 4 b) Žádost s projektem c) Rozpis rozpočtu podle aktivit 2. Listinná forma – jednoduše sešité! a) Vygenerovanou a podepsanou žádost o dotaci b) Rozpis rozpočtu podle aktivit
 10. 10. 10 Formální kontrola Snaha o co nejméně projektů vyřazených z formálních důvodů! → Kontrola ze strany ISPROM → Možnost opravy do 5ti dnů v případě neúplnosti příloh k organizaci (ne k projektu) v ISPROM → Kontrola ze strany NIDV v případě zaslání do 8 dnů před uzávěrkou (23. 10.)
 11. 11. 11 Kvalitativní hodnocení - Důraz na transparentnost!!! - Metodika hodnocení projektů, bude zveřejněna do týdne na webu – obdobná jako vloni - Bodování projektů u programů č. 3 a 4 → pořadí - Jasně daná kritéria - Vylučovací kritéria - Možnost zavolat NNO ze zasedání hodnotící komise - Hodnotí vždy min. 2 hodnotitelé - Krácení rozpočtu
 12. 12. 12 Kvalitativní hodnocení • Popis realizátora projektu 7 bodů • Cíle a cílové skupiny 17 bodů • Popis aktivit projektu 24 bodů • Výstupy a využití projektu 20 bodů • Materiální a personální zabezpečení 7 bodů • Rozpočet 25 bodů Celkem 100 bodů
 13. 13. 13 Přílohy k Programům • Závazná osnova a kritéria pro hodnocení • Finanční limity na vybavení • Oblast vzdělávání a odborné přípravy hlavních vedoucích dětských táborů
 14. 14. 14 Specifika jednotlivých programů Program č. 1 • jiný (jednodušší) formulář žádosti • jiné členění rozpočtu než při podávání žádostí v roce 2015 – nová položka činnost pobočných spolků/organizačních jednotek - možnost výběru vyúčtování po aktivitách nebo po rozpočtových položkách
 15. 15. 15 Specifika jednotlivých programů Program č. 2 • pokračování v pilotním projektu pro krajské rady „Mládež kraji“ v letech 2017 - 2020 Program č. 3 • nově není potřeba potvrzení samosprávy Program č.4 • nově limit pro projekty s místní nebo regionální působností 50.000 – 350.000 Kč • vyšší dotaci je možné získat pouze na projekty s nadregionálním dopadem (doporučujeme konzultovat s odborem pro mládež)
 16. 16. 16 Metodiky k Programům • K vyúčtování a ke změnám Pokyny k vyúčtování a Pokyny ke změnám - na MŠMT se připravují Zásady poskytování dotací. Cílem těchto Zásad je sjednotit pravidla pro všechny dotační programy na MŠMT (zatím jsou v procesu vypořádávání připomínek) • K hodnocení projektů Byla aktualizována pro léta 2017 - 2020 a bude v nejbližší době zveřejněna
 17. 17. 17 Děkuji za pozornost Kontakt: Helena Knappová, Jana Häcklová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 153 Helena.Knappova@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez

×